Розділ III 3. Вимоги охорони праці при навантажувально - розвантужувальних роботахРозділ III

3. Вимоги охорони праці при навантажувально - розвантужувальних роботах

3.1. Загальні вимоги

3.1.1. Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт повинне здійснюватися відповідно до вимог НПАОП 02.0 - 1.04 - 05, ПНАОП 0.00- 1.03-02, ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80, даного стандарту, а також експлуатаційної документації на технічні засоби. Навантажування круглих лісоматеріалів і пиломатеріалів на залізничний транспорт необхідно проводити згідно із вимогами НПАОП 63.21-1.22-90.

3.1.2. Усі навантажувально-розвантажувальні роботи мають проводитися відповідно до затвердженої роботодавцем карти технологічного процесу.

3.1.3. Нагляд і безпечна експлуатація вантажопідіймальної техніки повинні бути організовані відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.03-02, НПАОП 0.00-5.20-94, НПАОП 0.00-5.07-94, НПАОП 0.00-5.06-94.

3.1.4. Безпечність проведення навантажувально-розвантажувальних робіт має бути досягнута за рахунок :


• вибору раціональних способів виконання робіт, відповідного обладнання і технологічного устаткування;

• належної підготовки та організації місць виконання робіт;

• дотримання гранично допустимої маси переміщуваного вантажу;

• використання колективних та індивідуальних засобів захисту працівників.


3.1.5. Переміщення вантажу вантажно-транспортним устаткуванням

необхідно організовувати так, щоб унеможливлювалось перебування

працівників на вантажі і у зоні його можливого коливання чи падіння, а також переміщення вантажу поверх приміщень і транспортних засобів, в яких перебувають люди. Після закінчення робіт та у перервах між ними вантажозахоплювальні органи і пристрої (далі — органи) слід підняти у крайнє верхнє положення.

3.1.6. Деревна сировина на прирейкових лісоскладах (крім баласту, вивантаженого для колійних робіт) при висоті її до 1,2 м має розміщуватися від зовнішнього боку головки найближчої до вантажу рейки на відстані не менше 2,0 м, а при більшій висоті - не менше 2,5 м.

3.1.7У місцях навантажування і розвантаження деревної сировини повинні передбачатися заходи, які унеможливлюють її некерований рух.

3.1.8ПІД час навантажувально-розвантажувальних робіт водій та інші особи не повинні перебувати у кабіні та на підніжках транспортного засобу, проводити його технічне обслуговування. Двигун автомобіля, який завантажується або розвантажується іншими технічними засобами, кіньми або вручну, має бути вимкненим.

3.1.9. Порядок обміну умовними сигналами між стропальником і кранівником вантажно-транспортного устаткування повинен встановлюватись4 відповідно до вимог ПНАОП 0.00-1.03-02.

3.ІЛО.Для навантажування лісоматеріалів на залізничний транспорт необхідно використовувати спеціальні стаціонарні чи пересувні естакади.

3.1.11 .Місця, на яких постійно проводяться навантажування або вивантажування лісоматеріалів, повинні бути позначені знаками безпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026.

3.1.12.Дозволяється одночасне виконання навантажувально-розвантажуваль них робіт на різних штабелях за умов, якщо відстань між штабелями деревних хлистів чи довгоття становить не менше 50 м, а сортиментів — не менше 25 м.

3.1.13.Під час навантажування лісоматеріалів кранами перевагу необхідно надавати грейферним вантажозахоплювачим органам. Стропи, які використовуються для навантажування, повинні бути оснащені самовідчеплювальними прис троями.

3.1.14. Перед навантажуванням чи вивантажуванням лісоматеріалів автомобілі, залізничні вагони, платформи і вузькоколійні вагони-зчепи повиннібути надійно закріплені гальмами, башмаками, зарізними шпалами.

3.1.15. Механізоване навантажування і визвантажування круглих лісоматеріалів слід організовувати так, щоб під час роботи унеможливлювалось перебування працівників на площадці автомобіля, причепі чи на вагоні-зчепі, між штабелями, в зоні дії переміщуваного вантажу і вантажозахоплюючих органів,уключаючи зону можливого розкочування лісоматеріалів під час аварійних ситуацій.

3.1.16. Використовувати для навантажування-вивантажування деревини

екскаватор дозволяється у межах, встановлених експлуатаційною документацією на цей механізм з використанням його штатних змінних робочих органів.

