Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

Херсонський національний технічний УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра техніЧНОЇ КіБЕРНЕТИКИ

„Затверджую”

Голова приймальної комісії

Ю.М. Бардачов


„01” квітня 2011 р.
Програма

фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або колдуністр Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”) за спеціальністю:

^ 7.05020201, 8.05020201 – „Автоматизоване управління технологічними процесами”Програму:


Схвалено методичної радою факультету

кібернетики


Розглянуто на засіданні кафедри

технічної кібернетики
Херсон 2011

Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, колдуністр за спеціальністю підготовки: 7.05020201, 8.05020201 „ Автоматизоване управління Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” технологічними

процесами ”.


Укладачі: к.т.н., проф. Шмат К.І.

к.т.н., доц. Бражник О.М.

к.т.н., доц. Рожков С.О.

к.т.н., доц. Попруга А.Г Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”.


Рецензент: д.т.н., професор Ходаков В.Є.


ЗМІСТ


1. Загальні положення………………………………………………………………....4

2. Перелік питань з дисциплін, винесених на фахове вступне випробування……………………………………………………………...5

2.1. Перелік питань з дисципліни "Метрологія і технологічні вимірювання" ….………………………………………………………….5

2.2. Перелік питань з дисципліни "Технічні Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” засоби автоматизації" …………………………………………………………….7

2.3. Перелік питань з дисципліни "Електроніка і мікросхемотехніка"….……………………………………………………8

2.4. Перелік питань з дисципліни " Теорія автоматичного

управління" ….…………………………………………………………….9

2.5. Перелік питань з дисципліни " Мікропроцесорна техніка" ….………………………………………………………………………….11

2.6. Перелік питань з дисципліни "Цифрові системи

управління" ….……………………………………………………………12


3. Перечень рекомендованої літератури ……………………………………………...................................................13

4. Критерії Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” оцінювання знань ………………………………………………………………………………15


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності підготовки 05020201 – „Автоматизоване управління технологічними процесами” для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, колдуністр складена на основі Положення «Про зарахування до ХНТУ осіб для Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, колдуністр», розробленого на підставі Закону України "Про вищу освіту", "Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 p., Положення про приймальну комісію вищого навчального Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.03.2010 №225.

Фахове вступне випробування проводиться з нормативних дисциплін професійної підготовки бакалаврів галузі знань 0502 «Автоматика та управління» спеціальності підготовки 6.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”».


Виписка з робочого навчального плану підготовки

бакалаврів спеціальності підготовки 6.05020201 «^ Автоматизоване управління технологічними процесами».

Назва дисципліни

Семестр

Разом

Лекцій

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Самост. бота

Екзамен

1. Метрологія і технологічні вимірювання

4,5

216

72

18

18

108

5

2. Технічні засоби автоматизації

6,7

324

90

54

18

162

6,7

3. Електроніка і мікросхемотехніка.

4,5

432

108

72

36

216

4,5

4. Теорія автоматичного управління

5,6

396

108

54

360

198

5,6

5. Цифрові системи управління


7

108

36

18

-

54

7


Фахові Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” вступні випробування проводяться на основі комплексних індивідуальних письмових завдань, які складаються із теоретичної і удобної частини. В свою чергу теоретична частина містить п’ять тестових питань закритого типу та три тестових завдань Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” відкритого типу.

За допомогою комплексних письмових завдань перевіряється нрав засвоєння студентами матеріалу: обсяг, повнота, науковість, рівень мислення студента, системність знань, застосування вмінь і навичок у розв’язанні нестандартних ситуацій.


^ 2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” З ДИСЦИПЛІН,

ВИНЕСЕНИХ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ


2.1. Перелік питань з дисципліни " Метрологія і технологічні вимірювання "


Тема №1. Метрологія – наука про вимірювання.

Вступ. Основні поняття при метрологію. Визначення. Значення метрології в народному господарстві. Міжнародні та Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” державні метрологічні організації. Основні задачі метрології (Єдність та точність вимірювання).

Тема №2. Вимірювання та їх види. Черта вимірювання.

Класифікація вимірювання. Статичні, динамічні, осередкові, сукупні, сумісні вимірювання. Вимірювання за точністю. Принципи, методи, точність, правильність Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”, ймовірність вимірювань. Методи вимірювання: прямий, безпосередньої оцінки, протиставлення, компенсаційний, диференційний, збіжності.

