Тема 8. Політичні конфлікти у сучасній Україні - Навчально-методичний комплекс львів 2010 Бланк


Тема 8. Політичні конфлікти у сучасній Україні

 1. Особливості сприйняття і розвитку конфліктів в українській політичній
  традиції.

 2. Основні конфлікти в сучасній Україні: причини виникнення і динаміка.

 3. Вплив трансформації суспільно-політичної системи на розвиток
  конфліктів.

^ Контрольні питання і завдання

Порівняєте підходи до вирішення конфліктів, що історично склалися в Україні, інших пострадянських республіках та на Заході. У чому їхня відмінність і подібність?

Які особливості сприйняття конфліктів склалися в суспільстві в радянський період?

Який вплив чинять політичні конфлікти на процес реформування суспільно-політичної системи в Україні?

Проаналізуйте основні політичні конфлікти у сучасній Україні. 3!ясуйте їхні причини і взаємозв'язок між ними.

Чим можна пояснити гостроту політичних конфліктів у сучасній Україні і труднощі, які виникають при їх врегулюванні?

Рекомендована література

 1. Мацієвський Ю. Конфліктологія: що та як вивчати // Людина і політика, 2000, № 1. -
  http://www.icai.org.Ua/lip/n/100/7.html

 2. Мацієвський ІО. Теорія конфлікту: історико-політологічний аналіз. Дисертація на
  здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук. - Львів, 1996.

 3. Пацук Ю. Проблема врегулювання політичних конфліктів в українському
  суспільстві //Людина і політика. - 1999, Л°2. -
  http://www.cvu.kicv.ua/lp/021p99u/5_l.html

 4. Валевський О.Л., Ішмуратов А.Т. Політичний конфлікт у сучасній Україні:
  культурні виміри, структура, принципи аналізу: Монографія. - К.: Н1СД, 1997. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co001 .zip

 5. Бекешкіна І. Є. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994.

 6. Небоженко В. С Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. -
  К., 1994.

 7. Мотиль О. Як зрозуміти Україну // Критика. - 1998, 3 вересня. -
  http://krytyka.kiev.Ua//3/s5.htmI

 1. Рязанова Л.С. Міжконфесійні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні // Віспи
  акажемії праці і соціальних відносин. - 2001, №3.

 2. Павлпшин А. Студії над генезою польсько-українських конфліктів у XX столітті
  Часопис "ї". - 1997, число 10. - httpV/www.ji-magaziiie.lviv.ua/nlOtexts/pavlyshyn.1

 3. Валевський ОЛ. Соціологічний вимір деяких макрополітпчних тенденцій у
  громадській думці та аналіз їхнього впливу на політичну ситуацію // Стратегічна
  панорама. - 1999, № 1 -2. -
  http://www.niurr.gov.ua/ukr/publishing/panorama l~2_99/su_2va. htm

 4. Зайцев А. К. Социальный конфликт. М., 2000.

 5. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1996.

 6. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Ростов н/Д, 1998.


Тема 9. Особливості виникнення і розвитку етнополітичних конфліктів

1. Поняття і сутність етнополітичного конфлікту. Етнос як суб'єкт політи

 1. Етнополітичні конфлікти. Структура, типологія, динаміка.

 2. Етнополітичні конфлікти в сучасному світі: "відродження
  націоналізму".

 3. Етнічні конфлікти в СРСР і на пострадянському просторі.

 4. Етноконфліктологічний потенціал в сучасній Україні

 5. Особливості врегулювання етнополітичних конфліктів.

Контрольні питання і завдання

Які трактування понять "етнос" і "нація" існують у вітчизняній і зарубіжній науці?

Яку роль відіграє у політиці етнічний компонент?

У чому сутність поняття "націоналізм"? Як можна пояснити сплеск націоналізму в сучасному світі?

Наведіть приклади конфліктів з етнічною складовою у сучасному сві Визначте головні фактори їхнього розвитку.

Як можна пояснити виникнення етнічних конфліктів з погляду концеп С.Гантінгтона?

Яким чином складалися міжетнічні відносини в СРСР? Чому відбувся спалах етнічної конфліктності в 1980-1990 p.?