^ 3.2. Вимоги до навантажувально-розвантажувальних майданчиків

3.2.1. Постійні навантажувально-розвантажувальні майданчики та транспортні шляхи до них повинні мати тверде покриття і розміри, обом діючими у лісовій галузі нормами технологічного проектування (ОНТП 02-85,ВНТП 06-85 та іншими), що забезпечують необхідний фронт робіт для встановленої кількості транспортних засобів і працівників. Для проходу (піднімання) працівників на робоче місце повинні бути передбачені тротуари, сходи, містки, трапи, які відповідають вимогам безпеки. У разі розташування навантажувально-розвантажувальних майданчиків біля від-косів, ярів тощо вони повинні мати надійно закріплений колесовідбійний брус висотою не менше 0,7 м для обмеження руху автомобілів заднім ходом. Відкоси слід надійно закріплювати.

3.2.2. Навантажувальні майданчики верхніх та проміжних лісоскладів повинні влаштовуватися відповідно до карти технологічного процесу. Його територія повинна бути добре спланованою та ущільненою, пеньки і нерівності мають бути зрізані врівень із землею, поверхневі води мають бути відведені. Дозволяється влаштовування таких майданчиків з ухилом: для автомобільних доріг - не більше 25 %, автомобільних льодяних - не більше 15%. Територія навантажувально-розвантажувальних майданчиків повинна бути очищена від кори, тріски, відрізків деревини, сміття.

3.2.3.На навантажувально-розвантажувальних майданчиках повинні бути позначені межі штабелів, проходів та проїздів між ними. Ширина проїздів повинна забезпечувати безпеку руху транспортних засобів та підйомно-транспортних машин. Місця перетинання під'їзних шляхів з канавами, траншеями і залізничними коліями повинні бути обладнані настилами або мостками для переїзду.

3.2.4.У разі, якщо автомобілі встановлюють для завантажування або розвантажування поблизу будівлі, необхідно встановлювати колесовідбійний брус, який би забезпечував відстань між будівлею і задньою частиною автомобіля не менше 0,8 м. Відстань між автомобілем і штабелем повинна бути не менше 1 м. За умови навантажування (вивантаження) вантажів з естакади, платформи, рампи, висота яких дорівнює висоті підлоги кузова, автомобіль дозволяється подавати щільно до них. У випадку різної висоти підлоги кузова транспортних засобів і наванта-жувальної платформи, рампи, естакади під час навантажування необхідно використовувати трапи, перекладки тощо.

3.2.5.Естакади, платформи, рампи для проведення навантажувально-розвантажувальних робіт із заїздом на них транспортних засобів повинні обладнуватися покажчиками допустимої вантажопідйомності, огородженням і колесовідбійними пристроями.


3.2.6.Рух транспортних засобів і вантажопідіймальних машин на навантажувально-розвантажувальних майданчиках і транспортних шляхах повинен регулюватися діючими дорожними знаками і покажчиками. Рух має бути потоковим. Якщо потоковий рух організувати неможливо, автомобілі повинні подаватися під завантажування і розвантажування заднім ходом, але так, щоб виїзд їх з території майданчиків робився вільно, без маневрування.

^ 3.3. Стропально-такелажні та підіймально-транспортні роботи

3.3.1.Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт кранами кранівники (машиністи) повинні керуватися вимогами НГІАОП 0.00 - 1.03 - 02 а також експлуатаційної документації на відповідний кран, а за необхідністю і інструкціями з охорони праці підприємства, що відповідають вимогам ПНАОП 0.00-4.15-98.

3.3.2.При спільному виконанні робіт кількома стропальниками, один із них має бути призначений старшим. Стропальники повинні виконувати вимоги ПНАОП 0.00-5.04.

3.3.3.У разі виявлення несправності обв'язки лісовий вантаж повинен бути негайно опущений у вихідне положення, а подальше його підіймання дозволяється проводити тільки після усунення несправностей.

3.3.4. Міцність ув'язки пучків (пачок, пакетів лісопродукції) не пови¬нна допускати її розриву при підійманні.

^ 3.4. Механізоване завантажування та розвантажування лісовозного транспорту

3.4.1. Лісовозний автопотяг, який очікує завантажування або

розвантажування стріловим краном, повинен бути за межами максимального

радіуса дії стріли крана, збільшеного на 5 м, і подаватись під завантажування або розвантажування тільки після дозвільного сигналу кранівника.

3.4.2. Якщо навантажування деревних хлистів (довгіття) або сортиментів

здійснюється на автомобіль чи автопотяг відстань між торцями лісоматеріалів і огородженням кабіни повинна бути не менше 0,75 м.

