Україна національний аграрний університет безкровний М. Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності навчальний посібник київ 2008 - Сторінка 13


Відбір претендентів для роботи в інформаційно-консультаційних службах є важливою складовою кадрової політики цих формувань і йому необхідно приділяти особливу увагу. Відбір та наймання кожного кандидата мають індивідуальний характер, і в той же час повинні відповідати основним принципам добору кадрів та основним положенням роботи з персоналом, прийнятим як внутрішні документи агроконсалтингових фірм. Вдалий підбір співробітника великою мірою сприятиме успішній роботі фірми і, навпаки, після призначення на посаду нового співробітника, якщо вибір виявився не зовсім вдалим, керівництво агроконсалтингової фірми постійно буде стикатися зі складнощами і проблемами, пов’язаними з прийомом нового працівника. Конкурси на заміщення вакантних посад у консалтингових фірмах – лідерах світового консалтингу перевищують 100 кандидатів на одну вакантну посаду. Умови конкурсів попередньо публікуються у засобах масової інформації. Висока конкуренція пояснюється привабливістю професії консультанта та відповідним іміджем консалтингових фірм.
Відбір має здійснюватися за критеріями освітнього рівня, досвіду практичної роботи, комунікаційного таланту, вміння пропагувати, переконувати, здатності на високому рівні презентувати і розповсюджувати ідеї. Недругорядне значення при відборі кандидатів має і їх вік. Перевагу надають молодим претендентам, які успішно пройшли курс сучасної теоретичної підготовки з аграрного менеджменту, подолали відповідні конкурсні процедури (в т. ч. співбесіди з провідними спеціалістами, керівниками проектів фірми). Важливим завданням кадрової служби є залучення до участі в конкурсі на заміщення вакантних посад претендентів з усіх можливих джерел.

Необхідною складовою кадрової політики агроконсалтингових фірм щодо відбору та наймання консультантів є впровадження системи, в якій би на першому етапі були створені умови для заохочення участі в конкурсі на зайняття вакантних посад якомога більшої кількості кандидатів, які бажають займатися консультаційною діяльністю. На другому етапі з великої кількості кандидатів на підставі документів, що регламентують процедуру відбору, здійснюється відбір найбільш досвідчених претендентів, які відповідають вимогам фірми. І тільки на третьому етапі керівництвом консалтингової фірми приймаються рішення щодо зарахування претендента на вакантну посаду фірми. Для світових лідерів консалтингу нормальною є практика, коли з числа претендентів лише 1 – 2 відсотки зараховуються у штат фірми (як правило, з випробувальним терміном).

Професія консультантів передбачає постійне вдосконалення. В процесі навчання консультанти не тільки отримують підготовку зі спеціальних питань, але й забувають професійну майстерність. У розробці і здійсненні програм підготовки і підвищення кваліфікації керівник консультаційної служби повинен спершу визначити потребу в навчанні, зацікавити персонал у розвитку своїх здібностей, прийняти рішення щодо методів навчання та провести оцінку результатів навчання.

Найбільш розповсюдженим методом підготовки є навчання на робочому місці. Він полягає в прикріпленні нового співробітника до досвідченого наставника. Перевагою даного методу є те, що нові співробітники відразу включаються в роботу, не потрібно додаткових коштів на навчання. Перш за все, необхідно вирішити, чому треба навчити нового співробітника, створити для нього невимушену робочу обстановку. Процес навчання умовно складається з чотирьох стадій: попередньої підготовки учня, презентації йому нових знань і напрямків діяльності, самостійної діяльності та закріплення вивченого матеріалу.

Іншими методами підготовки та підвищення кваліфікації є підготовка за спеціальними програмами з відривом від основної діяльності в системі вищих навчальних закладів, у закладах післядипломної освіти, участь у конференціях, семінарах, на курсах дистанційного навчання з використанням комп’ютерів, засобів телебачення. Форми навчання залежать від організаційної культури фірми, фінансових можливостей, традицій, а також потреб у навчанні самих консультантів.