Вкажіть основні типи етнополітичних конфліктів на території колишньс СРСР.

У чому складність врегулювання етнополітичних конфліктів?

Які методи найчастіше застосовуються при їх врегулюванні?

Виділіть основні принципи врегулювання етнічних конфліктів, викладені "меморандумі Кона".

^ Рекомендована література

1. Міжетнічні та міжконфесійні конфлікти і їх вплив на сучасний політичний розвит // Центр дослідження регіональних проблем "Євразія". -http://www.geocities.com/Capitolllill/Senate/8092/8pesyml.html

 1. Римаренко ЮР. Етнічність у контексті конфліктогешюї парадигми / Кримські
  татари і українське суспільство: проблеми політичної та соціальної інтеграції.
  Матеріали конференції. - К., 1999. -
  http://www.ucipr.kiev.ua/ukrainian/tatar/CONFEREN.htm

 2. Надир Бекіров. Кримськотатарська проблема у зв'язку із законодавчим
  забезпеченням прав національностей в Україні // Кримські татари і українське
  суспільство: проблеми політичної та соціальної інтеграції. Матеріали конференції. -
  К., 1999. - http://www.ucipr.kiev.ua/ukrainian/tatar/CONFEREN.htm

 3. Беліцср Н.В. Рекомендації Ради Європи щодо національних та інших меншин //
  Кримські татари і українське суспільство: проблеми політичної та соціальної
  інтеграції. Матеріали конференції. - К., 1999. -

http://w ww.ucipr.kiev.ua/ukrainian/tatar/CONFEREN.htm

 1. Кшиштоф Лозннський. Ген успіху і конфлікт культур // Часопис "І". - 2000, число
  19. - http://www.ji-magazine.lviv.Ua/n 19tcxts/Iozynsky.htm

 2. Авксентьев В. А. Этнические конфликты: история и типология // Социологические
  исследования. 1996. № 12.

 3. Государственное управление и местное самоуправление в полиэтнической
  социокультурной среде: Материалы международного симпозиума СКАГС. Ростов
  н/Д, 1999.

 4. Здравомыслов А. Г. Межнациональные конфликты на постсоветском пространстве.
  М., 1999.

 5. Конфликтная этничность и этнические конфликты. М., 1994.

 6. Котанджян Г. С. Этнополитология консенсуса-конфликта. М., 1992.

П.Мацнсв А. А. Этнополитические конфликты: типология и пути урегулирования // Социально-политический журнал. 1996. №4.

 1. Международный опыт разрешения этнических конфликтов. М., 1997.

 2. Михайлов В. А. Принцип "воронки", или механизм развертывания межэтнического
  конфликта//Социологические исследования. 1993. № 5.

 3. Никитин АИ. Миротворческие операции: концепция и практика. М., 2000.

 4. Нэх В. Ф. Политический конфликт, технология инициирования, регулирования,
  разрешения // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 1995. №5.

 5. Савва М.В. Этнический статус (конфликтологический анализ'"социального
  феномена). Краснодар, 1997.

 6. Sofransky О. Ethno-political Conflict in Moldova // European Center in Moldova. -
  http://europa.yam.rO/studies/all/septembrie2001/09/3.html

 7. France and Spain's Political Conflict with the Basques. -
  http://www.contrast.org/mirrors/ehj/html/rbc.html

 8. Oksenberg Rorty A. The Moral Duty of Promoting Political Conflict / Philosophy of
  education. - 1995. - http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-yearbook/95docs/rorty.html

 9. Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict, Updated Edition With a New Preface. -
  University of California Press. - 2000.

 10. Eisenberg L., Caplan N. Negotiating Arab-Israeli Peace. - Indiana University Press. -
  1998.

 11. Preventing Conflict in the Post-Communist World : Mobilizing International and Regional
  Organizations // Edited by A.Chayes, A. Handler Chayes. - Brookings Institute. - 1996.


Тема 10. Насильство в політичних конфліктах

 1. Парадигми насильства і ненасильства у вивченні конфлікту.

 2. Фактор сили в конфлікті. Тероризм як спосіб політичної боротьби.

