Як навчально-методичний посібник для магістрів, аспірантів - Сторінка 18* Ціну 1 кредиту ECTS прийнято за 36 акад. год.


Кожен модуль (навчальна дисципліна) розподіляється на підмодулі (змістова частина модуля), визначається їх значення у формуванні знань та умінь з модуля, розробляється, зазначене раніше, детальне навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студента, проводяться проміжна та підсумкова атестації за схемою, що наведена в табл. 2 і 3.

^ Таблиця 2

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ КРЕДИТІВ ECTS за підмодулями

(змістовими частинами модуля) та схема оцінювання знань і умінь студента з модуля (інтегр. навчальної дисципліни) «агрохімія»

№ під-модуля
^ Назва підмодуля
(змістової частини модуля)

Обсяг навч. роб. студ., акад. год

кредита ECTS*

Знач. підмодуля у формуванні знань та умінь, %

Оцінювання підмодуля, модуля,

бали (Табл. 3)

1

Хімічний склад, якість врожаю та живлення рослин.

Методи управління ними

24

0,6

10

80

2

Властивості ґрунтів у зв’язку із живленням рослин. Методи визначення та управління якістю ґрунтів

24

0,6

10

92

3

Добрива та умови ефективного і екологічно безпечного їх використання

60

1,7

35

66

№ під-модуля
^ Назва підмодуля
(змістової частини модуля)

Обсяг навч. роб. студ., акад. год

кредита ECTS*

Знач. підмодуля у формуванні знань та умінь, %

Оцінювання підмодуля, модуля,

бали (Табл. 3)

4

Виконання та захист курсової роботи

27

0,7

10

71

5

Складання іспиту

27

0,7

20

85

6

Навчальна практика з агрохімії

27

0,7

15

60

Підсумкові значення показників з модуля (дисципліни)

189

5,0

100

76

* Обсяг кредиту ECTS прийнято за 36 акад. год.


З таблиці 2 бачимо, що зміст навчання модуля «Агрохімія» розділено на 6 підмодулів, визначено за кожним із них обсяг навчальної роботи студента у кредитах ECTS, їх значення у формуванні знань та умінь, наведено результати проміжної та підсумкової атестації.

Варіанти оцінювання знань та умінь за 100-бальною шкалою та шкалою ECTS наведено у таблиці 3.

Перша колонка – оцінка за шкалою ECTS, друга колонка – масова частка студентів, що пройшли атестацію і віднесені до цієї номінації (категорії) оцінювання, третя колонка – визначення назви результатів оцінювання за шкалою ECTS і четверта колонка – відповідність номінацій (категорій) 100-бальної шкали шкалі ECTS.

Таблиця 3
^ ВАРІАНТИ ОЦІНЮВАННЯ

ECTS - оцінка

Кількість студентів, %

Визначення назви оцінювання за шкалою ECTS

За 100 бальною шкалою

(як приклад)

A

10

відмінно

90-100

B

25

дуже добре

75-89

C

30

добре

60-74

D

25

задовільно

40-59

E

10

достатньо для виконання мінім. вимог з модуля

30-39

FVнедостатньо: потрібна додаткова робота без повторного вивчення модуля

15-29

Fнедостатньо: потрібна значна додаткова робота (повторне вивчення модуля)

< 15

^ Планування навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи підготовки фахівців


Олег Потап,

доцент,

Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ


У Національній металургійній академії України, яку я тут представляю, до педагогічного експерименту в наступному навчальному році будуть залучені майже 500 студентів першого курсу, що навчаються за напрямами «Металургія» (7 спеціальностей) та «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» (1 спеціальність).

У лютому наказом ректора було створено робочу групу, яка, на нашу думку, досить ефективно спрацювала. І сьогодні ми можемо впевнено казати, що починаємо експеримент «з відкритими очима», зробивши усі необхідні організаційні заходи, маючи детальну уяву про те, що і як слід робити.

