Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.)


Мелітопольський державний преподавательічний університет


РОБОЧА ПРОГРАМА


Дисципліни «ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ»


Форма навчання

Вид занять (години)

Всього годин / кредит

лекції

семінарські

самостійні

Денна

18

20

70

108/3

Заочна

12

8

88

108/3Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою МДПУ (Протокол № , від 2008 р.)


Розробник робочої програми Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.): Марковець Л.М., к.психол.н., доцент кафедри;


Робоча програма ухвалена рішенням кафедри (Протокол № 1 від 26.08.2008 р.)


Завідувач кафедри

^ Методичні рекомендації


Психологічне консультування відноситься до базових курсів??? у системі підготовки психологів і преподавательів. Знання загальної Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) психології виступає необхідною умовою формування професійної майстерності, важливою передумовою успішного вирішення завдань будь-якого рівня – як теоретичних, так і практичних.

Програма охоплює знання, засвоєння яких є базою подальших психологічних курсів у Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) преподавательічному навчальному закладі. Програма обумовлена сучасними вимогами до самостійності і творчості студентів як стаціонарної, так і заочної форми навчання.

Важливим завданням у розробці змісту програми дисципліни «Психологічне консультування і психокорекція» є становлення професійного мислення Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) психолога щодо вирішення практичних завдань психоконсультування і психокорекції, активізація особистісного та творчого потенціалу майбутнього фахівця.

Знання основ удобної психології, сучасних засобів та прийомів психоконсультування, оволодіння найпростішими способами психодіагностики та психокорекції Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) розкриває нові можливості підвищення ефективності навчального й виховного процесу, своєчасного розвиваючого психологічного впливу на особистість дитини, психопрофілактики і своєчасної психокорекції нервових, соматичних та психічних розладів.

Висока психологічна культура та професіоналізм майбутніх Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) практичних психологів значною мірою визначається рівнем психолого-педагогічної, психодіагностичної, психотерапевтичної та психокорекційної підготовки майбутніх фахівців як у теоретичному, так і в удобному контексті.

Виходячи з аналізу вимог професійної діяльності сучасного психолога у Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) сфері удобної психології визначаються програмно-цільові установки вивчення дисципліни «Психологічне консультування».

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань:

На основі цих знань виновата бути сформована здатність вирішувати проблеми й задачі професійної діяльності та разуміння, що її відображають Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.), а саме: забезпечувати необхідний рівень особистої фізичної підготовленості та психічного здоров'я в умовах професійної діяльності; застосовувати усні контакти та будувати діалог у процесі ділового контакту; враховувати моральні переконання при здійсненні безпечної та ефективної Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) діяльності; поєднувати теоретичні та практичні аспекти культури в процесі професійної діяльності тощо.

На основі набутих знань повинні бути також сформовані професійно-важливі мозгіння безпосередньо з удобної психології, а саме:

Програма два блоки модулі. У тематичному плані вказано Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) теми, що відносяться до лекцій, семінарів та самостійного опрацювання; посилання на основну та додаткову літературу, засоби наочності та види контролю. У програмі надано календарне планування, теми семінарських занять, перелік додаткових індивідуальних навчально-дослідних завдань Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.), перечень літератури.

^ Тематичне плануванняпп

Теми, дати

Види занять

Література

Наочність

Види контролю

Лек.

Сем.

Сам.

Модуль

1

Введення у психологічне консультування

2

-

4

Модуль 1. психоконсультування як напрям професійної діяльності психологаОсн.: 6, 8, 10, 13, 18,21,22, 23, 35, 36, 39, 43, 44, 47, 55, 56.

Дод.: 78,81,82,89,92.

Структурні схеми

Індивідуальні реферативні доповіді

2

Вимоги, запропоновані до психолога-консультанта і його роботи Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) фахове підготування психолога-консультанта

2

2

2

Осн. 6, 8, 10, 13, 19, 22, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 40.

Дод. 79, 80, 83, 89, 91.

Схематичні зображення

Фронтальне та індивідуальне опитування з основних осознать тем

3

Організація роботи психологічної консультації

Підготування і проведення психологічного консультування

-

2

4

Осн. 8, 10, 13,14, 16, 19,22,23,31,35,36,39,44,55,56.

Дод. 70, 75, 78, 92.

Тексти першоджерел

Аналіз конспектів першоджерел та творчих робіт студен­тів

4

Етапи і процедури Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) психологічного консультування.

Техніка психологічного консультування.

2

-

4
Осн. 2, 8, 9, 10, 17, 22, 23, 31, 35, 37, 42, 44, 55, 56.

