Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю „ психологія ” : 20. с
Кафедра (предметна, циклова комісія) психології


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

П С И Х О Л О Г І Я Р Е К Л А М И

__________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки психологія___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей) психологія ___7.040101________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ___психологія управління, вікова та педагогічна психологія, клінічна психологія________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет_______________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Психологія реклами. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю „психологія”

________: __________ 20___. - ____ с.


Розробник: доцент кафедри психології, к. психол. н. Гупаловська В. А.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


____________.20___

___________.20.___


^ Опис навчальної дисципліни (Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Психологія реклами”)Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 1

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

психологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

психологія


5-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -36

10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 18

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст


10 год.

6

^ Практичні, семінарські

20 год

10

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

6 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання – 1:2 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: сформувати знання про цілі, функції та види реклами, психотехнологію рекламної стратегії, роль психічних процесів у формуванні рекламних образів, психологію мотивації в рекламі, психотехнології рекламних засобів зі зворотним зв’язком та без нього, а також розвинути уявлення про сугестивні психотехнології, заборонені види реклами, психологічні особливості політичної реклами, психотехнологію ефективних презентацій, торгових ярмарків та виставок тощо.

Завдання: розглянути та проаналізувати історію та теорію, психологічний аспект реклами, оволодіти основними категоріями та поняттями психології реклами.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: цілі, функції, види реклами; психотехнологію рекламної стратегії; роль психічних процесів у формуванні рекламних образів; психологію мотивації в рекламі; психотехнології рекламних засобів зі зворотним зв’язком; психотехнології рекламних засобів без зворотного зв’язку; сугестивні психотехнології; заборонені види реклами; психологію політичної реклами; психотехнологію ефективних презентацій, торгових ярмарків та виставок; вміти: здійснювати психотехнічний аналіз реклами; визначати психологічну ефективність реклами; проводити рекламні дослідження.


 1. ^ Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

 1. Поняття реклами, її історія. Призначення, завдання і види реклами. Психотехнологія рекламної стратегії

Поняття реклами, її історія. Призначення, завдання і види реклами. Психотехнологія рекламної стратегії

1

2

0,6

 1. Психічні процеси та вплив реклами. Психологія творчості у рекламі

Психічні процеси та вплив реклами. Психологія творчості у рекламі

1

2

0,6

 1. Психотехнології основних рекламних засобів

Психотехнології основних рекламних засобів

1

2

0,6

 1. Психотехнології рекламних текстів. Друкована реклама. Політична реклама

Психотехнології рекламних текстів. Друкована реклама. Політична реклама

1

2

0,6

 1. Рекламні засоби зі зворотним зв’язком. Психологія корпоративної символіки

Рекламні засоби зі зворотним зв’язком. Психологія корпоративної символіки

1

2

0,6

 1. Маніпуляція свідомістю та сугестія у рекламі

Маніпуляція свідомістю та сугестія у рекламі

1

2

0,6

 1. Ставлення до реклами: психологічний аспект. Психологічні закономірності використання світла, кольору, форми і гумору у рекламі

 1. Ставлення до реклами: психологічний аспект. Психологічні закономірності використання світла, кольору, форми і гумору у рекламі

1

2

0,6

 1. Психотехнологія ефективних презентацій, торгових ярмарок та виставок

 1. Психотехнологія ефективних презентацій, торгових ярмарок та виставок

1

2

0,6

 1. Психологічна ефективність реклами: проблеми та методи розрахунку. Рекламні дослідження. Фокус-група як метод якісних вимірювань у рекламі

 1. Психологічна ефективність реклами: проблеми та методи розрахунку. Рекламні дослідження. Фокус-група як метод якісних вимірювань у рекламі

1

2

0,6

 1. Психологічна експертиза реклами. Груповий та індивідуальний психо-технічний аналіз рекла-ми. Матриця рекламного впливу

 1. Психологічна експертиза реклами. Груповий та індивідуальний психо-технічний аналіз рекла-ми. Матриця рекламного впливу

1

2

0,6

Разом:

10

20

6


^ Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Психологія реклами”


№ П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

6

1-5

2

І

10

6-10


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі
л

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Вступ до психології реклами. Психічні процеси та вплив реклами. Рекламні засоби та тексти
Тема 1. Поняття реклами, її історія. Призначення, за-вдання і види рекла-ми. Психотехноло-гія рекламної стра-тегії
1

20,6


Тема 2. Психічні процеси та вплив реклами: когнітив-ний, емоційний, мо-тиваційний аспект. Психологія творчос-ті у рекламі
1

20,6


Тема 3. Психотехно-логії основних рек-ламних засобів
1

20,6


Тема 4. Психотехно-логії рекламних тек-стів. Друкована рек-лама. Політична реклама
1

20,6


Тема 5. Рекламні засоби зі зворотним зв’язком: психолог-гі-ний аспект. Пси-хологія корпоратив-ної символіки
1

20,6


Разом – за модуль1
5

103


Змістовий модуль 2.Ставлення до реклами, сугестія у рекламі. Ярмарки, виставки, презентації та психологічна експертиза реклами
Тема 6. Маніпуляція свідомістю та сугес-тія у рекламі
1

20,6


Тема 7. Ставлення до реклами: психо-логічний аспект. Психологічні зако-номірності викорис-тання світла, кольо-ру, форми і гумору у рекламі
1

20,6


Тема 8. Психотехно-логія ефективних презентацій, торго-вих ярмарок та виставок
1

20,6


Тема 9. Психоло-гічна ефективність реклами: проблеми та методи розрахун-ку. Рекламні дослід-ження. Фокус-група як метод якісних ви-мірювань у рекламі
1

20,6


Тема 10. Психоло-гічна експертиза реклами. Груповий та індивідуальний психотехнічний ана-ліз реклами. Матри-ця рекламного впливу
1

20,6

^ Усього годин5

103

 1. ^ Теми семінарських занять
№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Поняття реклами, її історія. Призначення, завдання і види реклами. Психотехнологія рекламної стратегії

2

2.

