ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ


ТЕМА 7

^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ.

ВСЬОГО - 8 годин, з их 4 - на самостійну підготовку.

МЕТА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ: Поглибити розуміння людини як природно-соціальної істоти, усвідомити шляхи формування особистості ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ.

ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА Неувязка: Суперечність у поглядах на походження природи, сущность та сенс людського буття, між спорадичним існуванням та активним, гуманним цілепокладанням людини як особистості.

ПРОВІДНА ІДЕЯ: Рівень і нрав соціалізації продукує визначеність індивідуальності ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ та особистості.

НАОЧНІСТЬ: Таблиці - "Індивідуальність та особистість", " Структура особистості".


^ ЗАНЯТТЯ 1 /2 години/

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: Людина, соціалізація, сутність, існування, екзистенція, космічна субстанція, мікросвіт, гедонізм, евдемонізм, дух навіювання, персоналізм, пневма, антропологія, соматика, психологія, антропогенез ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, соціогенез, діяльність, соціал-дарвінізм, сцієнтизм, нозологізм, антинозологізм, соціологізаторство.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Неувязка пізнання людини в філософії та в конкретних науках. Структура
  поняття "людина". Неувязка сутності та існування людини.

 2. Наука і філософія про біологічну еволюцію ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ та соціальний розвиток людини.
  Антропогенез та соціогенез. Неувязка природного, біологічного та соціального.
  Аналіз біологізаторських та соціологізаторських тлумачень людини.

 3. Біологічна база та соціальна обумовленість здоров'я та захворювань людини.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Чи завжди розглядалася людина як цілісність та які моменти людської суті й людського буття бралися як головні в історії філософії?

 2. Чому діяльність людини є основою її філософської концепції?

 3. Які структурні моменти ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ поняття "людини" є визначальними?

 4. Чому не тотожні поняття "сутність", та "існування людини"? Доведіть це.
 1. Що таке антропогенез та соціогенез? Прослідкуйте ці процеси згідно даних науки.

 2. Як ви ставитесь до біологізаторських та соціологізаторських концепцій людини ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ.

7.Що ви знаєте про біологічну базу та соціальну обумовленість здоров'я і захворювань людини? Наведіть приклад.


МЕТОДИКА ЗАНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: Використовуючи методику проблемних груп, з'ясувати основний зміст питань для обговорення ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Чітко окреслити проблеми, які свідчили про неоднозначність людини, спонукали до однобокості в її аналізі протягом віків. Розібратися в сучасних підходах до розуміння становлення, розвитку та суті людини. Навчитися аргументувати зайняту позицію щодо ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ антропогенезу, соціогенезу, сутності та існування людини. Вміти відстоювати свої переконання, зіставляючи дані науки та наукові версії щодо суті розумної істоти Всесвіту.

Підготовка до відповіді на перше питання пов'язана з ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ поглибленим засвоєнням історико-філософського вступу. В античній філософії спостерігалось ототожнення людини із всесвітньо-космічною субстанцією, в якому сама людина - "малий світ", мікрокосм, менш досконалий ніж КОСМОС. У ПРОТАГОРА "Людина - міра всіх речей". Згідно СОКРАТУ ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, "Людина - це добра і зла воля, як помилка розуму щодо блага". ГЕДОНІЗМ - міра потягу до насолоди. В платонізмі людина - носій духу /безособової субстанції/. НУС І ПНЕВМА - це лише логіко-музикально-математична ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ схема. Людина - комбінація душі і тіла. Відхід душі від світу богів - її ідейне падіння. В Арістотеля бачимо взаємну призначеність душі та тіла. Пізньоантична містика створює вчення про Першолюдину як божу сущность, що вміщує всю ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ сенсову структуру КОСМОСУ /вторинного щодо ПЕРШОЛЮДИНИ/. Це перебегать в християнський ГНОСТИЦИЗМ та іудейську містику Каббали. Біблейська АНТРОПОЛОГІЯ має екзистенціальний нрав. Влада Бога здійснюється через заповіді. Шлях через гріхопадіння - драматичні перебегай ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ від обранності до відвернення і навпаки. Самопізнання джерело богопізнання. Розімкнутість людини у напрямку надлюдських можливостей та бісівських навіювань дає страждання, подолання плоті. У ВІДРОДЖЕННІ помітний підхід до людини, виходячи з неї самої, з її ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ творчих можливостей. У НОВИЙ ЧАС підкреслюється сила розуму /Проаналізуйте це на фоні розвитку наук/. ДУАЛІЗМ - людина ділиме, що має протяжність, тіло, й одночасно неділиме, що має безсмертну душу...У КАНТА - людина ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ не поєднання двох субстанцій, а істота, що належить до двох світів - світу природи /необхідність/ та світу свободи /самовизначенність/. ГЕГЕЛЬ апелює до історичності людини та культури. Людина - носій загальнозначимої свідомості, представник духу, розуму. У ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ФЕЙЕРБАХА любов універсальна як сама людина. У ХУІП-ХІХ ст. на перший план висуваються позамисленні здібності та сфери /почуття - Якобі, самозбагачення - Беадер, життєві сили та потяги /"філософія життя"/, існування /екзистенціалізм/, несвідоме - Фрейд ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ тощо/. Обов'язково вникніть в структуру поняття "ЛЮДИНА" /як природна і соціальна істота/, згідно отриманих в ВУЗІ знань.

