Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання


3 Функції , завдання та вимоги до Б.О. Функції: 1)Інформаційна (відображ. фактич. стану госп. діяль); 2)Контрольна (забеспеч. контролю за викон. планових завдань, збереженням і рац-м викор. госп. з-бів) 3)Управлінська (забесп. ек-ю інформ Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання. для прийняття обгрунтованих упр. рішень, активного впливу на підвищ. ефектив. госп. діял.) Завдання: 1)Збирати, обробляти та відображ-ти первинні дані про госп. діяль. підпр. 2)Проведення системат-цї даних для узагаль-ня і одержання Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання підсумк. інф-ї про діяль. підпр. 3)забеспеч. керів-ва інф-ю про викон-ня планових та базових показників діяль. підпр. Вимоги: 1)строга докумениальність 2)своєчасність 3) точність, об’єктивність та достовірність Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання 4)простота, ясність та доступність 5)економічність при веденні б.о.


^ 4 Принципи Б.О: 1)Обачність- застосування в б.о. способів оцінки , які повинні запобігати заниженню оцінки забов`язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання п 2)Повне висвітлення- фін. звітність виновата містити всю інфор. про фактичні і потенційні наслідки госп. опер., здатних вплинути на ріш-ня, що приймаються на її основі. 3)Автономність- кожне під-во розгляд Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання-ся, як юр. особа, відокремлена від її власників, у зв`язку з цим особисте майно та забов`язання власників не повинні відображатися у фін. звітності п 4)Послідовність- це постійне застосування п Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання-ом обраної облікової пол-ки 5)Безперервність- оцінка активів та забов’язань п здійснюється виходячи з припущення, що діяльність під-ва бути тривати отдалі 6)Нарахування та відповідність доходів і витрат- для визнач. фін. результату звітного періоду Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цому доходи і витрати відображаються в б.о. і звітності в момент їх виникнення Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання, незалежно від дати надходження або сплати грош. коштів 7)Превалювання сутності над формою- операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми 8)Історична (фактична) собівартість- пріоритетною є оцінка активів п-ва Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання 9)Єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх госп. операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій од. 10)Періодичність- можливість розподілу діяльності підприємства на Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.


^ 5 Предмет Б.О. і його об`єкти

Для забесп. свої діяль. кожне п. має відповіденьке майно – госп. з-би (матер. і грош. рес-cи), які Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання форм-ся за рахунок відповідних джерел (внесків засновників, прибутку, залучених з-бів і ін). Контроль за наявністю та рухом, а також рац-м викор-м госп. з-бів здійсн-ся Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання за допомогою б.о. Таким чином, госп. з-би, які знах-ся в розпоряджені п., і джерела їх формув-ня є об’єктом б.о. і входять до змісту його предмету. В б.о Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання. відображ-ся матер. трудові і фін. затрати, які зв’язані з в-вом і реалізацією продукції, визнач-ся фін. результати госп. діяль. Крім того, товарно-грошове воззвание обумовлює різні розрахункові взаємовідносини Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання підпр – с постачаьниками, покупцями за товарно-матеріаль. цінності і послуги, с бюджетом по налогам та ін. платежам, банками за отримані кредити, робітниками по оплаті праці та ін., які також охоплюються Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання і контролюються б.о. Отже предметом б.о. є госп. з-би і їх використання у процесі госп. діяль., а також розрахунково-кредитні взаємовідносини, які виникають при цьому.


^ 6 Класифікація активів за складом та розміщенням: 1. Засоби Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання в-ва (засоби праці (будівлі та споруди; машини та обладнання; інші осн засоби); предмети праці (сировина, матеріали, паливо; інші вир припаси; незавершене в-во)) 2. Засоби у сфері обігу (Засоби обігу Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання (готова продукція; товари); грошові кошти (каса; поточний рахунок; інші рах-ки в банках); кошти в розрахунках (покупці та замовники; підзвітні засоби; інші дебітори); кошти, що обслуговують обіг (торгівельно-складські приміщення; обладнання, інвентар Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання)); 3. засоби невиробничої сфери (будови соціально-культурного призначення; обладнання та інвентар); 4. відвернені кошти (використання прибутку на платежі до бюджету; використання прибутку на інші цілі). Класифікація активів за функціон-ною участю у процесі діяльності 1. Необоротні активи Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання (основні засоби; нематеріальні активи; довгострокові фінансові інвестиції; інші необоротні активи) 2. Оборотні активи (грошові кошти в касі та на рахунках в банках; виробничі припаси; короткострокові фін інв-ції; дебіторська заборгованість; витрати майбутніх періодів Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання)


