Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи)
Програма курсу “Інформатика”

для основної школи

(9-й–12-й класи)


Автори:

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе


Пояснювальна записка

Метою курсу інформатики є формування теоретичної бази знань учнів з основ інформатики та практичних навичок використання засобів Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів, започаткування основ їхньої інформаційної культури.

До теоретичної бази знань відносяться: уявлення про інформацію, її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) принципи розв'язування задач за допомогою компьютер’ютера з використанням програмного забезпечення загального та конкретно-предметного призначення, формулювання заморочек і постановку задач, побудову відповідних інформаційних моделей, основи методізації і програмування, принципи будови та Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) дії компьютер’ютера, уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібних відомостей.

До практичних навичок відносяться: навички роботи з пристроями введення-виведення даних, прикладним програмним забезпеченням загального і навчального призначення – програмами Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) технічного обслуговування апаратної складової, операційними системами, програмами для архівування файлів, антивірусними програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, засобами підготовки компьютер’ютерних презентацій та публікацій, табличними процесорами, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи), експертними системами. мультимедійними компьютер’ютерними енциклопедіями, преподавательічними програмними засобами для компьютер’ютерної підтримки навчання арифметики, фізики, географії, історії, рідної та іноземних мов та інших предметів, програмами-браузерами для перегляду гіпертекстових сторінок, програмами для Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) роботи з електронною поштою та телеконференціями, пошуку потрібних відомостей в глобальній мережі Інтернет, створення гіпертекстових сторінок тощо; навички складання, описування та реалізації найпростіших методів і програм з використанням різних засобів їх подання Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи), зокрема деякої мови програмування.

Мета курсу досягається через практичне оволодіння учнями навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення компьютер’ютерної техніки, ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв компьютер’ютера Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) та принципами їх будови і дії, основами технології розв’язування задач за допомогою компьютер’ютера, починаючи від їх постановки й побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією итогів, отриманих за допомогою Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) компьютер’ютера.

Програма складається з:

Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за разумов постійного доступу учнів Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) до компьютер’ютерів з відповідним програмним забезпеченням. За пропонованою програмою вивчення курсу сплановано на 4 роки (9-й-12-й класи) з розрахунку 1 година на тиждень.

Залежно від типу компьютер’ютерної техніки, складу наявного науково Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи)-методичного та програмного забезпечення вчитель може самостійно добирати методичні шляхи розв'язування освітніх завдань курсу, вносити необхідні корективи в порядок вивчення тем програми, їх конкретний зміст, а також змінювати кількість годин, необхідних для Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) засвоєння навчального матеріалу з окремих тем програми. Окремі питання програми можуть вивчатися тільки в порядку ознайомлення. Відповідно до обраної методики вивчення курсу вчитель може дібрати необхідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення, віддаючи Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) перевагу тим чи іншим з их або ж певним чином поєднуючи їх.

Так при розкритті теми „Операційні системи” вчитель може спиратися на конкретну операційну систему (типу Windows чи Linux), яка буде використовуватися і в Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) подальшому.

При розкритті теми „Графічний редактор” може бути використаний програмний засіб Paint чи будь-який інший доступний графічний редактор, при розгортанні тем „Текстовий редактор” та „Підготовка текстів, документів та Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) публікацій за допомогою компьютер’ютера” можуть бути використанні програмні засоби: Блокнот, MS WordPad, MS Word, MS Publisher чи інші.

При розкритті теми „Програмні засоби навчального призначення” можуть бути використанні мультимедійні компьютер’ютерні енциклопедії, різні Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) програмні засоби для компьютер’ютерної підтримки навчання арифметики, фізики, хімії, географії, історії, мов та інших навчальних предметів.

При розкритті теми „Системи візуального програмування” можуть бути використанні системи Visual Basic, Delphy, Kilyx Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) чи інші.

Однак добір програм для вивчення повинен бути коректним і преподавательічно виправданим як в плані врахування вікових особливостей учнів, мовного, змістового і естетичного оформлення навчального матеріалу, психологічних механізмів управління навчально-пізнавальною діяльністю Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи), так і в плані їх придатності до удобного використання вже при вивченні інших навчальних предметів, що вивчаються паралельно, розширення і поглиблення міжпредметних зв’язків, надання результатам навчання удобної значущості.

