Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури


Фізика. Астрологія


П.Г. Прокопець,

методист фізики


Вивчення фізики та астрології в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури.

Державним эталоном базової і повної загальної середньої освіти визнано концентричну побудову Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури курсу фізики 12-річної школи. Навчальний матеріал кожного основного розділу вивчається у два етапи відповідно до певного рівня глибини його опанування, складності використання математичного апарату.

У 9 класі завершується вивчення першого концентру Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури, за яким фізика вивчається на рівні ознайомлення з фізичними явищами, поняттями і зако­нами природи («Механічні явища», «Теплові явища», «Електромагнітні яви­ща», «Світлові явища», «Атомне ядро. Ядерна енергетика»). У старшій школі продовжується Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури вивчення фізики на рівні засвоєння основ фундаментальних фізичних теорій.

Кількість годин на вивчення фізики в основній школі визначено Типови­ми навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66.

У 7 класі відводиться на навчання фізики 35 годин на рік: по 1 годині на тиждень протягом навчального року або по 2 години на тиждень протягом 1-го Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури семестру. У 8-9 класах фізика вивчається протягом року по 2 години на тиждень.

У 2010/11 навчальному році реалізація змісту предмета в 7-9 класах загаль­ноосвітніх навчальних закладів буде здійснюватися за програмою для 12-річної школи «Фізика» (К Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури.; Ірпінь: Перун, 2005), яку створено авторським колективом: О.І.Ляшенко, О.І.Бугайов, Є.В. Коршак, М.Т.Мартинюк, М.І.Шут.

У 9 класі вивчаються 2 основні розділи «Електромагнітні явища» та «Атом­не ядро. Ядерна енергетика».

Перший Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури розділ складається з трьох підрозділів: «Електричне поле», «Елек­тричний струм» і «Магнітне поле». Викладення тем у цьому розділі за по­слідовністю схоже на побудову аналогічного розділу курсу фізики 8 класу 11-річної школи Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури.

Вивчення навчального матеріалу розпочинається з ознайомлення з по­няттями «електричний заряд» та «електричне поле», явищем електризації. Порівняно з 11-річною школою до цього підрозділу включено нову тему «Закон Кулона». Передумовою розгляду цієї Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури теми є введення поняття точ­кового електричного заряду як фізичної моделі зарядженого тіла. Ко­ефіцієнт пропорційності в законі Кулона бажано подавати в числовій інтерпретації. Уведення поняття відносної діелектричної проникності сере­довища не передбачається Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури навчальною програмою. Це доцільно робити лише у класах з високим рівнем підготовки. З метою кращого засвоєння закону Кулона радимо розв'язувати якісні та кількісні задачі на взаємодію між двома довільними точковими Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури зарядами. Програмою не передбачено вивчення також принципу суперпозиції при взаємодії трьох або більшої кількості зарядів.

На основі знань про подільність електричного заряду, існування електро­на, закону збереження електричного заряду наприкінці вивчення теми Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури «Електричне поле» учні повинні вміти пояснювати електризацію тіл, існу­вання провідників і діелектриків.

На початкових заняттях вивчення підтеми 1.2. «Електричний струм» учні з'ясовують фізичну сутність виникнення та існування електричного струму, роль джерел струму. Демонстрація Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури дослідів та наведення конкретних при­кладів допоможе сформувати розуміння учнями дії електричного струму. Уведення основних осознать розділу: сила струму, напруга, опір провідника, бота і потужність електричного струму здійснюється на основі традиційно усталеної Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури методики.

Велике значення для формування глибоких знань у цій підтемі належить розв'язуванню задач на розрахунок електричних кіл різного з'єднання спо­живачів та лабораторним ботам, де формуються вміння Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури вимірювати елект­ричні свойства, експериментально встановлювати функціональні за­лежності відповідно до типів з'єднання провідників.

