První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo AntovéDějepis, Sexta

POČÁTKY SLOVANŮ


První záznamy máme z Antiky - nazývají se Venetové nebo Antové

5. stol. - stěhování národu slovanského na západ

Slované: Západní - Češi První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové, Poláci, Slováci (osídlení okolo Labe)

Východní - Rusové, Bělorusové, Ukrajinci (obl. Východoevr. roviny)

Jižní - Srbové, Chorvati (území Balkánu)

První zprávy o Slovanech jsou z roku První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové 550.

Hospodářství: zemědělci - obilí, len, konopí, luštěniny

řemesla - kovářství (pro zemědělce)

Obydlí: malé opevn První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéěné osady, čtvercové polozemnice

Sdružují se ve vojenské kmenové svazy. Vysoko postavení vojáci se stávají náčelníky (později knížaty).

Zbraně: luky a štíty, šíp s olověným První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové hrotem, oštěp, sekera


Boje s Avary  odváděli jim daně z obilí, museli bojovat v Avarské armádě.

Avaři v zimě bydleli ve slovan. obydlích a První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové dělali si nároky na jejich ženy.

8. stol. - říše vyvrácena Karlem Velikým

Slovanské mýty popsal arab Al-Masúdí.

Byli to pohané, z nichž se později stali křesťan První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéé.


^ SLOVANÉ NA ÚZEMÍ ČECH


Doklad o Slovanech okolo roku 510.

z Francké říše  Fredegarova kronika (zmínka o Sámově říši)

z Arábie

z Čech  Geograb Bavorský  situace v První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové 8.-9. stol.

- více kmenů

2) název - Bohemi (Čechové)  z Franc. pramenů

- Zličané, Pšované…  z Čech


^ SÁMOVA ŘÍŠE


Západoslovanský vojenský svaz z První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové let 623 - 658. Vůdcem byl Francký kupec Sámo. Nepřáteli byli východní Avaři.

623 - Avaři poraženi Slovany, vzniká Sámova říše - na obranu proti nepřátel.

Sámo odmít První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéá platit franckému králi Dagobertovi  válka.

^ 631 - bitva u Vogastisburgu (Sámo vítězí)

Po Sámově smrti se říše rozpadá.


záhady: 1) kdo byl Sámo - franck První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéý kupec

- žid, který opustil Franckou říši

- "Sámo", jako označení vladaře (archaický výraz)

2) kde ležela S.Ř. - Čechy (Olomouc) , J a Stř. Morava + JZ Slovensko

+ území okolo Mohanu

3) kde je Vogastisburg - dnešn První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéí Domažlice

- vrch Rubín u Kadaně

4) byla S. Ř. stát - ne, pouze kmenový svaz  spojení kvůli obraně^ VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE


Karel Veliký zničí Avary i jejich tábor  mocenské vakuum. Vznikají 1. st První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéátní útvary. Ten 1. na J Moravě a jeho centrem jsou Mikulčice a 2. na J Slovensku a centrem je Nitra. Do obou států přicházejí křesťanské misie z Franck První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéé říše a pak jsou to Iro-skotské misie.

Nejdříve přijali křesťanství na J Moravě, ale zpočátku se to týká pouze vládnoucí vrstvy. Těsn První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéě před rokem 830 je vysvěcen kostel v Nitře (kostel Emmerama - Jemrám). V té době také moravský kníže Mojmír I. obsadí Nitransko a Nitranský kníže Pribina uprchne a První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové vládne v okolí Balatonu a tímto vzniká stát Velkomoravská říše.

Roku 846 nastoupil kníže Rastislav a snaží se omezit vliv Východofrancké říše, která právě vznikla První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové (Ludvík Němec). Přestal platit tribut (mírový poplatek) Francké říši. Pokusí se zřídit vlastní církevní organizaci = arcibiskupství. V roce 863 obrátil na Byzantského císaře Michala III. a První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové ten mu poslal misii a v čele byli 2 bratři Konstantin a Metoděj. Vtvořili písmo tzv. hlaholici z řecké abecedy. Písmo musí být použito k jazyku První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové. A jako jazyk vzali staroslověnštinu = jazyk Slovanů v okolí Soluně.

Byli malé rozdíly mezi slovanskými jazyky - srozumitelná i na Velké Moravě. Přeložili do První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové ní mši a část Písma. V Byzanci se mše konaly v národních jazycích. Z Velké Moravy se vydali do Říma a papež jim tu staroslověnskou mši schv První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéálil, ale napřed se musela sloužit latinská  ústupek polopohanskému obyvatelstvu.