Ми формулювали задачу таким чином. Необхідно скористатись можливостями, що їх дає експеримент, для суттєвого поліпшення якості підготовки фахівців-металургів й реального наближення сутнісного змісту освіти до рівня провідних європейських ВНЗ. При цьому слід враховувати як основні положення КМСОНП та європейської системи перезарахування кредитів (ECTS), так і вимоги української нормативної бази у сфері освіти. Вводячи новації, бажано у максимальній мірі, наскільки це можливо, дотримуватись тих засад, на яких вітчизняна освіта базувалась досі, оскільки багато з них видаються не тільки звичними, але й досить зручними з огляду на планування навчального процесу. Тим більше, що Болонська конвенція, як відомо, проголошує прихильність до збереження своєрідності змісту і форм викладання освітніх програм, а, отже, і національної та місцевої академічної автономії.

Вважаючи, що наш доробок може стати на користь іншим, ми сьогодні пропонуємо для використання усім зацікавленим цілісну систему заходів з впровадження кредитно-модульної системи організації навчання, яка

- по-перше, сприяє підвищенню якості і забезпечує дійсне наближення змісту підготовки фахівців до європейського рівня;

- по-друге, повною мірою відповідає базовим положенням КМСОНП та ЕСТS;

- по-третє, враховує усі існуючі вимоги вітчизняної системи освіти;

- по-четверте, легко пристосовується до існуючих відпрацьованих методів планування навчального процесу у вищих навчальних закладах України.

Усі наведені кількісні показники в цій системі визначаються діючими нормативами, є результатом арифметичних розрахунків, або виходять з простих логічних міркувань.

Передусім слід визначитись з кредитами ECTS та їх співвіднесенням з кредитами освітянської системи України, бо саме від цього у визначальній мірі залежить обсяг подальшої роботи з приведення системи навчання у відповідність до вимог КМСОНП.

Наша освітянська система визначає кредит як обсяг навчального матеріалу, який може бути засвоєний студентом протягом 54 годин навчального часу (сума годин аудиторної та самостійної роботи студента за тиждень). Така прив’язка тривалості українського освітянського кредиту (кр.у.) до тривалості навчального тижня, яку всі ми вже досить добре засвоїли і до якої звикли, видається дуже зручною з огляду на планування навчального процесу.

ЕСТS, як відомо, передбачає, що еквівалентом одного року навчання за денною формою є 60 кредитів. Вказується також, що тривалість одного єврокредита (кр.є.) відповідає у різних країнах 25-30 годинам навантаження студента. (Зауважимо, що йдеться не про академічні, а про астрономічні години.)

Виходячи з наведеного, вдається за доцільне прийняти як вихідний норматив відповідність одного єврокредиту 36 академічним годинам (27 астрономічним годинам), тобто встановити співвідношення.

1 кр.є.= 2/3 кр.у.

З подальшого випливе, що саме таке співвідношення є оптимальним, якщо тільки не єдино можливим.

Далі природно отримуємо необхідну тривалість навчального року у тижнях (або у кр.у.), яка становить 60 кр.є.  2/3 = 40 кр.у., що цілком укладається у діючий норматив, за яким тривалість навчання протягом календарного року не повинна перевищувати 44 тижнів (у НМетАУ вона складала дотепер 41-42 тижні).

На рис.1 наведено рекомендований графік навчального процесу підготовки бакалаврів, за яким загальна тривалість підготовки становить 3,5 роки, а за вилученням часу канікул – 144 кр.у. (216 кр.є).

Якщо (рис.2) вилучити з цього обсягу підготовки час, який відводиться на вивчення дисциплін гуманітарно-економічного циклу – 24 кр.у (36 кр.є), отримаємо загальний час бакалаврату 120 кр.у. (180 кр.є).