Практичну значимість вивчених законів (Ома, Джоуля-Ленца, а також послідовного та паралельного з'єднання провідників) слід показати на Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури при­кладі електронагрівальних пристроїв: пояснити явище недлинного замикання: з'ясувати методи та пристрої для захисту від нього.

Теми «Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів», «Струм у напівпровідниках» та «Електричний струм у Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури газах» уперше введено до на­вчальної програми основної школи. До теперішнього часу розглядалося лише питання про носії електричного заряду в металах.

Найскладнішим питанням цієї теми є вивчення природи електричного струму в напівпровідниках, оскільки Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури вимагає від учнів певного рівня роз­витку абстрактного мислення, міжпредметних знань з хімії. Найбільшу ува­гу при викладанні цієї теми слід звернути на висвітлення питання удобного значення використання струму в різних Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури середовищах. Особливо це стосується напівпровідників, без яких не можливо уявити сучасну електро-, радіо- та компьютер'ютерну техніку.

Викладання зазначених вище питань здійснюється на якісному та описо­вому рівнях. Лише при вивченні електричного струму в Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури розчинах (розпла­вах) електролітів з'ясовується функціональна залежність між кількістю речо­вини, що виділяється під час електролізу (перший закон Фарадея), розгляд другого закону Фарадея не передбачено.

Перелік питань, які Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури усталено вивчалися у темі «Магнітне поле», розшире­но розглядом явища електромагнітної індукції, дослідів Фарадея та гіпотези Ампера. При вивченні цієї теми в учнів закладаються початкові знання про магнітне поле, розуміння єдності та Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури взаємопов'язаності електричних та маг­нітних явищ.

«Атомне ядро. Ядерна енергетика» – новий заключний розділ курсу фізи­ки основної школи. Під час його вивчення необхідно сформувати в учнів наукові узагальнені уявлення про будову атома: показати Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури історичний харак­тер пізнання: від поглядів Демокрита до сучасних моделей ядра атома, зосе­редити увагу на появі нового виду сил – ядерних.

Під час вивчення теми «Будова атома» учителеві слід спиратися на знан­ня Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури, здобуті учнями на уроках хімії. Слід зосередити увагу на сутності Періо­дичного закону, що встановлює зміну властивостей хімічних елементів за­лежно від збільшення заряду ядер їх атомів, на розв Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури'язанні задач на визначення кількості нуклонів у ядрі.

У програмі передбачена історична послідовність викладення матеріалу: спочатку подається інформація про природну радіоактивність, види радіо­активного випромінювання, активність радіонуклідів, радіоактивне перетво­рення атомних ядер Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури. Отже, вивчаючи ці питання, учні мають навчитися:

Для закріплення цієї теми можна запропонувати розв'язування якісних та розрахункових задач, зокрема, на:

З метою уникнення труднощів щодо формування понятійного апарату вчителю на уроках варто частіше використовувати ілюстративний матеріал (схеми, плакати, кінофільми, програмно-педагогічні компьютер'ютерні засо­би), які допомагають пояснити сутність різних ядерних Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури явищ. Натепер не в усіх кабінетах фізики, основ безпеки життєдіяльності, а також предмета «Захист Вітчизни» загальноосвітніх навчальних закладів наявні діючі побутові дозиметри. Отже, запропоновану програмою лабораторну боту «Вивчення будови побутового дозиметра і Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури проведення дозимет­ричних вимірювань на місцевості» можна проводити демонстраційно і не оцінювати її.

На заключних уроках доцільно підкреслювати значення ядерної фізики як наукової основи сучасної ядерної енергетики та ядерної техніки. Ці уро Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури­ки варто присвятити екологічним дилеммам використання ядерної енергії, дії радіоактивних випромінювань на людину та способам захисту від радіації. Форми вивчення екологічного матеріалу можуть бути різні: повідомлення вчителя або учнів; розв'язування Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури завдань з екологічним змістом: навчальні ігри з обговорення екологічних заморочек; наукові проекти та науково-прак­тичні конференції тощо.