^ 7 Класифікація джерел фінансування активів 1. Джерела власних коштів (власний капітал (уставний капітал, пайовий кап-л, додатковий кап-л, резервний кап-л; нерозподілений прибуток); забезпечення майбутніх витрат та платежів (забезпечення оплат відпусток; додаткове пенсійне Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання забезпечення, забезпечення іншиз витрат та платежів; цільове фінансування та цільові надходження); доходи майбутніх періодів) 2. Джерела залучених коштів (довгострокові зобов’язання (довгострокові кредити банків, довгострокові фінансові зобов’язання, інші довгостр зобов’язання Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання); поточні зобов’язання (короткострокові кредити банків; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов’язання за розрахунками; інші поточні зобов’язання).


^ 8 Хар-ка процесів госп. діяль. Процес господарювання х-зується динамічністю Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання. З 1-го боку госп процеси мають виробничий (постачання, виготовлення продукту, надання послуг, реалізація), а з іншого – правовий (купівля, залучення робочої сили, продаж) х-р. У БО прод нюанс групування засобів та процесів називають Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання активом, а правовий – пасивом. Активи та пасиви п-ва в процесі підпр д-ті зазнають різних змін, які можуть х-зувати їх надходження, вибуття або зміни форми власника. Процеси: збільшення (А: надходження; П Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання: Вкладання капіталів), зменшення (А: Вибуття; П: Вилучення капіталів), Зміна форми активів (А: перетворення з однієї форми в іншу; П: змін немає), Зміна форми пасивів (А: змін немає; П: перетворення з однієї Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання форми в іншу). Процеси надходження та вибуття є простими процесами, які х-зують або збільшення або зменшення об’єкта.


^ 9 Хар-ка способу б.о. та його складових частин. Сукупність прийомів і методів Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання бух. обліку (б.о.) за допомогою яких б.о. вивчає свій предмет становлять його методи. До м-дів б.о. належать: 1)Документація і інвентаризаця 2)Оцінка і калькуляція 3)Система рахунків і Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання подвійний запис 4)Баланс і звітність. За допомогою первинних документів б.о.фіксує кожну госп. операцію, тому документація є одним з прийомів способу б.о. Але бувають такі явища, які не можуть бути Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання відображені документально в б.о. напр. зміна кількості сировини під впливом природ. середовища – випаровування, а також псування та крадіжки. Для того, щоб мати інф-цію про такі явища на підп-ві переодично проводиться інвентаризація Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання, при якій перевіряють фактичну наявність госп. засобів; отримані дані порівнюють з показниками б.о, а виявлені розходження, якщо вони мають місце документують і відображають в обліку. Інвен-ї підлягають товарно-матеріальні цінності Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання, грош. кошти, а також різні види заборгованостей. Оскільки для відобр-ня операцій б.о. використовує грощовий вимірювач, потрібно дані, які надходять в натураль-у та труд-му вимірювачі переводити у грошовий. Це Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання робиться за допомогою оцінки. Для керівництва під-ва необхідно знати суму витрат пов’язаних з діяльністю під-ва. Це робиться за допомогою калькуляції. Каль-ція це відрахування собівартості готової продукції або виконаних робіт Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання (послуг). Для того, щоб згрупувати госп. операції, які оформлені відповідними документами, за якісно однорідними ознаками в б.о. використовуюють систему рахунків. Госп. операції спричинюють взаємопов’язані зміни у складі Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання засобів і джерел їх формування. Це обумовлює необхідність відображувати госп. операції в системі рахунків подвійним записом, при якому кожну суму кожної операції записують у певному порядку на двох рахунках. Для отримання інформації Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання про наявність і склад майна під-ва і джерел його формування переодично складають бух-й баланс, в якому зіставляють сукупність засобів госп.,(в грошовому вираженні) з джерелами їх формування і цільовим призначенням Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання Для відображення інфор-ції про фінансовий стан під-ва викор-ся фінансова звітність. Усі методи тісно взаємопов’язані між собою і складають метоб б.о. тільки у своїй єдності.


