Програма змістовного модуля «Актуальні проблеми теорії та методики музичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра педагогічної майстерності та практичної психології«Погоджено»

Директор ІПО__________І.В.Стародубцева

«________»_______________2010 р.

«Затверджую»

Проректор СМГУ_________Л.М.Гура

«________»______________2010 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

змістовного модуля

«Актуальні проблеми теорії та методики музичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»


Програму розробила:

К.п.н., доцент Н.М. Мурована


Севастополь

2010 1. ^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

«Актуальні проблеми теорії та методики музичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»


Входження України в Європейський освітній простір, приєднання країни до Болонського процесу є яскравим підтвердженням її стратегії на загальноєвропейські цінності, інтеграцію вітчизняної освіти й науки з європейським освітньо-науковим простором, розуміння того, що освіта сьогодні – це стратегічний ресурс, що забезпечує успіх як кожної особистості, так і країни в цілому.

Ці зміни підвищують попит на справжнього професіонала й надають нашій державі змогу поглибити відносини з європейськими державами в подальшій інтеграції до Європейського Союзу. У зв`язку з цим підвищуються вимоги до сучасного педагога, а тому розвиток професійної компетентності вчителя є загальною проблемою післядипломної освіти.

У законі України «Про вищу освіту» післядипломна освіта визначається як «спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки вчителя шляхом поглиблення, розширення й оновлення його професійних знань, умінь і навичок». Мета післядипломної педагогічної освіти полягає в підтримці професійного розвитку педагога на рівні сучасних вимог, розвитку його професіоналізму як важливої ознаки сьогодення.

Тенденції розвитку художньо-естетичної освіти, зокрема освітньої галузі «Естетична культура», на сучасному етапі потребують удосконалення та розвитку професійної компетентності вчителя музики в системі підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти.

Тому виникла необхідність удосконалення змісту, форм і технологічних засобів підвищення кваліфікації вчителів музики в урахуванням наукових сучасних досліджень у галузі музичної педагогіки, що буде сприяти зростанню рівня їхньої професійної компетентності.

Одним з науково-практичних напрямів розв`язання даної проблеми є курс «Актуальні проблеми теорії та методики музичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Програма ставить за мету:

Особливості запропонованого курсу та його зміст полягають у тому, що він сприяє розвитку у вчителів музики таких компетенцій, як:

Програма курсу складається з 36 годин, з яких 14 – лекційні, 22 – практичні й семінарські заняття із застосуванням інтерактивних форм і методів роботи. З метою аналізу й оцінки ефективності проведення курсу розроблено:

Програма курсу розрахована на методистів і викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогічних працівників, аспірантів тощо.


^ II. ЗМІСТ КУРСУ


Тема 1: Музична освіта у школі

Форма заняття: лекція

Мета: розвиток у педагогів інформаційних компетенцій (знання теоретико-методологічних аспектів музичного виховання учнів у школі).

Основні питання:

 1. Історичний аспект музичної освіти у школі.

 2. Сучасний стан розвитку музичної педагогіки.

 3. Реалізація основних пріоритетних напрямів чинної програми в «Музичного мистецтва».

Література:

 1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 112 с.

 2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1983. – 176 с.

 3. Баренбойм Л. За полвека: Очерки, статьи, материалы. – Л.: Сов. композитор, 1989. – 368 с.

 4. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 206 с.

 5. Кабалевский Д.Б. Про трёх китов и другие интересные вещи. – К.: Муз. Украина, 1982. – 190 с.

 6. Художественное образование и проблемы воспитания молодежи: Сб. науч. ст. – К.: ИСМО, 1997. – 164 с.


Тема 2: Методичні аспекти музичного навчання учнів у школі

Форма заняття: проблемна лекція

Мета: розвиток у слухачів інформаційних (знання теоретико-методологічних аспектів музичного виховання учнів у школі, особливостей інтегративного підходу у викладанні «Музичного мистецтва», теорії та методики проведення занять гуртків музично-естетичного циклу), комунікативних (ерудиція; творча активність; культура мовлення) компетенцій.

^ Методика проведення:

Викладач ставить перед слухачами такі проблемні запитання:

 1. Як формувати в учнів музичні знання та вміння на уроках з музики?

 2. Обґрунтуйте особливості інтегративного підходу у викладанні музики?

 3. Як формувати в учнів практичні вміння на заняттях гуртків музично-естетичного циклу?

Обговорення цих проблем у формі діалогу має на меті навчити слухачів аргументувати свою позицію, уточнювати думку, сприяє розвитку їхньої професійної компетентності.

Література:

 1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 112 с.

 2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1983. – 176 с.

 3. Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 272 с.

 4. Музика: у двох частинах: Метод. посіб. Для вчителів / Л.М. Масол, Ю.О. Очаківська. – Х.: Скорпіон, 2005. – 77 с.

 5. Ростовський О.Я. Взаємозв`язок різних видів мистецтва на уроках музики: Методичні рекомендації. – К.: Освіта, 1991. – 47 с.

 6. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій кшолі: Навч.-метод. посібник. – 2-е вид., доп. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2001. – 216 с.

 7. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания: Учебное пособие. – М.: Музыка, 1989. – 175 с.