^ Форми Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) проведення тематичних атестацій можуть бути найрізноманітнішими – усні співбесіди, контрольні роботи, захисти самостійних проектних робіт, реферати на задані теми, веб-квести і ін. При цьому вчитель може диференціювати атестаційні завдання в залежності від нахилів Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) і здібностей учнів. Головною умовою атестації є успішне виконання практичних, лабораторних, самостійних робіт та інших обов’язкових завдань.

^ Форми проведення практичних робіт залежно від наявної матеріально-технічної бази та дидактичного забезпечення Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) навчального процесу також можуть бути різними – лабораторні роботи, семінари, перегляд фільмів, віртуальні екскурсії в мережі Інтернет, позакласні та позаурочні заняття, факультативні заняття, гуртки, реалізація навчальних проектів міжпредметного нраву, підготовка самостійних розробок, як групових, так Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) і індивідуальних, зокрема компьютер’ютерних програм, розв’язування за допомогою компьютер’ютера і відповідних програмних засобів задач з арифметики, фізики, хімії та інших навчальних предметів, підготовка веб-сторінок з матерікрасном про Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) результати своєї дослідницької діяльності, підготовка бази даних стосовно навчальної літератури з предмету або знайдених в Інтернеті інформаційних ресурсів чи стосовно учнів класу та їхніх батьків; розробка методів розв’язування різних задач Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи), опис програм за наперед розробленими методами, тестування і налагодження програм і ін.

В розглянутій програмі не вказуються конкретні апаратні і програмні засоби, які повинні використовуватися при вивченні курсу. Це з 1-го боку Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) повинно забезпечити певну інваріантність програми відносно наявної в школі компьютер’ютерної техніки та програмного забезпечення, а з іншого боку забезпечити вчителеві певну свободу дій і самостійність при доборі шляхів вирішення методичних заморочек, що виникають Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) при вивченні курсу, зокрема стосовно добору матеріально-технічного забезпечення навчально-пізнавального процесу.

Разом з тим, в итогі вивчення курсу “Інформатика” в учнів повинен бути сформований необхідний мінімум знань, вмінь і навичок, перш за Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) все користувацьких, для подальшого успішного навчання у старшій школі незалежно від орієнтації і спрямованості навчання в ній.

Розширення і поглиблення знань з інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в старшій школі залежно від Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) спрямованості навчання можливе в найрізноманітніших напрямах – вивчення видавничих систем, систем компьютер’ютерної графіки, штучного інтелекту, експертних систем, систем логічного програмування, об’єктно-орієнтованого і візуального програмування, компьютер’ютерної алгебри Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи), дизайнерських систем, вивчення принципів дії і будови компьютер’ютерів, компьютер’ютерних мереж, адміністрування компьютер’ютерних систем, систем захисту даних, що зберігаються в запам’ятовуючих пристроях компьютер’ютерів, та багато іншого.

Критерії оцінювання рівня Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) навчальних досягнень учнів з інформатики відображено в таблиці і побудовано таким чином, що досягнення певного рівня навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання, мозгіння і навички повністю опановані учнем Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи).


^ Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики
І.Початковий

1

Учень:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;

 • знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з компьютер’ютерною технікою
2

Учень:

 • розпізнає окремі Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про их
3

Учень:

 • має фрагментарні знання при незначному загальному їх обсязі (менше половини навчального матеріалу) при відсутності сформованих Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) мозгінь та навичок
ІІ.Середній

4

Учень:

 • має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно;

 • може з допомогою вчителя виконати просте навчальне завдання;

 • має елементарні, нестійкі навички роботи на Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) компьютер'ютері
5

Учень:

 • має рівень знань вищий, ніж початковий;

 • може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків;

 • має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на компьютер'ютері
6

Учень Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи):

 • знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;

 • може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення;

 • вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;

 • має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) даних на компьютер'ютері
ІІІ.Достатній

7

Учень:

 • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

 • може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи);

 • вміє виконувати навчальні завдання, передбачені програмою8

Учень вміє:

 • аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;

 • контролювати власну діяльність;

 • самостійно виправити вказані вчителем помилки;

 • самостійно визначити спосіб розв’язування навчальної задачі Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи);

