Реферат монографії
МВС України

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Р Е Ф Е Р А Т


монографії „Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави”, поданої на здобуття премії Президента України для молодих вчених


Виконав Реферат монографії:

д.ю.н., професор кафедри теорії та практики управління ОВС

Академії управління МВС

Ковальська Віта Володимирівна


Київ - 2010


Актуальність роботи. Подальший розвиток демократії, якість охорони, захисту та забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян безпосередньо Реферат монографії пов’язані з підвищенням ефективності діяльності правоохоронних органів, серед яких міліція займає провіденьке місце, оскільки виконує найбільший обсяг завдань та повноважень щодо охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки та протидії правопорушенням. Національна Реферат монографії правоохоронна система, невід’ємним суб’єктом якої є органи міліції, вже не один рік функціонує в умовах постійного реформування, наслідками якого стали зміна її організаційно-штатної структури, зменшення мілітаризованості та дещо більша Реферат монографії відкритість для населення. Проте таке реформування не вирішило основного завдання, а саме переорієнтації діяльності правоохоронних органів у цілому та міліції зокрема із каральної у соціально-обслуговуючу (сервісну), основним об’єктом охорони та Реферат монографії захисту якої повинні стати права, свободи і законні інтереси фізичних осіб та права і законні інтереси юридичних осіб. Правоохоронна система України сьогодні не здатна ефективно виконувати покладені на неї державою функції та Реферат монографії завдання і ще не позбулася таких негативних наслідків радянської правоохоронної системи, як надмірна централізація, мілітаризація, бюрократизм і карально-репресивний нрав службової діяльності. Усі ці вади характерні й для сучасної міліції, свідченням Реферат монографії чого є численні нарікання на її діяльність з боку населення та громадських організацій, у тому числі й правозахисних. Крім того, кардинального перегляду потребує перелік завдань, функцій та повноважень міліції, а її структура, форми Реферат монографії та напрямки взаємодії і координації з іншими правоохоронними органами, методика оцінювання якості правоохоронної діяльності міліції – удосконалення. Більш дієвим повинен стати цивільний контроль за її діяльністю.

З іншого боку, потребує суттєвої переорієнтації Реферат монографії та інтенсифікації діяльність держави щодо належного матеріально-фінансового забезпечення правоохоронної діяльності міліції, адекватного соціально-правового захисту їх працівників, що є важливою і необхідною умовою та гарантією ефективного виконання правоохоронних завдань і функцій Реферат монографії.

Слід зазначити, що загальні проблеми становлення, розвитку та функціонування правоохоронних органів України у цілому й міліції (поліції) зокрема досліджували такі вітчизняні науковці, як І.В. Арістова, М.І. Ануфрієв, О.М. Бандурка Реферат монографії, В.Т. Білоус, І.Л. Бородін, І.П. Голосніченко, В.Л. Грохольський, С.М. Гусаров, В.С. Гуславський, В.С. Журавський, Р.А. Калюжний, В.В. Коваленко, Т.О. Коломоєць, Я.Ю. Кондратьєв Реферат монографії, В.В. Конопльов, О.Л. Копиленко, О.В. Кузьменко, Н.П. Матюхіна, О.В. Негодченко, В.І. Олефір, Н.М. Оніщенко, О.І. Остапенко, В.П. Пєтков, С.В. Пєтков, В.М. Плішкін Реферат монографії, Т.О. Проценко, С.Т. Стеценко, О.О. Теличкін, О.Г. Фролова, В.К. Шкарупа, Х.П. Ярмакі, О.Н. Ярмиш та ін. Однак, незважаючи на інтенсивність досліджень, присвячених різним нюансам зазначеної проблематики Реферат монографії, багато її питань дотепер залишаються дискусійними. Це стосується насамперед розуміння сутності та призначення міліції в системі правоохоронних органів; визначення її нормальної структури, функцій, завдань та повноважень; з’ясування форм Реферат монографії, напрямків та особливостей взаємодії та координації між ними, а також з іншими правоохоронними органами, у тому числі й міжнародними. Залишаються невирішеними питання правового, кадрового, інформаційного та економічного забезпечення діяльності сучасної міліції. Іншими словами, до Реферат монографії нашого часу відсутній єдиний підхід щодо розуміння місця та призначення міліції у державі, визначення її нормальної структури та штатної чисельності, методики оцінювання службової діяльності тощо, а отже - і єдиної концепції із зазначених питань Реферат монографії.

Таким чином, необхідність подальшого удосконалення правоохоронної діяльності в Україні, переосмислення місця та значення сучасної міліції в системі правоохоронних органів держави, недостатня розробленість відповідних теоретичних положень, мала організаційно-правових заморочек Реферат монографії у сфері охорони та захисту міліцією прав, свобод і законних інтересів громадян обумовлюють актуальність обраної теми дослідження.

^ Мета і завдання дослідження. Мета наукового дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу системи адміністративно-правового регулювання Реферат монографії та практики його реалізації визначити місце, призначення та подальші напрями і перспективи діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави.

Для досягнення поставленої мети в боті необхідно вирішити такі основні Реферат монографії завдання:

^ Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час Реферат монографії правоохоронної та внутрішньо-організаційної діяльності міліції.

