РОЗДІЛ 1 ^ ПРОЯВИ НОРМАТИВНОСТІ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ АКТІВ СУДОВОЇ ВЛАДИРОЗДІЛ 1

^ ПРОЯВИ НОРМАТИВНОСТІ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ АКТІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ


1.1. Загальна характеристика правових актів

Зміни, що відбуваються останнім часом в Україні, особливо у контексті реалізації Конституції України 1996 року та діяльності Конституційного Суду України у процесі реалізації її положень, зміцнення принципу незалежності судової влади та розвиток судів загальної юрисдикції у сучасних умовах, проблеми застосування практики міжнародних юрисдикційних органів у межах української правової системи дозволяють поглянути на процес застосування норм права судами під іншим кутом зору.

Одним з головних напрямів цих змін є поступове надання індивідуальним правовим актам, що приймаються судами у процесі здійснення правосуддя, ознак нормативності, а це частково призводить до „стирання” чіткої межі між нормативно-правовими та індивідуально-правовими актами.

Під нормативно-правовим актом розуміється офіційний акт правотворчості, правові акти-документи уповноважених органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, а також акти, що прийняті населенням у порядку референдуму, що встановлюють, змінюють або скасовують правові норми [див.: 137, С. 22; 284, C. 83]. Відповідно до частини 2 статті 2 проекту Закону України „Про нормативно-правові акти” за № 1343-1 від 21.01.2008 нормативно-правовий акт - офіційний документ, прийнятий (виданий) уповноваженим на це суб’єктом у визначених законом формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування. Отже, нормативно-правовий акт - це правовий акт, що містить норми права, регулює відповідну сферу суспільних відносин та поширює свою дію на попередньо невизначених суб’єктів права, у той час, коли індивідуальні (ненормативні) акти породжують права та обов’язки тільки у тих суб’єктів права, кому вони адресовані, тобто є актами застосування норм права з урахуванням конкретних обставин.

Акти судової влади є актами застосування норм права, але у певних випадках вони набувають ознак нормативності, тобто поширюють свою дію не тільки на індивідуально визначених суб’єктів права, але й на попередньо невизначене коло осіб. За яких умов це відбувається та яка правова природа цього феномену? Для більш повного вивчення цієї проблематики звернемося спочатку до загальної характеристики правових актів та актів застосування норм права.

Під правовим актом у теорії держави та права розуміється офіційний письмовий документ, що породжує певні правові наслідки, створює юридичний стан і спрямований на врегулювання суспільних відносин [173, С. 21]. Це визначення традиційно відображає історичну тенденцію визнання пріоритету на видання правових актів за державою, саме вона приймає акти, що встановлюють норми права, а також акти застосування цих норм з метою зміцнення правопорядку та здійснення правової політики. Разом з цим, правовими можуть бути також й акти, що приймаються недержавними утвореннями, фізичними та юридичними особами, але їх зміст повинен узгоджуватися із змістом правових актів державної влади нормативного характеру. На цю особливість правових актів звертав увагу у свій час відомий французький конституціоналіст Л. Дюгі: „Правовим актом є будь-який прояв волі, що узгоджується з об’єктивним правом та породжує якесь становище суб’єктивного права” [62, С. 246].

У сучасній юридичній літературі під правовим актом розуміється „волевиявлення уповноваженого суб’єкта права, що регулює суспільні відносини шляхом встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також встановлення (зміни, припинення) конкретних правовідносин, результати яких ... у встановлених законом випадках фіксуються у документальній формі (акті-документі)” [27, C. 25].

Професор С.С. Алексєєв вважає, що „правовий акт - це належним чином (словесно-документально) оформлений зовнішній вираз волі держави, його органів, окремих осіб, що виступає у якості носія змістовних елементів правової системи - юридичних норм, правоположень практики, індивідуальних приписів, автономних рішень осіб” [5, C. 192—193].

Слід також зауважити, що радянська наука звертала увагу на багатозначність терміну „правовий акт”. Професор С.С. Алексєєв розуміє цей термін у декількох вимірах, а саме як: а) дію (поведінку) суб’єктів права; б) результат правомірної дії, тобто юридично значущий змістовний елемент правової системи (юридична норма, індивідуальний припис, акт „автономного” регулювання); в) юридичний документ, тобто зовнішнє словесно-документально оформлене втілення волі, що закріплює правомірну поведінку та її результат [див.: 5, C. 192].