Тема 3: Методи сучасного уроку музики

Форма заняття: лекція

Мета: розвиток у слухачів інформаційних (знання методологічних аспектів викладання «Музичного мистецтва») і регулятивних (уміння реалізовувати провідні методи музичної освіти на уроках із предмету) компетенцій.

Основні питання:

 1. Методи музичної освіти в історичній ретроспективі.

 2. Методична творчість на сучасному етапі розвитку музичної освіти.

 3. Використання основних методів музичної освіти на уроках із предмету.

Література:

 1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 112 с.

 2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1983. – 176 с.

 3. Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 272 с.

 4. Демчишин М.С, Методика музичного аналізу вокально-хорових творів: Навчальний посібник для студентів мистецьких вузів і вчителів освітньої галузі «Художня культура». – К.: ІЗИН, 1996. – 132 с.

 5. Музика: у двох частинах: Метод. посібник для вчителів / Л.М. Масол, Ю.О. Очаківська. – Х.: Скорпіон, 2005. – 77 с.

 6. Ростовський О.Я. Взаємозв`язок різних видів мистецтва на уроках музики: Методичні реокмендації. – К.: Освіта, 1991. – 47 с.

 7. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій кшолі: Навч.-метод. посібник. – 2-е вид., доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.

 8. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.

 9. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания: Учебное пособие. – М.: Музыка, 1989. – 175 с.


Тема 4: Основні види уроків музики

Форма заняття: проблемна лекція

Мета: розвиток у педагогів інформаційних (знання основних видів уроків музики, методики їх проведення), регулятивних (уміння здійснювати різноманітні підходи до проведення уроків тематичної атестації учнів з музики) і комунікативних (ерудиція, творча активність, культура мовлення педагогів) компетенцій.

^ Методика проведення:

Викладач ставить перед слухачами такі проблемні запитання:

Їх обговорення проходить з метою коректування знань слухачів з теми навчального заняття, уточнення їхньої думки стосовно проблеми, що розглядається.

Література:

 1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 112 с.

 2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1983. – 176 с.

 3. Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 272 с.

 4. Методика навчання музичному мистецтву у 5 класі: Метод. посіб. для вчителів / О.В. Корнілова, І.М. Белова. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 61 с.

 5. Методика навчання музичному мистецтву у 6 класі: Метод. посіб. для вчителів / О.В. Корнілова, І.М. Белова. – К., Ірпінь: Перун, 2006. – 63 с.

 6. Музика: у двох частинах: Метод. посіб. Для вчителів / Л.М. Масол, Ю.О. Очаківська. – Х.: Скорпіон, 2005. – 77 с.

 7. Ростовський О.Я. Взаємозв`язок різних видів мистецтва на уроках музики: Методичні рекомендації. – К.: Освіта, 1991. – 47 с.

 8. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій кшолі: Навч.-метод. посібник. – 2-е вид., доп. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2001. – 216 с.

 9. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания: Учебное пособие. – М.: Музыка, 1989. – 175 с.

 10. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: Уч.-метод. пособие. – М.: Учебная книга, 2001. – 246 с.


Тема 5: Засади методики музичної освіти й виховання молодших школярів

Форма заняття: лекція-діалог

Мета: розвиток у педагогів інформаційних (знання теорії та методики викладання музики в початковій школі), регулятивних (уміння проведення уроків із предмету в 1-4 класах) і комунікативних (ерудиція, творча активність, культура мовлення) компетенцій.

^ Методика проведення:

Після вступу викладача слухачі з урахуванням рівня професійної компетентності (ПК) розподіляються на три групи й готують доповіді на такі теми:

Після заслуховування доповідей слухачів кожної групи відбувається дискусія, у ході якої педагоги висловлюють свої міркування стосовно переваг розглядання даних проблем, а також подальшого самостійного вивчення навчальної теми.

Література:

 1. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 206 с.

 2. Кабалевский Д.Б. Про трёх китов и другие интересные вещи. – К.: Муз. Украина, 1982. – 190 с.

 3. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – К.: Муз. Украина, 1982. – 320 с.

 4. Коломієць О.М. Хорознавство: Навчальний посібник. – Київ: Либідь, 2001. – 168 с.

 5. Красильникові М. Интонация как основа музыкальной педагогики // Искусство в школе. – 1991. - № 2. – С. 6-9.

 6. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.

 7. Музика: у двох частинах: Метод. посіб для вчителів / Л.М. Масол, Ю.О. Очаківська. – Х.: Скорпіон, 2005. – 77 с.

 8. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: Навч.-метод. посібник. – 2-е вид., доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.

 9. Школяр Л.В.Музыкальное образование в школе: Уч.-метод. пособие. – М.: Учебная книга, 2001. – 246 с.


Тема 6: Засади методики музично-освітньої роботи з учнями основної школи

Форма заняття: лекція-діалог

Мета: розвиток у педагогів інформаційних (знання теорії та методики викладання музичного мистецтва в основній школі), регулятивних (уміння проводити уроки з предмету в 5-8 класах), інтелектуально-педагогічних (володіння інтелектуально-евристичними вміннями: створення атмосфери зацікавленості під час слухання (сприймання) музики дітьми, використання різноманітних методів аналізу музичних творів) і комунікативних (ерудиція, творча активність, культура мовлення) компетенцій.

