Тема 4 - Юридичний факультет


Тема 4. Загальні положення про право промислової власності


Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Самостійна робота-10 год.


Ключові терміни та поняття до теми: інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, творчість, творець, промислова власність, патентне право, патент, винахід, корисна модель, промисловий зразок, секретний винахід (секретна корисна модель), службовий винахід (корисна модель), службові обов'язки, доручення роботодавця, роботодавець, винахідник, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті), формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками), заявка, заявник, пріоритет заявки (пріоритет), дата пріоритету, міжнародна заявка, Апеляційна палата, патентоздатність, право першого заявника, інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, творчість, творець, промислова власність, патентне право, патент, комерційне найменування, торговельна марка, географічне зазначення, знак, свідоцтво, зареєстрований знак, заявка, заявник, пріоритет заявки (пріоритет), дата пріоритету, міжнародна заявка, Апеляційна палата, доменне ім'я, МКТП, зазначення походження товару, просте зазначення походження товару, кваліфіковане зазначення походження товару, назва місця походження товару, географічне зазначення походження товару, географічне місце, видова назва товару


План семінарського заняття:

1. Поняття та етапи розвитку права промислової власності.

2. Суб’єкти, об’єкти та зміст права промислової власності.

3. Законодавство України у сфері права промислової власності.


Питання для самоконтролю:

1. Назвіть основні етапи розвитку права промислової власності.

2. Хто є суб’єктами права промислової власності?

3. Назвіть об’єкти права промислової власності.

4. У чому полягає зміст права промислової власності?

5. Які умови необхідні для надання правової охорони винаходам? корисним моделям? промисловим зразкам?

6. Назвіть умови патентоздатності винаходу? корисної моделі? патентоспроможності промислового зразка?

7. Які права на одержання патенту має винахідник? автор? роботодавець? правонаступник?

8. Що таке право першого заявника?

9. Назвіть вимоги до заявки.

10. Що таке пріоритет?

11. Що таке експертиза? її мета? види?

12. Що означає перетворення заявки?

13. Що таке тимчасова правова охорона?

14. Який порядок реєстрації патенту?

15. Які права та обов’язки випливають із патенту?

16. Що таке примусове відчуження прав на винахід, корисну модель?

17. Який порядок припинення дії патенту? визнання патенту недійсним?

18. Які умови необхідні для надання правової охорони знаку для товарів і послуг? зазначенню походження товару?

19. Назвіть підстави для відмови у наданні правової охорони знаку для товарів і послуг?

20. Який порядок одержання свідоцтва на знак для товарі і послуг?

21. Що таке поділ заявки?

22. Які права/обов’язки випливають із свідоцтва на знак для товарі і послуг?

23. Який порядок припинення дії свідоцтва на знак для товарі і послуг або визнання його недійсним?

24. Хто має право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару?

25. Назвіть вимоги до заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару?

26. Як відбувається експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару?

27. Які права та обов’язки випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару?

28. Назвіть підстави для визнання недійсною та припинення правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару.


Теми рефератів, доповідей:

1. Етапи розвитку права промислової власності.

2. Тенденції розвитку законодавства України у сфері права промислової власності.

3. Міжнародні договори у сфері права промислової власності.

1. Загальновідомі торговельні марки. Проблеми визнання та охорони.

2. Проблемні питання захисту прав на географічне зазначення.


Практичне заняття:

Складання заявки на одержання охоронного документу на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг, зазначення походження товару.

При підготовці до практичного заняття студентам необхідно ознайомитись зі змістом наступних нормативно-правових актів:

Наказ Держпатенту України вiд 28.07.1995 року № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.01.2001 року № 22 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 17.08.2001 року № 598 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.02.2002 року № 110 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 15.03.2002 року № 197 «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.03.2002 року № 198 «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.04.2005 року № 247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності»


Завдання для самостійної роботи:


Завдання 1

1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері промислової власності.

2. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).

3. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див., зокрема, законопроектами, що подані до розгляду до Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів законопроектних робіт).

4. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері промислової власності.


Завдання 2

Зробить конспект відповідних глав книги О.О.Пілипенка «Право винахідника» (Пилипенко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики).

Дайте відповіді на запитання:

- в чому полягає соціальне значення винаходу?

- в чому полягають особливості розвитку патентного права в різних країнах світу?

- які виділяють періоди розвитку патентного права?


Завдання 3:

Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових дискусій.


Завдання 4:

Ознайомтесь зі змістом законів України:

- вiд 15.12.1993 року № 3687-XII «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

- вiд 15.12.1993 року № 3688-XII «Про охорону прав на промислові зразки»

- вiд 15.12.1993 року № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

- вiд 16.06.1999 року № 752-XIV «Про охорону прав на зазначення походження товарів»

Коли до цих законів було внесено зміни? Чим було викликано необхідність внесення змін?


Завдання 5:

Зробить таблицю: «Отримання охоронного документу на об’єкт промислової власності» з наступними колонками:

- визначення об’єкту;

- вид охоронного документу;

- умови патентоздатності (патентоспроможності);

- витрати;

- строк та умови охорони.

Визначить етапи отримання охоронного документу.

Визначить, у чому полягає експертиза об’єктів промислової власності, її етапи.


^ Література до теми: [4;5;6;9;21;22;28;29;30]


Тема 5. право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності


Семінарське заняття – 2 год.

^ Практичне заняття – 2 год.

Самостійна робота - 10 год.


Ключові терміни та поняття до теми: нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності, сорти рослин, породи тварин, топографії інтегральних мікросхем, комерційна таємниця, наукове відкриття, раціоналізаторська пропозиція


^ План семінарського заняття:

1. Поняття нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.

2. Законодавство, що регулює відносини щодо нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.

3. Право інтелектуальної власності на нетрадиційні об’єкти:

- наукове відкриття

- раціоналізаторську пропозицію

- селекційні досягнення

- топографії інтегральних мікросхем

- комерційну таємницю


^ Питання для самоконтролю:

1. Назвіть види нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.

2. Які існують проблемні питання захисту прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності?

1. Надайте визначення поняття сорту рослин.

2. У чому полягають особливості патенту на сорт росли?

3. Яким чином можна отримати патент на сорт рослин за кордоном?

4. Які права та обов’язки випливають з патенту на сорт рослин?

5. Що таке нова порода тварин?

6. Які особливості правового захисту нових порід тварин?

7. Дайте визначення інтегральної мікросхеми.

8. Назвіть умови патентоздатності інтегральної мікросхеми.

9. Які права та обов’язки випливають із реєстрації топографії інтегральної мікросхеми?

1. Надайте визначення комерційної таємниці.

2. У чому полягають особливості правової охорони комерційної таємниці?

3. Що таке наукове відкриття?

4. Які особливості правового захисту наукового відкриття?

5. Дайте визначення раціоналізаторської пропозиції.

6. Що таке ноу-хау? Яким чином можна захистити ноу-хау?


Теми рефератів, доповідей:

1. Досвід зарубіжних країн у сфері захисту прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.


Практичне заняття:

Складання заявки на одержання охоронного документу на топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин.

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.04.2005 року № 247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.04.2002 року № 260 «Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми»

Наказ Мінагрополітики України вiд 26.04.2007 року № 287 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин»


^ Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1:

Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових дискусій.


Завдання 2:

Ознайомтесь зі змістом наступних нормативно-правових актів::

- Закон України вiд 21.04.1993 року № 3116-XII «Про охорону прав на сорти рослин»

- Закон України вiд 05.11.1997 року № 621/97-ВР «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»

- Закон України вiд 15.12.1993 року № 3691-XII «Про племінну справу у тваринництві»


Завдання 4:

Зробить таблицю: «Отримання охоронного документу/альтернативні можливості надання охорони» нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності з наступними колонками:

- визначення об’єкту;

- вид охоронного документу;

- умови патентоздатності (патентоспроможності);

- витрати;

- строк та умови охорони.