Виходячи з цілей цього дисертаційного дослідження, нас більше всього цікавить юридична природа правових актів-документів, тобто актів у письмовій формі. Так, відомий теоретик права професор Ю.О. Тихоміров зауважує, що „правовий акт - це письмовий документ, що прийнятий уповноваженим суб’єктом права (державним органом, місцевим самоврядуванням, інститутами прямої демократії), що має офіційний характер та обов’язкову силу, відображує владні веління та спрямований на регулювання суспільних відносин” [108, С. 17].

На думку Ф. Григор’єва правові акти носять державно-вольовий характер, оскільки вони або оформлюють державну волю народу (нормативно-правові акти), або організовують її реалізацію (акти застосування норм права), або у них реалізується державна воля (акти дотримання та використання норм права), або слугують засобом забезпечення правильної реалізації (акти тлумачення), або здійснюють контроль за її правильною реалізацією (акти нагляду та контролю) [50, С. 78].

На думку іншого російського науковця О. Шопіної, правовим актом є рішення, що виражає волю суб’єкта права та оформлене у встановленому порядку, яке покликане досягати соціально-позитивні цілі (регулювати суспільні відносини) та яке призводить до певних юридичних наслідків [284, С. 22].

Вырезано.

Для заказа доставки полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html


Особливе значення серед актів судової влади є акти щодо контролю за відповідністю норм права, що містяться у нормативно-правовому акті меншої юридичної сили нормативно-правому акту вищої юридичної сили.

Інтерпретаційні акти судової влади (постанови пленуму вищих судів, рішення щодо офіційного тлумачення, ухвали щодо роз’яснення судових рішень, інформаційні листи голів вищих судів щодо роз’яснення змісту законодавства та порядку застосування правових норм) носять допоміжний характер щодо роз’яснення змісту правових норм та окремих положень нормативно-правових актів, оскільки вони існують та діють тільки разом з тими правовими приписами, щодо яких надано тлумачення [39, С. 25].

У свою чергу інтерпретаційні акти судової влади поділяються на акти нормативного та казуального тлумачення. Якщо повноваження щодо тлумачення норм права органами судової влади закріплено у конституції або законі, то, за загальним правилом, такі акти називаються актами офіційного тлумачення.

3. За видами судочинства відповідно до юрисдикції суду: акти судової влади з вирішення кримінальних, цивільних, адміністративних, господарських та конституційних справ; акти загальних та спеціалізованих судів; акти національних та міжнародних судів.

4. За інстанційністю: акти судів першої, апеляційної та касаційної інстанції. У деяких країнах існує ще наглядова інстанція.

5. За суб’єктами, що їх приймають (переважно для держав з федеративною формою устрою): акти федеральних судів, акти судів суб’єктів федерації, акти вищих та нижчих судів, акти мирових та третейських судів.

6. Залежно від адміністративно-територіального поділу: акти районних, міських, обласних, регіональних та вищих судів.

7. Залежно від складу суду акти судової влади поділяються на ті, що прийняті одноособово, колегіально та судом присяжних.

8. Залежно від характеру застосування норм права акти судової влади поділяються на регулятивні (застосовують регулятивні норми права) та охоронні (застосовують охоронні норми права, що регламентують засоби юридичної відповідальності за порушення прав та невиконання обов’язків, встановлених регулятивними нормами). Також у залежності від класифікації норм права, які підлягають застосуванню (за галузями права, за характером приписів, за формою закріплення бажаної поведінки), акти судової влади поділяються за цими критеріями.

9. Залежно від реалізації основної функції судової влади: акти по здійсненню правосуддя та акти, які сприяють реалізації цієї функції (акти керівництва суду організаційно-розпорядчого характеру, такі як наказ, розпорядження та акти органів суддівського самоврядування у вигляді рішення з’їзду та ради суддів).

10. За формою зовнішнього об’єктивування результату (за вдалою термінологією російського вченого М.Є. Молодкіна): акти, що приймаються у письмовій формі та усні акти. Усні акти - це окремі процесуальні рішення суду в усній формі, зміст яких потім заноситься до протоколу судового рішення. Вони ще називаються протокольними ухвалами.

11. За ступенем обов’язковості: остаточні та ті, що підлягають перегляду.

12. За юридичними властивостями: акти судової влади індивідуального (обов’язкові лише для сторін у справі) та нормативного (обов’язкові для попередньо невизначеного кола осіб) характеру. Останні поділяються на індивідуальні акти нормативного характеру (обов’язкові для сторін у справі, та, одночасно, для невизначеного кола осіб у частині правової позиції або правоположення, що міститься у мотивувальній частині акта судової влади), акти нормативного та казуального судового тлумачення, акти роз’яснень судових рішень.

