варіант 15Тестові завдання - Розповсюдження та тиражування без офіційноговаріант 15


Тестові завдання

15.1 Екстраполятивне планування – це управління в умовах:

а) коли темп зміни прискорюється, але майбутнє ще можна передбачити шляхом екстраполяції минулого ;

б) коли багато важливих проблем виникає настільки швидко, що їх неможливо вчасно передбачити;

в) коли почали виникати несподівані явища і темп змін прискорився, однак не настільки, щоб не можна було вчасно передбачити майбутні тенденції та визначити реакцію на них;

г) немає вірної відповіді.


15.2 Здатність соціально-економічної системи – підприємства змінювати свою структуру й формувати варіанти поведінки є особливістю, яка виникає з того, що:

а) одним з внутрішніх елементів є засоби труда;

б) одним з внутрішніх елементів є предмети труда;

в) одним з внутрішніх елементів є людина;

г) складовими елементами тут є стратегічні ресурси.


15.3 Відібрати компоненти характеристики входів "підприємства як відкритої системи":

а) інформація, матеріали, капітал, трудові ресурси;

б) інформація, продукція, прибуток, частина ринку;

в)  інформація, трудові ресурси, зростання, задоволення працівників;

г) інформація, частина ринку, капітал, трудові ресурси.


15.4 Тактика – це:

а) те, яким чином буде здійснюватися набір правил під час досягнення цілі;

б) визначені заходи досягнення цілей, що потребують одночасно або послідовно здійснити декілька дій;

в) санкціоновані засоби досягнення цілей, які визначені за допомогою загальноприйнятих процедур прийняття рішень, тобто коли план прийнято він стає політикою;

г) усі відповіді правильні.


15.5 Стратегія, яка визначає вид діяльності та розподіл ресурсів, це:

а) загальнокорпоративна стратегія;

б) ділова стратегія;

в) функціональна стратегія;

г) усі відповіді правильні.


15.6 Переваги, які є у великих підприємствах при формуванні стратегії, це:

а) виробництво великого обсягу продукції;

б) керівники підрозділів спеціалізуються по функціям діяльності;

в) застосування математичних моделей при обробці інформації про стан зовнішнього середовища;

г) усі відповіді правильні.


15.7 Недолік місії підприємства сформульованої як підвищення прибутковості діяльності є у тому:

а) що прибуток не відображає культуру підприємства;

б) що прибуток не характеризує імідж підприємства;

в) що прибуток обмежує можливості розглядання альтернатив при прийнятті рішень;

г) усі відповіді правильні.


15.8 Визначити тип цілі підприємства, що має перевагу, якщо вид цінностей –соціальні:

а) зростання, прибутковість, результат;

б) якість і привабливість навіть за рахунок зменшення прибутку;

в) довгострокові дослідження і розробки;

г) непряма конкуренція персоналу, сприятлива атмосфера.


15.9 Визначити вид цінностей, якщо категорія цінностей – практичність, корисність, накопичення багатства.

а) теоретичні;

б) економічні;

в) політичні;

г) соціальні.


15.10 Найкращим чином характеризує макросередовище підприємства таке формулювання:

а) це середовище, у якому здійснюється бізнес або це середовище де приймаються конкретні рішення по веденню бізнесу;

б) це середовище, що об’єднує усі функціональні середовища;

в) це середовище, яке впливає на формування загальної атмосфери бізнесу;

г) усі відповіді правильні.


15.11 Відстеження поточної інформації, яка знову з'являється ретроспективі – це такий метод дослідження зовнішнього середовища:

а) сканування;

б) моніторинг;

в) моделювання;

г) прогнозування.


15.12 Особливий талант, ноу-хау у сфері контролю якості, компетентність у сфері дизайну, рівень володіння окремою технологією, здатність створювати ефективну рекламу і швидко переводити нові товари із стадії розробки у промислове виробництво – це характеристики ключового фактору успіху, який відноситься до:

а) технології;

б) професійних навичок;

в) організаційних можливостей;

г) маркетингу.


15.13 До ринкових факторів зовнішнього середовища не відносяться:

а) демографічні умови;

б) асортимент продукції;

в) життєвий цикл продукції;

г) розподіл доходів населення.


