Розповсюдження багаторічної мерзлоти - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040103 геологія Затверджено


^ Розповсюдження багаторічної мерзлоти
 • Основні типи підземних вод багаторічномерзлих порід

  Території розповсюдження багатолітньомерзлих порід називаються областями багатолітньої мерзлоти.

  До багатолітньомерзлих порід відносяться породи з нульовою або від`ємною температурою, в яких вся вода або її частина знаходиться у вигляді льоду протягом тривалого часу (від декількох років до десятків сотень тисяч років).

  Багатолітньомерзлі породи розповсюджені в Антарктиді, північно-східній частині Євразії, на Алясці, Північній Канаді, арктичних островах, Гренландії, у високогірних районах.

  У межах суші площа розповсюдження багатолітньомерзлих порід складає 35 млн.км2 (24% площі суші). У північній півкулі це становить 22 млн.км2, у південній – 13 млн.км2. У Сибіру та на узбережжі Північного Льодовитого океану багатолітньомерзлі породи розповсюджені навіть на шельфі.

  Потужність багатолітньомерзлих порід у північній Європі та Америці закономірно збільшується з півдня на північ від перших метрів до 1000 м і більше.

  Максимальна потужність мерзлих порід (за Н.О. Вельміною) відмічена в південній частині Анабарського масиву, у верхів`ях річки Мархи, і становить 1450 м.

  У межах всієї великої території поширення мерзлих порід розрізняють області: 1) суцільного розповсюдження; 2) переривчастого розповсюдження мерзлих порід, пронизаних таліками; 3) острівного розповсюдження мерзлих порід, де вони зустрічаються у вигляді островів серед розморожених порід; 4) область розморожених порід із глибоким заляганням мерзлих порід (наприклад, у західному Сибіру).

  Типи підземних вод в районах багатолітньої мерзлоти виділені Н.І. Толстіхіним (1933 р.) за умовами їх поширення та циркуляції. Це - надмерзлотні, підмерзлотні та міжмерзлотні води.

  ^ Надмерзлотні води залягають у товщі порід, які обмежені зверху поверхнею землі, а знизу верхньою межею постійно мерзлих порід. До них відносяться води діючого шару, води надмерзлотних таліків і кріогенних утворень. Нижнім водотривом для цих вод служать постійно мерзлі породи. Водоносний горизонт, який утворюється з надмерзлотних вод у літній період, є в більшості ґрунтовим. Область розповсюдження та живлення його в цей період співпадають. Основним джерелом живлення служать атмосферні опади, талі води та підмерзлотні води, які піднімаються під напором через крізні таліки. Взимку води діючого шару промерзають.

  При обмеженні знизу постійно мерзлими породами, а зверху шаром сезонного промерзання, надмерзлотні води можуть набувати тимчасового напору. При їх замерзанні можуть утворюватися бугри обдимання, полійні бугри.

  Розвантажуються надмерзлотні води у вигляді низхідних сезонних джерел на схилах озерних котловин, долин річок, ярів тощо. Води, в основному, прісні, із загальною мінералізацією менше 0,2 г/дм3, гідрокарбонатного кальцієвого складу. Склад і мінералізація можуть змінюватися лише в районах населених пунктів і в місцях зв`язку їх із більш глибокими горизонтами.

  Надмерзлотні води бувають приурочені до нескрізних таліків, які утворюються під руслами річок, котловинами озер внаслідок отеплюючої дії поверхневих вод. Вони найчастіше існують навіть взимку.

  Води діючого шару в господарстві використовуються дуже мало через сезонне існування, незначні потужності та малі запаси. Придатними для використання є води підруслових надмерзлотних таліків.

