Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор Львівського національного

університету імені Івана Франка

________________ проф.Вакарчук І.О.


“____”____________2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р

ГРУНТОЗНАВСТВО

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(шифр і назва напрямку підготовки)

для спеціальності (тей) 7.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища

^ 7.04010602 - Прикладна екологія та збалансоване природокристування Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р (екологічна геологія)

(шифр і назва спеціальності (тей))


спеціалізації ____________________________________________________________________

(шифр і назва спеціалізації)


інституту, факультету, відділення геологічного факультету


Розробники: ^ В.О.Дяків, канд. геол. наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології


Робоча програма Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедри екологічної

та інженерної геології і гідрогеології ____________________ Волошин П.К.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною Радою геологічного факультету

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р.


Голова методичної Ради геологічного факультету _________________ ^ Скакун Л.З

. (підпис) (прізвище та ініціали)


ПОГОДЖЕНО


В.о. декана геологічного факультету _____________ Фурман В.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”________________20__ р
^ Опис навчальної дисципліни
(Витяг з робочої програми навчальної Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р дисципліни «Грунтознавство»)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Черта навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 4,0

^ Галузь знань:

Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям:

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р-користування

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

Екологія та охорона навколишнього середовища

2-й

Семестр

Загальна кількість годин - 144

IV

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6,9

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.

Практичні, семінарські

0 год.

Лабораторні

32 год Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р.

^ Самостійна бота

80 год.

Вид контролю

ІспитГрунтознавство — це наука про грунт, його будову, склад, властивості і географічне поширення, закономірностях його походження, розвитку, функціонування і ролі в природі, шляхах і способах меліорації, охорони і раціонального використовування в Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р господарській діяльності людини.


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Предметом вивчення дисципліні є грунти. Грунт в інженерній геології та грунтознавстві - це два принципово відмінні поняття.

^ В інженерній геології та грунтознавстві (грунтоведении) під Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р грунтом розуміють верхню ділянку земної кори, в межах якої здійснюється інженерно-геологічна діяльність людини, наприклад будівництво.

Грунти з інженерно-геологічної точки зору це будь-які гірські породи (осадові, магаматичні, метаморфічні) та власне грунти Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р (земли), які вивчаються як багато-компонентні системи, що змінюються в часі, з метою пізнання їх як об’єкту інженерної діяльності людини.

^ В грунтознавстві (почвоведении) найбільш просте і краще визначення грунту "Грунт - та ділянка земної Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р кори, де взаємодіють між собою літосфера, гідросфера, атмосфера та біосфера та відбувається накопичення відмерлої біомаси"

Однак це надто прості визначення, які не враховують ряду факторів, що впливають на його формування (геологічних, мінералогічних, гідрологічних, кліматичних, ботанічних, зоологічних та інших).

Грунт це складна поліфункціональна, полідисперсна, гетерогенна, відкрита чотирифазна структурна система в приповерхневій частині кори вивітрювання гірських порід, що володіє родючістю і є комплексною функцією гірської породи, організмів, клімату, рельєфу та часу.

^ Головне Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р завдання курсу: засвоєння студентами основних черт грунтів..

Курс складається з двох частин - лекційної і удобної. На лекціях даються теоретичні основи екологічної безпеки. На лабораторних заняттях розглядаються шляхи, методи та Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р способи забезпечення екологічної безпеки.

У итогі вивчення даної дисципліни студент повинний сформувати наступні показники знань, разумінь та навичок :


знання:

разуміння:

- визначати родючість грунту.

- вміти запобігати ерозії Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р грунтів;
 1. ^ Програма Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р навчальної дисципліни

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

МОДУЛЬ 1

^ ГРУНТ В ГРУНТОЗНАВСТВІ (ПОЧВОВЕДЕНИИ)

20ЗМ 1.1


ЗМ 1.2


ЗМ 1.3


ЗМ 1.4


ЗМ 1.5


МОДУЛЬ 2


ЗМ 1.6


ЗМ 1.7


ЗМ 1.8


ЗМ 1.9


ЗМ 1.10

Грунтознавство як наука, його основні положення та найважливіші розділи.Екологічне значення Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р грунтів. Грунтова екосистема. Методи дослідження грунтів.

4

Фізичне, хімічне та біологічне вивітрювання гірських порід та процеси грунтоутворення

2

Склад та генезис дерну, його екологічне значення в грунтах.: локалізація гумусоутворення у грунтовому профілі, розклад органіки, гуміфікація. Природний Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р колообіг речовин у грунтах, грунтова біота та формування дерну.

4

Родючість та бонітет грунтів. Фазовий склад ґрунту.. Черта твердої рідкої, газової та живої фаз ґрунту, їх склад та екологічне значення. Рівні морфологічної Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р організації грунтів. (профіль, горизонт, морфон, агрегат, мікроагрегат).

4

Ерозія грунтів, типи ерозії. Наслідки ерозії грунтів. Шляхи боротьби з ерозією грунтів. Дегумусефікація грунтів, забруднення важкими металами, пестицидами, засолення грунтів.

2

ГРУНТ в ІНЖЕНЕРНІЙ Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р ГЕОЛОГІЇ

12

Інженерно-геологічні властивості, природа стійкості та динамічної нестійкості грунтів. Грунти та грунтові масиви зі складиними інженерно-геологічними та гідрогеологічними умовинами. Несприятливі властивості, слабкість і специфічність грунтів.

2

Органо-мінеральні та органічні грунти (торфові Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р та торфово-болотні), засолені грунти (солонці та солончаки), елювіальні грунти (вимивні кори вивітрювання), техногенні грунти (насипні неструктуровані грунти), неоднорідність інженерно-геологічного розрізу грунтів, легкорозчинні грунти здатні до карстування.

2

Просадочність (лесеві товщі). Здатність до розмокання. Здатність Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р до повзучості. Здатність до пливунності (утворення пливунів). Здатність до набухання (глинисті грунти, що містять смектити).

2

Міграція води у грунтах, фільтраційні та колекторські властивості грунтів. Водоносні та водотривкі грунти. Пористість, тріщинуватість, кавернозність Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р, водопроникність грунтів.

