Стаття 54. Використання земель історико-культурного призначення - Семчик - Коментар до ЗКУ, 2003


^ Стаття 54. Використання земель історико-культурного призначення
1. Землі історико-культурного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

2. Навколо історико-культурних заповідників, меморіальних парків, давніх поховань, архітектурних ансамблів і комплексів встановлюються охоронні зони з забороною діяльності, яка шкідливо впливає або може вплинути на додержання режиму використання цих земель.

^ 3. Порядок використання земель історико-культурного призначення визначається законом.

Пункт 1 цієї статті підкреслює можливість перебування земель історико-культурного призначення не тільки у державній, а й у комунальній та приватній власності. Стосовно земель цієї категорії діє загальне правило щодо слідування права власності на землю за правом власності на розміщений на ній об'єкт культурної спадщини.

Усі види пам'яток історії та культури, крім пам'яток археології, можуть перебувати у державній, комунальній або приватній власності Усі пам'ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи пов'язані з ними рухомі предмети, незалежно від форм власності території чи водного об'єкта, на яких вони розташовані, є державною власністю.

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини видає власникові пам'ятки або уповноваженому ним органу свідоцтво про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки. Крім того, республіканським АР Крим, обласними чи місцевими органами охорони культурної спадщини з власником обов'язково укладається охоронний договір на пам'ятку, за яким власник бере на себе зобов'язання щодо особливої охорони і збереження відповідних земель з об'єктами культурної спадщини, що розміщені на них. У документі, який посвідчує право власності на пам'ятку, обов'язково вказуються категорія пам'ятки, дата і номер рішення про її державну реєстрацію.

Об'єкти культурної спадщини, що є пам'ятками, крім пам'яток, занесених до Переліку пам'яток, які не підлягають приватизації, можуть бути відчужені, а також передані власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі. Однак таке відчуження або передача мають обов'язково погоджуватися з органами охорони культурної спадщини.

Перелік пам'яток, які не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України.

Пам'ятка національного значення, що перебуває у державній чи комунальній власності і потребує спеціального режиму охорони, може надаватися у користування за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 66 Закону «Про охорону культурної спадщини» здійснення функцій управління заповідниками, музеями-заповідниками, що перебувають відповідно у державній та комунальній власності, покладається на органи охорони культурної спадщини Ради міністрів АР Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та на органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.

Режим приватної власності на відповідні землі з розміщеними на них об'єктами певним чином обмежений. Об'єкт культурної спадщини, у тому числі щойно виявлений, до вирішення питання про занесення його до Реєстру підлягає охороні, про що центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини у письмовій формі повідомляє власника цього об'єкта або уповноважений ним орган, відповідні органи охорони культурної спадщини, на території яких він розташований.

Власник об'єкта культурної спадщини або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління зобов'язані допускати уповноважених органами охорони культурної спадщини осіб для виконання ними своїх обов'язків до об'єктів культурної спадщини та на їхню територію незважаючи на те, в якій формі власності перебуває об'єкт і земля, на якій він знаходиться.

Законодавство України передбачає випадки примусового відчуження або вилучення пам'яток. Так, пам'ятка може бути примусово відчужена з мотивів суспільної необхідності за позовом відповідного органу охорони культурної спадщини за умови попереднього і повного відшкодування її вартості. Вилучення допускається щодо пам'яток, які перебувають у комунальній власності, у власність держави в судовому порядку за позовом органу охорони культурної спадщини.

З метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, комплексів (ансамблів) навколо них повинні встановлюватися зони охорони пам'яток. Закон «Про охорону культурної спадщини» виділяє різні за характером зони: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару (ст. 32). Межі та режими використання зон охорони пам'яток визначаються відповідною науково-проектною документацією та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини або уповноваженими ним органами охорони культурної спадщини.

Порядок визначення меж зон охорони пам'яток встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

На охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини і без погодження з Інститутом археології Національної академії наук України. Порядок використання земель історико-культурного призначення визначається Законом «Про охорону культурної спадщини». Загальною вимогою правового режиму земель відповідної категорії є заборона на цих землях будь-якої діяльності, що суперечить їх цільовому призначенню. Території пам'яток, охоронних зон, заповідників, музеїв-заповідників, охоронювані археологічні території, що належать до земель історико-культурного призначення, включаються до державних земельних кадастрів, планів землекористування, проектів землеустрою, іншої проектно-планувальної документації.

