Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова


Опис навчальної програми дисципліни

Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища


Статус дисципліни: обов’язкова

Лектор: доцент кафедри інженерної екології

ІЕЕ НТУУ «КПІ»

Пушкін С.П.


Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

03056, Київ-56, пр-т Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова Перемоги 37, корп.22, тел.406-82-26


Спеціальність:

8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»


І. Загальні відомості

Дисципліна «Моніторинг та методи вимірювання навколишнього середовища» віднесена до професійно-орієнтованих дисциплін бакалаврату 6.1040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова природокористування», є базовою в професійно-практичній підготовці і має статус обов’язкової. Загальна кількість кредитів ЕСТS-4.


ІІ. Розподіл навчального часу

семестр

Всього

(кред/год)

Розподіл за видами

занять(всього год/год

на тиждень)

СРС

Модульні

контрольні

роботи

(кількість)

Індив.

завд Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова.

(вид)

Семестр.

атестація

лекції

Практик.

Лаборатор.

6

4/144

36/2

18/1

18/1

72

1

1 (КР)

екзамен


ІІІ. Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є одержання фундаментальних науково-теоретичних знань, мозгінь та практичних навичок, спрямованих на засвоєння основних сучасних концепцій моніторингу навколишнього середовища.

Предметом Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова вивчення дисципліни є моніторинг навколишнього середовища, методи та засоби вимірювання параметрів довкілля.

Завданням вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями з принципів створення і функціонування системи моніторингу (СМ); принципів узгодженості нормативно-правового Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова та організаційно-методичного забезпечення сумісності технічного, інформаційного і програмного забезпечення складових частин см; принципів своєчасності і систематичності спостережень за станом довкілля в зоні дії техногенних об’єктів і отримання, комплексності оброблення та використання Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова екологічної інформації, що находиться і зберігається в системі моніторингу.

В итогі вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

▪ користуватися даними будь-якого типу екологічного моніторингу, рекомендувати конкретні типи моніторингу для виконання екологічних оцінок Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова і експертиз території та об’єктів;

▪ класифікувати системи моніторингу за відповідними критеріями;

▪ використовувати уніфіковані методи аналізу та прогнозування властивостей довкілля;

▪ попереджати виникнення кризових екологічних і економічно-господарських ситуацій та розробляти варіанти виходу Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова з их;

▪ виявляти динаміку, напрямки, масштаби та принципи зміни показників функціональної цілісності екосистеми;

▪ проводити розробку моделей імітаційного прогнозування і вибору управлінських рішень та обґрунтування інвестиційних вкладень.

Студент повинен одержати навики роботи з Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова прикладами і апаратурою екологічного моніторингу, що реалізують сучасні методи контролю і аналізу різних компонентів довкілля, ознайомитись з проектними і науково-дослідними матеріалами щодо ведення кадастрів природних ресурсів, обліку об’єктів Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова, що шкідливо впливають на природне середовище і оцінки рівнів їх шкідливого впливу, розробки науково обґрунтованих рекомендацій для проведення природоохоронних заходів та їх представлення в картографічному вигляді.


IV. Зміст дисципліни

Навчальний матеріал містить чотири основні Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова розділи.

Моніторинг як система спостережень і контролю, оцінки то прогнозу стану навколишнього середовища.

Моніторинг як інформаційна система.

Об’єкти моніторингу довкілля. Групи факторів антропогенної дії. Геофізичні, фізико-географічні, геохімічні, хімічні спостереження Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова.

Побудова системи моніторингу. Види екологічних спостережень і досліджень. Геоінформаційні системи і технології. Екологічне прогнозування. Класифікація моніторингу довкілля. Об’єктивний, локальний, регіональний, національно-глобальний моніторинг.

Екологічний моніторинг. Кліматичний моніторинг біоти. Біоіндикація та біотестування. Державна система Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова моніторингу. Екологічне нормування.

Моніторинг різних компонентів довкілля.

Основні джерела забруднень і забруднювачі атмосферного повітря.

Нормування якості повітря. Моніторинг атмосферного повітря. Автоматизовані прилади контролю атмосферного повітря.

Моніторинг вод. Гідросфера і наслідки Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова від її забруднення. Нормування якості води. Екологічна оцінка поверхневих вод. Державний монітори вод. Моніторинг поверхневих вод. Моніторинг підземних вод. Моніторинг морських вод. Автоматичні системи контролю якості природних вод.

Моніторинг земель. Державний моніторинг земель Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова. Агроекологічний моніторинг. Моніторинг ґрунтових вод. Моніторинг меліорованих земель. Моніторинг міських земель.

Моніторинг радіоактивного забруднення природного середовища. Відомості про радіацію. Джерела іонізуючих випромінювань. Радіоекологічний моніторинг агропромислового виробництва.

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища.