4

Високий рівень грунтових вод, постійне та сезонне підтоплення, артезіанський ефект, заболочування території. Агресивність грунтових вод до елементів конструкції інженерно-геологічної споруди (корозія бетонних та металевих конструкцій). Екологічна несприятливість (підвищений вміст радону Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р та підвищений радіаційний фон, підвищений вміст токсичних компонентів у воді).

2
 1. Структура навчальної дисципліни
^ Назва та шифр блоку змістових модулів, що заходить до навчальної дисципліни

Шифри змістових модулів, що входять до блоку Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р змістових модулів

^ ГРУНТ В ГРУНТОЗНАВСТВІ (ПОЧВОВЕДЕНИИ)

МОДУЛЬ 1

ЗМ 1.1

ЗМ 1.2

ЗМ 1.3

ЗМ 1.4

ЗМ 1.5

ГРУНТ в ІНЖЕНЕРНІЙ ГЕОЛОГІЇ

МОДУЛЬ 2

ЗМ 1.6

ЗМ 1.7

ЗМ 1.8

ГРУНТ в ІНЖЕНЕРНІЙ ГЕОЛОГІЇ

МОДУЛЬ 2

ЗМ 1.9

ЗМ 1.10


5.1. Лекційний курс№п/п

Тема та маленький змiст роздiлу

К-сть годинЛекцiї

Лабор Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р.

1

^ Грунтознавство як наука, його основні положення та найважливіші розділи. Поняття грунту в ґрунтознавстві (грунтоведении, ground science, інженерній геології, гідрогеології) та у грунтознавстві (почвоведении, soil science, географії грунтів, рільництві, агрології). Два підходи Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р до визначення грунту у грунтознавстві (грунт (укр.) - грунт (рос.) - ground (англ.) та грунт (укр.) - почва (рос.) soil (англ.)). Місце грунту в екосистемах різних рівнів. Методологія грунтознавчих досліджень, основні методологічні принципи. Методи дослідження грунтів

2

0

2

^ Найважливіші Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р грунтотвірні гірські породи та процеси вивітрювання.
Загальна мінералогічна, структурно-текстурні та генетичні свойства найважливіших представників магматичних, метаморфічних та осадових порід, еолових накопичень мінерального «підгрунття», лесевих товщ. Фізичне хімічне та біологічне вивітрювання гірських Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р порід та процеси грунтоутворення. Кора вивітрювання та її типи. Поширеність та просадочність лесевих товщ. Поширеність та кінетика карстового процесу легкорозчинних грунтів. Поширеність та динаміка гравітаційних (зсувних) процесів грунтів на схилів та пересіченої Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р місцевості.

2

2

3

^ Екологічні, фізико-хімічні та інженерно-геологічні параметри грунтів.

Фазовий, агрегатний, мікроагрегатний, гранулометричний, мінералогічний та хімічний склад грунту. Черта пилуватих, розсипчатих та пухких грунтів. Консистенція грунтів, методики її визначення. Грунтова екосистема Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р. Грунтоутворення та формування органомінеральних агрегатів. Вміст коренів в грунті. Дерновий процес. Роль автотрофів в грунтоутворенні. Черта щільних, напівскельних та скельних грунтів. Тріщинуватість скельних грунтів. Природні та техногенні грунти. Густина та пористість грунтів Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р та їх значення у грунтознавстві. Фактори впливу на густину та пористість грунтів. Просадочність грунтів та її значення у грунтознавстві. Набухання грунтів та її значення. Розмягчення, розмокання (розжижування), розмивання грунтів та співвідношення Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р газової, водної і твердої фаз у их.

2

2^ Поняття грунтового масиву, його геологічної структури, геомор­фологічного положення, гідрологічних та гідрогеологічних умовин.

Поняття та визначення меж ґрунтового масиву. Геологічна структура ґрунтового масиву: геотектонічна позиція Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р, четвертинна та дочетвертинна геологічна будова, стратиграфічні, літологічні, петрологічні особливості. Геоморфологічне положення ґрунтового масиву. Гідрологічні та гідрогеологічні умовини ґрунтового масиву.

2

0

4

^ Профільний способ у грунтознавстві.

Поняття про грунтовий горизонт. Утворення грунтових горизонтів, їх відмінність Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р від літологічних прошарків. Систематика грунтових горизонтів. Номенклатура та черта грунтових горизонтів. Основні морфологічні ознаки генетичних горизонтів, польова діагностика грунтових горизонтів. Найбільш поширені профілі грунтів. Природні та штучні профілі. Органогенні горизонти: торф'яний, підстилка Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р, гумусовий, перегнійний, дерновий, орний. Елювіальні горизонти: підзолистий, лесовирований, осолоділий, елювіально-глеєвий, сегрегований. Ілювіальні горизонти: глинисто-ілювіальний, залізисто-ілювіальний, гумусово-ілювіальний, солонцевий. Метаморфічні горизонти: сіалітно-метаморфічний, ферралітно-метаморфічний. Гідрогенно-акумулятивні горизонти: сольовий, гіпсовий, карбонатний Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р, озалізнений, конкреційний, окремнілий. Глеєвий горизонт. Складення і склад горизонтів різноманітних типів. Перехідні та комбінаційні горизонти. Умови їх формування. Приклад опису ґрунтового профілю.

2

2

5

^ Морфологічний способ дослідження пухких грунтів.

Морфологічна будова ґрунту. Основні морфологічні Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р поняття (складення, структурність, структура та склад ґрунту). Фазовий склад ґрунту. Черта твердої фази ґрунту, її склад, екологічне та інженерно-геологічне значення. Черта рідкої фази ґрунту, її відмінність від підземних та поверхневих вод, екологічне Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р та інженерно-геологічне значення. Черта газової фази ґрунту, її відмінність від атмосферного повітря, екологічне та інженерно-геологічне значення. Антагонізм рідкої та газової фаз грунту. Черта живої фази ґрунту, її специфіка у порівнянні Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р з наземною біосферою, екологічне та інженерно-геологічне значення. Забарвлення ґрунту. Грунтові хромофори. Трикутник Захарова.

2

0

6

^ Структури пухких ґрунтів.

