Тема 4 ^ Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків - Банківське право України (Качан)


Тема 4

^ Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків


§ 1. Документи, які необхідні для реєстрації комерційного банку

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Національний банк України» НБУ надає дозвіл на створення на території Украї­ни комерційних банків шляхом їх реєстрації, тобто внесення до Реєстру банків.

Комерційний банк набуває статусу юридичної особи з ча­су його реєстрації Національним банком України в Республі­канській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фі­нансово-кредитних установ.

Правовими основами створення комерційних банків в Україні є закони України «Про банки і банківську діяль­ність», «Про Національний банк України», «Про цінні папери і фондову біржу», «Про господарські товариства», «Про під­приємництво», «Про заставу», Положення НБУ від 21 липня 1998 р. «Про порядок створення і реєстрації комерційних банків», а також ряд інших законодавчих актів та норматив­них актів Національного банку України.

Комерційні банки, незалежно від форми власності, ство­рюються на акціонерних або пайових засадах і виступають у Формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю.

Засновниками комерційних банків можуть бути україн­ські та іноземні юридичні і фізичні особи, за винятком Рад народних депутатів усіх рівнів, їх виконавчих органів, полі­тичних та профспілкових організацій, спілок і партій. Кіль-

62

Тема 4

Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків

63


кість засновників повинна бути не менше трьох. Законодав­ством визначено, що частка будь-кого із засновників (учас­ників або акціонерів) не повинна перевищувати 35 відсотків статутного фонду комерційного банку.

Засновниками комерційних банків не можуть бути юри­дичні особи, щодо яких неможливо встановити їх власників та джерела коштів, за рахунок яких вони здійснюють внески або сплачують акції комерційних банків. Військовослужбов­цям, працівникам правоохоронних органів, державної безпе­ки, арбітражного суду, державного нотаріату, органів дер­жавної влади і управління, покликаних здійснювати конт­роль за діяльністю комерційних банків, забороняється бути засновниками комерційних банків і брати участь, в тому чис­лі шляхом суміщення посад, в органах управління банком. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабар­ництво та інші корисливі злочини, а також особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю до закінчення стро­ку, встановленого судом і погашення судимості, також не можуть бути засновниками банків, або обіймати в них керів­ні та матеріально-відповідальні посади.

До моменту реєстрації комерційного банку для форму­вання статутного капіталу за місцем створення банку зас- і новникам відкривається тимчасовий рахунок, на який кож­ний засновник за рахунок власних коштів вносить визначе­ну чинним законодавством і установчими документами частку статутного капіталу. Підставою для відкриття тимча­сового рахунку є установчий договір засновників банку і зая­ва на відкриття рахунку, яка підписується уповноваженою особою, визначеною засновниками банку в установчому договорі.

Коли на тимчасовому рахунку відповідно до установчого договору зібрано кошти в сумі, не меншій, ніж це передбаче-но законодавством, орган управління банку або уповноваже­на установчими зборами особа в двотижневий строк після аудиторської перевірки фінансового стану засновників (учас­ників або акціонерів) банку подає до регіонального управлін­ня НБУ за місцем створення банку такий пакет документів:

1) заяву про реєстрацію банку за підписом голови ради І (спостережної ради) або уповноваженої особи, яка призна-1 чена установчими зборами відповідальною за реєстрацію банку;

2) установчий договір, підписаний засновниками (учас­
никами) банку та засвідчений їхніми печатками. Підписи
фізичних осіб—засновників засвідчуються в нотаріальному
порядку.

В установчому договорі визначаються:

3) статут банку, затверджений установчими зборами і
підписаний головою правління банку.

У статуті зазначаються:

64

Тема 4

Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків

65


Статут банку, заснованого як акціонерне товариство, по­винен додатково містити відомості про:

— положення про контрольні функції Національного
банку України, про перевірки банку іншими держав­
ними органами в межах їх компетенції;

4) протокол установчих зборів (зборів учасників), підпи­саний головою та секретарем зборів, у якому зазначаються місце і дата проведення зборів, їх правочинність, порядок денний, порядок голосування.

Протокол повинен містити рішення про створення банку, прийняття статуту, обрання ради (спостережної ради банку) і ревізійної комісії, призначення голови правління, головного бухгалтера банку і особи, відповідальної за реєстрацію банку в Національному банку України, інші положення відповідно до чинного законодавства України.