15.14 Колективні експертні оцінки використовують у таких методах:

а) метод «сценаріїв»;

б) метод «інтерв’ю»;

в) метод «Дельфі»;

г) метод «доповідних записок».


15.15 Універсальна форма організації підприємства, яка існує незалежно від форми власності або сфери діяльності, та об'єднує усі функціональні середовища усередині нього – це:

а) внутрішнє середовище підприємства;

б) організаційна структура підприємства;

в) стратегічний потенціал підприємства;

г) усі відповіді правильні.


15.16 Розвиток продукту і процесу виробництва це функція:

а) виробництва;

б) НДДКР;

в) маркетингу;

г) усі відповіді правильні.


15.17 Зменшення витрат при зростанні обсягу виробництва обумовлене наявністю такої закономірності:

а) перевага у технології;

б) навчання персоналу;

в) економія на масштабі виробництва;

г) усі відповіді правильні.


15.18 До методів портфельного аналізу відносяться:

а) матриця «продукт-ринок»;

б) матриця «загроз та можливостей»;

в) матриця «Бостонської консалтингової групи»;

г) усі відповіді правильні.


^ Контрольні запитання самостійного формулювання

відповіді

15.19 Доповнити напрями розробки цілей підприємства в конкурентному середовищі, який набув надзвичайного значення в постіндустріальну епоху:

а) положення на ринку, прибутковість,;

б)  продуктивність, розподіл ресурсів і ризиків, конкурентна позиція;

в)  відносини в колективі, інноваційна діяльність;

г) ___________________.


15.20 Доповнити перелік основних факторів мікросередовища:

а) постачальники;

б) контактні категорії;

в) споживачі;

г) _________________.


^ Практичні завдання


Ситуаційне завдання 15.1

Сформулювати місію підприємства, що бажає вийти на український ринок офісних меблів.

Обґрунтувати, що в наведеній місії підприємства визначає кожний із обов'язкових елементів формулювання місії.


Ситуаційне завдання 15.2

Відібрати із запропонованого переліку й обґрунтувати зв'язок ключового фактора успіху за іншими факторами успіху:

- сприятливий імідж (репутація) підприємства у покупців.

- особливий талант (дуже важливо при наданні професійних послуг).

- висока кваліфікація співробітників відділу реалізації.

- низька собівартість продукції (досягнення економії на масштабі виробництва тощо).


^ 3. ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ


ТЕМА 7 Стратегія диверсифікації діяльності підприємства.

ТЕМА 8 Стратегії зовнішнього розвитку підприємства.

ТЕМА 9 Корпоративна стратегія підприємства.

ТЕМА 10 Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства.

ТЕМА 11 Альтернативність у стратегічному виборі.

ТЕМА 12 Декомпонування корпоративної стратегії підприємства.

ТЕМА 13 Загальна характеристика функціональної стратегії.

ТЕМА 14 Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства.

ТЕМА 15 Сучасний стан і перспективи розвитку стратегічного управління в Україні.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


ВАРІАНТ 1


Тестові завдання

1.1. Стратегічна зона господарювання – це:

а) контактні аудиторії, які здатні тиснути на місію підприємства;

б) сукупність постачальників основних ресурсів, які здатні забезпечити одержання підприємством цих ресурсів;

в) окремий елемент зовнішнього середовища підприємства, на який воно має вихід;

г) усі відповіді правильні.


1.2. Придбання підприємства, яке не пов’зане із основною діяльністю головної фірми, – це:

а) вертикальна інтеграція;

б) горизонтальна інтеграція;

в) концентрична диверсифікація;

г) конгломератна диверсифікація.


1.3. Стратегія, коли забезпечується ріст на існуючому ринку за рахунок нової продукції, яка потребує нової технології, яка відрізняється від тієї, що використовується, це стратегія:

а) конгломератної диверсифікації;

б) центрованої диверсифікації;

в) горизонтальної диверсифікації;

г) пов'язаної диверсифікації.


1.4. До видів зовнішнього розвитку підприємства відноситься:

а) інтенсивний розвиток;

б) інтегральний розвиток;

в) диверсифікаційний розвиток;

г) усі відповіді правильні.