Контрольні питання і завдання

Яку роль грають насильницькі дії в конфліктах?

У яких філософських концепціях обстоюється принцип заперече насильства?

Які цілі і мотиви насильства можна виділити?

Як пов'язана сила сторін конфлікту і владні відносини?

Охарактеризуйте політичні і моральні механізми обмеження насильсті суспільстві.

Рекомендована література

 1. Конфликтология. Учебная база данных. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co.htm

 2. Мацієвський ІО. Конфліктологія: що та як вивчати // Людина і політика, 2000, N.
  http://www.icai.org.Ua/lip/n/100/7.html

 3. Мацісвський Ю. Теорія конфлікту: історико-політологічний аналіз. Дисертація на здобуття вчен. ступеня кандидата політичних наук. - Львів, 1996.

 4. Отару Е.П. Міждержавні конфлікти в Африці на південь від Сахари в середині 7
  на початку 90-х років (типологія і шляхи врегулювання): Автореф. дис... канд. ш
  наук (23.00.04) / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних
  відносин. - К., 1999. - 19с.Шифр зберігання автореферату в НБУВ: РА304086

 5. Балдйнюк О. В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройни:
  конфліктів (1990-2000 pp.): Автореф. дис... канд. політ, наук (23.00.04) / Київські
  нац. ун- т ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин. - К., 2000. -
  18с.Шифр зберігання автореферату в НБУВ: РА309506

 6. Перепелиця Г. М. Воєнно- політичний конфлікт: методологія дослідження та
  врегулювання : Автореф. дне... д-ра політ, наук (23.00.02) / НАН України; Інстит
  держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1996. - 38с.Шифр зберігання авторефе|
  в НБУВ: РА296669

 7. Словник-довідник термінів з конфліктології / Під ред. проф. M.I. Пірен, проф.
  Ложкіна. - Київ-Чернівці, 1995.

 8. Гусейнов A.A. Понятия насилия и ненасилия // Вопросы философии. 1994. № 6.

 9. Зайцев А.К. Социальный конфликт. М., 2000.

 10. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. М., 1999.

 11. Никитин А.И. Миротворческие операции: концепция и практика. М., 2000.

 12. Ненасилие: Философия, этика, политика. М., 1993.

 13. Фельдман Д.М. Политология конфликта. М., 1998.

 14. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивное™. М., 1994.

 15. Человек и агрессия // Общественные науки и современность. 1992. №3.

 16. Terrorism and Political Violence. A Frank Cass Publishers Journal. -
  http://www.frankcass.com/jnls/tpv.htm

 17. The Nonviolense Web. - http://www.nonviolence.org


Тема 11. Теоретичні напрямки і практична діяльність із врегулювання конфліктів

 1. Основні принципи і напрямки врегулювання конфліктів.

 2. Роль державних і неурядових організацій у врегулюванні локалы
  конфліктів.

^ Контрольні питання і завдання

Які теоретичні передумови лежать в основі підходу до врегулювання конфліктів мирним шляхом?

У яких випадках сторони вибирають шлях мирного вирішення конфлікту?

Поясніть зміст понять "врегулювання конфліктів", "вирішення конфліктів", "управління конфліктами", "попередження конфліктів" і розходження між ними.

Які типи угод можливі при врегулюванні конфліктів?

Які міжнародні організації приділяють значну увагу врегулюванню локальних конфліктів?

Перелічіть й охарактеризуйте міжнародні правові документи, що дають офіційним і неурядовим організаціям можливість впливати на розвиток конфліктів.

Рекомендована література

 1. Арцибасов И. Н., Егоров С. А. Вооруженный конфликт: право, политика,
  дипломатия. М., 1989.

 2. Глухова A.B. Политические конфликты: основания, типология, динамика
  (теоретико-методологический анализ). М., 2000.

 3. Государственное управление и местное самоуправление в полиэтнической
  социокультурной среде: Материалы международного симпозиума СКАГС. Ростов
  н/Д, 1999.

 4. Кременюк В.А. На пути урегулирования конфликтов // США: экономика, политика,
  идеология. 1990. №12.

 5. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1999.