Таким чином, 3,5-річний термін бакалаврату дає змогу водночас витримати вимоги ЕСТS з тривалості підготовки фахівців 1-го рівня (180 кр.є.) та в повному обсязі зберегти у вітчизняних навчальних планах гуманітарний цикл.^ Рис. 1. Графік навчального процесу підготовки бакалаврів (у тижнях)


За таким підходом присутність гуманітарного циклу в програмі підготовки бакалаврів являє національну відмінність освітньої системи України. Його вивчення є обов’язковим лише для громадян України. Іноземні ж студенти мають змогу отримати в Україні повний обсяг бакалаврської підготовки за вимогами EСТS без гуманітарного циклу.^ Рис.2. Структура експериментального навчального плану напряму “Металургія” з урахуванням часу на підсумковий контроль та практику


Наступне питання, яке має бути розв’язаним для планування навчального процесу в умовах КМСОНП, – облік кредитів з кожної навчальної дисципліни з урахуванням сесійного часу.

ЕСТS, як відомо, не передбачає обов’язкових сесій. Можливо, у майбутньому сесії, як такі, зовсім зникнуть з навчального процесу. Проте негайно вилучати їх мабуть зарано і недоречно. Слід залишити студентам можливість доздати академічні борги або покращити свої показники, що отримані за результатами складання окремих модулів протягом семестру.

На рис.3 наведено приклад розподілу навчального часу між окремими дисциплінами з урахуванням сесійного часу.^ Рис.3. Приклад розподілу навчального часу між окремими дисциплінами (в програмі 1-го навчального року)

За такою схемою тривалість одного семестру становить 10 кр.у. (15 кр.є.). Час, що витрачається на підготовку та складання контрольних заходів (дотеперішній сесійний час), розподіляється між окремими дисциплінами пропорційно їхньому обсягу. Він становить 25% загального обсягу дисципліни і в навчальних програмах враховується як складова самостійної роботи.

Зауважимо, що при цьому час вивчення будь-якої дисципліни протягом семестру без урахування контрольних заходів дорівнює такій кількості академічних годин, яка є кратною 27 годинам (1/2 кр.у.) Тобто процедура складання навчальних планів в умовах КМСОНП майже не відрізняється від існуючої. Приклади розподілу навчального часу на вивчення окремих дисциплін в залежності від їхнього обсягу наведені в табл.1.

Звертає на себе увагу й те, що тепер частка самостійної усюди є близькою (але не перевищує) 2/3 загального обсягу навчальної дисципліни.

^ Таблиця 1

Приклади розподілу часу на вивчення дисциплін залежно від обсягу

Загальний обсяг

дисципліни

кр.є.

Загальний обсяг

дисципліни

год.

Розподіл часу

Частка самост.

роботи, %

самост. робота з

підготовки та складання модулів або іспитів, год.

навантаження в період теоретичного навчання, год.

разом

в тому числі

ауд.

заняття

самост.

робота

1

36

9

27

16

11

56

2

72

18

54

32

22

56

3

108

27

81

40

41

63

4

144

36

108

48

60

67

5

180

45

135

72

63

60

6

216

54

162

80

82

63

7

252

63

189

96

93

62

8

288

72

216

112

104

61

9

324

81

243

120

123

63

10

360

90

270

136

134

62


Далі ми маємо перейти до планування окремої дисципліни, тобто визначитись з розподілом відведених на її вивчення годин між різними видами навчальної роботи студента.

Вирішення цієї задачі неможливе без визначення співвідношення між заліковими модулями (тобто змістовими одиницями дисципліни) та кредитами (кількісною мірою студентської роботи). Після тривалого аналізу ми прийшли до висновку, що є певний сенс у тім, щоб на один кредит припадав один змістовий модуль. Тоді однозначно може бути визначена кількість заходів поточного контролю з кожної дисципліни: вона має дорівнювати кількості кредитів. Менша кількість контролів не дасть змоги оцінювати та зараховувати кожний модуль, а більша – призведе до перевантаження студентів і викладачів.

Описаний підхід дозволив нам визначити чіткі нормативи обчислення самостійної роботи студентів, які наведені в табл. 2.
Таблиця 2
^ Нормативи обліку самостійної роботи студентів

Вид роботи

Навантаження, год.

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

0,5 год./1 ,0 год. ауд. заняття

2.

Підготовка до лабораторних робіт

3.

Підготовка до практичних занять

4.

Підготовка до семінарів

1 год./1 год. семін.

5.

Підготовка та складання екзаменів, контрольних робіт, тестування, підготовка рефератів та ін.