Екологічні уроки «Світ атомних ядер» і «Енергія та суспільство» розрахо­вані на школярів молодшого Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури та середнього шкільного віку, розкривають таємницю будови атому та Всесвіту, розповідають про види енергії і ви­користання їх людиною. Заняття «Радіація в житті людини» інформує учнів старшого шкільного віку про Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури джерела природної та штучної радіації і вплив радіації на живий організм.Особливості вивчення фізики у 10 класах

загальноосвітніх навчальних закладів

Фізика як навчальний предмет посідає визначальне місце у формуванні в учнів наукової картини світу і тому Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури відіграє роль базисного компоненту в змісті природничо-наукової освіти.

Загальновизнаною ідеєю сучасної освіти вважається відповідність її шкільного змісту розвитку науки, а також тим способам пізнання, які є вирішальними в Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури науці. Реалізувати цю ідею в середній школі можливо завдяки диференційованому підходу до итогів навчання і структуруванню змісту освіти за різними програмними рівнями залежно від здібностей і освітніх потреб учнів, з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури життєвих намірів. Тому в старшій школі вивчення фізики здійснюється на засадах профілізації навчання, як це пропонує Державний эталон базової і повної загальної середньої освіти, залежно від обраної учнями навчальної Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури програми:

^ Головна мета навчання фізики в старшій школі полягає в розвитку фізичного знання і наукового стилю мислення учнів на основі базисного курсу фізики основної школи, формуванні в их наукового світогляду Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури, здатності до наукового пізнання світу, усвідомленні екологічної культури життєдіяльності, загальноосвітньої підготовки до майбутньої професії та продовження навчання. Відповідно до цього зміст фізичної освіти спрямовано на опанування учнями наукових фак­тів і Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті осознать і законів, принципів і теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів, з’ясувати їхні закономірності, характеризувати сучасну фізичну картину світу, зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури і технологій, оволодіти основними способами наукового пізнання і використати набуті знання в практичній діяльності.

Зміст курсу фізики старшої школи узгоджується з загальними змістовими лініями освітньої галузі «Природознавство» і характеризується такими категоріальними складовими Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури: речовина і поле, рух і взаємодії, закони і закономірності фізики, фізичні методи наукового пізнання, роль фізичних знань у житті людини і суспільному розвитку.

^ Основними завданнями курсу фізики старшої школи Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури є:

^ Особливості організації навчання фізики в Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури старшій школі. Навчання фізики в старшій школі, як правило, є профільним. За таких разумов структурування змісту фізичної освіти і диференціація вимог до його засвоєння реалізується завдяки навчальним програмам різних рівнів Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури.

^ Програму обов’язкових итогів навчання фізики (рівень эталону)1 орієнтовано головним чином на світоглядне сприйняття фізичної реальності, розуміння основних закономірностей плину фізичних явищ і процесів, загального уявлення про фізичний світ, його основні теоретичні засади і Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури методи пізнання, усвідомлення ролі фізичних знань у житті людини і суспільному розвитку. За цією програмою навчаються, як правило, учні, які обрали суспільно-гуманітарний напрям профілізації.

^ Програма академічного рівня навчання фізики Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури передбачає більш глибоке засвоєння фізичних законів і теорій, оволодіння навчальним матерікрасном, необхідним для широкого застосування у поясненні хімічних, геофізичних, екологічних та інших природних явищ, цілісного уявлення про природничонаукову картину світу, розуміння значення і Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури місця фізики в структурі природничих наук. Її зміст достатній для продовження вивчення фізики як навчального предмета у вищих навчальних закладах. За цими програмами навчаються учні, для яких фізика є базовим Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури предметом або таким, що тісно пов’язаний з профільними предметами (технологічний, математичний, хіміко-біологічний профілі), а також здійснюється загальноосвітня підготовка учнів (тобто в класах універсального профілю), які не визначилися в напрямі спеціалізації.