 6. Лебедева М. М. Трудный путь урегулирования конфликта. // Вестник МГУ. Сер. 18.
  Социология и политология. 1996. №2.

 7. Лебедева М., Хрусталев М. Основные тенденции в зарубежных.исследований
  международных переговоров // Мировая экономика и международные отношения.
  1989. №9.

 8. Левин Д.Б. Принципы мирного разрешения международных споров. М., 1977.

 9. Москаленко О. М. Конфліктно- консенсусна парадигма регулювання суспільно-
  політичних відносин : Автореф. дис.канд. політ, наук (23.00.02) / НАН України;
  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2000. - 20с.Шифр зберігання
  автореферату в НБУВ: РА309450

 10. Никитин А.И. Миротворческие операции: концепция и практика. М., 2000.

 11. Пацук Ю. Проблема врегулювання політичних конфліктів в українському
  суспільстві // Людина і політика. - 1999, №2. -
  http://www.cvu.kiev.ua/lp/021p99u/5_l.html

 12. Перепелиця Г. М. Воєнно- політичний конфлікт: методологія дослідження та
  врегулювання : Автореф. дис... д-ра політ, наук (23.00.02) / НАН України; Інститут
  держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1996. - 38с.Шифр зберігання автореферату
  в НБУВ: РА296669

 13. Управління конфліктними ситуаціями //Тарнавська Н.П., Пушкар P.M.
  Менеджмент: Теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш,
  1997.

 1. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражений. М, 1990.

 2. Чумиков А.Н. Управление конфликтами. М., 1995.

 1. Daniel D. Conflict Resolution. - McGraw-Hill Professional Publishing. - 2000.

 2. Dawson R. Secrets of Power Negotiating. - Career Press. - 2000.

 3. The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice / Edited by M. Deutsch, P.
  Coleman. - Jossey-Bass. - 2000.

 4. BeerJ., Stief E. Mediator's Handbook. - New Society Publishing. - 1997


Тема 12. Третя сторона у врегулюванні конфлікту

 1. Поняття і роль третьої сторони в конфлікті.

 2. Методика і процедури медіації конфліктів.

 3. Види і форми посередництва.

Контрольні питання і завдання

Для чого необхідне втручання третьої сторони в конфлікт?

Охарактеризуйте поняття "третя сторона у врегулюванні конфлікт) "посередництво", "надання "добрих послуг", "спостереження за ходе переговорів", "арбітраж". Вкажіть особливості кожного з них.

Які засоби і методи може використовувати третя сторона в конфлікті?

Коли можливе застосування санкцій до учасників конфлікту?

Сформулюйте завдання, що стоять перед посередником, і вкажіть можли способи їх вирішення.

Які ви знаєте види посередництва?

У чому відмінність між офіційним і неофіційним посередництвом?

У яких випадках посередницькі послуги можуть бути особлиЕ ефективними?

Рекомендована література

 1. Мацісвський 1О. Теорія конфлікту: історико-політологічний аналіз. Дисертація на
  здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук. - Львів, 1996.

 2. Москаленко О. М. Конфліктно- консенсусна парадигма регулювання суспільно-
  політичних відносин: Автореф. дис.канд. політ, наук (23.00.02) / НАН України;
  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2000. - 20с

 3. Перепелиця Г. М. Воєнно- політичний конфлікт: методологія дослідження та
  врегулювання : Автореф. дис... д-ра політ, наук (23.00.02) / НАН України; Інститут
  держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1996. - 38с.

 4. Словник-довідник термінів з конфліктології/ Під ред. проф. МІ. Пірен, проф. Г.В.
  Ложкіна. - Київ-Чернівці, 1995.

 5. Отару Е.П. Міждержавні конфлікти в Африці на південь від Сахари в середині 70-х
  на початку 90-х років (типологія і шляхи врегулювання): Автореф. дис... канд. полі'
  наук (23.00.04) / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних
  відносин. -К., 1999.- 19с.

 6. Балдинюк О. В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних
  конфліктів (1990-2000 pp.): Автореф. дис... канд. політ, наук (23.00.04) / Київський
  нац. ун- т ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин. - К., 2000. - 18с

 7. Доронина НИ. Международный конфликт. М., 1981.