^ 4.21. Планування кар’єри та мотивація праці

консультантів


Просування по службі є важливим чинником професійного зростання і самоствердження особистості. Прийнятий в дорадчу службу співробітник повинен бачити перспективи службового росту. Це є одним із стимулів зростання його професійної майстерності. Тому при розробці структури служби, штатного розкладу необхідно враховувати цю обставину і відкрито наголошувати про наявність вакансій по штатних посадах при прийомі на роботу, атестації, акцентуючи увагу на кваліфікаційних вимогах для зайняття цих вакансій (рівень знань, освіта, досвід, комунікаційні здібності тощо). Ці вимоги оформляються у вигляді регламентуючих документів і використовуються при доборі кадрів, атестації, розробці програм навчання і підвищення кваліфікації працівників служби.

У сільськогосподарських дорадчих службах передбачається використовувати 5 щабельок службового просування:

Службове просування цілком залежить від професіоналізму та успіху консультантів. Для ефективного виконання всякої роботи консультант повинен:

Мотивація являє собою цілеспрямовану поведінку та досягнення конкретних не задоволених потреб. Наприклад, працівник з бажанням контролювати інших людей може претендувати на посаду керівника. Якщо спеціаліст бажає стати відомим авторитетом у своїй галузі знань, одними із очікуваних дій може бути написання статей та публікація їх в галузевих виданнях. Процес розвитку мотивації необмежений. Тому керівники використовують мотивацію своїх підлеглих для досягнення кращих результатів діяльності фірм. Кращий спосіб спонукати людину зробити справу – це створити такі умови, щоб людина сама захотіла її зробити.

За літературними даними відмічається 8 основних видів стратегії мотивації праці консультантів:

 1. Прикріплення до наставника (наставництво).

 2. Ротаційні завдання. Співробітнику тимчасово доручається виконання завдань з інших напрямків діяльності фірми чи робота в іншому підрозділі. Це дозволяє розширити його кругозір, вміння та навички.

 3. Перехресна підготовка. Підготовка співробітників для виконання посадових обов’язків один одного.

 4. Проекти розвитку. Співробітникам може бути доручене завдання, націлене на досягнення завдань відділу, і в той же час це сприяє розвитку їх знань та здібностей.

 5. Командний підхід. Співробітник може працювати як член команди для розширення своїх контактів і розвитку взаємодії з іншими людьми.

 6. Спеціальні завдання. Співробітнику може бути надана можливість брати участь у роботі робочої групи чи комітету, працювати за спеціальним проектом для збагачення його робочого досвіду.

 7. Можливість працювати творчо. У співробітників має бути можливість використовувати в своїй роботі творчий, інноваційний підхід. Співробітнику може бути доручене виконання дуже привабливої роботи з відчутними результатами.

Згідно з А. Маслоу ієрархія потреб людини визначається в такій послідовності:

 1. Фізіологічні потреби, що включають потребу в їжі, воді, повітрі тощо.

 2. Потреби в безпеці, захищеності, стабільності та свободі від загроз.

 3. Соціальні потреби.

 4. Потреби в повазі.

 5. Потреби в самоактуалізації.

Максимальна мотивація досягається на рівні самоактуалізації. Обов’язком керівника є створення такої атмосфери, в якій у співробітників була б можливість повною мірою задовольняти значимі для них потреби.


^ 4.22. Організація праці консультантів


Якість роботи персоналу консалтингової фірми великою мірою визначає успіх організації виконання планів фірми. Відпрацьована взаємодія персоналу є запорукою перспективної діяльності консультаційної фірми. Характерними особливостями ефективної взаємодії працівників консультаційної служби є:

Оскільки консалтингові фірми одночасно виконують багато проектів, то консультанти залучаються для роботи водночас над 2–3 угодами. Тому розподіл їх часу, узгодження термінів виконання робіт за різними проектами є найважливішим завданням системи організації праці консультантів.

