Rīgas Stradiņa universitāte - 19

Datums: 12.04.2007.


 


  


^ CURRICULUM VITAEVārds, uzvārds:Evija Liepa

Dzimšanas datums:

19.05.1968.

Dzimšanas vieta:

Rīga

Adrese:

Valdeķu 6/2 – 6, Rīga, LV 1004

Tālrunis:

29557195, 7622669

IZGLĪTĪBA
1996


Latvijas Universitāte, matemātikas maģistre, maģistra diploms Nr. 002015, izdots LU 1996.gada 20.jūnijā
1986 – 1991

Latvijas Universitāte, Fizikas Rīgas Stradiņa universitāte - 19 un matemātikas fakultāte, diploms УВ 975442, izdots 1991.gada 26.jūnijā


^ PAPILDUS IZGLĪTĪBA-


ZINĀTNISKAIS GRĀDS
1998

Rīgas Tehniskā universitāte, matemātikas doktore (Dr.math.), doktora diploms C-D Nr. 001474, izdots LU 1998.gada 3.jūnijā


^ AKADĒMISKAIS NOSAUKUMSBSA (bij.BKI Rīgas Stradiņa universitāte - 19) asociētā profesore, pārējās augstskolās - viesdocente


^ DARBA PIEREDZE
no 2002.g. līdz šim brīdim

Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētā profesore, studiju programmas „Uzņēmējdarbība” Mārketinga menedžmenta virziena direktore
no 2005.g. līdz šim brīdim

Latvijas Rīgas Stradiņa universitāte - 19 Biznesa koledžas docente, 1. līmeņa profesionālās studiju programmas „Uzņēmējdarbība” direktore
no 1999.g. līdz šim brīdim

Rīgas Stradiņa universitātes docente
no 1998.g. līdz šim brīdim

Rīgas Tehniskā universitātes Informācijas tehnoloģijas institūta Vadības Rīgas Stradiņa universitāte - 19 informācijas katedras docente
02.2001 – 09.2001

Biznesa augstskolas Turība maģistrantūras programmas direktore, docente
1998 – 2002

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedras vadītāja, docente


^ ZINĀTNISKĀ UN PĒTNIECISKĀ DARBĪBA

 

07.2006 – 12.2006

LR EM Konkurences padomes Rīgas Stradiņa universitāte - 19 pasūtīts pētījums „Konkurence būvniecības nozarē”


^ DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS-


GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI-


PUBLIKĀCIJAS 1. Carkovs J., Liepa E. Impulsu Markova multiplikatīvu kociklu asimptotiskā dilšana un robežteorēmas, II Pasaules latviešu Rīgas Stradiņa universitāte - 19 zinātnieku kongresa tēžu krāj.,2001.

 2. Gūtmanis N., Liepa E. RIGIBID indeksu prognozēšanas iespējas, Biznesa augstskolas “Turība” starptautiskās konferences rakstu krājums, 2001.

 3. Liepa E., Tsarkov Y. On Averaging of Impulse Markov Multiplicative Cocycles, 8th Rīgas Stradiņa universitāte - 19 International Conference on Analytical and Stochastic Modelling Techniques (ASMT’2001), rakstu krājums, Prāga, 2001.

 4. Liepa E., Tsarkov Ye. Asymptotic methods for stabilitry analysis of Markov evolution families associated with Markov dynamical systems, Proceedings of ESM Rīgas Stradiņa universitāte - 19’2001.-Delft, The Netherlands.-p.p.791-797.

 5. Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E. Latvijas ekonomisko rādītāju prognozēšanas iespējas, Starpt. zin. konf. “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā; konkurētspējas probl Rīgas Stradiņa universitāte - 19ēmas ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā”, Rēzekne, 2002.

 6. Ajevskis V., Gutmanis N., Liepa E. On Latvian Economic Indicator, The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. SCI 2002, Orlando, Florida, USA Rīgas Stradiņa universitāte - 19, 14 – 18 July, 2002. – p.p. 462 - 463.