3.4.3. Під час навантажування і штабелювання деревини щелепними

навантажувачами потрібно дотримуватися таких вимог:

• центр маси пакета (пачки), що піднімається, не повинен виходити за габарит нижньої щелепи навантажувача;

• навантажуванні деревні хлисти (довгоття) чи сортименти повинні

вирівнюватися тільки захватом щелепного лісонавантажувача;

• переміщуваний вантаж потрібно надійно затиснути захватом і підняти

у вертикальне положення. Однак він. не повинен підніматись поверх

кабіни автомобіля (автопотяга).

3.4.4. Роботи щелепних лісонавантажувачів слід організовувати так, щоб унеможливлювалось :

• піднімання пачки лісоматеріалів зі штабеля, на якому деревні хлисти (довгоття, сортименти) розміщені хаотично;

• навантажування деревних хлистів, дерев, довгоття чи сортиментів у нижні і крайні ряди до стійок коників лісовозного автомобіля (автопотяга, платформи, зчепа), якщо довжина деревини перекриває відстань між кониками менш ніж на 1 м; . :

• піднімання, опускання і нахил вантажу під час руху навантажувача;

• здійснення штабелювання і скочування лісоматеріалів на засніжених і підтоплених ділянках схилів якщо брівки відкосу чи береги не відгороджені упорами (відбійними колодами) і не позначені знаками безпеки.

3.4.5.Навантажування лісоматеріалів дозволяється лише з однією верхівкою і не вище бортів кузова або стояків. Другу і третю верхівки деревних хлистів (за їх наявності) потрібно відпиляти до початку робіт.

3.4.6.При одночасному перевезенні лісоматеріалів різної довжини коротші з них повинні розміщуватися зверху.

3.4.7.ПІД час навантажування лісоматеріалів великими пакетами (пачками) не дозволяється:

• перебування працівників на небезпечних відстанях у зоні переміщення пакета, попереду і позаду нього;

• поправляння стояків і коників рухомого складу під піднятим пакетом (пачкою). Робити це дозволяється баграми з довгими ручками;

• охоплювання навантаженого пакета (пачки) запобіжними петлями без використання багрів та за умови перебування працівника з боку навантажування;

• перебування працівників біля блоків, стояків, поліспастів, працюючих

розтяжок, переступання через рухомі вантажні канати, та наступання

на них.

3.4.8. Під час навантажування лісоматеріалів автомобілями самонавантажувачами потрібно забезпечувати виконання таких вимог:

• підтягувати і піднімати вантаж слід плавно, без ривків. Вирівнювати пачки треба за умови її знаходження на горизонтальній площині;

• водій або навальник-штабелювальник деревини повинні перебувати збоку від напрямку руху вантажу. Не слід вмикати лебідку у разі, якщо працівники перебувають між вантажем і автомобілем ближче 5 м від вантажу у вертикальних площинах натягуваних канатів або у зоні можливого розкочування лісоматеріалів;

• опускати розвантажувальні балки до повного зняття вантажу.

3.4.9. Лісоматеріали довжиною понад 11м, які навантажені на спеціальні лісовозні автомобілі чи автопотяги, повинні бути ув'язані між передніми і задніми стійками (кониками). Ув'язування необхідно проводити із забезпеченням можливості звільнення лісоматеріалів від ув'язувального пристрою з дороги. У разі транспортування довгомірних лісоматеріалів територією промислового майданчика підприємства дозволяється ув'язуваї и їх спеціальними такелажними пристосуваннями.

3.4.10. У разі використання на лісоскладах розвантажувально-розтягувально установки ув'язування пачок потрібно виконувати з боку, протилежного їх вивантажуванню. У разі вивантаження деревини за допомогою кранів ув'язування пачок здійснюється з боку робочого місця водія.

3.4.11. Під час гравітаційного вивантажування лісоматеріалів необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

• до початку розвантажування рухомого складу потрібно переконатися у справності і цілісності замків, стояків, перекладок;

• автомобілі (автопотяги), платформи і зчепи з несправними стояками або їх замковими пристроями необхідно розвантажувати з використанням додаткових технічних засобів, які б унеможливлювали самовільне викочування лісоматеріалів;

• під час відкривання замків стояків працівникам потрібно перебувати з боку, протилежного вивантажуванню;

• зберігатибезпечну відстань між сусідніми вагонами, платформами,

зчепами. Ця відстань повинна складати не менше однієї довжини одиниці рухомого складу.