Konstantin vstoupil v Římě do kláštera a přijal jméno Cyril  cyrilometodějská pouť. Metoděj První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové je uznán jako arcibiskup Moravský. Při návratu zpět je Metoděj uvězněn Bavorskými biskupy.

Na zákrok papeže je propuštěn a zaklád První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéá arcibiskupskou diecézi.

^ 840  Rastislav je svržen a nastoupí jeho synovec Svatopluk. Vydal Rastislava Francké říši a Morava byla okupována Východofranckou armádou. Vypukne povstání proti Frankům První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové a Svatopluk se jim nabídne jako poradce, ale pak se přiklonil na stranu Moravanů a Franky vyhnal - stal se moravským knížetem. Fr. říše musela uznat nezávislost V První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové. M. a Svatopluka jako panovníka.

Metoděj dále působí a asi pokřtil českého knížete Bořivoje a ženu Ludmilu. Čechy byly připojeny k říši První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové. Svatopluk podporoval spíše latinské kněze.

^ 885 - zemřel Gorazda, ale Svatopluk prosadil jako arcibiskupa Wichinga z Francké říše. Svatopluk nechal vyhnat Metodějovy žáky. Malá část utekla do Čech a První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové ostatní prodáni do otroctví. Zbytek se po Dunaji dostal do dnešního Bulharska. Tam vzniká další centrum staroslověn. vzdělanosti. Zjednodušili hlaholici  cyrilice a z ní se v Rusku vyvine azbuka První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové. Svatopluk je vyhnal: V Byzanci patřili kostely i s majetkem církvi, ale podle Římských pravidel patřil kostel tomu, kdo ho dal postavit.

Za Svatopluka měla Velká Morava První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové největší rozsah - jsou připojeny Čechy, Lužice, okolí Krakowa, Panonie (Maďarsko).

^ 894 - Svatopluk umírá a nastupuje MojmírII. Není tak schopný jako Svatopluk. Do Panonie vpadli ko První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéčovní Maďaři. Od V. M. postupně odpadá Lužice, Čechy. V. M. slábne a kolem r. 906 je zničena nájezdem Maďarů.

Mezi Slovany byla Vel. Morava kulturně nejvyspělej První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéší. Rozvoj řemesel: hrnčířství, kovářství, šperkařství (náušnice, knoflíky, gombíky), stavebnictví (kostely).


Archeologická naleziště: Mikulčice - centrum Velké Moravy, Staré město u Uherského První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové Hradiště, Pohansko, Nitra.


^ POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU V ČECHÁCH


Kolem roku 500 přicházejí Slované do Čech. Se Slovany se smíchali zbytky Germánů. 1. zmínka o na První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéšem regionu jest kolem r. 800  do Čech proniklo vojsko Karla Velikého.

845 - do Řezna přišlo 12 českých velmožů, aby přijali křest, aby odvrátili válku (stejně byla. Čechy První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové zůstaly pohanské.

885 - Ludmila a Bořivoj přijímají od Metoděje křest. Čechy byly podřízeny V. M.

^ 1. kostel sv. Klimenta na Levém Hradci (centrum První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové Přemyslovců). Bořivoj pak přenáší centrum vlády do Prahy a staví pražské hradiště + kostel Panny Marie.

Proč Praha? Praha stála na posvátném míst První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéě Žiži a probíhaly tam volby knížat,

byl tam brod před Vltavu  dalo se tam vybírat clo od kupců.

Po Bořivoji vládne Spytihněv I. (od První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové roku 895). Odtrhne se od Velké Moravy a současně se v Řezně podřídí Východofrancké říši.

Po něm nastoupí Vratislav I. - manželka Drahomíra, pocházela z rodu Polabských První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové Slovanů a měli 2 syny: ^ Václava a Boleslava. Vychovávala je jejich babička Ludmila (vdova po Bořivoji).

921 - Drahomíra nechala na hradišti v Tětíně zavraždit První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové Ludmilu. Družina Drahomíry ji uškrtila (byli to Vikingové).

Vlády se ujímá Václav. Bylo to vzdělaný panovník (uměl číst a psát). Snaží se o První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové rozšíření křesťanství. V roce 929 uhájil samostatnost Čech (nájezd krále

Uzavřel s ním spojenectví a platil mu tribut. Do té doby se česká knížata První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové orientovala na spojenectví s Bavorskem (Březno). On na Saskou dynastii.