13. Залежно від обставин справи: акти, що приймаються у результаті загального судового провадження та акти, що приймаються у провадженні за винятковими та за нововиявленими обставинами.

Виходячи з наданої класифікації, вивчати питання нормативності актів судової влади необхідно з урахуванням юридичної природи актів застосування та інтерпретаційних актів судової влади, які містять у своїх мотивувальних та резолютивних частинах відповідні положення, що дозволяє вести мову про їх нормативну природу. У вітчизняній науці вони отримали назву „правоположення” та „правова позиція”.

^ 1.3. Нормативність актів судової влади: еволюція поглядів у вітчизняному правознавстві

За загальним підходом акти судової влади - це акти застосування норм права, тому вони не можуть бути нормативно-правовими актами. На цій позиції стоїть більшість пострадянських вчених, основним обґрунтуванням якої є те, що суди не мають правотворчих повноважень, закріплених у конституції або у законі, а суддя не може підміняти законодавця [див.: 90, С. 20—23]. Тому акти судової влади не можуть вважатися джерелами права. Нагадаємо, що до ознак джерела права відносяться наступні: формальна визначеність, обов’язковість, нормативність та загальновідомість.

Теза про те, що судовий прецедент є джерелом права у країнах англо-саксонської правової сім’ї не викликає наукових дискусій. Разом з цим, судовий прецедент за своїм змістом є ніщо іншим, як складова мотивувальної частини акта судової влади. Схожі тенденції починають складатися й в українській правовій системі саме у частині визнання за актами судової влади їх нормативної характеристики по аналогії з прецедентним правом. Хоча сам термін - прецедентне право - має специфічне значення, що притаманне саме для країн англо-саксонського права, й тому у країнах колишнього СРСР судовий прецедент не визнається джерелом права на офіційному рівні. Схожа тенденція існує й у європейських країнах, але щодо термінології, але аж ніяк щодо явища, яке визнається, як правило, „de facto”.

Так, при характеристиці юридичної сили рішень Конституційного Суду, Голова Конституційного суду Російської Федерації В.Д. Зорькін зауважує, що „оскільки Конституційному Суду належатиме самостійна правотворча функція, слід визнати, що його рішення набувають прецедентний характер та стають джерелами права” [80, С. 4]. Тому, на його думку, юридична сила остаточних рішень Конституційного суду перевищує юридичну силу будь-якого закону, та, відповідно, дорівнює юридичній силі самої Конституції, яку вже не можна застосовувати відірвано від остаточних рішень Конституційного суду, що стосуються відповідних норм, й тим більше всупереч цим рішенням [див.: 80, С. 5].

Насправді, й тут можна погодитися з думкою професора М.І. Байтіна, що це є не створення права у формі судового прецеденту, а судове тлумачення права шляхом видання Конституційним Судом РФ актів офіційного, загальнообов’язкового, нормативного тлумачення [10, С. 5—11]. Але таким актам належатимуть ознаки нормативності, й саме такий термін („нормативність актів судової влади”) слід вживати при характеристиці юридичної сили актів судової влади замість терміна „прецедентний характер рішень”. Історичний вплив, який ґрунтується на особливій природі здійснення правосуддя та вимог справедливості, які полягають у тому, що аналогічні справи повинні вирішуватися аналогічно, призводить до обов’язкового врахування судами раніше прийнятих рішень (правових позицій) по конкретних справах у аналогічних ситуаціях, що надає таким актам судової влади нормативний характер.

Він проявляється в обов’язковості правових позицій, що сформульовані в актах судової влади не тільки для сторін у справі, але й для попередньо невизначеного кола суб’єктів права, а також неоднократності застосування цих правових позицій (правоположень) при вирішенні аналогічних справ. Цим правовим позиціям належать спільні нормативні ознаки, які нагадують ознаки нормативно-правових актів, які були сформульовані відомим теоретиком радянського періоду А.В. Мицкевичем: неконкретність адресата, можливість неодноразового застосування припису, збереження дії припису незалежно від його виконання [див.: 137, С. 42—43].

