V. Економічні особливості послуг охорони здоров’я - Лекція  Предмет І методи економічної теорії 10


^ V. Економічні особливості послуг охорони здоров’я
Економічні особливості послуг охорони здоров'я можна звести до трьох великих взаємообумовлених класифікаційних груп.
1). Першу групу складають особливості послуг охорони здоров'я, які пов’язані із специфікою виявлення самого результату професійної діяльності осіб, зо зайняті в системі надання послуг охорони здоров'я.
а). Результат професійної діяльності в охороні здоров'я, як правило, втілений в самій людині. Матеріальні послуги – це скоріше виключення для охорони здоров'я (наприклад, це рентгенівські знімки, електрокардіограми, рецепти, на яких зафіксовано клініко-діагностичне мислення лікаря і які, як тільки їх виписано, починають, подібно книгам, життя незалежне від волі і свідомості автора, і т.д.). При цьому слід звернути увагу на те, що між матеріальними і чистими послугами немає чіткої межі. Навпаки, вони у багатьох випадках взаємопроникають і доповнюють одна одну, створюють перехідні, змішані форми і модифікації.

б). Послуга, як галузевий результат охорони здоров'я, завжди носить індивідуальний характер. В галузі охорони здоров'я немає масового і дрібносерійного виробництва. Неможна також надати послугу охорони здоров'я наперед.. на ринок послуг охорони здоров'я «виносяться» не самі послуги, а лише інформація про ті послуги, які можуть бути надані пацієнтам.

NB: Споживання значної кількості послуг охорони здоров'я у часі співпадає з їх виробництвом. Індивідуальність надання послуг охорони здоров'я і творчий характер багатьох форм медичної діяльності призводить до того, що необхідний результат часто може бути досягнутий лише діями достатньо обмеженого кола спеціалістів або навіть однієї людини. Тому дана особливість прояву результату в охороні здоров'я призводить до того, що місцевий (локальний) ринок послуг охорони здоров'я частіше і значно легше змикається із своєю протилежністю – світовим ринком. Для високо стандартизованої промислової продукції сфери матеріального виробництва таке поєднання є мало імовірним.

в). Результат, що нами розглядається, може бути різним за своїм фізичним обсягом. В зв’язку з цим в охороні здоров'я є реальним здійснення різних варіантів.

Приклад. Ми можемо представити собі лікаря, який має справу тільки з одним пацієнтом, - особистий лікар будь-якої знаменитості. В тому випадку результат його праці буде індивідуальним в буквальному смислі. Для підтримання власної кваліфікації цьому лікарю необхідно мати більш обширну практику.

Сімейна медична сестра, виходячи з багатопланового характеру своїх функцій, має добиватися отримання адекватних потребам результатів вже в більш широкому фізичному обсязі, маючи справу з рядом індивідів різного віку (починаючи з дітей шкільного віку) і соціального стану. Надаючи допомогу кожному члену сім’ї з урахуванням конкретних умов, сімейна медсестра може добитися бажаного ефекту, тільки вирішуючи широке коло професійних завдань. Вона повинна бути також компетентна в питаннях планування родини, вихованні дітей, психології і фізіології розвитку дитини, проблем подолання стресів і емоціональних бар’єрів, сексуальної поведінки, знань геріатрії і т.д.

г). Результат охорони здоров'я має складну структуру і може розпадатись на багато підрезультатів (або квазірезультатів). Звідси випливає важливість усвідомлення того, що для досягнення загального істинного результату – здоров'я – необхідні зусилля як лікарів – вузької спеціалізації, так і лікарів загальної практики, а також інших категорій працівників охорони здоров'я.

NB1: Визначення здоров'я як результату медичної діяльності: укріплення здоров'я населення є не тільки необхідним, а й єдино можливим універсальним показником отримання певного позитивного результату труда працівників охорони здоров'я в формі корисного ефекту.

Здоров'я визначається низкою демографічних та інших чинників. Воно характеризується кількома основними групами показників:

NB2: Багато конкретних методів оцінки результатів лікарської діяльності і відповідно здоров'я населення засновані на визначенні ряду показників лікувально-профілактичного характеру, які безпосередньо і більш тісно пов’язані з працею медичних працівників.

д). В силу галузевої специфіки результативність надання послуг в охороні здоров'я напряму не пов’язана з розміром витрат.

Приклад.1. Результат надання медичної послуги в більшості залежить від специфіки організму людини, її психічного настрою.

^ Приклад.2. Результат є різним щодо строку виявлення і необхідності повторної дії. Діапазон цієї різниці може бути досить значним: від миттєвого отримання результату (зняття болю) і до довготривалих, часто болісних, повторюваних з певною періодикою лікувальних дій, які тільки в своїй сукупності можуть призвести до отримання поставленої мети.

^ Приклад.3.  Характер розрахунків за досягнутий результат (надану послугу) також може бути різним. Це і пряма оплата, і оплати через бюджетні кошти, і оплата із фондів, що формуються в страхових організаціях.
^ 2). Друга група визначення особливостей послуг охорони здоров'я пов’язана з визначенням кількісних характеристик її вартості.
а). Послуга може надаватись як в товарній (і саме в цьому випадку вона починає набувати вартісних параметрів), так і в нетоварній формі.

NB: Товарний характер послуг охорони здоров'я і первісний ринок медичних послуг виникає вже в епоху стародавніх цивілізацій (6-8 тис. років потому). Саме в цей період з’являються перші медикаменти, аптеки. З виникненням еквіваленту вартості товарні відносини в охороні здоров'я трансформувались в грошово-товарні, які є панівними в галузі і сьогодні.