^ 3.5. Навантажувально-розвантажувальні роботи вручну

та за допомогою коней

3.5.1.Навантажування, вивантажування та перевантажування деревної сировини дозволяється проводити ланкою у складі не менше двох працівників, один з яких призначається старшим.

3.5.2.Роботи з навантажування у лісі слід виконувати на територіях, приведених до помірного ризику. Пеньки на робочих місцях та на шляху можливого вимушеного відходу працівників з небезпечних зон необхідно зрізати врівень із землею, підлісок вирубати , захаращеність прибрати.

3.5.3.Працівникам не слід перебувати поруч з купами, стосами (кіпами), штабелями деревної сировини під час встановлення, виїздів та проїздів повз них транспортних засобів.

3.5.4.Працівників, що залучаються до піднесення деревини та навантажувально-розвантажувальних робіт, необхідно забезпечити касками, чобітьми з твердим підноском, рукавицями та іншими засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 20.0-3.10-05 та НПАОП 02.0 - 3.03.05.

3.5.5.Після розкрежування деревних стовбурів, товстих гілок або розколювання чурбаків лісоматеріали, які підлягають ручному навантажуванню, повинні укладатись на підкладках у стоси або штабелі. У літній період лісоматеріали дозволяється тимчасово залишати лежачими на землі там, де відсутня загроза їх самозрушення. Купи, що утворюються під час ручного спускання сортиментів схилами або при розвантажуванні їх технічними засобами із самоскидами, перед наступним навантажуванням повинні бути зруйновані. Під час виконання цих робіт працівникам не дозволяється перебувати нижче схилом. Руйнування куп та розбирання штабелів, що покосились, слід здійснювати у присутності керівника робіт.

3.5.6.Сортимент, примерзлий до стосу, штабеля, підкладки (перекладки) або землі, дозволяється відділяти, рухаючи його у бік „від себе" сокирою, ломом, аншпугом, металевим гаком, або шляхом прокручування кондаком. Робота повинна бути організована так, щоб унеможливлювалось використання для цього забитих у деревину сокир.

3.5.7.Під час підіймання деревини та інших вантажів рух вантажу повинен бути ними добре керованим, а вантаж слід тримати ближче до тіла.

3.5.8. Підносити маломірні сортименти до місць їх навантажування необхідно у рукавицях або з використанням кліщових захватів.

З одного боку сортимент дозволяється підтримувати за допомогою металевого гака з ручкою. При цьому працівники повинні ретельно вибирати шлях, обходячи можливі перешкоди.

3.5.9. При навантажуванні, перевантажуванні та вивантажуванні сортиментів маса деревини у розрахунку на одного працівника чоловічої статті повинна становити не більше 50 кг. Піднімати, опускати, скидати вантаж, що приводиться у рух декількома працівниками, слід одночасно, за командою старшого.

3.5.10.Переносити колоду необхідно так, щоб працівники перебували з одного боку колоди. Подавати команду напідійом чи опускання колоди повинен працівник, який стоїть (йде) позаду.

3.5.11.Настил естакади уздовж транспортних шляхів на схилах повинен бути виготовленим з двокантного обрізного бруса однакової товщини або із рівних щільно укладених, обтесаних або обпиляних колод. Міцність настилу повинна систематично перевірятись особами, уповноваженими роботодавцем.

3.5.12.Кінці настилу на торцях естакади висотою 1,5 м і більше слід

огороджувати поручнями висотою не нижче 1 м і бортами висотою не нижче 20 см. Ухил естакади у бік навантажування не повинен перевищувати 3°.

3.5.13.На ґрунтах з високою несучою здатністю (неперезволожених) за відсутності естакад пріоритетним повинно бути використання ям-ніш (капонірів). Викопувати капоніри необхідно екскаваторами на глибину, яка забезпечувала б встановлення автомобіля, причепа, воза, саней з розташуванням площадок їх кузовів не вище, ніж на рівні поверхні не розрихленого шару ґрунту. За необхідності стінка капоніра з боку навантажування укріплюється.

3.5.14.Переміщення вантажів на транспортний засіб, установлений у капонірі, слід виконувати з використанням підкладних накатів або трапів, довжина яких повинна перевершувати глибину капоніра принаймні у 1,5 рази.