Теж саме стосується роз’яснень, що надаються у постановах Пленуму Верховного Суду України та спеціалізованих судів. Професор В.В. Лазарєв так характеризує нормативність постанов Пленуму: „У постановах пленуму Верховного Суду завжди містилися, містяться та не можуть не міститися правила поведінки загального характеру, що звернені якраз не до конкретного суду, а до всіх судових інстанцій та до невизначеного кола осіб у зв’язку з можливістю їх звернення до судових органів. Одноразове застосування норм права ніколи не вичерпує зміст керівного роз’яснення. Керівні роз’яснення (вказівки) пленуму хоча й тимчасово, але заповнюють прогалини у законодавстві, вносять новий елемент до правового регулювання. Постанови відрізняються достатньою визначеністю та містять положення нормативного характеру, що мають юридичну силу” [150, С. 141].

Цим актам судової влади нормативного характеру належать наступні спільні ознаки, а саме: 1) приймаються у процесі здійснення правосуддя, тобто є актами судової влади; 2) нормативне значення має не акт судової влади у цілому, а саме та його частина (як правило, мотивувальна), де міститься судовий прецедент (правова позиція, правоположення тощо); 3) вони мають загальнообов’язковий характер, тобто їх дія поширюється не тільки на сторони у справі, але стосується й інших суб’єктів права; 4) їх нормативна сила походить із необхідності забезпечення інтересів правосуддя при вирішенні аналогічних справ та заснована на правових позиціях, які здебільшого формуються у процесі застосування та тлумачення норм права у процесі розгляду конкретної справи; 5) забезпечуються державою через діяльність органів з виконання судових рішень; 6) їх нормативний зміст встановлюється на підставі аналізу у судовому засіданні юридичних фактів та життєвих обставин; 7) залежить від професійної правосвідомості суддів та рівня розвитку правової доктрини; 8) в умовах романо-германської правової сім’ї мають додатковий характер щодо основних джерел права.

Основною відмінністю нормативності актів судової влади як індивідуально-правових актів від нормативно-правових актів є наступне:

1. Обмеженість нормативної дії акта судової влади, а саме тієї його частини, що містить правову позицію: вона є обов’язкова лише для суддів при вирішенні аналогічної справи, а не для всіх суб’єктів права, як за умов дії нормативно-правового акта.

2. Ця обов’язковість встановлюється, як правило, не законом, а самою судовою владою, тобто походить від вимог здійснення правосуддя та судової охорони принципів права конституційного рівня (рівності, правової визначеності та довіри до права).

3. Обов’язкову силу має не акт судової влади у цілому, а та його частина, що містить правову позицію (правоположення), яка набуває ознак нормативності при повторюваності фактичних обставин та правовідносин при розгляді аналогічної справи. Це правоположення має менший ступінь формальної визначеності, ніж норма права, та його відокремлення залежить від застосування спеціальної методології та базується на підходах самого суду або вищих судів, які мають повторно послатися на це правоположення (правову позицію) при вирішенні аналогічних справ. Крім того, нормативне значення мають не всі акти судової влади, а ті, у яких, як правило, вирішується справа по суті (рішення, постанова тощо). Нормативно-правовий акт після набуття чинності діє у всій своїй повноті незалежно від обставин правозастосування та поширює свою дію на всіх суб’єктів права.

4. Нормативність акта судової влади тісно зв’язана з фактичними обставинами справи, а доведення різниці між фактичними обставинами при вирішенні аналогічної справи (застосування „техніки розрізнень”) суттєво впливає на зниження нормативної сили цих актів.

Феномен нормативності актів судової влади, тобто визнання того, що певні види актів судової влади є не тільки актами застосування норм права, досліджувався й радянською юридичною наукою. Зрозуміло, що ця нормативність визнається у межах більшості правових систем світу протягом значно більшого часового періоду, але у СРСР до цього явища завжди ставились обережно. З метою наукової кваліфікації цієї нормативності у радянську правову систему було якраз й введено поняття правоположення. Під правоположенням розумілися загальні положення, що сформульовані у процесі правозастосовчої діяльності відповідних органів, які носять підзаконний характер та містять конкретизуючі правові норми щодо тих або інших однорідних фактичних складів [див.: 214, С. 65—68]. Як зазначає з цього приводу В.В. Лазарєв, „зі свого змісту будь-яке правоположення є офіційним наказом правозастосовчого органу щодо розуміння та використання права у зв’язку з виникненням певної життєвої ситуації, що підпадає під дію закону” [116, С. 8].