Аналіз другого питання можна почати з персоналізму, який бачить в людині абсолютну цінність, унікальність ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, що знаходить опору в особистісному абсолюті /богові/, через кого стверджує сенс і гідність свого буття. Зрештою зупиніться на аналізі К'єркегора, опозіційному щодо раціоналізму. Головне - воля в акті вибору, що дає ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ абсолютну відмінність добра і зла. Розум здесь - зрадник, а не вмістилище гідності людини. Вільна особистість починається не з сумніву, а з стану "відчаю" що веде до пошуку чуда й бога. Вникніть ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ у позицію "філософії життя" /Дільтей, Плеснер, Гелен, Портман/. Останній переконаний, що звільнення людини від тиску інстинктів засноване на розриві дії та спонуки. Спонуки людини дифузні, тому можуть гальмуватися, а їх мета ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ переноситися. Конституційний надлишок спонук нав'язує людині їх переробку, бо людина - "культурна істота". З цим пов'язана "культурна антропологія" (Ротхаккер, Ландман, Кассірер). Чи можна визначити людину імманентно? А чи інтенціонально (через самопроектування)? А може через ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ трансцендентування буз трансценденції? Ці питання прямо пов'язані з сутністю та існуванням людини. Спочатку ці поняття вважалися для означення наявного буття речей яке осягається досвідом /сутність - розумом/. В середні віки ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ поняття існування включає ідею обумовленості, тому не співвідноситься з богом. Бог має не існування, а СУТНІСТЬ - буття. Для Ф.Аквінського сутність - коррелят логічного поняття, існування - судження, номіналісти (Скот, Оккам) підкреслювали АЛОГІЗМ ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ існування, його несумірність з сутністю. Кант: існування логічно не виводиться /як і почуття/, як і поняття бога з його існування. ЕКЗИСТЕНШОНАЛІЗМ: існування одиничне, особисте, конечне. Мислення -всезагальне, безособове, нескінчене, тому несе з собою ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ свій закон, а існування -свою ДОЛЮ. Тому мислення немає історії, бо його історія - це його логіка. Існування ж історичне, бо історія конечна, неповторна, як і толика. З 1-го боку існування корениться в БОГОВІ а ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ з іншого - тотожне особі (єдність релігійно-філософсько та психолого-антропологічного тлумачення існування. Розгляньте три варіанти ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ (онтологічний, антропологічний, релігійний), покажіть що перший користується феноменологічним способом Гусерля, другий -психологічними, психоаналітичними ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ й соціальними способами, третій - описує в нових поняттях духовний досвід сучасної релігійної людини, поєднує філософське мислення та релігійне світовідчуття, які роз'єднувались у Новенькому СВІТІ. Отже, ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ виступає проти сцієнтизму, позитивізму індустріальної цивілізації, де ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ протилежність людини та світу пронизує всі сфери життя й свідомості. Існування не пізнаванне, бо необ'єктивоване, а його структура випливає із спрямованості на інше, з ШТЕНЦЮНАЛЬНОСТІ. Покажіть, як розуміється в екзистенціалізмі неувязка часу ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ та історії., особи та суспільства, свободи, відчуження як об'єктивізації, комунікації тощо.

При розгляді другого питання слід звернути увагу на делему пристосовуваності як виключне амплуа тварин, як їх видові ознаки ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Зрештою проаналізувати поведінкові акти людини, підкреслити їх РІЗНОМАНІТНІСТЬ та КОМБІНОВАНІСТЬ, висвітлити ВАРІАТИВНІСТЬ поведінки людини в залежності від разумов, завдань, інтересів, засобів, а також стимулів та мотивів. Необхідно показати, що генетичний код є ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ нормою людини. В досвіді людина вдосконалювала засоби передачі інформації (мова, показ, приклад). Звідси - суспільство дає єдність культурних норм, а не функціонально-ієрархічну єдність типу мурашника. АНТРОПОГЕНЕЗ та СОЦІОГЕНЕЗ датується 3 - 3,5 млн. років тому ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Покажіть деструктивну дію праці на інстинкти людини, охарактеризуйте АРХАНТРОПІВ древніх людей (пітекантропи, синантропи, неандертальці), вплив мови на зв'язок у свідомості ЗНАКУ й ДЕНОТАТУ (його значення). Зупиніться детальніше на аналізі видів сімей (ЕНДОГАМІЯ ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ - шлюбні зв'язки всередині спільності, АГАМІЯ - виключення близьких родичів, ЕКЗОГАМІЯ - пошуки пари зовні). Небезінтересними будуть морально-етичні ТАБУ, які стосувалися всіх без виключення (заборона на кровозмішування, на вбивство одноплемінника, зобов'язання в підтримці ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ одноплемінника, в ціломудрості та недопусканні подружньої невірності). Згадайте історію праці: неоліт - перехід від збирання до виробничого життєзабезпечення (землеробство, тваринництво, ремесло). ДІЯЛЬНІСТЬ, СУСПІЛЬНА КОЛЕКТИВНІСТЬ, СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ, НАДБІОЛОГІЧНЕ (родове) об'єднання є ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ усвідомленим - совість і тип. Покажіть вплив зміни діяльності на анатомо-фізіологічну організацію.

Вникніть у діалектику природного й соціального, що людина - суспільна тварина. Прослідкуйте деякі моменти щодо тривалості життя (20-22 роки стародавнього світу ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, ЗО років у XVIII ст. 56-у Зах. Європі поч. XX ст. 75-77 у розвинутих країнах в кінці XX ст. Расовість - природа людини. Роль здібностей та прямоходіння в розвитку людини. Зосередьтеся на унікальності людини ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Арістотель: Людина - політична тварина, тобто в ній поєднується біологічне й соціальне. Біологічне - раса, стать, вік. Здатність продукувати засоби виробництва, спілкуватися мовою - СОЦІАЛЬНЕ. Багато значить - взаємодія того і іншого. Абсолютизація біологічного чи соціального ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ в людині веде до крайностей. Це зокрема видно на обґрунтовуванні расизму, соціал-дарвінізму тощо. Е.Геккель писав про "нижчі" та "вищі" раси. А це веде до геноциду. Мальтус був упевнений, що суспільне життя - це ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ арена боротьби за існування (хоч у Дарвіна цей вислів був метафоричним).У подібних орієнтаціях доводиться, що чоловіки стоять "вище" жінок у "табелі про ранги", що жінки не досконалі "за ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ задумом Бога" тощо. Згадайте закони "ТРЬОХ К", "ЧОТИРЬОХ К" і т.п. Біологізаторство й соціалізаторство як крайнощі паплюжать людину, спонукають до геополітики, позбавляють можливості розгледіти перспективи людів і рас. "Соціобіологія" (ам. Е.О.Уілсон). Історію ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ людини слід розглядати очима зоолога з іншої планети, котрий складає каталог земних тварин; в такому разі всі гуманітарні та соціальні науки - розділи біології, а історія і художня література - засоби дослідження ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ людини як біологічного виду. СОЦІОЛОГІЗАТОРСТВО: О.Хакслі у книзі "О дивний, новий світ"(1932) пише про штучно створених людей, пристосованих до різного виду праці, але обмежених з іншого боку, тому потрібна "вибраковка ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ" типу фашизму. Покажіть, що нервово-психічні перевантаження, стреси, ведуть до "хвороб цивілізації" - серцево-судинних захворювань, психічних розладів, порушень в імунній системі тощо. Розкрийте делему життя і смерті, сенсу життя, безсмертя.