3.5.15.Під час навантажування (перевантажування) деревної сировини вручну необхідно дотримуватись таких основних вимог:

• не перебувати між естакадою і транспортним засобом, а також між накатами;

• не спускатися у капонір, якщо поруч з його неукріпленою стінкою розміщується вантаж;

• не поправляти вантаж при відкритому боковому борті транспортного засобу, стоячи на лісоматеріалах чи на іншому вантажі. Стояти під час навантажування-вивантажування слід на незруйнованому ґрунті, естакаді, площадці транспортного засобу або надійно закріпленому трапі зі щаблями, а на висоті понад 1,3 мі поручнями висотою щонайменше 1,2 м ;

• за наявності у кузові транспортних засобів неукріплених лісоматеріалів або інших вантажів, а також при відкритих його бортах не перебувати між автомобілем (трактором) і причепом, між упряжкою коней (волів) та возом (саньми). Забороня знаходитись у кузові транспортного засобу або на причепі під час переїздів їх від одного стосу (штабеля) до іншого;

• за наявності двох суміжних стосів або штабелів розбирати одночасно

дозволяється лише один з них;

• завантажувати транспортний засіб дозволяється лише з одного боку за умови, що з протилежного та суміжного боків відсутні люди або тварини.

3.5.16. Сортименти, маса кожного з яких не перевищує 50 кг, а довжина 1,3м

(баланси, гірничі стояки, сировина деревна тонкомірна, дров'яна деревина для технологічних потреб, екстрактова сировина, дрова паливні тощо), дозволяється навантажувати через відкритий задній борт кузова автомобіля або причепа. Бокові борти перед навантажуванням необхідно міцно закріпляти підпірками.


3.5.17. Завантажувати вози та сани необхідно із задньої частини транспортного засобу, а при від'єднаній упряжці коней (волів) - з будь-якого боку. Вози та сани повинні бути обладнані координатним захистом. Укладати деревину на них необхідно із землі (естакади).

3.5.18.Завантажування кузова (причепа) технічного засобу з підійманням сортиментів слід організовувати так, щоб працівник, який стоїть на землі (естакаді), передавав поштучно сортименти працівникові, що перебуває на кузові (причепі).

3.5.19.Опускання сортиментів на дно кузова (причепа) працівником, що стоїть на землі (естакаді) без їх перехоплювання іншим дозволяється у місця, розташовані на відстані не менше 1 м від місця перебування працівника, який стоїть на кузові. При цьому останній не повинен стояти у площині траєкторії руху деревини. Працівник, що подає сортимент, повинен утримувати його до тих пір, доки сортимент стійко не ляже на дно транспортного засобу або поки його надійно не підтримає працівник, який стоїть на кузові (причепі).

3.5.20. Якщо завантажування кузова (причепа) ведеться із естакади або якщо транспортний засіб стоїть у капонірі, сортименти дозволяється вносити по трапам з поручнями. Трапи необхідно встановлювати горизонтально або під кутом не більше 30° до горизонтальної площини. Працівник, який заніс сортимент масоюдо 50 кг, повинен укладати його сам.

3.5.21. Під час занесення сортиментів перебування на кузові другого працівника дозволяється у разі, якщо сортименти мають масу понад 50 кг, їх довжина перевищує 1,3 м, або якщо першому працівникові для виконання трудомістких операцій потрібна допомога другого.

3.5.22.Працівникам, що стоять на землі (естакаді) або на трапі, укладати сортименти на кузові, причепі, возі, санях дозволяється з підійманням їх до висоти не більше 1,6 м, а накидати без укладання - лише на кузови самоскидів з підійманням їх до такої ж висоти.

3.5.23.Навантажування сортиментів чи одиниць довгоття (далі - колоди) масою понад 80 кг у кузов, причеп, віз, сани з землі необхідно здійснювати шляхом їх підсування (підкочування) двома накатами за допомогою двох прикріплених до сортиментів прядив'яних канатів, які через закріплені на стояках блоки натягуються з протилежного боку.

3.5.24.Накати для підсування (підкочування) колод із землі необхідно встановлювати кутом, що не перевищує 30° до горизонтальної площини. Накати з гачками слід міцно з'єднувати із транспортним засобом або із закріпленими на ньому колодами, а також між собою. Накати слід виготовляти зі здорової деревини, яка за міцністю відповідала б переміщуваному по ним вантажу, а за товщиною була не менше 20 см.

3.5.25. Прядив'яні канати, що використовуються для підсування (підкочування) колод, повинні бути достатньо міцним, без розірваних витків. Для навантажування колод масою до 200 кг слід використовувати канати діаметром не менше 16 мм, а за маси сортиментів (колод) понад 200 кг - не менше 20 мм.