9 год./1 кр.є.

6.

Виконання індивідуальних завдань

12 год./1 інд.завд.

7.

Виконання курсових проектів (робіт)

36 год. / 1 пр. (роб.)

8.

Опрацювання окремих розділів програми, які не виклада­ються на лекціях

3 год./1 год. лекції, яка передбачається

Приклади можливого розподілу часу самостійної роботи для дисциплін різного обсягу, які складені за наведеними нормативами, ілюструють рис.4 та рис.5.Рис. 4. Приклади розподілу навчального часу за нормативами, що пропонуються
Рис. 5. Приклади розподілу навчального часу за нормативами, що пропонуються

На завершення торкнемося питання про організацію контролю знань студентів в умовах КМСОНП.

Відтепер цей контроль має стати більш регулярним. Адже кожний заліковий модуль необхідно оцінити за 12-бальною шкалою та зарахувати його студентові, якщо отримана оцінка становитиме не менше 4 балів.

За оцінками зарахованих модулів, які вивчались протягом семестру, студент автоматично отримує диференційований залік, оцінка з якого є середньою оцінкою відповідних залікових модулів.

Якщо оцінка диференційованого заліку не влаштовує студента (а вона впливатиме на призначення стипендії), він може підвищити її, склавши семестровий екзамен. Тобто екзамени не є обов’язковими, вони складаються за власним бажанням студента. При цьому екзаменаційна оцінка є остаточною, навіть якщо вона буде меншою за оцінку заліка.

Чотирисеместровий графік навчання виявився тут дуже зручним. Будь-який семестр триватиме рівно 10 тижнів, що відповідає 15 кредитам. Аудиторне навчання розраховане на 8 тижнів, а два тижня, що залишились, мають бути використані для контрольних заходів, пов’язаних зі складанням матеріалу залікових модулів. До кінця 9-го тижня усі модулі мають бути складеними. Протягом 9-го тижня проводяться останні контрольні заходи, а також аудиторні заняття, які компенсують витрати аудиторного часу на підсумковий контроль з модулів, що відбувався у попередні 8 тижнів. Останній 10 тиждень семестру призначається для складання екзаменів та боргів з окремих залікових модулів.

Обмаль часу не дає змоги зупинитись на інших питаннях впровадження КМСОНП, як то:

Скажу лише, що ми маємо певні доробки і готові поділитись ними з усіма, кого це цікавить.

Індивідуальна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу


Василь Грубінко,

перший проректор,

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка


У даний час методологією процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студента визначено його переорієнтацію з суто лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особис­тісно-орієнтовану форму.

Означений принцип повністю узгоджується із тенденціями, закладеними у підходах організації навчання та оцінки знань студентів за принципами ECTS. Нагадаємо, що ідеологією сучасної освіти є зміна технології від «вбивання знань» до організації самоосвіти студента.

Нинішня традиційна система навчання виникла в умовах інформаційного дефіциту та обмежених джерел інформації. Тому педагог виконував, передовсім, роль найважливішого, а інколи єдиного, джерела навчальної інформації та практичного досвіду. Стереотипно, оскільки суб’єктом навчального процесу є студент, у контексті традиційних технологій навчання студент – об’єкт сприйняття інформації та її засвоєння. Звідси стереотип планування навчального процесу: більше аудиторних годин – більше донесеної лектором інформації. Сучасний стан інформаційного забезпечення суть лекції звів до консультативно-оглядового означення проблеми і аналізу можливих напрямків її вирішення. Вирішення ж проблеми – за студентом. Безглуздо диктувати конспект замість того, щоб сказати, де і що читати, та як підійти до розуміння прочитаного. В такому випадку докорінно змінюється суть екзамену. Сьогодні на них переважна більшість наших викладачів перевіряє не знання, а пам’ять студента. Володіння студентом аналітичними здібностями, здатністю знаходити й обробляти інформацію, уміння висловлювати і відстоювати свої думки на іспиті зустрічаються не часто. Тому слід екзамен перетворити з переліку питань у формі білету на обговорення наукової проблеми, до розмови з якої студент, крім семінарів, виконав семестрове(курсове) творче завдання, консультації з якого отримував у викладача протягом семестру.