Це буде основою ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ розуміння третього питання. Ви вже знайомі з поняттям НОРМИ, яка передбачає певну модель функціонування організму. НОРМА - біологічна підстава здоров'я. Використайте матеріал нормальної анатомії та фізіології, дані інших наук для того, щоб ґрунтовно висвітлити ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ біологічну базу здоров'я та захворювань людини. Це можна продемонструвати на зв'язку 1-го (чи одних) органу з іншим, співвідношення структурних елементів крові, явищах метаболізму, імунного гомеостазу і т.п. Чи ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ буде нормально функціонувати мозок при певному звужені судин? З чим пов'язана серцева недостатність? Які аномалії може викликати: враження головки підшлункової залози, звуження чи тромб протоків жовчі і т.п.? Поряд з ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ цим зверніть увагу на "соціальне здоров'я" людини. Згадайте психоаналіз 3.Фрейда. Чому тиск СУПЕР-"ЕГО" настільки може бути суттєвим, що стреси, які виникають цілком закономірно й достатньо нередко, виводять людину із ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ладу. Розшифруйте фрейдівське НАД-"Я" через конкретну систему управління в нашій державі, закони пов'язані з забезпеченням чи відсутністю людських свобод. Як саме пов'язана неувязка соціального забезпечення населення з біологічною основою та соціальною ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ обумовленістю здоров'я та захворювань людини? Прослідкуйте ще раз ці зв'язки на екологічній та демографічній дилеммах сучасності (алопеція, радіоактивне зараження, отруєння нерозчинними рештками через вживання продуктів тощо). Постарайтеся ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ детально з'ясувати ДЖЕРЕЛА, МЕХАНІЗМИ та ТЕНДЕНЦІЇ біологічної і соціальної взаємообумовленості здоров'я й захворювань людини, можливості сучасної медицини щодо корекції цих процесів, зв'язку її із спорідненими галузями теорії й практики ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, продовження життя людей.

^ ЗАНЯТТЯ 2 /2години/

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: Людина, індивід, індивідуальність, особистість, особа, гуманітарний компонент біогеносфери, суб'єкт дії, об'єкт виховання, вікова фізіологія і морфологія, аксіологія, евристика, характерологія, організм, типологія вищої нервової діяльності, біологічна еволюція ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1.Зміст та діалектика осознать "людина", "індивід", "індивідуальність",
"особистість". Соціалізація людини. Свобода особи.

 1. Всебічний гармонійний розвиток особи як гуманістичний ідеал. Гуманітарна
  освіта і підготовка лікаря.

 2. Особистіший підхід у ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ медицині. Особистість лікаря і особистість больного.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Чому в одному й тому ж цілому /людина/ доводиться вичленяти поняття "індивід", "індивідуальність", "особистість"?

 1. Як зв'язані соціаліазація людини та опредметнення її суті ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ?

 2. Чи згодні ви з Гегелем, що опредметнення є відчуження? Чому?

 3. Як ви розумієте свободу особи? Чи однакова свобода "від" і свобода "для"?

 4. Що включає внутри себя всебічний гармонійний розвиток особистості?

 5. Що таке неогіпократизм, нозологізм, антинозологізм ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ?

 6. Як ви розумієте зміст лікарської етики, спеціальної деонтології?

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: Методикою "малих груп" вияснити зміст основних питань для обговорення. Добитися чіткого розуміння критеріїв, які дозволяють диференціювати ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ в людині "індивіда", "індивідуальність", "особистість". Вникнути в процес соціалізації людини, вияснити його зв'язок з опредметненням та розпредметненням сутнісних сил розумної істоти. Навчитися пов'язувати свободу з відповідальністю за прийняті рішення та ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ дії. Вміти застосувати набуті теоретичні знання в діяльності майбутнього фахівця -медика.

Аналіз першого питання зумовлений увагою до людини як до організму і продукту біологічної еволюції, компонента біогеносфери суб'єкта пізнання, об'єкта виховання ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, суб'єкта праці, особи, індивідуальності. Поряд з цим: вікова фізіологія і морфологія, сексологія, соматологія, типологія ВНД - в системі природничо-наукового знання, аксіологія, евристика, характерологія. В системі гуманітарного знання. Суспільство - не сума індивідів, а система ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ конкретно-історичних зв'язків, стосунків. Індивід же не ізольований атом соціального організму, а система із складною структурою. Принципи "атомізму", "робінзонади", "субстанції" що найменше сумнівні. Людина - суб'єкт соціальної та культурно-історичної діяльності ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ певних суспільних відносин, їх синтез та підсумок. Індивід -окремий представник людського роду, без акцентів на соціально-психологічні свойства. ОСОБИСТІСТЬ - відносно стійка, динамічна, соціально-обумовлена сукупність духовних, суспільно-політичних та морально ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ-вольових якостей людини, яка акумулює певну соціальну зрілість, здатність виявити свою індивідуальність. ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ - система успадкованих та набутих в процесі розвитку фізичних, психологічних і творчих особливостей, що відрізняють 1-го індивіда від іншого. Велику ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ роль у становленні особи має розуміння індивідом свого соціального статусу і готовність "присвоїти" сутність. Це пов'язано з соціалізацією людини. Покажіть різні підходи визначення осознать: "ІНДИВІД" і "ОСОБИСТІСТЬ" (Р. Лінтон, Дж ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Джілін, Д.Бідней, Е.Муньє). Підкресліть роль природного та соціального середовища в формуванні ОСОБИ. Виявіть своє розуміння ролі особи в історії, елітарних теорій. Покажіть, що в ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ми відзначаємо її самобутність, а ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ в ОСОБИСТОСТІ - її самостійність (лице). Індивідуальність - це і цілісність здібностей, серед яких одна головна пов'язує всі інші. Муки творчості повинні ВІЛЬНО розкрити обдарування. Свойства ОСОБИСТОСТІ - навмисність, цілеспрямованість, проективність, чітке усвідомлення мотивів поведінки ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, наявність єдиної життєвої стратегії, МІСІЇ, здатність до самоформування СВОБОДИ, до саморозвитку.