3.5.26. Підсування (підкочування) колод накатами за допомогою канаті дозволяється здійснювати за відсутності з боку їх розташування людей або тварин. Працівники, яким доручають бути сигнальниками, повинні стояти за межами можливого скочування колод. Підсування колоди слід здійснювати рівномірно, щоб вона весь час займала положення, близьке до горизонтального.

3.5.27. У разі, якщо підтягування канатів ведеться кіньми, обидва канати слід прикріплювати до однієї упряжки.

3.5.28. Під час підсування (підкочування) колоди за допомогою канатів висота бортів (стояків) транспортного засобу з боку перебування працівників або коней повинна бути такою, що унеможливлювало б скочування колоди у їх бік.

3.5.29.Якщо транспортний засіб установлений у капонірі або якщо колоди навантажуються із естакади дозволяється переміщувати їх накатами, відкочуючи у напрямку "від себе" за допомогою важелів довжиною 1,1...1,3 м.


3.5.30.У разі використання такої технології навантажування колод естакади слід будувати так, щоб поверхня кожної з них виступала за межі торців сортиментів не менше як на 1 м з кожного боку. Колоди масою до 100 кг дозволяється відкочувати (насувати) на транспортні засоби з землі або з естакад на висоту не більше 1,8 м ланкою у складі двох працівників. При цьому працівники повинні пересуватись поруч з торцями колод, не заходячи між накати.

3.5.31. Підсування, насування, підкочування та відкочування колод на

транспортний засіб слід здійснювати у такій послідовності, за якої товщі колоди розміщувались би на ньому знизу, а тонші зверху. На колодах, які навантажуються, необхідно попередньо обрубати (обпиляти) сучки врівень із заокругленою поверхнею колоди.

3.5.32. Поправляння колод на автомобілях або причепах повинне здійснюватись за допомогою багрів із землі або з естакади. При цьому працівникам слід стояти за межами площини можливого падіння колод з транспортного засобу.

3.5.33. Працівники, які ув'язують колоди або поліна на транспортних засобах, повинні переміщуватись на об'єкті із використанням приставних драбин. Переходити з драбини на колоди (сортименти), а також переносити по драбинах вантаж не дозволяється.


Розділ IV

^ 4. Техніко - економічне обгрунтування проектних рішень

Пропонуємо конструкція грейфера призначена для використання різних вантажопідйомних механізмів, працюючих при завантажуванні і розвантажуванні круглих лісоматеріалів . Недоліком грейферів напірної дії ,які використовуються в даний час при зачерпуванні колод є наявність великого опору при лобових зіткненнях ножа щелипи грейфера з колодами , що підвищує енергоємність процесу, знижує коефіцієнт заповнення грейфера і грузопідйомного механізму. Представлена конструкція ,як показало теоретичне і експетементальне дослідження , дозволяють на 10-15% зменшити енергомісткість процесу зачерпування , підвищити експлуатаційні показники вантажопідйомних машин. В приведених розрахунках дано техніко - економічне обгрунтування грейфера з шарнірно - упругими щелепами на автопоїзді - самонаватажувачі, обладнаного краном типу ПЛГ- 0,8.№ п/п

Н Найменування показника

Позна Зчення

Базо новий варіант

Новий варіант


Величина

Інфор Інформація і метод розрахунку

Величина

1

2

3

4

5

6

1.

Агрегату­вання

КБ572
Проект системи автомобілів.Пушкіно 1986р.

КБ 572А

2.

Оптова иіна

Ц

142000

По цінам 2005р.

142000

3.

Наванта­ження на рейс,м3

0

12

Інформаційний листок "Лісмаш"

12

4.

Середньо­зважена відстань вивозу,км

L

15

По даним Держкомлісу

15

5.

Технічна швидкість руху авто потя-

гу,км/год

V

30

Технічна характеристика

30

6.

Продуктив­ність за 1 годину змінного часу, м^

Wcm

6,37

60 * 12

7,6

120 * 15 / 30 * 5 * 12 * 121,8 * 12
7.

Річне зава­нтаження агрега­ту, год.

Ггод.

1700

Нормативно-довідкові матеріали.М. 1984 ЦНИИТЕ

1700

8.

Річний на-робіток ав­томобіля. м3

Гн

8670

Г=ГЧ*\¥=1700*5,1

11560

9.

Продуктив­ність за 1 год. Екс­плуатацій­ного часу, м5,1

Wч= Wc*0,8=6,37*0,8

6,08

10.

Кількість обслугову­ючого пер­соналу
1

Технічна характеристика

1

11.

Денна та­рифна став­ками.

Тс

24,5

Типові н.в. і на рубки догляду.М. 1982 ч. 1

24,5

12.

