Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на факультет міжнародних відносин


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет міжнародних відносин

Кафедра іноземних мов


Програма

вступних випробувань з англійської мови

для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою

«Магістр» на факультет міжнародних відносин


Львів

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка

2010


Затверджено

на засіданні Приймальної комісії

Львівського національного

університету імені Івана Франка

від 01.03.2010

Протокол № 8


Уклали: доцент Зарума Олена Романівна

асистент Михайленко Наталія Олександрівна


Програма

вступних випробувань з англійської мови

для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою

«Магістр» на факультет міжнародних відносин


Важливим стратегічним завданням модернізації сучасної освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського освітнього простору згідно з положенням Болонської конвенції передбачає навчання в магістратурі.

^ Програма з англійської мови для вступу у магістратуру університету факультету міжнародних відносин укладена згідно з програмними вимогами курсу першої іноземної мови на факультеті міжнародних відносин.

^ Метою вивчення першої іноземної мови на факультеті є практичне опанування іноземною мовою на діловому, побутовому та культурологічному рівнях, удосконалення та поглиблення набутих студентами знань з теорії і практики мовленнєвої діяльності, опанування граматичним матеріалом, розуміння й аналіз оригінальних неадаптованих текстів як усних, так і письмових, розширення словникового запасу, вдосконалення навичок розмовної мови, вміння спілкуватися, підтримувати розмову, висловлювати власну думку, дискутувати іноземною мовою. Програма передбачає також оволодіння певним обсягом екстралінгвістичних знань, що є необхідною передумовою для повноцінного активного володіння сучасною іноземною мовою.

^ Завдання з англійської мови передбачають формування такого комплексу навичок усної та писемної комунікації:

- мовлення (побутова, культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематика);

- читання (художня, країнознавча, суспільно-політична, фахова, наукова література);

- авдіювання (побутова, культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематика);

- письмо (побутова, суспільно-політична, наукова (дослідницькі проекти, статті, резюме, рекомендації, Curriculum Vitae, ділове листування тощо), професійно-орієнтована тематика).

^ Після закінчення вивчення курсу англійської мови студент повинен вміти:

- розмовляти іноземною мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою;

- читати оригінальну літературу зі спеціальності для отримання наукової інформації і передачі її рідною мовою;

- писати реферати, анотації до прочитаних текстів зі спеціальності чи газет, передавати їх зміст.

Випускники факультету повинні користуватися іноземною мовою у своїй професійній діяльності, брати участь у міжнародних симпозіумах та конференціях, підвищувати свій фаховий рівень, читаючи оригінальну фахову літературу, спілкуватись зі своїми іноземними колегами як на офіційному, так і неофіційному рівнях.


^ Програма курсу першої іноземної мови на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка спрямована на опанування фонетичним, морфологічним, лексико-семантичним, граматичним матеріалом, а також основними прийомами стилістичного аналізу тексту і розрахована на вісім семестрів.


^ Структура курсу іноземної мови на факультеті міжнародних відносин базується на таких основних аспектах мовленнєвої діяльності: усне мовлення, авдіювання, читання, письмо і переклад, що включають у себе:

- вивчення та актуалізацію загальновживаної та фахової лексики,

- опанування граматичним матеріалом,

- спілкування на побутові, суспільно-політичні, культурологічні, фахові теми,

- розуміння та реферування текстів різноманітної прагматичної спрямованості,

- авдіювання (сприймання на слух та розуміння текстів),

- свідомий добір студентами відповідних стилістичних засобів мовного вираження з метою адекватного використання їх у мовленнєвій діяльності.


^ Зміст курсу


Лексика

Активна лексика становить 3000 загальнолітературних одиниць та 300-350 наукових термінів і термінологічних словосполучень. Лексичний матеріал підбирається викладачем за тематичним принципом та включає кліше, штампи і засоби міжфразового зв'язку, необхідні для спілкування у межах побутової, країнознавчої та суспільно-політичної тематики.

^ Мовлення на краєзнавчу тематику охоплює знання про

- рідне місто : історія міста, екскурсія по місту;

- Україну: загальні відомості про країну; традиційні свята і пам'ятні дати українського народу; видатні українські діячі (вчені, політики, композитори, письменники, художники); видатні пам'ятки культури і визначні місця України;

- англомовні країни: Великобританія, США, Канада, Австралія: географічні відомості про країну, її державні органи та політичні партії, промисловість та освіту, історію країни, звичаї і традиції, визначні особистості у різних сферах життя;

- демографічні проблеми та урбанізацію;

- культурологічно-краєзнавчі аспекти, а саме дипломатичні стилі та методи, міжнародні фінансові стосунки, дипломатію та торгівлю.