  ^ Міжмерзлотні води - це води як у рідкій, так і у твердій фазах, що замкнені в товщі багатолітньомерзлих порід. Підземний лід залягає або у вигляді компактних прошарків і лінз, або льодяних кристалів у порах і тріщинах гірських порід. Рідка вода міститься у крізних та замкнутих таліках. Температура її коливається від часток градуса до перших градусів, а високомінералізовані можуть бути навіть з від`ємною температурою до
  -50С. Замкнуті таліки з усіх сторін оточені мерзлою породою. Вони містять у собі переважно солону воду, яка може бути в рідкому стані при від`ємних температурах. Прісні рідкі води можуть теж існувати при від`ємній температурі, але при високому тиску.

  Крізні таліки пронизують всю товщу постійно мерзлих порід. Через ці таліки відбувається гідравлічний зв`язок надмерзлотних і підмерзлотних вод. Рух підземних вод тут відбувається у вертикальному напрямку, у вигляді висхідних і низхідних потоків.


  Література [1, 2]


  Тема 12 Підземні води під морями та океанами. (8 годин на самостійну роботу)
  1. ^ Класифікації субмаринних вод
  2. Субмаринні водоносні системи, які мають водообмін із континентами.
  3. Водоносні системи глибокого океанічного дна, не пов`язані з континентами.
  4. Субмаринні гідротермальні системи


  Водоносність гірських порід, які складають дно великих акваторій, у наш час ще дуже слабо вивчена. Разом із тим перспективи активного освоєння величезних просторів Світового океану потребують знання гідродинаміки, гідрогеохімії та гідрогеотермії водоносних систем.

  Загальна площа Світового океану складає 364,3 млн. км2 (71% земної поверхні), максимальна глибина (11 км) встановлена в Тихому океані, а середня глибина змінюється від 1,1 км у Північному Льодовитому до 4 км у Тихому океані.

  З урахуванням цього в останні роки з`являються аргументовані припущення про необхідність виділення морської гідрогеології в самостійний напрямок на зіткненні морської геології та гідрогеології.

  Підземні води у відкладах морського та океанічного дна прийнято називати субмаринними.

  Класифікації субмаринних вод наразі розроблені дуже слабко. Є.П. Баскаков вважає, що під дном морів та океанів розвинуті водоносні системи, аналогічні континентальним басейнам пластових вод, масиви тріщинних вод, а також так звані таласобасейни (рухомі океанічні пояси, які формуються при розсуванні океанічної кори). Він виділяє дві групи субмаринних артезіанських резервуарів:

  1) які створюють єдині водонапірні системи з артезіанськими басейнами суш (берегові, шельфові зони);

  2) які не мають зв`язку із сушею (глибоководні морські котловини, глибоководні жолоби, материкові підняття, абісальні рівнини ложа океанів).

  Наявний обмежений фактичний матеріал по різних крупних акваторіях Землі та сучасні теоретичні концепції дозволяють все ж таки вважати субмаринні гідрогеологічні резервуари відмінними від чисто континентальних і, в залежності від причин та характеру водообміну, виділити:

  1) водоносні системи (шельфів, континентальних схилів і внутрішніх морів), які мають водообмін із континентами;

  2) водоносні системи глибоких океанічних западин (абісальних океанічних рівнин), які не пов`язані з континентами;

  3) субмаринні гідротермальні системи.


  Література [1, 2, 9]


  Практична робота №8

  Тема

  Побудова і аналіз гідрогеологічних розрізів.

  План

  1. Загальна характеристика гідрогеологічних розрізів

  2. Послідовність побудови гідрогеологічних розрізів.

  3. Аналіз конкретного гідрогеологічного розрізу


  Тема 13 Режими руху підземних вод. Закони фільтрації. (2 год.)

  Лекція13 Режими руху підземних вод. – 2 години.

  План лекції:

  1. Режими руху підземних вод.

  2. Закони фільтрації.


  Режими руху підземних вод. Закони фільтрації. Підземні води перебувають у постійному русі. Процеси руху води, що відбуваються в гірських породах під впливом різноманітних природних і штучних факторів, вивчає науково-методичиний розділ гідрогеології „Динаміка підземних вод”. Її основи закладені в роботах Дарсі, Дюпюі, Бернуллі, Ейлера та ін.