Відраху­вання по агрегату на амортиза-цію,поточні ремонти і Т.О.,%

А

17,7

Норми амортизаційних відрахувань М.1974

17,7

13.

Витрати палива

Р

15

Норми витрат палива в лісном господарст-ві.К.1984

15

14.

Ціна 1кг. Комплекс­ного палива з врахування мастильних матерыаів

с

6,20

Данні Н.Д. і Дормаш

6,20

15.

Норматив­ний коефі-цієнт ефек­тивності

Ем

0,15

Методика опр.екон.ефективності К.198?

0.15№ п/

Наймену­вання по-

Позначен­ня

Метод розрахунку
базовий варіант
Новий варіант

Вели-
Вели-
п

казникиківчина

Джерело інформації

чина

Джерело інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Заробітня плата.фн..ТcДив.табл. 1

24,5

Табл.1

24.5

Табл.1
Змінна про-2.

дуктив­ність^3

Wд=\Wг*у

W=8* WГ

40,8

5,1*8

48,4

5,3*8
Заробітня плата в пе-3.

рерахунку на одиницю наробітку, фн/м^

0,60

24.5 40.80

0,50

24.5 40.80
Величина4.

амортизи-ціонних відрахувань на одиницю

Ам2,89

14200 * 17.7 100 * 1700 * 5.1

1,96

14200*17.7

100* 1700*5.1
наробітку фн/ м3


Витрата па-5.

лива на одиницю наробітку фн/м3

q2,94

15 * 8 40,80

2,88

15 * 8 42,4
Вартість палива на6.

одиницю

наробітку

фн/м^

Р

Р=с*q

0,59

0.20*2,94

0,57

0,20*2,83
Заголом

прямих

експлуата-7.

ційних ви­трат на одиницю наробітку фн/ м

U

U=Qз+Ам+р

2,85

1,97+0,29+0,59

2,67

1,90+0,196+0,57
№ п/п

Найменування показникиків

Метод розрахунку

Базовий варіант

Новий варіант

Величина

Розрахунок

Величина

Розрахунок

1

2

3

4

5

6

7

1.

Прямі експлуата­ційні затрати на одиницю наробіт-ку,грн./м3U=О3+Ам+р

2,85

1,97+0,29+0,5 9

2,67

1,90+0,196+0,52

2.

Зниження прямих експлуатаційних за­трат на одиницю наробітку,грн./м3Uб*Uн

0,19

2,85-2,56

-

-

3.

Ступінь зниження прямих експлуата­ційних затрат на одиницю наробіт-ку,грн./м"6.6

0,19/2,85*100

-

-

4.

Питомі капітальні вложення на одини­цю наробіткуц/гн=кц

1,64

14200/8670

1,58

14200/9010

5.

Приведені питомі

капітальні уложен-

ня,річний об'ємЕг=Ен*Ку

0,246

0,15*1.64

0,225

0,15*1,58

6.

Сумма приведених витрат,річний об'ємП=U+ЕГ ПГ=П*WГ

3,096 228420

2,85+0,246 3,096*8670

25099

2,895*8670

7.

Річний економічний ефект,грн

з=п6-пн

17430

26842-25099

-

-Розрахунок витрат праці

1.

Витрати праці на одиницю наробітку0.196

1/5,1

0,188

1/5,3

2.

Зниження витрат праці,люд/год на 1

м3

3т.б.- 3т.н.

0,008

0,196-0,188

-

-3.

Ступінь зниження витрат праці,%4,08

0.008/0,196*1 00

-

-

4.

Витрат праці на річ­ний об'єм ро-біт,люд/год3\WГ

16990

0,196*8670

16290

0,188*8670

5.