Дод.69,71, 74, 83, 84, 87, 91.

Структурні схеми, таблиці

Фронтальне та індивідуальне опитування з основних осознать тем

5

Тестування у практиці психологічного консультування. Тести, що рекомендуються до використання у практиці когнитивного психологічного Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) консультування.

2

2

2
Осн. 4, 8,13, 17, 22, 23, 29,29, 3, 36,39,44, 55.

Дод.73, 81, 88, 92.


Таблиці, схематичні зображення

Прослуховування та обговорення доповідей, рефератів на семінарському занятті

6

Ситуації і загальні практичні рекомендації по психологічному консультуванню, пов'язаному з спроможностями и з розвитком особистості клієнта.

2

2

4

Модуль 2. загальні практичні Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) рекомендації по психологічному консультуванню


Осн. 4, 8,13, 17, 22, 23, 29,29, 3, 36,39,44, 55.

Дод.73, 81, 88, 92.


Таблиці, схематичні зображення

Прослуховування та обговорення доповідей, рефератів на семінарському занятті

7

Практичні рекомендації по комунікативному і соціально-перцептивному психологічному консультуванню.

Практичні рекомендації з заморочек саморегуляції у ділових відношеннях.

-

2

4

Осн. 2, 4, 8, 10, 16, 19, 21, 22, 30, 35, 39, 42.

Дод. 69, 70, 71,74, 83, 87,91.

Тексти Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) першоджерел

Індивідуальні реферативні доповіді

8

Практичні рекомендації з заморочек межособистісного психологічного консультування і з заморочек сімейного консультування

2

-

4

Осн.5, 8, 10, 15, 19,22,23,31,35,39,44,55,56.

Дод.69, 70, 71, 74, 81,83, 87, 91, 92.


Структурні схеми, бланки методик

Аналіз конспектів першоджерел та творчих робіт студен­тів

9

Рекомендації з питань психолого Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.)-педагогічного консультування

-

2

4

Осн.8, 10, 19,20, 22, 23, 31, 35, 36, 39,44.

Дод.70, 75,77,82,84,86.

Структурні схеми

Опитування з основних осознать тем

10

Практичні рекомендації з заморочек, пов'язаних з особистими життєвими невдачами.

Практичні рекомендації з заморочек самопочуття і стану здоров'я

2

-

4

Осн.36, 39, 44.

Дод.72,75,76,77,82,86,90.

Тексти першоджерел

Аналіз конспектів першоджерел

11

Практичні рекомендації по Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) діловому психологічному консультуванню

-

-

6

Осн.13, 18, 19, 22, 23, 26, 34, 35, 36, 39, 47, 54, 55.

Дод.70, 76, 78, 82.

Таблиці, схеми

Індивідуальні реферативні доповіді

12

Оцінка итогів психологічного консультування

-

2

4

Осн.34, 35, 36, 39,40, 44, 53, 55, 68.

Дод.70, 82, 86.

Тексти першоджерел

Аналіз конспектів першоджерел


^ Календарне плануванняпп

Назва тем

Форма

Кількість годин

Дата
Модуль 1. психоконсультування як напрям професійної діяльності психолога
18
1.

Введення у психологічне консультування

Лекція

6
2.

Вимоги, запропоновані Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) до психолога-консультанта і його роботи фахове підготування психолога-консультанта

Лекція, семінар

6
3.

Організація роботи психологічної консультації

Підготування і проведення психологічного консультування

Лекція, семінар

6
4.

Етапи і процедури психологічного консультування.

Техніка психологічного консультування

Лекція

6
5.

Тестування у практиці психологічного консультування. Тести, що рекомендуються до використання Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) у практиці когнитивного психологічного консультування.

Лекція, семінар

6Модуль 2. загальні практичні рекомендації по психологічному консультуванню6.

Ситуації і загальні практичні рекомендації по психологічному консультуванню, пов'язаному з спроможностями и з розвитком особистості клієнта.

Лекція, семінар

8
7.

Практичні рекомендації Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) по комунікативному і соціально-перцептивному психологічному консультуванню.

Практичні рекомендації з заморочек саморегуляції у ділових відношеннях.

Семінар

6
8

Практичні рекомендації з заморочек межособистісного психологічного консультування і з заморочек сімейного консультування


9

Рекомендації з питань психолого-педагогічного Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) консультування


10

Практичні рекомендації з заморочек, пов'язаних з особистими життєвими невдачами.

Практичні рекомендації з заморочек самопочуття і стану здоров'я


11

Практичні рекомендації по діловому психологічному консультуванню


12

Оцінка итогів психологічного консультування^ Теми семінарських занятьпп

Тема

Питання до семінару

Методи Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) і засоби

Література

1.