^ Методика проведення:

Після вступу викладача слухачі з урахуванням рівня професійної компетентності (ПК) розподіляються на три групи й готують доповіді на такі теми:

За результати доповідей слухачів кожної групи відбувається дискусія, у ході якої педагоги висловлюють свої міркування стосовно переваг розгляду даних проблем, висловлюють думки щодо подальшого самостійного вивчення навчальної теми.

Література:

 1. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 206 с.

 2. Кабалевский Д.Б. Про трёх китов и другие интересные вещи. – К.: Муз. Украина, 1982. – 190 с.

 3. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – К.: Муз. Украина, 1982. – 320 с.

 4. Коломієць О.М. Хорознавство: Навчальний посібник. – Київ: Либідь, 2001. – 168 с.

 5. Красильникова М. Интонация как основа музыкальной педагогики // Искусство в школе. – 1991. - № 2. – С. 6-9.

 6. Методика навчання музичного мистецтва в 5 класі: Метод. посіб. Для вчителів / О.В. Корнілова, І.М. Бєлова. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 61 с.

 7. Методика навчання музичного мистецтва в 6 класі: Метод. посіб. Для вчителів / О.В. Корнілова, І.М. Бєлова. – К., Ірпінь: Перун, 2006. – 63 с.

 8. Музика: у двох частинах: Метод. посіб. Для вчителів / Л.М. Масол, Ю.О. Очаківська. – Х.: Скорпіон, 2005. – 77 с.

 9. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: Навч.-метод. посібник. – 2-е вид., доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.

 10. Школяр Л.В.Музыкальное образование в школе: Уч.-метод. пособие. – М.: Учебная книга, 2001. – 246 с.


Тема 7: Сучасні художньо-педагогічні технології

Форма заняття: групова дискусія

Мета: розвиток у слухачів інформаційних (знання сучасних художньо-педагогічних технологій), інтелектуально-педагогічних компетенцій (володіння комплексом інтелектуально-евристичних умінь (реалізація у практичній діяльності вчителя музики різноманітних художньо-педагогічних технологій) і комунікативних (ерудиція, творча активність, культура мовлення) компетенцій.

^ Методика проведення:

На початку роботи необхідно ознайомити слухачів із правилами дискусії та прийняти їх. На другому етапі йде обговорення проблемних питань стосовно реалізації у практичній діяльності вчителів музики таких художньо-педагогічних технологій: інтегративні, проблемно-евристичні, інтерактивні, ігрові.

У ході дискусії педагоги висловлювають свої міркування стосовно теоретичної та практичної значущості художньо-педагогічних технологій, що розглядаються, а також подальшого самостійного вивчення навчальної теми.

Література:

 1. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.

 2. Художественное образование и проблемы воспитания молодежи: Сб. науч. ст.: К.: ИСМО, 1997. – 164 с.

 3. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: Уч.-метод. пособие. – М.: Учебная книга, 2001. – 246 с.^ III. СТРУКТУРА ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ

«Актуальні проблеми теорії та методики музичного

виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»
п/п


Назви тем

^ Кількість годин,

отведених на:

Всього

Л

ПЗ

СЗ

1.


Музична освіта у школі

2

22.

Методичні аспекти музичного навчання школярів у школі

2

23.

Методи сучасного уроку музики

2

24.

Використання методів музичної освіти в діяльності вчителя на уроці

2
2
5.

Основні види уроків музики

2

26.

Аналіз уроків музики

2
2
7.

Засади методики музичної освіти й виховання молодших школярів

2

28.

Засади методики проведення уроків музики в початковій школі

2
2
9.

Засади методики музично-освітньої роботи з учнями основної школи

2

210.

Особливості методики проведення уроків музики в основній школі

2
2
11.

Засади методики вокально-хорової роботи

4
4
12.

Сучасні художньо-педагогічні технології

2

213.

«Алгоритми» змістового аналізу музичних творів

2
2
14.

Сучасний урок музики у школі

44

15.

Захист навчального проекту

44

ІТОГО: 36 годин

36

14

14

8


^ IV. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1.

Використання методів музичної освіти в діяльності вчителя на уроці

(2 години)

^ Форма заняття: складання конструктора уроку музики

Мета та завдання: розвиток у слухачів інформаційних і регулятивних (корегування їхньої методико-дидактичної підготовки), комунікативних (ерудиція, творча активність, культура мовлення педагогів) та інтелектуально-педагогічних (володіння комплексом інтелектуально-логічних умінь: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, конкретизація) компетенцій.

^ Методика проведення:

Взявши за основу відповідні етапи діяльності вчителя на уроці музики, тобто його основні структурні розділи, педагоги розподіляються на декілька команд і складають змістову характеристику кожного прийому, що найбільш повно відповідає меті уроку (практичні запитання, інтелектуальна музична розминка, аналіз музичних прикладів, гра «Дерево проблем», проблемний діалог, «мозкова атака», зразкова відповідь, власні музичні та пісенні приклади, колективна взаємодія. Самооцінка, колективне дослідження, творче завдання та ін.). Викладач відстежує діяльність груп слухачів, активізує їхню роботу із заповнення таблиці (див. таблицю 1), а також з обґрунтування ефективності кожного методичного прийому на даному етапі уроку.

Таблиця 1.