Поняття елементарних грунтових частинок (ЕГЧ), мікрогрунтових та грунтових агрегатів. Форма та нрав поверхні ЕГЧ Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р. Структура ґрунту. Черта структурованого та безструктурного грунту. Екологічне та інженерно-геологічне значення структурованості грунтів. Класифікація структурних агрегатів грунтів.

2

0

7

^ Гранулометричний склад пухких ґрунтів.

Класифікація гранулометричного складу ґрунту (елементаних грунтових часточок. Методи визначення Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р розмірів грунтових частинок та черта найбільш крупних фракцій грунту: каміння та гравію, їх екологічне значення. Методика визначення гранулометричного складу грунтів (ситовий аналіз) та черта пісчаної фракції грунтів, її екологічне значення. Методики Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р розділення фізичного піску та фізичної глини, черта пилуватої та мулуватої фракції, їх екологічне значення. Поняття фізичної глини і фізичного піску, черта глинистої фракції грунтів, її екологічне значення.

2

2

8

^ Рентгенодифракційна діагностика мінерального складу грунтів.
Види Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р електромагнітного випромінювання, місце рентгенівських променів в шкалі електромагнітних хвиль. Препарування проби для рентгенодифракційного дослідження. Схематична будова рентгенівської трубки та рентгенівського дифрактометра. Основна формула рентгеноструктурного аналізу (Брега-Вульфа), метод діагностики мінерального складу.

2

0

9

^ Черта первинних мінералів Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р грунтів.
Кварц: найважливіші різновиди, тип кристалічної структури, діагностичні лінії на дифрактограмах, властивості, генезис, роль у грунтах. Політипні різновиди SiO2. Піщані грунти. Польові шпати: найважливіші різновиди, хімічні формули, тип кристалічної структури Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р, ізовалентний та гетеровалентний ізоморфізм, діагностичні лінії на дифрактограмах, властивості, генезис, роль у грунтах. Олівіни, гранати, піроксени та амфіболи: найважливіші різновиди, хімічні формули, типи кристалічної структури, ізоморфізм, діагностичні лінії на дифрактограмах, властивості, генезис, роль у Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р грунтах. Грунти типу бед-ленд (погані землі). Підрупа діоктаедричних слюд (мусковіту, парагоніту, фенгіту, селадоніту): найважливіші різновиди, хімічні формули, тип кристалічної структури, ізоморфізм, діагностичні лінії на дифрактограмах, властивості, генезис, роль у грунтах Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р. Первинні карбонати: найважливіші різновиди, хімічні формули, тип кристалічної структури, ізоморфізм, діагностичні лінії на дифрактограмах, властивості, генезис, роль у грунтах. Карбонатні грунти.

1

1

10

^ Черта вторинних мінералів грунтів.

Мінерали оксидів та гідроокислів заліза: хімічні Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р формули, тип кристалічної структури, властивості, генезис, геохімічна та екологічна ролі у грунтах. Залізисто-ілювіальні грунти. Мінерали оксидів та гідроокислів алюмінію: хімічні формули, тип кристалічної структури, властивості, генезис, геохімічна та екологічна ролі Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р у грунтах. Латерити. Вторинні фосфати в грунтах: хімічні формули, типи кристалічної структури, властивості, генезис, геохімічна та екологічна ролі у грунтах. Мінеральний склад термічно-деградованих грунтів.

1

1

11

^ Черта глинистих мінералів грунтів.

Класифікація глинистих мінералів, за Л.Р Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р.Рекшинською. Властивості та генезис глин та їх екологічне значення для грунтів. Черта мінералів підгруп каолініту, серпентину, пірофіліту, гідрослюди (ілліт та серицит), глауконіту: найважливіші мінеральні види, хімічні формули, політипія та кристалічна Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р структура, діагностичні лінії на дифрактограмах, властивості, генезис, роль у грунтах.

1

1

12

^ Вода у грунтах. Водно-фізичні властивості грунтів.
Колообіг води у у довкілля та у грунті. Вплив урбанізації та залісненості територій на колообіг Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р води. Поведінка води у грунтах. Вода і повітря у грунті - як необхідна умова життя рослин. Види води у грунтах та їх черта. Методика визначення типу води у грунті. рН грунтів. Зміна рН Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р у профілі підзолистого грунту. Методи боротьби з екстремальними кислотністю та лужністю грунтів. Сили поверхневого натягу ґрунтових вод. Капілярні ефекти в грунтах, та їх екологічне значення. Вплив сили тяжіння на міграцію води Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р у грунтах та капілярний ефект. Гравітаційна, гігроскопічна та капілярна вода. Сили молекулярної когезії у воді та адгезії в грунтах, та їх екологічне значення.

1

1

13

^ Газова фаза грунтів та “ґрунтове дихання”. Загазованість грунтів ток Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р­сич­ними і вибухонебезпечними газами -метаном, сірководнем, радоном.

Газова фаза грунтів. «Грунтове дихання» і його екологічне значення. Екологічні причини варіацій вуглекислого газу у грунтах. Редокс-потенціал - Еh грунту та його вплив на склад грунтового повітря Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р. Вплив окисно-відновних мозгов грунту на склад грунтового повітря. Умови накопичення сірководню та метану у грунтах. Передумови та механізм накопичення радону у грунтовому повітрі. Геологогічні, структурно-тектонічні та геоморфологогічні передумови Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р накопичення родону у грунтовому повітрі. Методи боротьби з загазованістю грунту шкідливими та вибухонебезпечними газами. Передумови переходу різних ЕГЧ (піску, пилу, мулу і глини) у арозольний стан.

1

1

14

^ Геохімія та агресивність грунтів.

Форми знаходження хімічних елементів Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р у грунтах. Коло обіг вуглецю в довкіллі. Грунт як акумуляторів вуглецю. Коло обіг азоту в довкіллі та поведінка сполук азоту у грунті. Калій та фосфор у грунтах. Вплив хімічного Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р складу ґрунтових вод на грунти. Дегумусефікація грунтів, забруднення важкими металами, пестицидами. Природні та антропогенні джерела забруднення грунтів. Акумулятивний ефект в грунтах. Позитивна та негативна дія акумулятивного ефекту в грунтах на геохімію грунтів. Умови накопичення Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р та виведення з грунту важких металів. Агресивність та корозійна активність грунтів до елементів інженерних конструкцій, методи їх оцінки. Катіонно-обмінні та аніонно-обмінні властивості грунтів. Роль глинистих мінералів та дерну на їх Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р прояв. Засолення грунтів. Причини загибелі Вавілонської цивілізації.