В другому питанні слід зауважити, що обрана особиста роль - це її місія, хрест, який вона несе добровільно, відповідально. Якщо для ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ індивідуальності вчинки - засіб предметного втілення, то для особистості - вчинки - головне як итог САМОПОСТАВИ. Говорячи про всебічний гармонійний розвиток особи, згадайте, що таке безтямність, з якою має справу психіатрія, значення обов'язку, критического аналізу мотивів діяльності ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. ВСЕБІЧНИЙ ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИ є гуманістичним ідеалом, який включає внутри себя духовне БАГАТСТВО, МОРАЛЬНУ ЧИСТОТУ й ФІЗИЧНУ ДОСКОНАЛІСТЬ. Уважно перечитайте ВВЕДЕННЯ в ФІЛОСОФІЮ, Гл. ІХ, с.219-268 та ФІЛОСОФІЮ, лекцію ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ 25, с.420-436.: Книжку В.П. Петленко та В.Ф. Сержантова Неувязка ЧЕЛОВЕКА В ТЕОРИИ МЕДИЦИНЫ (К.: Здоров'я,1984.). Це потрібно не лише для закріплення попередніх знань. Згадайте Канта: в особистості - "самодисципліна", "самовладання", "автономія як ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ самозаконність". Зведення МАКСИМИ до принципу відрізняє особистість від індивідуальної поведінки людини, яка кидається з боку в бік, як хмара мурах, керуючись то власними схильностями, то "силою обставин", то тиском влади. Тому для всебічно й ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ гармонійно розвинутої особи Кант вважає за необхіденьке: 1. "Дати собі закон". 2. Чинити так, щоб максима твоєї поведінки в усякі часи могла б стати нормою всезагального законодавства. Лише той, у кого є принципи ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, здатний до незалежного цілепокладання, до життєвої (стійкої) стратегії. Психіатр Бруно Беттельгейм попав у концтабір 1938 р. За два роки Дахау і Бухенвальда склав усну книжку про сіан людей та їх поведінку в жахливих ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ умовах масових експериментів. У 1960 р. книжка "Освічене серце" побачила світ. Там значиться, що метою концтабору є "ампутація особистості в людині". Чи не зустрічаються й за інших мозгов "ідеальні в'язні", що реагують як ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ автомат, як дитя на будь-які команди. Але ж в подібних перетворюються передбачливі циніки, люди з чиновницько-клерківською психологією тощо. Де відсутні вільно вибрані обов'язки, починається кагальна деградація ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ особи, особливо прискорена, если вона перетворюється в здобич злочинного оточення чи режиму. Тому майбутньому доктору слід серйозно ставитися до гуманітарної освіти, черпати в ній мудрість, позбавляти для себя однобокості в підходах до складних заморочек людини ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Третє питання вам частково відоме з курсу "історія медицини". Ще Гіппократ був переконаний, що вікова, статева, індивідуальна особливість вимагає особистісного підходу в медицині. Зрозуміло, що все це на фоні ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ глибоко зрозумілої загальної теорії патології. Дюркгейм (XIX ст.) звернув увагу на те, що самовбивству передує АНОМІЯ - "беззаконня", "безнормність" - если для людини немає нічого святого й обов'язкового. Аномія веде до АПАТІЇ - основи для "втечі ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ в погибель". Для доктора важлива цілісна уява про бажане й цінне, бо це умова сенсу життя особистості, її надзавдання. Цим слід вивіряти й для себя, і больного. Деонтологія і лікарська етика за цих ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ разумов - не просто "крихти гуманізації медицини", а серйозна підвалина поваги до особистості, якщо навіть та втратила деякі визначники і якій необхідно повернути здатність до всебічного самоствердження. Особистість лікаря відіграє ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ здесь неабияку роль: зниження імунітету, загальна алергізація населення, неспроможність оплатити лікування тощо, висуває чимало заморочек на майбутнє.

ЛІТЕРАУРА до теми 7

 1. Алтухов В. Философия многомерного мира. // Общ.науки, 1992, №1, С.12-20

 2. Дмитриев А.Н., Философский анализ задачи ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ безсознательного. Саратов, Изд. Сарат.гос.ун-та, 1985, С.186.

 1. Кассирер Е. Людський світ простору і часу. // Філософ, і соц. думка, 1991, №5, С.65.

 2. Лой А.Н. Сознание как предмет теории зания, К.: Наука думка, 1988 С ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. 248.

 3. Мамардашвили М.К. Сознание как философская неувязка. //Вопр.филос. 1990, №10.

 4. Морозов К.М. Природа интуиции. Минск. Институт, 1990.С. 141.

 5. Один мир для всех. Контуры глобального сознания. М.: 1990.

 6. Фляйшер М. /Герм/ Язык мыслях и язык реальной ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ жизни./Юбщ.науки. совр.М.:1992: №2. С.55-77.

 7. Фрейд 3. Душа человека. М.: Республика. 1992. С.430

 8. Фром Е. Душа человека. М.: Республика, 1992. С.430.

11.Антология мировой-философии. - Т. 3. - М., I97I.

12.Аббаньяно Н. Экзистенция ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ как свобода//Вопросы философии.-1992, №8.

13.Бубер М. Неувязка человека/Два вида веры. - М.,1995.