^ 28. září 935 je zavražděn svým bratrem Boleslavem. 1 z důvodů vraždy mohl být spor o vládu.

Boleslav I První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové. Ukrutný nechá povraždit stoupence Václava. 14 let válčí s Otou I. Nakonec uznal jeho převahu, ale on ho nechal vládnout a stal se jeho spojencem.

^ 955 - bitva na První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové řece Lechu proti Maďarům. Český oddíl byl téměř vybit.

Za jeho vlády jsou raženy 1. české mince (tzv. denáry). Původně sloužily pro První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové zahraniční obchod. Usiluje o zřízení biskupství, ale nedaří se mu to.

Nazývali ho Boleslav Ukrutný - za vraždy.

^ 972 - nastupuje jeho syn Boleslav II. Pobožný

973 - založení biskupství. 1. biskupem se stal První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové Sas Dětmar. Boleslav zahájí expanzi a výboje. Připojil Moravu, Slezsko, Slovensko a Malopolsko. Stát rozšiřoval podél východní obchodní cesty - vybíral poplatky První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové od kupců, chytal lidi a v Praze je prodával Arabům do otroctví. Z těch peněz byla financována armáda 5 000 jezdců (kůň, zbroj, drátěná košile, obživa První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové…)  země má armádu. Za jeho vlády byl Václav prohlášen za svatého (patron České země). Pak je kanonizována i Ludmila.

Pražská diecéze podl První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovééhala arcibiskupství až v Mohuči.


Slavníkovci

Východní a jižní Čechy. 2 sídla se stejným jménem  Doudleby. Hlavním centrem byla ^ Libice nad Cidlinou.

Razili i vlastní mince a První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové to bylo právo panovníka. Osvojili si velkou moc.

2. pražský biskup byl Slavníkovec  Vojtěch = Adalbert Kolínský.

Velice rychle se dostal do konfliktu s Boleslavem II. - nelíbil se První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové mu obchod s otroky a chtěl samostatnost církve. Za něj je založen ^ Břevnovský klášter (benediktíni) a ženský klášter Sv. Jiří (na pražském První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové hradě). Po těchto sporech odejde do Říma na dvůr Oty III.

997 - umírá při misii v Prusku. Je velmi rychle prohlášen za svatého a První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové stává se patronem arcidiecéze v Gnieznu (Hnězdno).

28. září 995 jsou na Libici vyvražděni Slavníkovci s družinou Boleslava II. Vyvraždění je projevem krize Českého st První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéátu  Boleslav si chtěl zajistit moc a družinu (polský král Boleslav Chrabrý zabral vše krom Moravy a Čech. Uhři zabrali Uhry).

^ 999 - Boleslav II. umírá. Nastupuje jeho První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové syn Boleslav III. Ryšavý. Je velice krutý a málo schopný. Pokusil se zavraždit bratra Oldřicha a bratra Jaromíra nechal vykleštit.

Oblíbenost Boleslava III. klesá a ztrác První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéí podporu své družiny  polský panovník Boleslav Chrabrý dosadí Vladivoje (Přemyslovec). Vladivoj byl ochlasta, ale v roce 1002 si od ^ Jindřicha II. nechá udělit Čechy v léno (form První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéální závislost na císaři Svaté Říše Římské). Poté se českým knížetem stává Boleslav Chrabrý.

Jaromír ho s německou pomocí vyžene z První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové Čech.

Oldřich svrhne Jaromíra a nechá ho oslepit a uvěznit. Oldřich má syna Břetislava. O. připojil Moravu a založil klášter v Sázav První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéě (opatem se stal Prokop).

Po jeho smrti (1034) se českým knížetem stává Jaromír, ale hned se vzdá trůnu ve prospěch Břetislava. Přesto je Jaromír zavra První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéžděn. Břetislav byl nemanželským dítětem  musel si opatřit urozenou manželku. Proto unesl ze Schweinfurtu (Svinibrodu) dceru šlechtice, Jitku.

Břetislav využil zmatků v Polsku (po První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové smrti Boleslava Chrabrého) a roku 1039 provedl výpravu do Polska - zmocnil se Hnězdna a vyloupil tam chrámový poklad. Zmocnil se ostatků sv. Vojtěcha. Zároveň jsou v Hn První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéězdně vydány Břetislavovy dekrety = 1. známý český zákoník obsahující zákaz práce v neděli, pohřbívání na křesťanských První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové hřbitovech, pouze církevní sňatky, tresty za vraždu, regulace prodeje alkoholu  má upevnit křesťanské povinnosti atd.