1

0

15

Інженерно-геологічні властивості, природа стійкості та динамічної нестійкості грунтів.

Інженерно-геологічні властивості грунтів. Види напружень та деформацій у грунтах. Деформаційні властивості скельних грунтів Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р та їх екологічне та інженерно-геологічне значення. Природа стійкості та динамічної нестійкості грунтів. Деформаційні властивості пухких (дисперсних) грунтів та їх екологічне та інженерно-геологічне значення. Просадочність лессових грунтів, її природа, основні закономірності Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р розвитку. Показники просадочності, методи їх визначення. Стійкісні властивості грунтів. Реологічні властивості грунтів. Повзучість та вязкість грунтів, види повзучості. Тривала стійкість грунтів. Динамічні механічні поля та їх впив на стійкість грунтів. Поведінка грунтів при динамічних Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р впливах – вибуху, вібрації, коливаннях різних видів. Тиксотропія та пливунність грунтів, умовини проявлення та чинники, що їх визначають. Інженерно-геологічні та геотехнологічні методи консолідації нестійких грунтів.

2

2

16

^ Міграція води у грунтах, фільтраційні та колекторські властивості Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р грунтів.

Водоносні та водотривкі грунти. Пористість, тріщинуватість, кавернозність, водопроникність грунтів. Грунтові (безнапірні) та підземні напірні води. Фільтраційні ефекти в грунтах - водонасичення і водовіддача, та їх екологічне значення. Розрахунок коефіцієнту фільтрації грунту. Закон Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р Дарсі. Інфільтрація, ексфільтрація та ультрамікрофільтрація води у грунтах, їх екологічне значення. Фільтрація у грунтах та мембранні структури. Колекторські властивості грунтів. Гідророзрив пласта. Протифільтраційні завіси. Захисні грунтові екрани.

2

2

17

^ Грунти та Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р грунтові масиви зі складиними інженерно-геологічними умовинами.

Несприятливі властивості, слабкість і специфічність грунтів. Просадочність (лесеві товщі). Здатність до розмокання. Здатність до повзучості. Здатність до пливунності (утворення пливунів). Здатність до набухання (глинисті грунти, що Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р містять смектити). Органо-мінеральні та органічні грунти (торфові та торфово-болотні), засолені грунти (солонці та солончаки), елювіальні грунти (вимивні кори вивітрювання), техногенні грунти (насипні неструктуровані грунти), неоднорідність інженерно-геологічного розрізу грунтів, легкорозчинні грунти здатні Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р до карстування.

2

2

18

^ Грунти і грунтові масиви з несприятливими гідрогеологічними умовами.

Високий рівень грунтових вод, постійне та сезонне підтоплення, артезіанський ефект, заболочування території. Агресивність грунтових вод до елементів конструкції інженерно-геологічної споруди (корозія Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р бетонних та металевих конструкцій). Екологічна несприятливість (підвищений вміст радону та підвищений радіаційний фон, підвищений вміст токсичних компонентів у воді).

2

0

19

^ Грунти та грунтові масиви в умовах активізації небезпечних геодинамічних процесів.

Гравітаційні процеси Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р (зсуви), схилова ерозія (обвали), лінійна ерозія (яроутворення), річкова ерозія (бокова та донна ерозія), абразія (переробка сберегалів водойм хвилеприбійною дією). Суфозія. Соляний карст (для соляних грунтів). Гіпсовий карст (для гіпсових та Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р ангідритових грунтів). Карбонатний карст (для вапнякових, доломітових, мергелистих грунтів). Термокарст та соліфлюкція (в умовах вічної мерзлоти). Сейсмічність території (можливість землетрусів силою більше 7 балів).

2

0

20

^ Грунти і грунтові масиви в несприятливих гірничо-геологічних умовах.

Грунти та Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р грунтові масиви біля відкритих гірничих виробок (кар’єрів). Грунти та грунтові масиви над підземними гірничими виробками (шахтами, шурфами, камерами). Вплив відвалів пустих порід, гідровідвалів, хвостосховищ, відстійників, дренажних канав, інших гірничих об’єктів Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р на грунти та грунтові масиви. Мульди просідання під підробленими територіями. Карстопровальні явища в несприятливих гірничо-геологічних умовинах. Емісія вуглеводнів та радону в несприятливих гірничо-геологічних умовинах.

2

2


  1. ^ Теми лабораторних занять
Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р аудиторних годин

МОДУЛЬ 1

^ ГРУНТ В ГРУНТОЗНАВСТВІ (ПОЧВОВЕДЕНИИ)

20ЗМ 1.1


ЗМ 1.2


ЗМ 1.3


ЗМ 1.4


ЗМ 1.5


МОДУЛЬ 2


ЗМ 1.6


ЗМ 1.7


ЗМ 1.8


ЗМ 1.9


ЗМ 1.10

Грунтознавство як наука, його основні положення та найважливіші розділи.Екологічне значення грунтів. Грунтова екосистема. Методи Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р дослідження грунтів.

4

Фізичне, хімічне та біологічне вивітрювання гірських порід та процеси грунтоутворення

2

Склад та генезис дерну, його екологічне значення в грунтах.: локалізація гумусоутворення у грунтовому профілі, розклад органіки, гуміфікація. Природний колообіг Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р речовин у грунтах, грунтова біота та формування дерну.

4

Родючість та бонітет грунтів. Фазовий склад ґрунту.. Черта твердої рідкої, газової та живої фаз ґрунту, їх склад та екологічне значення. Рівні морфологічної організації грунтів. (профіль, горизонт, морфон Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р, агрегат, мікроагрегат).

4

Ерозія грунтів, типи ерозії. Наслідки ерозії грунтів. Шляхи боротьби з ерозією грунтів. Дегумусефікація грунтів, забруднення важкими металами, пестицидами, засолення грунтів.