Визначить етапи отримання охоронного документу.

Визначить, у чому полягає експертиза об’єктів промислової власності, її етапи.


Завдання 5:

Вивчить нормативно-правові документи, що регулюють діяльність патентних повірених України. Дайте відповіді на запитання:

- у чому полягає діяльність патентних повірених?

- хто може бути патентним повіреним України?

- у чому полягає процедура отримання свідоцтва на право займатися діяльністю патентного повіреного?


^ Література до теми: [16;17;19]


Тема 6. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів

Семінарське заняття – 0 год.

Практичне заняття – 6 год.

Самостійна робота - 14 год.


Ключові терміни та поняття до теми: ліцензія , ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, субліцензія, виключна ліцензія, невиключна ліцензія, одинична ліцензія, роялті, паушальний платіж, комбінований платіж


План практичного заняття 6.1:

1. Поняття та особливості розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

2. Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Істотні умови договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

3. Ліцензія. Ліцензійний договір

4. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

5. Передача майнових прав інтелектуальної власності за заповітом


Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає необхідність можливості вільного розпорядження правами інтелектуальної власності?

2. Назвіть види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Які можливі класифікацій договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

3. Назвіть та розкрийте істотні умови договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

4. Який порядок реєстрації договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?

5. Дайте визначення виключної ліцензії/невиключної ліцензії/одиночної ліцензії.

6. Що таке роялті? Паушальний платіж? Комбінований платіж?

7. У чому призначення типових ліцензійних договорів?

8. Назвіть істотні умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

9. Назвіть істотні умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

10. У чому особливості розпорядження майновими правами інтелектуальної власності шляхом включення їх до заповіту?


Теми рефератів, доповідей:

1. Спадкування майнових прав інтелектуальної власності.


Практичне заняття 6.2:

Складання проекту договору про розпорядження об’єктом права інтелектуальної власності за завданням викладача.


Практичне заняття 6.3:


Задача 1.

Харківський механічний завод за договором передав товариству «Перспектива» комплект розробленої його спеціалістами конструкторської, документації на виготовлення пристрою для визначення вмісту нітратів в овочах та фруктах. Згідно з умовами договору завод, окрім документації також зобов'язався поставити товариству спеціальне технологічне обладнання, підготувати його спеціалістів для освоєння розробки, передати досвід по налагодженню технологічного процесу. Па підставі договору та податкового законодавства України бухгалтерія товариства у звітних документах зменшила оподатковуваний валовий прибуток, одержаний товариством за звітний період, на суму витрат на придбання «ноу-хау». Державна податкова інспекція району виявила це під час проведення перевірки і оштрафувала товариство, мотивуючи своє рішення тим, що відносини між сторонами були врегульовані не договором «ноу-хау», а договором купівлі-продажу. Не погодившись зі штрафом, товариство подало у міську податкову адміністрацію скаргу.

Проаналізуйте правове положення та аргументи спору і дайте відповідь на запитання:

Що визнається договором “ноу-хау”, які його особливості та юридична природа?

Які спільні риси та відмінності договорів “ноу-хау” та купівлі-продажу?


Задача 2.

Програміст за фахом гр. Мороз П.І. перебував у трудових відносинах з приватним підприємством «Альтаїр». У зв'язку з виконанням трудових обов'язків Мороз П.І. розробив та передав комп'ютерну програму для ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Програма використовувалась «Альтаїром» для власних потреб. Через деякий час (приблизно через півроку) приватне підприємство «Альтаїр» уклало декілька авторських договорів на використання вищевказаної програми іншими підприємствами. Мороз, вважаючи себе автором програми, звернувся до суду з позовом до «Альтаїра».

