Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

^ Ситуаційне завдання 2.4.7

У центральній районній лікарні на 1 січня планового року є 225 ліжок. На при кінці жовтня планового року вводиться в експлуатацію новий лікувальний корпус на 75 ліжок. Число днів функціонування 1-го ліжка на рік 320.

У дільничній Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лікарні на початок планового року є: у пологовому відділені - 40, хірургічному – 70, дитячому – 80, інших – 140. У плановому році у зв’язку з перебудовою частини господарського корпусу під стаціонар кількість ліжок збільшується з Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 1 вересня поточного року в хірургічному відділені до 120, дитячому – 110, інших – до 215. Число днів функціонування 1-го ліжка на рік відповідно по відділеннях – 317, 298, 305 і 293.

Визначте середньорічну кількість ліжок і загальну кількість ліжко-днів по даних лікувально-профілактичних Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни закладах.

Ситуаційне завдання 2.4.8

Тривалість опалювального сезону в районі, де розташована школа, становить 7 місяців (з 15 жовтня до 15 травня). Об’єм будівель за зовнішнім обміром на початку року – 15000 м3. З 1 вересня очікується Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни введення нових приміщень сумарним об’ємом 600 м3. Розрахуйте середньорічний об’єм опалювальних приміщень. Зробіть необхідні висновки.

Ситуаційне завдання 2.4.9

Потенційний рівень ВВП в Україні в 2007 році стано­вить 30 миллиардов. грн.. Фактичний ВВП дорвейівнює 20 миллиардов. грн Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. Сума податкових надходжень до державного бюд­жету становить 60% від обсягу ВВП. Державні витрати на то­вари та послуги дорвейівнюють 12 миллиардов. грн. Трансферні платежі становлять 10 миллиардов. грн.

Державний борг України становить Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 7 миллиардов. грн. Ставка відсотка з обслуговування боргу складає 25% річних. Рівень цін дорвейівнює 1.

Визначте що спостерігається в економіці країни: дефіцит чи надли­шок державного бюджету. Розрахуйте його розміри зробіть необхідні висновки стосовно його величини згідно экономного Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни законодавства. Як зміниться сальдо державного бюджету в умовах повної зайнятості.


^ 3. Рекомендована література для підготовки до державного іспиту
Базилевич В. Д. Баластрик Л. О. Державні фінанси. Навчальний посібник Вид. 2-ге, доп. і перероб. / За Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни заг. ред. Базидевича В. Д. – К.: Атака, 2004. – 368 с.Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, пров Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.Батищев Р. Экономный недостаток и способы его финансирования // Вестник Славянского Института, Кишинев. – 2003. – Выпуск 8. – С. 114-120.Білик М. Д., Золотько І. А. Податкова система України: Навч.-метод. посібник Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. — К.: КНЕУ, 2000. — 190 с.Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2005. – 592 с.Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника-Центр, 2007. – 768 с.Бочаров В Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни.В. Денежный анализ. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.:ил. – (Серия «Краткий курс»)Бюджетна система: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – 2-ге вид., перероб. і доп. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. Кондра­тюк, Г. Б. Коломієць. – К.: КНЕУ, 2002. – 336 с.Бюджетна система: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /

І.В Алексєєв, Н.Б. Ярошевич, А.М. Чушак-Голобородько. – К: "Хай-Тек-Прес", 2007. – 376 с Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни.Бюджетний кодекс України. № 2542-Ш від 21.06.2001 // Український інвестиційний журнальчик. — 2001. — № 4. — С. 3–38.Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 544 с.Вахненко Т.П. Державний борг України та його економічні наслідки Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. – К.: Альтерпрес, 2000. – 152 с.Вахненко Т.П. Зовнішні боргові зобов'язання у системі світових фінансово-економічних відносин. – К.: Фенікс, 2006. – 536 с.Вахрин П.И. Денежный анализ в коммерческих и некоммерческих организациях: Учебное пособие Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. – М.: Изд. центр «Маркетинг", 2001. – 320 с.Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2005. – 199 с.Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и денежный анализ: практическое пособие. – К.: ООО Редакция Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2001. – 288 с.Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – 3─є вид., переробі і допов. – Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2004. – 432 с.Декрет КМУ від 20 травня 1993 року № 56-93 ”Про місцеві податки та Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни збори” // Закони України: в 12 т. – Т.10. – С. 41–52.Доронина М. С., Авраменко Е. В. Управление капиталом: денежный нюанс. Учеб. пособие. – Харьков: РИО ХГЭУ, 2000. – 116 с.Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни.Покро-пивного. – Вид. 2─ге, перероб . та доп.. – К.:КНЕУ, 2000. – 528 с.Економічний аналіз: Навч. посіб. / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк, за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.Есипов В. Е., Маховикова Г. А., Терехова В. В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с.Ефимова О.В. Денежный анализ. – М.: Бухгалтерский учет, 1996.Єпіфанов А. О., Сало І. В Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни., Д'яконова І. І. Бюд­жет і фінансова політика України: Навч. посібник. — К.: Наукова думка, 1997. — С. 302.Зайчикова В.В. Місцеві фінанси України та європейських країн. – К.: НДФІ, 2007. – 300 с.Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170. — С. 379–429.Иваниенко В.В. Денежный анализ: учебное пособие. – 2─е изд. – Х.: Издательский дом «ИНЖЭК», 2003. – 176 с.Иванов Ю.Б., Тищенко А.Н. Современные трудности налоговой политики: Учебное Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пособие. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2006. – 328 с.Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. – К.:МАУП, 2003. – 148 с.Кірейцев Г.Г., Виговська Н.Г., Петрук О.М. Фінансовий менеджмент. – Житомир. – 2001. – 431 с.Ковалев В.В Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. Денежный анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Деньги и статистика, 2000. – 432 с.Кононенко Р. Анализ денежной отчетности. – Х.: Фактор, 2002. – 144 с.Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. — К Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни.: Товариство «Знання»; КОО, 1999. — 254 с.Куколевська Ж.Д. Правові основи місцевого самоврядування: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 87 с.Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2004. – 356 с Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни.Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин. – К.: Наукова думка, 2006. – 432 сМайорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 376 с.Мартюшева Л. С., Меренкова Л. О. Фінансова Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни діяльність суб’єктів господарювання: Конспект лекцій. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 184 с.Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів спеціалізації «Фінанси» денної форми навчання/Укл. Л.О. Меренкова, Т Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни.Б. Кузенко, В.О. Калишенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 48 сю (Укр.мов.)Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів спеціалізації «Фінанси» денної форми навчання / Укл. М.М. Берест. – Харків Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни: Вид. ХНЕУ, 2009. – 44 с. (Укр.мов.)Методичні рекомендації по аналізу фінансово─господарського стану підприємств та організацій, затверджені першим защитником Голови державної податкової адміністрації України В.Р. Жвалюком від 16.06.2000 р. – С. 53.Методичні Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств─емітентів облігацій (крім комерційних банків). Схвалено Аудиторською Палатою України. Протокол засідання АПК від 23.02.2001 р. №99 // Бухгалтерський облік та аудит. – 2001. ─ № 4. – С.50 – 55.Мец В.О Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. Економічний аналіз фінансових итогів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ М.А.Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. - 678 с. Мусияка В. Л. Правовые базы предпринимательской деятельности. – Харьков: АО «Бизнес Информ», 1995. – 91 с.Нескородєва І.І Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з исходної дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціалізації "Фінанси" денної форми навчання. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2009. – 28 с.Новицький В.Е., Плотніков О.В. Динаміка зовнішніх боргових зобов Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни’язань України. – К.: Політична думка, 2000. – 332 с.Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006. – 608 с.Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: опорний конспект лекцій. – К.: Кондор Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни, 2003. – 282 с.Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затверджені наказом міністерства фінансів України та Фонду Державного Майна України від 26.01.2001 № 49/121 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 08.02.2001 р Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. за № 121/5312 – С. 16.Понікаров В.Д., Топоркова М.М. Пенсійне та соціальне забезпечення: Підручник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 400 с.Постанова Верховної Ради України ”Про структуру бюджетної класифікації” // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 42. — Ст. 208. — С. 584–601.