1.5. Якщо результати розвитку можна побачити не відразу, то це:

а) допомагає реалізувати стратегії;

б) сприяє роботі з розвитку;

в) перешкоджає роботі з розвитку;

г) перешкоджає реалізації стратегії.


1.6. Підприємства, які дуже великі, мають велику кількість виробництв, але не одне із них не дає бажаного прибутку, використовують стратегію:

а) зростання;

б) обмеженого зростання;

в) стабілізації;

г) скорочення.


1.7. Стратегія росту відноситься до:

а) функціональних стратегій;

б) корпоративної стратегії;

в) ділової стратегії;

г) оперативної стратегії.


1.8. Методика, яка визначає у конкурентному середовищі вплив на позицію підприємства (продукції) факторів можливого розширення ринку або відносної частини ринку, це:

а) матриця Бостонської консалтингової групи;

б) Мак-Кінсі «Дженерал-Електрік»;

в) Мак-Кінсі «7с»;

г) модель «Lots».


1.9. Матриця, з допомогою якої позіціонується підприємство (види діяльності або продукції) за такими параметрами: продукція підприємства (існуюча та нова) та ринки підприємства (існуючі та нові) – це матриця:

а) SWOT-аналізу;

б) Бостонської консалтингової групи;

в) "Мак-Кінсі" – Дженерал Електрік;

г) І. Ансоффа.


1.10. Стратегія повинна будуватися на базі:

а) посилення сильних позицій підприємства;

б) використання можливостей підприємства;

в) зменшення впливу слабких позицій;

г) усі відповіді вірні.


1.11. Функція маркетингу стає найважливішою в управлінні підприємства в такий період:

а) 50-ті роки;

б) 60-ті роки;

в) 70-ті роки ;

г) 80-ті роки.


1.12. Стратегія, яка відображає комплекс стратегічних рішень, що визначають номенклатуру, асортимент, обсяг виробництва, а також способи реалізації продукції:

а) товарна стратегія;

б) товарно-ринкова стратегія;

в) виробнича стратегія;

г) асортиментна стратегія.


^ Контрольні запитання множинного вибору відповідей

1.13. До видів стратегії диверсифікаційного росту відносяться:

а) вертикальна інтеграція;

б) горизонтальна інтеграція;

в) концентрична диверсифікація;

г) конгломенатна диверсифікація.


1.14. Стратегічні причини диверсифікованості включають:

а) можливість підвищити ціну акцій підприємства;

б) можливості перерозподілити інвестиції між різними напрямами діяльності;

в) стабілізація прибутків, заробітної плати, доходів;

г) скорочення ризиків за рахунок перерозподілу їх між різними напрямами діяльності;

д) можливість нагромадження і використання специфічних знань і навичок.


1.15. Аналіз ринку продукції у сфері, що визначається стратегічним потенціалом підприємства, в межах процесу формування корпоративної стратегії спрямовується на:

а) формування варіантів і вибір товарно – ринкової стратегії;

б) розробці фінансово – інвестиційної стратегії підприємства;

в) формування варіантів і вибір технологічної стратегії;

г) розробці варіантів і вибів соціальної стратегії підприємства;

д) концентрації зусиль вищого керівництва на аналізі ринку продукції.


1.16. Основою стратегії диференціації є:

а) зниження витрат;

б) підвишення результативності використання товару;

в) звуження ринкового сегменту;

г) підвищення міри задоволення потреб споживачів;

д) зростання продажів.


^ Контрольні запитання впорядкованого вибору відповідей

1.17. Вкажить порядок етапів розробки стратегії розвитку:

а) початковий;

б) планування;

в) проникнення;

г) перехідна;

д) прискорене зростання.


Контрольні запитання самостійного формулювання відповіді

1.18. Окремий сегмент оточення, на який має (або хоче мати) вихід підприємство – це:

_______________________________


1.19. Найважливіша підсистема загальної стратегії підприємства, подана у вигляді довгострокової програми конкретних дій з реалізації концепції використання і розвитку потенціалу персоналу підприємства з метою забезпечення її стратегічної конкурентної переваги – це:

____________________________


1.20. Стратегія, що має на меті розширення обсягів продажів, видів продукції, виробничих потужностей за рахунок приєднання інших підприємств – це стратегія:

_______________________________


^ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАПИТАННЯ


1.1. У чому є сутність концепції "Стратегічної зони підприємства" (СЗГ) диверсифікованого підприємства?