14.Вінниченко В. Відродження нації. - К.,1990. - Ч.І. - С.31-74.

15.Гордієнко А. Методологічні проблеми осмислення буття людини в західноєвропейських філософських концепціях другої ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ половини XX століття//Філософ. і соціолог. думка.- 1995. №5-6.

16.Діалог культур і духовний розвиток людини /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції/. - К.,1995. -237 с.

17.Грушевський М. Очерк истории украинского народа. - К., 1991.-С.16-38.

18.Максимов С.І. Особистість і суспільство ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. - Харків, 1993. - С. 20.

19. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. - К., 1995.

20.Ортега-і-Гассет X. Мятеж мас // Хроніка 2000. - 1995. - № 1-2.- С.191-214

21.О людском в человеке. - М., 1991.

22.Пролеев С.В. Духовність і буття людини. - К., 1992. - 107 с ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ.

23.Сартр Ж. П. Экзистенциализс - это гуманизм//Сумерки богов - М.,1989.

24.Тейяр де Шарден П. Парадокс людини // Читанка з історії філософії у 6 книжках. - Книжка 6. Зарубіжна філософія XX століття. - К. ,1993. -С.215-2І ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ8.

25.Хабермас Ю. Пізнання й інтерес // Там же. - С.228-238.

26.Шелер М. Положення людини в космосі // Там же. - С. 146-151.

27.Щедрова Г. Мета суспільства - людина. -// Віче. - 1995. - № З. – С.22-34.

28.100 человек. Антология. - М.,1995. - С. 5- 127.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ТЕСТИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЗАНЯТЬ З ФІЛОСОФІЇ.

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

для студентів 1 і 2 курсу з

^ ФІЛОСОФІЇ ТА ОСНОВ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ

ДО ТЕМИ 1:

1 .Під час лабораторного заняття студент зауважує: "Бота з матеріалами віварію антигуманна, а медицина – найгуманніша професія..." Викладач у ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ відповідь: "А чи станете Ви медиком-гуманістом, не маючи навиків удобної роботи?"

Яка Ваша думка з цього приводу? Обґрунтуйте її.


2.Другокурсник всерйоз повторює: "Світогляд тотожний знанню". Але чому ж тоді переконання ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ людини вважають головним елементом світогляду?"

Виясніть Вашу позицію як майбутній медик.


З.Як доводить відомий кардіохірург М.М.Амосов, теплокровні ссавці мають світогляд і цим не відрізняються від людей. Навпаки, їхня безпосередність варта ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ більшого, ніж скритність людських намірів.

Чи поділяєте ви думку М.М.Амосова? Чому?

4.При обговоренні структури світогляду методикою "малих груп" група доповідачів ототожнила поняття "цінності" з поняттям "цінне". - Але ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ як тоді бути з духовними цінностями ?- запитав студент з групи опонентів.

А яка Ваша точка зору?


5.Віра - невід'ємна складова світогляду. - Якщо це виключно релігійна віра, то чи маю я світогляд як атеїст ?- спитав ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ студент К.

Що б Ви відповіли йому?

6.Плюралізм світоглядів в наш час очевидний. - Це було завжди, а тепер лише виявилося, тому компроміс між партіями, націями, класами недопустимий, - заявив студент А. - "В такому ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ разі пропонується війна всіх проти всіх” - не згодилася його колега В.

Виявіть свою думку.

7.Намагаючись виявити особливості світогляду доктора як фахівця, субординатор

назвав наступні моменти: 1.Світогляд доктора - це сукупність позитивних ідеалів. 2.Єдність ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ стилю думок і методу життя. 3.Спрямованість раціональної та удобної діяльності.

Чи є назване найсуттєвішим? Обґрунтуйте свій підхід.

8.На студентській науковій конференції з'ясувалося, що в процесі аналізу соціал-дарвінізму доповідач ототожнив світогляд ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ і філософію.

Чи верно зробив студент? Яке співвідношення між ними насправді?

9.Під час дискусії про світоглядні основи навчальних дисциплін, які вже вивчили другокурсники, чи знайомляться з їх основами, студенти поділилися на тих, хто ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ заперечував світоглядне значення анатомії, фізіології, біохімії тощо і тих, хто стверджував: "Всі науки мають світоглядні аспекти".

Визначте свою позицію. Обґрунтуйте вибір.


10.В одній із дискусій викристалізувалися різні точки зору: 1.Світогляд ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ - це узагальнена система поглядів на світ як ціле, на місце окремих явищ у світі та на своє власне місце у ньому.2.Світогляд - це оцінка людиною сенсу її діяльності і перспектив ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ суспільства. 3.Світогляд - є відображення світу в свідомості людей у відповідних принципах, законах, поняттях.

Чи влаштовує Вас, як майбутнього доктора, будь-яка з названих точок зору? Чому?

11 .На семінарі з філософії "група доповідачів" доводила, що ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ філософія є одночасно і формою світогляду, і його частиною, і основою, і причиною. "Опоненти" ж стояли на своєму: "Філософія є специфічним за своїм змістом та формою світоглядом, який теоретично обґрунтовує свої принципи ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ та висновки".

Хто з их, на Ваш погляд, ближчий до істини? Які принципи та закони філософії важливі для діяльності доктора?


12.1снує думка, що філософствування є відрив від реального життя, "фантазування ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ в позахмарних висотах"...

А як Ви вважаєте? Чи зв'язана філософія з практичним життям, з медициною зокрема? Обґрунтуйте свої переконання.

13."Філософія вчить мислити, - наполягає один студент, - а доктору це вкрай потрібно". - Я ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ не згодний, - заявляє інший. - Філософія за загальним не бачить окремого, за лісом - дерев. А нам, докторам, важливо займатись конкретним пацієнтом.

Як би ви поставилися до функцій філософії?

14.Медицина як сфера ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ діяльності є загальнолюдська цінність. Людина - найвища цінність. Чи варто (і чому), на Вашу думку, підтримувати життя фізично і психологічно неповноцінної дитини, якщо завчасно відомо, що будь-яка корекція її здоров'я не дасть ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ бажаного результату?