^ 10 Бух-й баланс, його Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання зміст та знач. Б-с – це спосіб вираження у згрупованому вигляді всіх госп. засобів підпр. та джерел їх формування, виражених у грошовій формі. Іншими словами б-с це спец. двостороння таблиця, в якій з Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання 1-го боку (в лівій частині) показуюютья всі гоп. засоби за складом і розміщенням, а з другого боку (в правій частині) показ-ся ті ж самі госп. засоби за джерелами Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання їх формування. Ліва сторона б-су наз-ся актив; права–пасив. Кожен вид засобів, розміщених в активі, має відповіденьке джерело їх формування, яке показано в пасиві б-су. Звідси випливає, що підсумок активу Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання завжди дорвейінює підсумку пасиву б-су. Це головна особливість б-су. Всі госп. засоби відображаються в б-сі в згрупованому вигляді, в грошовому виражені і як правило на перше число місяця. Кожний окремий рядок Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання в б-сі, який має грошове вираження наз-ся статею б-су. Тому є активні і пасивні статі б-су, в залежності від того де вони розміщені. Окрема стаття Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання відображає велечину окремого виду засобів або їх джерел. Статі б-су згруповані за екон. змістом в окремі розділи. Б-с має велике значення. Він призначен не тільки для відображення наявності госп. засобів і Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання їх джерел на певну дату, але й для отримання інф-ції, яка необхідна для керування, а також для зовнішіх споживачів інформації. Так за даними б-су визначається фін. стан підпр. і ця інф Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання-ця викор-ся банками - для прийняття рішення про надання кредитів; постачальниками товарно-матеріальних цінностей - при заключені контракта на поставку; інвесторами - при вирішенні питання о доцільності інвестування капіталу. Також за даними б Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання-су визнач-ся як підпр. забеспечене власними госп. засобами; визнач-ся стан кредитор-ї і дебітор-ї заборгованості. Значний інтерес інформація з б-су про фін стан підпр. представляє для податкових Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання органів, іноземних партнерів та ін.


^ 11 Зміни в балансі, обумовлені госп. операціями. В процесі гос. діяль-ті відбув-ся безперервний рух госп. засобів, зміна їх складу і джерел формування. Госп. засоби (з-би) і Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання джерела їх форм-ня під впливом госп. операцій збільшуються або зменшуються, в итогі чого змінюються і окремі статті балансу (б-су). В окремих випадках ці зміни обумовлюють появу нових статей б-су або зникнення Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання інших. Всі госп. операції діляться на 4 типи: 1)операції, які призводять до змін тільки в ак. б-су: одна стаття збільш-ся, друга змен-ся на одну й ту саму суму. При цьому Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання підсумок активу(ак.) не змінюється 2)опер-ї, які приз-ть до змін тільки в пасиві(пас.) б-су: одна стаття збільш-ся, друга змен-ся на одну і ту саму суму. При Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання цьому підсумок пас. не змін 3)опер-ї, що викликають зміни в ак. і пас. б-су одночасно: статя акт. і статя пас. збільш-ся на одну і ту саму суму Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання. Загальний підсумок б-су при цьому збільш, однак рівність підсумків ак. і пас. не поруш-ся 4)опер-ї, що виклик-ть одночасне зменш-ня в ак. і пас. б-су на одну і ту Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання саму суму. Загаль. підсумок б-су при цьому змен-ся, однак рівність підсумків ак. і пас. не поруш-ся. Зміни, що віббув-ся під впливом госп. операцій взаємопов’язані і подвійні, але Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання при будь-яких змінах весь час зберігається основна властивість балансу - рівність підсумків ак. і пас. б-су. Розглянуті типи б-их змін мають велике значеня для розуміння екон. суті госп операцій, правильного Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання відображення їх в системі рахунків.