Проектний підхід організації праці передбачає зосередження зусиль команди співробітників, які спеціалізуються на різних напрямках, на виконанні спільних консультаційних проектів. Створення професійної проектної команди є необхідною умовою успішної роботи над проектом. Робота в команді передбачає наявність у співробітників загальної та професійної культури, добрих ділових стосунків, бажання працювати як єдине ціле, готовність всебічно обговорювати хід роботи, аналізувати спільні дії. Команда являє собою малу соціальну групу. Суттєвими ознаками команди є:

Потреба в спеціалістах конкретного профілю для участі в команді визначається проект-менеджером залежно від специфіки проекту та обсягів робіт. У процесі виконання проекту проект-менеджер може змінювати кількісний і якісний склад команди за рахунок спеціалістів консультаційної фірми. Проектний підхід до організації консультаційної праці забезпечує можливість гнучкого та оперативного маневрування трудовими ресурсами організації при збереженні функціональної підлеглості.


^ 4.23. Розробка посадових обов’язків консультантів


При складанні посадових обов’язків дорадників необхідно враховувати напрямок консультування. Для цього консультанти агроконсалтингової фірми аналізують дані, здійснюють контакти з місцевими консультантами та підприємствами – клієнтами, розробляють програми консультування. Вивчають науково-технічну і ринкову інформацію з тваринництва, готують навчальні матеріали. Проводять навчання і надають консультаційні послуги місцевим консультантам і сільськогосподарським товаровиробникам. Оцінюють результативність програм. Здійснюють заходи з підвищення професійного рівня. Виконують адміністративні функції, беруть участь у роботі відповідних комітетів, виконують інші обов’язки.

Розглянемо розробку посадових обов’язків для консультанта з питань годівлі тварин відділу тваринництва регіональної дорадчої служби.

Структура посадової інструкції консультанта складається з наступних розділів:

1. Планування програм.

2. Наукові дослідження і розробки.

3.. Підготовка і підвищення кваліфікації.

4.. Оцінка і підготовка звітів по програмах.

5.. Підвищення професійного рівня.

6.. Адміністративна робота.

Планування програм. При плануванні програм консультант збирає, аналізує та інтерпретує регіональну і загальнодержавну інформацію з питань годівлі тварин. Взаємодіє з науково-дослідними установами, асоціаціями сільськогосподарських товаровиробників, з колегами-консультантами для отримання нової інформації по програмах та методах. Приймає рішення щодо пріоритетності програм, базуючись на довгострокових планах та поточних ситуаціях, що виникають з проблем годівлі тварин. Розробляє щорічні плани роботи відповідно до встановлених пріоритетів, які складаються із стислого аналізу ситуації, завдання, методів та очікуваних результатів. Готує заявки на фінансування в різні агенції і установи по спеціальних проектах.

^ Наукові дослідження і розробка. Вивчає літературні джерела, інші інформаційні і статистичні матеріали, організує дослідження на конкретних прикладах (case study) з питань годівлі тварин, бере участь у проведенні експериментів та прикладних наукових досліджень. Оцінює прикладну значимість наукових досліджень і адаптує їх до потреб споживачів. Готує інформаційні бюлетені, навчальні матеріали, статті в газети і журнали з питань годівлі тварин. Розробляє та впроваджує за сприяння відповідних спеціалістів прикладне програмне забезпечення, відеофільми та інші аудіовізуальні засоби.

^ Підготовка і підвищення кваліфікації. Проводить навчання і підвищення кваліфікації місцевих консультантів. Організовує семінари і курси підготовки для сільськогосподарських товаровиробників. Готує теле- і радіопрограми. Консультує місцевих спеціалістів з програм годівлі тварин. Надає технічне сприяння місцевим консультантам та сільськогосподарським товаровиробникам. Виступає з лекціями. Може надавати усні звіти для агенцій, які фінансують проекти.

^ Оцінка і підготовка звітів по програмах. Розробляє і проводить дослідження по оцінках впливу програм на підвищення продуктивності тваринництва; використовує результати для модифікації та вдосконалення програм. Розробляє оціночні форми і розповсюджує серед учасників навчальних заходів; аналізує результати оцінки та використовує отриману інформацію для підвищення ефективності навчання. Готує періодичні статистичні і аналітичні звіти; при необхідності готує спеціальні звіти.

^ Підвищення професійного рівня. Вивчає професійні журнали і інші публікації, бере участь у роботі професійних спілок; в освітніх заходах по темі спеціалізації чи методах навчання. Підвищує свій рівень кваліфікації на відповідних курсах.

