Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása


Rövidítések
a = alkalmazott

b = bérlő

Bpest = Budapest

Buk. = Bukarest

E = Erdély

egy.-i oktató = egyetemi oktató

ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem

EME = Erdélyi Múzeum-Egyesület

f = fakultat Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaív (szabadon választható) tantárgy

FJTE = Ferenc József Tudományegyetem

GYK = Gyógyszerészeti Kar

gyógysz. = gyógyszerész

Gyógysz. Ált. Egy. (Szöv.) = Romániai Gyógyszerészek Általános Egyesülete (Szövets Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaége)

gyógysz. dr.= a gyógyszerészi tudományok doktora

gyógysz. hallg. = gyógyszerész hallgató

gytár = gyógyszertár

Gy. váll. ig. = Gyógyszervállalati igazgató

Gy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása. váll. alig. = Gyógyszervállalati aligazgató

k. = kezelő

KEKK = Kolozsvári „Lucian Blaga” Egyetemi Központi Könyvtár

Kvár = Kolozsvár

labor. vezető = laboratóriumvezető

M = Magyarország (mai ter Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaülete)

MGYT = Magyar Gyógyszerészeti Társaság

MOGYI (E) = Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet (Egyetem)

MTA = Magyar Tudományos Akadémia

Mvhely = Marosvásárhely

OGYE = Orvosi és Gyógyszer Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaészeti Egyetem

OGYI = Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet

okl. = oklevél

OSZK = Országos Széchényi Könyvtár

PPTE = Pázmány Péter Tudományegyetem

SOTE = Semmelweis Orvostudományi Egyetem


^ 1. Az Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása 1. 1. A nyilvános polgári gyógyszertárak előtti patikák
A nyilvános polgári gyógyszertárakat megelőzően Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása már működtek olyan egységek, melyek a mai értelemben vett gyógyszertáraknak ugyan nem feleltek meg, de a betegek gyógyszerrel való ellátását biztosított Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaák a katona­ságnál, a fejedelmi udvarokban. Ezeket helyesebb „patika” néven említeni, az orvosságot készítőt pedig abban a korban „patikárius”-nak nevezt Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaék. E rég használatos elnevezések előfordulását erdélyi keletkezésű levéltári anyagokban, a Szabó T. Attila által gyűjtött adatok felhasználás Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaával szerkesztett Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár köteteiben találjuk meg, melyből néhány példát idézünk (38).

A patikárius, patikárus Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása szavak első erdélyi írásos említése 1570-ből, Kolozsvár város törvénykezési jegyző­könyvéből származik. Továbbá 1588-ban egy kolozsvári Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása számadáskönyvben, majd 1590-ben Teleki Ádám költségnaplójában találunk ilyen elnevezés alatti feljegyzést.

A patikárius szót később jelzők Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaént is használták. Több erdélyi nemescsalád irattárában találunk erre utalást. Így 1746-ban a Kornis család levéltári anyagában a „patikárius Schwarz uram Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása”, 1784-ben a Suky családnál „Pati­karius Mauks Tobiás”, 1831-ben a makfalvi Dósa család levéltárában a „Patikarius Roth Károly Urnak” bejegyzést Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása találjuk.

A patika szavunk legelőször 1656-ban jelenik meg erdélyi írásos emlékben Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz írt levelének következő mondatában: „Nekem küldj, ha Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása lehet a patikábúl, vagy a doctorukbúl egy kevés fenyőmag olajat…”

A patikaládácska elnevezés első magyar nyelven írt erdélyi megjelenése 1698-ra tehető. 1700-ban Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása egy Apafi Mihály Ebesfalváról származó udvartartási iratai közt található leltár így említi: „^ Egy hitván Patika Láda no. 1.”

Ebben az időben Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása a gyógyszer megnevezésére rendszerint a patikaszerszám szót használták, melynek első erdélyi írásos előfordulása egy kolozsvári számadáskönyvben Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása 1588. évi keltezésű, egy későbbi, 1650-ből származó beírás így szól: „Mivel az patika szerszámok készőn (!) készülhettek el, a postának varakodnj Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása kellett.” A patika­orvosság kifejezés csak 1720-ban a Háromszéki Oklevélszójegyzékben jelenik meg.

Az említett példák igazolják, hogy ezekben az Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása időkben egyáltalán nem volt ismeretes a gyógyszertár, a gyógyszerész szavunk, különösen pedig összetett szavakban való felhasználásuk. Ezek említése jóval Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása későbbi, így a gyógyszerárus szavunk a dési levéltárban egy 1850-ből származó feljegyzésben fordul elő először „gyógyszer Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaárus Ttes Roth Pál úr” szövegben (38).
^ 1. 1. 1. Tábori patikák, katonai gyógyszertárak
Az állandó hadsereg létrejöttével párhuzamosan, annak keretében a katonai egészségügyi szolg Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaálat is megszerveződött (5). Előbb az ún. mozgó hadipatikák (Feldkasten) „szekérpatikák” kísérték a csapatokat; gyógyszer-szekérnek is nevezték Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása őket. Később a helyőrségek megalakulásával egy időben megjelentek az ún. „tábori patikák” (Feldapotheke). A nagyobb helyőrségek részére állandó helyben lev Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaő patikákat szerveztek (Garnisonapotheke), később ezek látták el gyógyszerrel az említett mozgó és tábori gyógyszertárakat is, melyek gazdagon fel voltak szerelve, mivel ellát Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaásukról a császári udvar gondoskodott. Szükség esetén elkísérték a csapatokat is a csaták és ütközetek színhelyére.

A szakirodalomban Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása ezekre a patika-típusokra már a középkorból ismerünk erdélyi példákat. Így egy 1460-ból származó adat bizonyítja, hogy Nagyszebenben létezett Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása már „Feldapotheke” és ismert volt az is, hogy gyógyszereiket „patikaszerszámos ládában” tartották. Orient Gyula gyűjteményében még megvolt a nagyszebeni tábori gy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaógyszertár eredeti „Múmia-doboza”(21). Az 1460-tól Nagyszebenben működő katonai gyógyszertárról már Sigerius krónikájában is említést találunk, vezetője Elias Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Brändel. 1795-ben ez a patika Issekutz Ferenc Tivadar magántulajdonába ment át (11).

Mátyás király korából maradt fenn említés, amely szerint a hely Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaőrségek mellett már patikák szerveződtek (5). A királyi hadsereg részére is felállítottak külön gyógyszertárakat.

1588-ban Szatmárnémetiben Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása helyőrségi patika működött. 1892-ben a kaszárnya bővítésekor, ennek udvarán kapott helyet az új katonai gyógyszertár. Ebből az időből nem maradt Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása fenn utalás arra vonatkozólag, hogy kik voltak a gyógyszerkészítői; csak jóval későbbi adatból tudjuk, hogy 1930-ban a katonai gyógyszert Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaárat Kovács Tibor gyógyszerészhadnagy, 1940–1944 között pedig Iván Ferenc gyógyszerész vezette.

Temesváron a városi levéltárban őrzött iratokból (14) arra lehet k Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaövetkeztetni, hogy az 1737. évet megelőzően még tábori patika sem létezett, de pár évvel ezután már működött gyógyszertár a városban Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása. Először Klapka Károly József gyógyszerészt bízták meg a tábori gyógyszertár felállításával, aki később Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása saját gyógyszertárat is nyitott a városban.

A tábori és a helyőrségi patikák gyógyszerekkel való ellátása és nyilvántartásuk mindig Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása sok gondot okozott a katonai vezetőknek, így jutottak arra az elhatározásra, hogy gyógyszerszükségletük biztosítását magán­vállal­kozókra bízzák. Az Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása 1760-as években erre egy bécsi nagykereskedő céget kértek fel, amelynek a vezetője Franz Wilhelm Natorp volt. Ennek működése az egész Osztrák–Magyar Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Monarchiára kiterjedt. Először csak a helyőr­ségek gyógyszerellátását végezte, később meg is vette a gyógyszertárakat, így az Erdélyben Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása és a Bánságban levőket is, köztük a Temesváron, Nagyszebenben és Gyulafehérváron működő tábori patikákat.