Фізичні величини і їх одиниці. Три групи фізичних величин.

Тема №3. Одиниці вимірювання та їх системи.

Основні поняття. Визначення. Перша система одиниць. Системи Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” СГС, МКГСС, МТС, абсолютна удобна система електричних систем МКСА. Міжнародна система (СІ) одиниць. Основні та похідні одиниці.

Тема №4. Похибки вимірювання та їх опис.

Визначення . абсолютна та відносна похибки. Систематичні Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” та випадкові похибки. Опис випадкових похибок. Закони розподілу. Математична обробка итогів вимірювання. Методи відхилення похибок. Математичне сподівання.

Тема №5. Засоби вимірювальної техніки.

Визначення сигналу та його параметри. Міри, вимірювальні прилади, перетворювачі, установки, системи. Свойства засобів вимірювальної Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” техніки: діапазон, точність, правильність, чутливість, стабільність, швидкість і надійність. Похибки засобів: абсолютна, відносна та приведена. Статичні та динамічні, систематичні та випадкові, мультиплікативні та адитивні, інструментальна та методична похибки. Класи Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” точності вимірювальної техніки.

Тема №6. Технологічні вимірювання. Вимірювання тиску.

Основні задачі технологічних вимірювань і загальний підхід до їх застосування. Методи і технологія вимірювань.

Види тиску: атмосферний, абсолютний, надлишковий, вакуумний. Засоби вимірювання тиску: манометри Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”, барометри, рідинні та поплавкові, пружинні, сильфонні, мембранні та ін..

Тема №7. Вимірювання температури.

Загальні відомості про температуру. Температурні шкали. Манометричні засоби вимірювання температури (газові, рідинні, конденсаційні) кінця ТЕП. Способи з’єднання ТЕП. Вимоги до Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” матеріалів.

Тема №8. Засоби вимірювання температури.

За допомогою прямого підключення мілівольтметра. Потенціометри опору. Мости. Автоматичні зрівноважуючі мости.

Засоби вимірювання температури тіл по їх термическому випромінюванню. Типи пірометрів: оптичні, фотоелектричні, кольорові, радіаційні та ін..

Тема Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” №9. Вимірювання рівня, кількості та витрат рідин і газу.

Загальні відомості. Об’ємні та швидкісні лічильники. Дросельні витратоміри. Витратоміри обтікання, змінного рівня, електромагнітні та теплові. Візуальні, поплавкові, буйкові, гідростатичні, ємкісні та акустичні Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” засоби вимірювання рівня.

Тема №10. Вимірювання фізико-хімічних властивостей рідин і газу. Газоаналізатори і аналізатори рідин.

Вагові, гідро- і аеростатичні, гідро- і газодинамічні, вібраційні густиноміри. Термокондукційнометричні, дифузійні, магнітні, сербційні, іонізаційні газоаналізатори. Випарювальні і Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” конденсаційні, діелектрометричні, оптичні, термохімічні, електролізні, потенціометричні аналізатори.

Тема №11. Вимірювання переміщень, електричних величин і параметрів.

Потенціометричні (резистивні), індуктивні, індукційні, трансформаторні, ємкісні перетворювачі переміщень.

Способи і засоби вимірювання струму, напруги, опору, індуктивності, ємності Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”, потужності та електроенергії.


2.2. Перелік питань з дисципліни " Технічні засоби автоматизації "


Тема №1. Технічні засоби автоматизації

Основні поняття: інформаційно-вимірювальні системи, автоматизовані системи управління. Процеси вимірювання, контролю, діагностики і управління. Вимоги до технічних засобів автоматизації

Тема №2. Датчики

Класифікація датчиків вимірювання Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”: активні, пасивні, комбіновані, цифрові, ємнісні.

Тема №3. Релейно-контактні засоби автоматизації

Класифікація і призначення реле. Електричні контактні реле: електромагнітні, магнітоелектричні, електродинамічні, індукційні, резонансні та інші. Електричні безконтактне реле і принцип їх побудови.

Тема №4. Магнітні Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” пристрої автоматики.