Предмет дослідження становлять теоретико-методологічні положення, нормативні основи та організаційні засади становлення, розвитку і функціонування міліції, як суб’єкту системи правоохоронних органів держави.

^ Наукова новизна одержаних итогів Реферат монографії полягає у тому, що монографія вперше у комплексі порушених питань досліджує правові та організаційні питання становлення, розвитку і функціонування міліції в системі правоохоронних органів держави. В итогі проведеного дослідження сформульовано Реферат монографії ряд нових наукових положень та висновків, запропонованих особисто создателем. Основні з их такі:

вперше:

удосконалено:

дістало подальшого розвитку:

- сформульовано ряд конкретних пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення правового регулювання діяльності сучасної міліції України, у тому числі щодо уточнення ряду Реферат монографії положень законодавчих та підзаконних актів.

^ Практичне значення одержаних итогів полягає у тому, що:

Наукове Реферат монографії дослідження виконано создателем самостійно, з використанням останніх досягнень науки адміністративного права.
^ Перечень ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ МОНОГРАФІЇ:

1. Ковальська В. В. Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави : монографія / В. В. Ковальська Реферат монографії. — Харків : ТД Золота миля, 2008. — 504 с.

2. Ковальська В. В. Методи прийняття управлінських рішень в ОВС : монографія / В. В. Ковальська. — Харків : ТИТУЛ, 2006. — 280 с.

3. Ковальська В. В. Міліція в системі правоохоронних органів держави (адміністративно Реферат монографії-правові аспекти) : дис. на здобуття наукового ступеня д-ра юр. н. – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. / В. В. Ковальська. – Київ. – 2009. – 422 с.

4. Ковальська В. В. Міліція в механізмі держави : навчальний Реферат монографії посібник / В. В. Ковальська. — Харків : ТД Золота миля, 2009. — 242 с.

5. Ковальська В. В. Нормативно-правове регулювання та механізм взаємодії правоохоронних органів держави / В. В. Ковальська // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. — Серія Реферат монографії «Право» — 2008. — № 3. — С.62–66.

6. Ковальська В. В. Взаємодія ОВС з органами місцевого самоврядування / В. В. Ковальська // Наше право. — 2006. — № 4. — С.11–15.

7. Ковальська В. В. Контроль в органах внутрішніх справ: поняття, види, форми, стадії проведення / В. В. Ковальська Реферат монографії // Актуальні проблеми державного управління. — 2008. — № 1. — С. 262–270.

8. Ковальська В. В. Правоохоронна діяльність міліції / В. В. Ковальська // Наше право. — 2007. — № 4. — С. 26–31.

9. Ковальська В. В. Дисциплінарна відповідальність працівників міліції: історія правового регулювання, сучасний стан, перспективи Реферат монографії розвитку / В. В. Ковальська // Вісник Академії прокуратури України. — 2006. — № 4. — С. 33–39.

10. Ковальська В. В. Механізм взаємодії міліції із засобами масової інформації / В. В. Ковальська // Південноукраїнський правовий часопис. — 2008. — № 3. — С.140–144.

11. Ковальська В. В. Поняття, ознаки та значення нормативно Реферат монографії-правового акту МВС України / В. В. Ковальська // Форум права. — 2008. — № 2. — С. 237–242.

12. Ковальська В. В. Україна — правова держава / В. В. Ковальська // Наше право. — 2007. — № 1. — С. 10–13.

13. Ковальська В. В. Державний контроль за діяльністю Реферат монографії міліції / В. В. Ковальська // Наше право. — 2007. — № 4, ч.2. — С. 96–101.

14. Ковальська В. В. Поняття системи правоохоронних органів держави та конституційні принципи її організації і функціонування / В. В. Ковальська // зб. наук. пр. Харківського національного преподавательічного університету ім. Г Реферат монографії. С. Сковороди. — 2008. — Вип. 10. — С. 118–124.

15. Ковальська В. В. Механізм сучасної держави: поняття, структура та складові частини / В. В. Ковальська // Наше право. — 2006. — № 3, 2ч. — С. 76–79.

16. Ковальська В. В. Співпраця міліції і ЗМІ у Реферат монографії сфері правопорядку / В. В. Ковальська // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. — Т. 11. — Вип. 22, ч.2 — 2008. — С. 272–279.

17. Ковальська В. В. Громадський контроль за діяльністю міліції / В. В. Ковальська // Наше право. — 2008. — № 2, ч.2. — С. 36–39.

18. Ковальська Реферат монографії В. В. Спільне вирішення завдань держави, органами місцевого самоврядування і ОВС / В. В. Ковальська // Вісник Академії адвокатури України. — 2008. — Вип. 12. — С. 25–31.

19. Ковальська В. В. Державна влада: поняття, риси, співвідношення з механізмом держави / В. В. Ковальська Реферат монографії // Наше право. — 2006. — № 1. — С. 16–20.

20. Ковальська В. В. Організаційно-правові аспекти реформування діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави / В. В. Ковальська // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 8. — С. 40–43.