Усі світові та пропоновані останнім часом національні стандарти в основу навчання ставлять самостійну, творчу роботу того, хто навчається. На цьому принципі базуються і новітні, включно інформаційні, технології навчання. Як показують різного роду моніторинги, часто причиною неуспішності студента в сучасних умовах соціально-економічного, політичного, психологіч­ного та побутового перевантаження є його невміння організувати свою навчальну діяльність поруч із соціальною та побутовою зайнятістю. Тому завданням нинішнього дня для педагога є дієва допомога студентові в організації навчальної і інших видів діяльності та чітке розмежування тих видів навчальних робіт, які виконуються в аудиторії та у позааудиторний час.

У навчальних планах спеціальностей все чіткіше реалізується тенденція до скорочення аудиторних годин та збільшення кількості годин, які відводяться на самостійну роботу студента. За нормативними вимогами Міносвіти і науки України (Додаток 1 до наказу Міносвіти і науки № 285 від 31.07.1998 р. «Комплекс нормативних документів для розробки системи стандартів вищої освіти») на самостійну роботу повинно відводитися 50-60% навчального часу. У структурі навчального навантаження студента за системою ECTS індивідуальна робота також розглядається як один із основних компонентів освіти і повинна займати близько половини його навчального навантаження.

Для прикладу пропонуємо розглянути розподіл годин кредиту для курсу «Вища освіта України і Болонський процес»:
 • oldrussian.ru/112-endogenn-ekzogenn-vadi-moralnsno-organzac-osobistost-u-flosof-dobi-vdrodzhennya.html
 • oldrussian.ru/front-suzhaetsya-10-ya-flotiliya-aktiviziruet-svoi-dejstviya-maj-sentyabr-1943-goda-desyataya-flotiliya-mas.html
 • oldrussian.ru/springhill.html
 • oldrussian.ru/tropa-tanca-psihotehnologii-izmenennih-sostoyanij-soznaniya.html
 • oldrussian.ru/4-studiju-programmas-apraksts-40.html
 • oldrussian.ru/ched-663-comparison-of-dopamine-and-forskolin-induced-erk-12-activation-in-cells-transfected-with-d1-dopamine-receptors.html
 • oldrussian.ru/disciplna-elektronn-pristro-nformacjno-vimryuvalno-tehnki.html
 • oldrussian.ru/glava-1-viznannya-ta-zvernennya-do-vikonannya-rshennya-nozemnogo-sudu-sho-pdlyaga-primusovomu-vikonannyu.html
 • oldrussian.ru/temperature-sensors-with-integrated-control-monitor-to-get-directly-to-the-requested-text-click-on-the-number.html
 • oldrussian.ru/lifestyle-preface-to-the-cultural-dictionary.html
 • oldrussian.ru/a-hardening-of-lines-the-politics-of-landscape-religion-and-identity-in-northern-kenya.html
 • oldrussian.ru/glava-8-profilaktika-obostrenij-yazvi-yazva.html
 • oldrussian.ru/lishenci-obretayut-prava-evrejskij-vopros.html
 • oldrussian.ru/iii-kt-qu-phn-i-gii-thiu-chung.html
 • oldrussian.ru/naconalnogo-unversitetu-odeska-yuridichna-akademya-novtn-naukov-dosldzhennya-derzhavi-prava-2012-zbrnik-naukovih-prac-mikolav-lon-2012-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/music-harvest-for-the-world-to-come-in-to.html
 • oldrussian.ru/the-piano-lesson-other-characters-the-piano-lesson-introduction.html
 • oldrussian.ru/numerologiya-i-ayurveda-pifagor-vtoroj-tom.html
 • oldrussian.ru/6-050202-avtomatizacya-ta-komp-yuterno-ntegrovan-tehnolog-fakultetu-kbernetiki.html
 • oldrussian.ru/taskman-19taskman-user-interface-table-i-documentation-revision-history.html