  Види руху підземних вод виділяються виходячи з особливостей переміщення її в гірських породах. Розрізняють рух вод у ненасичених і насичених породах. У ненасичених породах (у зоні аерації) рух води носить назву інфільтрації. Виділяють два види інфільтрації: вільне просочування і нормальна інфільтрація.

  Вільне просочування - рух вільної води зверху вниз під дією сил тяжіння та капілярних сил. Рух відбувається окремими струменями по найбільших порах. Більша частина пористого простору залишається при вільному просочуванні ненасиченою водою і в ній зберігається циркуляція атмосферного повітря і пари води. Кожна струминка води розгалужується на більш тонкі цівки, які при подальшому русі навкруги зерен породи знову з‘єднуються і роз‘єднуються. Вільне просочування найчастіше спостерігається при випаданні дощу.

  Нормальна інфільтрація простежується в зоні аерації коли пористий простір ґрунту насичений водою повністю і рух вільної води зверху вниз відбувається суцільним потоком. Такий рух спостерігається наприклад під днищами каналів.

  Рух води в насичених гірських породах називається фільтрацією.

  Фільтрацію підземних вод вивчають відповідно до умов басейну або потоку. В умовах басейну рівень води у водоносних горизонтах займає горизонтальне положення і, завдяки цьому, вода в них не переміщується. У природному середовищі такі умови дуже рідкі. В основному, підземні води знаходяться в постійному русі, утворюючи потоки. У межах потоків рух води відбувається з місць із більшими гідродинамічними напорами до місць із меншими напорами, іншими словами, з місць із більш високими абсолютними відмітками рівня води до місць із меншими відмітками.

  Безнапірні фільтраційні процеси характерні для підземних вод із вільною рівневою поверхнею, що відповідає водоносним пластам, насиченим не на всю потужність.

  Напірна фільтрація спостерігається у водоносних горизонтах, насичених на всю потужність, перекритих водотривкими шарами і в яких гідростатичний тиск перевищує атмосферний. При розкритті таких горизонтів свердловинами рівень води в них піднімається вище покрівлі горизонту.

  При усталеному (стаціонарному) русі підземних вод параметри фільтраційного потоку (потужність, швидкість руху, гідродинамічний напір) в кожному конкретному перетині потоку постійні в часі, хоча в різних перетинах вони можуть відрізнятися.

  Неусталена фільтрація характеризується змінними в часі параметрами потоку підземних вод у кожному конкретному перетині.

  Рівномірний рух підземних вод характеризується постійною швидкістю в усіх перетинах потоку. Прикладом такого руху можуть бути безнапірний або напірний потоки постійної потужності.

  Нерівномірна фільтрація проявляється в тих горизонтах, де швидкість руху підземних вод змінюється на шляху потоку. Нерівномірний рух підземних вод є найбільш розповсюдженим у природі.

  За гідравлічними особливостями рух підземних вод поділяють на ламінарний і турбулентний.

  При ламінарній фільтрації (від латинського lamina – пластинка, смужка, шар) підземний потік характеризується тим, що окремі струмені води рухаються без розриву суцільності, з невеликими швидкостями, без перемішування між собою.

  Турбулентним (turbulentus – безладний) називається такий рух, при якому відбувається активне перемішування між окремими струменями води.

  Залежність між швидкістю фільтрації або витратою потоку і величиною напірного градієнта (гідравлічного нахилу) визначає закони фільтрації. Ламінарна фільтрація підкоряється лінійному закону фільтрації. Цей закон був відкритий в 1856 р. французьким гідравліком Ж. Дарсі.

  Дослідами встановлено, що кількість води, яка фільтрується через поперечний перетин циліндра з піском за одиницю часу, прямо пропорційна площі цього перетину та величині напірного градієнта, що дорівнює відношенню різниці рівнів у п`єзометрах до відстані між ними.