Введення у психологічне консультування

1. Що таке психологічне консультування.

2. Хто, если і навіщо звертається до психолога-консультанта

3. Чим психологічне консультування відрізняється

від інших видів удобної психологічної помочі людині

4. Цілі, задачі і види психологічного консультування

5. Умови результативності психологічного консультуванняОпитування студентів Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) під час практичних зайнять. Перевірка самостійної роботи студентів (конспектів першоджерел; структурно-логічної схеми до тими). Проведення контрольного тестового опитування.


Осн.: 6, 8, 10, 13, 18,21,22, 23, 35, 36, 39, 43, 44, 47, 55, 56.

Дод.: 78,81,82,89,92.

2.

Вимоги, запропоновані до психолога-консультанта і його роботи фахове Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) підготування психолога-консультанта

1. Черта психолога-консультанта.

2. Загальні і спеціальні вимоги, запропоновані до психологічного

консультування (окремим його видам) і до психолога-консультанта

3. Утримання фахового підготування психолога-консультанта.

4. Початок, проведення й база підготування психолога-консультанта.

5. Питання Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) підвищення фахової кваліфікації психолога-консультанта


Фронтальне та індивідуальне опитування, співбесіда

Осн. 6, 8, 10, 13, 19, 22, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 40.

Дод. 79, 80, 83, 89, 91.

3.

Організація роботи психологічної консультації

Підготування і проведення психологічного консультування

1. Загальні питання організації роботи психологічної консультації.

2. Організація індивідуальної роботи психолога-консультанта

3. Взаємодія психолога-консультанта з іншими Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) спеціалістами консультантами допоміжним персоналом консультації.

4. Підготування до психологічного консультування

5. Проведення психологічного консультування.

Участь у колоквіразумі, співбесіда

Осн. 8, 10, 13,14, 16, 19,22,23,31,35,36,39,44,55,56.

Дод. 70, 75, 78, 92.

4.

Етапи і процедури психологічного консультування.

Техніка психологічного консультування

1. Підготування до психологічного консультування.

2. Проведення психологічного консультування. Основні етапи.

3. Процедури і Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) техніки психологічного консультування.

4. Бота консультанта з клієнтом.

5. Типові технічні помилки, що припускаються в процесі консультування,

засоби їхній усунення.


Опитування студентів під час практичних зайнять. Перевірка самостійної роботи студентів (конспектів першоджерел; структурно-логічної схеми Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) до тими). Проведення контрольного тестового опитування.


Осн. 2, 8, 9, 10, 17, 22, 23, 31, 35, 37, 42, 44, 55, 56.

Дод.69,71, 74, 83, 84, 87, 91.

5.

Тестування у практиці психологічного консультування. Тести, що рекомендуються до використання у практиці когнитивного психологічного консультування.

1. Цілі, час і місце тестування в психологічному консультуванні Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.).

2. Вимоги, яким повинно відповідати психологічне тестування, застосовуване в психологічному консультуванні.

3. Тести когнитивных процесів сприйняття, уваги,

уяви.

4. Тести промови і загальних інтелектуальних спроможностей.

5. Тести пам'яті.


Фронтальне та індивідуальне опитування, співбесіда

Осн. 4, 8,13, 17, 22, 23, 29,29, 3, 36,39,44, 55.

Дод.73, 81, 88, 92.


6.

Ситуації і Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) загальні практичні рекомендації по психологічному консультуванню, пов'язаному з спроможностями и з розвитком особистості клієнта.

1. Типові випадки (ситуації) психологічного консультування.

2. Загальні рекомендації по корекції і розвитку.

3. Розвиток спеціальних спроможностей клієнта.

4. Ради Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) з питань, пов'язаним із характером, корекцією рис

нраву і розвитком волі.

5. Шляху рішення заморочек розвитку комунікативних, організаторських

і спеціальних спроможностей клієнта.


Опитування студентів під час практичних зайнять. Перевірка самостійної роботи студентів (конспектів першоджерел Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.); структурно-логічної схеми до тими). Проведення контрольного тестового опитування.


Осн. 2, 4, 8, 10, 16, 19, 21, 22, 30, 35, 39, 42.

Дод. 69, 70, 71,74, 83, 87,91.

7.

Практичні рекомендації по комунікативному і соціально-перцептивному психологічному консультуванню.

Практичні рекомендації з заморочек саморегуляції у ділових відношеннях.

1. Відсутність інтересу до людей і Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) комунікативних мозгінь і навиеків.

2. Невміння точно сприймати й оцінювати соціальні ролі людей.