^ Програма рівня профільного Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури навчання фізики передбачає систематизоване вивчення основних фізичних теорій, формування світогляду і наукового стилю мислення учнів на основі фізичної картини світу, оволодіння способами наукового пізнання та усвідомлення фізичного знання на Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури рівні, необхідному для подальшого його використання в професійній діяльності та продовженні фізичної освіти. Основними профілями навчання, де фізика вивчається на такому рівні, є фізичний, фізико-математичний і фізико-технічний. Проте курс фізики може бути профільним Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури і в інших напрямах профілізації (наприклад, технологічному), якщо фізика в их відіграє роль базисного навчального предмета.

Незважаючи на те, що програма рівня профільного навчання значно перевищує за обсягом навчальних годин Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури програму академічного рівня, її зміст спрямований головним чином на поглиблення знань, а не екстенсивне їх розширення. Адже структура курсу фізики цих рівнів має бути ідентичною, проте вона відрізняється від програми рівня эталону. Це Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури зумовлено тим, що завдання академічної і профільної програм по суті близькі і мають прагматичний нрав, на відміну від програми рівня эталону, яка по суті світоглядна. Тому шкільний курс фізики старшої школи структуровано за Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури фундаментальними фізичними теоріями – класична механіка, молекулярно-кінетична теорія і феноменологічна термодинаміка, електродинаміка, релятивістська та квантова фізика. У побудові змісту курсу фізики академічного і профільного рівнів використовувався принцип мінімального доповнення: у програму вищого Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури рівня вносилися лише ті компоненти змісту, без яких цілісність системи фізичних знань даного розділу порушується.

У програмі розподіл кількості годин, що відводиться на вивчення окремих тем, є орієнтовним, і при Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури необхідності може бути змінений учителем. Також учитель може замінювати тему окремих робіт на рівноцінні з огляду на стан матеріальної бази фізичного кабінету, але без зменшення тієї кількості лабораторних робіт, що передбачено Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури програмами для різних рівнів профільного навчання.

10-й клас^ Рівні


Теми

Рівень эталону

Академічний рівень

Профільний рівень

Год на тиждень

70

105

175

Механіка:


 • вступ

2

4

7

 • кінематика

10

20

30

 • динаміка

20

30

45

 • закони збереження в механіці

-

15

25

 • механічні коливання і хвилі

-

14

25

 • релятивістська механіка

4

5

9

^ Молекулярна фізика і термодинаміка:


 • властивості газів, рідин, твердих тіл

18

-

-

 • основи термодинаміки

6

-

-

^ Фізичний практикум

5

10

20

Узагальнююче Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури заняття

1

3

4

Резерв

4

4

10


^ Вивчення фізики у 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів

Викладання фізики здійснюється за чинними навчальними програмами: «Фізика, 7-11 кл.» (К.: Шкільний світ, 2001) та «Програми для профільного навчання. Фізика. 10-11 класи» (К.: Преподавательічна преса, 2004; журнальчик «Фізика Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури та астрологія в школі» – 2004. – №4,5,6). Навчальні програми з фізики для профільного навчання, що вийшли друком у видавництві «Педагогічна преса», створено на основі навчальних програм рівнів А, В і С відповідно до напрямів навчання. Програма рівня Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури А використовується у кла­сах філологічного, суспільно-гуманітарного, спортивного та художньо-есте­тичного профілів для викладання фізики. Для класів універсального, техно­логічного та природничого профілів навчання пропонується програма рівня В. Зміст Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури навчального матеріалу для викладання у класах фізико-математичного профілю повинен бути зорієнтованим на програму рівня С. Також ця програма застосовується в спеціалізованих загальноосвітніх навчальних зак­ладах з поглибленим вивченням фізики.