Правові положення, на думку М. Вопленка, є усталеними типовими рішеннями щодо застосування юридичних норм, які у реальності набувають рис юридичних норм та загальних правил, а у силу типовості правозастосовчої ситуації, значущості сформульованих у процесі тлумачення та застосування загальних правил для наступної юридичної практики та авторитету правозастосовчого органу набувають значення прецеденту [див.: 38, С. 74].

Отже, сам процес формування правоположень у процесі здійснення правосуддя відносився до правозастосування, оскільки судова правотворчість була заборонена. До речі, навіть сучасна юридична наука не може чітко відокремити судову правотворчість від правозастосування та судового тлумачення.

Таким чином, введення у науковий обіг поняття правоположення радянською наукою є ніщо іншим, як фактичним визнанням нормативності за деякими актами судової влади. Характерними ознаками правоположення вважалися наступні:

- правоположення створюються у процесі судової діяльності, у зв’язку з чим правоположення більш тісно пов’язані з фактичними обставинами на відміну від правових норм;

- правоположення є додатковими засобами правового впливу на суспільні відносини разом з правовою нормою, але поступаються останній силою та значенням;

- правоположення носять підзаконний характер, не можуть змінювати або доповнювати закон, а тим більше суперечити його змісту;

- дотримання правоположень забезпечується шляхом скасування вищою інстанцією рішення, у якому міститься порушення певного правоположення, або шляхом виправлення рішення інстанцією, що його прийняла;

- правоположення носять загальний характер, так само як й норми, не мають персоніфікованого кола осіб та адресуються усім учасникам суспільних відносин у сфері правосуддя;

- правоположення знаходять своє вираження у певних формах - керівних роз’ясненнях Пленумів Верховних Судів (СРСР та союзних республік), а також рішень судів по принципових, важливих правових питаннях [див.: 214, С. 26—27].

На думку сучасних російських дослідників, радянська теорія правоположень була ніщо іншим, як спробою прихованого аналізу проблеми судової правотворчості в умовах офіційного її заперечення [див.: 53, С. 11].

Отже, радянська наука визнавала за актами судової влади наявність ознак нормативності, коли у акті застосування права містяться відповідні правоположення, які конкретизують норми права [див.: 6, 341]. В. Реутов навіть виокремив три види таких правоположень: 1) ті, що виникають при заповненні прогалин у праві; 2) ті, що конкретизують і деталізують зміст приписів загального характеру; 3) ті, що виникають у результаті конкретизації та деталізації загальних положень, понять і термінів законодавства [див.: 189, С. 5]. Крім того, навіть за радянських часів визнавався факт створення нового положення, не відомого законодавству, здатного слугувати вирішенню конкретних справ внаслідок застосування судами аналогії [див.: 167, С. 56]. У літературі зазначалося, що прогалини в законодавстві долаються правозастосовним органом за допомогою особливого виду правоположень, які наближуються до правової норми, але не стають нею [116, С. 8]. У свою чергу, професор С.С. Алексєєв навіть припускав, що між правовою нормою та правоположенням можна провести знак рівності: правоположення – це також норма, у будь-якому разі з того моменту, коли вироблене судами положення починає застосовуватися ними як типізоване рішення даної життєвої ситуації [4, С. 59].

Отже, сам термін „правоположення”, що був сформульований радянською юридичною наукою, відображав, по суті, правотворчий характер судової практики у радянській правовій системі.

Також можна побачити, що термін „правоположення” є синонімом терміна „правова позиція”, що використовується для характеристики діяльності конституційних судів у пострадянських країнах та відображає загальносвітову тенденцію, що спрямована на широке визнання нормативності актів судової влади. Крім того, ці правоположення, на думку українських науковців, як стійкі типові рішення застосування правових норм, що реально здобувають риси загальних правил, за своїм значенням і роллю у судовій практиці наближаються до переконливих прецедентів, добре відомих англо-американській правовій сім’ї [див.: 167, С. 58—59].

Поняття „правова позиція” вводиться для науково-практичного відображення ситуації, що склалася у сфері здійснення конституційного судочинства, зокрема, явища „розширеного” (правотворчого) тлумачення конституційних норм при наданні обґрунтування рішення, що нагадує ratio decidendi, що вживається при характеристиці дії судового прецеденту у країнах англо-саксонського права.