3. Невдача в керуванні емоціями в діловому житті.

4. Невдача у виборі професії, мозгов і місця роботи, у просуванні

по службі, у підтримці Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) і зберіганні своєї працездатності.

5. Невдача в конкуренції з іншими людьми.


Колективне обговорення, індивідуальне опитування

Осн.5, 8, 10, 15, 19,22,23,31,35,39,44,55,56.

Дод.69, 70, 71, 74, 81,83, 87, 91, 92.


8.

Практичні рекомендації з заморочек межособистісного психологічного консультування і з заморочек сімейного консультування

1. Основні проблеми в межличностных відношеннях Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) людей, причини їхній

виникнення.

2. Проблеми особистих взаємовідносин клієнта з людьми.

3. Основні питання сімейного консультування.

4. Взаємовідносини з майбутнім чоловіком і між чоловіками в сформованій

сім'ї.

5. Взаємовідносини чоловіків із їхніх батьках.


Участь у колоквімозгі, співбесіда

Осн Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.).8, 10, 19,20, 22, 23, 31, 35, 36, 39,44.

Дод.70, 75,77,82,84,86.

9.

Рекомендації з питань психолого-педагогічного консультування

1. Взаємовідносини батьків із дітьми-дошкільниками.

2. Психолого-педагогічне консультування батьків молодших

школярів.

3. Рішення психолого-педагогічних заморочек підліткового віку.

4. Консультування батьків юнаком.

5. Консультування батьків дівчин.


Колективне обговорення, індивідуальне опитування

Осн Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.).36, 39, 44.

Дод.72,75,76,77,82,86,90.

10.

Практичні рекомендації з заморочек, пов'язаних з особистими життєвими невдачами.

Практичні рекомендації з заморочек самопочуття і стану здоров'я

1. Невдача особистого нраву .

2. Невдача в розвитку потребностной, емоційно-вольової сфери, сфери інтересів і Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) ін.

3. Невдача в рятунку від комплексів і у встановленні гарних особистих взаємовідносин із людьми.

4. Психогенные захворювання.

5. Депресивні стани й емоційні розлади (афекти, стреси).


Прослуховування творчих робіт, колективне обговорення

Осн.13, 18, 19, 22, 23, 26, 34, 35, 36, 39, 47, 54, 55.

Дод.70, 76, 78, 82.

11.

Практичні рекомендації Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) по діловому психологічному консультуванню

1. Керівництво особистими і діловими відносинами людей.

2. Прийняття і реалізація рішень по персональних справах.

3. Прийняття і реалізація рішень по робочих справах.

4. Невміння обертатися до людей із проханнями і верно реагувати на прохання Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.).

5. Невміння переконувати людей.


Фронтальне та індивідуальне опитування, співбесіда

Осн.34, 35, 36, 39,40, 44, 53, 55, 68.

Дод.70, 82, 86.

12.

Оцінка итогів психологічного консультування

1. Що таке результативність психологічного консультування.

2. Як оцінювати результати психологічного консультування.

3. Критерії оцінки результативності.

4. Причини недостатньої результативності психологічного консультування Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.).

5. Підвищення результативності психологічного консультування.

Опитування студентів під час практичних зайнять. Перевірка самостійної роботи студентів (конспектів першоджерел; структурно-логічної схеми до тими). Проведення контрольного тестового опитування.


Осн.8, З1, 34, 35, 36, 39,40, 44.

Дод.78, 81, 87, 92.

^ ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ

ЗАВДАНЬ


Тема Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) 2. ВВЕДЕННЯ У ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Завдання для самостійної роботи:

1. Визначте, яким із видів психологічного консультування вам хотілося б займатися більше усього. Чим викликане таке ваше бажання?

2. На що в першу чергу необхідно Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) звернути увагу для того, щоб ваше перше психологічне консультування виявилося достатньо результативним?

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Основні форми прояву психіки та їх взаємозв'язок.

 2. Виникнення психіки, основні стадії її еволюції.

 3. Основні Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) галузі та напрями психології.

Психологічні знання в соціально-педагогічній теорії та практиці.

Тема 2. ^ ВИМОГИ, ЗАПРОПОНОВАНІ ДО ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА І ЙОГО РОБОТИ. ФАХОВЕ ПІДГОТУВАННЯ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА

Завдання для самостійної роботи:

1. Визначите для для себя Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) перелік психологічних дисциплін, що необхідно вивчити для того, щоб стати висококваліфікованим консультантом-психологом.

2. Встановите сукупність способів удобного психологічного впливу на клієнтів, що вам як майбутньому психологу-консультанту бажано засвоїти.