15."Цінність життя є саме життя, тому і сенс людського буття в підтримці власного існування", - заявляє студент-медик. - Нічого подібного, - заперечує йому колега. - підтримуючи здоров'я інших, ми реалікличуємо для себя як фахівці ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, отже і сенс життя полягає в самоствердженні.

Яку позицію в даній ситуації зайняли б Ви?

16.У свій час деякі вченні були переконанні, що в сперматозоїді є маленька людина. Попадаючи в належне ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ середовище, вона просто збільшується. Згодом стало відомо, що ці метаморфози не такі прості, як здається.

Як називають тих, хто виступає лише за кількісні зміни та заперечує якісні? Чи шкідливий такий (і ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ чому саме?) стиль мислення для доктора?


17.Гіппократ зазначав: "Якщо ти знаєш медицину - то ти просто лікар. Але якщо ти ще й філософ, то уподібнюєшся богові".

Що Гіппократ мав на увазі?

18.Герой ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ повісті В Тендрякова "Розплата" дев'ятикласник Коля Корякін вистрілом з рушниці вбиває батька-алкоголіка, який знущався з матері. Колишній сусід цієї сім'ї звинувачує вчителя Аркадія Кириловича Пам'ятного за опосередковану співучасть у ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ вбивстві. Вчитель орієнтував дітей не миритися зі злом, не змінювати за будь-яких обставин добрих намірів.

А як Ви б оцінили цю ситуацію?

19.В підручниках з філософії основне питання філософії називають в однині ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Поміркуйте і доведіть, чи аналогічні за змістом зіставлення таких пар: "природа-дух", "буття-мислення", "матерія-свідомість", "об'єкт-суб'єкт". Що ж в такому випадку складає онтологічний зміст цих осознать ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ?

Чому саме для доктора однина спрощує розуміння філософії?


20.Для доктора діагностика - невід'ємна складова пізнання людини. Як у такому випадку Ви розціните думку агностиків про неможливість пізнання світу і людини?

Які аргументи висувають ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ вони і чи мають ці аргументи достатні підстави?


21 .Духовність - невід'ємна складова соціалізації людини, спілкування із собі подібними. Лише медик найглибше розуміє ціну духовного розладу, неадекватного ставлення до світу речей і ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ до людей. Чи поділяєте Ви думку, згідно якої свідомість людини - це матеріальний продукт матеріального? Чия це точка зору?

22.3гідно твердження одних мислителів, дух створив природу, суспільство,
кожного з нас зокрема і через ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ нас, своє "відчужене інобуття”, пізнає "самого для себя"
Протилежне стверджують ті, хто вважає, що воля людини, її відчуття конструюють зовнішній світ. Чи не можуть стати на заваді до вивчення людини і клінічного
пливу на неї ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ такі підходи? Чому?

23. Сьогодні все частіше через засоби масової інформації духовність ототожнюється з релігійною вірою. . .Чи означає це ,що атеїсти бездуховні в принципі ? Чи зв’язаний з вірою в правоту своїх помислів і ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ вчинків лікар-атеїст?

24 .Все більше людей в Україні схильні визнати свідомість первинною, зважаючи, передовсім, на деградацію моральності за час перебудування всіх сфер життя. Якщо це так, то свідомість породжує мозок. . . Де ж ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ вона знаходиться до цих пір, чи самосуща вона? Як майбутній медик помисліть над тим, чому операції на мозку можуть спричинити патологію свідомості. Чи, може врачи оперують свідомість як таку?

25. Якщо матеріальне та ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ідеальне незалежні одне від 1-го /назвіть напрямок/, то фізіологічні та психічні процеси так само не зв'язані між собою. . .Чи так це насправді? Згадайте механізм передачі інформації від нейронів до ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ клітини, структуру нейрона.

ДО ТЕМИ 2:


1 .Філософія як форма духовної діяльності обов'язково містить у собі момент історичності ,вона-відповідь людського духу на питання, поставлені історично обумовленим буттям людини. Звідси - філософський плюралізм. Як це ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ пов'язано з історією медицини? Чи може медицина 100їть осторонь історії?


2.В реальному історичному процесі можна виділити такі типи історико-філософських побудов: емпіричний, критичний, власне критичний та синтетичний. Чи властиві вони ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ медицині? Який з их найхарактерніший в наш час?

3.Серед способів ,з допомогою яких суб'єктивна історія медицини описує об'єктивну історію медицини виділяють емпірично-історичний і теоретико-логічний. Що вам відомо ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ про ці методи з історії медицини?

4.Ще в Стародавній Індії звертали увагу на здоров'я людини. В Айюрведах зібрані дані народно-нетрадиційної медицини. Як пов'язані з Айюрведами чотири благородні істини Буддизму ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ?

5.Людина - пристрасна істота. У Буддизмі стан згасання, затухання, охолодження пристрастей і бажань називають нірваною і досягається він через „праведне" життя і засвоєння істини про вічну змінність буття. Що є основою "праведного" життя ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ? Назвіть п’ять буддійських заповідей та виявіть до их своє ставлення.


6.Як відомо, локаятики Стародавньої Індії заперечували карму\плату за земне життя в потойбічному світі та у всіх наступних перевтіленнях\ ,самсару \ коло земних ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ перевтілень душі \ і мокшу \звільнення від них\. Чи заперечували локаятики аскетизм? Чому? Як ви, як майбутній медик, розцінюєте їхні моральні засади.

7.Згідно вченню йогів, найвищого блаженства людина може досягти не зміною об'єктивних ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ мозгов свого життя , а повним звільненням своє свідомості від впливу зовнішнього світу і досягненням особливого психічного стану -самадхи /зосередження/, если згасають всі бажання , мислення, зупиняється на певноному внутрішньому пункті, порушується зв ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ'язок із світом і з'являється здатність інтуїтивного бачення світу .Але ж його не визнавали зв'язку тіла і душі...Чи можливі подібні вправи з душею самою по собі? З'ясуйте свої підходи ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Дайте оцінку як медик системі вправ йогів.