Астрологія

Навчальний предмет «Астрономія Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури» заходить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів. У таб­лиці наведено кількість годин, що відводяться на вивчення астрології в школі, відповідно до наказів МОН від 25.04.2001 р. № 342 та від 20.05.2003 р Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури. № 306.


11 клас


Напрями навчання

Філологічний, суспільно-гуманітар­ний, художньо-естетичний

Загальноосвітній, технологічний

Природничо-математичний

За рахунок годин варіативної складової навчального плану

17 год (1 година на тиждень протягом семестру)

35 год (1 година щотижня протягом року або по 2 години протягом семестру)


Кількість годин Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури на вивчення предмета може бути збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану.


^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики

Особливiстю фiзики як навчального предмета є його спрямованiсть на використання знань, умiнь i навичок Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури у життi. Навчання фiзики у кiнцевому результатi має не тiльки дати суму знань, а й сформувати достатнiй рiвень компетенцiї. Тому складовими навчальних досягнень учнiв з курсу фiзики є не лише володiння навчальним Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури матерiалом та здатнiсть його вiдтворювати, а й умiння та навички знаходити потрiбну iнформацiю, аналiзувати її та застосовувати в стандартних i нестандартних ситуацi­ях у межах вимог навчальної програми до результатiв нав­чання Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури.

Вiдтак оцiнюванню пiдлягає:

1) рiвень володiння теоретичними знаннями, що їх можна виявити пiд час усного чи письмового опитування, тестуван­ня;

2) рiвень умiнь використовувати теоретичнi знання пiд час розв’язування задач рiзного типу Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури (розрахункових, експериментальних, якiсних);

3) рiвень володiння практичними умiннями та навичками, що їх можна виявити пiд час виконання лабораторних робiт i фiзичного практикуму;

4) змiст i якiсть творчих робiт учнiв (рефератiв, творчих експериментальних робiт, виготовлення приладiв, компьютер Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури’ютерне моделювання фiзичних процесiв тощо).

^ Основними видами оцiнювання є: поточне, тематичне, пiд­сум­кове за семестр, пiдсумкове рiчне оцiнювання та державна підсумкова атестацiя. Поточне оцiнювання носить заохочувальний, стимулюючий та Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури дiагностико-корегуючий нрав, його необхiднiсть визначається вчителем.

Пiд час виставлення оцiнки за тему необхiдно враховувати всi вищезазначенi складовi оцiнювання рiвня навчальних досягнень. Можна запропонувати такi способи виставлення тема­тичної оцiнки:

Об’єктами оцiнювання є знання Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури та вмiння учнiв, а також рiвень розвитку їхнього фiзичного мислення. Пiд час оцiнювання враховуються знання учнiв про:

Змiст Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури контролю повинен спiввiдноситись зi змiстом навчання в определенному типi (профiлi) навчального закладу. Засоби контролю мають вiдповiдати загальнiй спрямованостi навчально-виховного процесу в умовах здійснення профільної ди­ференціації.

При цьому враховуються:

Помилка свiдчить про те, що учень не оволодiв основними знаннями i вмiннями. Якщо одна й та сама помилка (недолiк) неодноразово трапляється у вiдповiдi, то вона трактується як одна помилка Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури (недолiк).

Недолiки свiдчать про недостатньо мiцне засвоєння (вiд­сутнiсть) основних знань та вмiнь, якi вiдповiдно до програми не вважаються основними. Недолiком вважається помилка, допущена в одних випадках i не допущена в iнших Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури, таких самих випадках.

Закреслення та виправлення у письмових ботах свiдчать про пошук правильного рiшення i не вважаються недолiком.

^ Навчальні досягнення учнів характеризуються за такими рівнями:

І. Початковий рiвень: вiдповiдь учня при вiдтвореннi Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури навчального матерiалу елементарна, фрагментарна, зумовлена не­чiткими уявленнями про предмети i явища; дiяльнiсть учня здiйснюється пiд керiвництвом учителя.