Установлення зон охорони пам'яток та затвердження меж історичних ареалів населених місць не може бути підставою Для примусового вилучення з володіння (користування) земельних ділянок у юридичних та фізичних осіб за умови дотримання землевласниками та землекористувачами правил використання земель історико-культурного призначення.

Проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, здійснюються за дозволом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок надаються за умови дотримання виконавцем робіт вимог охорони культурної спадщини та наявності у нього необхідного кваліфікаційного документа (відкритого листа), виданого Інститутом археології Національної академії наук України. Порядок надання дозволів установлюється Кабінетом Міністрів України.

Виконавець археологічних розвідок, розкопок зобов'язаний забезпечити збереженість виявлених об'єктів культурної спадщини та передачу рухомих предметів визначеній у дозволі установі, ведення наукової документації, передачу її органам, які видали дозвіл і необхідний кваліфікаційний документ (відкритий лист), належну консервацію об'єктів культурної спадщини, упорядкування території після завершення робіт, а в разі потреби — взяти участь у приведенні зазначених об'єктів до експозиційного стану та підготовці матеріалів для їх державної реєстрації як пам'ятки. Власник або користувач земельної ділянки (у тому числі орендар) у межах території пам'ятки, охоронюваної археологічної території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць згідно з розпорядженням органу охорони культурної спадщини зобов'язаний не перешкоджати виконавцеві робіт, який має дозвіл на проведення археологічних розвідок, розкопок на цій ділянці. Власник або користувач земельної ділянки, на якій проводяться археологічні розвідки, розкопки, має право на відшкодування у повному обсязі шкоди, якої він зазнав у зв'язку з проведенням таких робіт.

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини та орган місцевого самоврядування, на території якого проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише за письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.


 • oldrussian.ru/europe-20-years-after-the-wall-revolution-freedom-and-unity.html
 • oldrussian.ru/mzhnarodnij-blagodjnij-fond-mzhnarodnij-alyans-z-vlsnd-v-ukran-za-pdtrimki-mzhnarodnogo-fondu-vdrodzhennya.html
 • oldrussian.ru/occupational-health-and-safety-code-of-practice-2008-40.html
 • oldrussian.ru/procurement-sectoral-perspectives-on-corruption.html
 • oldrussian.ru/sm-rogov-strategicheskoe-odinochestvo-rossii-besedi.html
 • oldrussian.ru/nechestivih-vpershe-vidrukovano-v-lejpcigu-r-1859-v-knizhechc-noviya.html
 • oldrussian.ru/tentative-schedule-for-te-4078-to-diverse-learners-secondary-fl.html
 • oldrussian.ru/batko-korchu-pn-za-lsom-na-virub-gejbi-ne-zavazhali-na-tomu-shmatku-takogo-dorogogo-polya-na-novin-dobre-proso-vrodit-a-tam-pshenicya-ta-proklyate-ote-k-stornka-23.html
 • oldrussian.ru/h2-a-lasting-legacy-introduction.html
 • oldrussian.ru/24-sensorozpznavalna-funkcya-neoznachenogo-artiklya-vstup.html
 • oldrussian.ru/free-and-interacting-bubbles-fundamental-and-applications.html
 • oldrussian.ru/text-books-for-university-students-17.html
 • oldrussian.ru/rozdl-teoretichn-osnovi-ocnki-efektivnost-nvesticjnih-proektv-avtotransportnih-pdprimstv.html
 • oldrussian.ru/temi-dlya-obsuzhdeniya-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/compiled-by-doug-oss-toolssources-for-biblical-research.html
 • oldrussian.ru/-62-viguk-vstup.html
 • oldrussian.ru/lovushka-poiska-sovershenstva-70-osnovnih-psihologicheskih-lovushek.html
 • oldrussian.ru/2-du-study-organization-and-managment-14.html
 • oldrussian.ru/motivational-methods-in-arts-teaching-and-multi-disciplinary-approach-61.html
 • oldrussian.ru/limitation-issues-incorporate-code-changes-included-in-clsis-4.html