1.2. Охарактеризуйте переваги та недоліки стратегії "лідирування за витратами".


ВАРІАНТ 2


Тестові завдання

2.1. Організаційна одиниця, яка знаходиться усередині підприємства та відповідає за розробку його стратегічних позицій, це:

а) стратегічна зона господарювання;

б) стратегічний центр господарювання;

в) стратегічний бізнес – центр;

г) усі відповіді правильні.


2.2. Придбання виробництва, яке пов’зане із основною діяльністю підприємства технологічно, – це:

а) вертикальна інтеграція;

б) горизонтальна інтеграція;

в) концентрична диверсифікація;

г) конгломератна диверсифікація.


2.3. Стратегія, коли існуюче виробництво залишається у центрі бізнесу, а нове - виникає із можливостей освоєння ринку за умов використання технології або інших сильних сторін функціонування підприємства – це стратегія:

а) конгломератної диверсифікації;

б) центрованої диверсифікації;

в) горизонтальної диверсифікації;

г) пов'язаної диверсифікації.


2.4. Рішення завдань росту за рахунок виробництва нового продукту, який буде реалізовуватися на вже освоєних ринках – це стратегія:

а) посилення позиції на ринку;

б) розвитку ринку;

в) розвитку продукту;

г) горизонтальна інтеграція.


2.5. Робота з розвитку має добрі шанси на успіх, якщо:

а) програму складено на короткий термін;

б) вище керівництво підприємства знає про програму розвитку і обв'язково виконує її;

в) великі зміни в організаційній діяльності здійснюються в межах, які створені у минулому;

г) має місце нечітка організаційна структура.


2.6. Підприємства, які мають стійкі позиції на ринку та прикладають максимум зусиль на збільшення віддачі на користь своїх акціонерів, застосовують стратегію:

а) зростання;

б) обмеженого зростання;

в) зовнішнього росту;

г) скорочення.


2.7. Стратегія, що орієнтується на усунення невеликих джерел витрат і має короткостроковий характер – це стратегія:

а) ліквідування;

б) "збирання врожаю";

в) "відсікання зайвого";

г) скорочення витрат.


2.8. Створення портфельного бізнесу може починатися із:

а) допоміжної функції;

б) взаємодії споживачів та постачальників;

в) розвитку суміжного бізнесу;

г) усі відповіді правильні.


2.9. Методика, яка визначає у конкурентному середовищі вплив на позицію підприємства (продукції) факторів привабливості ринку та стратегічного положення, це:

а) матриця Бостонської консалтингової групи;

б) Мак-Кінсі «Дженерал-Електрік»;

в) Мак-Кінсі «7с»;

г) модель «Lots».


2.10. До стратегічних траєкторії порятунку підприємства-аутсайдера не відноситься:

а) диверсифікація виробництва з метою визначення таких ринків (сегментів ринку), щоб якість товарів сприймалася як достатня, а ціна – як низька.

б) кластеризація споживачів, тобто пошук стійких груп покупців, які мають визначені смакові або інші споживчі переваги;

в) швидке зниження питомих витрат для відтворення рентабельності виробництва;

г) необхідно збільшити ключові компетенції без зростання витрат.


2.11. Стратегія фокусування – це:

а) стратегія підприємства – лідера по витратам;

б) стратегія підприємства диференціювання продукції під специфічні потреби;

в) стратегія обслуговування із найбільшою ефективністю обраного сегменту ринку,

г) усі відповіді правильні.


2.12. Стратегія, яка відображає процес, що посилюється у останній час, коли здійснюється проникнення стратегічного мислення на той рівень управління, який ще недавно знаходився під прямим контролем і під владою правил та інструкцій, що обумовлені корпоративною місією:

а) корпоративна стратегія;

б) портфельна стратегія;

в) функціональна стратегія;

г) загальна стратегія.


2.13. Сукупність стратегічних рішень, які охоплюють вибір і пріоритети використання можливих джерел залучення та використання фінансових коштів – це:

а) фінансова стратегія;

б) інвестиційна стратегія;

в) фінансово - інвестиційна стратегія;

г) стратегія на ринку цінних паперів.