Магнітні підсилювачі. Переваги і недоліки магнітних підсилювачів. Принципи дії, типи і свойства магнітних підсилювачів. Електромагнітні елементи. Обертальні трансформатори

Тема №5. Сельсини. Індуктосини. Редуктосини.

Тахогенератори постійного струму і синхронні та асинхронні Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” тахогенератори змінного струму.

Тема №6. Типи перетворювачів та їх свойства.

Перетворювачі електричних, неелектричних величин. Перетворювачі термоелектричні для загально-технічних систем: термопари, термоопір, напівпровідниковий опір.

Тема №7. Класифікація аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів.

АЦП із зворотнім Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” зв’язком , АЦП інтегруючого типу, порозрядного зрівноважування, АЦП, що стежать.

Тема №8. Автоматичні перетворювачі для вимірювання

Автоматичний самобалансуючий міст. Умови рівноваги. Використання для вимірювання електричних і неелектричних величин у складі з сучасними електронними Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” перетворювачами.


2.3. Перелік питань з дисципліни " Електроніка і мікросхемотехніка "


Тема №1. Аналогова електроніка на дискретних елементах

Електронні підсилювачі електричних сигналів. Класифікація підсилювачів, загальні параметри та свойства. Підсилювачі на біполярних транзисторах: із загальним емітером, із загальним Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” колектором, із загальною базою. Підсилювачі на польових транзисторах. Кінцеві підсилювачі. Підсилювачі постійного струму.

Тема №2. Інтегральна аналогова електроніка

Операційні підсилювачі (ОП). Свойства підсилювачів із зворотнім зв’язком. Загальні схеми включення операційних підсилювачів: ОП Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”, що інвертує; ОП, що не інвертує; суматор на ОП; інтегратор на ОП; диференціатор на ОП.

Тема №3. Вибіркові підсилювачі і фільтри на ОП

Схемотехніка активних фільтрів. Вибіркові підсилювачі із подвійним Т-подібним мостом Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”. Фазоповертачі сигналів.

Тема №4. Імпульсні пристрої

Компаратори. Компаратори напруги на ОП та біполярних транзисторах.

Тема №5. Генератори електричних сигналів

Класифікація та принципи побудови. Умови виникнення коливань. Генератори синусоїдалеких сигналів. Імпульсні генератори. Генератори прямокутної та пилкоподібної напруги.

Тема Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” №6. Комбінаційні пристрої

Тригерні пристрої. Послідовні цифрові пристрої. Цифрові автомати. Мультиплексори.

Тема №7. Аналого-цифрові перетворювачі

Методи побудови АЦП. Класифікація за принципом перетворення сигналу: паралельні, подвійного інтегрування, з подвійним підрахунком, порозрядного кодування Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Тема №8. Лічильники та регістри імпульсів

Класифікація та принципи побудови. Методи побудови пристроїв перетворення та кодування інформації.

2.4. Перелік питань з дисципліни " Теорія автоматичного управління "


Тема №1. Стійкість безперервних САУ

Поняття стійкості САУ. Стійкість за Ляпуновим. Алгебраїчні критерії стійкості Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”. Частотні критерії стійкості. Критерії Михайлова і Найкві100. Припас стійкості в САУ. Поняття структурної стійкості. Частотні свойства астатичних САУ. Поняття припасу стійкості. Аналіз стійкості по логарифмічним частотним чертам.

Тема №2. Якість лінійних Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” безперервних САУ і методи їх оцінки

Якість САУ. Прямі методи оцінки якості управління. Оцінка перехідного процесу при східчастих і періодичних збурюваннях. Кореневий та інтегральний методи оцінки якості САУ. Частотні методи оцінки якості САУ. Основні співвідношення Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” між речовинною частотною характеристикою і перехідною характеристикою.

Тема №3. Синтез лінійних САУ

Синтез САУ. Включення коригувальних пристроїв. Синтез коригувальних пристроїв. Включення коригувальних ланок у САУ. Корекція властивостей САУ включенням послідовних коригувальних пристроїв Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”. Послідовна корекція по впливу, що задає. Компенсація впливу, що збурює.

Кореневі методи синтезу САУ. Синтез по переважним корінням. Способ стандартних передатних функцій. Типові характеристичні рівняння. Кореневий годограф. Синтез САУ на основі частотних критеріїв якості. Способи Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” підвищення точності і збільшення припасу стійкості в САУ. Типові закони управління і регулятори. Керованість, спостережливість САУ.