Обґрунтуйте позицію відповідача, вкажіть, які юридичні факти входять у предмет доказування по цій справі.


Задача 3.

Відповідно до індивідуального плану роботи викладача доцент кафедри Митник включив підготовку монографії «Органічні сполуки» обсягом 10 авторських аркушів строком виконання 3 роки. Зважаючи на великий обсяг навчальної роботи, йому на підставі додаткового договору із ректоратом було збільшено посадовий доклад.

За перший та другий рік роботи рукописи розділів монографії на кафедру та вченій ради університету не подавались. Призначена вченою радою комісія встановила, що виконавець лише зібрав деякі емпіричні дані для підготовки розділів роботи. За рік, що зостався, робота не буде виконана. Митник посилався на те, що своє навантаження він виконав за рахунок звільненої проти розрахункової навчальної і виховної роботи.

Зважаючи на те, що виконавець захистив за подібною темою кандидатську дисертацію, і особисті завіряння, йому рішенням вченої ради університету тема була збережена, але посадовий оклад приведено у відповідність з реальними результатами роботи. У встановлений строк монографія не була завершена.

Наказом ректора університету за рекомендацією вченої ради з Митника було стягнуто різницю збільшеного на час виконання важливої роботи посадового окладу, що виплачувався на підставі додаткового договору.

Як слід вирішити суперечку ? Які норми законодавства мають бути застосовані?


Задача 4.

Група вчених-генетиків, працюючи в галузі селекції, встановила, що для продукування антибіотиків, вітамінів та інших цінних речовин найбільше значення має штучне підвищення змінюваності мікроорганізмів з наступним добором. На думку вчених, наукове усвідомлення цього відкриття має важливе значення для досліджень у різних галузях біології, медицини та сільського господарства. Зокрема, на його основі може бути розроблений принципово новий метод виробництва медичних препаратів. Вчені звернулися до юриста за консультацією щодо закріплення свого пріоритету та прав.

Які роз'яснення мають бути надані вченим?


Задача 5.

Патентне відомство отримало дві заявки. Заявнику пізніше поданої заявки було видано патент на корисну модель «Електронний кодовий замок». Щодо раніше поданої заявки на одержання патенту на винахід «кодовий замок з ємнісною пам'яттю» рішення ще не було прийняте. Автори раніше поданої заявки вважають, що технічне вирішення, подане у формулі корисної моделі, на яку вже видано патент, не нове, тому що повторює сукупність суттєвих ознак їх заявки. Відмінність полягає лише в назві окремих елементів, а не їх сукупності. Тому автори звернулися до патентного повіреного з проханням надати їм допомогу у підготовці заперечення. Власник патенту на корисну модель, дізнавшись про підготовку опротестування виданого йому свідоцтва, в листі до авторів раніше поданої заявки повідомив, що він працював над винаходом самостійно і зі змістом їхньої заявки не був ознайомлений, а відтак, його патент не підлягає анулюванню. Крім того, тотожність запропонованих вирішень виключена тому, що він подав заявку на корисну модель, а не на винахід.

В якому порядку можуть бути визнані недійсними видані патенти і яке рішення може бути прийняте в цьому випадку, зокрема при встановленні тотожності обох рішень?


Задача 6.

На Петриківському підприємстві Українського народного декоративного розпису майстром Шулікою була розроблена нова модель таці. У зв'язку із запуском моделі у виробництво виникло питання про необхідність забезпечення охорони прав підприємства та майстра-художника. Юридична фірма, до якої звернулося підприємство за консультацією, пояснила, що найкращим засобом охорони було б визнання цієї моделі промисловим зразком, тому що художньо-конструкторське вирішення зовнішнього вигляду виробу не має промислової придатності, оскільки передбачає ручний розпис кожного виробу. Проте, на думку юридичної фірми, третя особа все одно не зможе скористатися цією розробкою, яка є твором декоративно-прикладного мистецтва, і не зможе використати без згоди її автора, тобто майстра-художника.