Правові позиції, що містяться у актах судової влади, зокрема у актах конституційного суду, мають ознаки нормативності, але при цьому вони залишаються актами застосування права, а не нормативно-правовими актами. Так, Г. Христова, яка робить висновок про наявність проявів нормативності у рішеннях Конституційного Суду України, зазначає при цьому, що „нормативна природа цих актів здебільшого визначається викладенням в їх мотивувальній частині так званих правових позицій органу конституційного контролю, а рішення КСУ щодо конституційності юридичних актів мають квазіпрецедентний характер [див.: 257, С. 13].

Цей термін відображає феномен нормативної сили актів судової влади, коли певна частина мотивації суду, де обґрунтовуються причини (не)конституційності законів, висновки, яких дійшов суд при наданні офіційного тлумачення, суддівського розуміння норм права тощо стає обов’язковою не тільки для сторін у справі або для суб’єкта права на конституційне подання та звернення, але й опосередковано для всіх суб’єктів права.

Це пояснюється також тим, що у процесі практичної діяльності Конституційного Суду з’явилась потреба звертатися до інтерпретаційних висновків, викладених у раніше прийнятих його рішеннях, яка мала об’єктивний характер, оскільки, приймаючи рішення у новій справі, Конституційний Суд має враховувати вже вироблене ним розуміння норми чи положення закону [230, С. 10]. Тобто, Конституційний Суд стає „позитивним законодавцем” при здійсненні нормоконтролю, за якого надається розширене тлумачення відповідних правових норм, які підлягають застосуванню та надається додаткова аргументація.

Вперше термін „правова позиція” був закріплений на законодавчому рівні у статті 73 Федерального конституційного закону „Про Конституційний суд Російської Федерації”, де встановлювалось, що у випадку, коли більшість суддів Конституційного суду, які беруть участь у засіданні палати, доходять висновку щодо необхідності прийняття рішення, що не відповідає правовій позиції Суду, що виражена у раніше прийнятих ним рішеннях, то справа передається на розгляд пленарного засідання Конституційного суду [див.: 72, Ст. 73]. Правило, що викладено у цій статті, у цілому нагадує положення статті 30 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, тобто відображає загальноєвропейську тенденцію, що склалась. Крім того, у світлі параграфу 40 Регламенту Конституційного суду Російської Федерації зміна правової позиції при розгляді нової справи може бути ініційована як палатами, так і Конституційним судом. Вона не означає зміни рішення, в якому вона була сформульована, та не порушує вимоги щодо його остаточності. Проте Конституційний суд не керуватиметься цією правовою позицією при ухваленні наступних рішень [див.: 118, С. 113].

В Україні цей термін нормативно не закріплений, але вживається самим Конституційним Судом при посиланні на аргументацію (мотивацію) своїх раніше прийнятих рішень [див., напр.: 192, С. 567]. Для доктринальної характеристики правової позиції звернімося до визначення, що надане українським науковцем Г. Христовою: „...правові позиції є результатом системного тлумачення Конституційним Судом України законів та Конституції України і у концентрованому вигляді виражають не тільки „букву”, а й „дух” відповідних законодавчих положень, мають загальнообов’язковий, нормативний характер і містяться в його актах усіх видів, окрім внутрішньоорганізаційних” [257, С. 14]. Хоча цим терміном позначається феномен діяльності конституційних судів, не виключено, що у майбутньому він може вживатися й для характеристики усіх видів судочинства [див.: 211, С. 6].

Г. Христова також вважає правові позиції „прецедентами тлумачення”, які „можуть коригуватися органом конституційного контролю за умови істотних змін у законодавстві та правовій системі загалом, зумовлених соціально-політичними перетвореннями в країні” [256, С. 54]. Це нагадує підстави перегляду для судових прецедентів, отже, правові позиції мають прецедентну природу. Тобто термін „правова позиція” є своєрідним синонімом терміна “ratio decidendi” у країнах англо-саксонського права, зважаючи на те, що мотивувальні частини рішень органів конституційної юрисдикції у колишніх пострадянських країнах, де містяться ці „правові позиції”, є максимально стислими та рідко відхиляються від пояснення дослівного значення правових позитивних норм. Крім того, у цих рішеннях практично неможливо знайти “obiter dicta”. Отже, будь-яка мотивація щодо права становить зміст цих правових позицій.

Знак рівності між ratio decidendi та правовою позицією ставлять багато науковців країн СНД, зокрема, суддя Конституційного суду Російської Федерації Г. Гаджієв: „...у світі юридичних явищ правові позиції КС (Конституційного суду. – С.Ш.) найближчі до ratio decidendi, і з огляду на це саме правові позиції КС слід вважати джерелом права” [41, С. 82].