 7. Pavļenko O., Liepa E. Yield Curve Analysis with Diffusion Approximation. Proceedings of the 2nd Conference in Actuarial Science &Finance on Samos. September 20-22. 2002. Karlovassi, Greece.

 8. Ajevsky V., Sinenko N Rīgas Stradiņa universitāte - 19., Liepa E.. VAR Modelling of Latvian Interest Rates, MACROMODELS’2002 and Modelling Economies in Trasition 2002, December 4-7, 2002, Cedzyna, Poland.

 9. Liepa E., Gūtmanis N. On Equilibrium Stability of Markov Evolution Families, 3rd International Conference Aplimat Rīgas Stradiņa universitāte - 19, rakstu krājums, Bratislava, Slovākija, 2004.

 10. Liepa E., Boldāns J. Maza Latvijas būvniecības nozares uzņēmuma attīstības iespējas ES kontekstā, Privātbizness Baltijas valstīs: pirmais gads ES, BKI, 2005.

 11. Liepa E., Laizāne E. Tūrisma Rīgas Stradiņa universitāte - 19 attīstības stratēģiskie virzieni Ogres rajonā, Privātbizness Baltijas valstīs: pirmais gads ES, BKI, 2005.

 12. Liepa E., Vaišļa R. Mazo un vidējo autoservisu ilgtspējīgas darbības neiespējamība, Privātbizness Baltijas valstīs: pirmais gads ES Rīgas Stradiņa universitāte - 19, BKI, 2005.

^ VALODU ZINĀŠANASLatviešu – dzimtā, krievu - teicamas, angļu - labas


PAPILDUS INFORMĀCIJA
Organizatoriskais darbs:

1997. – 2002. RPIVA Studiju padomes locekle

1998. – 2002. RPIVA Pedagoģijas un skolvadības fakultātes Domes locekle

1998. – 2002. RPIVA Satversmes sapulces locekle

2000. – 2002. RPIVA Senāta locekle

2002. - BSA (iepriek Rīgas Stradiņa universitāte - 19š BKI) Satversmes sapulces locekle

2002. - BSA 2.līmeņa studiju programmas „Uzņēmējdarbība” un profesionālās maģistru studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” padomes locekle

Datums: 19.01.2007.


^ V PIELIKUMI


1. izraksts no


Latvijas medicīnas akad Rīgas Stradiņa universitāte - 19ēmijas

Rīgas Stradiņa universitātes


Senāta


1998. gada 3. marta sēdes protokola


Dienas kārtībā:

3. Dažādi.


3) Par Sociālo zinātņu fakultātes izveidi AML/RSU sastāvā.


Senāta sēdē piedalās 30 senatori


Nolēma:

Dibināt Sociālo zinātņu fakultāti AML Rīgas Stradiņa universitāte - 19/RSU sastāvā.

Apstiprināt Sociālo zinātņu fakultātes nolikumu.

Apstiprināt Sociālo zinātņu fakultāti, kuras sastāvā ir četras katedras:

Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra;

Politikas zinātnes katedra;

Socioloģijas katedra;

Komunikācijas studiju katedra Rīgas Stradiņa universitāte - 19.


Senāta priekšsēdētājs (paraksts) J. Anšelevičs

Zinātniskā sekretāre (paraksts) I. Kreile


Izraksts pareizs


Zinātniskā sekretāre I. Kreile


2. izraksts no


Rīgas Stradiņa universitātes


Senāta


2002. gada 26. jūnija sēdes protokols Nr. 1-2/26.06.02.


Dienas kārtībā:

3. Par Eiropas studiju Rīgas Stradiņa universitāte - 19 fakultāti


3) Par Sociālo zinātņu fakultātes izveidi AML/RSU sastāvā.


Senāta sēdē piedalās 38 senatori


Nolēma:


Izveidot Eiropas studiju fakultāti uz Eiropas Integrācijas institūta (EII) sociālo zinātņu studiju programmu bāzes, saglabājot EII kā akad Rīgas Stradiņa universitāte - 19ēmisku un pētniecisku struktūrvienību bez juridiskas personas statusa.