^ 12 Бух-кі рахунки, їх сутність та будова. Рахунки (р-ки) бух. обліку (б.о.) – це спосіб узагалнення даних про стан, наявність та рух госп Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання. засобів (з-бів) та джеред їх утворення за певний проміжок часу, сис-ма їх обліку та контролю. Р-ки б.о. представляють собою двостронню таблицю. Ліва частина має назву дебет (д-т), права Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання – кредит (к-т). Для обліку госп. з-бів (активів) призначені активні (ак.) р-ки; відповідно для обліку джерел госп. з-бів – пасивні (пас). Залишок ак-в та пас-в на початок Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання та кінець звіт. періоду підпр. наз-ся сальдо. В ак. р-х сальдо завжди знаход-ся в д-ті, в пас.- в к-ті. Будь-які госп. операції викликають зміни в 2-ух статях ак. або Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання пас. б-су; або в одній статі ак-ву, а в іншій в пасиву. Тому для відображ-ня збіль-ня ак-в, запис проводиться по д-ту ак-го Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання р-ку. Операція, яка змен-є ак-ви на р-ку буде показана по к-ту. Для відображ-ня змін, які відбув-ся з пасивами підпр., збільш-ня показ-ся по к-ту, а Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання зменш-ня пас.- по д-ту пас. р-ка. Весь перелік госп. операцій, їх підсумок за звітний період наз-ся оборот по р-ку. Оборот – це підсумок операцій, що відбулися на підпр. з Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання відповідними ак-ми та пас-ми. Оборот по д-ту ак-го р-ку показує загальне збільш-ня відповіного ак-ву підпр. А оборот по к-ту – відповідно зменш-ня цього ж Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання ак-ву. Оборот по д-ту пас-го. р-ку показує змен-ня п-ву підпр. А оборот по к-ту пас-го р-ку збільш-ня цього ж п Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання-ву. Щоб визначити сальдо на кінець місяця по ак-му р-ку,- до сальдо на початок місяця додають оборот по д-ту і віднімають оборот по к-ду. Щоб визначити сальдо на кінець місяця Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання по пас-му р-ку,- до сальдо на початок місяця додають оборот по к-ту і віднімають оборот по д-ту. Порядок запису на р-х б.о.: 1)Р Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання-ки відкриваються на початок звіт. періоду, виходячи з відповідних статей б-су 2)Всі госп. операції записуються по д-ту або по к-ду відповідних р-ків 3) По закінченню звіт. періоду, на основі сальдо на Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання кінець місяця склад-ся новий б-с.


^ 13 Активні і пасивні рахунки. Активные счета созданы для учета наличия и измене­ния средств хозяйства, пассивные — для учета наличия и изме­нения источников средств Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання. Хоз-ные средства расположены в балансе на левой стороне — в активе и остатки средств на активных счетах также записывают на левой стороне — на дебете. Источники средств отражаются в балансе на правой Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання стороне (в пассиве), то и остатки на пассивных счетах записы­вают на правой стороне счета — на кредите. Активные счета всегда имеют дебетовое сальдо, пассивные — кредитовое. Общая сумма всех дебетовых остатков активных счетов Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання приравнивается сумме кре­дитовых остатков пассивных счетов (так как результат актива ба­ланса равен итогу пассива баланса). На активных счетах по дебету отражают остаток хозяйст­венных средств на начало месяца и их Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання повышение, а по кредиту — уменьшение средств. На пассивных счетах по кредиту отражают остатки источни­ков средств на начало отчетного периода и повышение их, а по дебету — уменьшение. На дебет активного счета записывают повышение хозяйст Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання­венных средств, а пассивного — уменьшение источников средств; на кредите пассивного счета отражают повышение ис­точников средств, активного — уменьшение хозяйственных средств. Активные счета имеют остаток только дебетовый (так как нельзя использовать Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання средств больше, чем их имеет­ся в наличии); пассивные счета — только кредитовый (посколь­ку внедрение источников средств ограничивается наличи­ем хозяйственных средств).