Тема №4. Нелінійні САУ.

Поняття нелінійних САУ, типові нелінійності, математичні моделі нелінійних САУ. Лінеаризація Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” нелінійних статичних черт. Способ гармонічної лінеаризації. Дослідження нелінійних систем способом фазової площини. Стійкість нелінійних САУ. Стійкість і особливості динаміки нелінійних систем. Способ О.М. Ляпунова. Критерій стійкості В.М. Попова.

Тема №5. Дискретні САУ

Уявлення Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” про дискретні системи та їх класифікація. Математичний апарат для дослідження імпульсних САУ.

Тема №6. Імпульсні САУ. Класифікація за видом модуляції. Правила перетворення структурних схем дискретних систем. Передатні функції системи з екстраполятором нульового порядку Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” з ланкою запізнювання. Стійкість і якість імпульсних систем.

Тема №7. Адаптивні САУ

Поняття адаптивних САУ і їхня класифікація. Самонастроювальні системи зі стабілізацією якості. Самонастроювальні системи із оптимізацією якості.

Тема №8. Системи екстремального регулювання

Типи екстремальних Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” систем регулювання. Системи із запам’ятовуванням екстремуму. Системи з виміром похідної за часом. Системи крокового типу. Системи з допоміжною модуляцією. Особливості дослідження СНС автоматичного управління.


2.4. Перелік питань з дисципліни " Мікропроцесорна техніка"


Тема Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” №1. Мікропроцесорна техніка.

Структура мікропроцесора. Інформаційні потоки. Архітектура та типи мікропроцесорних системи. Типова структура мікропроцесорної системи. Шини адреси, даних та керування. Програмний обмін інформацією. Обмін із застосуванням переривань. Прямий доступ до пам Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”’яті. Синхронний та асинхронний види обміну. Цикли обміну в режимах переривань та прямого доступу до пам’яті. Види переривань: радіальні, векторні, програмні.

Тема №2. Функції пристроїв колдуністралі

Функції процесора. Функції та схеми ввімкнення процесора. Свойства процесора. Огляд Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” процесора з апаратної та програмної точок зору. Призначення виводів мікропроцесора. Регістрова структура. Функції пам’яті. Основні свойства пам’яті. Дешифрація адресного простору. Способи адресації та формування сигналів вибору програмно–доступних елементів Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”. Селектор адреси. Спеціальні області пам’яті. Стек. Таблиця переривань. Адресний простір пристроїв вводу–виводу

Тема №3. Функції пристроїв вводу–виводу

Вхідний та вихідний порти вводу–виводу. Структурна схема підключення обычного пристрою вводу–виводу Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”. Свойства груп пристроїв вводу–виводу.

Тема №4. Функціонування процесора

Адресація операндів. Функціонування процесора з точки зору виконання програм. Методи адресації: безпосередня, пряма, регістрова, непряма та інші. Сегментування пам’яті. Звичайний та захищений режими роботи Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” мікропроцесора.

Тема №5. Підсистема пам’яті

Селектор пам’яті. Диспетчер пам’яті. Внутрішня та зовнішня пам’ять. Класифікація запам’ятовуючих пристроїв. Структура запам’ятовуючих пристроїв. Оперативні запам’ятовуючі пристрої статичного типу. Оперативні запам’ятовуючі Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” пристрої динамічного типу. Синхронна та асинхронна оперативна пам’ять динамічного типу.

Тема №6. Підсистема переривань

Внутрішні та зовнішні переривання. Функції підсистеми переривань. Радіальні та векторні переривання. Засоби вирішення конфліктів запитань на переривання. Зв'язок Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” часу появи запиту на переривання з циклами роботи мікропроцесора. Масковані та немасковані переривання. Структура підпрограми, що обслуговує запит на переривання. Контролери переривань.


2.4. Перелік питань з дисципліни " Цифрові системи управління "


Тема №1. Математичний апарат досліджування цифрових автоматичних Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” систем

Загальні відомості про цифрові автоматичні системи (ЦАС). . Структурна схема цифрової системи. Напрями створення цифрових систем автоматичного керування.