Temesváron a Natorp Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása-cég javaslatára később elvették az irgalmasok rendjétől a nyilvánossági jogot (20), de II. József 1781. december 21-én kiállított szabadalomlevele által a gyógyszertártart Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaási jog a város közönségére szállott, így a Natorp-cég privilégiuma megszűnik, 1794-ben eladja a tulajdonában levő gyógyszertárat. Ugyan Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása­ebben az évben a 21. katonai helyőrség Temesvár belvárosában, a helyőrségi kórház épületében a régebbi tábori gyógyszertár helyett katonai Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása gyógyszertárat létesített (14); ez a császári és királyi kincstár tulajdonában volt, és nem rendelkezett nyilvánossági joggal.

A székely hat Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaárőrségnek is volt gyógyszertára Kézdivásárhelyen. A határőrök és családjaik részére szolgáltak itt ki gyógyszert. Felállításának Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása valószínű ideje 1763. Az egykori Háromszék vármegye levéltárában található 1816. augusztus 9-i keltezéssel egy írás, amely szerint a szék főorvosa a sz Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaékely határőrség kézdi patikáját vizsgálja (33).

A tábori, később katonai gyógyszertárak hasznosak voltak a városok lakosságának is, hisz Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása annak ellenére, hogy nyilvánossági joggal nem rendelkeztek, nem szolgálhattak ki gyógyszert, járványok idején fontos szerepük volt azok elterjedésének Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása a megakadályozásában, illetve leküzdésében. Bár a hadtest, a csapat vagy a helyőrség tulajdonát képezték, gondnokaik polgári gyógyszerészek voltak Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, előfordult az is, hogy saját patikával rendelkező gyógyszerész csatlakozott a katonasághoz. Egyes gondnokok közbenjártak a gyógyszertárak katonai jellege eltörlése érdekében Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, hogy polgári joghoz folyamodva megvehessék.

A tábori, a katonai és a később alapított polgári gyógyszertárak közti jó kapcsolat egy idő után Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása viszálykodássá alakult. Az 1736-ban kiadott rendelet kimondta, hogy mivel a katonai gyógyszertárak nem fizetnek adót, polgári gyakorlatra nincs joguk. 1788-ban a Helytartótanács rendelete szerint a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása katonai gyógyszertárak kiszolgálhatják a polgári lakosságot is, amennyiben nincs a közelben nyilvános polgári gyógyszertár. 1789-ben már ezt is tilalmazták Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, bár a hatóságok nem ellenőrizték a törvény betartását. Már 1794. március 27-én, mielőtt az új osztrák gyógyszerkönyv megjelent Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása volna, pályadíjat tűztek ki katonai gyógyszerkönyv kidolgozására. 1800-ban a bécsi udvar Főhaditanácsa javasolta, hogy a katonai gyógyszertárak polg Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaári jogot is kaphassanak, 1802-ben javaslatukat elküldték az Egyetem tanácsához véleményezésre, innen azonban egy év után, 1803 márciusában a 29 4849-7582. szám alatt elutas Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaító választ küldtek.

1878 szeptemberében a hadügyminiszter körrendeletet adott ki, amelyben meghatározta a katonai „gyógyszerintézetek” hivatását, és ezek személyzeti állományára Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, valamint az önkéntes és az egyetemet végzett gyógyszerészek katonai szolgálatára vonatkozó előírásokat is közölte.

Az 1916. december 21-én kibocsátott 14-304 000. számú had Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaügyminiszteri rendelet szerint az egyéves önkéntes okleveles gyógyszerészek szolgálatuk befejezése után gyógyszerügyi gyakornokká terjeszthetők fel, a nem okleveles gyógyszerészek Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása pedig tiszti kiképzésre javasolhatók (35).

Az 1941. évi Gyógyszerészek Évkönyve (szerk. Koritsánszky) közli a katonakórházak gyógyszertárait és gyógy­szerészeinek nev Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaét is (18). Így Kolozsváron a 9. sz. Honvéd Helyőrség kórházában működő gyógyszertár veze­tője Balázsovics Pál, mellette beosztottként Valentiny Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Jenőt találjuk. Ezenkívül Erdélyben még Nagy­váradon (vezető Fehrentheil Gruppenberg Béla), Marosvásárhelyen (Gajdács Mihály) és Szatmárnémetiben (Iván Ferenc Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása) működtek katonai gyógyszertárak, vezetőik okleveles gyógyszerészek, századosi rangban gyógyszerügyi főtiszt­viselők voltak.

Az említettek közül Balázsovics Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Pál életpályájáról tudtunk néhány adatot összegyűjteni: 1899. július 1-jén született a Komárom vármegyei Bokod helységben. Apja, Bal Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaázsovics Sándor is gyógyszerész előbb Bokodon, majd Sepsiszentgyörgyön a Korona gyógyszertár tulajdonosa, de 1919-ben elmenekül, később kénytelen pati­káját Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása eladni. Középiskolai tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Mikó Kollégiumban végezte. 1917-ben önkén­tesként bevonul, a 24. honvéd gyalogezredhez osztják be. A tiszti iskola elvégz Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaése után a 38-as honvéd tüzér­ezredhez helyezték át. Olasz fogságból 1919 decemberében került haza. Leszerelése után lépett a gyógyszer Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaészi pályára, Budapesten gyakornok Bayer Antal gyógyszertárában, 1924-ben kap oklevelet. Továbbra is Budapesten maradt, 1928-ban a honvédség kötelékébe lépett. Mint akt Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaív katonagyógyszerész a honvédség Egészségügyi Anyagszertáránál beszerzési előadó. 1937-ben a 11. honvéd helyőrségi kórház gyógyszert Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaárába helyezik, 1939-ben Komáromban teljesít szolgálatot, 1940-ben kerül Kolozsvárra és az itteni helyőrségi kórházi gyógyszertár vezetője lesz. Több Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása katonai kitüntetés, így a Károly-csapatkereszt, a kardos és sisakos emlékérem, valamint az osztrák, a bolgár és az erdélyi emlékérem tulajdonosa Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, 1942-ben pedig Signum laudis kitüntetést kapott (40).

Kolozsvári tevékenysége idején munkatársa volt Valentiny Jenő gyógyszerész, aki 1912. augusztus 12-én született Kolozsváron. Iskol Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaáit is szülővárosában végezte, 1929-ben érettségi vizsgát tett, majd gyakornokként dolgozik patikákban. Gyakornoki vizsgáját már Szegeden tette le 1935. szeptember 18-án, majd itt Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása folytatta egyetemi tanulmányait is, 1936-ban kapott oklevelet. 1940 után tér haza, a katonai gyógyszertár alkalmazottja főhadnagyi rangban. A Házsongárdi temetőben található csal Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaádi sír felirata szerint 1945-ben hősi halált halt.

Az erdélyi származású katonagyógyszerészek közül még megemlítjük Lázár Ernőt, aki Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása 1873-ban született Nagyenyeden, gyógyszerész oklevelét 1892-ben a FJTE-en szerezte meg. 1894-től a 17. helyőrségi kórház gyógyszertárában dolgozik, 1903-ban Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása a szerbiai Mostarban teljesít szolgálatot, 1915-ben a lembergi katonai gyógyszertárnak, majd az első világháború befejeztével a budapesti 16. honvéd kórház gyógyszert Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaárának lesz a vezetője. Több katonai kitüntetésben részesült, 1907-től gyógyszerügyi főtisztviselő (41).