б). Визначення розміру вартості послуг охорони здоров'я може мати декілька варіантів, при виборі яких лікарю необхідно вирішити комплексної клініко-економічної задачі. Результат такої задачі залежить від:

по-перше, форми власності лікувально-профілактичного закладу;

по-друге, від загального стану здоров'я пацієнта;

по-третє, платоспроможності пацієнта, тощо

в). Вартість послуги охорони здоров'я має тенденцію до зміни (не є постійною величиною), часто в бік збільшення (особливо при довготривалому лікуванні та соціально-економічних змінах в суспільстві).

г). В Міністерстві охорони здоров'я мають місце економічні нормативи, що включають в себе низку взаємозалежних натуральних, вартісних і відносних показників і дозволяють (приблизно) визначити вартість процесу лікування пацієнта або охорони здоров'я в цілому (в регіоні, в краіні).
^ 3). Третя група особливостей пов’язана з процесом надання послуг охорони здоров'я.
а). Наявність великої кількості інвесторів, що сплачують процес надання послуг. Тільки сумісне використання різних інвестиційних ресурсів дозволяє зробити процес надання послуг охорони здоров'я безперервним, якісним і ефективним.

б). Багатоманітність господарських зв’язків, які виявляються в ході надання медичних послуг і без наявності яких не може бути сучасної індустріалізованої системи охорони здоров'я.

в). Залежність протікання надання послуги охорони здоров'я від місцевих природнокліматичних умов, які можуть запобігати або сприяти здійсненню процесу лікування або профілактики різних захворювань.

г). Наявність активного взаємозв’язку по лінії «лікар-пацієнт». В процесі надання послуг охорони здоров'я використовуються всі відомі методи впливу на предмет праці: механічні, фізичні, хімічні, біологічні, соціально-психологічні.

NB: Пацієнт як об’єкт медичного втручання має найбільшу активність ,яка може бути спрямована як на шкоду йому, так і на благо. При цьому в необхідних випадках свідома активність пацієнта відключається (наркоз, гіпноз).

д). Можливість територіальних пересувань в процесі надання послуг охорони здоров'я.

є). Тривалість процесу надання послуги охорони здоров'я може бути різною. В цілому вона охоплює все життя, а в певних випадках навіть виходить за межі життя конкретної людини.
^ 4). Розрізняють наступні види ефективності послуг в системі охорони здоров'я:

 1. Медична ефективність – це ступінь досягнення поставлених завдань в галузі профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

 2. Соціальна ефективність – оцінка покращення здоров'я населення.

 3. Економічна ефективність – прямі і непрямі показники впливу охорони здоров'я населення і проведення профілактичних заходів.


Питання і завдання для самоконтролю.


 1. Економіка і управління охороною здоров'я як галузь суспільного здоров'я.

 2. Основні задачі економіки охорони здоров'я.

 3. Методи економіки охорони здоров'я.

 4. Найважливіші напрямки розвитку економіки охорони здоров'я.

 5. Що таке послуга? До якого типу послуг належить охорона здоров'я?

 6. Назвіть основні економічні особливості послуг охорони здоров'я.

 7. Які специфічні риси притаманні результату господарської діяльності в системі охорони здоров'я.

 8. Проаналізуйте відповідно до існуючих видів ефективності охорони здоров'я сучасний стан галузі. • oldrussian.ru/-7-vdrodzhennya-moralno-etichnih-kniga-vdomogo-etnologa-relgznavcya-galini-lozko-rozpovda-pro-nove-vdrodzhennya.html
 • oldrussian.ru/e-a-r-82-6hp-16.html
 • oldrussian.ru/predictions-aff-k-final-wave-2.html
 • oldrussian.ru/httpwwwthebeautybrainscom-prior-to-lesson-1-product-review-at-home.html
 • oldrussian.ru/types-of-czech-rhyme-a-comparison-of-czech-and-english-nursery-rhymes.html
 • oldrussian.ru/pered-rassvetom-odin-den-v-drevnem-rime-povsednevnaya-zhizn-tajni-i-kurezi.html
 • oldrussian.ru/-p-mozgovij-vdpovdalnij-za-vipusk.html
 • oldrussian.ru/5bilo-li-nachalo-mira-bilo-li-nachalo-mira.html
 • oldrussian.ru/53objectives-of-the-partnership-1-submission-data.html
 • oldrussian.ru/mi-quip-pty-ltd-ta-the-equipment-group-nsw-a-a-industrial-supplies-pty-ltd.html
 • oldrussian.ru/title-annals-of-regional-science-personal-research-database.html
 • oldrussian.ru/2-poseshenie-hrama-i-pravila-povedeniya-dlya-hristian-v-cerkvi.html
 • oldrussian.ru/843advanced-security-1-dublin-institute-of-technology.html
 • oldrussian.ru/56socialnie-pensii-dlya-netrudosposobnih-grazhsdan-shpargalka-po-pravu-socialnogo-obespecheniya.html
 • oldrussian.ru/vi-tvorchestvo-formuli-deneg.html
 • oldrussian.ru/hronki-dovonnogo-lvova-stornka-17.html
 • oldrussian.ru/asapil-administrative-manual-62.html
 • oldrussian.ru/kniga-telebachennya-specoperacj-yaka-vijshla-v-svt-u-travn-2003-roku-detalno-analzu-cej-proces-na-prikladah-zastosuvannya-manpulyativnih-prijomv-tehnologj-u-programah-ukranskih-telekanalv-kncya-2002-pochatku-2003-rokv-stornka-17.html
 • oldrussian.ru/7-templates-for-course-specifications-helwan-university.html
 • oldrussian.ru/projections-du-27-juin-au-3-juillet-le-mas-des-alouettes-veille-media.html