  Математично встановлену залежність можна записати так:

  Q = k F I

  Ця залежність отримала назву залежності Ж.Дарсі.

  Прямо пропорційна залежність між швидкістю фільтрації і напірним градієнтом у формулі обумовила і назву закону Ж. Дарсі як лінійний закон фільтрації.

  Лінійний закон фільтрації діє при ламінарному виді руху води. Якщо вода рухається по великих тріщинах або карстових каналах, швидкість її може збільшуватися, і тоді спостерігається відхилення від закону Дарсі (ламінарний рух замінюється турбулентним).

  Турбулентний рух підземних вод підкоряється так званому квадратичному закону фільтрації. Його сформулювали незалежно один від одного Шезі і О.О. Краснопольський. Математично його можна записати так:

  Q = kк F .

  У деяких потоках підземних вод на різних ділянках незалежно існують ламінарний і турбулентний режим фільтрації. Це буває, наприклад, в умовах руху води в тріщинуватих породах, де вузькі тріщини перетинаються із широкими. У вузьких тріщинах буде ламінарна фільтрація, а в широких – турбулентна. Така фільтрація носить назву змішаної фільтрації.

  Література [1, 2, 3, 6]


  Завдання для самостійної роботи (2 год.):

  1. Що таке рівномірна та нерівномірна фільтрація?

  2. Яки види руху гравітаційних вод виділяються в зоні аерації?

  3. Як формулюється лінійний закон фільтрації?

  4. Що таке коефіцієнт фільтрації, від яких фізичних властивостей гірської породи та води він залежить.


  Література [1, 2, 3, 6]


  Тема 14 Розрахунок витрати потоку при різних видах руху підземних вод. (4 год.)

  Лекція15 – 16 Розрахунок витрати потоку при різних видах руху підземних вод. – 4 години.

  План лекції:

  При вивченні руху підземних вод звичайно виникають завдання: 1) визначення витрати потоку підземних вод; 2) побудова депресійної кривої (для безнапірних водоносних горизонтів) або п’єзометричної кривої (для напірних водоносних горизонтів).

  В подальшому розгляд розрахунків наведено стосовно до однорідного усталеного руху потоку підземних вод.

  Фільтрація називається рівномірною, якщо по мірі руху підземних вод швидкість та витрата потоку не змінюються. Такий вид руху зустрічається в місцях, де водоносні горизонти не мають живлення і де відсутнє розвантаження. Рух підземних вод тут має транзитний характер.

  У безнапірних водоносних горизонтах такий рух спостерігається за умови, що дзеркало підземних вод паралельне нижньому водотриву.  У напірних водоносних горизонтах рівномірна фільтрація спостерігається, якщо по мірі руху води спостерігається постійність потужності і напірного градієнту потоку.

  Витрата потоку за формулою Дарсі дорівнюватиме:  У вертикальному розрізі рівномірного потоку поверхня води має вигляд прямої лінії. Для побудови ліній рівня підземних вод (безнапірних і напірних) в умовах рівномірної фільтрації достатньо відміток рівня у двох точках, розташованих у напрямку руху.

  Нерівномірна фільтрація спостерігається, якщо по мірі руху підземних вод змінюється швидкість фільтрації та витрата потоку. У вертикальному розрізі нерівномірного потоку за течією поверхня води має вигляд кривої лінії, яка називається кривою депресії.

  ^ У безнапірному водоносному горизонті в напрямку руху води змінюються потужність і напірний градієнт (ухил поверхні).

  q = k hcep. Icep.


  Для умов напірної нерівномірної фільтрації витрата потоку визначається таким же чином.


  Побудова кривої депресії потоку зводиться до визначення положення рівня води в перетинах, розташованих в проміжку між двома перетинами з відомими положеннями рівнів.

  Для ґрунтового нерівномірного потоку при горизонтальному нижньому водотриві необхідно знати потужність горизонту у двох перетинах (h1 i h2) і відстань між ними (L).

  h =

  Задаючи різні значення х, можна визначити за формулою значення h у різних перетинах потоку і, з`єднавши отримані точки, побудувати криву депресії.