Чи є обґрунтованою така консультація?


Задача 7.

Працівники технологічної лабораторії НДІ сільського господарства Іванченко та Артем'єв у встановленому законом порядку були визнані авторами винаходу - нового засобу одержання отрутохімікатів, що був розроблений під час роботи в лабораторії. До суду надійшли позови від завідувача лабораторії Колесника та співробітника цієї ж лабораторії Ворони, які порушували питання про включення їх у число співавторів винаходу. У позовній заяві Колесника зазначалося, що ним як завідувачем лабораторії здійснювалося загальне керівництво всіма дослідами, які завершилися створенням нової технології одержання отрутохімікатів. У позові Ворони зазначалося, що саме він підказав Іванченку та Артем'єву головну ідею нової технології, а також здійснив велику роботу з пошуку та аналізу аналогів винаходу, результати якої він передав відповідачам.

Чи підлягають задоволенню заявлені позовні вимоги?


Задача 8.

Двоє співробітників заводу побутових приладів інженер-технолог і майстер розробили та застосували на виробництві засіб виготовлення ножиць. Упродовж п'яти місяців застосування цього засобу була виявлена його висока ефективність. Автори розробки запропонували запатентувати розробку як винахід, але, не одержавши відповіді протягом двох місяців, подали заявку від власного імені. Притому з метою прискорення набуття виключних прав на створений ними засіб вони вирішили запатентувати його не як винахід, а як корисну модель. Патентне відомство відмовило у видачі патенту на корисну модель, посилаючись на порушення заявниками чинного законодавства.

1. Чи є вірним рішення, прийняте за заявкою?

2. Якщо заявниками допущені порушення, назвіть їх та вкажіть, чи збереглася можливість їх усунення.


Задача 9.

Троє конструкторів-винахідників створили корисну модель «Пристрій для демонтажу шин» і одержали патент. Співвласники патенту на цю модель одержали від акціонерного товариства пропозицію про продаж патенту. Двоє з трьох співвласників висловили бажання продати свідоцтво на умовах, запропонованих акціонерним товариством, але третій співвласник проти цього заперечував, доводячи, що вони самі повинні вдосконалити модель і одержати патент на винахід, який пізніше може бути реалізований з більшою вигодою. Оскільки досягти домовленості не вдалося, влас­ники патенту звернулися за консультацією до юриста.

1. Яке роз'яснення повинно бути надане винахідникам?

2. Які способи передачі патентних прав на використання запатентованих розробок передбачає чинне законодавство України?

3. Чи може корисна модель бути одночасно запатентована як винахід?


Задача 10.

Агроном Грушевський запропонував використати лікарську речовину для боротьби з сільськогосподарськими шкідниками. Після видачі Грушевському авторського свідоцтва до суду з позовом звернувся Волюта про визнання його співавтором даного винаходу і про видачу йому патенту. У судовому засіданні було встановлено, що Волюта висловив цю ідею на фермерській конференції.

Яке рішення має винести суд?


Задача 11.

Електромонтер Новиков запропонував вдосконален­ня до електричної схеми пресу. Ця пропозиція не давала економічно­го ефекту, але знизила небезпеку виробничого травматизму.

Чи має Новиков право вимагати визнання його пропозиції раціоналізаторською і виплати вина­городи?


Задача 12.

Дроздов звернувся до суду з позовом до підприємства про визнання першості на раціоналізаторську пропозицію, посилаючись на те, що його пропозицію було прийнято підприємством, упроваджено до виробництва і дало економію на суму 1 млн. грн. Але потім від проектного бюро надійшли креслення, складені з урахуванням його пропозиції, та його авторство поставлене під сумнів. Прокурор, який взяв участь у розгляді справи, прохав справу припинити, оскільки суд такі спори не розглядає.

Чи правий прокурор?