Вырезано.

Для заказа доставки полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html


Зміст дискусії, що розгорнулася у радянських наукових колах щодо розмежування правотворчості та правозастосування та ролі судової практики у цьому процесі передає Г. Шмельова. Розходження у поглядах на поняття конкретизації норми права, як вважає цей науковець, частково можна пояснити тим, що в юридичній літературі існують два різних підходи щодо дослідження проблеми. Прихильники першого підходу пов’язують конкретизацію зі стадією правотворчості та заперечують її можливість у процесі правозастосування. Прихильники другого, більш широкого підходу щодо дослідження та розуміння конкретизації правових норм, розглядають її як явище, що має місце у процесі здійснення правотворчості та правозастосування, як якість правової системи, як якість правового регулювання загалом, як об’єктивну необхідність та закономірність правового регулювання. Згаданий науковець є прихильником другої точки зору, позаяк цей підхід дозволяє розглядати конкретизацію щодо інших правових явищ та у контексті механізму правового регулювання” [283, С. 11]. Тому, як зауважує у дисертаційному дослідженні український науковець Б. Малишев, в Україні судовий прецедент повинен стати основною формою конкретизації положень закону [126, С. 200].

Після розпаду СРСР та утворення нових демократичних держав постало питання перегляду ролі судової практики, ролі судової влади у системі поділу влади, та, зокрема, зміни поглядів щодо актів судової влади, в яких конкретизуються правові норми. Тому зовсім невипадково, що видатний теоретик радянського права С.С. Алексєєв вже у 1994 році переглянув свої погляди щодо судової практики: „...настала пора загалом змінити наше бачення правосуддя, інтерпретацію його призначення лише як „застосовувача права”. Досвід розвинутих демократичних країн, причому не тільки англо-американської групи, свідчить, що високий рівень правового розвитку в суспільстві досягається лише тоді, коли суд спирається на Конституцію, закон, загальновизнані права людини, також й створює право. ...надання рішенням вищих судових інстанцій країни функцій судового прецеденту уявляється справою, що давно назріла, і цілком виправданою” [8, С. 219].

Хоча, на мій погляд, слід дуже обережно ставитися до вживання юридичної термінології для описання явища нормативності актів судової влади. З цієї перспективи та у формальному значенні цих термінів навряд чи можна вживати термін „судовий прецедент” відповідно до українських умов, оскільки він більше відноситься до англо-саксонської правової сім’ї. Найбільш коректним є термін, що вже отримав закріплення у судових рішеннях та у юридичній літературі - „правова позиція” (правоположення). Теж сама стосується виразу „судова практика як джерело права”, оскільки судова практика у широкому сенсі цього терміна джерелом права бути не може. Щодо вузького значення - то краще вживати європейський еквівалент - „усталена судова практика”.

Цей висновок слід поширити й на конкретизацію правових норм, що здійснюється судами. У сучасних правових системах при здійсненні тлумачення конституції і законів відбувається конкретизація соціальної та економічної політики. При застосуванні нормативно-правових актів судді покладаються на їхнє смислове значення, розширюють його, й тим самим беруть приховану участь у здійсненні цієї політики. Така діяльність у демократичній державі повинна відповідати, на думку німецького вченого В. Брюґера, принципу поділу влади, що пов’язано з двома аспектами: 1) суди повинні поважити конкретизацію права, що здійснюється самим парламентом, яка скеровує суддівське тлумачення до тієї межі, поки нормативно-правові акти більш вищої юридичної сили не будуть порушені; 2) виходячи з принципу поділу влади, повноваження законодавця та суддів різняться між собою, хоча процес конкретизації повинен відповідати вищим цілям та цінностям правової системи [342, C. 208].

Найбільш цікавим є те, що в німецькій правовій доктрині слово „право” має два значення: 1) безпосереднє - нормативно-правові акти та 2) „похідне”, тобто створене судами при вирішенні конкретних справ у результаті тлумачення (конкретизації) цих актів. Під конкретизацією права, що здійснюється парламентом, у визначенні професора В. Брюґера, слід розуміти як встановлення у текстах законів певних положень, що прояснюють їх цілі, як норми-цілі та норми-принципи, зміни, що вносяться до них тощо, так й реакцію парламенту на судову правотворчість (внесення змін до законів з урахуванням судової практики, так й з метою її заборони у певних сферах по переліку конкретних питань, які, на думку законодавця, є небажаними) [342, C. 209—210].