2

ГРУНТ в ІНЖЕНЕРНІЙ ГЕОЛОГІЇ

12

Інженерно-геологічні властивості, природа стійкості та динамічної Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р нестійкості грунтів. Грунти та грунтові масиви зі складиними інженерно-геологічними та гідрогеологічними умовинами. Несприятливі властивості, слабкість і специфічність грунтів.

2

Органо-мінеральні та органічні грунти (торфові та торфово-болотні), засолені грунти (солонці та Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р солончаки), елювіальні грунти (вимивні кори вивітрювання), техногенні грунти (насипні неструктуровані грунти), неоднорідність інженерно-геологічного розрізу грунтів, легкорозчинні грунти здатні до карстування.

2

Просадочність (лесеві товщі). Здатність до розмокання. Здатність до Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р повзучості. Здатність до пливунності (утворення пливунів). Здатність до набухання (глинисті грунти, що містять смектити).

2

Міграція води у грунтах, фільтраційні та колекторські властивості грунтів. Водоносні та водотривкі грунти. Пористість, тріщинуватість, кавернозність, водопроникність грунтів Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р.

4

Високий рівень грунтових вод, постійне та сезонне підтоплення, артезіанський ефект, заболочування території. Агресивність грунтових вод до елементів конструкції інженерно-геологічної споруди (корозія бетонних та металевих конструкцій). Екологічна несприятливість (підвищений вміст радону та підвищений радіаційний Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р фон, підвищений вміст токсичних компонентів у воді).

2^ 5. Самостійна бота

Самостійна бота студента є основним засобом оволодіння навчальним матерікрасном у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Мета самостійної роботи студентів: набуття додаткових Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р знань, перевірка отриманих знань на практиці, вироблення фахових та дослідницьких вмінь та навичок. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р навчального часу студента, відведеного для вивчення дисципліни. Зміст самостійної роботи студента над конкретною проблемою визначають методичні матеріалами, завдання та вказівки викладача.

Самостійна бота студента забезпечує система навчально-методичних засобів Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, навчально-методичний комплекс дисципліни.


^ ПРИКЛАд Завдань для Самостійної роботи

 1. Акумулятивна та транспорта функції дерну в грунті. Антагонізм акумулявання та транспортування речовин в Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р дерні. Регуляторна функція дерну.

 2. Взаємодія вода-порода у грунтах та її наслідки. Гідрохімічний склад та агресивність грунтових вод до металічних та бетонних конструктивних елементів.

 3. Визначення густини дисперсних (пухких) грунтів та Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р її значення у інженерній геології.

 4. Вітрова ерозія грунтів, передумови винекнення та методи боротьби з нею.

 5. Властивості та генезис глинистих грунтів, їх мінеральний склад та інженерно-геологічні властивості. Умови будівництва на глинистих грунтах. Ефект Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р Пізанської вежі.

 6. Водна ерозія грунтів, передумови винекнення та методи боротьби з нею.

 7. Водно-фізичні властивості грунтів. Гравітаційна, гігроскопічна, капілярна, конституційна та біологічна вода у грунтах.

 8. Вулканічні викиди туфового матеріалу та їх вплив Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р на грунти. Гальміроліз туфів та поширення мінералів підрупи монтморилоніту (монтморилоніт, нонтроніт, волконськоіт, бейделіт) у грунтах: найважливіші різновиди, хімічні формули, тип кристалічної структури, ізоморфізм, діагностичні лінії на дифрактограмах, властивості, генезис, роль Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р у грунтах.

 9. Газова фаза грунтів. Відмінність складу атмосферного та грунтового повітря. «Грунтове дихання» і його екологічне значення..

 10. Генезис торфів та їх вплив на інженерно-геологічні умовини території.

 11. Гранулометричний склад ґрунту. Класифікація гранулометричного складу ґрунту Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р. Водотривкі та водовмісні грунти.

 12. Грунтова екосистема. Черта та екологічні функції живих організмів у грунтах.

 13. Джерела надходження токсичних речовин та їх поведінка у грунтах.

 14. Динамічне зондування грунтів. Ознаки виявлення слабких грунтів Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р у інженерно-геологічному розрізі досліджуваної ділянки.

 15. Екзараційна та оксидаційна ерозії грунтів. Передумови проявлення.

 16. Екологічні умовини формування дуже лужних та дуже кислих грунтів. Передумови вапнування та гіпсування грунтів.

 17. Елювіальні грунти кори звітрювання магматичних та метаморфічних гірських Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р порід.

 18. Елювіальні грунти кори звітрювання осадових гірських порід.

 19. Етапи формування грунту.

 20. Загальна черта мінералів групи смектитів. Здатність грунтів до розбухання та її значення.

 21. Загальна черта найбільш поширених первинних мінералів грунтів.

 22. Капілярні ефекти Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р в грунтах та коефіцієнт поверхневого натягу, та їх значення.

 23. Карбонати: найважливіші різновиди, хімічні формули, тип кристалічної структури, ізоморфізм, діагностичні лінії на дифрактограмах, властивості, генезис, розчинність у воді, вплив на інженерно-геологічні властивості Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р грунтів.

 24. Катіонно-обмінні та аніонно-обмінні властивості грунтів. Роль глинистих мінералів та дерну на їх прояв.

 25. Кварц: найважливіші різновиди, тип кристалічної структури, діагностичні лінії на дифрактограмах, властивості, генезис, роль Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р у грунтах.

 26. Клас дисперсних (пухких) грунтів, група алювіальних грунтів: особливості генезису алювіальних грунтів заплави та терас, інженерно-геологічні умови будівництва.

 27. Клас дисперсних (пухких) грунтів, група делювіальних та колювіальних грунтів: особливості генезису та інженерно Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р-геологічні умови будівництва.

 28. Клас дисперсних (пухких) грунтів, група еолових грунтів: особливості генезису еолових форм рельефу, передумови біологічного закріплення, інженерно-геологічні умови будівництва.

 29. Клас дисперсних (пухких) грунтів, група озерно-болотних грунтів: особливості генезису Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р торфових грунтів, інженерно-геологічні умови будівництва.