^ 14 Подвійний запис, його сутність, знач, та обгрунтування. В итоге хозяйственных операций Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання происходят двойст­венные и равновеликие конфигурации средств хозяйства и источ­ников их образования. Это обусловливает необходимость отра­жать хозяйственные операции на счетах методом двойной записи, суть которой заключается в том, что каждую Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання опера­цию в одной и той же сумме записывают два раза — по дебету 1-го счета и по кредиту — другого. До того как отразить хозяйственную операцию на соответ­ствующих счетах, на основании первичных документов Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання состав­ляют бухгалтерскую проводку, под которой понимают указание дебетуемого, кредитуемого счета и суммы, отражаемой в учете хозяйственной операции. Любая хозяйственная операция вследствие двойной записи обусловливает связь меж определенными счетами. Связь счетов Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання, возникающая в итоге отражения на их хозяйственных операций двойной записью, именуется кор­респонденцией счетов, а сами счета — корреспондирующими. Двойная запись позволяет уяснить, в итоге каких операций произошли конфигурации тех либо других хоз Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання-х средств либо их источников, откуда хоз-ные средства поступили и куда они были применены, что имеет огромное значение для контроля за сохранностью имущества предпр. Двойная запись имеет контрольное и економическое значение: кон-е Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання: двойная запись позволяет проконтрол-ть корректность отображения операций на счетах; ек-е: двойная запись позволяет проконтрол-ть движение активов предпр.


^ 15 Бух-кі проводки – прості і складні Зависимо от количества корреспондирующих счетов Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання различают обыкновенные и сложные бухгалтерские проводки (запи­си). Обычный именуют такую бухгалтерскую проводку, при которой один счет дебетуется, а другой на эту же сумму креди­туется, т.е. когда корреспондируют только два счета Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання. Сложной именуют такую бухгалтерскую проводку, при ко­торой несколько счетов дебетуются, а на общую сумму записей по дебету кредитуется один счет либо напротив — несколько счетов кредитуются, а на общую сумму записей по Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання кредиту де­бетуется один счет, т.е. когда корреспондируют меж собой больше чем два счета. Сложные бухгалтерские проводки не нарушают правила двойной записи, так как как и в обычных, так и Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання в сложных проводках сохраняется взаимосвязанное отражение хозяйствен­ных операций на дебете и кредите счетов и равенство дебето­вых и кредитовых итогов. Внедрение сложных бух-х проводок содействует сокращению учётных записей, делает Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання их более приятными. Потому сложные проводки обширно используются в практике учёта.


^ 16 Рахунки синтетичного і аналітичного обліку. Синтетическими именуют счета, предназна­ченные для учета экономически однородных групп средств, их ис­точников, хоз-х Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання процессов и результатов деятель. валютном измерителе. Учет, осуществляемый при помощи синт. счетов, на­зывается синтетическим учетом. Этот учет нужен для по­лучения обобщенной инфор-и о деятельности предпр., анализа этой деятель. и Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання планирования. Аналитическими именуются счета, созданные для учета наличия и конфигураций определенных видов средств и их ис­точников. Учет, осуществляемый при помощи аналит. счетов, именуется аналитическим учетом. В аналит. учете, вместе с валютным, употребляют натуральные Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання и трудовые измерители. Аналит. счета самостоят-го значения не имеют. Они ведутся в разрезе синтет. счетов и детализируют инфор-ю отображен-ую в их. Синт. и аналит. счета тесновато взаимосвязаны меж собой Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання. На их отражаются одни и те же объекты. Раз одни и те же, то источником записи будут одни и те же первичные документы. Остаток синт. счёта приравнивается сумме остатков аналит Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання. счетов, которые входят в него. Когда дебетуется либо кредитуется синт. счет, то сразу дебетуются либо кредитуются со­ответствующие аналит. счета к нему. Отсюда, обороты и остатки аналит. счетов в конечном итоге должны Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання приравниваться оборотам и остатку синт. счета, их объединяющему. Счета аналит. учета могут объединяться непосредст­венно подходящим синт. счетом. Од­нако в отдельных случаях появляется необходимость в дополни­тельной группировке однородных аналит. счетов в Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання границах синт. счета для получения обобщенных по­казаний, нужных для управления, составления баланса и других форм отчетности. Такая группировка осуществляется в помощью субсчетов. Субсчета объединяют надлежащие группы аналит. счетов и, в свою очередь Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання, обобщаются синт. счетом.