Senāta priekšsēdētājs (paraksts) J. Anšelevičs

Zinātniskā sekretāre (paraksts) I. Kreile


Izraksts pareizs

Rīgas Stradiņa universitātes

Senāta sekretāre


I. Kreile


Rīgā, 2002. gada 28. jūnijā


3. izraksts Rīgas Stradiņa universitāte - 19 no


Rīgas Stradiņa universitātes


Senāta


2003. gada 20. maija sēdes protokols Nr. 1-2/20.05.2003.


Dienas kārtībā:

3. Par plānoto uzņemamo studentu skaitu Eiropas studiju fakultātes maģistra programmā.


3) Par plānoto uzņemamo studentu skaitu Eiropas studiju fakultātes Rīgas Stradiņa universitāte - 19 maģistra programmā.


Nolēma:

Maģistra studiju programmās uzņemt:

Politikas zinātnes katedra 25 studentus

Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra 25 studentus

Socioloģijas katedra 25 studentus

Komunikācijas studiju katedra 25 studentus

Kopā 100 studenti


Senāta priekšsēd Rīgas Stradiņa universitāte - 19ētājs (paraksts) J. Anšelevičs

Zinātniskā sekretāre (paraksts) I. Kreile


Izraksts pareizs

Rīgas Stradiņa universitātes

Senāta sekretāre


I. Kreile


Rīgā, 2003. gada 28. maijā


4.izraksts no

Rīgas Stradiņa universitātes


Senāta


2006. gada 16. maija sēdes protokola Nr. 1-2/16.05.06.

„Apstiprināts”

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE

Eiropas Rīgas Stradiņa universitāte - 19 studiju fakultāte

^ UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀM 1. Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk – RSU) uzņem studentus Eiropas studiju fakultātē šādās akadēmiskajās maģistrantūras studiju programmās maģistra Rīgas Stradiņa universitāte - 19 akadēmiskā grāda iegūšanai sociālajās zinātnēs:

 1. Studijas RSU Eiropas studiju fakultātē notiek saskaņā ar noslēgto studiju līgumu.

 2. Studijām akadēmiskajās ma Rīgas Stradiņa universitāte - 19ģistrantūras programmās RSU Eiropas studiju fakultātē var uzņemt Latvijas Republikas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus un Eiropas Savienības valstu pilsoņus un viņu bērnus – personas ar sociālo zinātņu Rīgas Stradiņa universitāte - 19 bakalaura akadēmisko grādu socioloģijā, politikas zinātnē un komunikācijas zinātnē, kuras izturējušas konkursu un noslēgušas līgumu par studijām.

 3. Maģistrantūras reflektantus, kuriem ir bakalaura akadēmiskais grāds  humanitāro Rīgas Stradiņa universitāte - 19 zinātņu vai citu sociālo zinātņu specialitātēs, nekā minēts attiecīgās studiju programmas prasībās, uzņem tikai pēc speciālu RSU Sagatavošanas kursu pabeigšanas un iestājpārbaudījumu nokārtošanas.

 4. Ārvalstu pretendentiem Rīgas Stradiņa universitāte - 19 ir nepieciešama Latvijas bakalaura grādam pielīdzināma izglītība. Diploma atbilstību nosaka ar Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzi.

 5. Eiropas studiju fakultātes maģistrantūras reflektantiem RSU Uzņemšanas komisijā jāiesniedz šādi dokumenti valsts Rīgas Stradiņa universitāte - 19 valodā (dokumenti svešvalodās – jālegalizē normatīvos aktos (1961.gada 5.oktobra Konvencija par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu) noteiktajā kārtībā un jāpievieno normatīvos aktos (Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Rīgas Stradiņa universitāte - 19 Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā") noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā):

  1. iesniegums rektoram (uz veidlapas);

  2. pases kopija (oriģināls jāuzrāda);

  3. četras vienādas fotokartītes (3x4 cm);

  4. diploma par bakalaura akad Rīgas Stradiņa universitāte - 19ēmisko grādu kopija (oriģināls jāuzrāda) un diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda);