 8. Зайцев А. К. Социальный конфликт. М., 2000.

 9. Ковалев АН. Азбука дипломатии. М., 1988.

 10. Лебедева М. М. Трудный путь урегулирования конфликта // Вестник МГУ. Сер. 18.
  Социология и политология. 1996. №2.

 11. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. М., 1993.

 12. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1999.

 13. Пушмин Э.А. Посредничество в международном праве. М., 1970.

 14. Рубин Дж., Салакюз Дж. Фактор силы в международных переговорах //
  Международная жизнь. 1990. №3.

 15. Фельдман Д.М. Политология конфликта. М., 1998.

16.Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражений. М., 1990. 17.Bauwens W., Rcychlerr L. The Art of Conflict Prevention Conflict Prevention. -

 1. Dawson R. Secrets of Power Negotiating. - Career Press. - 2000.

 2. The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice/ Edited by M. Deutsch, P.
  Coleman. - Jossey-Bass. - 2000.

 3. Fuller G. The Negotiator's Handbook. - Galahad Books. - 2000.

 4. Beer J., Stief E. Mediator's Handbook. - New Society Publishing. - 1997


Тема 13. Переговори як засіб врегулювання конфліктів

 1. Вивчення переговорного процесу у вітчизняній і зарубіжній науці.

 2. Функції переговорів і їх стадії.

 3. Тактика, стилі і прийоми ведення переговорів.

Проводиться ділова гра-семінар як тренінг на тему "Врегулювання міжетнічного конфлікту" (на прикладі конфлікту в Югославії, Афганістані тощо). Мета гри: визначити причини виникнення конфлікту; знайти можливі варіанти врегулювання і вирішення конфліктів. Учасники виступають у ролі:

представників сербської (талібської, ін.) делегації;

представників американської сторони.

представників косовських албанців (Північного альянсу тощо);

посередників ООН (Пакистану, ін.);

експертів.

У кожну групу входять 2-4 осіб на чолі з головою.

Хід гри: сторони по черзі вносять пропозиції із врегулювання конфлікту і висловлюють свої аргументи "за" чи "проти". Представники ООН намагаються зблизити позиції сторін і знайти взаємоприйнятний варіант рішення. По закінченні гри експерти оцінюють рівень дискусії і компетентності учасників, а також запропоновані варіанти вирішення конфлікту. Відбувається спільне обговорення гри.

Рекомендована література

 1. Емельянов СМ. Практикум по конфликтологии. СПб., 2000.

 2. Кокошнн A.A., Кременюк В.А., Сергеев В.М. Вопросы исследования
  международных переговоров // Мировая экономика и международные отношения.
  1988. №10.

 3. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. М, 1993.

 1. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. М-, 1999.

 2. Нергеш Я. Поле битвы - стол переговоров. М., 1989.

 3. Ннренберг Дж. Маэстро переговоров. Минск, 1996.

 4. Dawson R. Secrets of Power Negotiating. - Career Press. - 2000.

 5. Eban A. Diplomacy for the Next Century. - Yale University Press. - 1999.

 6. Bazerman M., Neale M. Negotiating Rationally. - Free Press. - 1993.

 7. Fuller G. The Negotiator's Handbook. - Galahad Books. - 2000.

 8. Eisenberg L. , Caplan N. Negotiating Arab-Israeli Peace. - Indiana University Press. -
  1998.

 9. BeerJ., Stief E. Mediator's Handbook. - New Society Publishing. - 1997


Тема 14. Демократичні технології державного врегулювання конфліктів

1. Роль держави у врегулюванні конфліктів і підтримці суспільн
стабільності.

2. Демократичні процедури як засіб врегулювання і вирішення конфліктів.

3. Громадянська демократія як один з варіантів досягнення політично
консенсусу в суспільстві.

^ Контрольні питання і завдання

Чи правильний, на вашу думку, погляд на державу як на гаран справедливості в суспільстві?

Чому політика компромісу і згоди є найкращою?

Яку роль грає меншість у демократичному суспільстві? Як забезпечують. її права?