Інші німецькі вчені йдуть значно далі та вважають, що всі закони потребують обов’язкової конкретизації суддями, а судова правотворчість у цьому аспекті розглядається як „продовжена рука” законів [421, C. 25; 157, C. 37].

Отже, судова практика конкретизує закони, й у цьому вона доповнює законодавця, точніше вона стає джерелом права у випадку „бездіяльності” законодавця, коли у нормативно-правових актах містяться прогалини, їх текстуальне викладення є неоднозначним для розуміння, суперечливим та породжує проблеми при правозастосуванні. Судова практика заповнює ці прогалини шляхом застосування аналогії права та закону, тобто результат застосування цієї аналогії та порядок суддівської мотивації має особливу вагу та значення для подальшого вирішення аналогічних справ. Звичайно, законодавець може закріпити результати судової практики шляхом прийняття відповідних змін до нормативно-правових актів, тобто шляхом законодавчої конкретизації. Але це може вже відбутися post-factum, у той час, коли інтереси правосуддя вимагають саме конкретизації законів через судову практику в процесі розгляду конкретної справи. Особливий випадок становить конституційна юрисдикція, оскільки судді повинні застосовувати конституційні норми безпосередньо, як норми прямої дії, а розкриття їх змісту неможливо без їх „розширеного” тлумачення. Тому є всі підстави погодитися з висновком українського науковця О. Беляневич, яка стверджує, що судова практика, що посідає проміжне становище в соціальному регулюванні між його нормативною та індивідуальною складовими, не тільки здатна, але й повинна коригувати, виправляти деонтичні недоліки системи права, забезпечуючи, насамперед, його повноту [14, С. 308].

 • oldrussian.ru/porvnyalna-tablicya-do-proektu-nakazu-mns-pro-vnesennya-zmn-do-deyakih-nakazv-mns-u-sfer-pozhezhno-bezpeki.html
 • oldrussian.ru/mokini-mokymosi-patirtis-gytiugdyti-ios-temos-gebjimai-inios-supratimas.html
 • oldrussian.ru/navik-20-25-navikov-prodazh-ili-to-chemu-ne-uchat-v-shkolah-biznesa.html
 • oldrussian.ru/arhvn-zbrannya-ukrani-stornka-195.html
 • oldrussian.ru/kolektivne-upravlnnya-majnovimi-pravami-o-v-dzera-doktor-yuridichnih-nauk-profesor-kivskij-naconalnij-unversitet.html
 • oldrussian.ru/13-energetika-1vropejskij-soyuz.html
 • oldrussian.ru/lesson-plan-8-10.html
 • oldrussian.ru/reset-of-the-system-the-following-table-lists-the-updating-history-of-the-operating-manual.html
 • oldrussian.ru/glava-7-g-v-kasyanov-doktor-flosofskih-nauk-profesor-golovnij-naukovij-spvrobtnik-nstitutu-svtovo-ekonomki.html
 • oldrussian.ru/tehnicheskie-harakteristiki-v-vide-tablici-fb2-nozh-dlya-horoshej-draki.html
 • oldrussian.ru/robocha-navchalna-programa-z-predmeta-osnovi-dagnostiki-ta-korekcjna-robota-v-pedagogchnj-dyalnost-dlya-studentv-chetvertogo-kursu-zaochnogo-vddlennya-napryamu-doshklne-vihovannya.html
 • oldrussian.ru/referat-roboti-nnovacjn-tehnolog-virobnictva-shkryanih-hutrovih-materalv-ta-virobv.html
 • oldrussian.ru/programa-socalno-ekonomchnogo-rozvitku-m-zolotonosh-na-2010-rk-zagaln-polozhennya-meta-zavdannya-programi-stornka-18.html
 • oldrussian.ru/razdel-i-gostepriimnimi-ne-rozhdayutsya-a-stanovyatsya-kak-organizovat-prazdnik.html
 • oldrussian.ru/94whats-in-a-name-long-term-missionary-orientation-manual.html
 • oldrussian.ru/crc-press-is-an-imprint-of-the-19.html
 • oldrussian.ru/questions-for-student-evaluation-d-i-s-c-o-v-e-r-i-n-g.html
 • oldrussian.ru/q1-william-graham-cynulliad-cenedlaethol-cymru-the-national-assembly-for-wales.html
 • oldrussian.ru/rozdl-1-strategchn-pitannya-rozvitku-naconalno-ekonomki.html
 • oldrussian.ru/prison-lore-list-of-countries.html