Психічні процеси та вплив реклами. Психологія творчості у рекламі

2

3.

Психотехнології основних рекламних засобів

2

4.

Психотехнології рекламних текстів. Друкована реклама. Політична реклама

2

5.

Рекламні засоби зі зворотним зв’язком. Психологія корпоративної символіки

2

6.

Маніпуляція свідомістю та сугестія у рекламі

2

7.

Ставлення до реклами: психологічний аспект. Психологічні закономірності використання світла, кольору, форми і гумору у рекламі

2

8.

Психотехнологія ефективних презентацій, торгових ярмарок та виставок

2

9.

Психологічна ефективність реклами: проблеми та методи розрахунку. Рекламні дослідження. Фокус-група як метод якісних вимірювань у рекламі

2

10.

Психологічна експертиза реклами. Груповий та індивідуальний психотехнічний аналіз реклами. Матриця рекламного впливу

2
Разом

20
 1. ^ Самостійна робота
№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Поняття реклами, її історія. Призначення, завдання і види реклами. Психотехнологія рекламної стратегії

0,6

2.

Психічні процеси та вплив реклами. Психологія творчості у рекламі

0,6

3.

Психотехнології основних рекламних засобів

0,6

4.

Психотехнології рекламних текстів. Друкована реклама. Політична реклама

0,6

5.

Рекламні засоби зі зворотним зв’язком. Психологія корпоративної символіки

0,6

6.

Маніпуляція свідомістю та сугестія у рекламі

0,6

7.

Ставлення до реклами: психологічний аспект. Психологічні закономірності використання світла, кольору, форми і гумору у рекламі

0,6

8.

Психотехнологія ефективних презентацій, торгових ярмарок та виставок

0,6

9.

Психологічна ефективність реклами: проблеми та методи розрахунку. Рекламні дослідження. Фокус-група як метод якісних вимірювань у рекламі

0,6

10.

Психологічна експертиза реклами. Груповий та індивідуальний психотехнічний аналіз реклами. Матриця рекламного впливу

0,6
Р азом

6
 1. ^ Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для іспитів)


Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5
Відмінно


Зараховано

В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

FX

25-50

2

Незадовільно

Не зараховано

F

0-24

Незадовільно з повторним курсом

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або контрольних робіт. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, - по 10 балів.


 1. ^ Методичне забезпечення


Рекомендована література

Базова

 • oldrussian.ru/continued-no-text-removed-resolve-da-1nc-shorter-kagan-5.html
 • oldrussian.ru/phantom-45.html
 • oldrussian.ru/details-of-theses-supervised-1-name-dr-satyendra-mishra.html
 • oldrussian.ru/instructions-please-read-these-carefully-before-attempting-the-test-3.html
 • oldrussian.ru/-105-hugo-and-richard-of-st-victor-preface.html
 • oldrussian.ru/weiterhin-gibt-es-studierendenaustausch-im-rahmen-von-universittsvertrgen-dekan-der-mathematisch-naturwissenschaftlichen-fakultt-i.html
 • oldrussian.ru/gop-candidate-update-posts-from-the-old-world-site.html
 • oldrussian.ru/pitannya-atomovo-vjni-vizvolna-revolyucya-ukransko-revolyuc.html
 • oldrussian.ru/primechaniya-povsednevnaya-zhizn-armii-aleksandra-makedonskogo.html
 • oldrussian.ru/aresht-na-majno-borzhnika-mozhe-nakladatisya-derzhavnim-vikonavcem-shlyahom-npkcpku.html
 • oldrussian.ru/part-2-katos-letterfrontaio-17-3025-the-impossibility-of-a-dream.html
 • oldrussian.ru/articles-submitted-for-publication-name-david-james-dries-mse-md-facs-fccp-fccm.html
 • oldrussian.ru/zakon-ukrani-pro-naf-ta-arhvn-ustanovi-ukrani.html
 • oldrussian.ru/ukranska-menshina-v-rumun-znikachi-ne-tomu-sho-pro-ne-malo-zgadu-nenka-ukransk-etnchn-zeml-mezh.html
 • oldrussian.ru/pandemic-killer-bird-flu.html
 • oldrussian.ru/21-nachalnik-shlyahovogo-posta-dovdnik-kvalfkacjnih-harakteristik-profesj-pracvnikv-vipusk-67-vodnij-transport.html
 • oldrussian.ru/86prinuditelnie-meri-medicinskogo-haraktera-ponyatie-vidi-osnovaniya-krug-lic-celi-primeneniya-shpargalka-po-ugolovnomu-pravu-obshaya-chast.html
 • oldrussian.ru/frequently-asked-questions-about-the-msc-scholarships-and-bursaries.html
 • oldrussian.ru/the-chapter-two-ahmed-ibrahim-al-fagih.html
 • oldrussian.ru/uprazhnenie-492-yu-b-golicinskij-4-e-izd-spb-karo-2003-288s.html