Теми для доповідей та рефератів Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.):

1.Структура сучасної психологічної науки.

2. Особливості використання способу самоспостереження.

3. Методи моделювання та його види.

4. Контент-аналіз як способ психологічного дослідження.


Тема 3. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПІДГОТУВАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ,

Завдання для самостійної роботи Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.):

1. Якою уявою взаємодіють один з одним спеціалісти різного профілю в психологічній консультації в складі експертних комісій при прийнятті рішень?

2. Як організується і проводиться підвищення кваліфікації спеціалістів різного профілю, що разом працюють Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) у складі експертних комісій?

3. Що у фаховому відношенні являє собою допоміжний персонал психологічної консультації?

4. Якою уявою психолог-консультант взаємодіє з допоміжним персоналом психологічної консультації?

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Поняття свідомості, самосвідомості та Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) ментальності.

 2. Співвідношення інстинкту, рефлексу і розуму.

 3. Елементарні і вищі психічні функції людини.

4. Еволюційні передумови виникнення людська, психи.


Тема 4. ^ ЕТАПИ І ПРОЦЕДУРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ.

ТЕХНІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ.

Завдання для самостійної роботи:

1.По Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) яким конкретним невербальным ознаках можна робити висновки про психологічний стан клієнта під час проведення консультації?

2.Які жести, міміка, пантомимика точно можуть говорити об положительному настрое клієнта і про його позитивне відношення до Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) тому, що відбувається в даний момент часу в консультації? Що непосредственно з зазначеного вище може, навпроти, свідчити об нехорошему загальному настрое клієнта?

3.Що потрібно робити психологу-консультанту, уже имеющему готові Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) практичні рекомендації за рішенням проблеми клієнта? Які кроки варто почати психологу-консультанту колись, чим запропонувати ці рекомендації клієнту?

4.Чому самому клієнту особисто, а не психологу-консультанту, варто робити остаточний вибір практичних рекомендацій за рішенням Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) проблеми?

5.Для чого бажано, щоб психолог-консультант забезпечив клієнта засобами ефективного контролю, за слушністю виконання отриманих рекомендацій?

6. Яку ціль переслідують особисті зустрічі психолога-консультанта з клієнтом уже після того, як консультація удобно Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) завершена і клієнт одержав необхідні рекомендації за рішенням його проблеми?

7. Яке слово психологу-консультанту варто сказати клієнту по завершенні консультації?

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Діяльність як провідний механізм розвитку людської психіки.

 2. Оволодіння Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) діяльністю як формування навичок.

 3. Усвідомлювані та неусвідомлювані компоненти психічної діяльності.

 4. Соціально-психологічні аспекти діяльності та активності.


Тема 5. ^ ТЕСТУВАННЯ У ПРАКТИКУ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ.

ТЕСТИ, щОРЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ У ПРАКТИКУ КОГНИТИВНОГО

ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.).

Завдання для самостійної роботи:

1. Як діагностувати характер?

2. Як удобно оцінювати нрав клієнта?

3. Якою уявою діагностуються такі риси нраву, як тривожність, агресивність, залежність, відповідальність, прагнення до досягнення успіхів і запобіганню невдач?

4.Що являють Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) собою методики, призначені для оценивания в клієнта психологічних якостей лідера?

5. Якою уявою оцінюються акцентуированные риси нраву?

6. Які методики використовуються для психодиагностики мотивів і потреб клієнта?

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Особистість як Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) об'єкт і суб'єкт спілкування.

 2. Мовленнєві та не мовленнєві компоненти спілкування.

 3. Спілкування вчителя і учнів як форма преподавательічного впливу.

 4. Специфіка психологічних нюансів мови і мовлення.

 5. Мовлення і пізнавальна діяльність.


Тема 6. ^ СИТУАЦІЇ І Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) ЗАГАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННЮ, ПОВ'ЯЗАНОМУ З СПРОМОЖНОСТЯМИ И З РОЗВИТКОМ ОСОБИСТОСТІ КЛІЄНТА.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Що означає комплексний підхід до розвитку пам'яті клієнта і чому такий підхід Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) необхідний?

 2. Для чого в практику психологічного консультування бажано сполучити розвиток пам'яті й удосконалювання інтелекту в клієнта?

 3. Які шляхи розвитку процесів запам'ятовування й узнавання?

 4. Як зробити так, щоб що запам Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.)'ятовується матеріал краще зберігся в пам'яті в людини?

 5. Які особливості функціонування й удосконалювання короткочасної й оперативної пам'яті?

 6. Як поліпшити довільну й опосередковану пам'ять людини?