Установчі документи банку (установчий договір, статут і протокол установчих зборів) погоджуються з органами Ан-тимонопольного комітету України у випадках, передбачених чинним законодавством;

 1. економічне обгрунтування і мета створення банку,
  включаючи розрахунковий балансовий звіт і звіт про прибут­
  ки та збитки комерційного банку на кінець першого року
  його діяльності за підписом голови правління і головного
  бухгалтера банку;

 2. висновок аудиторської організації (аудитора), яка має
  ліцензію Аудиторської палати України, про фінансовий стан
  та платоспроможність засновників банку, наявність у них
  власних коштів у розмірі, який забезпечує виконання їх зо­
  бов'язань щодо формування статутного капіталу банку, та
  достовірність балансових даних бухгалтерської і фінансової
  звітності, наданої на дату перед здійсненням внеску до ста­
  тутного капіталу, щодо тих засновників банку, які мають
  частку в загальному оголошеному статутному капіталі 5 і
  більше відсотків. Достовірність висновків про фінансовий
  стан засновників банку, що мають 5 і більше відсотків у ста­
  тутному капіталі банку, може також перевірятися підрозді­
  лами Національного банку України.

Фізичні особи подають довідки органів державної подат­кової служби про наявність доходів, достатніх для внесення коштів, визначених в установчих документах банку, якщо їх розмір перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день сплати коштів;

 1. бухгалтерську і фінансову звітність засновників банку
  на перше число місяця, в якому здійснюється кожний внесок
  до статутного капіталу банку, незалежно від розміру їх учас­
  ті в статутному капіталі банку. Для засновників, які зареєст­
  ровані в тому ж місяці, в якому здійснено внесок до статут­
  ного капіталу, фінансова і бухгалтерська звітність подається
  на перше число місяця після сплати внеску;

 2. документи про наявність професійно придатних пер­
  ших керівних осіб банку (голови правління та головного бух­
  галтера), кандидатури яких відповідають таким вимогам:

— наявність вищої фінансово-економічної або юридичної освіти — для голови правління, а також вищої еконо­мічної або бухгалтерської освіти — для головного бухгалтера;

5 ~ 3111

66

Тема 4'

Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків

67


Відомості про голову правління, головного бухгалтера банку подаються у вигляді:

Якщо на керівні посади (голова правління, головний бух­галтер) призначаються іноземні громадяни, рішення про по­годження рекомендованої засновниками кандидатури прий-мається Національним банком України з урахуванням пода­них документів (їх копій, засвідчених у встановленому по-рядку), що підтверджують наявність економічної освіти (не нижче ступеня магістра), стажу роботи на керівних посадах у банківській системі за відповідним фахом не менше трьох років та інформації Центрального банку або іншого органу і відповідної держави, який здійснює контроль за діяльністю І комерційних банків або комерційного банку, в якому пра- І цював цей кандидат, про відсутність у його роботі право- 1 порушень.

Керівними особами банку не можуть бути особи, зазна­чені в ст. 23 Закону України «Про господарські товариства». Крім того, не можуть бути призначені на керівні посади в банках особи:

9) копію платіжного документа про внесення плати за
реєстрацію банку на рахунок № 64934992701 в Операційно­
му управлінні Національного банку України, МФО 300001.
Розмір плати встановлено відповідною постановою Верхов­
ної Ради України;

 1. копію звіту про проведення відкритої підписки на ак­
  ції з підтвердженням Державної комісії з цінних паперів та
  фондового ринку про його прийняття і доданням переліку ак­
  ціонерів банку. У переліку зазначаються повне найменуван­
  ня акціонера, його місцезнаходження, платіжні реквізити,
  паспортні дані (для фізичних осіб) та кількість акцій, на які
  він підписався, їх загальна вартість і частка в статутному ка­
  піталі банку;

 2. угоду про надання приміщення для розміщення бан­
  ку за підписом уповноваженої за установчим договором осо­
  би або договір оренди приміщення у разі його укладання;




 1. установчі документи засновників банку (оригінали
  або копії, засвідчені в нотаріальному порядку);

 2. копію свідоцтва про державну реєстрацію засновни­
  ків, засвідчену в нотаріальному порядку;

 3. копію рішення органів Антимонопольного комітету
  України про надання згоди на створення відповідного комер­
  ційного банку з метою обмеження проявів монополізму окре­
  мих банків та сприяння захисту конкуренції у банківській
  сфері у випадках, передбачених чинним законодавством.