^ Структурні підрозділи уроку

Методичні прийоми

1 група

2 група

3 група

Актуалізація опорних знань учнів


Мотивація навчальної діяльності учнів, оголошення тем, мети і завдань уроку


Пояснення нового матеріалу


Систематизація та узагальнення учнями нових знань, умінь


Контрольно-корегувальна діяльність


Підсумки уроку


Домашнє завданняЛітература:

 1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 112 с.

 2. Ростовський О.Я. Взаємозв`язок різних видів мистецтва на уроках музики: Методичні реокмендації. – К.: Освіта, 1991. – 47 с.

 3. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій кшолі: Навч.-метод. посібник. – 2-е вид., доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.

 4. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.

 5. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания: Учебное пособие. – М.: Музыка, 1989. – 175 с.

 6. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: Уч.-мет. пособие. – М.: Учебная книга, 2001. – С. 75-56.


Практичне заняття № 2.

Аналіз уроків музики

(2 години)

Форма заняття: групова дискусія

Мета та завдання: розвиток у педагогів регулятивних (опанування слухачами методики самоаналізу уроку музики), інтелектуально-педагогічних (володіння інтелектуально-логічними вміннями: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, конкретизація) і комунікативних (ерудиція, творча активність, культура мовлення педагогів) компетенцій.

^ Методика проведення:

На данному практичному занятті у формі групової дискусії (від лат. Discussion – дослідження, розгляд) здійснюється аналіз відео уроків учасників міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Музика» з урахуванням чотирьох етапів його проведення:

Викладач пропонує педагогам здійснити аналіз відео уроків за таким планом:

Література:

 1. Оновлення музично-естетичної освіти в контексті базового стандарту освітньої галузі «Мистецтво»: Навчально-методичний посібник / І.М. Белова. – МОІППО, 2002. – 64 с.

 2. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания: Учебное пособие. – М.: Музыка, 1989. – 175 с.

 3. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: Уч. метод. пособие. – М.: Учебная книга, 2001. – 246 с.


Практичне заняття № 3.

Засади методики проведення уроків музики в початковій школі

(2 години)

^ Форма заняття: рольова гра «Музичний марафон»

Мета та завдання: розвиток у слухачів операціональних (досвід роботи в галузі методики проведення уроків музики в початковій школі), комунікативних (ерудиція, творча активність, культура мовлення) та інтелектуально-педагогічних (володіння інтелектуально-логічними вміннями: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, конкретизація) компетенцій.

^ Методика проведення:

На початок проведення гри група слухачів розподіляється на декілька команд, які в межах 15-20 хвилин розглядають завдання окремого класу з музики в початковій школі. Команди по черзі виступають у таких ролях як:

При оцінюванні всіх учасників рольової гри враховують уміння вести наукову дискусію, логічність та послідовність виступів, а також уміння звернути увагу на особливості методики викладання окремого розділу навчальної програми з музики, обґрунтувати доцільність застосування запропонованих форм і методів музичного навчання молодших школярів відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей тощо.

На завершення «Музичного марафону» слухачі визначають кращих доповідача, опонента т а рецензента.

Література:

 1. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 206 с.

 2. Кабалевский Д.Б. Про трёх китов и другие интересные вещи. – К.: Муз. Украина, 1982. – 190 с.

 3. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – К.: Муз. Украина, 1982. – 320 с.

 4. Коломієць О.М. Хорознавство: Навчальний посібник. – Київ: Либідь, 2001. – 168 с.

 5. Красильникова М. Интонация как основа музыкальной педагогики // Искусство в школе. – 1991. - № 2. – С. 6-9.

 6. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.

 7. Музика: у двох частинах: Метод. посіб для вчителів / Л.М. Масол, Ю.О. Очаківська. – Х.: Скорпіон, 2005. – 77 с.

 8. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: Навч.-метод. посібник. – 2-е вид., доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.

 9. Школяр Л.В.Музыкальное образование в школе: Уч.-метод. пособие. – М.: Учебная книга, 2001. – 246 с.


Практичне заняття № 4.

Особливості методики проведення уроків музики в основній школі

( 2 години)

^ Форма заняття: ділова гра «Ажурна пилка»

Мета та завдання: розвиток у слухачів операціональних (досвід роботи в галузі методики проведення уроків музики в основній школі), комунікативних (ерудиція, творча активність, культура мовлення) та інтелектуально-педагогічних (володіння інтелектуально-логічними вміннями: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, конкретизація) компетенцій.

^ Методика проведення:

Слухачі розподіляються на 4 «домашні» групи, які самостійно готують декілька уроків музичного мистецтва в 5-8 класах.

На практичному занятті слухачі для членів своєї «домашньої» групи презентують фрагменти розроблених уроків в основній школі, обговорюють та визначають свою думку щодо висвітлення теми, ефективності форм та методів роботи з учнями на даному уроці.

Потім вчителі об`єднаються в «експертні» групи, де кожен учасник стає експертом у галузі методики проведення уроків музики в основній школі, що досліджувались у «домашній групі». По черзі кожний вчитель повинен за певний час якісно і в повному обсязі донести до членів інших груп творчі методичні розробки з методики проведення уроків у 5-8 класах та сприйняти нову цікаву інформацію від представників інших груп.

Потім учасники повертаються в «домашні» групи, де повідомляють про творчі знахідки членів інших груп, готують спільні висновки та заключні рішення з методики проведення уроків музики в окремих класах основної школи.

Підсумком цієї гри є виступи одного учасника з кожної групи.