8.Згідо Гомеру в людині розрізняють тіло і три види духу: 1/"псюхе"-душа як така-початок життя і джерело руху тіла; 2/"тюмос"-ефективно-вольова частина духу ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. 3/"ноос"- розум. "Псюхе" розлита по всьому тілу, "тюмос"- знаходиться в грудях, "ноос"-в діафрагмі. Виявіть ,як медик, своє ставлення до такої точки зору.


9. "Сім мудреців" Стародавньої Греції /Фалес, Солон, Біант, Піттак та інші ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ/ в своїх прислів'ях , сказках ,висловили кредо "життєйської мудрості". Короткі афоризми ./гноми/мають форму всезагального: 1/"Нічого понадміру". 2/ "Пізнай самого для себя". 3. Наймудріший час, оскільки він все відкриває" . Чи актуальні ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ вони для сучасного доктора і чому?


10.Згідно Піфагору, найбільш цінним є споглядальний спосіб життя мудреця. Перед сном обов'язково був звіт перед собою, за прожитий денек: Як я його прожив ? Що я зробив? Який ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ мій обов'язок залишився невиконаним? Чи животрепещуще це для доктора? Що виховує цей самозвіт в нього?


11. Сократ, як відомо, виступив з тезою: "Хто розумний, той добрий". Але його звинуватили в розбещенні молоді та ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ в неповазі до богів і священних звичаїв. Оскільки саме філософствування, за Сократом, є вмирання для земного життя і підготовка до звільнення безсмертної душі від її тілесної оболонки, то чи можливо бути розумним ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ і добрим в процесі життя? Чи було, на Вашу думку, життя Сократа орієнтиром для сучасного методу життя?

 1. Кініки (Антісфен, Арістіл, Евклід) вважали найважливішою умовою досягнення вільного і щасливого життя обмеження ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ потреб. А самі потреби, на Вашу думку, об'єктивні чи суб'єктивні детермінанти людської діяльності? Чи властивий евдемонізм (досягнення щастя через обмеження потреб) сучасному докторові за мозгов всебічної кризи суспільства?

 2. Діоген - приклад відповідності філософського ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ методу мислення філософському методу життя. Він очень зменшив свої потреби, загартував для себя, живой у великій глиняній діжці. Привчив для себя не лише до фізичних поневірянь, але й до моральних принижень ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Він просив милосердя у статуї, щоб звикнути до відмов. Адже люди подають калікам і жебракам і не подають філософам, тому що знають, що каліками і жебраками вони ще можуть стати, а мудрецями - ніесли ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Чи готовите Ви для себя до презирства щодо насолоди? Як розумієте зіставлення мозгов життя і якості життя відносно для себя самого і майбутніх пацієнтів?

 3. Доброзичливістю, на думку Арістотеля, володіє не ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ кожна людина, а лише та, яка зуміла її знайти, яка интенсивно діє. Людина одержує вищу насолоду не в матеріальних благах, не в почестях, не в діяльності для користі, а в самому процесі теоретичної діяльності ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Загальний мотив - знайти середню лінію поведінки. Чи імпонує Вам такий підхід як майбутньому доктору? Чому?

15. "Звикай думати, - вчив Епікур, - що погибель для нас - ніщо, адже все - і добре, і погане міститься у ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ відчутті, а погибель є позбавлення відчуттів... Таким чином, погибель не існує ні для живих, ні для мертвих; позаяк для одних вона як така не існує, а інші для неї як ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ такі не існують". Чи поділяєте Ви такий підхід? Чому? Чи може стати ужас перед смертю перепоною на шляху до щастя з точки зору медицини?

16. Сенс життя Сенека вбачає в досягненні абсолютного духовного ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ спокою через виправдання всього існуючого, пасивність, терпіння, ствердження мізерності долі людини в порівнянні з долею світу. Одночасно він вважає, що найвища цінність -удосконалення власної душі і розуму тобто самого для себя через доброчинність. Чи ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ немає здесь суперечності? Обґрунтуйте свою точку зору.


 1. Фундаментом світогляду Б. Паскаля є "серце", у якого свої закони, невідомі розуму. В пізнанні воно відчуває "терміни" і "аксіоми", в етиці зумовлює "моральний ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ порядок" (на відміну від "інтелектуального" і "фізичного"), в релігії - "відчуває" Бога. "Серце" відає у людини всім тим, що виходить за межі розуму, логіки, свідомості. Завдяки "серцю" людина осягає нескінченність, бо розум відчуває її ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ обмеженість, впадає в оману... В суєтному світі люди не знають ні справжнього горя, ні справжніх радостей... Чи не суперечить останнє попередньому? Чи лише на рівні "серця" медик оволодіває загальною теорією патології, вченням ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ про творення здоров'я?

 2. Роздумуючи над буттям, Р.Декарт підкреслює, що відмінність між "моїм" мисленням і буттям - неможлива; моє мислення е "моє" буття, воно повністю єдине з ним, мислення - це ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ субстанція людини, яка завжди є мислячою сутністю. Впевненість у тому, що людина є мислячою істотою, дає вірне і чітке пізнання. Істинне те, що розуміється ясно і чітко. Чи завжди це так ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, особливо у медицині? Чи не трапляється так, що "ясність і чіткість" ведуть до діагностичних помилок?

 3. В романі "Жак-фаталіст" Дідро підкреслює, що реальне життя непослідовне, суперечливе. Людина з такою ж неминучістю йде шляхом ганьби і ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ слави, як куля, що котиться схилом пылай. Навіть якби був відомий ланцюг обстоятельств і наслідків, що становлять життя людини, все одно вона чинила б так, як змушена. Інший персонаж приводить ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ докази принципової можливості протилежного. Які це докази? Чим вони важливі для доктора?

 4. У своїй праці "Людина-машина" Ламетрі послідовно поширює картезіанську схему "живої машини" на людину, твердячи, що людина не більше, чим тварина. Душа ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ - тільки рушійний початок, відчуваюча матеріальна частина мозку, яку можна вважати головним елементом всієї живої машини. Виходить, що людина не здатна на творчі дії? Як Ви розумієте функції "живої машини" і чи ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ достатньо їх для доктора?