Bihar megyei gyógyszerészcsaládból származik Mezey Jen Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaő. 1886-ban született Biharnagybajom helységben, ahol apja, Mezey Lajos a Szentháromság gyógyszertár tulajdonosa. Oklevelet 1909-ben kapott a FJTE-en. Részt vett az első világhábor Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaúban, majd továbbra is katonai gyógyszertárakban dolgozott alezredesi rangban. Érdeme, hogy összeállította az 1914–1918 között hősi halált halt gyógyszerészek névjegyzék Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaét és az ő nevéhez fűződik a Hadviselt és Tartalékos Gyógyszerészek Szövetségének megszervezése 1940-ben. Többször tüntették ki, így Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása a Vöröskereszt II. osztályú tiszteletjelvény, valamint a Signum laudis bronzérem tulajdonosa (39).
^ 1. 1. 2. Udvari (fejedelmi) patikák
Az erdélyi fejedelmek udvarában gyakran megfordultak „orvos-patikusok”, hiszen abban Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása az időben még nem különült el a két hivatás. Nevük „apothecarius” helyett „pharmacopola” volt, ami magasabb képzettségükre és jogi különáll Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaásukra is utalt. Az udvar szolgálatában álltak, gondoskodtak az udvartartás gyógyszerrel való ellátásáról, és a fejedelmet elkísérték útjaira, csat Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaáira (17). A fejedelmi udvar berendezéséhez tartozott az ún. „patikaláda”, amely különböző közhasználatú orvosságokat, „patikaszerszámokat” tartalmazott. Ezek nem voltak „fényűzési t Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaárgyak”, de egyikük-másikuk nagy értéket képviselt a reápazarolt arany és ezüst díszítés miatt. A kisebb patikaládákat tulajdonosaik utazások alkalm Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaával magukkal vitték, az otthon maradt patikaláda fölött pedig a ház úrnője rendelkezett. Régi nagyasszonyaink nagyon szerettek „doktoroskodni”, és sokszor segítettek nemcsak magukon, cselédeiken, a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása község lakóin, hanem mindenkin, aki hozzájuk folyamodott. Orvosi isme­reteiket orvosaiktól sajátították el s igyekeztek magukat a gyakrabban előforduló betegségek Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása kezelésére kitaníttatni. Ezt főleg a nagy orvoshiány, a közlekedés nehézségei, az utak rossz minősége tette szükségessé.

Mikor Báthory Istv Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaán erdélyi fejedelem Lengyelország királya lett (1571–1586), ő is magával vitte szépen faragott, arany és ezüst díszítésű „patikaládáját”, amelyben ezüst és arany Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása tégelyek, dobozok voltak. Hordozható házi patikájának leírása fennmaradt (17), bizalmas belső tanácsosa, Wesselényi Ferenc javallatára kezeltette magát a benne levő gyógyszerekkel Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása.

Bethlen Gábor fejedelem (1613–1629) háztartásának feljegyzéseiben is találunk utalást „patikaszerszám” vásárlására első felesége, Károlyi Zsuzsanna betegség Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaének gyógyítása céljából. Számadáskönyvében több patikaláda is szerepel. Második felesége, Brandenburgi Katalin kíséretében „medicus, chirurgus Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása és pharmacopoeus cum suo ministro” érkezik az udvarba, de továbbra is nagy becsben tartják a patikaládákat, amelyek az orvosságon kívül szépítőszereket, illatos Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása vizeket, illóolajokat is tartalmaztak, sőt némelyikben eszközök is elfértek, így kis mozsarak, palackocskák, köpölyözők, de fő tartalmuk a sok patikaszer volt. A fejedelem Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása halála után az özvegy fejedelemasszony perbe fogta az új fejedelmet, I. Rákóczi Györgyöt ingóságainak lefoglalása miatt. A periratokban többször is eml Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaítik patikaládáját.

I. Rákóczi György (1630–1648) is nagy fontosságot tulajdonított a patikaládáknak. Kapitányának írja egy alkalommal „^ Az fővez Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaéreknek is […] ezüstből álló patikaládát akarunk megindítani.”

II. Rákóczi György fejedelem (1648–1660) gyulafehérvári udvarában már van patika, ezt egy 1650. december 28-án kiállított Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása leltári jegyzék bizonyítja, amely dr. Ötvös Ágoston (1811–1861) gyulafehérvári orvos hagyatékából került az EME oklevélgyűjteményébe. Kelemen Lajos Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, a múzeum akkori levéltárosa hívta fel a figyelmet erre a leltárra. Újabban 1990-ben Sz. Tóth Magda dolgozta fel a leltár anyagát, ami arról Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása tanúskodik, hogy a fejedelmi udvarban levő patika – bár nincs polgári jellege – készlete vetekedett egy nyilvános gyógy­szertáréval. A gyógyszeres tételek száma 643 volt, ezenk Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaívül 775 gyógyszertároló edény, 22 gyógyszertári laboratóriumi eszköz és 12 szakkönyv is szerepel a jegyzékben (30).

Apafi Mihály fejedelem (1662–1690) Nagyenyeden udvari orvos Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaának, Pápai Páriz Ferencnek (1649–1716) a tanácsára szerelteti fel a fejedelemasszony, Bornemissza Anna patikaládáját. 1682. szeptember 25-én „revidi­áltatta” annak tartalmát Köpeczi doktorral. Többek köz Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaött sok olaj, Folium Sennae, tömjén, Emplastrum stomachicum, Flores sulphuri volt benne és néhány állati eredetű drog, mint kígyószív, csukafog stb. Apafi Mihály megb Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaízást adott udvari orvosának, hogy a kollégium épületében állítson fel egy „patikaszerszámos boltot” is.

A XVII. században a főúri családokban gyakori a „h Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaázipatika”, Orient Gyula gyűjteményében is volt egy ilyen, melynek felszerelését és eredetét is sikerült azonosítani. Orient annak idején gyűjteményét Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása az EME régiségtárának ajándékozta. Pataki Jenő kolozsvári orvostörténész közölte tartalmát (21): Pulvis Jalapae, Ungventum album, Resina Jalapae, mustár, camphor Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, Pulvis Cantharides volt benne és az egyik fiókban egy 1787. évből származó gyógyszerészi számla a következő címmel: Specificatio Medic in rationem Ill. Dm. Comt. Theresia Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Kemény ex apoth. Somloiens. Ebből következtetni lehetett a patikaláda eredetére.

Az erdélyi fejedelmi udvarok orvos-gyógyszerészei közül négynek a tragikus sorsa eml Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaítést érdemel, akik a politikai életben is szerepet vállaltak:

Blandrata György piemonti származású olasz Szapolyai János feleségének, Izabellának volt az udvari orvosa-gy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaógyszerésze. Később ugyanilyen minőségben János Zsigmond, majd Báthory István fejedelem mellett tanácsadó is. A fejedelmek nagy vagyonhoz juttatták, de Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása 1587-ben nyolcvannégy éves korában vagyonáért egy rokona megölte.

Gyulai Pál Báthory Istvánnak volt orvosa-gyógyszerésze. Mint diplomata is szerepet játszott Erdély Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása történetében. Történelmi munkákat is írt. Báthory Boldizsár 1592-ben politikai okokból meggyilkoltatta.

Hunyadi Ferenc Báthory Zsigmond fejedelem nagy tudású udvari orvosa és gyógyszerésze Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, 1594-ben a fejedelem követe az I. Rudolf magyar királlyal folytatott tárgyalásokon. 1599-ben esett el a Mihály vajda ellen vívott sellenberki csatában.

1625-ben Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Bethlen Gábor udvari főembere, orvosa, gyógyszerésze a német származású Sculteti volt. A fejedelem halála után Bethlen István pártjára állt, ezért az özvegy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása fejedelemasszony, Brandenburgi Katalin elfogatja, megöleti, és holttestét az Olt vizébe dobatja.
^ 1. 1. 3. Egyházi gyógyszertárak
A katolikus egyház szerzetesrendjei jótékonysági céllal k Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaórházakat és gyógyszertárakat működtettek. A szerzetesrendek gyógyszertárairól értékes adatokat közölt Ernyey József (9), Csippék János (4), Baradlai János (1,2), Grabarits Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása István (15) és Sági Erzsébet (28,29,30), így gazdag irodalmi anyag áll rendelkezésünkre.