Література:

 1. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 206 с.

 2. Кабалевский Д.Б. Про трёх китов и другие интересные вещи. – К.: Муз. Украина, 1982. – 190 с.

 3. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – К.: Муз. Украина, 1982. – 320 с.

 4. Коломієць О.М. Хорознавство: Навчальний посібник. – Київ: Либідь, 2001. – 168 с.

 5. Красильникова М. Интонация как основа музыкальной педагогики // Искусство в школе. – 1991. - № 2. – С. 6-9.

 6. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.

 7. Методика навчання музичного мистецтва в 5 класі: Метод. посіб. Для вчителів / О.В. Корнілова, І.М. Бєлова. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 61 с.

 8. Методика навчання музичного мистецтва в 6 класі: Метод. посіб. Для вчителів / О.В. Корнілова, І.М. Бєлова. – К., Ірпінь: Перун, 2006. – 63 с.

 9. Музика: у двох частинах: Метод. посіб для вчителів / Л.М. Масол, Ю.О. Очаківська. – Х.: Скорпіон, 2005. – 77 с.

 10. Оновлення музично-естетичної освіти в контексті базового стандарту освітньої галузі «Мистецтво»: Навчально-методичний посібник / І.М. Белова. – МОІППО, 2002.- 64 с.

 11. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: Навч.-метод. посібник. – 2-е вид., доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.

 12. Школяр Л.В.Музыкальное образование в школе: Уч.-метод. пособие. – М.: Учебная книга, 2001. – 246 с.Практичне заняття № 5.

Засади методики вокально-хорової роботи зі школярами

(4 години)

^ Форма заняття: хоровий практикум

Мета та завдання: розвиток у слухачів операціональних (мистецтво диригентської техніки на різних етапах уроку, досвід роботи в галузі методики вокально-хорової роботи) й інтелектуально-педагогічних (володіння комплексом інтелектуально-евристичних умінь: фантазія, створення атмосфери зацікавленості під час розучування вокально-хорового твору дітьми) компетенцій.

^ Методика проведення:

Слухачі з урахуванням рівня професійної компетентності (ПК) розподіляються на 3 «домашні» групи, які самостійно розглядають окремі завдання з проблеми навчального заняття:

На початок проведення практикуму дані групи слухачів у межах 15-20 хвилин обговорюють питання домашньої підготовки, обґрунтують основні етапи розучування окремого вокально-хорового твору зі школярами, особливості розвитку в учнів на уроках інтонаційних і вокально-хорових навичок (подих, інтонація тощо).

Потім усі слухачі заслуховують виступи одного учасника з кожної групи й доходять певних висновків.

Література:

 1. Леонтович Н.Д. Практический курс обучения пению в средних школах Украины. – К.: Муз. Украина, 1989. – 167 с.

 2. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Изд. 2-е, испр. и доп. – К.: Муз. Украина, 1981. – 166 с.

 3. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: Навч. метод. посібник. – 2-е узд. доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – С. 45-49.

 4. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – С. 56-68.

 5. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: Уч.-метод. пособие. – М.: Учебная книга, 2001. – С. 87-95.


Практичне заняття № 6.

Алгоритми змістового аналізу музичних творів

(2 години)

Форма заняття: практичне заняття (із застосуванням групової форми роботи)

Мета та завдання: розвиток у слухачів регулятивних операціональних (навички інтерпретації музичних творів) і інтелектуально-педагогічних (володіння комплексом інтелектуально-евристичних умінь: фантазія, створення атмосфери зацікавленості під час слухання (сприймання) музики дітьми, використання різноманітних методів аналізу музичних творів тощо) компетенцій.

^ Методика проведення:

Слухачі розподіляються на групи і за деякими фрагментами музичного твору формулюють свою власну творчу художню ідею щодо його змістового аналізу, у тому числі виявляють закономерності всіх засобів виразності на кожному етапі розвитку інтонаційного образу твору, прогнозують і передбачають розвиток його художньої ідеї, виявляють, як здійснюється взаємодія окремих музичних образів під впливом логіки розгортання ідеї в музичну драматургію твору.

Потім усі слухачі заслуховують виступи одного учасника з кожної групи, що сприяє розробці практичних «алгоритмів» змістового аналізу музичних творів.

Література:

 1. Баренбойм Л. За полвека: Очерки, статьи, материалы. Сов. Композитор, 1989. – 368 с.

 2. Восприятие музыки: Сб. ст. // Ред.-сост. В.М. Максимов. – М.: Музыка, 1980. – 256 с.

 3. Демчишин М.С. Методика музичного аналізу вокально-хорових творів: Навчальний посібник для студентів мистецьких вузів і вчителів освітньої галузі «Художня культура». – К.: ІЗИН, 1996. – 132 с.

 4. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – К.: Муз. Украина, 1982. – 320 с.

 5. Маркова Е.Н. Интонационность музыкального искусства: Научное обоснование и проблемы педагогики. – К.: Муз. Украина, 1990. – 228 с.

 6. Ростовский А.Я. Педагогика музыкального восприятия. – К.: ИСМО, 1997. – 248 с.

 7. Хентова С.М. Любимая музыка: Популярные очерки. – К.: Муз. Украина, 1989. – 360 с.

 8. Художественное образование и проблемы воспитания молодежи: Сб. науч. ст. – К.: ИСМО, 1997. – 164 с.