 5. Поль Анрі Гольбах переконаний, що людина повністю залежить від природи і тому не може бути вільною: "Всі наші вчинки підпорядковані фатальності, яка керує нашою частковою системою ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ так, як вона керує сукупною системою Всесвіту; ніщо в нас, як і в природі, не відбувається, оскільки випадок... є позбавлене сенсу слово". Звідси фатальність - це вічний, неминучий, необхідний, встановлений у природі порядок, неминучий ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ зв'язок діючих обстоятельств з похідними від их діями.

Ви знаєте прямо протилежні підходи (первородний гріх, система моралі Канта тощо).

Як би Ви розцінили свободу волі як майбутній медик?


22. Свобода є доказом існування морального ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ закону: "Дій так, щоб використати
людину для для себя так само, як і для когось іншого, завжди як мету і ніесли лише як засіб"... "Дій так, щоб максима твоєї поведінки ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ на основі твоєї поведінки могла стати загальним природним законом". Отже, згідно Канту, моральна поведінка свойственна тим, що вона, з 1-го боку, відповідає закону, а з другого - її мотивацією е гідність людини.

Чи відповідають ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, згідно Канту, цим установкам акти поведінки в реальному житті і чому? Чи актуальний категоричний імператив Канта для медика-сучасника? Чому?

23. Згідно Фіхте, в історії виновата непосредственно реалізовуватися та ж рівність, яка ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ належить людям, бо кожна людина "сама в собі ціль". Реальне втілення рівності відбувається через "спонукання до ідентичності". Люди, які абстрактно, в плані своєї самоцілевої цінності, рівні, повинні реалізовувати цю свою абстрактну рівність ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ і в своєму бутті, в якому між ними існує різниця і в силі, і в здібностях, і в статусі, і в таланті і т.д.

Сразу в Україні стверджують, що без структуювання суспільства, без чіткого ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ поділу на класи, на "страти" обычного життя чекати нічого...

Зіставте ці протилежні точки зору та поділіться своїми думками щодо справедливості зазначених орієнтацій.

24.Шеллінг вважає, що в людській поведінці міститься певна подвійність, оскільки ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, з 1-го боку, люди діють на підставі своєї особистої мотивації, і в той же час їхні дії стають частиною вищого наміру, який "розповсюджується як тканина, зіткана невідомою рукой у вільній сваволі ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ історії"".

Кант, як відомо, наполягає на природній свободі людини, яку вона реалікличує не в супереч своїм власним мотивам, а завдяки їм, оскільки людина - цілісна Істота". Який з цих підходів Вам більше імпонує? Чому ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ?

25. Згідно орієнтаціям сцієнтизму власне наукою е лише природознавство.
Філософія має ні правильні, ні хибні положення, її істини позбавлені сенсу (Вітгенштейн). Соціально-гуманітарні галузі знання пов'язані з оцінкою та ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ цінністю. Аксіологія ж не може бути наукою через суб'єктивізм оціночних суджень.

Чи здатне природознавство розкрити сутність людини? Чому? Чи є медицина виключно біологічною галуззю знання?


26. Людина - обмежена істота своєю природою. Інші ссавці відразу ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ після народження стають на ноги, мають кращий зір, слух і т.д. Проте саме людина компенсує природні недоліки. Вона - єдина істота на планеті здатна мислити, займатися цілепокладанням.

Що лежить в ТЕМА 7 ^ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ТА МЕДИЦИНІ. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ основі свідомості та цілепокладання щодо соцімозгу?

 • oldrussian.ru/sam-houston-state-university-perspectives-of-turkish-mothers-on-having-a-child-with-developmental-disabilities.html
 • oldrussian.ru/chapter-iithe-place-of-justice-in-the-synthetic-philosophy-introduction.html
 • oldrussian.ru/v-osporyuvannya-arbtrazhnogo-rshennya-konspekt-lekcj.html
 • oldrussian.ru/topics-telescopes-observatories-instruments-optics-astronomy-20.html
 • oldrussian.ru/konkursu-studentskih-naukovih-robt-stornka-13.html
 • oldrussian.ru/christian-missionaries-and-the-muslims-25.html
 • oldrussian.ru/pro-hd-vikonannya-programi-rozvitku-malogo-pdprimnictva-u-kivskj-oblast-na-2009-2010-roki-za-2010-rk.html
 • oldrussian.ru/26-nformacjnij-sintez-gbridno-sistemi-klasternogo-keruvannya-skladnim-tehnologchnim-procesom.html
 • oldrussian.ru/13th-floor-a-ghost-story-the-19.html
 • oldrussian.ru/promoting-innovation-using-structural-means-to-enhance-prospects-level.html
 • oldrussian.ru/julia-patorska-europe-at-present-spring-2003.html
 • oldrussian.ru/56otvlekaemost-i-rasseyannost-vnimaniya-shpargalka-po-obshej-psihologii.html
 • oldrussian.ru/donecka-oblast-spisok-naselenih-punktv-zanesenih-na-chornu-doshku-u-1932-1933.html
 • oldrussian.ru/chak-d-skladn-pitannya-gramatiki-ta-orfograf-k-rad-shkola-1978-127-s-25k-stornka-11.html
 • oldrussian.ru/konferenciya-dva-kapitalizma-v-rossii-analiz-igso-obshestvo-krizis-i-ekonomika-2007-2008.html
 • oldrussian.ru/university-names-used-on-academic-credentials-buyers-list-nature-of-the-buyers-list.html
 • oldrussian.ru/125-who-are-the-bosniaks-by-andrew-berwick-london-2011.html
 • oldrussian.ru/albreht-dobbin-albrecht-dobbin-opisanie-sibiri.html
 • oldrussian.ru/510immigration-current-laws-process-long-term-missionary-orientation-manual.html
 • oldrussian.ru/7-ryadi-fure-i-garmonicheskie-sostavlyayushie-orcad-pspice-analiz-elektricheskih-cepej.html