Břetislav se obrátil na papeže, aby se První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové Pražské biskupství stalo arcibiskupstvím (ostatky sv. Vojtěcha). Žádost byla zamítnuta.

^ 1040 - německý císař útočí na Čechy, v bitvě u Brůdku je poražen

1041 - druhé tažení, Němci útočí jak První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové přes Šumavu, tak přes Krušné hory. Správce Bíliny Prkoš (župan) je podplacen  postup  dobývání Praž. hradu  domluva. Prkoš je za zradu odsouzen.

Seniorát - sta První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéřešinský nástupnický řád. Na knížecí stolec nastupuje nejstarší z rodu. Zřídil tzv.^ Moravské úděly.

Rozdělil Moravu na 3 části: Olomoucký, Brněnský a Znojemský úděl První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové.

Vládli tam synové Břetislava.

Z těch synů je nejstarší Vratislav II. - Olomoucký úděl a zřídil tam r. 1063 biskupství. Byl spojencem německého císaře První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové Jindřicha IV.

^ 1085 - Jindřich povýšil Vratislava II. na krále (nebyl to dědičný titul - pouze na jeho osobu)  český stát se pevněji začleňuje do Evropy.

S První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéérie nezajímavých panovníků. Po smrti dojde k bojům o trůn  SŘŘ může zasahovat do našich problémů.

^ Vladislav II. pomáhá Fridrichu I. Barbarossovi  česk První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéá vojska pomáhají obléhat Milán (1158). Vladislav II. dostává královskou korunu (pro svou osobu). Po jeho smrti zasahuje do našich dějin Barbarossa  Morava je První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové prohlášena za markrabství = rozdělení Českého státu.

Vypuká boj o moc - touží po ní ^ Konrád II. Ota. Původně vládl na Moravě a podaří se mu tak První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéé spojit Čechy s Moravou.

1192 - na sněmu české šlechty v osadě Sadská jsou přijata Konrádova statuta - 1. ucelený zákoník, v němž je poprvé prohlášena trvalá držba První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové půdy pro šlechtu a od této chvíle je šlechta stavem (samostatnou skupinou).

1126 - bitva knížete Soběslava proti císaři Lotharovi III. u Chlumce v Krušných horách První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové. Soběslav vyhrál a Česká šlechta tu vystupuje jako Český národ  šlechta se konstituuje jako Český stav.


^ Hospodářský, sociální a kulturní vývoj v Čechách


Nositelem kultury První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové v Čechách byla církev. Věnuje se i vzdělávání. Školy byly v klášterech a při biskupství.

První kláštery zakládají Benediktini (jejich zakladatel byl sv První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové. Benedikt z Nursie). Vytvořil řeholní pravidla. Řeholní heslo byl - Ora et labora = modli se a pracuj. Východiskem řádu pro Evropu byl klášter ^ Monte Cassino.

Nejstarší klášter První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové v Čechách je klášter sv. Jiří na Pražském hradě (ženský), abatyšemi byly ženy vládnoucího rodu. Druhý - mužský - klášter je r. 993 založen Vojtěchem v B První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéřevnově u Prahy. Další klášter je v Sázavě (zakl. opat Prokop) a sloužila se zde staroslověnská liturgie.

Rajský dvůr má připomínat r První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéáj (zahradu v Edenu). Dormitář - ložnice. Refektář - jídelna. Opat sídlil v opatství. Kostel. Hospodářské budovy (mlýn, pivo-var, ustájení pro dobytek, kuchyň, škola, skriptá-rium, špit První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéál) byly kolem.

Později k nám přichází Premonstráti a Cisteráni a zakládají kláštery v neosídlených končinách.


^ Románský sloh  10. - 12. století


Silné zdi, p První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéůlkruhový oblouk a valená klenba. Klenba má malý poloměr  malé stavby. Klenba je těžba  silné zdi a malá okna.

Větší okna = okna sdružená (více vedle sebe).

Často První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové se stavěly rotundy s kruhovým půdorysem a po stranách se staví ještě apsidy (jakási křidélka) Stavba s obdélníkovým půdorysem První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové se nazývala bazilika.

Uvnitř jsou nástěnné malby, vysoký oltář… a má půdorys románského kříže.

Kupecké domy v Praze byly stavěné jako pevnosti. Stavěly se První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové i 1. kamenné hrady (Pražský hrad).