Зниження річних ви­трат пращ при вико­ристанні нового ва­ріантуЗб~Зн

70

16990-16290

-

-Висновок

Навантажувольно - розвантажувальні роботи є одними з найбільш тудом ними в лісовій промисловості та в інших галузях народного господарства . За оцінками різних спеціалістів на цих роботах зайнятість від 20% до 30% робочої сили, більшість випадків навантажувольно - розвантажувальні робіт застосовують в якості вантажно захватних пристроїв : стропи сталевого ланцюга або іншого типу для обслуговування таких пристроїв потрібно три ,чотири стропольщики. Ця робота також пов’язана з великою небезпекою ( падіння вантажу ). Під час постачав споживачу лісових круглих матеріалів перевантажування на шляху доставки відбувається 3-4 рази тому перед кострукторами лісової галузі стоїть задача по розробці систем вантажо захватних механізмів для працівників та навантажувачів , які б могли дати змогу проводить навантажувольно - розвантажувальні роботи без застосування важкої праці і ризику стропольщиків Одним з таких напрямків є впровадження в галузь грейферних захоплювачів. Зробивши відповідний аналіз грейферних механізмів ми прийшли до висновку що значні розробки в цьому напрямку здійснюються на кафедрі механізації лісового комплексу НУБіПу. За останні роки тут було розроблено і експерементально перевірено ряд схем конструкцій і механізмів для круглих лісоматеріалів. Розглянувши ці конструкції ми вважаємо , що для нашої роботи заслуговує уваги конструкція а.с. №41634 та №1402532 та патенту 54231 тому у своїй роботі ми зробили аналіз таких механічних схем з метою обгрунтування параметрів конструкції. Ми провели силовий аналіз ( удосконалення грейферний механізм за допомогою шарнірів і пружин) це дає змогу щелепі грейфера рухатися тому , що віна складається двох частин спосучених між собою в одному місці шарнірно,а в іншому за допомогою пружин,цим ми знижуєм опір щелеп при лобовому зіткненні з круглим і матеріалом. Зробивши відповідні розрахунки ми бачимо що конструкція грейфера з щарнірно упругими щелипами з керованою траекрорією руху щелеп дає можливість зменшити опір лобового зіткнення з колодою на 30-40 %,це дає можливість зменшити енергоміцність процесу ( витрати енергії на 1 м кубічний захоплювальної деровини) покращити процес захоплення лісоматеріалу (штабельне розпадається) і в кінцевому результаті підвищити продуктивність навантажувально - розвантажувальних машин і зменешити собівартість цих робіт. Важливим є те, що розглянуті конструкції заслуговують на увагу для подальших розробок і впровадження в виробництво.


Перелік графічних матеріалів

Лист 1. Схема класифікації захоплювачів.

Лист 2. Технологічна схема роботи грейфера.

Лист 3. Силова схема роботи грейфера.

Лист 4. Загальна конструкція механізму.

Лист 5.Основні елементи конструкції.

Лист 6.Основні елементи конструкції.
 • oldrussian.ru/project-summary.html
 • oldrussian.ru/harakteristiki-maniakalnoj-zashiti-maniakalnaya-zashita.html
 • oldrussian.ru/principals-message-to-the-students.html
 • oldrussian.ru/inrs-750000-sprs-11850-leading-importers-exporter-distributors-booksellers-publishers-of-pakistan.html
 • oldrussian.ru/vehicle-detector-technologies-for-traffic-management-applications.html
 • oldrussian.ru/gevaluation-of-support-services-office-of-elementary-and-secondary-education.html
 • oldrussian.ru/2735-kagandonald-1969-ammianus-and-the-historia-augusta-by-sir-ronald-syme-new-york-oxford-university-press-1968-ahr-4.html
 • oldrussian.ru/n-245-oct-nov-1945-bibiogarfit-de-la-parloure-des-chrentes.html
 • oldrussian.ru/robocha-programa-z-disciplni-teorya-elektrichnih-kl-ta-signalv-status-disciplni-vibrkova-dlya-specalnostej-0913002-metrologya-ta-vimryuvalna-tehnka.html
 • oldrussian.ru/51gosudarstvennoe-pensionnoe-obespechenie-voennosluzhashih-i-chlenov-ih-semej-shpargalka-po-pravu-socialnogo-obespecheniya.html
 • oldrussian.ru/st-augustine-university-of-tanzania-st-augustine-university-of-tanzania.html
 • oldrussian.ru/glava-15virtualnie-chastnie-seti-wi-fi-besprovodnaya-set.html
 • oldrussian.ru/kak-niger-pomiril-moih-roditelej-s-sosedyami-niger-istoriya-zhizni-odnoj-sobaki.html
 • oldrussian.ru/chapter-15-chapter-1.html
 • oldrussian.ru/unit-10-2005-19962010.html
 • oldrussian.ru/neurofeedback-in-therapy-of-tinnitus-selected-neurofeedback-abstracts.html
 • oldrussian.ru/pzmny-pter-emlkezete-szerkeszt-munkatrsak.html
 • oldrussian.ru/resources-on-polar-research-in-the-noaa-central-library-network-7.html
 • oldrussian.ru/persha-medichna-dopomoga-pri-poranennyah-krovotechah-vdmorozhennyah-opkah-elektrotravmah-perelomah.html
 • oldrussian.ru/price-and-value-unit-i.html