^ Контрольні запитання множинного вибору відповідей

2.14. Стратегічна роль СБЦ реалізується у вигляді таких альтернативних варіантів:

а) переорієнтацію на більш привабливі гапрями, включаючи й географічну експансію

б) якщо керуючому СБЦ також доручають управляти діяльністю з одержання прибутку у своїй СГЗ, то він очолює СБЦ із відповідальністю від А до Я і за свою стратегічну зону

в) менеджер має у своєму розпорядженні: ресурси, у тому числі й фінанси, має також великі повноваження для виконання стратегічних планів

г) переоцінку перспектив діяльності кожного з бізнес-підрозділів підприємства;


2.15. До особливостей горизонтальної диверсифікації відносяться:

а) стратегія додавання такого виробництва, яке пов'язано технологічно із основною діяльністю фірми;

б) орієнтаціяувати на виробництво технологічно не пов'язаних продуктів, які б використовували можливості підприємства і мають вже місце у ньому, наприклад, у сфері постачання;

в) новий продукт необхідно орієнтувати на споживача за якісними характеристиками основного існуючого продукту;

г) пошук можливостей росту на існуючому ринку за рахунок нової продукції, яка потребує нової технології;

д) використанні додаткових можливостей виробництва нових продуктів, які є у існуючому бізнесі.


^ Контрольні запитання впорядкованого вибору відповідей

2.16. Послідовність розробки загальнокорпоративної стратегії підприємства:

а) зосередження на способах поліпшення загальних показників діяльності компанії у діючих напрямах диверсифікації;

б) визначення ступеня диверсифікації ( в яких галузях діятиме підприємство, чи придбатиме діючі компанії);

в) ранжування привабливості інвестування в різні сфери діяльності для розміщення коштів у найбільш перспективних з них;

г) пошук способів отримання синергічного ефекту в традиційній сфері діяльності та перетворення його на конкурентну перевагу.


2.17. Послідовність процесу оцінки альтернативних загальних стратегій в підприємстві:

а) Оцінка варіантів стратегії;

б) Вибір стратегії;

в) SWOT – аналіз

г) Впровадження стратегії;


Контрольні запитання самостійного формулювання відповіді

2.18. Процес проникнення в нові сфери діяльності, нехарактерні раніше для підприємства або покликані змінити, доповнити чи замінити продукцію, що вже випускається, - це:

_______________________________


2.19. Ця стратегія реалізується, коли підприємство надалі не може розвиватися на даному ринку із даним продуктом у рамках даної галузі:

_________________________________


2.20. Поділ системи на частини, що мотивується зручністю якихось операцій з системою – це:

_______________________


^ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАПИТАННЯ

2.1. Що визначає особливості зовнішнього й внутрішнього росту підприємств?

2.2. У чому полягає сутність процесу декомпонування корпоративної стратегії підприємства?


ВАРІАНТ 3


Тестові завдання

3.1. Окремий сегмент оточення, на який підприємство має вихід – це:

а) стратегічна зона господарювання;

б) стратегічний центр господарювання;

в) стратегічний бізнес – центр;

г) усі відповіді правильні.


3.2. Зростання за рахунок придбання підприємств-конкурентів – це

а) вертикальна інтеграція;

б) горизонтальна інтеграція;

в) концентрична диверсифікація;

г) конгломератна диверсифікація.


3.3. Стратегія, яка пов'язана із зміною продукту та (або) ринку, а стабільною залишається галузь – це стратегія:

а) диверсифікованого росту;

б) концентрованого росту;

в) внутрішнього росту;

г) усі відповіді правильні.


3.4. Пошук нових ринків для вже впроваджених у виробництво продуктів – це стратегія:

а) посилення позиції на ринку;

б) розвитку ринку;

в) розвитку продукту;

г) горизонтальна інтеграція.


3.5. Добрий результат комерційної діяльності, що досягнуто останнього часу, це фактор, який:

а) допомагає реалізувати стратегії;

б) сприяє роботі з розвитку;

в) перешкоджає роботі з розвитку;

г) перешкоджає реалізації стратегії.