  5. maģistrantūras reflektantiem, kuriem ir bakalaura akadēmiskais grāds citās sociālo zinātņu specialitātēs, nekā minēts attiecīgās studiju programmas prasībās Rīgas Stradiņa universitāte - 19,– attiecīgs dokuments par Sagatavošanas kursu beigšanu, ja reflektants ir beidzis RSU Sagatavošanas kursus maģistrantūras reflektantiem;

  6. bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā Rīgas Stradiņa universitāte - 19 kārtībā izsniegta bāreņa apliecības kopija (oriģinālu uzrāda);

  7. karavīra dienesta apliecības kopija (oriģinālu uzrāda), ja reflektants iesniedz dokumentus ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaļinā Rīgas Stradiņa universitāte - 19šanās no obligātā militārā dienesta. 

 1. Iesniedzot dokumentus, personīgi jāuzrāda pase un jāiemaksā RSU kasē reflektanta iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu maksa. Reflektanta iestāšanās dokumentu reģistrācijas pakalpojuma maksa noteikta saska Rīgas Stradiņa universitāte - 19ņā ar rektora rīkojumu.

 2. Iesniegtos dokumentus Uzņemšanas komisija var izsniegt atpakaļ reflektantiem, kuri nav imatrikulēti, atbilstīgi motivētam reflektanta iesniegumam.

 3. Reflektanta iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu maksu Rīgas Stradiņa universitāte - 19  atpakaļ neizsniedz.

 4. Pretendentu atlase studijām akadēmiskajās maģistrantūras programmās “Politikas zinātne” un “Socioloģija” notiek konkursa kārtībā.

 5. Konkursa kopējo balli veido:

  1. bakalaura diploma vidējā atzīme;

  2. vienas sve Rīgas Stradiņa universitāte - 19švalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo 2 gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma;

  3. pārrunu vērtējums, ko Rīgas Stradiņa universitāte - 19 Iestājpārbaudījumu komisija veikusi veicot pārrunas ar katru pretendentu 10 ballu skalā.

 6. Termiņus, kad notiek dokumentu pieņemšana un pārrunas, nosaka RSU Uzņemšanas komisija.

 7. Reflektanti, kuri pārrunās sa Rīgas Stradiņa universitāte - 19ņēmuši neapmierinošu vērtējumu (mazāk nekā 4 balles), vai nav uz tām ieradušies, netiek imatrikulēti RSU.

 8. Vērtējuma paziņošanas dienā vai triju dienu laikā pēc Rīgas Stradiņa universitāte - 19 tās reflektanti ir tiesīgi iesniegt apelācijas par viņu novērtējumu, iesniedzot rakstisku sūdzību RSU Uzņemšanas komisijai.

 9. Apelācijas tiek izskatītas saskaņā ar RSU procesa aprakstu Nr. 4. “Reflektantu apelācijas sūdzību Rīgas Stradiņa universitāte - 19 izskatīšana”. Sūdzību par Apelācijas komisijas lēmumu reflektants iesniedz RSU rektoram (rektora lēmums ir galīgs).

 10. Konkursa rezultāti tiek paziņoti nedēļas laikā pēc dokumentu pieņemšanas termiņa Rīgas Stradiņa universitāte - 19 beigām, izliekot paziņojumu RSU telpās.

 11. Vienādu ballu skaita gadījumā priekšroka tiek dota reflektantiem ar augstāko novērtējumu pārrunās.

 12. Reflektantus imatrikulē RSU maģistrantūras studentu skaitā pēc Rīgas Stradiņa universitāte - 19 iestājpārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas, konkursa izturēšanas uz vakantajām studiju vietām un līguma noslēgšanas par studijām RSU.
 1. Uzņemšanas komisija patur tiesības izsludināt papilduzņemšanu studijām akadēmiskajās Rīgas Stradiņa universitāte - 19 maģistrantūras programmās 2006. gada augustā un septembrī.