  Для побудови кривої депресії напірного нерівномірного потоку необхідно знати відмітки п`єзометричних рівнів у двох перетинах 1 і 2 з відстанню L між ними.

  H = H2 + x/L (H1 - H2 ).

  Задаючи різні величини х у формулу, можна визначити положення різних точок кривої депресії і побудувати її.


  Література [1, 2, 4]

  Завдання для самостійної роботи (2 год.):

  1. Виведіть залежність для розрахунку витрати рівномірного ґрунтового потоку.

  2. Виведіть залежність для розрахунку витрати нерівномірного ґрунтового потоку.

  3. Як можна розрахувати криву депресії нерівномірного напірного потоку?

  4. Як ви розумієте неоднорідний потік в розрізі, в плані?

  5. Виведіть залежність для розрахунку неоднорідного двошаруватого потоку.


  Література [1, 2, 4]


  Практична робота №9

  Тема

  Визначення дебіту досконалої артезіанської свердловини.

  План

  1. Коротка характеристика типів свердловин.

  2. Обчислення дебіту артезіанської свердловини з круговим контуром живлення при горизонтальному заляганні водотриву за формулою Дюпюї.  Тема 15 Поняття про водозабори. (2 год.)

  Лекція17 Поняття про водозабори. – 2 години.

  План лекції:

  Для водопостачання та інших потреб підземні води можуть видобуватися за допомогою спеціальних інженерних споруд, які називаються водозабірними. За особливостями розкриття водоносних горизонтів вони поділяються на вертикальні та горизонтальні.

  До вертикальних водозаборів відносяться бурові свердловини, шахтні колодязі; до горизонтальних - каптажні галереї, канали, трубчасті дрени, кяризи тощо.

  Розрізняють досконалі і недосконалі гірничі виробки. Під досконалими розуміються виробки, які розкривають водоносний пласт на всю його потужність. Вода в такі виробки надходить через стінки в інтервалі, що відповідає потужності напірного (а) та ґрунтового пласта біля свердловини (б).

  Недосконалими виробками називаються такі, в які вода надходить в інтервалі, що менший за потужність водоносного пласта.

  Розрізняють два види недосконалих вертикальних гірничих виробок (свердловин, колодязів): 1) артезіанські з повністю затопленим фільтром, який може бути розташованим в різних частинах водоносного горизонту - біля покрівлі, всередині, біля підошви; 2) ґрунтові - з великим заглибленням фільтру під рівень ґрунтових вод з різноманітним положенням фільтра в водоносному горизонті, і частково затоплені.

  Якщо із свердловини чи колодязя відкачувати воду, то рівень води в них починає знижуватися від початкового - статичного рівня. Рівень, який знижується, називається, динамічним.

  При довготривалій відкачці у водоносному горизонті навколо колодязя (свердловини) утворюється лійкоподібне зниження рівня підземних вод. Найбільше воно у колодязі. На деякій відстані від колодязя зниження настільки мале, що динамічний рівень зливається із статичним. Лійкоподібне зниження рівня води підземних вод прийнято називати воронкою депресії.

  У вертикальному розрізі воронка депресії відображається у вигляді кривої лінії, яка зветься кривою депресії. Відстань від осі колодязя до точки, де динамічний та статичний рівні зливаються, називається радіусом впливу. В умовах усталеного руху положення воронки депресії постійне, а в умовах неусталеного руху – змінюється в часі.

  Вперше теорію притоку води до колодязя розробив Дюпюі (1867 р.). При розрахунках припускається, що водопровідність пласта постійна, а нижній водотрив – горизонтальний. При цьому лінії току в плані мають вигляд радіусів, спрямованих до колодязя, а в розрізі паралельних прямих.