3.6. Стратегія росту використовує заходи:

а) внутрішнього росту;

б) обмеженого росту;

в) зовнішнього росту;

г) скорочення.


3.7. Стратегія, що застосовується відносно безперспективного бізнесу, який не можна прибутково продати, але він в короткостроковому періоді може принести прибутки – це стратегія:

а) ліквідування;

б) "збирання врожаю";

в) "відсікання зайвого";

г) скорочення витрат.


3.8. Стратегія скорочення відноситься до:

а) функціональних стратегій;

б) корпоративної стратегії;

в) ділової стратегії;

г) оперативної стратегії.


3.9. Методика, що допомагає осмислити такі внутрішні фактори стратегії як сума навичок, спільні цінності, структура підприємства, системи, робітники, стиль, це:

а) матриця Бостонської консалтингової групи;

б) Мак-Кінсі «Дженерал-Електрік»;

в) Мак-Кінсі «7с»;

г) модель «Lots».


3.10. Для підприємства-аутсайдера не характерні:

а) низькі витрати;

б) низькі ціни;

в) низька якість;

г) усі відповіді надають характерні риси.


3.11. Основним шляхом досягнення оптимального функціонування підприємства по Портеру не є:

а) наявність у підприємства самої низької собівартості у галузі;

б) диференціація продукції у тих напрямках де покупець буде платити найбільшу ціну;

в) реалізація продукції по найбільшим цінам при підвищенні її якості;

г) немає правильної відповіді.


3.12. Що дозволяє під час декомпозиції системи забезпечувати спрямованість на спрощення роботи з нею:

а) декомпозиція здійснюється на основі диверсифікації;

б) декомпозиція здійснюється на основі аналізу функцій;

в) декомпозиція здійснюється на основі диференціації;

г) усі відповіді правильні.


3.13. Стратегія, яка включає номенклатурно-асортиментну, інноваційну та об’ємно-масштабну стратегії:

а) товарна стратегія;

б) виробнича стратегія;

в) технологічна стратегія;

г) інноваційна стратегія.

 • oldrussian.ru/authors-biosbios-400-years-of-telescopic-discovery.html
 • oldrussian.ru/the-effects-of-an-artificial-diet-on-the-development-of-the-cuttlebone-of-introduction.html
 • oldrussian.ru/high-schoolhigh-tech-program-guide-7.html
 • oldrussian.ru/10-style-guide-student-handbook.html
 • oldrussian.ru/marko-stabej-in-igor-grdina.html
 • oldrussian.ru/goel-redemption-of-property-leviticus-2523-28-with-special-attention-to.html
 • oldrussian.ru/glava-5-vtorie-blyuda-molochnaya-kuhnya-poleznoe-pitanie-bez-hlopot.html
 • oldrussian.ru/odichanie-uchenie-s-bolshoj-dorogi-3.html
 • oldrussian.ru/tema-7-obrabotka-dannih-psihologicheskih-issledovanij-eksperimentalnaya-psihologiya-konspekt-lekcij.html
 • oldrussian.ru/29issledovanie-i-analiz-rinka-biznes-planirovanie.html
 • oldrussian.ru/diagnoz-prezhde-recepta-sem-navikov-preuspevayushih-lyudej.html
 • oldrussian.ru/the-ministry-of-education-and-science-of-ukraine-structure-packages-for-students-of-specialty.html
 • oldrussian.ru/stattya-34-vidi-podatkovogo-perodu-podatkovij-kodeks-ukrani.html
 • oldrussian.ru/advanced-surveying-and-remote-sensing-university-syllabi.html
 • oldrussian.ru/aff-doesnt-solve-written-by-andrew-brokos-mike-maffie-and-steve-mancuso.html
 • oldrussian.ru/35-element-tables-of-the-identified-resource-types-recommendations-on-metadata.html
 • oldrussian.ru/blet-16-ukranska-lteratura.html
 • oldrussian.ru/female-no-1-male-oak-hill-dec-11-1927-7-11-pm.html
 • oldrussian.ru/share-holiday-village-northern-ireland-oakleigh-school-understands-that-finding-holiday-provisions-that-meet.html
 • oldrussian.ru/g-a-mroshnichenko-metodichn-vkazvki-ta-zavdannya.html