 • вміє використовувати довідкову систему

9

Учень:

 • вільно володіє навчальним матерікрасном, застосовує знання на практиці;

 • вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;

 • самостійно виконує передбачені програмою навчальні завдання;

 • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи);

 • може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;

 • вільно володіє клавіатурою

IV.Високий


10

Знання, вміння і навички учня повністю відповідають вимогам державної програми. Учень:

 • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) нові факти, явища;

 • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних цілей, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;

 • має певні навички управління інформаційною системою

11

Учень:

 • володіє Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) узагальненими знаннями з предмета;

 • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної удобної роботи;

 • вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) діяльності;

 • використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

 • вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;

 • має стійкі навички управління інформаційною системою

12

Учень:

 • має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує;

 • вміє вільно використовувати нові інформаційні Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;

 • має стійкі навички управління інформаційною системою у нестандартних ситуаціях


^ Основні складові змісту курсу доцільно розподілити так:з/п

Тема

Кількість годин

1-й рік навчання Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) (9-й клас) – 34 год.

1.

Інформація і інформаційні процеси. Поняття інформаційної моделі

6

2.

Інформаційна система

4

3.

Операційні системи

7

4.

Програмні засоби загального призначення

4.1. Графічний редактор

4.2. Текстовий редактор

9

3

6

5.

Програмні засоби навчального призначення

(мультимедійні енциклопедії, програми для підтримки навчання арифметики та ін.)

4

6.

Глобальна мережа Інтернет. Пошук інформації Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) в Інтернет


4

2-й рік навчання (10-й клас) – 34 год.

7.

Програмні засоби загального призначення

7.1. Графічний редактор

7.2.Текстовий редактор

8

3

5

8.

Компьютер’ютерні презентації. Засоби створення компьютер’ютерних презентацій

7

9.

Електронні таблиці. Табличний процесор

8

10.

Програмні засоби навчального призначення

(програми для підтримки навчання арифметики, географії Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи), фізики, мов та ін.)

10.1. Математичні програми

10.2. Географічний атлас України

10.3. Програми для навчання мов

5


3

1

1

11.

Електронна пошта. Форуми. Поняття про інтерактивне спілкування в Інтернеті

6

3-й рік навчання (11-й клас) – 34 год.

12.

Підготовка публікацій за Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) допомогою компьютер’ютера

5

13.

Електронні таблиці. Табличний процесор

5

14.

Бази даних. Системи управління базами даних. Експертні системи

11

15.

Розширений пошук відомостей в Інтернеті. Оцінювання інформаційних ресурсів Інтернету. Авторське право і Інтернет. Безпека в Інтернеті

4

16.

Засоби створення гіпертекстових сторінок

5

17.

Програмні засоби навчального призначення Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) (програми для підтримки навчання фізики, історії, хімії та ін.)

4

4-й рік навчання (12-й клас) – 34 год.

18.

Алгоритми і методічні структури. Опис методів

9

19.

Методологія проектування програм

1

20.

Системи візуального програмування

24


^ Для науково-методичного забезпечення курсу окрім відповідних Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) підручників і навчальних посібників необхідні такі програмні засоби:

 1. Компьютер’ютерні презентації та відео про історію становлення і розвитку інформатики в світі та на Україні.

 2. Клавіатурний тренажер – для компьютер’ютерної підтримки ознайомлення з Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) правилами роботи з клавіатурою компьютер’ютера.

 3. Операційна система – для ознайомлення з правилами роботи з системою введення та виведення програм і даних та управління ними, а також їх зберігання на зовнішніх носіях.

 4. Програми архівування даних Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) – для ознайомлення з правилами створення архівних файлів, а також їх відкривання та перегляд.

 5. Антивірусні програми – для ознайомлення з правилами профілактики та „боротьби” з компьютер’ютерними вірусами.

 6. Програми для підготовки компьютер Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи)’ютерних презентацій – для ознайомлення з правилами підготовки, перегляду, налагодження, збереження і запуску компьютер’ютерних презентацій.

 7. Редактор текстів – для ознайомлення з правилами підготовки, опрацювання і зберігання текстів за допомогою компьютер’ютера.

 8. Графічний редактор – для Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) ознайомлення з можливостями створення, редагування, зберігання графічних образів за допомогою компьютер’ютера.