^ Адміністративна робота. Працює у встановлений правилами внутрішнього розпорядку час, бере участь у зборах трудового колективу, в роботі галузевих консультативних комісій і відповідних робочих груп. Виконує необхідні кадрові, фінансові і адміністративні процедури. Може управляти контрактами чи грантами.


^ 4.24.Професійні асоціації та кодекси поведінки


В країнах з ринковою економікою консультаційні фірми створюють добровільні професійні асоціації, які представляють їх інтереси в різних інстанціях і регулюють діяльність як окремих консультантів, так і консультаційних фірм. Такі асоціації відіграють значну роль в пропаганді професійних норм консультування і допомагають новій професії справити позитивне враження на клієнтів – керівників та спеціалістів підприємств і організацій різних галузей.

У цілому, асоціації професійних консультантів виконують такі основні функції:

Членство в професійній асоціації добровільне, але на нього впливають декілька умов, що визначають характер поведінки членів і прийняття ними колективних моральних зобов’язань. Деякі великі консультаційні фірми не приймають умов членства, або їх керівництво дотримується елітарних поглядів, вважаючи, що солідна фірма може самостійно визначати свої професійні норми і не потребує, щоб її направляла чи контролювала будь-яка професійна асоціація.

Професійні асоціації консультантів надають велике значення кодексам професійної поведінки, які є їх основними знаряддями для утвердження своєї професії, захисту її цілісності, а також інформування клієнтів про правила поведінки, яких дотримуються консультанти. Як вказано, наприклад, у кодексі асоціації АСМЕ, яка заснована в США у 1929 році, кодекси “означають добровільне прийняття членами зобов’язань по самодисципліні відповідно до вимог закону”.

Для більшості кодексів характерною є тенденція включення набору правил, що описують норми професійної практики і дають загальні методичні рекомендації для членів асоціації. На відміну від “кодексу етики” “норми практики” мають, в основному, рекомендаційний характер і не вводяться директивними актами. Наприклад, кодекс Японської асоціації консультантів для малих підприємств визначає ряд принципів, яких потрібно дотримуватись при виконанні консультаційних завдань. Це, зокрема, необхідність застосування цілісного підходу до проблем клієнта, вивчення кожного клієнта в динаміці, прийняття до уваги особливостей підприємства і розробка пропозицій, що включають фінансові та інші аспекти у практичній формі, яка може бути легко сприйнята клієнтом.

Деякі кодекси навіть включають положення, згідно з якими консультанти не повинні займатись нічим, що може знизити престиж і репутацію їх професії. В той же час надто деталізований і конкретизований кодекс буде непридатним для всіх членів і ситуацій, в яких вони можуть опинитись.

Таким чином, кодекс поведінки визначає основні правила колективної поведінки членів асоціацій при виконанні завдань професійної консультаційної діяльності.


^ 4.25. Кодекс консультанта з аграрних питань


Консультант з аграрних питань (далі “дорадник”) – це спеціально підготовлений спеціаліст сільськогосподарського профілю, що сприяє розвитку аграрної сфери та суспільства шляхом надання компетентної, науково обґрунтованої інформації та порад щодо господарювання на землі та пов’язаними з цим сферами діяльності.

Професія дорадника потребує компетентності, високого професіоналізму, об’єктивності в процесі виконання обов’язків до суспільства, співробітників, клієнтів, колег-професіоналів та інших дорадників.

Професійні обов’язки дорадника щодо суспільства:

Виказувати професійний погляд на проблему тільки тоді, коли він обґрунтований необхідним рівнем знань та досвіду, та при ясному усвідомленні ситуації;

Обов’язки дорадника по відношенню до клієнта або до співробітника:

Обов’язком дорадника є інформування клієнта або співробітника при здійсненні проекту щодо можливих наслідків прийняття того чи іншого рішення, впровадження тієї чи іншої поради.

Професійні обов’язки щодо інших дорадників:


Контрольні запитання та завдання

.1.Які сновні соціально-психологічні характеристики колективу?

2 Які основні етапи формування колективу?