 9. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: Уч. – метод. пособие. – М.: Учебная книга, 2001. – 246 с.


Семінарське заняття № 1.

Сучасний урок музики

(4 години)

Форма заняття: тематична дискусія ( з елементами «мозкового штурму»)

Мета та завдання: розвиток слухачів інтелектуально-педагогічних (володіння комплексом інтелектуально-логічних й інтелектуально-евристичних умінь), комунікативних (ерудиція; творча активність; культура мовлення; артистизм; образність і манера спілкування між колегами) компетенцій.

^ Методика проведення:

При проведенні тематичної дискусії викладач звертає особливу увагу на створення сприятливого психологічного клімату, формування дискусійної культури, продумування правил організації та прийомів ведення дискусії. Слухачам пропонується обговорити такі питання:

- Як захопити учнів своїм предметом?

- Що впливає на ефективність процесу навчання?

- Використання яких технологій і методів художньої дидактики дозволить зробити процес навчання більш цікавим?

Колективне обговорення кожного конкретного питання здійснюється з використанням елементів «мозкового штурму», що викликає проведення таких його етапів:

- підготовчий (формування груп «генераторів ідей» для висловлювання будь-яких ідей і «експертів» - обирання найкращих ідей);

- розминка (практикуватись у вмінні швидко добирати відповіді на вище означені питання);

- основний («експерт» кожної мікро групи записує ідеї, висловлені «генераторами» цієї групи);

- оцінювальний (відбір «експертами» найкращих ідей за визначеними ними критеріями);

Заключний (обґрунтування і представлення найкращих ідей, перевірка фахових знань слухачів з методики викладання музики у школі).

Перевірка фахових слухачів з методики викладання музики у школі (Додаток А) проводиться для оцінки успішності зростання слухачів у предметній галузі з метою одержання попередньої інформації про зміни рівня основних складових професійної компетентності вчителів.

Література:

 1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 112 с.

 2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1983. – 176 с.

 3. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.

 4. Методика навчання музичного мистецтва в 5 класі: Метод. посіб. Для вчителів / О.В. Корнілова, І.М. Бєлова. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 61 с.

 5. Методика навчання музичного мистецтва в 6 класі: Метод. посіб. Для вчителів / О.В. Корнілова, І.М. Бєлова. – К., Ірпінь: Перун, 2006. – 63 с.

 6. Музика: у двох частинах: Метод. посіб для вчителів / Л.М. Масол, Ю.О. Очаківська. – Х.: Скорпіон, 2005. – 77 с.

 7. Художественное образование и проблемы воспитания молодежи: Сб. науч. ст. – К.: ИСМО, 1997. – 164 с.

 8. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: Уч. – метод. пособие. – М.: Учебная книга, 2001. – 246 с.


Семінарське заняття № 2.

Захист творчих проектів

(4 години)

Форма заняття: круглий стіл «Майстерня майбутнього»

Мета та завдання: розвиток у слухачів інтелектуально-педагогічних (володіння комплексом інтелектуально-евристичних умінь (реалізація у практичній діяльності вчителя музики інноваційних підходів, методів і технологій), комунікативних (ерудиція, творча активність, культура мовлення) компетенцій.

^ Методика проведення:

Для проведення «круглого столу» обирається ведучий, який не тільки організує його роботу, але й підтримує атмосферу вільного обговорення актуальних проблем музичної освіти, що розглядаються у творчих проектах слухачів. Важливо, щоб учасники даного заходу були налаштовані на обмін думками, для ілюстрації власних суджень доцільно користуватись відповідними відеофрагментами, схемами, графіками, комп`ютерними та мультимедійними засобами.

Після закінчення роботи слухачі відкритим голосуванням визначають кращі випускні проекти з метою подальшого застосування творчих ідей у практиці роботи педагогів міста.

^ V. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ Теми рефератів і/або випускних творчих проектів:

1. Методика роботи з дитячими хоровими колективом.

2. Методика побудови бінарних, інтегрованих уроків музичного мистецтва.

3. Прийоми розвитку пізнавальних здібностей учнів на уроках музичного мистецтва.

4. Розвиток логічного мислення й уяви учнів на уроках музичного мистецтва.

5. Роль музично-дидактичних ігор у розвитку творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва.

6. Формування та розвиток дитячого співочого голосу у процесі вокально-хорової роботи.

7. Прийоми аналізу емоційно-образного змісту музичних творів на уроках музичного мистецтва.

8. Використання принципів педагогіки співробітництва на уроках музичного мистецтва і в позакласній роботі.

9. Активізація творчого мислення учнів на уроках музичного мистецтва.

10. Особливості й педагогічні проблеми розвитку музичного сприймання учнів на уроках із предмету.

11. Використання принципів розвиваючого навчання у викладанні музичного мистецтва.

12. Творчість вчителя й учнів на уроках музичного мистецтва як педагогічна проблема.

13. Використання методу моделювання художнього творчого процесу на уроках музичного мистецтва.

14. Використання методу інтонаційно-стильового осягнення учнями музики на уроках із предмету.

15. Музичне виховання школярів у позаурочній діяльності.


^ VI. . ІНФОРМАЦІЙНЕ-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Основна література:

 1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 112 с.

 2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1983. – 176 с.

 3. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 206 с.