Z literatury se nám dochoval Vyšehradský kodex. Byl vytvořen ke korunovaci Vratislava II. a je to i malířské d První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéílo.

Kosmas - kronika a české písně (Hospodine, pomiluj ny,…)


^ KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY


Válečné výpravy křesťanů proti těm psům nevěřícím. 1. proběhly na Pyrenejsk První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéém poloostrově - byl to boj proti Arabům.

1050 se tam rozpadl Cordóbský Chalífát  oslabení Arabů a křesťanské státy na severu začínají vytlačovat Araby na První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové jih  RECONQUISTA = zpětné dobývání. Poté tam vzniká postupně ^ Portugalsko, Kastílie, Navarra a Aragonie.

1212 se podaří obsadit Toledo (za krátký čas bylo centrem křesťanské, muslimské a židovsk První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéé kultury).

1492 - dobytí Granady (končí RECONQ.), už vzniká i Španělsko.

Výpravy do Pobaltí za Esty, Litevci - to už provádějí rytířské řády  šíření křesťanství ohněm První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové a mečem. Oproti Prusům. Další typ výprav byl i proti kacířům - ve Francii proti Albigenským katarům a výpravy proti husitským Čechám.

^ Křížové výpravy První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové do Palestiny  Palestina původně patřila Byzantské říši. Potom se jí zmocnily Arabové, ale nebránily vstupu křesťanských poutníků na místa posvátná. Pak se j První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéí ale zmocnili Seldžučtí Turci a ti znemožnili přístup křesťanů.

1. křížová výprava - 1095. Na církevním koncilu ve městě Clermont byla vyhl První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéášena papežem Urbanem II.

1096 začíná a skládá se z výpravy rytířů a chudiny s vidlemi. Jdou pěšky. Dostanou se do Byzance a je rozprášena. Cestou napadaj První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéí Židy (mají je za špehy).

^ 1099 - rytíři dobudou Jeruzalém. Dobytí provázel masakr Muslimů. Vznikají tam křižácké státy. Království Jeruzalémské, Hrabství Edesa, knížetství Autiochijské a První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové hrabství Tripolis.

Byla možnost zbohatnutí (loupež), rolníci získali svobodu a mohli se tam usadit. Část šlechticů se též chtěla usadit. Křížových výprav se účastní mladší synové feud První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéálů (prvorození získali trůn a oni chtěli taky  odešli sem).

Seldžučtí Turci podnikají na státy nájezdy a později je povoláno dal První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéších 6 výprav. Nepodaří se však dobýt Jeruzalém a roku ^ 1189 je dobyt S. Turky a už nikdy se ho nepodaří dostat zpět.

1212 byla i dětsk První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéá křížová výprava. Věřilo se, že pohani budou poraženi lidmi bez hříchů = děti  byli rozprodání otrokářům.

Účastnil se jich i Barbarossa, Richard Lví Srdce, Vladislav II. aj První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové.

Pouze ti, kdo se tam chtěli usadit museli být tolerantní vůči Muslimům. Evropané tedy přebírali vědomosti orientu a i životní styl. Do Evropy se První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové dostávají rabské číslice, matematika, astronomie… znalosti výroby papíru, cukrová třtina, ovoce, spodní prádlo…

^ Vznikaly rytířské řády  rytíři - mniši (řádoví bratři). Skládají slib První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové chudoby, poslušnosti…

 1. Johanité - poskytovali zdravotní služby ve špitále u sv. Jana v Jeruzalémě. Dnes jsou Maltéští rytíři. Po ztrátě Palestiny se usadili na ostrově Rhodos (ubránili První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové se Turkům), pak se usadili na Maltě. Exist. dodnes.

 2. Templáři - pečovali o poutní místa v Jeruzalémě. Rytíři chrámu Jeruzalém-ského (Templu). Po p První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéádu Palestiny vytvořili v Evropě síť klášterů. Pro své bohatství je Francouzský král Filip IV. sličný rozpustil.

 3. Řád Německých rytířů - v něm p První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéředevším Němci. Zakládá pak vlastní stát v Prusích a Litvě - tam bojovali proti pohanům.


^ Hospodářský vývoj v době vrcholného středověku


V První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové zemědělství bylo zaměstnáno více než 90% lidí. Zlepšilo se obdělávání půdy. Zavedl se chomout pro zvíře  umožňuje lépe využít tažnou s První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéílu zvířete.