Вибори: конфлікт із нульовим чи ненульовим результатом? Відповів підтвердити прикладами.

Виділіть сутнісні характеристики моделі громадянської демократ запропонованої в роботі А. Лійпхарта.

Рекомендована література

 1. Пацук Ю. Проблема врегулювання політичних конфліктів в українському
  суспільстві // Людина і політика. - 1999, №2. -
  http://www.cvu.kiev.ua/lp/021p99u/5_l.html

 2. Валевський О.Л., Ішмуратов А.Т. Політичний конфлікт у сучасній Україні:
  культурні виміри, структура, принципи аналізу: Монографія. - К.: НІСД, 1997. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co001 .zip

 3. Бекешкіна 1. Є. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994

 4. Небоженко В. С Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. К., 1994.

 5. Управління конфліктними ситуаціями //Тарнавська Н.П., Пушкар P.M.
  Менеджмент: Теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш,
  1997.

 6. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М, 1993.

 7. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 2000.

 8. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Ростов н/Д, 1998.

 9. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1999.

 10. Политическая наука: новые направления / Науч. ред. Е.Б.Шестопал. М., 1999.

 11. Соловьев АИ. Политология: политическая теория и политические технологии. М.,
  2000.

 12. Фельдман Д.М. Политология конфликта. М., 1998.

 13. The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice / Edited by M. Deutsch, P.
  Coleman. - Jossey-Bass. - 2000.

 14. Eban A. Diplomacy for the Next Century. - Yale University Press. - 1999.

 15. Bazerman M., Nealc M. Negotiating Rationally. - Free Press. - 1993.

 16. Fuller G. The Negotiator's Handbook. - Galahad Books. - 2000.

 17. Eisenberg L. , Caplan N. Negotiating Arab-Israeli Peace. - Indiana University Press. -
  1998.

 18. Preventing Conflict in the Post-Communist World : Mobilizing International and Regional
  Organizations // Edited by A.Chayes, A. Handler Chayes. - Brookings Institute. - 1996.

 19. BccrJ., Sticf E. Mediator's Handbook. - New Society Publishing. - 1997

Підсумкові запитання


 1. Предметна сфера науки про політичні конфлікти. Поняття конфлікту.

 2. Становлення конфліктології як науки, її основні поняття і категорії.

 3. Методика, техніка і процедура конфліктологічних досліджень.

 4. Ранні уявлення про конфлікти (від Стародавньої Греції до Середньовіччя).

 5. Уявлення про конфлікти в епоху Відродження й у Новий час.

 6. Сучасні теорії конфліктів.

 7. Виникнення науки про конфлікти.

 8. Сутність конфлікту і його структура.

 9. Сфери прояву конфлікту.

 10. Стадії розвитку конфліктів.

 11. Типологія і класифікація конфліктів.

 12. Конфлікти і влада. Місце і роль конфліктів у політичному процесі.

 13. Поняття, сутність і причини виникнення політичних конфліктів.

 14. Методи політичної конфліктології.

 15. Основні типології політичних конфліктів.

 16. Етапи і фази розгортання конфлікту. Політичний конфлікт і політична криза.

 17. Сторони в політичному конфлікті.

 18. Функції політичного конфлікту в суспільстві.

 19. Рання діагностика конфліктів.

 20. Організація і робота мережі конфліктологічного моніторингу.

 21. Ініціювання конфлікту і використання його позитивних функцій.

 22. Інституалізація конфлікту як фактор його регулювання.

 23. Протиріччя політичної інституалізації конфліктів.

 24. Особливості сприйняття і розвитку конфліктів в українській політичній традиції.

 25. Основні конфлікти в сучасній Україні: причини виникнення і динаміка.

 26. Вплив трансформації суспільно-політичної системи на розвиток конфліктів.

 27. Поняття і сутність етнополітичного конфлікту. Етнос як суб'єкт політики.

 28. Етнополітичні конфлікти у сучасному світі: "відродження націоналізму".

 29. Етнічні конфлікти в СРСР і на пострадянському просторі.

 30. Етнополітичні конфлікти. Структура, типологія, динаміка.

1І. Особливості врегулювання етнополітичних конфліктів.