Az Erdélyben letelepedett szerzetesrendek közül először a keresztesbarátok (^ Fratres Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Cruciferae), majd a jezsuiták (Societas Jesu), az irgalmasok (mizericordiánusok) és a premontreiek (Ordo Praemontratensis) működtettek gyógyszertárakat.

A legrégibb rendi gyógyszertár az 1292. június 24-én Nagyszebenben az Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Ordo Fratres Cruciferae de Ordine Sancti Spiritus által létrehozott kórházhoz kapcsolódik. A rend fő feladata a betegellátás volt, de gyógyszereket is készítettek saj Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaát betegeik számára. Emil Sigerius krónikája szerint 1386-ban a kórház a város tulajdonába megy át, az 1400-as évekből származó feljegyzések m Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaár „városi patika” néven emlegetik (27).

Várad-Olasziban a premontrei rend házának egy részében 1737-ben működött gyógyszertár, ezt már Orient Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása is közölte, majd Budaházy (3) megerősítette az 1996-ban megjelent ^ Nagyváradi premontrei öregdiákok emlékkönyve adatai alapján.

A jezsuita rendet Loyolai Szent Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Ignác alapította 1540-ben a tudományok művelésére, a tiszta erkölcsi élet istápolására, emberbaráti, szociális tevékenységre szegénységi fogadalommal. III Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása. Pál pápa hagyta jóvá működésüket. Az erdélyi fejedelemség területére Báthory István hozta be őket, 1579-ben Gyulafehérvárra és Kolozsmonostorra, majd Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Báthory Kristóf Kolozsvárra. A jezsuita rend alaptevékenységében nem szerepelt a gyógyítás, de az akkori Magyarország területén tizenöt Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása gyógyszertárat működtettek, közülük egyet Kolozsváron és egyet Nagyváradon (29,30). A patika fenntartásával a lakosság javát kívánták szolgálni, a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása rászorulóknak ingyen adtak gyógyszert. Szerény jövedelmük fenntartásukat biztosította. A gyógyszertáruk vezetését egy-egy, a szerzetesrendbe tartozó gyógyszerészmester, magister Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása pharmaciae végezte, de szükség esetén világi gyógyszerészt is alkalmaztak. Többen kifogásolták, hogy nemcsak rendházukon belül foglalkoznak gyógy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása­szerkészítéssel, hanem a környéket is bejárják. A város szegény polgárai részére évente meghatározott összegű ingyen gyógyszert kellett Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása kiszolgálniuk. A jezsuita rend vezetői ellenezték, hogy gyógyszertárukat polgári megbízottak ellenőrizzék. A kolostor kapuján belül a rend független volt. Anyagilag Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása kedvező helyzetben voltak, rendkívül jól felszerelve, kitűnő berendezésekkel ellátva. Vám- és adómentességet élveztek, ezért gyógyszereiket olcsóbban tudták adni, amiért Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása később a nyilvános polgári gyógyszertárak gyógyszerészei tiltakoztak. A többszöri feljelentés és más okok miatt 1773. július 21-én XIV. Kelemen pápa Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása feloszlatta a jezsuiták rendjét. II. József 1775. január 23-án kelt 254. sz. rendelete eldönti a jezsuita gyógyszertárak sorsát. Előírja, hogy azok árverés útján a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása város, illetve polgári személyek birtokába kerüljenek. A XIX. században a rend újjáéledése után már nem létesítettek gyógyszertárakat Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, mivel a lakosság gyógyszerekkel való ellátását az időközben alakult nyilvános polgári gyógyszertárak biztosítani tudták.

Erdélyben a jezsuita rend 1579-ben Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása kezdte meg működését. Az olasz származású Maximus De Milanesiis volt a legelső jezsuita gyógyszerész 1587-ben Gyulafehérváron. A rendbe mindjárt annak Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása alapításakor lépett be. A pusztító pestisről több érdekes levelet írt. Ő maga is pestisben halt meg. Leveleinek keltezése 1585. április 15., augusztus 8., 1586. április 29. és szeptember 1. Ezeket és más Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása jezsuiták levelezéseit dr. Veress Endre Báthoryak korabeli jezsuiták levelezése és iratai címmel két kötetben adta ki (37).

1588 végén a medgyesi országgyűl Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaés határozata értelmében bekövetkezett az erdélyi jezsuiták száműzetése. Ezután a rend gyógyszertárainak működése megszűnt, csak k Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaésőbb, az 1700-as években kértek ismét engedélyt gyógyszertárak felállítására. Így Kolozsváron 1731-ben a jezsuiták kollégiumának rektora Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, Csernovics Ferenc kért jogot gyógyszertár működtetésére „a közjóért és övéi vigasztalására”. A háztörténet 1731. évi bejegyzése így sz Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaól: „megkezdtük a gyógyszertár építését. Ennek építésében patikusunkkal együtt több mesterember fára­dozott” (29). 1732-től 1773-ig, a rend feloszlatásáig Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása gyógyszertáruk az Egyszarvú, Unicornis nevet viselte (Kolozsváron később ilyen néven még működött gyógyszertár). Ez idő alatt hat rendi Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása és két szerződéses világi gyógyszerész dolgozott gyógyszertárukban. Nevüket a Catalogus Personarum et officiorum Provinciae Austriae S. J. okmány őrzi Kalocsán a F Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaőszékesegyházi Könyvtárban. E jegyzék gyógyszertárait és gyógyszerészeit először Grabarits István közölte 1984-ben (15). Az ő általa ismertetett adatok alapj Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaán Kolozsváron a jezsuita rend gyógyszertárában időrendi sorrendben a következő gyógyszerészek dolgoztak:

1732–35 Michael Guett
1736–53 Josephus Reiser
1754–55 Georgius Balásovics
1756–69 Josephus Reiser
1770– Jacobus Neüssel
1771–73 Antonius Schmadlpauer szerzetesek és
1732–41 Durly József
1741–42 Reiter Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása József világi gyógyszerészek.

1774. június 30-án nyilvános árverésre írták ki a gyógyszertárat, s így került polgári tulajdonba (29). Mauksch Tóbiás Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása vette meg, majd hat év után vejének, Streicher Mihálynak adja át, aki 1817-ig vezette (20). Az egykori jezsuita patikából egy nagyméretű kőmozsár Orient gyűjteményébe Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása került.

Nagyváradon az 1700-as évek elején jelentek meg a jezsuiták (24). 1728-ban már iskolát alapítottak, 1745-ben pedig gyógyszertár működtetés Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaére kértek engedélyt. A premontrei rend kezelésében 1730-ig már működő, de ekkor üresen álló gyógyszertárat akarták megvenni. Levéltári adatokból kit Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaűnik (30), hogy 1747-ben ez meg is történt. 1748-ban Mathias Saglmayer gyógyszerész Bécsből átjön Nagyváradra s ettől kezdve a jezsuiták patik Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaája Fortuna néven működik 1773-ig. A Residentia Magno-Varadiensis gyógyszertárának vezető gyógyszerészei a jezsuita rend tagjai voltak (15), időrendi sorrendben a következők:

1748–51 Mathias Saglmayer
1752 Joannes Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Maschner
1753 Jacobus Weiss
1754–55 Josephus Reiser
1756–59 Georgius Balásovics
1760–61 Jacobus Neüssel
1762–63 Georgius Balásovics
1764–65 Joannes Királyi
1766– Adamus Schwingheimer
1767–70 Matthaeus Rauzzi
1770–73 Franciscus Tandler (de a patika eladásáig továbbra is ott dolgozott).

A nagyváradi jezsuita gyógyszert Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaárat 1775. július 6-án elárverezték. Joannes Stacho nagyváradi gyógyszerész vette meg, így magántulajdonba került. Későbbi tulajdonosa az Arany Korona nevet adta neki. Megjegyzendő, hogy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Nagyváradon a jezsuiták gyógyszertárával párhuzamosan már működött két gyógyszertár, az egyik szintén a Stacho család tulajdon Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaában Arany Kereszt néven, míg a második az irgalmasok rendjének Gránátalma nevű gyógyszertára volt (25).