 4. Кабалевский Д.Б. Про трёх китов и другие интересные вещи. – К.: Муз. Украина, 1982. – 190 с.

 5. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – К.: Муз. Украина, 1982. – 320 с.

 6. Коломієць О.М. Хорознавство: Навчальний посібник. – Київ: Либідь, 2001. – 168 с.

 7. Методика навчання музичного мистецтва в 5 класі: Метод. посіб. Для вчителів / О.В. Корнілова, І.М. Бєлова. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 61 с.

 8. Методика навчання музичного мистецтва в 6 класі: Метод. посіб. Для вчителів / О.В. Корнілова, І.М. Бєлова. – К., Ірпінь: Перун, 2006. – 63 с.

 9. Музика: у двох частинах: Метод. посіб для вчителів / Л.М. Масол, Ю.О. Очаківська. – Х.: Скорпіон, 2005. – 77 с.

 10. Ростовский А.Я. Педагогика музыкального воспитания. – К.: ИСМО, 1997. – 248 с.

 11. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: Навч. метод. посібник. – 2-е узд. доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – С. 45-49.

 12. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – С. 56-68.

 13. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания: Учебное пособие. – М.: Музыка, 1989. – 175 с.

 14. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: Уч. – метод. пособие. – М.: Учебная книга, 2001. – 246 с.


Додаткова література:


 1. Баренбойм Л. За полвека: Очерки, статьи, материалы. Сов. Композитор, 1989. – 368 с.

 2. Восприятие музыки: Сб. ст. // Ред.-сост. В.М. Максимов. – М.: Музыка, 1980. – 256 с.

 3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.

 4. Выготский Л.С. Психология искусства / Под ред. М.Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1987. – 344 с.

 5. Гадало ва І.М. Методика викладання музики в початкових класах: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 272 с.

 6. Демчишин М.С. Методика музичного аналізу вокально-хорових творів: Навчальний посібник для студентів мистецьких вузів і вчителів освітньої галузі «Художня культура». – К.: ІЗИН, 1996. – 132 с.

 7. Красильникова М. Интонация как основа музыкальной педагогики // Искусство в школе. – 1991. - № 2. – С. 6-9.

 8. Леонтович Н.Д. Практический курс обучения пению в средних школах Украины. – К.: Муз. Украина, 1989. – 167 с.

 9. Маркова Е.Н. Интонационность музыкального искусства: Научное обоснование и проблемы педагогики. – К.: Муз. Украины, 1990. – 228 с.

 10. Мелик-Пашаев F/F/ Педагогика искусства и творческие способности. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с.

 11. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987. – 95 с.

 12. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Изд. 2-е, испр. и доп. – К.: Муз. Украина, 1981. – 166 с.

 13. Оновлення музично-естетичної освіти в контексті базового стандарту освітньої галузі «Мистецтво»: Навчально-методичний посібник / І.М. Бєлова. – МОІППО, 2002. – 64 с.

 14. Хентова С.М. Любимая музика: Популярне очерки. – К.: Муз. Украина, 1989. – 360 с.

 15. Художественное образование и проблемы воспитания молодежи: Сб. науч. ст. – К.: ИСМО, 1997. – 164 с.


Програму розробила:

Доцент кафедри педагогічної майстерності та практичної психології Н.М. Мурована

Затверджена на засіданні кафедри:

«__06____»__вересня_______2010 р.

Протокол № __1__від___06.09.2010 р.


Зав. кафедрою ________________Савченко В.В.

^ ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

«Актуальные проблемы теории и методики музикального воспитания учеников

в общеобразовательных учебных заведениях»


Задания для комплексного тестирования


1. Дополните перечень художественно-эстетических технологий:

2. Дополните перечень основных методов художественно-эстетического обучения:

3. Дополните перечень основных критериев самооценки урока музыки:


Правильные ответы:

1. проблемно-эвристические;

интерактивные.

2. метод музыкального обобщения;

метод эмоциональной драматургии.

3. рациональность структуры урока;

развитие творческих способностей учеников с учетом их индивидуальныъх возможностей;

развитие интонационных и вокально-хоровых навыков, музыкальной грамотности у учеников;

подведение итогов урока;

объективность оценивания учеников.

Додаток А


^ КАРТКА КОНТРОЛЮ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

(за результатами проходження курсу)
^ Питання для контролю фахових знань вчителів музики

1.

Назвіть основні пріоритетні завдання музичного виховання учнів у школі

2.

Розкрийте характерні риси сучасного уроку музики у школі

3.

Назвіть основні дидактичні принципи музичного виховання учнів у школі

4.

Охарактеризуйте сучасні методи музичного виховання учнів

5.

Розкрийте характерні риси творчого підходу вчителів до вибору й реалізації сучасних методів музичного виховання

6.

Дайте перелік основних видів уроків музики

7.

Наведіть приклади проведення уроків тематичного оцінювання знань учнів з музики

8.

Охарактеризуйте основні види діяльності учнів на уроці музики

9.

Розкрийте послідовність розвитку у школярів музичного сприймання у процесі слухання музики

10.

Назвіть основні прийоми розвитку пізнавальних здібностей учнів на уроках музики

11.

Наведіть приклади активізації емоційного ставлення учнів до музичного твору

12.

Назвіть основні етапи художньо-педагогічного аналізу музичних творів на уроці

13.