 9. Засіб для створення компьютер’ютерних публікацій – для ознайомлення з правилами підготовки різних публікацій за допомогою компьютер’ютера (інформаційних бюлетенів, буклетів, брошур Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) тощо) та веб-сторінок.

 10. Редактор електронних таблиць – для ознайомлення з можливостями опрацювання за допомогою компьютер’ютера значних за обсягом таблиць та з діловою графікою.

 11. Система управління базами даних – для ознайомлення з правилами Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) створення, редагування, впорядкування баз даних, накопичення, зберігання і пошуку в их потрібних даних.

 12. Набір мультимедійних компьютер’ютерних енциклопедій, програм навчального призначення – для ознайомлення з можливостями компьютер’ютерної підтримки навчання арифметики, фізики Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи), хімії, географії, історії, мов та інших навчальних предметів.

 13. Набір програм для ознайомлення з можливостями використання глобальної мережі Інтернет, браузерами для перегляду веб-сторінок та здійснення пошуку потрібних відомостей в Інтернеті, електронною Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) поштою, форумами та засобами інтерактивного спілкування.

 14. Редактор текстів програм та інтерпретатор (компьютерілятор) програм, описаних конкретною мовою програмування (Basic, Pascal чи ін.) – для ознайомлення з правилами побудови описів програм, їх введення, налагодження та виконання за Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-й-12-й класи) допомогою компьютер’ютера.

 15. Система візуального програмування (Visual Basic, Delphi, Kilуx чи ін.) – для ознайомлення з основними поняттями об’єктно-орієнтованого програмування.
 • oldrussian.ru/bioscience-american-institute-of-biological-sciences-catlogo-de-publicaciones-peridicas-vigentes-y-canceladas.html
 • oldrussian.ru/geneticheskij-strah-pered-nachalstvom-master-zhizni.html
 • oldrussian.ru/blessed-unrest-dignity-dissent-the-tao-of-democracy-anti-americanism-blowback-why-the-rest-hates-the-west.html
 • oldrussian.ru/tema-42-nstrumentaln-metodi-analzu-v-eksperimentalnj-tehnc-tema-vstup-do-kursu-lekcya-osnovn-meta.html
 • oldrussian.ru/a-fugitive-slave-responds-to-his-owner-a-manual-for-students-in-hstaa-101.html
 • oldrussian.ru/glava-h-ekonomicheskaya-problema-osnovnie-problemi-vizantijskoj-istorii.html
 • oldrussian.ru/mantech-seaport-team-capabilitiesexperience-6.html
 • oldrussian.ru/gotfrid-vilgelm-lejbnic-16461716-100-velikih-mislitelej.html
 • oldrussian.ru/gromadsk-radi-v-cifrah-zagalnonaconalnij-zvt-z-montoringu-formuvannya-gromadskih-rad-pri-centralnih-ta-mscevih-organah-vikonavcho-vladi-stornka-10.html
 • oldrussian.ru/hp-and-russia-blacks-are-wrong.html
 • oldrussian.ru/27strahovanie-neotlozhnoj-pomoshi-strahovoe-pravo-shpargalka.html
 • oldrussian.ru/vazhnost-rasstanovki-sil-telefonnih-prodazh-ne-bivaet-no-oni-rabotayut.html
 • oldrussian.ru/referat-na-temu-vprovadzhennya-standartv-na-pdprimstv.html
 • oldrussian.ru/introduction-784-preliminary-in-vivo-bone-quantification-results-using-mr-and-pqct.html
 • oldrussian.ru/chapter-31-by-james-fenimore-cooper.html
 • oldrussian.ru/120-the-catholic-university-of-america-common-application-2011-essay.html
 • oldrussian.ru/726-kervnictvo-ta-lderstvo-programa-navchalnogo-modulya-3-tematichnij-plan-modulyu-4.html
 • oldrussian.ru/proekt-oboronitelnih-kazarm-kreposti-evst-shanec-1736-g-evolyuciya-dolgovremennoj-fortifikacii.html
 • oldrussian.ru/arquivo-35-de-pesquisas-genealgicas-17.html
 • oldrussian.ru/galim-sigyti-bendrojo-lavinimo-dalyk-vadovli-2008-metais.html