^ Завдання для самостійної роботи:


Завдання 1

Зробіть моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та зробіть перелік публікацій з теми семінарського заняття. Окресліть основні напрями наукових дискусій.


Завдання 2

Ознайомтесь з наступними нормативно-правовими актами:

Наказ Мінагрополітики України вiд 21.07.2003 року № 244 «Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на використання сорту»

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2001 року № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 03.08.2001 року № 577 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 03.08.2001 року № 576 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг»

Наказ Міністерства освіти і науки України МОН України;  Наказ, Інструкція  вiд 03.08.2001 року № 574 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 16.07.2001 року  № 521 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)»


Завдання 3:

Ознайомтесь з документами, переліченими у Листі Вищого господарського суду України вiд 24.10.2008 року № 01-8/640 Про Перелік питань, вміщених у документах Вищого господарського суду України, які стосуються розгляду господарськими судами справ, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності стосовно права промислової власності та нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності.


^ Література до теми: [2;8;18;23;26;28]


Питання до заліку:

 1. Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.

 2. Державна система охорони права інтелектуальної власності.

 3. Повноваження Державної служби інтелектуальної власності.

 4. Основні проблеми охорони та захисту права інтелектуальної власності в Україні. Фактори масових порушень права інтелектуальної власності в Україні.

 5. Принципи та функції права інтелектуальної власності.

 6. Основні напрямки вдосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

 7. Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності.

 8. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності.

 9. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.

 10. Майнові права інтелектуальної власності.

 11. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

 12. Права інтелектуальної власності на об'єкти, створені у зв'язку з виконанням трудового договору та за замовленням.

 13. Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності судом.

 14. Поняття і етапи розвитку авторського права.

 15. Джерела авторського права.

 16. Загальна характеристика Закону України «Про авторське право і суміжні права».

 17. Діяльність ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав».

 18. Розвиток законодавства України в сфері авторського права та суміжних прав.

 19. Об'єкти авторського права. Твори, які не є об'єктами ав­торського права.

 20. Суб'єкти авторського права. Первинне і похідне авторсь­ке право.

 21. Співавторство. Нероздільне і роздільне співавторство. Умови співавторства.

 22. Виникнення авторського права. Особисті немайнові права автора.

 23. Майнові права автора.

 24. Твір: поняття, ознаки, його використання.

 25. Аудіовізуальний твір та інтерв’ю як об’єкти авторського права.

 26. Авторське право та охорона інтересів фізичної особи, яка зображення на фотографіях та в інших художніх творах.

 27. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.

 28. Поняття та етапи розвитку суміжних прав.

 29. Законодавство України у сфері суміжних прав.

 30. Діяльність ДП «Інтелзахист».

 31. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав.

 32. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміж­них прав.

 33. Виконання як об’єкт суміжних прав.

 34. Фонограма, відеограма як об’єкт суміжних прав.

 35. Передача організації мовлення як об’єкт суміжних прав.

 36. Використання виконання.

 37. Використання фонограми, відеограми.

 38. Використання передачі (програми) організації мовлення.

 39. Строки чинності суміжних майнових прав.

 40. Вільне використання об’єктів авторського права та суміжних прав.

 41. Захист авторського права і суміжних прав.

 42. Поняття та етапи розвитку права промислової власності.

 43. Загальна характеристика законодавства України в сфері промислової власності.

 44. Об'єкти промислової власності.

 45. Придатність винаходу, корисної моделі та промислового зразка для набуття права інте­лектуальної власності на них.

 46. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Умови та порядок видачі патенту. Строк дії патенту.

 47. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, ко­рисну модель і промисловий зразок.

 48. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, ко­рисну модель, промисловий зразок.

 49. Строк чинності та дострокове припинення чинності май­нових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну мо­дель, промисловий зразок.

 50. Правові наслідки припинення чинності виключних май­нових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну мо­дель, промисловий зразок.