  Розрахунок притоку води до досконалого артезіанського колодязя виконується, виходячи з формули Дарсі.  Ця формула була виведена французьким гідравліком Дюпюі і носить його ім’я, використовується вона для визначення дебіту (витрати) колодязя Q при усталеному русі.

  При неусталеному русі:

  Q =


  Типове завдання модульної контрольної роботи № 2


  1. Які види руху підземних вод ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

  2. Що відбивають закони фільтрації? Чому основний закон фільтрації носить назву "лінійний"?

  3. Що характеризує водопроникність гірських порід? Що таке коефіцієнт фільтрації, яка його розмірність?

  4. Що таке одинична витрата потоку підземних вод? Вивести залежність для розрахунку витрати рівномірного безнапірного потоку підземних вод.

  5. Виведіть залежність для побудови кривої депресії нерівномірного напірного потоку.


  Контрольні запитання до змістового модуля II   1. У чому різниця між мінералізованими та мінеральними водами?

   2. З якою мінералізацією використовуються мінеральні води як питні?

   3. За якими ознаками виділяють промислові води?

   4. Практичне використання промислових вод, його перспективи?

   5. Що таке геотермічний градієнт та геотермічна ступінь?

   6. Якими можуть бути хімічний склад та мінералізація термальних вод?

   7. Практичне використання термальних вод?

   8. Які геолого-гідрогеологічні умови необхідні для дії гейзерів?

   9. Що таке рівномірна та нерівномірна фільтрація?

   10. Яки види руху гравітаційних вод виділяються в зоні аерації?

   11. Як формулюється лінійний закон фільтрації?

   12. Що таке коефіцієнт фільтрації, від яких фізичних властивостей гірської породи та води він залежить.

   13. Виведіть залежність для розрахунку витрати рівномірного ґрунтового потоку.

   14. Як можна розрахувати криву депресії нерівномірного напірного потоку?

   15. Як ви розумієте неоднорідний потік в розрізі, в плані?

   16. Виведіть залежність для розрахунку неоднорідного двошаруватого потоку.

   17. Чим відрізняється досконалі свердловини від недосконалих?


  Перелік запитань на іспит.

   1. Які основні ознаки водоносних і водотривких порід?

   2. Дайте визначення водоносного шару, горизонту, комплексу.

   3. Які класифікації підземних вод за їх умовами формування та розповсюдження ви знаєте?

   4. Що таке зона аерації?

   5. Чим верховодка відрізняється від ґрунтових вод?

   6. Дайте порівнювальну характеристику ґрунтових вод річкових долин у рівнинних та гірських регіонах.

   7. Чим пояснюється існування лінз прісних ґрунтових вод у постелях та піщаних морських островах.

   8. Які основні ознаки напірних вод?

   9. Чим відрізняються ґрунтові води від артезіанських?

   10. Що відображає карта гідроізоп'єз, чим вона відрізняється від карти гідроізоп‘єз?

   11. Які особливості артезіанського басейну?

   12. Які особливості субартезіанського басейну?

   13. Які особливості артезіанського схилу?

   14. В чому проявляється гідродинамічна зональність артезіанських басейнів?

   15. Що називається джерелом?

   16. Які особливості джерел підземних вод у зонах багатолітньої мерзлоти?

   17. Чим відрізняються джерела ґрунтових вод від джерел артезіанських?

   18. В результаті яких процесів формується тріщинуватість скельних порід?

   19. Як залежить режим руху тріщинних вод від ширини тріщин?

   20. Чим відрізняються тріщинні води від пластово-тріщинних?

   21. У чому особливості руху тріщинних вод?

   22. Як класифікуються тріщинні води?

   23. Що таке карст? Які форми карсту ви знаєте?

   24. В чому особливості руху карстових вод?

   25. Чим відрізняються карстові води від тріщинних?

   26. Які особливості формування хімічного складу карстових вод?

   27. В чому різниця між мінералізованими та мінеральними водами?

   28. З якою мінералізацією використовуються мінеральні води як питні?