Слід зазначити, що у разі потреби Національний банк України має право вимагати від засновників банку подання

68 Тема 4

додаткових документів, які містять необхідну для прийняття рішення щодо реєстрації комерційного банку інформацію, зокрема: установчі документи засновників банку (оригінали або копії, засвідчені в нотаріальному порядку), довідки дер­жавних податкових адміністрацій про подання засновниками банку бухгалтерської та статистичної звітності до державних податкових адміністрацій, а також інформацію про відсут­ність заборгованості за платежами до бюджету.

В двотижневий строк після отримання вищеперераховано-го пакету документів регіональне управління НБУ за місцезна­ходженням комерційного банку готує висновок про таке:

— професійну придатність і репутацію голови виконав­
чого органу (правління) і головного бухгалтера банку
та погодження їх призначення (якщо заявлений ста­
тутний капітал банку становить менше 5 млн. євро за
офіційним курсом грошової одиниці України, визначе­
ним Національним банком України на день підписан­
ня установчого договору про створення банку);

— відповідність установчих документів банку вимогам
чинного законодавства і нормативних актів НБУ.

Далі пакет документів, включаючи статут банку в чоти­рьох примірниках і висновок регіонального управління НБУ, подається до Національного банку України на предмет реєстрації комерційного банку.

§ 2. Процедура реєстрації комерційного банку

Слід зазначити, що перед розглядом матеріалів стосовно реєстрації комерційного банку на засіданні Правління НБУ і прийняття відповідного рішення, готовність банку до здійс-


69

Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків

нення банківських операцій може перевірятися на місці пра­цівниками Національного банку України.

Документи для реєстрації банку спочатку розглядаються Департаментом безвиїзного нагляду, Юридичним департа­ментом та, в разі потреби, іншими департаментами і пода­ються Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України, яка приймає рішення про реєстрацію комерційного банку, створеного за участю капіталу, що належить резидентам України. Рішення про реєстрацію комерційного банку, створеного за участю іно­земного капіталу, приймає Правління НБУ.

До розгляду питання про реєстрацію банків на засіданні Правління НБУ або на засіданні Комісії кандидати на посади голови правління та головного бухгалтера комерційного бан­ку, заявлений статутний капітал якого становить 5 і більше млн. євро за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписан­ня установчого договору про створення банку, проходять співбесіду з членами Комісії згідно з анкетою співбесіди. За відсутності осіб, які мають проводити співбесіду, їх заміня­ють особи, які тимчасово виконують їх службові обов'язки. Анкета проведеної співбесіди додається до пакета докумен­тів і для реєстрації банку, результати співбесіди враховують­ся при розгляді питання про реєстрацію банку.

Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності бан­ків при регіональному управлінні НБУ (якщо заявлений ста­тутний капітал банку становить менше 5 млн. євро), а також Комісія Національного банку України (якщо заявлений ста­тутний капітал банку становить 5 і більше млн. євро) прий­має рішення про професійну придатність кандидатів на поса­ди голови правління та головного бухгалтера, з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів, передбачених від­повідним Положенням, та ділових якостей рекомендованого кандидата.

Після прийняття Національним банком України відповід­ного рішення комерційному банку видається свідоцтво про реєстрацію.

Реєстрація комерційного банку здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредит­них установ у місячний строк від дня одержання всіх перед-

70

Тема 4

Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків

71


бачених документів. Рішення про реєстрацію комерційного банку доводиться до відома ради (спостережної ради) банку і регіонального управління НБУ за місцем розташування банку листом за підписом директора Департаменту реєстра­ції та ліцензування банків. До листа додається статут за­реєстрованого банку, титульна сторінка якого засвідчена пе­чаткою Національного банку України і підписом заступника Голови Правління. Статут банку прошивається і засвідчуєть­ся на звороті печаткою Управління справами НБУ. Після реєстрації комерційного банку в регіональному управлінні Національного банку України за його місцезнаходженням відкривається кореспондентський рахунок, на який із тимча­сового рахунку перераховуються зібрані кошти, що утворю­ють статутний капітал комерційного банку.