Zdokonalil se pluh. Orba do větší hloubky a zemina se odklopí na stranu a tím se ovzdušňuje. Pole má pak tvar obdélníku První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové. Při 10 metrácích jste byli dobří.

^ Dvojpolní systém - na půlce se rok pásly krávy a hnojily to a na druhé rostlo obilí

Trojpolní systém První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové - pole na tři části: úhor, ozim, jař

Pěstovali žito, pšenici, oves pro koně a ječmen na pivo. Hrách se pěstoval i na úhoru - zelený hnojení.

Pěstuje První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové se i zelenina (mrkev, zelí).

Chovají se krávy a voli (na tah + příbytek na váze). Prasata - zdomácnělí divočáci, pasou se v lese. Ovce na vlnu a kozy.


^ Posledn První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antovéí Přemyslovci

Přemysl Otakar I.


Václav I První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové.


Přemysl Otakar II. (1253-1278)


Václav II První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové. (1290-1305)

 šlechta První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové má moc, ale převahu drží král (šli mu daně, odúmrtí = dědic není)


Václav III První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové.


kultura za doby Václava II. a III.

Jan Lucemburský (1310-1346)

Karel IV. (1346-1378)

- dědičný trůn i po přeslici (jinak volba šlechty)

- platila ož do roku 1806 (zánik SŘŘ)

- zlepšení postavení české kultury

- království nepatří konkrétnímu králi, ale má je propůjčeno od Václava II. (Čechy + Morava + Slezsko + Hor. a Dol. Lužice + Braniborsko První záznamy máme z Antiky nazývají se Venetové nebo Antové + zahr. Léna (Hor. Falc)


Václav IV.

 • oldrussian.ru/-50-of-the-combination-of-taste-with-genius-in-the-products-of-beautiful-art-kant-critique-of-judgement.html
 • oldrussian.ru/meet-the-bmw-vision-efficientdynamics-concept.html
 • oldrussian.ru/snaryazhenie-i-odezhda-neobhodimie-dlya-lovli-ribi-rukami-lovlya-ribi-rukami.html
 • oldrussian.ru/glava-7-psihologicheskaya-i-fizicheskaya-podgotovka-sobaki-k-vistavke-vistavochnaya-sobaka-ternistij-put-k-pedestalu-nekotorie-glavi.html
 • oldrussian.ru/productions-management-5l-course-structure-and-syllabi-of-b-tech-in-electrical-engineering.html
 • oldrussian.ru/addressing-world-hunger-malnutrition-and-food-insecurity.html
 • oldrussian.ru/naumenko-os-poltichne-lderstvo-yak-socalnij-fenomen-programma-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferencii-dni-nauki.html
 • oldrussian.ru/2oborona-naselennih-punktov-russkaya-kampaniya-taktika-i-vooruzhenie.html
 • oldrussian.ru/tema-4-poryadok-stvorennya-ta-pripinennya-dyalnost-komercjnih-bankv-bankvske-pravo-ukrani-kachan.html
 • oldrussian.ru/sup-ridley-thomas-adobe-acrobat-reader.html
 • oldrussian.ru/name-of-the-course-14.html
 • oldrussian.ru/legkij-selskohozyajstvennij-samolet-su-38l-krilya-sverhderzhavi.html
 • oldrussian.ru/submitted-by-the-forum-on-children-in-armed-conflict.html
 • oldrussian.ru/zakonu-ukrani-podatkovij-kodeks-ukrani-stornka-32.html
 • oldrussian.ru/zhizneopisaniya-agostino-i-anolo-sienskih-skulptorov-i-arhitektorov-zhizneopisaniya-naibolee-znamenitih-zhivopiscev-vayatelej-i-zodchih.html
 • oldrussian.ru/velikie-tajni-alhimii-zagadochnie-sverhvozmozhnosti-cheloveka.html
 • oldrussian.ru/perelk-zhurnalv-yak-vidayutsya-cdpn-m-gm-dobrova-nan-ukrani-obnov5it-p4olya-d7lya-a2lbomnih-strani5c.html
 • oldrussian.ru/priklyuchenie-6-priklyucheniya-s-nasekomimi.html
 • oldrussian.ru/zokrema-do-subktv-shodo-yakih-mozhe-zastosovuvatis-sluzhbova-vdpovdalnst-za-vikonannya-pokladenih-na-organi-yak-voni-ocholyuyut-zavdan-za-zdjsnennya-nimi-svoh-povnovazhen-vdnosimo.html
 • oldrussian.ru/so2-ext-so2-cooling-warming-file.html