 51. Відновлення чинності достроково припинених виключ­них майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

 52. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, ко­рисну модель, промисловий зразок недійсними. Право попередньо­го користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

 53. Право інтелектуальної власності на компонування інте­гральної мікросхеми.

 54. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

 55. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.

 56. Поняття та правова охорона комерційного найменування.

 57. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Припинення чинності майнових прав інтелекту­альної власності на комерційне найменування.

 58. Поняття торговельної марки. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку.

 59. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.

 60. Строк чинності та дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

 61. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними. Право попереднього користувача на торго­вельну марку.

 62. Право інтелектуальної власності на географічне зазна­чення.

 63. Поняття комерційної таємниці. Майнові права інтелекту­альної власності на комерційну таємницю.

 64. Охорона комерційної таємниці органами державної влади.

 65. Правові аспекти здійснення оцінки вартості об’єкта права інтелектуальної власності.

 66. Види порушень права інтелектуальної власності.

 67. Види відповідальності за порушення права інтелектуальної власності.

 68. Питання створення в Україні патентного суду.

 69. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організації мовлення в Україні // Право України. - 2008. - № 6. - С. 63-68

 2. Анчукова М.В.Щодо кримінальної відповідальності за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (статті 231, 232 КК України) // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 41. - С. 516-522.

 3. Бейкун А. Організаційно-правові та соціальні аспекти розвитку інституту інтелектуальної власності // Право України. - 2008. - № 11. - С. 42-48

 4. Бошицький Ю.Л. Загальні аспекти охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні на сучасному етапі // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 39. - С. 359-364.

 5. Бошицький Ю.Л. Проблеми охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 34. - С. 361-367.

 6. Воронін Я.Г Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 42. - С. 395-401.

 7. Головкова О.М. Роль адміністративного примусу в боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 37. - С. 294-298.

 8. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Відп. ред. В.С.Москаленко. – К.: Праксіс, 2007. – 408 с.

 9. Демченко Т.С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ): Монография. Изд.2-е, перераб. и доп. – К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2005. – 208 с.

 10. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей // Исслед. центр частного права. – М.: «Статут», 2003. – 416 с.

 11. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об’єктів авторського права // Право України. - 2008. - № 9. - С. 51-56

 12. Запорожец І. До питання класифікації суб’єктів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності / «Право України», 2006, № 8, С. 39-40

 13. Запорожець І. Заходи адміністративного примусу в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності // Право України. - 2007. - N 4. - С. 26-29.

 14. Запорожець І., Комзюк А., Комзюк Л. Правовий статус патентного відомства: українські реалії у контексті зарубіжного досвіду // «Право України», 2006, № 9, С. 66-69

 15. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 21 березня 2007 року / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти / К.С. Самойлик (голова ред.ради), Г.О. Андрощук (упоряд.). - К. : Парламентське вид-во, 2007. - 320с.

 16. Івченко Т.В. Деякі питання правового регулювання поняття «ноу-хау» // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 34. - С. 260-265.

 17. Івченко Т.В. Комерційна таємниця: деякі питання охорони, захисту та цивільно-правової відповідальності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 35. - С. 357-362.

 18. Івченко Т.В. Роль суду в захисті права на комерційну таємницю // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 38. - С. 442-448.

 19. Івченко Т.В. Цивільно-правова охорона комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності в Україні // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 42. - С. 401-408.

 20. Ігнатенко А., Луспеник Д. Застосування судами деяких норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав: проблеми судової практики // Право України. - 2009. - № 2. - С. 109-120

 21. Іщук С.І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 39. - С. 427-431.

 22. Іщук С.І. Особливості виникнення права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 37. - С. 414-419.