Тема №2. Z-перетворювання та його властивості

Методи досліджування цифрових автоматичних систем. Імпульсні фільтри. Передаточні Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” функції безперервної частини ЦАС. Передаточні функції ЦАС. Стійкість ЦАС. Оцінка якісних показників. Частотні свойства. Побудування перехідних процесів.

Тема №3. Передаточні функції багатомірних цифрових автоматичних систем

Векторні різністні рівняння цифрових систем. Дискретна матриця переходу для Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” цифрових автоматичних систем.

Тема №4. Динамічний синтез цифрових систем

Загальні відомості про синтез. Робастні цифрові автоматичні системи. Забезпечення потрібних точності та припасу стійкості. Синтез на основі частотних критеріїв якості.


^ Перечень рекомендованої літератури

1. Бурдун Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” Г.Д., Марков Б.Н. Базы метрологии: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Издательство эталонов, 1972, 312 с.

2. Поліщук Є.С., Дорожовець М.Н., Яцук В.О. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник. – Львів Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”: «Бескіт Біт», 2003, 544 с.

3. Цюцюра В.Д., Цюцюра С.В. Метрологія та основи вимірювання. Навч. посібник. – К.: Знання. – Прес, 2003, 180 с.

4. Головко Д.Б. та ін. Основи метрології та вимірювань. – К.: Либідь, 2001, 408 с.

5. Электронные Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” измерения/Под ред. Фремке А.В. – М.: Госэнергоиздат, 1980.

6. Фремке Н.Г., Ильяков Л.В., Азим-заде А.Ю. Технологические измерения и приборы: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Высш. шк., 1989, 456 с.

7. Наладка средств Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” автоматизации и автоматических средств регулирования: Справочное пособие/ А.С. Клюев и др. — М.: Энергомиздат, 1989.

8. Беляев Г.В. и др. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике: Учебное пособие. — М.: Энергоиздат., 1982. —320 с.

9. Васильев Л.М Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”. и др. Элементы автоматизации и схемы управления технологического оборудования хлопчатобумажных производств: Справочник. — М.: Легпромбытиздат, 1989.

10. Бабарыкин Н.А. и др. Агрегатные комплексы технических средств АСУТП. Справочник. — Л.: 1985, — 271 с.

11. Подлесный Н.И., Рубанов В Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”.Г. Элементы и системы автоматическр\ого управления и контроля. — К.: Вища шк., 1991.

12. Подлипенский В.С. Электрические и электромашинные устройства автоматики. — Вища шк., 1987.

13. Справочник по средствам автоматики/ Под ред. В.Э. Низэ и Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” И.В. Антика. — Энегоатомиздат,1983.

14. Мікропроцесорна техніка: Підручник/Ю.І.Якименко, Т.О.Терещенко, Є.І.Сокол, В.Я.Жуйков, Ю.С.Петергеря; За ред. Т.О.Терещенко.–2–ге вид., переробл. та доповн. –К.: ІВЦ Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” «Видавництво «Політехніка»»; «Кондор», 2004. 440 с.

15. Локазюк В.М. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах: Посібник. –К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 368 с. (Альма–матер).

16. Белов А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике. СПб.: Наука и Техника Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”, 2003. – 224 с: ил.

17. Белов А.В. Создаем устройства на микроконтроллерах. –СПб.: Наука и Техника, 2007. –304 с.: ил.

18. Процессоры. К.Г.Самофалов, О.В.Викторов, А.К.Кузняк. –К.:Техніка, 1986. –278 с., ил.

19. Попруга Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” А.Г.,Боярчук В.П. Лабораторний практикум по теорії автоматичного керування. Електронний підручник. Херсон: ХНТУ, 2007, кафедра технічної кібернетики, ХНТУ.

20. Попруга А.Г. Теорія автоматичного керування(конспект лекцій). Електронний підручник. Херсон:ХНТУ,2007,кафедра технічної Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” кібернетики, ХНТУ.

21.Теория автоматического управления/Под ред. А.А.Воронова.- М.:Высш.шк.,1986.

22.Теория автоматического управления/Под ред. А.В. Нетушила.- М.:Высш.шк.,1976.

23. Зайцев Г.В. Теория автоматического управления и регулирования Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”.-2-еизд.,перераб.и доп.- К.: Вища шк. Головное изд-во,1989.-431с.