 30. Клас дисперсних (пухких) грунтів, група пролювіальних грунтів: особливості генезису грунтів конусів виносу селевих потоків, інженерно-геологічні умови будівництва, протиселевих споруд.

 31. Клас скельних та напівскельних грунтів. Їх водорозчинність Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р та поведінка у корі звітрювання, інженерно-геологічні умовини будівництва.

 32. Класифікація глинистих мінералів, за Л.Р.Рекшинською.

 33. Класифікація структурних агрегатів грунтів та їх прострова локалізація у грунтовому профілі.

 34. Коло обіг азоту в Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р довкіллі та поведінка сполук азоту у грунті. Передумови амонійного та нітратного забруднення грунтових вод

 35. Коло обіг води у довкілля та у грунті. Вплив урбанізації та залісненості територій на колообіг води.

 36. Колообіг калію у грунтах Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р. Слюди та гідрослюди (ілліт та серицит): хімічна формула, кристалічна структура, діагностичні лінії на дифрактограмах, властивості, генезис, роль у грунтах.

 37. Консистенція грунтів, методики її визначення.

 38. Кут природного відкосу, природа сил зчеплення між Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р ЕГЧ та кут внутрішнього тертя грунтів.

 39. Легкорозчинні мінерали у грунтах. Передумови засолення грунтів.

 40. Методика визначення гранулометричного складу грунтів (ситовий аналіз) та черта піщаної фракції грунтів, її екологічне значення.

 41. Методики розділення фізичного піску та фізичної Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р глини, черта пилуватої та мулуватої фракцій.

 42. Механізм накопичення радону у грунтовому повітрі. Геолого-геоморфологчні передумови накопичення родону у грунтовому повітрі.


^ 6. Індивідуальне навчально-досліденьке завдання

Протягом семестру студенти виконують одне індивідульне навчально-досліденьке Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р завдання, яке є невід’ємною частиною самостійної роботи.

Індивідульне навчально-досліденьке завдання, студент виконує за рахунок годин самостійної роботи під керівництвом викладпча. Завдання виконується у реферативній формі згідно із запропонованими Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р темами (обсяг 20-30 сторінок друкованого тексту). Це повинно сприяти розвитку навичок самостійного вивчення та цілеспрямованого аналізу определенного питання за літературними джерелами.

Теми рефератів в рамках індивідульного навчально-дослідного завдання:

 1. Мінерали оксидів та гідроокислів Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р заліза: хімічні формули, тип кристалічної структури, властивості, генезис, геохімічна та екологічна ролі у грунтах.

 2. Мінерали сульфатів: хімічні формули, тип кристалічної структури, властивості, генезис, водорозчинність. Інженерно-геологічні умови будівництва на гіпсах.

 3. Мінеральний та Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р гранулометричний склад лесевих товщ, їх поширеність та генезис.

 4. Найважливіші грунтотвірні магматичні, метаморфічні та осадові породи, еолове накопичення мінерального «підгрунття», лесеві товщі.

 5. Передумови вертикальної та латеральної фільтрації (інфільтрації та ексфільтрації) у грунтах. Грунтові та підземні Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р води.

 6. Передумови переходу різних елементарних грунтових частинок (піску, пилу, мулу і глини) у арозольний стан.

 7. Поведінка води у грунтах. Вода і повітря у грунті - як необхідна умова життя рослин. Три види води у Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р грунтах та їх черта. Методика визначення типу води у грунті.

 8. Польові шпати: найважливіші різновиди, хімічні формули, тип кристалічної структури, ізовалентний та гетеровалентний ізоморфізм, діагностичні лінії на дифрактограмах, властивості, генезис, роль у грунтах Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р.

 9. Поняття базису ерозії грунтів. Передумови денудації та акумулювання грунту.

 10. Поняття елементарних грунтових частинок (ЕГЧ), мікрогрунтових та грунтових агрегатів. Нрав поверхні ЕГЧ

 11. Поняття природної вологості грунту, вологості грунту на межі розкочування Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р та на межі текучості, число пластичності грунту. Значення цих параметрів в інженерній геології.

 12. Принципи інженерно-геологічної класифікації грунтів. Визначення класу, групи, підгрупи, типу, виду та різновиду грунтів.

 13. Природа забарвлення грунту.

 14. Простий та Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р складний харчовий ланцюги грунтової біоти.

 15. Профільний способ у грунтознавстві. Природні та штучні профілі. Найбільш поширені профілі грунтів.

 16. Профільний способ. Номенклатура та черта грунтових горизонтів. Основні морфологічні ознаки.

 17. Редокс-потенціал - Еh грунту та його вплив на Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р склад грунтового повітря. Вплив окисно-відновних мозгов грунту на склад грунтового повітря

 18. Рентгено-дифракційний способ визначення мінерального складу грунтів. Основна формула рентгеноструктурного аналізу.

 19. Рівні морфологічної організації грунтів (профіль, горизонт, морфон, агрегат, мікроагрегат Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р).

 20. Розрахунок коефіцієнту фільтрації грунту. Закон Дарсі.

 21. Сили молекулярної когезії та адгезії, їх значення для структурування грунтів.

 22. Статичне зондування грунтів. Ознаки виявлення слабких грунтів у інженерно-геологічному розрізі досліджуваної ділянки.

 23. Структура ґрунту. Черта Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р структурованого та безструктурного гранту. Екологічне значення структурованості грунтів.

 24. Типи просадочності лесевих грунтів. Причина просадочності лесевих грунтів. Методи боротьби з просадочністю грунтів при будівництві.

 25. Умови накопичення дерну у грунтах та їх дегумусефікації.

 26. Фазовий склад Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р ґрунту.

 27. Фільтраційні властивості грунтів. Методи визначення коефіціенту фільтрації.

 28. Фіторемедіаційний способ очищення грунтів.

 29. Форми знаходження хімічних елементів у грунтах.

 30. Фосфор у грунтах, та його екологічне значення.

 31. Черта газової фази ґрунту, її відмінність Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р від атмосферного повітря та екологічне значення. Антагонізм рідкої та газової фаз грунту.

