Стаття 123. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам


^ Стаття 123. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам
1. Надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за проектами відведення цих ділянок.

2. Умови і строки розроблення проектів відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт.

3. Юридична особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у постійне користування із земель державної або комунальної власності, звертається з відповідним клопотанням до районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або сільської, селищної, міської ради.

^ 4. До клопотання про відведення земельної ділянки додаються документи, що обґрунтовують її розмір, призначення та місце розташування.

5. Відповідна районна державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає клопотання у місячний строк і дає згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки.

6. Проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем, органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини і після одержання висновку державної землевпорядної експертизи по об'єктах, які їй підлягають, подається до відповідної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради, які розглядають його у місячний строк і, в межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, приймають рішення про надання земельної ділянки.

7. При наданні земельної ділянки у користування обласними державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або Кабінетом Міністрів України сільські, селищні, міські, районні, обласні ради, районні державні адміністрації за місцем розташування земельної ділянки подають свій висновок відповідно обласній державній адміністрації, Раді міністрів Автономної Республіки Крим.

8. При наданні земельної ділянки у користування Кабінетом Міністрів України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації подають свої висновки та проект відведення земельної ділянки центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який розглядає ці матеріали і у місячний строк подає їх до Кабінету Міністрів України.

9. Відмову органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади у наданні земельної ділянки в користування або залишення клопотання без розгляду може бути оскаржено в судовому порядку.

Попередні статті ЗК України визначають права юридичних осіб на одержання земельних ділянок із земель комунальної і державної власності у постійне користування, встановлюють повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питання про надання таких земель у постійне користування. Земельно-правові норми щодо права на землю поділяються на норми матеріального і норми земельно-процесуального права. До норм матеріального права відносяться земельно-правові норми, якими встановлюється обсяг земельної правоздатності особи (фізичної чи юридичної). Так, нормами матеріального права встановлюється право громадян і юридичних осіб, заснованих громадянами, набувати земельну ділянку у приватну власність, а також право юридичних осіб, заснованих на комунальній чи державній власності, із земель комунальної чи державної власності — у постійне користування.

Не менш важливого значення набуває реалізація прав юридичних осіб і повноважень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Одним з елементів механізму реалізації права є норми процесуального права. До них відноситься система норм, якими регулюються відносини у сфері здійснення їх суб'єктами своїх прав та обов'язків, визначаються процедура, регламент, процесуальний порядок реалізації належних особі матеріальних прав. Процесуальні норми в механізмі реалізації права розглядаються як норми дії. Для земельного законодавства характерним буде те, що в одному законодавчому акті, зокрема в ЗК України, містяться як норми матеріального, так і процесуального права.

Зміст реалізації права на землю не можна обмежувати лише земельним процесом. Правове регулювання земельних відносин здійснюється не лише земельно-процесуальними нормами, передбаченими ЗК України, а й процесуальними нормами, якими забезпечується діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, спеціальних землевпорядних органів, органів державного нагляду і контролю, а також правосуддя. Реалізація прав і повноважень здійснюється за визначеними правилами в установленому порядку, з додержанням певних форм їх здійснення, зокрема зобов'язань, дозволів і заборон. Виходячи з цих основоположних позицій, виділяються три основні форми реалізації прав: використання, дотримання і виконання.

Використання як форма реалізації земельного права проявляється у можливості здійснення юридичною особою свого права на одержання земельної ділянки із земель комунальної чи державної власності у постійне користування для забезпечення її господарської, соціальної чи іншої діяльності. Характерною рисою цієї форми реалізації є активна поведінка юридичної особи, спрямована на одержання в установленому порядку земельної ділянки для здійснення статутної діяльності.

Дотримання — це форма реалізації права, яка проявляється в тому, що суб'єкт земельних правовідносин співвідносить свою поведінку з юридичними особами. Характерною рисою цієї форми є пасивна поведінка суб'єктів права. Так, ЗК України (ст. 211, п. 1 «б») забороняє юридичній особі самовільно займати земельну ділянку для своїх потреб без належного юридичного оформлення прав на отримання земельної ділянки у користування.

Виконання — це така форма реалізації права, яка визначається в діях суб'єктів щодо здійснення зобов'язань, покладених на них земельно-правовими приписами. Так, згідно зі ст. 96 ЗК України землекористувачі зобов'язані забезпечувати використання землі за цільовим призначенням, своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату.

Дана стаття ЗК України за своїм призначенням відноситься до земельно-процесуальних норм і є однією зі складових механізму реалізації земельних норм матеріального права, зокрема до норм, якими визначається порядок надання земельної ділянки у постійне користування, зобов'язання забезпечувати використання землі за цільовим призначенням, своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату.

Суб'єктами цих процесуальних відносин з однієї сторони є юридичні особи, які мають право і заінтересовані в одержанні земельної ділянки у постійне користування, а з іншої — органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, наділені повноваженнями у питаннях надання земельних ділянок із земель державної або комунальної власності юридичним особам у постійне користування.

Спеціальні процесуальні дії здійснюють відповідні функціональні органи, з якими погоджується проект земельної ділянки.

Процесуально надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам здійснюється в такому порядку.

Насамперед слід визначити, який орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування приймає рішення про надання земельної ділянки у постійне користування: органи виконавчої влади приймають рішення про надання у постійне користування земельних ділянок із земель державної власності, а органи місцевого самоврядування — із земель комунальної власності. Конкретно це питання на сьогодні законом не врегульовано. Воно буде визначене Законом України про розмежування земель права державної та комунальної власності, прийняття якого передбачене Прикінцевими положеннями ЗК України. На період до прийняття Закону застосовується правила, встановлені Тимчасовим порядком.