 7. Від чого залежить продуктивність зорової Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) і слуховой пам'яті?

 8. Що являють собою комунікативні спроможності людини?

 9. Як визначити, чи є в клієнта які-небудь проблеми з розвитком його комунікативних спроможностей

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Методологічні принципи Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) та методи вивчення психології особистості.

 2. Особистість в психологічних концепціях і теоріях.

 3. Формування та стадії розвитку особистості.

 4. Сучасні психологічні підходи до розгляду структури особистості.

5.Здібності та індивідуально-типологічні особливості особистості.


Тема 7. ^ ПРАКТИЧНІ РКОМЕНДАЦИИ ПО КОМУНІКАТИВНОМУ І Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОМУ ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННЮ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З Заморочек САМОРЕГУЛЯЦИИ У ДІЛОВИХ ВІДНОСИНАХ.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Виберіть кого-небудь із знайомих людей, хто вважає, що в нього є проблеми, пов'язані Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) з характером. Проконсультуйте його.

 2. Проведіть психологічне консультування якогось людини з приводу заморочек, пов'язаних із його нравом. З'ясуєте його проблеми, сповістіть про це клієнту. Запропонуєте йому практичні рекомендації про те, як Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) ці проблеми вирішити.

 3. Проведіть психологічне консультування якогось людини, спрямована на з'ясовування слушності сприйняття й оцінки їм навколишніх людей. Дайте йому практичні рекомендації за рішенням відповідної проблеми.

 4. Міжособистісні стосунки в процесі соціалізації Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.).

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Розвиток групи як становлення міжособистісних відносин.

 2. Взаємовплив у процесі міжособистісних відносин у групі.

3.Кризи і конфлікти у міжособистісних відносинах.

4. Взаєморозуміння як умова встановлення й розвитку міжособистісних Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) відносин.


Тема 8. ^ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З Заморочек МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ І З Заморочек СІМЕЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Завдання для самостійної роботи:

 1. Пригадаєте, які проблеми, що стосуються взаємовідносин у сім'ї, були (якщо вони насправді мали місце Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.)) у ваших батьків?

 2. Якщо ви добре знаєте людини, що тільки ще збирається одружитися, то спробуйте пророчити, які проблеми можуть виникнути в нього в сім'ї через його власні індивідуальні особливості.

 3. Визначите ймовірні Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) причини виникнення заморочек (якщо вони мали місце) у вашій власній сім'ї або в сім'ї ваших батьків. 4.

 4. Встановите, яким уявою у вашій сім'ї або в сім'ї ваших батьків взаємозалежні один Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) з одним наявні внутрисемейные проблеми. Які з цих заморочек є головними і які другорядними, які основними і які похідними?

 5. Визначите, користуючи ознаками, описаними в даної гла1эе, чи мозгієте ви самі або ваші Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) батьки добре слухати один 1-го.

 6. 6. Пригадаєте випадки з вашого життя, если батьки вас не розуміли. Встановите, до яких негативних наслідків для их л вам це призвело.

 7. З'ясуєте, чи виявлялася Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) в будь-чим у ваших батьків їхня психологічна несумісність один з одним.

 8. Пригадаєте основні правила, котрими потрібно керуватися, вирішуючи делему зменшення розбіжностей чоловіків по істотних питаннях внутрисемейной життя.

 9. Виявите проблеми, що у вашій сім Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.)'ї виникали у взаємовідносинах ваших батьків із їхніх батьках, а також аналогічні проблеми у вашій власній, молодій сім'ї.

 10. Складіть класифікацію основних заморочек, що частіше усього виникають у взаємовідносинах Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) молодих чоловіків із їхніх батьках.

 11. Встановите, користуючи запропонованої вами в пункті 10 класифікацією, до якого типу заморочек ставляться ті, що мають ся у Вашій сім'ї або в сім'ї ваших батьків.

 12. Назвіть Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) типові проблеми, що виникають у сфері межличностных відношень, і ті проблеми, що називаються личностными, 1ю звичайно сполучаться з межличностными неуввязками клієнтів.

 13. Пригадаєте випадки з вашого життя, если між вами й іншими людьми були Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) відсутні взаємні симпатії. Спробуйте пояснити, чим вони були викликані.

 14. Пригадаєте випадки виникнення явних антипатій між вами й іншими людьми. Визначите їхньої причини.

 15. Скажіть, чи їсти у вас які-небудь психологічні якості Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.), необхідні гарному лідеру. Назвіть ці якості і поясните, чому вони необхідних лідеру.