 32. Черта мінералів підгрупи каолініту: найважливіші мінеральні види, хімічні формули, політипія та кристалічна структура, діагностичні лінії на дифрактограмах, властивості Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р, генезис, роль у грунтах.

 33. Черта рідкої фази ґрунту, її відмінність від підземних та поверхневих вод.^ 7. Методи контролю

Контроль знань з курсу " Екологічна безпека " викладач здійснює за кредитно-модульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р 100-бальною шкалою Форми контролю: відвідування лекцій, колоквімозг, реферат, тестування самостійних завдань, підсумковий ідремлет.

Впродовж кожного семестру ^ J-ий студент набирає певну кількість семестрових балів (СБ), що є сумою СБ по Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р всіх видах контролю .

Поточний контроль викладач проводить на лабораторних заняттях, де оцінює знання студента за наступними складовими:

за усну відповідь – від 0 до 10 залікових бали за 1 год занять, а загальна кількість отриманих СБ Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р = ;

Попередній бал за боту на заняттях за семестр розраховується як відношення суми оцінок J-ого студента до очень можливої суми оцінок , яку він міг би набрати:Лекції

Лабораторні

Оцінки

Колоквімозг

Теоретичний Тест

Самостійні завдання

Сума, max

III семестр

3

3

18

5

5

8

4

4

50

Впродовж J-ий студент набирає певну кількість СБ, що є сумою Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р СБ по всіх видах контролю .

Самостійні завдання видаються на лекціях ( ~ 75÷100 на семестр) і їх здача проходить при закінченні семестрових занять у вигляді контрольного тестування із незалежним вибором определенного тесту.

^ Незадовільне виконання завдання позбавляє Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р права виконувати наступне.

Попередній бал буде враховано в складі підсумкової оцінки відповідно до його вагового значення за семестр.

Підчас іспиту студент може набрати ще 50 балів при разумові вичерпних відповідей на 3 питання по Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р 20:15:15 балів.

^ Оцінку ,,відмінно" ставлять, если студент дає полностью правильні відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, отриманих і основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів. При виконанні удобного завдання студент Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р застосовує системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.

^ Оцінка „ дуже добре ". Теоретичні запитання розкрито повністю на основі програмного і додаткового матеріалу. При виконанні удобного завдання студент застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р навчальною програмою.

^ Оцінка „добре". Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано взагалі верно, але мають місце окремі неточності.

^ Оцінка „задовільно". Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при викладанні програмного Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускає помилки.

^ Оцінка „задовільно (достатньо)". Теоретичні питання розкрито неповністю, з суттєвими помилками. При виконанні удобного завдання Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р студент припускається значної кількості помилок та зустрічається зі значними труднощами.

^ Оцінка „незадовільно". Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні.


В сумі максимальна кількість Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р балів складає ^ 100. Відповідно оцінка матиме значення:


Кількість балів

Оцінка

^ За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу

За національною шкалою

90-100

A

відмінно

відмінно

81-89

B

дуже добре

добре

71-80

C

добре

61-70

D

задовільно

задовільно

51-60

E

достатньо

20-50

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

незадовільно

1-20

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


^ 8. Методичне забезпечення

 1. Підручники та навчальні Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р посібники

 2. Лекції на електронних носіях

 3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях


^ 9. Рекомендована література

9.1 Базова

 1. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. - М: Логос, 2000. - 627 с.

 2. Андроханов В.А., Куляпина Е.Д., Курачев В.М. Земли техногенных ландшафтов: генезис Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р и эволюция. - Новосибирск: Изд-во CO РАН, 2004. - 151 с.

 3. Болиховская Н.С. Эволюция лёссово-почвенной формации Северной Евразии. М., 1985. 270 с.

 4. Вознесенский Е.А. Динамическая неустойчивость грунтов. - Москва. УРСС Эдиториал. 1999. 264 с.

 5. Вознесенский Е.А. Поведение Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р грунтов при динамических нагрузках. - М.: Издательство МГУ, 1997. 188 с.

 6. Вознесенский Е.А., Трофимов В.Т., Калачев В.Я., Коваленко В.Г. Квазитиксотропные изменения   в   глинистых   грунтах.   Учебное   пособие.   Под   редакцией В.Т.Трофимова,  - М Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р., Изд-во Моск. ун-та, 1990 г., 162 с.

 7. ГОСТ 12536-79. Грунты. Способы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. - М., 1988. 24 с.

 8. ГОСТ 23 161-78. Грунты. Способ лабораторного определения черт просадочности. - М.: 1988.  9 с.

 9. ГОСТ 23740-79. Грунты. Способы лабораторного определения Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р содержания органических веществ. - М., 1980, 23 с.

 10. ГОСТ 25100-95. Грунты. Систематизация. - М.: МНТКС, 1995. 29 с.

 11. ГОСТ 25584-90. Грунты. Способы лабораторного определения коэффициента фильтрации. (Модифицированная редакция). - М., 1999. 17 с.

 12. ГОСТ 26212-91. Земли. Определение гидролитической кислотности по способу Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р Каппена в модификации ЦИНАО. - М., 1993, 4 с.

 13. ГОСТ 26213-91. Земли. Способы определения органического вещества. М., 1993, 6 с.

 14. ГОСТ 26423-85 - ГОСТ 26428-85. Земли. Способы определения катионно-анионного состава аква вытяжки. - М., 1986, 39 с.

 15. ГОСТ 26483-85. Земли. Изготовление солевой вытяжки и Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р определение ее рН по способу ЦИНАО. - М., 1986. 4 с.

 16. ГОСТ 5180-84. Грунты. Способы лабораторного определения физических черт. - М., 1984. 17 с.

 17. Гольдштейн М.Н. Механические характеристики грунтов. - М., Стройиздат, 1973. - 375 с.

 18. Грунтоведение / Под ред . Е .. Сергеева . – М .: МГУ , 1973. – 387c Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р.

 19. Грунтоведение //Ред. акад. Е.М.Сергеева. М. Изд-во МГУ. 1983. 392 с.

 20. Денисов И.Я. Природа прочности и деформаций грунтов.  - М.: Стройиздат 1972. - 280 с.