Процедура реєстрації банків за участю іноземного капіта­лу має свої особливості.

Банком за участю іноземного капіталу вважається банк за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, які придба­ли акції (частки в статутному капіталі) банку як при первин-йому розміщенні, так і на вторинному ринку.

Для реєстрації банку за участю іноземного капіталу, ок- | рім документів, перелічених у п. 2.1 Положення «Про поря- 1 док створення і реєстрації комерційних банків» (далі — По- і ложення), юридичною особою подаються:

 1. рішення уповноваженого органу іноземного засновни- ;
  ка, акціонера (учасника) про участь у створенні комерційно­
  го банку в Україні;

 2. письмова згода контрольного органу країни, резиден­
  том якої є іноземний засновник, на участь у створенні в Ук­
  раїні комерційного банку, якщо це передбачено законодав­
  ством країни іноземного засновника;

 3. витяг з торговельного (банківського) реєстру країни,
  де іноземний засновник офіційно зареєстрований;

 4. копії установчих документів іноземних засновників;

 5. копії установчих документів засновників іноземних
  засновників;

 6. висновок іноземного аудитора про фінансовий стан
  засновників, підтверджений у встановленому порядку ауди­
  торською фірмою (аудитором) України;

 7. повідомлення керівництва центрального банку інозем­
  ної держави або уповноваженого органу про здійснення до-

статнього контролю за діяльністю своїх банків-засновників, учасників українського банку за участю іноземного капіталу та відповідна угода на участь у створенні банку на території України;

8), інформація обслуговуючого іноземного банку щодо платоспроможності іноземних засновників, які не є банками.

Вищезазначені документи, а також документи, що перед­бачені п. 2.1 Положення і стосуються іноземного засновни­ка, подаються мовою оригіналу з перекладами українською мовою. Вони мають бути засвідчені в нотаріальному порядку за місцем їх видачі і легалізовані в консульських установах України (якщо інше не передбачено міжнародними угодами).

Іноземним громадянином подаються такі документи:

 1. підтвердження банку, в якому він має власний раху­
  нок, про платоспроможність громадянина;

 2. рекомендації не менше двох іноземних юридичних осіб
  або громадян із відомою платоспроможністю.

Зазначені документи, а також документи, що передбаче­ні п. 2.1 Положення і стосуються іноземного громадянина, подаються мовою оригіналу з перекладами українською мо­вою. Вони повинні бути засвідчені в нотаріальному порядку за місцем їх видачі і легалізовані в консульських установах України (знову ж таки, якщо інше не передбачено міжнарод­ними угодами).

Законодавство передбачає, що перетворення діючого ко­мерційного банку України в банк за участю іноземного капі­талу здійснюється шляхом прийняття іноземних юридичних та фізичних осіб в акціонери (учасники) банку з поданням документів, передбачених п. 5.1 Положення. Рішення про перетворення діючого комерційного банку України в банк за участю іноземного капіталу приймається Правлінням Націо­нального банку України.

Мінімальний розмір статутного капіталу банку за участю іноземних юридичних та фізичних осіб, частка яких стано-вить до 50 відсотків статутного капіталу банку, повинен бу­ти не меншим від суми, еквівалентної 5 млн. євро за офіцій­ним курсом грошової одиниці України, визначеним Націо­нальним банком України на день підписання установчого до­говору. Якщо ця частка становить 50 і більше відсотків статутного капіталу банку, то мінімальний розмір статутного капіталу такого банку повинен бути не меншим від суми, ек-

^ 72

Тема 4

Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків

73


вівалентної 10 млн. євро. Якщо у формуванні статутного ка­піталу банку беруть участь підприємства з іноземними інвес­тиціями (тобто спільні підприємства), частка іноземних юри­дичних або фізичних осіб у статутному капіталі перевищує 50 відсотків і за умови, що частка таких підприємств у ста­тутному капіталі банку становить 10 і більше відсотків, то мінімальний розмір статутного капіталу такого банку пови­нен бути не меншим від суми, еквівалентної 3 млн. євро за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним На­ціональним банком України на день підписання установчого договору.