^ Мовлення на суспільно-політичну тематику охоплює такі теми: преса та інші засоби масової інформації, візити, зустрічі, соціально-правові відносини в суспільстві, міжнародні суспільно-політичні організації (ООН, ВТО), Україна і СНД, Україна і ЄС; міжнародний туризм, розвиток туризму в Україні, екологія, природні катаклізми, міжнародний тероризм і злочинність, міжнародні виставки та ярмарки.

^ Суспільно-побутовий аспект включає такі теми: місце молоді в сучасному світі, права людини, проблеми фемінізму, ядерне роззброєння, біженці та емігранти, обов’язкова військова повинність, ділове листування, митниця, декларація та інші документи, міжнародна корпорація (офіційна частина, нарада, переговори), судовий процес.

^ Професійно-орієнтована тематика охоплює знання про: міжнародну політику, монетарну політику, міжнародні економічні організації (ОПЕК, ВТО, ЄЕС), ЄС.


Граматика

На підсумковому курсі закріплюється знання граматичних явищ, вивчених у попередніх семестрах.


Морфологія:

- базові знання таких частин мови, як іменник, прикметник, займенник, прислівник, числівник, сполучник;

- дієслово: система часових форм англійського дієслова в активному та пасивному станах; модальні дієслова з простою та перфектною формами інфінітива; умовний спосіб (всі типи умовних речень); неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник, їх форми, функції в реченні, комплекси з безособовими формами дієслова);


Синтаксис:

Поняття про речення, типи речень, члени речень, порядок слів у реченні; складнопідрядні та складносурядні речення; пряма та непряма мова; правила пунктуації.


Індивідуальна робота студентів

Для індивідуального читання рекомендуються оригінальні художні твори та науково-популярна література за фахом широкого профілю, що є джерелом одержання нової інформації, становить певний інтерес для студентів, розширює їх світогляд та дає змогу підготуватися до бесід на актуальну для молоді тематику. Обсяг індивідуального читання в останньому семестрі вивчення курсу становить 100 сторінок (одна умовна сторінка = 3000 символів).


^ Зміст іспиту з курсу англійської мови для вступу в магістратуру


Іспит з англійської мови проводиться у вигляді письмового тесту, що складається з п’яти типів завдань (по п’ять питань), і повинен продемонструвати мовну компетенцію студента:

- розуміння фахового тексту,

- лексичні знання,

- граматичну компетенцію.


Література


1. Борисенко И. А. и др. Учебник английского языка для факультета междунар. отношений и междунар. права ун-тов. - 1980, англ.

2. Барановська Т.В. Граматика англійської мови – 2006, англ., укр..

3. Борисенко І.І., Євтушенко Л. І., Дайнеко В. В. Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції. – 1999, англ., укр., рос.

4. Каушанская В.Л. и др. Грамматика английского языка – 2000, англ., рос.

5. Каушанская В.Л. и др. Сборник упражнений по грамматике английского язика. – 2000, англ., рос.

6. Паращук В. Ю., Грицюк Л. Ф. Практичний курс англійської мови. – 2001, англ., укр.

7. Паращук В. Ю., Грицюк Л. Ф. Практикум з граматики англійської мови. – 2002, англ., укр.

8. Разинкина Н. М., Гуро Н. И., Зенкович. Н. А. Международные контакты. – 1992, англ., рос.

9. Старикова О. М., Герасименко Г. О., Кисельова С. І., Логвіна А. В. Англійська мова: Підручник. – 1993, англ., укр.

10. Турчин Д.Б. English for Politics. – 2005, англ., укр.

11. Турчин Д.Б. English for International Relations. - 2006, англ., укр.

12. Черноватий Л., Карабан В. та ін. Практичний курс англійської мови. – 2005, англ., укр.

13. Черноватий Л., Карабан В. та ін. Практична граматика англійської мови з вправами. – 2005, англ., укр.

14. Шолота Х. В., Антохів-Сколоздра О. М. Political and Business English. – 2005, англ., укр.