Розкрийте особливості й педагогічні проблеми розвитку музичного сприймання в учнів

14.

Обґрунтуйте характерні риси розвитку музичної грамотності учнів

15.

Назвіть основні етапи вокально-хорової роботи на уроці

16.

Охарактеризуйте особливості співочого розвитку учнів початкової, основної і старшої школи

17.

Розкрийте шляхи реалізації принципів єдності емоційного й раціонального при розучуванні пісень

18.

Охарактеризуйте значення музично-ритмічної діяльності школярів на уроках

19.

Наведіть приклади активізації творчої діяльності учнів на уроках

20.

Дайте перелік сучасних музично-педагогічних технологій

21.

Обґрунтуйте характерні риси використання принципів розвиваючого навчання на уроці музики

22.

Назвіть основні прийоми педагогічного контролю й оцінювання музичної діяльності учнів на уроці

23.

Розкрийте особливості інтегративного підходу до проведення сучасного уроку музики

24.

Дайте перелік основних вимог до використання на уроці музики технічних засобів навчання

25.

Охарактеризуйте особливості музичного виховання школярів у позаурочній діяльностіДодаток Б

^ РЕЙТИНГ СЛУХАЧІВ КУРСУ
Основні напрями професійної діяльності вчителів у період проходження курсу

Кількість балів

1.

Активна участь у проведенні навчальних занять:
1.1.

У дискусіях при проведенні проблемних лекцій, лекцій-діалогів;

5 балів

1.2.

У проведенні практичних занять, у тому числі «скарбнички» вдалих прийомів, аналізу відео уроків, хоровий практикум та ін.;

10 балів

1.3.

Виконання творчого завдання під час проведення практичних завдань тощо;

15 балів

1.4.

Під час проведення рольової гри «Музичний марафон»:

  • виступ у ролі доповідача;

  • виступ у ролі опонента;

  • Виступ у ролі рецензента.


15 балів

20 балів

25 балів

2.

Перевірка фахових знань слухачів з методики викладання музики у школі

До 25 балів

3.

Активна участь у семінарському занятті «Сучасний урок музики у школі» (тематична дискусія з елементами «мозкового штурму»)

20-30 балів

4.

Проведення майстер-класів і відкритих занять для слухачів

20-30 балів

5.

Написання творчого проекту:
5.1.

з оцінкою рецензента «задовільно»;

15 балів

5.2.

з оцінкою рецензента «добре»;

20 балів

5.3.

з оцінкою рецензента «відмінно».

25 балів

6.

Захист творчого проекту при проведенні атестації слухачів курсу у формі «круглого столу»

10-30 балів
Усього: • oldrussian.ru/stattya-334-porushennya-pravil-mzhnarodnih-polotv-postatejnij-komentar-do-krimnalnogo-kodeksu-ukrani.html
 • oldrussian.ru/management-committee-vacancies-nominations-sought-3.html
 • oldrussian.ru/1-genezis-vidach-zlochincv-ekstradic-yak-pravovogo-nstitutu-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/in-the-courts-of-the-sun-13.html
 • oldrussian.ru/marzhinalzm-stanovlennya-neoklasichno-tradic-v-ekonomchnj-teor-korotkij-kurs-lekcj-z-kursu-storya-ekonomchnih.html
 • oldrussian.ru/predislovie-gipnoz-i-prestupleniya.html
 • oldrussian.ru/kazak-elinin-dlttr-haliarali-sejten-tailimdari-ilimi-praktikali-konferenciyasini-materialdari.html
 • oldrussian.ru/zagaln-vdomost-pro-rajon.html
 • oldrussian.ru/thought-2092unsigned-binding-agreement-supremacy-planetary-totalitarianism.html
 • oldrussian.ru/alum-rock-union-elementary-school-district-21st-century-community-learning-center-clc-san-jose-california-contact-frank-castilla-408-924-2571.html
 • oldrussian.ru/diktatura-stalina-vzglyad-snizu-stalin.html
 • oldrussian.ru/glava-16-tajna-za-107-pechatyami-ili-nasha-razvedka-protiv-masonov.html
 • oldrussian.ru/24opisanie-algoritma-izmeneniya-tempa-zvuka-sistema-obrabotki-audioinformacii-podsistema-filtracii-i-obrabotki.html
 • oldrussian.ru/backing-up-a-study-statpac-for-windows-software-and-manual.html
 • oldrussian.ru/zavdannya-trenngu.html
 • oldrussian.ru/visnovki-do-rozdlu-2-naconalna-yuridichna-akademya-ukrani-men-yaroslava-mudrogo-na-pravah-rukopisu-krasyuk-tetyana-vasilvna.html
 • oldrussian.ru/zatverdzheno-redakcjno-vidavnichoyu-radoyu-unversitetu-protokol-1-ot-27-02-04-harkv-ntu-hpi-2004-bbk-22-21.html
 • oldrussian.ru/vasile-alexandri-originea-si-evolutia-limbii.html
 • oldrussian.ru/vvedenie-kompyuter-bolshoj-samouchitel-po-remontu-sborke-i-modernizacii.html
 • oldrussian.ru/employees-should-contribute-to-and-assist-the-employer-with-initiatives-that-enhance-health-and-safety-measures-and-reduce-the-exposure-to-vibration-at-the-workplace.html