3. Які шляхи підвищення ефективності роботи колективу?

4. Мотивація діяльності колективу.

5. Назвіть основні вимоги до керівника.

6. Які є основні форми влади керівника?

7. Назвіть методи керівництва колективом.

8. Як організувати проведення наради в колективі?

9. ЯкОоінити персонал інформаційно-консультаційної служби?

10. Які основні принципи добору кадрів до інформаційно-консультаційних служб?

 1. Які методи оцінки персоналу інформаційно-консультаційних служб?

 2. Назвіть можливі результуючі документи оцінки персоналу.

 3. Від чого залежить фіксована величина винагороди консультанта?

 4. Назвіть основні джерела фінансування агроконсалтингових формувань України.

 5. Назвіть основні критерії відбору претендентів для роботи в інформаційно-консультаційних службах.

 6. Які методи підготовки та підвищення кваліфікації консультантів Ви знаєте?

 7. Назвіть приклади основних щабельок службового росту в агроконсалтингових службах України.

 8. Назвіть основні види стратегії мотивації праці консультантів.

 9. Які основні ознаки професійної проектної команди консультантів?

 10. Назвіть основні стадії формування та розвитку професійної проектної команди консультантів.

 11. Які основні функції виконують асоціації професійних консультантів?

 12. Що являє собою кодекс поведінки консультанта?

 13. Назвіть основні положення кодексу консультанта з аграрних питань.


РОЗДІЛ 5


Організація навчання інформаційно-консультаційній

діяльності


♦ Аналіз потреб у навчанні і підвищенні кваліфікації

♦ Вибір і аналіз цільової групи
 • oldrussian.ru/referat-z-kursu-programne-zabezpechennya-ntelektualnih-sistem.html
 • oldrussian.ru/pismo-doktora-fausta-operaciya-mif.html
 • oldrussian.ru/english-324-writing-in-the-sciences-3-credits.html
 • oldrussian.ru/kak-uluchshit-tekst-gryadushaya-reklama.html
 • oldrussian.ru/cyber-terrorism-post-911-in-the-western-hemisphere.html
 • oldrussian.ru/zlochini-proti-bezpeki-ruhu-ta-ekspluatac-transportu-ponyattya-ta-sistema-transportnih-zlochinv-zrozvitkom-transportu-zblshutsya-potuzhnst-transportnih-zasob.html
 • oldrussian.ru/zmst-disciplni-robocha-programa-z-disciplni-tehnko-ekonomchnij-analz-gospodarsko-dyalnost-status.html
 • oldrussian.ru/661pursued2004action-dramarezija-kristoffer-tabori-ulogi-christian-slater-gil-bellows.html
 • oldrussian.ru/28042009-bolshie-banki-i-malenkie-lyudi-stati-2008-09-gg-na-rabkor-ru-v111.html
 • oldrussian.ru/doktor-pedagogchnih-nauk-profesor-rektor-umanskogo-derzhavnogo-pedagogchnogo-unversitetu-men-pavla-tichini-redakcjna-kolegya-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/43other-peer-reviewed-academic-papers-publications-1-education.html
 • oldrussian.ru/technology-and-platforms-direct-customer-acquisitions-director-32.html
 • oldrussian.ru/my-dad-was-a-parts-manager-at-a-chevrolet-dealership-so-cars-was.html
 • oldrussian.ru/21pokazateli-prestupnosti-i-metodi-ih-opredeleniya-shpargalka-po-kriminologii.html
 • oldrussian.ru/student-capabilities-history.html
 • oldrussian.ru/adventure-v-the-five-orange-pips-the-project-gutenberg-ebook-of-the-adventures-of-sherlock-holmes-by-sir-arthur-conan-doyle.html
 • oldrussian.ru/writ-of-mandamus.html
 • oldrussian.ru/abiacbit-xxi-i-ukraino-rossijskoe-partnerstvo-aviaciya-i-vremya-2002-03.html
 • oldrussian.ru/rozgrom-yapon.html
 • oldrussian.ru/32sokrashennie-slozhnie-i-slozhnosokrashennie-sillogizmi-shpargalka-po-logike.html