 23. Курило В. Щодо визначення поняття контрафакції // «Право України», 2006, № 2, С. 96-97

 24. Носік Ю. Юридична природа прав на комерційну таємницю в Україні // «Право України», 2006, № 3, С. 36-38

 25. Розенфельд Н. Віртуальний предмет злочинів, пов‘язаних з порушенням авторського права і суміжних прав // Право України. - 2008. - № 5. - С. 105-108

 26. Руденко Л. Порядок відшкодування шкоди, завданої порушенням права суб’єкта господарювання на комерційну таємницю // Право України. - 2008. - № 10. - С. 86-91

 27. Святоцький О., Сімсон О. Реформування відносин власності у інтелектуальній сфері: правові проблеми// Право України. - 2006. - N 2. - С. 58-61.

 28. Степанов І.С. Цивільно-правове регулювання відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 33. - С. 279-285.

 29. Чомахашвілі О.Ш. До питання історії розвитку правової охорони прав на промислові зразки // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 39. - С. 394-399.

 30. Ярошевська Т. Суб’єкти права на службовий винахід /| «Право України», 2006, № 3, С. 71-73
1 Бошицький Ю.Л. Роль права у створенні й охороні об’єктів інтелектуальної власності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006. - С.352 - 358.

 • oldrussian.ru/2ratio-of-polarizabilites-lifetimes-and-polarizabilities.html
 • oldrussian.ru/for-structural-conc-only-see-section-03312-for-slabs-03362-for-color-textured-conc-and-03362-for-concrete-polishing-ci4746.html
 • oldrussian.ru/uchnya-10-g-klasu.html
 • oldrussian.ru/1-rozklad-pervsnoobshinnogo-ladu-ta-viniknennya-derzhavi-prava-derzhava-pravo-kran-starodavnogo-shodu.html
 • oldrussian.ru/politicheskaya-aktivnost-zhenshin-kazahstana-sejten-tailimdari-ilimi-praktikali-konferenciyasini-materialdari.html
 • oldrussian.ru/geografiya9147570758-k-60-informacionnij-byulleten-vipusk-2-j-skemen-ust-kamenogorsk-2009-g.html
 • oldrussian.ru/tematika-ta-korotkij-zmst-lekcj-semnarskih-zanyat-samostjno-roboti-studentv.html
 • oldrussian.ru/dekabr-portret-ministra-v-kontekste-smutnogo-vremeni-sergej-stepashin.html
 • oldrussian.ru/beazi-dndbaj-mdenietn-sjek-deune-atisti-zekt-mseleler-stornka-4.html
 • oldrussian.ru/mo-zhittpisn-dan-ukransko-revolyuc.html
 • oldrussian.ru/filozofijas-kateras-vadtjs-profesors-ivedins-akreditcijas.html
 • oldrussian.ru/trudov-vdnosini-v-s-savchuk-chlen-kor-nanu-d-e-n-prof-o-o-blyav-yu-k-zajcev-v-kirilenko-k-t.html
 • oldrussian.ru/do-pitannya-pro-pedagogchn-poglyadi-vana-franka-ukranska-osvta-na-shlyahu-reform.html
 • oldrussian.ru/programa-dlya-zagalnoosvtnh-navchalnih-zakladv-z-navchannyam-krimskotatarskoyu-movoyu-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/soborne-poslannya-apostola-yakova-ta-vchennya-pro-neobhdnst-dobrih-dl.html
 • oldrussian.ru/prolog-legenda-o-kosmicheskoj-misli-kosmicheskie-legendi-vostoka.html
 • oldrussian.ru/rozdl-devyatnadcyatij-monolog-pered-oblichchyam-sina.html
 • oldrussian.ru/rozdl-vi-prikncev-polozhennya-referat-zvt-459-s-40-dodatkv.html
 • oldrussian.ru/36gde-brat-dengi-prostranstvo-soznaniya-opit-praktiki.html
 • oldrussian.ru/navchalno-metodichnij-kompleks-disciplni-menedzhment-dyalnost-pdprimstv-na-rinku-tovarv-poslug-dlya-pdgotovki-fahvcv-napryamu-0502-menedzhment-z-specalnost.html