У відповідності з «Принципами нагляду за іноземними філіями банків», розробленими в 1992 р. Базельським комі­тетом банківського нагляду (Швейцарія), якими керується також і Національний банк України, останній розглядає установчі документи комерційного банку за участю інозем­ного капіталу лише при наявності таких обов'язкових умов:

а) попередньої згоди центрального банку країни, де за­
реєстрований іноземний засновник або звідки залучається
іноземний капітал, на відкриття банків з іноземним капіта­
лом на території України;

б) повної «прозорості» всіх засновників іноземних (спіль­
них) банків з точки зору їх фінансової надійності, ділової ре­
путації і попередження можливих спроб відмивання «бруд­
них» грошей;

в) гарантії центрального банку іноземної держави стосов­
но того, що ним здійснюється належний нагляд за діяльніс­
тю своїх комерційних банків і що діяльність таких банків на ]
території України не загрожуватиме інтересам їх вкладників
та банків-кореспондентів.

Національний банк може відмовити в реєстрації комер­ційному банку у разі:

— відсутності угоди про надання банку приміщення або договору оренди приміщення, придатного для розта­шування в ньому банківської установи. У разі відмови в реєстрації банку кошти з тимчасового рахунку повертаються засновникам банку за їх заявою у тижневий строк. Рішення про відмову в реєстрації комерцій­ного банку може бути оскаржено в судовому порядку.

§ 3. Відкриття філій і представництв комерційних банків

Законодавство визначає, що комерційні банки, зареєстровані Національним банком України, можуть відкривати свої філії та представництва за погодженням з НБУ.

Комерційні банки можуть відкривати філії за таких умов:

— формування фонду гарантування вкладів фізичних
осіб має здійснюватися відповідно до вимог чинного
законодавства України, нормативних актів НБУ;

74

Тема 4|

створення та припинення діяльності комерційних банків

75


тивних актів НБУ і внутрішніх документів банку про­тягом півріччя, що передує зверненню банку до На­ціонального банку України щодо відкриття філій. Комерційні банки відкривають свої філії на підставі згоди регіонального управління НБУ за місцезнаходженням голо­вного банку за погодженням з регіональним управлінням На­ціонального банку України за місцезнаходженням філії.

До регіонального управління НБУ за місцезнаходженням комерційний банк подає такі документи: і) клопотання про відкриття філії;

 1. рішення загальних зборів акціонерів (учасників) банку
  про створення філії (протокол або витяг з протоколу, засвід-:
  чені печаткою банку);

 2. затверджене в установленому порядку положення про
  філію у чотирьох примірниках.

Згода регіонального управління НБУ за місцезнаходжен­ням головного банку на відкриття філії надається за дотри­мання умов, про які йшла мова вище, за наявності в банку сплаченого і зареєстрованого статутного капіталу в розмірі 1 млн євро — у разі відкриття філії на території області, де ] розташовано банк, 3 млн. євро — у разі відкриття філії у ме- і жах України (за офіційним курсом НБУ на 31 березня кож-1 ного року), строку роботи не менше одного року, а також у разі відповідності положення про філію чинному законодав­ству України, нормативним актам Національного банку Ук-1 раїни та внутрішнім документам банку, що регламентують! діяльність філії. Строк дії згоди регіонального управління! НБУ обмежується трьома місяцями з дати надання.

Протягом двотижневого терміну з дня отримання усіх не­обхідних документів регіональне управління НБУ за місце­знаходженням головного банку подає регіональному управ­лінню НБУ за місцем розміщення філії такі документи:

 1. висновок про згоду на відкриття комерційним банком
  філії в іншій області;

 2. чотири примірники положення про філію.

Титульна сторінка положення з грифом «Узгоджено» зас­відчується підписом начальника і печаткою регіонального І управління НБУ. Положення про філію прошивається і зас­відчується на звороті печаткою загального відділу регіональ­ного управління.

Інформація про надання згоди на відкриття філії регіо­нальним управлінням НБУ за місцезнаходженням головного банку повідомляється банку листом.