   29. Основні типи мінеральних вод? Їх коротка характеристика.

   30. Як формуються вуглекислі мінеральні води?

   31. При яких захворюваннях рекомендується використання радіоактивних мінеральних вод.

   32. За якими ознаками виділяють промислові води?

   33. В яких геологічних структурах зустрічаються родовища промислових вод?

   34. Яка існує залежність між концентрацію корисних компонентів та мінералізацією промислових вод?

   35. Класифікація промислових вод?

   36. Практичне використання промислових вод, його перспективи.

   37. Що таке геотермічний градієнт і геотермічна ступінь?

   38. У межах яких тектонічних структур пошуки термальних вод вважаються безперспективними?

   39. Якими можуть бути хімічний склад та мінералізація термальних вод?

   40. Практичне використання термальних вод.

   41. Які геолого-гідрогеологічні умови необхідні для дії гейзерів?

   42. Стадії функціонування гейзерів?

   43. Класифікація термальних вод?

   44. Яка природа багатолітньої мерзлоти та де вона розповсюджена?

   45. Які виділяються види багатолітньої мерзлоти за особливостями їх розповсюдження?

   46. Дайте характеристику підземних вод, що розповсюджені в товщі мерзлих порід.

   47. Охарактеризуйте міжмерзлотні води.

   48. Що ви знаєте про кріогенні явища?

   49. Які гідрогеологічні системи виділяються в межах океанічного та морського дна?

   50. Які ви знаєте прояви зв'язку континентальних і субмаринних вод?

   51. Яка будова океанічного дна в межах абісальних рівнин?

   52. Опишіть умови формування підземних вод у межах зони Беньофа –Заварицького.

   53. Яка природа гідротерм у рифтових долинах?

   54. Що таке рівномірна та нерівномірна фільтрація?

   55. Яки види руху гравітаційних вод виділяються в зоні аерації?

   56. Як формулюється лінійний закон фільтрації?

   57. Що таке коефіцієнт фільтрації, від яких фізичних властивостей гірської породи та води він залежить.

   58. Якому закону фільтрації підкоряється турбулентний рух підземних вод?

   59. Як визначити дійсну швидкість руху підземних вод?

   60. Виведіть залежність для розрахунку витрати рівномірного ґрунтового потоку.

   61. Виведіть залежність для розрахунку витрати нерівномірного ґрунтового потоку.

   62. Як можна розрахувати криву депресії нерівномірного напірного потоку?

   63. Виведіть залежність для розрахунку витрати потоку підземних вод при зміні водопроникності пласта в горизонтальному напрямку?

   64. Виведіть залежність для розрахунку неоднорідного двошаруватого потоку.

   65. Виведіть залежність для розрахунку витрати потоку підземних вод при різкій зміні водопроникності пласта в напрямку руху.

   66. Які особливості притоку підземних вод до колодязя (свердловини)?

   67. Чим відрізняються досконалі свердловини від недосконалих?

   68. Виведіть залежність для визначення дебіту досконалого артезіанського колодязя.

   69. Виведіть залежність для визначення дебіту досконалого ґрунтового колодязя.

   70. Чим принципово відрізняється вивід формули для розрахунку досконалих ґрунтового та артезіанського колодязів?

   71. Виведіть залежність для визначення дебіту недосконалого колодязя.

   72. Розрахунок водопоглинаючого колодязя.  ^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  а) Основна література

  1. Руденко Ф.А. Гідрогеологія України. – Київ.: Вища школа. 1972.

  2. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ Київський університет. 2005.

  б) Додаткова література

  1. Бабинец А.Е.. Гордиенко Е.Е. Лечебные минеральные воды и курорты Украины. – К., 1963.

  2. Боревский Б.В., Дробноход Н.И., Язвин Л.С. Оценка запасов подземных вод. – К., 1989.

  3. Виноградов А.П. Происхождение оболочек Земли // Изв. АН СССР. Сер. геология. – 1962. – № 11. – С. 3-17.