Összehasonlítva a kolozsvári és a nagyváradi jezsuita Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása gyógyszertárakban tevékenykedő gyógyszerészek nevét a Magyarországon és Erdélyben működő többi jezsuita gyógyszertárban dolgozókéval, megállapíthatjuk, hogy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása gyakran változtatták helyüket, valószínű a rendfőnök igénye szerint. Így például Georgius Balásovics két-két periódusban dolgozott Kolozsváron Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása és Nagyváradon, és ezeken kívül Eperjesen, Egerben, Nagyszombaton is. Ez utóbbi helyen 1767. augusztus 24-én hunyt el. Ismeretes még, hogy Nagyváradon halt meg 1752. február 17-én Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Joannes Maschner, 1765. augusztus 16-án Joannes Királyi, 1767. február 2-án Adamus Schwingheimer, Kolozs­váron pedig 1769. március 21-én Josephus Reiser.

A jezsuitákon kívül a betegápolással foglalkozó szerzetesrendek Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása sorában meg kell említenünk az irgalmas-rendi barátok (Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo) testületét is, amelyet a XVI. században Granadában Istenes Szent János alap Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaított. 1572-ben V. Pius pápa jóváhagyta alapszabályaikat és működésüket, majd 1611-ben V. Pál pápa szerzetesrendnek ismerte el őket. Emberbaráti szolg Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaálataik céljára kórházakat alapítottak és gyógyszer­tárakat működtettek. Az 1700-as évek végén az irgalmas-rend is kezd hanyatlani. Tekintettel érdemeikre a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása közte­herviselés alól felmentették őket. 1783-ban „koldulási” engedélyt kértek, mivel 1780-ban megtagadták tőlük a vámkedvezményt, 1786-ban azonban II. J Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaózseftől visszakapják. Később tőlük is megvonták a nyilvá­nossági jogot abban az esetben, ha a városban kívülük más még Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása működtetett polgári gyógyszertárat. Ez azonban nem volt végleges határozat, mert például az erdélyi városokban az utóbbi esetben is megmaradhattak. A Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása történelmi Magyarország területén az irgalmas-rend tizenhárom kórházat és gyógyszertárat tartott fenn (35). Ezek közül három a mai Románia Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása területén volt: Temesváron, Nagyváradon és Szatmárnémetiben. Temesváron 1737-ben III. Károly király, Nagyváradon 1760-ban Gyöngyössy György kanonok és Szatmárn Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaémetiben 1834-ben Hám János püspök alapította őket. A rend címere az egész világon a hasadt gránátalma rajta a kereszttel, ezért Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása valamennyi gyógyszertáruknak a Gránátalma elnevezést adták.

Az irgalmasok rendháza Temesváron tehát 1737-ben alakult. Gyógyszertáruk és kórházuk az 1724-ben Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása itt létesült Nepomuki Szent János jótékonysági egyesület által épített helyiségekben kapott helyet. Magyarországon ez volt a negyedik, amit az irgalmas-rend állíttatott fel Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, Temesváron pedig ez az első nyilvános gyógyszertár. A belvárosban, az akkori Szent János utca 4. szám alatt működött. Az 1738-as pestisjárvány Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása idején ellátta a város lakosságát gyógyszerrel. 1765-ben a nyilvánossági jogot elvesztette, utcai ajtaja is csak 1823-tól nyílt (7). Később, 1828-ban a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Helytartótanács visszaadta és 1830-ban a 18 462. sz. átirattal megerősítették (14), majd 1834-ben véglegesítették nyilvánossági jogukat. 1849-ben az ostrom ideje alatt a rendház tornya le Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaégett, s a gyógyszertár berendezése tönkrement. Ezért négy évig szünetelt, majd restaurálták, és 1853-ban ismét megnyílt. 1875-ben a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása belügyminiszter elismerte a gyógyszertár reáljogát. 1928-ban új helyre költözött, a rendház Deák Ferenc utcai frontján kapott helyet. Közben előny Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaös átalakításokat végeztek benne Klinovszky Lászlónak a javaslatára, aki akkor a rendház főnöke és egyben a gyógyszertár gondnoka is volt. A gy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaógyszertár vezetői többnyire a rendhez tartoztak, de voltak köztük világi gyógyszerészek is. Időrendi sorrendben a következők (7):

1737-től Temmel Paulinus

1834-t Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaől Kunzel Florián

1840-ben Proditzky Jordán

1841-ben Suso-Löcher de Lindesheim

1843-ban Elsner Timotheus

1844-ben Waczaldo Bucherius

1854-ben Lázik Ödön

1859-ben Fekete Emil

1862-ben Fűzy Szaniszló

1863-ban Vass Eliseus

1875-ben Ulvira Ambrus (majd 1884-ben ismét ő)

1876-ban Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Péter Gratus

1879-ben Argay Linus

1881-ben König Levin

1885-ben Zsiska Kalazant

1887-ben Stephaner Fábián (majd 1889-ben ismét ő)

1885-ben Kovacsik Ernő

1910-ben Stepanek István

1910-től 1930-ig Klinovszky L Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaászló

1930 utáni adat nem állt rendelkezésünkre.

A nagyváradi irgalmas-rend templomának és kórházának építése 1754-ben indult meg (24): Poroszlói Gyöngyössy Gy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaörgy (1735–1760) kanonok nevéhez fűződik. Forgách Pál püspök felkarolta a kanonok tervét és a telket is felajánlotta számukra. A kórház melletti Gr Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaánátalma gyógyszertár megnyitása 1760-ban történt (7). Ez volt Magyarország területén a hetedik gyógyszertár az irgalmasok rendjében. Az 1760-as alapít Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaási évet több szerző, így Róthschnek V. Emil (26) és Orient Gyula (21) elismeri, ugyanakkor Izsák Sámuel (16) cáfolja és csak az 1770/71-es évet fogadja el egy akkori patika-vizitációs Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása jegyzőkönyv alapján, mivel nem tartja kielégítőnek a Gyöngyössy kanonok végrendeletéből származó adatokat. 1796-ban Paál Gáspár nagyv Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaáradi kanonok áldozatkészsége révén a rendház épületei és egyben a gyógyszertár helyiségei is bővültek. A nagyváradi levéltárban Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása megtalálhatók az irgalmasok kórházának és gyógyszertárának ellenőrzéseire vonatkozó adatok, melyekből betekintést nyerhetünk a gyógyszertárat vezető gyógyszerészekről Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása és munkájukról 1762 és 1910 között (19). Az évi gyakorisággal megejtett patika-vizitációk jegyzőkönyvei arról tanúskodnak, hogy kevés kivétellel a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása gyógyszertár gyógyszerekkel való ellátása, helyiségei, raktárai, laboratóriuma megfelelt az akkori követelményeknek és előírásoknak. A vezető gyógyszerészek nagy része a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása bécsi egyetemen szerzett oklevelet. A több mint száznyolcvan éves fennállása alatt a gyógyszertár vezetői közül a következők nevét siker Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaült megtudnunk:

1851-ben Királyovits Florián

1858-ban Jellakovits Boromeus Károly

1865-ben König Levin

1900-ban Mura Fülöp

1910-ben Hiebsch Gyula Dezső

1914–1927 Ronstkovits Anselm Ferenc-rendi gyógyszerészek és

1940-ben Csont L Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaénárd Gyula

1943–1944 Újhelyi Endre Ernő világi gyógyszerészek.

A Gránátalma elnevezés 1948-ig maradt meg. Az 1948. november 2-ai államosítás után a gyógyszertár a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Járóbetegellátó Intézményhez, a Poliklinikához került, de a mai napig ugyanabban az épületben, ugyanazokban a helyiségekben működik.