^ 17 Узагальнення даних поточного БО. Оборотні відомості (ОВ). Для обобщения хоз операций, учтенных на счетах, составляют ОВ как по аналит. так и синт. счетам. О.В по Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання синт. счетам строится в виде многографной таблицы, в 1-ой графе которой приводятся назва­ния счетов, а в следующих — дебетовые и кредитовые остатки на счетах на начало месяца, обороты по Дт и Кт каждого счета Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання в месяц, также остатки на счетах на 1-е число последующего за отчетным месяца. В конце ОВ по каждой из граф определяют итоги. ОВ по синтет-им счетам имеет боль­шое Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання контрольное значение, базирующееся на получении в ней 3-х пар равных меж собой итогов. Равенство итогов первой пары граф обосновано равен­ством итогов ак-ва и пас-ва баланса. Рав-во итогов 2-ой пары граф Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання обосновано двойной записью. Третье рав-во обосновано 2-мя прошлыми рав-ми. При помощи ОВ по синтет-им счетам могут быть выявлены в учетных записях ошибки, вызванные нарушением правила двойной записи Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання: если сумма операции запи­сана по Дт 1-го счета, а по Кт другого пропущена, либо когда по Дт счета данная операция за­писана в одной сумме, а по Кт другого счета — в другой. Если же Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання хоз. операция записана на счетах в непра­вильной корресп-ии либо в неверной, но схожей сумме, либо была совершенно пропущена, либо, напротив, записана два раза, т.е. когда ошибка выходит Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання за границы нарушения прави­ла двойной записи, то ОВ не обеспечивает ее выявления. О.В. по синт. счетам употребляют для составления баланса на последующую отчётную дату. Шахматная ОВ. Все счета в ведомости Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання записывают два раза: один раз наименования счетов располагают в левой части таблицы по вертикали, а 2-ой раз эти самые счета в таковой же последовательности записывают по горизонтали — в высшей части таблицы Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання. Суммы оборотов отражают на скрещении корресп-их счетов: дебетуемого (по вертикали) и кредитуемого (по горизонтали). Главным преимуществом шахматной ОВ является наличие в ней корресп-их счетов, что позволя­ет рассматривать хоз. обороты, также инспектировать Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання корректность корресп-их счетов. Недочет шахматной ОВ: при знач колич счетов она становится массивной, затрудняется ее наглядность и аналитичность. ОВ по аналитическим счетам. По анал. счетам О.В. составляют по Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання каждой группе счетов, открываемых к соответственному синт. счёту. В отличие от ОВ по синт. счетам, ОВ по счетам аналит учета не имеют 3-х пар равных меж собой итогов. Разъясняется это тем что каждую Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання ОВ по счетам аналит. учета составляют только по одному синт. счету. Итоги оборотов и остатков ОВ по аналит. счетам до­лжны приравниваться суммам оборотов и остатку соответствую­щего синт. счета. Нарушение этого равенства Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання свиде­тельствует о допущенных ошибках такового нрава: операция отражена на синт. счете, но пропущена в аналит. счете, либо же на синтет. счете хоз операция записана в одной сумме, а на Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання аналит. счетах к нему — в другой. При большенном количестве товарно-мат-х ценностей оптимально составлять сальдовые ведомости. Они от­крываются на год и по каждому виду ценностей содержат сведения (в натур и валютном измерителях Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання) об их остатках на 1-е число каждого месяца. Характеристики же оборотов отсутст­вуют.