 21. ДСТУ 4115-2002. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікацією Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р Чиркова.

 22. ДСТУ ISO 11261-2001, ISO 11261:1995; IDT Визначення загального вмісту азоту модифікованим способом К'єльдаля

 23. ДТСУ ISO 11465-2001. Визначення сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний способ ДТСУ ISO 10691-2001. Визначення вмісту органічного і загального вуглецю способом сухого спалювання Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р (елементний аналіз)

 24. ДТСУ ISO 10390-2001. Визначення рН ДТСУ ISO 10381-6-2001. Відбір проб. Настанови щодо відбору, оброблення та зберігання ґрунту для дослідження аеробних мікробіологічних процесів у лабораторії.

 25. Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р. Механика грунтов. /Уч. для вузов, 2-е изд. - М., Высшая школа, 1991, - 447 с.

 26. Иванов П.Л. Разжижение песочных грунтов. – М., Госэнергоиздат, 1962, - 260 с.

 27. Истомина B.C.  Фильтрационная устойчивость грунтов.   - М.: Госстройиздат,  1957, 295 с.

 28. Кальянов К.С Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р. Динамика процессов ветровой эрозии почв.  - М.: Наука, 1976, 115 с.

 29. Королёв В.А. Термодинамика грунтов./ Учебное пособие. - М., Изд-во МГУ, 1997. - 167 с.

 30. Цариц В.А., Цуканова Л.А. Злость грунтов и способы ее Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р оценки. Обзор. - М., АОЗТ «Геоинформмарк», 1995. - 46 с.

 31. Ларионов А.К. Способы исследования структуры грунтов. – М., Недра, 1974, - 200 с.

 32. Мустафаев А. А. Фундаменты на просадочных и набухающих грунтах // Учебное пособие для студентов. - М.: Высш. шк., 1989, 590 с Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р.

 33. Оленчук Я., Николин А. Ґрунти Львівської області. - Львів: „Каменяр", 1969. - 84 с.

 34. Попов И.В. Базы инженерно-геологического грунтоведения / Методическое пособие - М.-Л., Госгеолиздат, 1941.- 223 с.;

 35. Практикум по грунтоведению. / Учебное пособие //Под Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р ред. В.Т.Трофимова и В.А.Королёва. - М., Изд-во МГУ, 1993, 390 с.

 36. Сергеев Е.М., Голодковская Г.А., Зиангиров Р.С., Осипов В.И., Трофимов В.Т. Грунтоведение. Изд.5. – М., Изд-во МГУ, 1983, - 392 с Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р.

 37. Сергеев Е.М. Грунтоведение. Учебник. - М., Изд-во Моск. ун-та, 1959 г., 426 с.

 38. Сергеев Е.М. Общее грунтоведение. Учебное пособие. - М., Изд-во Моск. ун-та, 1952 г., 383 с.

 39. Соколов Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р В.Н. Практикум по грунтоведению. Под ред. Трофимова В.Т., Царица В.А. М., Изд. МГУ, 1993, 390 с.

 40. Трофимов В.Т. Грунтоведение // Учебник для ВУЗов - 6-е изд., 2005 г. 1024 с.

 41. Трофимов В.Т. Теоретические Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології Протокол № від. “ ” 20 р нюансы грунтоведения. – М., Изд-во МГУ, 2003, - 114 с.

 42. Чаповский Е.Г. Лабораторные работы по грунтоведению. М.; Недра. 1975. 272 c.

 43. Шлыков В.Г. Рентгеновские исследования грунтов. М.: Изд-во МГУ, 1991. 184 с.


 • oldrussian.ru/drukovanih-ta-elektronnih-vidan-zakon-ukrani-pro-vishu-osvtu.html
 • oldrussian.ru/14-remiks-cifrovogo-budushego-darknet-vojna-gollivuda-protiv-cifrovoj-revolyucii.html
 • oldrussian.ru/natural-language-electronic-text-is-essentially-just-a-sequence-of-characters-naturally-before-any-real-text.html
 • oldrussian.ru/rozdl-analz-teor-ta-praktiki-ocnki-konkurentospromozhnost-grnicho-zbagachuvalnih-pdprimstv.html
 • oldrussian.ru/romanovskij-o-akademya-pedagogchnih-nauk-ukrani-derzhavna-naukovo-pedagogchna-bbloteka-ukrani-men-v-o-suhomlinskogo.html
 • oldrussian.ru/ltaraturi-gomel-u-centralnim-druku-dapamagae-sachic-za-najbolsh-znachnim-artikulam-z-respublkanskh-chasopsa-gazet-shto-pastupl-fondi-cgb-mya-a.html
 • oldrussian.ru/primary-education-education-in-schools-and-universities-of-the-central-and-eastern-europe.html
 • oldrussian.ru/cold-war-tensions-to-the-fore-19.html
 • oldrussian.ru/uprazhneniya-s-rezinovim-bintom-sekreti-atletizma.html
 • oldrussian.ru/where-might-one-find-a-trojan-why-did-i-write-this-book.html
 • oldrussian.ru/ggna-ta-ekologya-v-rk-11-12-semestri-lvvskij-naconalnij-medichnij-unversitet-men-danila-galickogo.html
 • oldrussian.ru/comrade-gonzalo-the-support-of-dharma-bhutan-conference-arun-three.html
 • oldrussian.ru/length-area-volume-and-capacity-incorporating-content-and-outcomes-for-early-stage-1-to-stage-4.html
 • oldrussian.ru/-sail-sailing-vessel-trabajos-de-sname-marine-technology.html
 • oldrussian.ru/2-mtn-taldau-men-mtntanu-ajirmashilitari-men-sastitari-l-n-gumilev-atindai-euraziya.html
 • oldrussian.ru/s-volkov-doktor-nauk-publicist-istorik-specializiruyushijsya-na-issledova-chto-dlya-rossii-luchshe.html
 • oldrussian.ru/game-console-iteso.html
 • oldrussian.ru/interesting-places-in-the-usa.html
 • oldrussian.ru/conducting-interviews-current-research-on-patient-safety-in-the.html
 • oldrussian.ru/yuridichna-vdpovdalnst.html