A szatmárnémeti rendház Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása létesítésének gondolata 1830-ban merült fel (34) Hám János püspök javaslatára. 1834-ben elkezdődött a rend gyógyszertárának Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása az építése is. Ferdinánd király a 2272. sz. oklevéllel megerősítette az alapítólevelet és még ugyanebben az évben a gyógyszertári jog adom Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaányozása is megtörtént. Magyarországi viszonylatban ez volt a tizenharmadik, az utolsó gyógyszertár, amit az irgalmas-rend állított fel. Bár az építkezés csak Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása 1838-ban fejeződött be, működésüket már 1837-ben megkezdték. Eleinte anyagi gondokkal küzdöttek, az 1848–1849-es szabadságharc idején pedig el kellett hagyniuk a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása rendházat, mivel azt a katonák és a hadifoglyok foglalták el. Csak a hadszíntér megszűnésével térhettek vissza otthonukba. 1904-ben a rendházat renoválták Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, a gyógyszertárat újonnan felszerelték. 1919 után ismét nehéz anyagi körülmények közé kerültek, mert a román hatóságok a v Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaárosban több gyógyszertár nyitására adtak engedélyt, s így szerény forgalmuk még jobban lecsökkent. A gyógyszertár gondnokainak száma viszonylag nagy, és közt Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaük többen az előbbi két irgalmas-rendi gyógyszertárban is dolgoztak. Időrendi sorrendben a következők:

1839–40 Hecht Viktorián

1840–41 Kreimel Amadé

1841–43 John Abel (házfőnök Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása is volt)

1847–50 Kiszely Innocenc

1850–53 Királyovits Florián

1853–60 Kuzman Speciosus

1860–65 Takács Firmin

1865–66 Lotzta Villibald

1868–69 és

1870–71 Schramek Hermenegild

1867–68 és

1904–05 König Levin

1869–70 Achantitz Timót

1871–72 Vass Eliseus Illés (házfőnök is)

1872–85 Woltner Mihály

1885–86 Klinovszky Albert

1886–87 és

1906–07 Lengyel József

1887–88 Kiszlink Method

1888–90 Braneczky K Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaálmán

1890–92 Petrony Valfréd

1892–93 Kovacsik Ernő

1893–95 Mézes Rupert

1895–96 Zelényi Lőrinc

1896–1901 Halász Antal

1901–03 Zöldesi Balázs

1903–04 Maricsek Ferenc

1905–06 Görey Gyárfás

1907–09 Ronstkovits Anselm Ferenc

1909–11 és

1914–37 Silhányi János

1911–14 Kapás Ákos

1944-től Becsek Sándor

Az irgalmas Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása-rendi gyógyszerészek is többször változtatták helyüket, többen közülük magas rendi tisztséget is betöltöttek, így p Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaéldául Fűzy Szaniszló (1830–1903), aki gyógyszerész oklevelét Bécsben 1861-ben szerezte meg, később tartományi rendfőnök is volt.

Mindhárom erdélyi irgalmas-rendi gyógyszert Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaár működési és örökösödési reáljogát az 1930-as román egész­ségügyi törvény életbelépése után a rom Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaán hatóságok kétségbe vonták, ezért Ion Murgău, az egészségügyi minisztérium akkori főellenőre helyszíni kivizsgálást végzett Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, amelynek eredményét jegyzőkönyvbe rögzítették. Végül is 1937-ben E. Marian minisztériumi osztályvezető a rendhez írott levelében közölte, hogy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása mind a temesvári, mind a nagyváradi és a szatmárnémeti rendház megtarthatja gyógyszertárát. Ennek értelmében to­vábbra is működtek, míg bek Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaövetkezett a gyógyszertárak és kórházak államosítása, valamint a rendek megszüntetése, az egyházi vagyonok elkobzása, a szerzetesek elüldöz Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaése vagy bebörtönzése a pártállam által.
^ 1. 1. 4. Városi gyógyszertárak
A városi tanácsok jogköréhez tartozó városi gyógyszertárak alapítása is Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása megelőzte a magántulajdonú polgári gyógyszertárakat. A városi hatóságoknak joga volt gyógyszertárak felállítására és működtetés Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaére már a XV. és a XVI. század elején. Egyes erdélyi városokban, így Nagyszebenben 1495-től, Brassóban 1512-től, Kolozsváron 1573-tól és Besztercén 1516-t Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaól működtek a város tulajdonában levő gyógyszertárak. Élükre a városi tanács állított „provisort”, aki a városi tanács pénztár Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaából kapta a fizetést, sőt a gyógyszertár felszerelésére fordított kiadásokat és a gyógyszerek beszerzését is a város v Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaállalta. A tanácsok levéltárában levő iratokban (33) a szebeni, a brassói városi gyógyszertárak gyógyszerészeinek fizetéséről és a patikák b Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaútorzatára, felújítására kiutalt pénzekről is találunk említést. A városi gyógyszertárak működését és ellenőrzését is Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása a tanácsok határozatai írták elő, a Brassóban 1602-ben kiadott „statutum” az évenkénti ellenőrzést rendelte el (31).

A nagyszebeni városi patika, amelyet 1495-ben állítottak fel Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, Erdélyben a legrégibb, és 1704-ig volt a város tulajdonában. Emil Sigerius, a város későbbi krónikása szerint 1495 és 1507 között Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása a Németországból jött Martinus nevű gyógyszerész működtette. 1507 és 1524 között zárva tartott, mert a városban sem orvos, sem gyógyszerész nem Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása volt. 1525-ben a városi tanács Georg Weselin Wittenbergből jött gyógyszerészt alkalmazta, és 250 aranyat adott neki, hogy a gyógyszertárat új edényzettel és gyógyszerekkel l Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaássa el. A következő gyógy­szerészek vezették (1):

1495–1507 Martinus apothecarius

1520– Joannes aromatarus

1525–1531 Weselin Georg

1531–1549 Barthel Andreas

1580– Balck Vilhelm

1615-ben renoválták

1652–1704 Krémer (Camer ?) Gáspár (Lőcséről jött)

1704-t Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaől Vette György magántulajdonába megy át.

A brassói városi gyógyszertár alapítása 1512-re tehető. A város levéltárában tal Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaálható egy 1512. december 12-i keltezésű irat, mely szerint 200 „florinért” a tanács gyógyszereket vásárolt. A városi tanács 1530 körüli elszámolásából kiderül, hogy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása gyógyszerek vásárlására és az alkalmazott gyógyszerész fizetésére is költöttek pénzt. 1689-ben a városi gyógyszertár leégett. Egyes Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása adatok szerint jogutódja a későbbi Arany Pelikán (1690-ben alapították), mások szerint a Fehér Templom elnevezésű (1772-ben alapították) gyógyszert Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaár. 1520 és 1689 között a következő gyógyszerészek vezették (33):

1520– Johannes Monaco

1523– Gabriel

1523–1530 Joannes (Hieronymus?)

1532–1533 Wolfgangus

1533–1540 Jeremias apothecarius

1541–1553 Gregorius

1562–1570 Panteleon (görög)

1570–1572 Andreas

1572–1576 Andreas özvegye

1584– Hermann Schodt

1588– Joan Paul

1589–1604 Michael

1619–1640 Caesar Blondello (Genfből)

1668–1677 Johannes Adolg

1677–1689 Daniel Teutsch (Mayer)

Erd Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaélyben a harmadik legrégibb alapítású a besztercei városi gyógyszertár 1516-ban, a város levéltárában található okmány igazolja, hogy Martinus patikus Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása ebben évben 10 „florin” fizetést kapott, egy 1567/68-as elszámolás pedig vásárlásra utal, sőt a gyógyszerész utazását és a gyógyszertárat Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása ellenőrző orvos kiadásait fedező pénzekről is említést tesz. Vezetői a következők voltak (11):

1516– Martinus

1531 körül Andreas

1570–1575 Winter Eustachius

1590 körül Ambrosius

1662– Schultz Christian

–1681 Corvinus Johannes

1681–1713 Golfelius Christoph

A gy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaógyszertár 1713-ban magántulajdonba megy át, később Fekete Sas néven működik tovább.