^ 18 Класифікація рахунків за економічним змістом. Клас-я счетов по эк содержанию опре­деляет, что конкретно учитывается на Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання данном счете, какие конк­ретно объекты на нем отражаются зависимо от их эк содержания.По эк содержанию счета бух учета разделяются на две группы: 1)Счета учета хоз. средств и процессов. Зависимо от функц Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання-го роли в процессе деятельности хоз средства пред­-я разделяются на необоротные активы и обратные активы. Для учета необ-х активов, их наличия, движения, из­носа в процессе деятельности и восстановления Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання употребляют счета учета необ-х ак-в. Для учета наличия и движения обор-х ак-в использу­ются счета таких групп: счета учета припасов; счета учета денег, расчетов и других активов 2)Счета учета Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання источников формирования хо­з. средств предп-я. Счета бух учета, применяемые для учета источников образования активов пред-я, разделяются на две группы: 1)счета учета источников собственных средств 2)счета учета источников завлеченных Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання (заемных) средств. Для учета источников собственных средств предпр. ис­пользуют: счета учета собственного кап-ла; счета учета обеспечения будущих расходов и платежей; счета учета доходов и результатов деятель. Для учета источников завлеченных Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання (заемных) средств ис­пользуют: счета учета длительных обязанностей; счета учета текущих обязанностей. Таким макаром такая клас-я, раскрывая экон-е содержание счетов, позволяет найти с-му счетов, нужных для учёта необор-х и обор Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання-х активов, источников их образования, хоз-х процесов и резуль-в деятель. на предпр-х, исходя из специфичности их деятель. Клас-я счетов по эк содержанию сос­тавляет базу построения нац. Плана счетов Забеспеч контролю за викон планових завдань, збереженням І рац-м викор госп з-бів) 3)Управлінська (забесп ек-ю інформ для прийняття обгрунтованих упр рішень, активного впливу на підвищ ефектив госп діял.) Завдання бух учета активов, капитала, обязанностей и хоз. операций предпр-й и орг-й.

 • oldrussian.ru/professor-keshav-sharma-an-academic-review-of-dr-paul-courtrights.html
 • oldrussian.ru/chapter-1-oscar-and-other-film-festivals-7.html
 • oldrussian.ru/tematika-tekstv-10-11-klasi-proflnij-rven-poyasnyuvalna-zapiska-vstup-meta-ta-zavdannya-proflnogo-navchannya.html
 • oldrussian.ru/to-prevent-electric-shock-or-other-injury-please-do-not-disassemble-or-repackage-this-product.html
 • oldrussian.ru/muzichne-mistectvo-estradnij-vokal-bakalavr-stornka-60.html
 • oldrussian.ru/1-letopisi-strani-arii-kniga-2.html
 • oldrussian.ru/references-resumen.html
 • oldrussian.ru/encryption-copyright.html
 • oldrussian.ru/preface-67.html
 • oldrussian.ru/glava-tretya-chislo-rabov-i-ih-ispolzovanie-istoriya-rabstva-v-antichnom-mire-greciya-rim.html
 • oldrussian.ru/objectives-b-tech-information-technology.html
 • oldrussian.ru/13-salistirmali-itanudi-salistirmali-ds-men-dstemes-l-n-gumilev-atindai-eu-ilimi-keesmen-zhariyalaua-sinilan.html
 • oldrussian.ru/1-invektiva-protiv-marka-tulliya-cicerona.html
 • oldrussian.ru/link-budget-template-for-inh-fdd-title-ieee-802-16m-evaluation-results-for-lbt-for-imt-advanced.html
 • oldrussian.ru/robert-luttrell-of-luttrellstown-ireland-44.html
 • oldrussian.ru/visokochastotnoe-izluchenie-centralnogo-solnca-shestaya-rasa-i-nibiru.html
 • oldrussian.ru/db-7-associate-professor-dring-kjetil-nrvg-appendices-for-idi-ntnu-per-10-nov-2001.html
 • oldrussian.ru/is-3-adjunct-professor-dring-jon-atle-gulla-appendices-for-idi-ntnu-per-10-nov-2001.html
 • oldrussian.ru/2-verstvo-vsebinsko-kazalo-za-laje-brskanje-po-naem-gradivu.html
 • oldrussian.ru/derek-mcdougall-csgrcigiunu-cris-annual-conference-abstracts.html