 2. Visus ar uzņemšanu RSU saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai šajos noteikumos, izskata RSU Uzņemšanas komisija Rīgas Stradiņa universitāte - 19.^ RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE


Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu Rīgas Stradiņa universitāte - 19 kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu Rīgas Stradiņa universitāte - 19, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja Rīgas Stradiņa universitāte - 19 kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

Diploma pielikums (Diploma sērija MD C Nr. 0001)

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju:

1.1. Vārds: Jānis

1.2. Uzvārds: Bērziņš

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads Rīgas Stradiņa universitāte - 19): 12.04.1982.

1.4. Studenta personas kods: 120482-1111


2. Ziņas par kvalifikāciju:

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:

Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē

2.2. Galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai:

Politikas zinātne – teorija, salīdzinošā pētniecība

2.3. Kvalifikācijas piešķīr Rīgas Stradiņa universitāte - 19ējas institūcijas nosaukums un statuss:

Rīgas Stradiņa universitāte, valsts akreditēta (13.12.2001.), valsts dibināta universitāte

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: Tā pati, kas punktā 2.3.

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas Rīgas Stradiņa universitāte - 19): Latviešu, angļu


3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni:

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Otrais (pamatstudiju) akadēmiskais grāds

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:

2 gadi (4 semestri), 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti, 30.08.2004. – 01.07.2006.

3.3. Uz Rīgas Stradiņa universitāte - 19ņemšanas prasības: Bakalaura grāds


4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem:

4.1. Studiju veids: Pilna laika klātienes studijas

4.2. Programmas prasības:

4.3. Programmas sastāvdaļas un Rīgas Stradiņa universitāte - 19 personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:

Nr.p.k.

Studiju priekšmets

Kredītpunkti

ECTS kredīti

Vērtējums

A daļa (obligātā)


Mūsdienu politikas teorijas

5

7,5

ļoti labi (8)Salīdzinošās politikas teorijas

5

7,5

ļoti labi (8)Mūsdienu Rīgas Stradiņa universitāte - 19 politiskā doma

5

7,5

ļoti labi (8)Salīdzinošā demokratizācija

5

7,5

izcili (10)Kvantitatīvā politiskā analīze

5

7,5

teicami (9)Sociālās teorijas

5

7,5

ļoti labi (8)Pasaules un Eiropas integrācijas politiskā ekonomika

5

7,5

teicami (9)Kvalitatīvās metodes politikas zinātnē

5

7,5

ļoti labi (8)

B daļa (obligātā izvēle)


Ķīnas politiskā filozofija

5

7,5

izcili Rīgas Stradiņa universitāte - 19 (10)Politiskā informācija

5

7,5

labi (7)Politiskā antropoloģija

5

7,5

labi (7)Postkomunistisko valstu attīstības problēmas

5

7,5

labi (7)
^ Maģistra darbs

Latvijas politisko partiju salīdzinošā analīze.

20

30

aizstāvēts

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:

Atzīme (nozīme)

Atzīmes īpatsvars šīs Rīgas Stradiņa universitāte - 19 programmas studentu vidū

10 (izcili)

0,62%

9 (teicami)

5,57%

8 (ļoti labi)

27,86%

7 (labi)

40,79%

6 (gandrīz labi)

18,34%

5 (viduvēji)

6,04%

4 (gandrīz viduvēji)

0,77%

3-1 (neapmierinoši)

0%

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 8,25

4.5. Kvalifikācijas klase: ,,Standarta”

Kvalifikācijas klases ,,Standarta Rīgas Stradiņa universitāte - 19” piešķiršanas kritēriju skat. 6.1. punktā.

5. Ziņas par kvalifikāciju:

5.1. Turpmākās studiju iespējas: Tiesības studēt doktora studiju programmās

5.2. Profesionālais statuss: Nav paredzēts piešķirt


6. Papildinformācija:

6.1. Sīkāka informācija:

Dotais diploma pielikums ir Rīgas Stradiņa universitāte - 19 derīgs tikai kopā ar diplomu sērija MD C Nr. 0001.

Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā studiju programma ,,Politikas zinātne” sociālo zinātņu maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai Rīgas Stradiņa universitāte - 19 politikas zinātnē ir akreditēta no 27.04.2005. līdz 31.12.2007.

Papildinājums punktam 4.4. – kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā av=sum(a*f)/sum(f), kur av – svērtā vidējā atzīme Rīgas Stradiņa universitāte - 19, a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas studiju priekšmetu, f – šī studija priekšmeta apjoms kredītpunktos.

Papildinājums punktam 4.5. – kvalifikācijas klase ,,standarta” tiek piešķirta, ja visas studiju programmas prasības Rīgas Stradiņa universitāte - 19 ir izpildītas.

6.2. Papildinformācijas avoti:

Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija

Tālrunis: +371 7409218, fakss: +371 7471815, e-pasts: EII@rsu.lv


Akadēmiskās informācijas centra (Latvijas ENIC/NARIC) kontaktinformācija:

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija

Tālrunis Rīgas Stradiņa universitāte - 19: +371 7225155, fakss: +371 7221006, e-pasts: diplomi@aic.lv


7. Pielikuma apstiprinājums:

7.1. Datums: 21.06.2006.

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: J. Vētra

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: RSU rektors profesors

7.4. Zīmogs vai spiedogs:
8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu Rīgas Stradiņa universitāte - 19 valstī:

(Skat. nākamās divas lappuses)


 • oldrussian.ru/as-i-retro-reflective-sensor-range-3-m-polarisation-filter-to-get-directly-to-the-requested-text-click-on-the-number.html
 • oldrussian.ru/center-for-bioinformatics-and-computational-biology-submission-dates.html
 • oldrussian.ru/concepts-spcifiques-de-la-cration-de-nietzche-et-de-mallarm-le-ministre-de-leducation-de-la-recherche-et-de-linnovation.html
 • oldrussian.ru/mnsterstvo-osvti-nauki-avtonomno-respublki-krim-upravlnnya-stornka-28.html
 • oldrussian.ru/102yachts-of-500-gt-and-over-office-of-the-maritime-administrator.html
 • oldrussian.ru/36kolichestvennie-metodi-prognozirovaniya-biznes-planirovanie.html
 • oldrussian.ru/nformacya-pro-rezultati-dyalnost-organzacprotyagom-2009-2010-rokv.html
 • oldrussian.ru/110-what-about-windows-vista-daily-recorder-columns-81-120.html
 • oldrussian.ru/22-pravo-promislovo-vlasnost.html
 • oldrussian.ru/zagalne-ponyattya-ta-oznaki-derzhavi-zakonnst-ta-pravoporyadok-138.html
 • oldrussian.ru/metodichn-rekomendac-shodo-klasifkac-zgdno-z-vimogam-uktzed-tovarv-harchovogo-priznachennya-zp-stornka-4.html
 • oldrussian.ru/department-of-american-culture-and-literature-9.html
 • oldrussian.ru/unit-114-unless-as-long-as-and-providedproviding-a-self-study-reference-and-practice-book-for-intermediate-students.html
 • oldrussian.ru/poluchenie-udovolstviya-cherez-zvuk-dihanie-i-vkus-seksualnaya-energetika-dao.html
 • oldrussian.ru/abstract-lieutenant-lindsay-boxer-of-the-san-francisco-police-6.html
 • oldrussian.ru/non-profit-organization-ltd-baltic-russian-instituteamendments-of-regulations.html
 • oldrussian.ru/course-descriptions-department-of-linguistics.html
 • oldrussian.ru/barriers-to-the-implementation-of-web-20-in-higher-education-in-australia.html
 • oldrussian.ru/76partijnie-sistemi-stran-latinskoj-ameriki-shpargalka-po-konstitucionnomu-pravu-zarubezhnih-stran.html
 • oldrussian.ru/kol-macyuk-kiv-vidavnictvo-men-oleni-telgi-2005-bbk-63-3-4pol-ukr6-s-34.html