A kolozsvári városi patikát 1573-ban alapították, és százhatvank Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaét éven át a város egyedüli gyógyszertára. A másodikat 1735-ben létesítették a jezsuiták. A városi gyógyszertár kezelői köz Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaül csak néhánynak a neve ismeretes (23):

Szőcs Mihály,

Patikárius János

Stanno Ede

Foith Jakab

Első magántulajdonosa 1727-től Schwartz Sándor volt, halála után (1749) özvegye ör Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaökölte a patikát, aki a Szepességből idetelepedett Mauksch Tóbiás gyógyszerészt alkalmazta mint provizort, majd három év után eladta neki a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása gyógyszertárat. Később, miután már a Hintz család tulajdonába ment át, felvette a Szent György nevet (20).

Segesváron 1720-tól működött v Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaárosi gyógyszertár. Kezelője id. Sturzer Dániel gyógyszerész, aki 1732-ben megveszi és Oroszlán névvel működteti 1737-ig, haláláig. Továbbra is a csal Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaád tulajdonában marad a gyógyszertár, 1794-ig fia, ifj. Sturzer Dániel lesz a tulajdonos.

Szászrégenben 1780-tól létezett városi gyógyszertár. Kezelője Brandsch Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Mihály volt. 1796-tól már magántulajdonba megy át, de nevében megőrizte eredeti jellegét (^ Apotheke am Rathaus).

A városi tanácsok hatáskörébe Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása tartozó gyógyszertárak mellett különleges helyet foglaltak el a bányavidékeken a Bányaigazgatóság által létesített gyógyszertárak. Ilyenek voltak péld Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaául a Bánságban, Oravicabánya, Resica­bánya, Bogsánbánya, Szászkamontana, Újmoldova helységekben. A legrégibb okirat 1726. december 21-i keltezésű, ebben Stephanovits nevű gyógyszerész k Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaéri az általa küldött gyógyszerek árának megtérítését a Bányaigazgatóságtól. Egy 1728. évi költségvetésből kiderül, hogy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása a bánsági öt bányamanufaktúra részére milyen összeget szántak gyógyszerek vásárlására. Egy másik okmány szerint 1735. december 7-én az udvari tanácsos (Neffzern Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása báró) a bécsi udvarnak küldött jelentésében jelzi, hogy itt nagyon drágák a gyógyszerek, a környék orvosai sokszor hamisítj Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaák is őket, ezért sürgeti egy gyógyszertár felállítását. Levéltári adatok bizonyítják, hogy 1775-ben Oravicabányán már l Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaétezett gyógyszertár Bergapotheke néven, és kezelője Johann Lederer gyógy­szerész volt, aki egy 1790. október 21-i keltezésű 660. számú okiratban (közli Gálffy,12,13) a Bánya Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása­igaz­gatóságtól kéri fizetését. Az 1796. október 16-án kötött szerződésből kiderül, hogy a Bányaigazgatóság átadja a gyógyszert Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaárat Johann Lederernek, aki ezután, 1797. február 1-jén megnyitja magántulajdonban levő Fekete Sas gyógyszertárát. A szerződés szerint a gyógyszerész Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása köteles 20 %-kal olcsóbban adni a gyógyszereket a bányászoknak és azok családtagjainak, akik a Betegsegélyező Hivatalnak tagdíjat fizetnek. 1820-ban Johann Lederer özvegye eladja a gyógyszert Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaárat Knoblauch Károly gyógyszerésznek, akinek leszármazottai több gene­ráción át vezették.

* * *

Az egymás mellett működő egyházi és városi, majd polgári Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása gyógyszertárak közt többször ellentét alakult ki, egyrészt mert a szerzetesrendiek később nyilvánossági jogot kaptak, s így nemcsak a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása kórházaikban fekvő betegeket látták el gyógyszerrel, hanem a lakosságot is kiszolgálták, másrészt mert a szegényeknek sokszor olcsóbban vagy térítésmentesen adtak Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása ki gyógyszert, és ez a városi és a polgári gyógyszertárak forgalmára nem volt kedvező. Mindenki saját jogrendszere alapján érvényesítette Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása érdekeit, míg az állami szabályozás minden téren egységes alapon meg nem indult. III. Károly király 1735-ben elrendelte, hogy amennyiben a lakosság részére Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása is kiszolgálnak gyógyszert a jezsuita és az irgalmas-rendi szerzetesek, kötelesek a városnak a jog fejében bizonyos összeget befizetni. 1748-ban Mária Terézia eltiltotta a jezsuitákat a gy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaógyszerek árusításától, kizárólag saját szükségletükre tarthattak gyógyszert, de csak ott korlátozták a szerzeteseket, ahol a városnak is Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása volt saját gyógyszertára (8).

Erdélyben a nyilvános polgári gyógyszertárak száma a XVIII. század közepétől kezdve megnövekedett, el Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaőbb a városokban, majd a bánya- és ipari központokban, végül a községekben és a nagyobb falvakban is. Új gyógyszertár nyitására előbb Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása a Helytartótanács és az Erdélyi Főkormányszék, majd a városi tanácsok adtak jogot, később a belügyi és végül az egészs Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaégügyi minisztériumok illetékes osztályainak volt beleszólásuk és döntési joguk ebben a kérdésben. Csak jóval később, a XIX. században, a Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása gyógyszerészek önszerveződésének beindulása után alakultak meg a Gyógyszerész Kollégiumok, amelyeknek hatáskörébe tartozott, hogy az újonnan felállítand Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaó gyógyszertárak megnyitása mellett vagy ellen döntsenek.
Irodalomjegyzék
1. Baradlai J.: Régi erdélyi gyógyszertárak. Magyar Gyógyszerész 1, 2, 8–9 (1927).

2. Baradlai J., Bársony E.: A Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása magyarországi gyógyszerészet története. I. kötet. A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület kiadása, Budapest 1930. 205, 215, 223 , 225. o.

3. Budaházy I.: Új adatok az első nagyváradi gy Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaógyszertárak megjelenéséről. Gyógyszerészet 43, 7, 451–453 (1999).

4. Csippék J.: A szerzetesrendek gyógyszerészei 1724–1790-ig. Elhangzott a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók kolozsvári nagygyűlés Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaén. Gyógyszerészi Közlöny 19, 591, 626, 643, 657, 672. o. (1903).

5. Csippék J.: Adatok a hazai gyógyszerészet történetéhez. IV. Katonai gyógyszerészet. Gyógyszerészi Értes Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaítő 13, 45, 882–885, 942–945, 963–965, 982–985 (1905).

6. Csirák Cs. (szerk.): Otthonom Szatmár megye. Szatmári füzetek 6. Egészségügy-történeti dolgozatok. Szent-Györgyi Albert társaság kiadása, Szatmárnémeti Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása 1997, 311–312. o.

7. Czágány I.: Magyarország barokk patikái. Comm. Hist. Artis Med. Hung., Suppl. 9–10, 91–101 (1977).

8. Demkó K.: A magyar orvosi rend története tekintettel a gyógyászati intézmények Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása fejlődésére Magyarországon a XVIII. sz. végéig. Dobrovszky és Franke kiadása, Budapest 1834. 492–494. o.

9. Ernyey J.: A szerzetesrendek gyógyszertárai hazánkban. Gyógyszer Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaészi Értesítő 6, 16, 243 (1898).

10. Ernyey J.: Tábori gyógyszertárak. Gyógyszerészi Értesítő 6, 17, 259, 275 (1898).

11. Fabritius G.: Beiträge zur Geschichte der deutschen Apotheken und Apotheker in Siebenbürgen. Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása 1986. 71, 238, 272, 354, 383. o.

12. Gálffy J.: Contribuţii la istoria medico-sanitară a regiunii miniere din Banat. Teză de doctorat IMF Tg. Mureş 1974. 187–190. o.