15. .Аракин В. Д., Новикова И.А., Аксенова-Пашковская Г.В. и др. Практический курс английского языка. – 1991 англ., рос.

16. L.G.Alexander Longman Advanced Grammar. – 1995, англ.

17. R.Murphy English Grammar in Use. – 1997, англ.

18. L.Hashemi R.Murphy English Grammar in Use. Supplementary. – 1997, англ.

19. Johnson Ch. Intelligent Business. - 2005, англ.

20. S.Morris A.Stanton The Nelson Proficiency. – 1998, англ.

21. J.Naunton Think First Certificate. – 1996, англ.

22. B.J.Thomas Advanced Vocabulary and Idioms. – 1991, англ.

23. W.S.Fowler The Right Word. – 1987, англ.

24. S.О’Connel Advanced English. – 2001, англ.

25. L.Jones New Progress to First Certificate. – 2004, англ.

25. R.P.Barston Modern Diplomacy. – 1997, англ.

26. N.Buerkel-Rothfuss Communication. Competencies and Context. – 1985, англ.

27. Barbara and Marcin Otto Here is the News. – 1995, англ., польс.

28. J.Mole Mind Your Manners. – 1998, англ.

29. M.Vaughan-ReesP. BystromS. Bateman In Britain. – 1995, англ.

30. A.J.Thomson A.V.Marinet A Practical English Grammar. – 1999, англ.

31. A.J.Thomson A.V.Marinet Practical English Grammar Exercises 1,2. - 1995, англ.

32. M.Swan Practical English Usage. – 2002, aнгл.

33. G.Wellman Wordbuilder. – 1998, aнгл.

34. M.McCarthy F.O’Dell English Vocabulary in Use. – 2005, aнгл.

35. Vince M. Advanced Language Practice. – 2006 ,aнгл.

36. Evans V., Dooley J. Upstream. – 2008, aнгл.

37. Evans V. CPE Use of English. - 2006, англ..
 • oldrussian.ru/1une-utopie-en-tant-que-telle-ralise-vi-traces-utopiques-et-libertaires-dans-le-temps-et-dans-lespace.html
 • oldrussian.ru/robocha-navchalna-programa-disciplni-podatki-fskalna-poltika-shifr-napryamu-pdgotovki.html
 • oldrussian.ru/1ukranska-mova-armya-v-dyak-ukranske-vdrodzhennya-chi-nova-rusifkacya.html
 • oldrussian.ru/1dentifkacya-mnsterstvo-osvti-nauki-ukrani.html
 • oldrussian.ru/the-ruler-of-the-aryan-people-of-the-scandinavian-peninsula-25.html
 • oldrussian.ru/83respublikanskaya-forma-pravleniya-konstitucionnoe-pravo-zarubezhnih-stran-shpargalka.html
 • oldrussian.ru/chapter-4-market-barriersmethodology-and-analysis-integrated-waste-management-board.html
 • oldrussian.ru/21-zapadniki-i-slavyanofili-nacii-i-ideologii-poziciya-russkogo-socialista.html
 • oldrussian.ru/200-rokv-vd-dnya-narodzhennya-vana-mikolajovicha-vagilevicha-1811-1866.html
 • oldrussian.ru/lvvskij-naconalnij-unversitet-konkursu-studentskih-naukovih-robt.html
 • oldrussian.ru/a-f-melnik-d-r-ekon-nauk-prof-stornka-21.html
 • oldrussian.ru/programa-dlya-zagalnoosvtnh-navchalnih-zakladv-ukranska-mova-5-9-stornka-7.html
 • oldrussian.ru/42-uprovadzhennya-novo-tehnki-tehnolog-pro-zatverdzhennya-perelku-tipovih-dokumentv.html
 • oldrussian.ru/232-bonhoeffer-1introduction.html
 • oldrussian.ru/the-book-of-fragments-part-one.html
 • oldrussian.ru/sssr-vipolnit-obeshanie-pamyatnoe-kniga-pervaya.html
 • oldrussian.ru/hronki-dovonnogo-lvova-stornka-19.html
 • oldrussian.ru/tap-the-internet-to-strengthen-evidence-based-oncology-nursing-practice-78.html
 • oldrussian.ru/2011-graduate-school-of-korean-studies.html
 • oldrussian.ru/programa-navchalno-disciplni-kulturologya-meltopol-20-11-udk-374-1-kulutrologya-programa-navchalno-disciplni-mdpu-2010-r-15-s.html