Комерційний банк після отримання повідомлення подає регіональному управлінню НБУ за місцезнаходженням філії такий пакет документів:

 1. клопотання про відкриття філії;

 2. договір оренди на приміщення, в якому буде розташо­
  вана філія, на строк не менше п'яти років або документальне
  підтвердження права власності банку на це приміщення (сві­
  доцтво про власність, цивільно-правові угоди, що підтверд­
  жують право власності або користування);

 3. інформацію про керівника і головного бухгалтера філії
  (прізвище, ім'я та по батькові, освіта, стаж роботи в банків­
  ській системі, в тому числі на керівних посадах) та анкету,
  заповнену керівником і головним бухгалтером;

 4. довіреність головного банку, яка надана керівнику;

 5. дозвіл на здійснення філією певних банківських опе­
  рацій.

У разі відкриття комерційним банком філії на території області, в якій розташований головний банк, документи, за­значені в пп. 4.5 і 4.8 Положення, подаються до регіонально­го управління НБУ за місцезнаходженням головного банку, яке приймає рішення про погодження відкриття філії.

Регіональне управління НБУ за місцезнаходженням філії перевіряє на місці:


76
Тема 4

У разі відповідності приміщення банку і касового вузла встановленим вимогам регіональне управління НБУ за міс­цезнаходженням філії протягом двох тижнів від дня отри­мання всіх необхідних документів погоджує відкриття філії і повідомляє про прийняте рішення комерційний банк, регіо­нальне управління НБУ за місцезнаходженням головного банку та Національний банк України та надсилає їм поло­ження про філію.

У повідомленні про погодження відкриття філії зазна­чаються:

Регіональне управління НБУ за місцезнаходженням філії може відмовити комерційному банку в погодженні відкриття! філії у разі невідповідності приміщення філії з касовим вуз­лом встановленим вимогам.

Представництво комерційного банку відкривається за по-] годженням із регіональним управлінням НБУ за місцезнахо-1 дженням представництва на підставі:

 1. клопотання комерційного банку про відкриття пред^і
  ставництва;

 2. засвідченої в нотаріальному порядку копії статуту бан-1
  ку та змін і доповнень до нього, зареєстрованих Національ­
  ним банком України;

 3. згоди регіонального управління НБУ за місцезнахо-
  дженням головного банку на відкриття представництва;

 4. рішення загальних зборів акціонерів або зборів учас­
  ників банку (протокол, засвідчений печаткою банку) про
  створення представництва банку;

 5. положення про представництво в чотирьох примірниках;

 6. довіреності керівнику представництва на здійснення
  представницьких функцій від імені банку.

Для здійснення розрахунків представництву відкриваєть- І ся поточний рахунок у регіональному управлінні НБУ, яке 1 здійснює нагляд за його діяльністю.

Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків 77

Рішення про погодження відкриття представництва приймається у десятиденний строк від дня отримання регіо­нальним управлінням НБУ за місцезнаходженням представ­ництва всіх необхідних документів. Про погодження відкрит­тя представництва комерційний банк повідомляють листом. Національному банку України, а також регіональному управ­лінню НБУ за місцезнаходженням банку — юридичної особи надсилається положення про представництво і повідомляється:

Комерційні банки можуть також відкривати філії та пред­ставництва на території інших держав на підставі згоди ре­гіонального управління НБУ і наявності ліцензії на здійснен­ня інвестицій за кордоном у зв'язку зі створенням філії і представництва на території іншої держави.

Для відкриття філії та представництва на території іншої держави комерційний банк подає до регіонального управлін­ня НБУ такі документи:

 1. клопотання про відкриття філії або представництва;

 2. рішення зборів акціонерів (учасників) про створення
  філії або представництва (протокол або витяг з протоколу,

"засвідчений печаткою банку);

 1. затверджене в установленому порядку положення про
  філію або представництво за підписом голови правління, зас­
  відченим печаткою банку;

 2. основні відомості із законодавчих актів, що регламен­
  тують банківську діяльність держави, в якій передбачається
  відкрити філію або представництво банку.

У тижневий строк регіональне управління НБУ подає Національному банку України пакет вищезазначених доку­ментів, а також оформлену відповідним чином згоду на від­криття філії або представництва на території іншої держави.