ІІ. ^ Середнiй рiвень: знання неповнi, поверховi, учень вiдтворює основний навчальний матерiал, але недостатньо осмислено Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури, має проблеми з аналiзуванням та формулюванням висновкiв; здатний виконувати завдання за зразком.

ІІІ. ^ Достатнiй рiвень: учень знає iстотнi ознаки осознать, явищ, закономiрностей, зв’язки мiж ними, самостiйно застосовує знання у стандартних ситуацiях Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури, умiє аналiзувати, робити висновки, виправляти допущенi помилки. Вiдповiдь учня повна, логiчна, обґрунтована; розумiння пов’язане з одиничними видами, не узагальнене.

IV. ^ Високий рівень: учень має глибокi, мiцнi, узагальненi знання про предмети Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури, явища, поняття, теорiї, їхні суттєвi ознаки та зв’язок останнiх з iншими поняттями; здатний використовувати знання як у стандартних, так i в нестандартних ситуацiях.


^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
при розв’язуванні Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури задач

Рiвнi навчальних досягнень учнів

^ Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв

Початковий рiвень
(1-3 бали)

Учень умiє розрiзняти фiзичнi величини, оди­ницi вимiрювання з даної теми, розв’язувати задачi з допомогою вчителя лише на вiдтворення основних формул Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури; здiйснювати найпростiшi математичнi дiї.

Середнiй рiвень
(4-6 балiв)

Учень розв’язує типовi задачi та виконує впра­ви на одну—двi дiї (за зразком), виявляє здатнiсть обґрунтовувати деякi логiчнi кроки з допомогою вчителя Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури.

Достатнiй рiвень
(7-9 балiв)

Учень самостiйно розв’язує типовi задачi й виконує вправи з одної теми, обґрунтовуючи обраний спосiб розв’язку.

Високий рiвень
(10-12 балiв)

Учень самостiйно розв’язує комбiнованi ти­повi задачi Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури стандартним або оригiнальним методом, розв’язує нестандартнi задачi.

Оцiнювання рiвня володiння учнями практичними умiннями та навичками здiйснюється за плодами виконання фронтальних лабораторних робiт, експериментальних задач, робiт фiзичного практикуму або пiдсумкової лабораторної чи експериментальної Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури роботи. При цьому необхiдно враховувати вмiння учня:

Додатково поставленi лабораторнi (експериментальнi) роботи вчитель може використовувати для створення проблемних ситуацiй, мотивацiї дiяльностi учнiв пiд час вивчення нового матерiалу, з метою вдосконалення Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури практичних умiнь i навичок (складати схеми, проводити вимiрювання тощо). Такi роботи, як правило, не оцiнюються.

Основна частина лабораторних робiт виконується пiсля вивчення вiдповiдного навчального матерiалу на етапi закрiплення та узагальнення Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури знань i вмiнь учнiв або пiд час тематичного облiку.

Оцiнюванню пiдлягають i роботи фiзичного практикуму, якi носять узагальнюючий нрав з однiєї чи кiлькох тем. За плодами всiх робiт практикуму виставляється пiдсумкова оцiнка як тематична Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури. Якщо практикум подiляється на двi частини, тобто частина робiт виконується у І пiврiччi, частина — у II пiврiччi, то до журнальчику виставляються двi пiдсумковi (тема­тичнi) оцiнки.

Рiвнi складностi лабораторних робiт можуть задаватися Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури:

Обов’язковим при оцiнюваннi для всiх рiвнiв є врахування дотримання учнями правил технiки безпеки пiд час виконання фронтальних лабораторних робiт чи робiт фiзичного прак­тикуму.

При оцiнюваннi практичних знань та вмiнь Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури учнiв потрiбно користуватися чертами рiвнiв оволодiння цими умiн­нями, поданими нижче.

^ Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв
при виконаннi лабораторних та практичних робiт

^ Рiвнi навчальних досягнень учнів

Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв

Початковий рiвень
(1-3 бали)

Учень демонструє вмiння Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури користуватися ок­ре­мими приладами, може скласти схему дослiду лише з допомогою вчителя, виконує частину роботи, порушує послiдовнiсть виконання роботи, вiдображену в iнструкцiї, не робить самостiйно висновки за отриманими плодами.

^ Середнiй Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури рiвень
(4-6 балiв)

Учень виконує боту за зразком (iнст­рук­цiєю) або з допомогою вчителя, итог роботи учня дає можливiсть зробити правильнi висновки або їх частину, пiд час виконання роботи допущенi Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури помилки.

^ Достатнiй рiвень
(7-9 балiв)

Учень самостiйно монтує необхiдне обладнання, виконує боту в повному обсязi з дотриманням необхiдної послiдовностi проведен­ня дос­лiдiв та вимiрювань. У звiтi верно й акуратно виконує записи, таблицi, схеми, графiки Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури, розрахунки, самостiйно робить висновок.

^ Високий рiвень
(10-12 балiв)

Учень виконує всi вимоги, передбаченi для достатнього рiвня, виконує боту за самостiйно складеним планом, робить аналiз результатiв, роз­раховує похибки (якщо потребує завдання). Бiльш Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури високим рiвнем вважається виконання роботи за самостiйно складеним ори­гiнальним планом або установкою, їх обґрунтування.
1 Зміст програми і державні вимоги до итогів навчання затверджено і опубліковано раніше (див.: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури. Фізика. Астрологія. 7-12 класи.- К.: 2006.
 • oldrussian.ru/neonatal-encephalopathy-the-acog-and-aap-criteria.html
 • oldrussian.ru/lya-rnfeld-naukove-tovaristvo-m-vyacheslava-lipinskogo.html
 • oldrussian.ru/a-managers-enigma-extension-and-media-centre.html
 • oldrussian.ru/the-beholder-and-the-humble-style-in-northern-renaissance-and-baroque-religious-art.html
 • oldrussian.ru/navigating-the-new-titles-disk-32.html
 • oldrussian.ru/17-indian-trial-of-tears-1990-900000-japanese-1848.html
 • oldrussian.ru/referat-na-temu-kozacko-getmanska-borotba-z-vorogami-ukrani.html
 • oldrussian.ru/26strahovanie-grazhdan-viezzhayushih-za-rubezh-strahovoe-pravo-shpargalka.html
 • oldrussian.ru/vpliv-kontrolyu-znan-na-efektivnst-navchannya-derzhavnij-standart-ce-zvedennya-norm-polozhen-sho-viznachayut-derzhavn.html
 • oldrussian.ru/sample-learning-opportunities-please-read-this-standards-information-in-conjunction-with-the-full-syllabus-for.html
 • oldrussian.ru/message-to-alysia-thread-increasingly-surrounded-by-darkness.html
 • oldrussian.ru/lesson62-after-the-fire-lesson-1-a-private-conversation.html
 • oldrussian.ru/zatverdzheno-na-zasdann-prijmalno-koms-lvvskogo-naconalnogo-unversitetu-men-vana-franka.html
 • oldrussian.ru/43-krilya-rodini-2001-10.html
 • oldrussian.ru/drama-av-in-rutherford-library-oct-2007-8.html
 • oldrussian.ru/zaklyuchenie-bumagi-iisusa.html
 • oldrussian.ru/of-the-potential-environmental-risks-associated-with-6.html
 • oldrussian.ru/postmodernism-25.html
 • oldrussian.ru/rozdl-v-zakonodavcha-komsya-1767-1768-rrukransk-bazhannya-pragnennya.html
 • oldrussian.ru/52priznaki-i-elementi-bankovskoj-sistemi-shpargalka-po-kursu-dengi-kredit-banki.html