 16. Пригадаєте кого-небудь із числа значимих вам людей - такої людини, що проявив для себя як гарний лідер. Пригадаєте також, чи мозгіє він Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) підпорядковуватися іншим лідерам Якщо немає, те поясните, чому це відбувається.

Теми для доповідей та рефератів:

1.Психофізіологічні механізми формування відчуттів.

2.Особливості професійної спостережливості вчителя.

3.Константність та ілюзії сприймання.


Тема 9. ^ РЕКОМЕНДАЦІЇ З Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) ПИТАНЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Завдання для самостійної роботи:

1. Пригадаєте, будь ласка, які проблеми були у вас у взаємовідносинах із вашими батьках у дитинстві. Користуючи накопиченим до дійсного часу життєвим досвідом і отриманими психологічними знаннями, постарайтеся точно Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) визначити причини виникнення цих заморочек.

2. Назвіть типові причини і симптоми (прояви) аномальних психологічних явищ, характерні для дітей раннього дошкільного віку.

3. Перерахуєте головні причини й ознаки недостатньої психологічної готовності дітей шести-семилетнего Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) віку до навчання в школі.

4. Пригадаєте, будь ласка, що в психології й у поводженні дитини молодшого шкільного віку частіше усього може турбувати його батьків і вчителів.

5. Дайте розгорнута, аргументований відповідь Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) на таке питання: по яким психологічним і поведенческим ознаках, не проводячи спеціального обстеження дитини, можна судити про те, що дана дитина в чиє істотно відрізняється від інших дітей, тобто є нестандартною дитиною Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.)?

6. Назвіть, будь ласка, основні причини й ознаки реального погіршення взаємовідносин між підлітками і їхніми батьками.

7. Пригадаєте, будь ласка, типові види конфліктів, що виникають між дорослими дітьми і їхніх розведеними батьках при утворенні Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) нової сім'ї.

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Роль та місце пам'яті в системі психічних процесів.

 2. Взаємозв'язок і взаємодія різних видів пам'яті.

 3. Процеси та індивідуальні особливості пам'яті.

 4. Індивідуальні особливості пам Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.)'яті і здібності людини.

 5. Шляхи, прийоми і засоби тренування та покращення пам'яті.


Тема 10. ^ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З Заморочек, ПОВ'ЯЗАНИМ З ОСОБИСТИМИ ЖИТТЄВИМИ НЕВДАЧАМИ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З Заморочек САМОПОЧУТТЯ І СТАНИ Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) ЗДОРОВ'Я

Завдання для самостійної роботи:

 1. Проведіть психологічне консультування якого-небудь людини через психогенного порушення травлення. З'ясуєте причини цього порушення і дайте даній людині практичні рекомендації за рішенням його проблеми.

 2. Проведіть психологічне консультування Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) людини, у котрого нередко спостерігаються депресивні стани.

 3. Проконсультуйте кого-небудь, хто нередко скаржиться на зниження працездатності, не викликане фізичними або фізіологічними причинами.

 4. Знайдіть серед свого знайомих клієнта, що страждає безсонням. Проведіть Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) його психологічне консультування по даному приводі.

 5. Виберіть кого-небудь із своїх знайомих, у кого спостерігаються аномальні емоційні реакції на происходящее з ним і навколо нього. Проведіть його повне психологічне консультування.

Теми для доповідей та Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) рефератів:

 1. Основні погляди, концепції та теорії мислення у психології.

 2. Мовлення і знаково-символічна природа вищих психічних функцій.

 3. Зв'язок між коефіцієнтом інтелекту і життєвими успіхами.

4.Поняття творчого мислення, його Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) особливості та шляхи розвитку.


Тема 11. ^ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДІЛОВОМУ ПСИХОЛОГІЧНОМУ

КОНСУЛЬТУВАННЮ

Завдання для самостійної роботи:

 1. Що називають особистими (персональними) справами робітників колективу?

 2. Якою уявою керівнику психологічно верно вирішувати особисті (персональні) справи робітників колективу ?

 3. Які рекомендації консультант-психолог Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) може дати керівнику колективу щодо прийняття їм оптимальних рішень по ділових питаннях?

 4. Що бажано знати і враховувати клієнту в зв'язку з обертанням із проханнями і реагуванням на прохання Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.)?

 5. Що являють собою форма мовного етикету, що стосуються обертання з проханнями і реагування на прохання ?

 6. Як словесно можна висловити людині подяка ?

 7. Як поставити психологічний діагноз мозгіння клієнта переконувати людей?

 8. Як проводити психологічне консультування, спрямоване на Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) практичний виробіток такового мозгіння?

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Уява в житті та професійній діяльності людини.