Згода регіонального управління НБУ за місцезнаходжен­ням банку на відкриття філії або представництва на терито­рії інших держав надається банку за умови дотримання ви­мог, що перелічені в п. 44 Положення, наявності зареєстро­ваного та сплаченого статутного капіталу в розмірі, екві­валентному 5 млн євро за офіційним курсом НБУ на Зі березня кожного року, а також якщо строк роботи банку


^ 78

Тема 4']

Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків

79


становить не менше трьох років. Документи для відкриття] філій та представництв комерційних банків на території ін­ших держав розглядають Департамент реєстрації та ліцензу-] вання банків, Департамент валютного регулювання, Юри-дичний департамент і Департамент безвиїзного нагляду На­ціонального банку України.

Дозвіл на відкриття комерційним банком філії або пред­ставництва на території іншої держави надається у вигляді листа за підписом заступника Голови Правління НБУ і діє протягом трьох місяців.

Слід звернути увагу на той факт, що філія і представ-І ництво, які створюються комерційним банком на території] іншої держави, реєструються відповідно до вимог законодав-1 ства цієї держави.

В термін не пізніше одного місяця після реєстрації філії] чи представництва контрольним органом держави, на тери­торії якої вони створюються, комерційний банк подає до На­ціонального банку України та регіонального управління НБУ за місцезнаходженням банку легалізовані в установленому і порядку (якщо інше не передбачено міжнародними договора­ми) документи про реєстрацію філії чи представництва на те-1 риторії іншої держави і положення про філію або представ­ництво або дозвіл контрольного органу держави на здійснен- ■ ня певної банківської діяльності.

 • oldrussian.ru/vgen-nakonechnij-ukradene-m-ya-chomu-rusini-stali-ukrancyami-stornka-14.html
 • oldrussian.ru/glava-9-tomu-mechu-ot-carya-nebesna-ne-othazhivati-a-menya-raba-bozhiya-imyarek-ne-ubivivati-hrabri-drevnej-rusi-russkie-druzhini-v-boyu.html
 • oldrussian.ru/whirlwind-wheelchair-website-upgraded-disability-world.html
 • oldrussian.ru/izuchenie-stihoslozheniya-v-nachalnoj-shkole-moj-metod-nachalnoe-obuchenie.html
 • oldrussian.ru/athens-paristech-9-of-the-12-engineering-grandes-ecoles-30.html
 • oldrussian.ru/glava-8-mech-v-drevnem-egipte-i-sovremennoj-afrike-kniga-mechej.html
 • oldrussian.ru/programa-dlya-zagalnoosvtnh-navchalnih-zakladv-tehnologchnij-prirodnicho-matematichnij-sportivnij-napryami-susplno-gumantarnij-napryam-ekonomchnij-profl.html
 • oldrussian.ru/35rech-sverrira-konunga-saga-o-sverrire.html
 • oldrussian.ru/otto-eduard-leopold-fon-bismark-shyonhauzen-18151898-100-velikih-aristokratov.html
 • oldrussian.ru/star-problemi-molodih-ukrancv-ros-kniga-pershoyu-u-ser-vidan-ukrana-na-staromu-arbat.html
 • oldrussian.ru/to-children-8.html
 • oldrussian.ru/chast-chetvertaya-otvetstvennost-za-narushenie-byudzhetnogo-zakonodatelstva-rossijskoj-federacii-byudzhetnij-kodeks-rossijskoj-federacii-tekst-s-izmeneniyami-i-dopolneniyami-na-2009-god.html
 • oldrussian.ru/chapter-ii3-infant-formulas-case-based-pediatrics-for-medical-students-and-residents.html
 • oldrussian.ru/delmar-b-hair-i-am-sharen-simmons-the-wife-of-jack-simmons-who-is-the-son-of-grace-ellen-winterton-who-is-the.html
 • oldrussian.ru/catalog-of-study-programms-33.html
 • oldrussian.ru/donecke-mske-upravlnnya-plan-grafk-planovih-perevrok-protipozhezhnogo-stanu-obktv-subktv-gospodaryuvannya.html
 • oldrussian.ru/simvoli-centra-i-mira-simvoli-svyashennoj-nauki.html
 • oldrussian.ru/systemic-perspectives-on-cognition-creativity-and-ethics-of-the-modern-era.html
 • oldrussian.ru/unit-ii-l-t-p-m.html
 • oldrussian.ru/alexey-maksimov.html