24. Д.Сю, А.Мейер Современная теория автоматического управления и ее применение. Перевод с британского. Под ред.д-ра техн. наук проф Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”. Ю.И.Топчеева.-М.: Машиностроение,1972.-544с.

25. Р.Дорф, Р.Бишоп Современные системы управления.- М.: Лаборатория базисных познаний,2002.-822с.

26. Бєсєкєрський В. А. Цифрові автоматичні системи. –М.: Наука, 1976.- 576 с.

27. Бєсєкєрський В. А., Нєбилов Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” А. В. Робастні системи автоматичного керування.- М.: Наука, 1983.- 473 с.

28. Бєсєкєрський В. А., Попов Е. П. Теорія систем автоматичного керування. –М.: Наука, 1970. – 768 с.

29. Бєсєкєрський В. А. Динамічний синтез систем автоматичного керування.- М.: Наука Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”, 1970. – 574 с.

30. Бєсєкєрський В. А., Ізранцев В.В. Системи автоматичного керування з мікро ЕОМ. –М.: Наука, 1978. –320 с.

31. Дроздов В. Н., Мірошник І. В., Скорубський В. І. Системи автоматичного керування з мікро ЕОМ.- Л.: Машинобудування Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”, 1989.- 284с.

32. Коновалов Г. Ф. Радіо-автоматика.- М.: Вища школа, 1990. –355 с.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Кожне питання I-го рівня оцінюється 4 балами (максимальна кількість за I-й рівень – 20 балів).

Кожне питання II-го рівня оцінюється 10 балами (максимальна кількість Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” за II-й рівень – 30 балів).

Кожне питання III-го рівня оцінюється 25 балами (максимальна кількість за III-й рівень – 50 балів).

Результати відповіді вступника оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Сумарна Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю: 05020201, 05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” максимальна кількість – 200 балів.

 • oldrussian.ru/prilozhenie-5-stranici-istorii-buharin-ob-oppozicii-stalinu-razgovori-s-buharinim.html
 • oldrussian.ru/knee-maori-turi-ppn-turi-knee-malay-lutut-knee-tagalog-tuhod-knee-pws-lu.html
 • oldrussian.ru/table-1-unit-root-tests-results-qaisar-abbas-and-james-foreman-peck.html
 • oldrussian.ru/glava-6-nizkourovnevij-programmnij-interfejs-prilozheniya-api-midp-platforma-j2me.html
 • oldrussian.ru/plan-vstup-rozdl-ponyattya-yuridichna-priroda-osnovnih-prav-svobod-lyudini-rozdl-.html
 • oldrussian.ru/norfolk-island-legislative-assembly-3.html
 • oldrussian.ru/11100000-standard-1-aesthetics-all-students-will-utilize-and-17.html
 • oldrussian.ru/dvd-pn1997f67f67f-bahagian-koleksi-media-januari-jun-2007.html
 • oldrussian.ru/criteri-descrittivi-di-giudizio-degli-agapornis-roseicollis-3.html
 • oldrussian.ru/chapter-one-15.html
 • oldrussian.ru/programa-analitica.html
 • oldrussian.ru/and-power.html
 • oldrussian.ru/accelerated-reader-list-reading-practice-54.html
 • oldrussian.ru/ideologicheskaya-reglamentaciya-i-fenomen-visockogo-tretya-mirovaya-informacionno-psihologicheskaya-vojna.html
 • oldrussian.ru/pro-provedennya-vseukranskogo-konkursu-zahistu-naukovo-dosldnickih-robt-uchnv-chlenv-malo-akadem-nauk-ukrani-u-2007-2008-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/moving-picture-company-vancouver-bc.html
 • oldrussian.ru/lekcya-4-ocnkv-zahist-vd-elektromagntnih-vipromnyuvan-kurs-lekcj-dlya-studentv-vjskovogo-nstitutu-telekomunkac.html
 • oldrussian.ru/glava-h-vot-oni-chudesa-the-lost-world.html
 • oldrussian.ru/23-audit-and-technical-examinations-tender-document.html
 • oldrussian.ru/bioenergotrening-sertifikat-bezopasnosti-vsemogushij-razum-ili-prostie-i-effektivnie-tehniki-samoozdorovleniya.html