Практичні Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни завдання та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів спеціальності 8.050104 денної форми навчання / Укл. Л. О. Меренкова, Т. Б. Кузенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 28 с Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни.Рибак С.О. Світовий досвід міжбюджетних відносин // Стратегія розвитку України. – 2003. – № 1. – С.161-162.Робоча програма навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів з напряму підготовки, спеціалізації: "Фінанси та кредит", "Фінанси" усіх форм навчання / Укл. І.І. Нескородєва Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни, Л.Ф. Кондусова, О.П. Полтініна. – Вид. ХНЕУ, 2010. – 52 с. (Укр. мова).Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів спеціалізації «Фінанси» всіх форм навчання/Укл. І.Б. Медведєва, Л.С. Мартюшева, Л Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни.О. Меренкова, В.А. Смоляк, М.Ю. Погосова. – Харків:Вид. ХНЕУ, 2008. – 128 с. (Укр. мов.)Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для студентів спеціалізації «Фінанси» усіх форм навчання / Укл. Л Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. С. Мартюшева, Л. О. Меренкова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 68с. (Укр. мов.)Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» усіх форм навчання / Укладачі: Л.С.Мартюшева, М Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни.М. Берест. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. -76 с. (Укр. мов.)Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Денежный менеджмент. – М.: Companion Group, 2008. – 880 с.Скотнікова Л. П., Миланич Т. А., Солодовнік О. О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни на підприємстві: Навчально-методичний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 328 с.Соколовська А. М. Податкова система України: теорія та практика становлення. — К.: НДСІ, 2001. — 372 с.Старостенко Г. Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни система: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – 3─тє видання, виправлене і доповнене. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 344 с.Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.Тертышный С. А. Рынок ценных бумаг и способы его анализа. – СПб.: Питер, 2004 . – 220 с.Фінанси. Конспект лекцій / І Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни.Б. Медведєва, Л.С. Мартюшева, Л.О. Меренкова, Т.Б. Кузенко, В.В. Прохорова, Н.В, Кузьминчук, В.А. Смоляк, В.О. Калишенко, Н.В. Сабліна, В.Ю. Маляревський Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни, Ю.В. Худокормова, М.Ю. Погосова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 360 с.Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Либідь, 2003. – 384 с.Фінансова Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни діяльність суб’єктів підприємництва. Навчальний посібник/Л.С. Мартюшева, Л.О. Меренкова. – Харків:Вид. ХНЕУ, 2008. – 216 с. (Укр мов.)Фінансова звітність за національними положеннями (эталонами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник – К.: Лібра, 1999. – 336 с.Фінансовий Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни аналіз. Конспект лекцій / Л.С. Мартюшева, М.М. Берест. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 96 с. (Укр. мов.)Хелферт Э. Техника денежного анализа / Пер. с англ. под ред. Л.П. Белоснежных. – М.: Аудит Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни, ЮНИТИ, 1996. – 672 с.Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менедж­мент: Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. − 554 с.Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку.– К.: НІОС, 2003.- 488 с.Чугунов Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни І.Я., Буряченко А.Є. Актуальні проблеми розподілу бюджетних трансфертів. // Економіст. – 2001. – № 6. – С. 58 – 60.Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика денежного анализа. – М.: ИНФРА─М, 2000. – 208 с.Шиян Д.В., Строченко Н.І Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни. Фінансовий аналіз: Навч. посібн. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 528 с.www.bank.gov.ua – веб-сайт Національного банку Украіни Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни.www.me.gov.ua – веб-сайт Міністерства економіки України.www.minfin.gov.ua – веб-сайт Міністерства фінансів України.www.smida.gov.ua – система розкриття інформації на фондовому ринку України.www.ukrstat.gov Ситуаційне завдання 2.4.7 - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни.ua – веб-сайт Державного комітету статистики Украї-ни.
 • oldrussian.ru/to-matt-and-kay-and-to-ron-29.html
 • oldrussian.ru/naconalna-yuridichna-akademya-ukrani-men-yaroslava-mudrogo-zaslavska-marina-georgvna-stornka-5.html
 • oldrussian.ru/myasnie-blyuda-zakuson-dlya-muzhskoj-kompanii-k-horoshej-vipivke-luchshie-recepti.html
 • oldrussian.ru/social-science-medicine-301-ssm-index.html
 • oldrussian.ru/title-nordisk-medicin-personal-research-database.html
 • oldrussian.ru/the-peopling-of-new-york-mhc-150-00-section-904-1757.html
 • oldrussian.ru/health-complementary-therapies-special-catalogue-of-secondhand-books.html
 • oldrussian.ru/science-and-technology-chapter-132-learning-results-parameters-for-essential-instruction.html
 • oldrussian.ru/table-2-acquired-competencies-in-accordance-with-the-profession-standard-in-the-short-professional-program-dance-and-rhythmic-teacher.html
 • oldrussian.ru/thomson-scientific-master-journal-list-64.html
 • oldrussian.ru/30-karatsuba-e-a-moretti-p-inversion-time-of-large-spins-english-j-of-math-phys-vol-46-no-3-2005.html
 • oldrussian.ru/nobel-peace-prize-given-to-muhammad-yunus-compiled-by-samran-sombatpanit-editor-and-tom-goddard-co-editor.html
 • oldrussian.ru/title-polish-polar-research-personal-research-database.html
 • oldrussian.ru/cocks-lrm-abanda-p-a-hannigan-r-e.html
 • oldrussian.ru/key-question-3-do-the-district-and-schools-have-strong-systems-and-practices-in-place.html
 • oldrussian.ru/this-document-is-the-product-of-years-of-research-into-the-story-of-the-glavesgleaves-family-in-america-it-primarily-deals-with-the-story-of-ten-generations-o-13.html
 • oldrussian.ru/bologya-mnsterstvo-osvti-nauki-ukrani.html
 • oldrussian.ru/17veshnoe-obyazatelstvennoe-i-nasledstvennoe-pravo-po-pskovskoj-sudnoj-gramote-shpargalka-po-istorii-gosudarstva-i-prava-rossii.html
 • oldrussian.ru/amer-assoc-petroleum-geologist-1444-s-boulder-ave-po-box-979-tulsa-usa-ok-74119-3604-4.html
 • oldrussian.ru/-2-dopit-obvinuvachenogo-krimnalnij-proces-zagalna-chastina-hotenec.html