Суб'єктами земельно-процесуальних відносин можуть бути юридичні особи, зацікавлені в одержанні земельної ділянки у постійне користування із земель державної або комунальної власності. При цьому, згідно зі ст. 92 (п. 2) ЗК України право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають лише підприємства, установи та організації, що належать до державної або комунальної власності.

Юридична особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у постійне користування із земель державної власності, звертається з клопотанням до районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, а із земель комунальної власності — до сільської, селищної, міської ради. До клопотання про відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) додаються документи, що обґрунтовують її розмір, призначення та місце розташування.

Відповідна районна державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада зобов'язана у місячний строк розглянути клопотання і дати згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки. З метою забезпечення екологічної і санітарно-епідеміологічної безпеки, а також захисту інтересів інших осіб і держави вимагається процедурно погодити проект відведення земельних ділянок із землекористувачем, органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини, а також одержати висновок державної землевпорядної експертизи щодо об'єктів, що їй підлягають. Проект відведення земельної ділянки подається до відповідної державної адміністрації чи місцевої ради лише після його погодження всіма зазначеними особами та органами. Орган, якому переданий проект відведення, у місячний строк у межах своїх повноважень приймає рішення про надання земельної ділянки.

У разі, якщо питання про надання земельної ділянки у постійне користування вирішується обласними державними адміністраціями, Радою міністрів АР Крим або Кабінетом Міністрів України, місцеві ради і районні державні адміністрації за місцем розташування земельної ділянки подають свій висновок відповідно обласній державній адміністрації, Раді міністрів АР Крим.

У разі, якщо питання вирішується Кабінетом Міністрів України, Рада міністрів АР Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають свої висновки та проект відведення земельної ділянки Держкомзему України, який розглядає ці матеріали і у місячний строк подає їх до Кабінету Міністрів України.

Висновки, що подають зазначеним уповноваженим органам, враховуються цими органами при прийнятті рішення, але вони не мають обов'язкової сили, а тому відповідний уповноважений орган вправі прийняти й інше рішення, ніж це зазначено у висновку, яке має бути належним чином аргументоване.

Відмова органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади у наданні земельної ділянки в користування або залишення клопотання без розгляду може бути оскаржено в судовому порядку. Спори з питань визнання актів зазначених органів про відмову в наданні земельної ділянки у постійне користування юридичним особам або ж залишення клопотання без розгляду відповідно до ст. 12 (ч. 1) Господарського процесуального кодексу України вирішуються господарськими судами України.


 • oldrussian.ru/ee-303-e-electronic-measurement-and-instrumentation-help-us-to-help-you-by-sharing-the-website-contributing.html
 • oldrussian.ru/the-arts-third-largest-country-in-the-world-in-population-china-and-india-are-the-only-countries-with-more-people.html
 • oldrussian.ru/avtoreferat-disertac-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata.html
 • oldrussian.ru/tehnika-i-oruzhie-nauchno-populyarnij-zhurnal-sozdannie-dlya-boya-aviaciya-i-kosmonavtika-1996-11-12.html
 • oldrussian.ru/3-tokavska-dijalektologija-1-verifikacija-zapisnika-11-sjednice-fakultetskog-vijea-odrane-14-rujna-2005-a-izbori.html
 • oldrussian.ru/9-direktor-tehnchnij-zakonu-ukrani-pro-osvtu.html
 • oldrussian.ru/5632-literatrinis-kultrinis-ugdymas-vidurinio-ugdymo-bendrosios-programos-kalbos.html
 • oldrussian.ru/sentyabr-1630-zvezdi-i-sudbi-goroskop-na-kazhdij-den-2010-god-rak.html
 • oldrussian.ru/archive-only-reading-in-a-master-disc-this-manual-and-the-accompanying-illustrations-may-not-be-copied-reproduced.html
 • oldrussian.ru/baltijas-krievu-institts-35.html
 • oldrussian.ru/glava-9-gospodarsk-tovaristva-komentar-do-gospodarskogo-kodeksu-ukrani-znamenskij-mamutov.html
 • oldrussian.ru/structure-of-study-practice-2-external-independent-estimation-certificates-history-of-ukraine-ukrainian-language.html
 • oldrussian.ru/80prirodnie-parki-shpargalka-po-zemelnomu-pravu.html
 • oldrussian.ru/druzyam-yunosti-moej-pitomcam-moskovskoj-duhovnoj-seminarii-vipuska-1874-g-mech-oboyudoostrij.html
 • oldrussian.ru/pravilo-29-bud-advokatom-osnovi-metasatanizma-chast-i-sorok-pravil-metasatanista.html
 • oldrussian.ru/ksh-zhzben-orta-zhzd-resej-ramina-enu-azastan-respublikasini-blm-zhne-ilim-ministrlg.html
 • oldrussian.ru/instructions-additional-program-assessment-information.html
 • oldrussian.ru/project-gutenbergs-history-of-modern-philosophy-by-richard-falckenberg-4.html
 • oldrussian.ru/carlos-eduardo-borges-de-abreu-20-anos-de-ps-graduao-no-ig-unicamp.html
 • oldrussian.ru/hafs-botn-m-first-master-in-the-grammar-school-of-reykjavk.html