  4. Геологический словарь: В 2-х т.– М., 1955. – Т. 1, 2.

  5. Геффер Г. Подземные воды и источники. – Л.; М., 1925.

  6. Гольдберг В.М. Газда С. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения. – М., 1984.

  7. Дробноход Н.И. Оценка запасов подземных вод. – К., 1976.

  8. Кайльгак К. Подземные воды. – Л.; М., 1935.

  9. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977.

  10. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. – М., 1972.

  11. Ланге О.К. Гидрогеология. – М., 1969.

  12. Лебедев А.Ф. Почвенные и грунтовые воды. – М.; Л., 1936.

  13. Львович М.И. Мировые водные ресурсы и их будущее. – М., 1974.

  14. Макаренко Ф.А. Вода под землей // Круговорот воды. – М., 1966.

  15. Мироненоко В.А. Динамика подземных вод. – М., 1983.

  16. Овчинников А.М. Общая гидрогеология. – М., 1955.

  17. Огняник М.С. Мінеральні води України. К., ВПЦ "Київський університет", 2000.
 • oldrussian.ru/alkoholinis-lovys-ir-pariukai-turinys.html
 • oldrussian.ru/-nformac-ya-pro-naukovu-ta-naukovo-tehnchnu-dyalnst-donbasko-naconalno-akadem-b-udvnictva-arhtekturi-donnaba-za-2006-rk.html
 • oldrussian.ru/detskie-godi-prishelci-iz-shambali.html
 • oldrussian.ru/-zaklyuchna-chastina-rozdl-moraln-cnnost-svyatogo-pisma.html
 • oldrussian.ru/ap-sergeeva-i-yu-k-tolstogo-civlne-pravo-ukrani-shishka.html
 • oldrussian.ru/derzhavno-clovo-programi-nformuvannya-gromadskost-z-pitan-vropejsko-ntegrac-ukrani-na-2008-2011-roki-u-2009-roc-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/pometun-o-p5-5-metodika-navchannya-stor-v-shkol-o-pometun-g-o-frej-man-stornka-15.html
 • oldrussian.ru/parad-metodichnih-porad-zapitaj-u-metodista-metodichnij-zbrnik-k-vidavnictvo-nmk-pto-m-kiva-2008-63-stor.html
 • oldrussian.ru/pro-potochnij-moment-zavdannya-partjnih-organzacj-u-zvyazku-z-viborami-do-organv-mscevogo-samovryaduvannya.html
 • oldrussian.ru/bbloteka-harkvsko-specalzovano-shkoli-stupenv-85-harkvsko-msko-radi-harkvsko-oblast-stornka-14.html
 • oldrussian.ru/analytical-method-and-integrated-water-resources-management-and-development.html
 • oldrussian.ru/the-tavistock-institute-a-study-in-the-hegemony-of-parasitism-the-history-and-practices-of-the-parasitic-financial-elite.html
 • oldrussian.ru/15-brown-university-common-application-2011-essay2010-last.html
 • oldrussian.ru/dancing-dancing-dancing-sf-aphorisms-a-peer-into-a-cosmos-of-starry-thoughts.html
 • oldrussian.ru/tema-39-nedogovrn-zobovyazannya-n-m-zlnik-vdpovdalnij-za-vipusk.html
 • oldrussian.ru/tema-21-splna-dyalnst-metodichn-rekomendac-ta-zavdannya-dlya-samostjno-roboti-studentv-denno-ta-zaochno-formi-navchannya.html
 • oldrussian.ru/if-you-like-visiting-the-library-youll-love-visiting-badgerlink-bring-the-immense-resources-of-public-and-school-libraries-into-your-home.html
 • oldrussian.ru/-46-the-empire-and-papacy-at-peace-12711294-preface.html
 • oldrussian.ru/chapter-5-an-economic-interpretation-of.html
 • oldrussian.ru/switzerland--general-preface.html