 2. Поняття "інсайт", особливості його виникнення та прояву.

 3. Уява і засоби психотерапевтичного впливу.

 4. Процеси і Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) основні прийоми створення образів уяви.


Тема 12. ^ ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Завдання для самостійної роботи:

 1. Якою уявою, по яких конкретних критеріях удобно оцінюються результати психологічного консультування ?

 2. Чому бажано інформувати клієнта й обсуж дати з ним критерії Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) і засоби оцінки итогів психологічного консультування?

 3. Які процедури оцінки итогів психологічного консультування?

 4. Які гідності і хиби різних процедур оцінки итогів психологічного консультування, оптимальні умови їхній застосування?

 5. Які основні причини недостатньої результативності психологічного Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) консультування?

 6. Як удобно підвищити результативність психологічного консультування ?

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Форми уваги, етапи розвитку уваги у дітей.

 2. Властивості уваги та особливості їх взаємодії.

3.Роль та значення уваги у житті та Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Психологічне консультування», затвердженої Вченою радою мдпу (Протокол №, від 2008 р.) діяльності людини.


ЛІТЕРАТУРА

Основна література:
 • oldrussian.ru/the-air-force-research-laboratory-wright-patterson-air-force-base-ohio-is-responsible-for-the-implementation-and-management-of-the-air-force-sbir-program-th-30.html
 • oldrussian.ru/a-litvinov-harkvsko-derzhavno-akadem-kulturi-vvat-akadem-dajdzhest-vipusk-4-2006-2008-harkv-hdak-2009.html
 • oldrussian.ru/1-giving-details-giving-reasons-making-notes-fill-in-an-accident-report-form-writing-a-summary-writing-a-letter-writing-an-article-unit-n.html
 • oldrussian.ru/34-proektuvannya-obktv-kaptalnogo-budvnictva-pro-zatverdzhennya-perelku-tipovih-dokumentv.html
 • oldrussian.ru/navchalna-programa-dlya-vishih-navchalnih-zakladv-rvnv-akreditac-yak-zdjsnyuyut-pdgotovku-molodshih-specalstv-na-osnov-stornka-5.html
 • oldrussian.ru/cp-solvency-index.html
 • oldrussian.ru/u-grekov-v-viii-v-zigzag-istorii.html
 • oldrussian.ru/15-organzacya-bblograf-bblografoznavstvo-ukrani.html
 • oldrussian.ru/9community-91discovering-the-messiah-in-our-brothers-1opening-our-eyes-to-see-the-presence-of-god.html
 • oldrussian.ru/p-gavrilyuk-kniga-rekomendovana-do-vidannya-vchenoyu-radoyu-harkvskogo-derzhavnogo-unversitetu-mistectv-m-p-kotlyarevskogo-protokol-11-vd-29-06-2006-p-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/diplomno-roboti-dopomaga-rozkriti-storichnij-rozvitok-ukrani-z-rznih-tochok-zoru-a-takozh-zrozumti-ta-usvdomiti-storichne-znachennya-clkom-pripustimo-sho-obrazi-naconalnih-storj-z-naconalnoyu-specifkoyu-budut-vdmnn-odna-vd-odno.html
 • oldrussian.ru/nist-priority-action-plan-2-6.html
 • oldrussian.ru/indian-journal-of-physics-b-530-indb-index.html
 • oldrussian.ru/mns-terstvo-ukrani-z-pitan-nadzvichajnih-situacj-ta-u-spravah-zahistu-naselennya-vd-nasldkv-chornobilsko-katastrofi-lvvskij-nstitut-pozhezhno-bezpeki-kafedra-pozhezhno-proflaktiki.html
 • oldrussian.ru/osnovn-zavdannya-navchalno-vihovno-roboti-centru-gran-na-2012-rk.html
 • oldrussian.ru/09-11-12.html
 • oldrussian.ru/literaturliste-zum-kurs-kulturgeschichte-des-wahrnehmens-und-denkens-2.html
 • oldrussian.ru/-soglasno-mkb-10-nachinaya-s-1999-goda-iz-klassa-boleznej-nervnoj-sistemi-i-organov-chuvstv-viklyucheni-i-sformirovani-v-otdelnie-klassi-bolezni-glaz-i-ego-pridatochnogo-apparata-i-bolezni-uha.html
 • oldrussian.ru/how-to-write-selling-classified-ads-all-information-found-in-about-the-cd-rom-below-pertains-directly-to-this.html
 • oldrussian.ru/tema-2-teoretichn-osnovi-makroekonomki-susplne-vdtvorennya-g-kalita-osnovi-ekonomchno-teor.html