21. Ковальська В. В. Елементи механізму сучасної Реферат монографії правової держави / В. В. Ковальська // Наше право. — 2008. — № 1. — С. 56–60.

22. Ковальська В. В. Правова регламентація взаємодії міліції із засобами масової інформації / В. В. Ковальська // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2008. — Вип. 41 — С Реферат монографії. 206–213.

23. Ковальська В. В. Місце та роль міліції, як органу виконавчої влади, в системі правоохоронних органів держави / В. В. Ковальська // Форум права. — 2008. — № 3. — С. 224–228.

24. Ковальська В. В. Цивільний контроль за діяльністю міліції / В. В. Ковальська // Наше Реферат монографії право. — 2008. — № 2. — С. 21–26.

25. Ковальська В. В. Адміністративно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації в системі правоохоронних органів держави / В. В. Ковальська // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 9. — С. 32–36.

26. Ковальська В. В Реферат монографії. Правовий захист працівників міліції: поняття, форми, правова регламентація / В. В. Ковальська // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2008. — Вип. 43 — С. 172–181.


Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки було Реферат монографії оприлюднені создателем на 14-ти міжнародних та науково-практичних конференціях і конгресах. Основні з их такі: „Українське адміністративне право: стан і перспективи реформування” (Харків, 2005), „Забезпечення правопорядку та безпеки громадян у контексті Реферат монографії реформування міліції громадської безпеки” (Харків, 2006), „Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і практики” (Київ, 2006), „Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення” (Ялта, 2006), „Науковий потенціал світу - 2006” (Дніпропетровськ, 2006), „Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів Реферат монографії внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України” (Київ, 2007), „Актуальні проблеми участі населення та громадських формувань в охороні громадського порядку і безпеки громадян у сучасних умовах” (Харків, 2007), „Актуальні проблеми забезпечення безпеки дорожнього Реферат монографії руху” (Харків, 2008), „Державне управління і місцеве самоврядування” (Харків, 2008) і ін.


Претендент:

доктор юридичних наук,

професор кафедри

теорії та практики управління ОВС

Академії управління МВС В.В. Ковальська

 • oldrussian.ru/new-kinds-of-raw-materials-for-biotechnological-process-of-reception-of-citric-acid-and-enzymes.html
 • oldrussian.ru/14oberezhnshe-z-apokrifami-pshenicya-bez-kukolyu-hrestove-vangel-bez-vstavok-spotvoren.html
 • oldrussian.ru/red-hot-chili-peppers-the-10cc-dreadlock-holiday-im-not-in-love-rubber-bullets-things-we-do-for-love-112.html
 • oldrussian.ru/udar-po-zdravoohraneniyu-tretya-mirovaya-informacionno-psihologicheskaya-vojna.html
 • oldrussian.ru/kazanskaya-ikona-bozhiej-materi-obnovilas-pyatij-angel-vostrubil.html
 • oldrussian.ru/international-society-for-environmental-ethics-198.html
 • oldrussian.ru/2-sklad-struktura-radi-naconalno-bezpeki-oboroni-ukrani-organzacjna-pobudova-verhovno-radi.html
 • oldrussian.ru/sbir-05-2-proposal-submission-instructions-23.html
 • oldrussian.ru/do-bakalavrsko-programi-pravove-regulyuvannya-zovnshnoekonomchno-dyalnost-uhvaleno-na-zasdann-kafedri-mzhnarodnogo-ta-vropejskogo-prava.html
 • oldrussian.ru/perelk-vikoristanih-dzherel-ternoplskij-naconalnij-ekonomchnij-unversitet-na-pravah-rukopisu-bojko-zoryana-mihajlvna.html
 • oldrussian.ru/sered-tisyach-oblich-ya-vzhe-dumav-sho-vas-ne-pobachu-van-levchenko-ne-gubmo-v-sob-ukranu-poez.html
 • oldrussian.ru/tenth-international-congress-of-egyptologists.html
 • oldrussian.ru/joint-study-on-global-practices-in-relation-to-secret-detention-in-the-context-of-countering-terrorism-of-the-special-rapporteur-on-the-promotion-and-protection-16.html
 • oldrussian.ru/example-sentences-motivation-for-learning-english.html
 • oldrussian.ru/sokrashenie-kolichestva-othodov-vtorichnoe-ispolzovanie-normativno-pravove-ta-nstitucjne-zabezpechennya-upravlnnya.html
 • oldrussian.ru/dlya-studentv-ush-specalnostej-zaochno-formi-navchannya-sumi-2007.html
 • oldrussian.ru/tema-18-materalna-vdpovdalnst-za-trudovim-pravom-tema-predmet-metod-sistema-trudovogo-prava.html
 • oldrussian.ru/vkno-programi-tekstovogo-redaktora-word-standartnim-vknom-windows-ta-skladatsya-z-ryadka-v-yakomu-nazva-programi-dokumenta-ta-knopki-keruvannya-vknom-programi.html
 • oldrussian.ru/the-great-debate-or-revealing-the-truth-18.html
 • oldrussian.ru/direktor-naukovo-dosldnogo-nstitutu-ekonomchnih-gumantarnih-nauk.html