 1. Парадигми насильства і ненасильства у вивченні конфлікту.

 2. Фактор сили в конфлікті. Тероризм як спосіб політичної боротьби.

 3. Механізми обмеження застосування насильства в конфлікті.

 4. Основні принципи і напрямки врегулювання конфліктів.

 5. Роль державних і неурядових організацій у врегулюванні локальних конфліктів.

 6. Поняття і роль третьої сторони в конфлікті.

 7. Методика і процедури медіації конфліктів.

 8. Види і форми посередництва.

 9. Вивчення переговорного процесу у вітчизняній і зарубіжній науці.

 10. Функції переговорів і їхньої стадії.

 11. Роль держави у врегулюванні конфліктів і підтримці суспільної стабільності.

 12. Демократичні процедури як засіб врегулювання і вирішення конфліктів.

 13. Громадянська демократія як один з варіантів досягнення політичного консенсусу і
  суспільстві.


^ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ, КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ, ЕСЕ, РЕФЕРАТІВ

І. Поняття і сутність конфлікту як явища соціального життя.

!. Методологічні принципи дослідження конфліктів.

і. Становлення конфліктології в сучасній Україні: проблеми і перспективи.

I. Ранні уявлення про конфлікт: Конфуцій, Геракліт, Епікур, Платон,
Демократ.

>. Концепції конфлікту Арістотеля і Гобса: порівняльний аналіз.

>. Роль конфлікту в концепції К.Маркса.

7. Структурно-функціональний підхід і конфліктологічна парадигма:

порівняльний аналіз.

ї. Особливості різних стадій розвитку конфлікту. ). Класифікації і типології конфліктів у роботах сучасних авторів. 10. Конфлікт як інструмент політики.

II. ЗМІ і громадська думка в політичному конфлікті.

 1. Організація, проблеми і перспективи конфліктного моніторингу.

 2. Протиріччя політичної інституалізації регіональних конфліктів.

 3. Конфлікти в період перебудови і путч у серпні 1991 р.

 4. Конфлікти в сучасній Україні: основні типи і динаміка.

 5. Етнополітичні відносини і їхній конфліктний потенціал.

 6. Конфліктогенні межі політичної суверенізації.

 7. Етнополітичні конфлікти на пострадянському просторі.

 8. Насильство в політичних конфліктах: границі застосування і механізми
  обмеження.

 9. СНД і його роль у врегулюванні регіональних конфліктів.

 10. Основні напрямки врегулювання політичних конфліктів.

 11. Медіація конфліктів: методологія, методика і процедури.

 12. Роль ООН і регіональних організацій (ОБСЄ, ОАЄ) у врегулюванні
  конфліктів.

 13. Офіційне і неофіційне посередництво в міжнародній і українській практиці.

 14. Теорія і практика організації переговорів.

 15. Стилі, стратегія і тактика ведення переговорів.

 16. Вибори і конфлікт: політологічний аналіз.

 17. Демократичні технології у врегулюванні конфліктів.

 18. Конфлікти в українській історії, їхня роль і специфіка.

 19. Конфлікти в системі державного управління.

^ СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ


 1. Балдинюк О. В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних
  конфліктів (1990-2000 pp.): Автореф. дис. канд. політ, наук (23.00.04) / Київський нац.
  ун-т ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин. - К., 2000.

 2. Ігор Балинський. Естетика конфлікту // Часопис "І". - 2000, число 16. — http://www.ji-
  magazine.lviv.ua/n 16texts/balynsk.htm

 3. Бандурка СМ., Гречечко В.А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть:
  Монографія. - Харків: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000.

 4. Бекешкіна І. Є. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994.

 5. Беліцер Н.В. Рекомендації Ради Європи щодо національних та інших меншин // Кримсь
  татари і українське суспільство: проблеми політичної та соціальної інтеграції. Матеріал
  конференції. - К., 1999. - http://www.ucipr.kiev.ua/ukrainian/tatar/CONFEREN.htm

 6. Бжезінський 3. Велика шахівниця. Геостратегічні гравці та геополітичні вісі. -
  http://www.slovnyk.org/txt/bzhez/shah 1 /3 .html

 7. Валевський О.Л., Ішмуратов А.Т. Політичний конфлікт у сучасній Україні: культурні
  виміри, структура, пршщипи аналізу: Монографія. - К.: НІСД, 1997. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co001 .zip

 8. Данакин НС, Дятченко Л.Я. Технологии сотрудничества и противоборства. Белгород,
  1993.