13. Gálffy J.: Istoricul farmaciilor miniere din Banat. Igiena Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása, Medicina muncii şi Medicina socială 37, 1, 81–89 (1988).

14. Geml J.: A gyógyszertári jog adományozása és a temesvári gyógyszertárak. Különlenyomat a Városi Közlöny 1907. júliusi sz Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaámából, Temesvár. 274–279. o.

15. Grabarits I., Grabaritsné Ihász Zsuzsa: Az osztrák jezsuita rend patikái és patikusai 1716–1773. Comm. Hist. Artis Med. Hung. 107–108, 137–160 (1984).

16. Izsák S.: Mikor Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása alapították a nagyváradi Gránátalma gyógyszertárat? Orvosi Szemle (Marosvásárhely) 20, 5, 104–107 (1974).

17. Kapronczay K.: Báthory István gyógyszerészei. Gyógyszerésztörténeti Diárium Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása 1975. 59–67. o.

18. Koritsánszky O., Löcherer T. (szerk.): Gyógyszerészek Évkönyve 1941. évre. A Gyógyszerészi Közlöny kiadása, Budapest. 833–835. o.

19. Mermeze Gh.: Istoricul farmaciilor din Oradea. Teză de doctorat Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása. IMF Tg. Mureş 1985.

20. Offner R.: Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen der Zips und Siebenbürgen, auf dem Gebiete des Heilwesens, am Beispiel der Klausenburger Apotheker-Dynastie Mauksch. In Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása MU Dr Ludovit Markusovsky a jeho doba. Presov-Bratislava-Wien 1993. 120–128. o.

21. Orient Gy.: Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása nyomása, Cluj– Kolozsvár 1926. 37, 54, 98–99 , 148–159. o.

22. Pataki J.: Patikaláda. Orvosi Szemle – Revista Medicală (Kolozsvár) 6, 4, 121 (1933).

23. Pataki J.: Városunk legrégibb gyógyszertára. Orvosi Szemle – Revista Medicală 9, 6, 198–200 (1936).

24. Péter Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása I. Z.: Nagyvárad római katolikus templomai. Kiadja a Literatus kft., Nagyvárad 1992. 60. o.

25. Pop A.: Farmacii publice Orădene în perioada 1880–1919. Crisia. (Muzeul Ţării Crişurilor) 26–27, 131–154 (1997).

26. Róthschnek V.E.: A Debrecen Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása – Biharmegyei Gyógyszerész Testület és az Általános Magyarországi Gyógyszerész Egylet III. kerület, IV. járás gyógyszertárai, testülete és egylet Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaének története. Az Egylet kiadása, Debrecen 1882.

27. Roth F. I.: Primele farmacii din Sibiu şi evoluţia lor pîna în secolul al XIX-lea. Ed. Muzeul Bruckenthal. Sibiu 1971.

28. Sági Erzsébet Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása: A régi magyarországi jezsuita patikák ismertetése a legújabb kutatások alapján. Gyógyszerészet 42, 1, 29 (1998).

29. Sági Erzsébet: Az egykori kolozsvári jezsuita Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása patika. Gyógyszerészet 42, 5, 266 (1998).

30. Sági Erzsébet: Az egykori nagyváradi jezsuita patika. Gyógyszerészet 42, 5, 267 (1998).

31. Schwartz I.: A gyógyszerészet történetéhez Magyarországon a XVIII. század elej Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaéig. Gyógyszerészi Közlöny 7, 19, 305 és 21, 338 (1891).

32. Sz. Tóth Magda: II. Rákóczi György gyulafehérvári patikájának gyógyszerei és felszerelése 1650-ben. Comm Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása. Hist. Artis Med. Hung. 125–132, 111–142 (1989–1990).

33. Tamás M.: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Erdélyben 1512-től 1920-ig, különös tekintettel Brassóra, a Barcaságra, valamint Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Udvarhely, Csík és Háromszék megyékre. Doktori tézis (kézirat). Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest 1990.

34. Török I.: Az Irgalmasrend szatmárnémeti kórházának Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása története. Orvostudományi Értesítő. Az EME kiadása (Kolozsvár). 70, 257–258 (1997).

35. Zboray B.: Irgalmasrendi gyógyszertárak Magyarországon. Gyógyszerészet 35, 10, 541–543 (1991).

36. Varságh Z. (szerk.): Gyógyszerészek zsebnapt Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaára az 1918-ik évre. A Gyógyszerészi Hetilap kiadása, Stephaneum Nyomda RT., Budapest 1917.

37. Veress E.: Báthoryak korabeli jezsuiták levelezése és iratai. I. kötet: 1571–1583, II. k Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaötet: 1575–1888. Erdélyi Történelmi Források – Fontes rerum Transsylvanicum. Athenaeum kiadás, Stephaneum nyomda, Budapest 1911.

38. *** Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. Anyagát gyűjtötte Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása Szabó T. Attila. IV. kötet. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1984. 784. o.; X. kötet (Főszerkesztő Vámszer Márta). Akadémiai kiadó Budapest – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 2000. 569–571. o.

39. *** Mezey Jen Rövidítések - 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulásaő. Gyógyszerészi Szemle 6, 44, (1941. november 1.).

40. *** Balázsovics Pál. Gyógyszerészi Szemle 7, 11 (1942. március 14.).

41. *** Lázár Ernő. Gyógyszerészi Szemle 7, 28 (1942. július 11.). • oldrussian.ru/diretoria-do-sistema-de-bibliotecas-3.html
 • oldrussian.ru/vikoristannya-ponyattya-viznachenogo-ntegralu-v-ekonomc.html
 • oldrussian.ru/31-douglas-mcinnes-drive-laidley-qld-4341.html
 • oldrussian.ru/zauvazhennya-3-oao-kievskij-nauchno-issledovatelskij.html
 • oldrussian.ru/kolesnchenko-l-a-borisenko-l-l-k-60-osnovi-psiholog-ta-pedagogki-navch-metod-posbnik-dlya-samost-vivch-disc-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/65-uchebnik-mnemotehniki.html
 • oldrussian.ru/t-2sekcya-fziko-matematichnih-nauk-o-m-zavalnyuk-kandidat-storichnih-nauk-profesor-rektor-kamyanec-podlskogo.html
 • oldrussian.ru/chapter-ii-edited-by-the-faculty-of-political-science-of.html
 • oldrussian.ru/f21otjiherero-as-applied-language-this-faculty-yearbook-is-valid-for-2011-only-regulations-and-curricula-may.html
 • oldrussian.ru/capabilities-of-the-newborn-5-films-about-christo-and-jeanne-claude.html
 • oldrussian.ru/the-chancellor-supersedes-a-cg-001-000jd-000-dated-1993-05-01.html
 • oldrussian.ru/referat-na-temu-trankngov-sistemi-zvyazku.html
 • oldrussian.ru/85-skifijskaya-istoriya.html
 • oldrussian.ru/lekciya-22-metod-dereva-celej-issledovanie-sistem-upravleniya-konspekt-lekcij.html
 • oldrussian.ru/a-fiskola-kzponti-cme-javtani-kell-az-j-fakults-tisztsgviselivel-valamint-a-gtfk-kari-figazgat-helyettesvel-10.html
 • oldrussian.ru/virobnichij-plan-metodichn-rekomendac-shodo-vikonannya-kursovo-roboti-z-vibrkovo-navchalno-disciplni-ciklu.html
 • oldrussian.ru/poyasnyuvalna-zapiska-profesjna-programa-pdvishennya-kvalfkac-derzhavnih-sluzhbovcv-vkategor-posad-ta-kadrovogo.html
 • oldrussian.ru/foreword-by-robert-graves-3.html
 • oldrussian.ru/21-le-premier-type-la-priode-conditionnelle-probable-ou-ouverte-vers-les-mondes-possibles.html
 • oldrussian.ru/programa-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya-dlya-zarahuvannya-na-navchannya-za-okr-mag-str.html