Класифікація способів Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова вимірювання. Хімічні, фізіко-хімічні, фізичні методи. Фотоколориметричний способ. Спектроскопічні методи. Мас-спектрометричний способ. Люмі аналіз. Радіоізотопні методи. Хроматографія. Методи та прилади вимірювання концентрації пилу в атмосферному повітрі.

Експресні методи. Електрохімічні методи. Дистанційні Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова методи контролю за станом навколишнього середовища.

Пробоводбірка, гідрометеорологічні вимірювання.

Повітрязабиральна апаратура. Рідинні поглинаючі прилади. Апаратура для дозування малих концентрацій токсичних газів і парів. Комплектні лабораторії ПОСТ-1, ПОСТ-2, Атмосфера ІІ Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова.

Відбір та підготовка проб води до виконання аналізу. Відбір проб ґрунтів.

Автоматичні системи контролю забруднення природного середовища (АСКЗС). Гідрометеорологічні вимірювання. Термометри, термограф, психрометр, гігрометр, гігрограф, барометр, барограф, анемометр, анадомір.


V. Методи навчання та інформаціно Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова-методичне забезпечення

Вивчення дисципліни забезпечується проведенням лекцій, практичних і лабораторних занять.

На початку занять студенти інформуються про структуру курсу, перелік основної та допоміжної літератури, яку можна отримати в НТБ університету.

Кафедра Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова забезпечує студентів посібниками і методичними вказівками для проведення практичних і лабораторних занять. Також на веб-сайті кафедри www.kpi.ua/xml/2320/datakafedr2320.xim знаходяться в електронному вигляді методичні матеріали: навчальні посібники, конспект Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова лекцій та методичні вказівки з дисципліни. Індивідуальні консультації проводяться раз на тиждень з теоретичних питань та під час виконання курсової роботи.


VI. Мова

Дисципліна «Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» викладається українською Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова мовою, але за вибором студентів може викладатися російською.


VII. Методика оцінювання

Оцінювання рівня знань здійснюється відповідно до положення «Про рейтингову систему оцінки успішності студентів» з дисципліни «Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» і Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова затверджено кафедрою екології ІЕЕ.

Рейтингова система оцінки знань студентів здійснюється способом оцінювання виконання студентами комплексу лабораторних робіт, практичних занять, модульної контрольної і становить 143 бали.

Методика проведення модульного контролю встановлює критерії оцінювання знань студентів, види Опис навчальної програми дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Статус дисципліни: обов’язкова робіт під час аудиторних та самостійних занять, шкалу переведення балів у оцінки.


VIII. Організація

Кафедра інженерної екології ІЕЕ забезпечує проведення лекцій та інших занять згідно нормативів НТУУ «КПІ».
 • oldrussian.ru/198strategic-work-programmes-welsh-assembly-government.html
 • oldrussian.ru/zakonoda-v-stvo-po-notar.html
 • oldrussian.ru/school-director-2011-new-mexico.html
 • oldrussian.ru/zhitomirshini-shatilo-vktor-josipovich-lkar-organzator-naukovec-bobblografchnij-pokazhchik-zhitomir-2007.html
 • oldrussian.ru/international-society-for-environmental-ethics-76.html
 • oldrussian.ru/samoleti-okb-ok-antonova-krilya-sverhderzhavi.html
 • oldrussian.ru/monday-morning-part-1-3.html
 • oldrussian.ru/fondovij-rinok-rossii-ne-smozhet-otigrat-poteri-analiz-igso-obshestvo-krizis-i-ekonomika-2007-2008.html
 • oldrussian.ru/texas-cs-berkeley-bp.html
 • oldrussian.ru/-2-sanacya-shlyubu-smejne-pravo-ukrani-v-s-gopanchuk-glava-ponyattya-predmet-principi-ta-sistema-smejnogo-prava.html
 • oldrussian.ru/world-and-world-making-in-art-conference-abstracts-and-biographies-2.html
 • oldrussian.ru/fi1202-fisika-dasar-iib-wajib-31-sks-as1100-pengenalan-astronomi-wajib-2-sks.html
 • oldrussian.ru/zakon-ukrani-pro-vishu-osvtu-stornka-4.html
 • oldrussian.ru/aprel-vannam-dovgoochkuvana-prezentacya-mvanna-hark-un-t-2004-20kvt-7-s1-foto-vastahovo.html
 • oldrussian.ru/tema-8-menedzhment-i-proizvodstvennij-potencial-predpriyatiya-menedzhment-konspekt-lekcij.html
 • oldrussian.ru/6-march-2006-editors-note.html
 • oldrussian.ru/sentyabr-god-ribolova.html
 • oldrussian.ru/chast-viutilizaciya-terapevticheskie-metafori.html
 • oldrussian.ru/iraq-iraq-death-toll.html
 • oldrussian.ru/pravila-bezpeki-pri-vikonann-laboratornih-robt-pravila-bezpeki-pri-vikonann-laboratornih-robt-laboratorna.html