 9. Ильин М.В. Конфликтное сознание // Современные реальности процессов общения. М.,
  1989.

 10. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. - К,1996.

 11. Ішмуратов А.Т. Суперечність і конфлікт. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co002.zip

 12. Конфликтология. Учебная база данных. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co.htm

 13. Кшиштоф Лозинський. Ген успіху і конфлікт культур // Часопис "ї". - 2000, число 19. -
  http://www.ji-magazine.Iviv.ua/nl9texts/lozynsky.htm

 14. Мацісвський ІО. Конфліктологія: що та як вивчати//Людина і політика, 2000, №1. -
  http://www.icai.org.Ua/lip/n/100/7.html

 15. Мацісвський ІО. Теорія конфлікту: історико-політологічний аналіз. Дисертація на
  здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук. - Львів, 1996.

 16. Міжетнічні та міжконфесійні конфлікти і їх вплив на сучасний політичний розвиток //
  Центр дослідження регіональних проблем "Євразія". -
  http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/8092/8pesym 1 .html

 17. Москаленко О. М. Конфліктно- консенсусна парадигма регулювання суспільно-
  політичних відносин : Автореф. дис. канд. політ, наук (23.00.02) / НАН України;
  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2000. - 20с.Шифр зберігання
 • oldrussian.ru/124-prosochuvalnik-z-vognezahisnogo-prosochuvannya-zakonv-ukrani-pro-vishu-osvtu.html
 • oldrussian.ru/107obstructions-this-document-is-intended-for-informational-purposes-only.html
 • oldrussian.ru/podarunkovij-varant-zakonoda-v-stvo-po-notar.html
 • oldrussian.ru/key-stage-3unit-title-hinduism-the-merton-agreed-syllabus-for-religious-education.html
 • oldrussian.ru/glava-iv-borba-s-carem-pirrom-istoriya-rima.html
 • oldrussian.ru/book-review-3-mom-and-daughter-join-others-in-representing-tennessee-in-nations-capital-5.html
 • oldrussian.ru/gudzevatijvv-naukov-publkac-derzhavno-naukovo-slskogospodarsko-bbloteki-ukransko-akadem-agrarnih-nauk.html
 • oldrussian.ru/tema-13-metodi-derzhavnogo-upravlnnya-admnstrativne-pravo-ukrani-osnovn-ponyattya.html
 • oldrussian.ru/ne-21-storiko-geografchnij-analz-vzamod-susplstva-prirodi-v-ukran-za-privlasnyuyuchogo-gospodarstva.html
 • oldrussian.ru/diplomno-roboti-upravlnnya-fnansovimi-resursami-pdprimstva-stornka-6.html
 • oldrussian.ru/introductory-remarks-author-of-elpis-israel-and-other.html
 • oldrussian.ru/6-verb-tenses-chart-a-resource-to-supplement-existing-published-materials.html
 • oldrussian.ru/5-zmst-programi-za-temami-lekcj-robocha-navchalna-programa-na-2011-2012-navchalnij-rk-dlya-specalnost-030401.html
 • oldrussian.ru/category-energized-water-remarks-bio-conned-the-bio-discdisk.html
 • oldrussian.ru/higher-school-of-economics-and-culture-12.html
 • oldrussian.ru/introduction-42.html
 • oldrussian.ru/3-c-instalater-grijanja-i-klimatizacije-plinoinstalater-jmo-razred-srednje-kole-20112012.html
 • oldrussian.ru/vjskovij-gumantarnij-fakultet-naconalno-akadem-oboroni-ukrani-stornka-7.html
 • oldrussian.ru/-fjhlgs-hjfkmbxl-dxfnvf-klifssf-ljefu-lghfdtljf-lbj-sf-pkniodf.html
 • oldrussian.ru/the-priceless-child-the-anthropology-of-childhood.html