Опис навчальної дисципліни - Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення Рівне 2009


^ Опис навчальної дисципліниПризначення:

підготовка бакалаврів

^ Напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

^ Кількість кредитів, відповідних ECTS – 3/4

Модулів – 3

Змістових модулів – 2

Загальна кількість годин – 108/144

Тижневих годин: аудиторних – 2/4

самост. роботи –6

6.030504 – Економіка підприємства

6.030601 – Менеджмент

6.030508 – Фінанси і кредит

6.030509 – Облік і аудит

6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.050501 – Прикладна математика

6.060102– Архітектура

6.050301 – Гірництво

6.050601– Теплоенергетика

6.060101 – Будівництво

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.060103– Гідротехніка (водні ресурси)

6.070101 – Транспортні технології (автомобільний транспорт)

6.070106 – Автомобільний транспорт

6.090101 – Агрономія

6.090201 –Водні біоресурси та аквакультура

6.050602 – Гідроенергетика

6.050503 – Машинобудування

6.030505 – Управління персоналом і економіка праці

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов’язкова нормативна гуманітарна.

^ Рік навчання: 1-й

Семестр: 1/2

Лекції– 18/28

Семінари– 18/24

Самостійна та індивідуальна робота – 72/92

^ Вид індивідуального завдання: реферат, рецензія.

Вид контролю: іспит.

Мета і завдання дисципліни


Засвоєння курсу передбачає осмислення майбутніми фахівцями основних етапів історії України, набуття навичок роботи з першоджерелами та критичного осмислення фактів і подій у контексті світової історії.

^ Предметом курсу є вивчення закономірностей суспільного розвитку, ролі та значення об’єктивних і суб’єктивних факторів в історії; характеристики визначних історичних осіб, мотивація і наслідки їх діяльності тощо.

^ Мета навчальної дисципліни: виробити вміння аналізувати і узагальнювати історичний матеріал у певній системі, оцінювати найважливіші події та явища української історії в контексті світової історії; порівнювати історичні події, орієнтуватися в науковій періодизації історії, формувати вміння знаходити і критично аналізувати потрібну інформацію з минулої та сучасної історії України.

Відповідно до освітньо–професійної програми з навчальної дисципліни „Історія України” студент має знати:

Студент повинен уміти:


^ Тематичний план та розподіл навчального часу^ Теми змістових модулів

Кількість годин
Лекції

Семінари

Сам. робота

Разом


Змістовий модуль І. Історія України від найдавніших часів до кінця XVIII ст.


1. Україна давня. Київська Русь

у ІХ–ХІІ ст.

2/3

4

6/9

12/16
2. Русь – Україна у ХІІ – ХVІ ст.

Формування козацтва та

Запорозької Січі

2/3

2

8/11

12/16
3. Національно-визвольна

боротьба у ХVІ–ХVІІ ст.

Держава Б.Хмельницького.

2/3

2/4

8/9

12/16
4. Козацько-гетьманська

держава у ХVІІ – ХVІІІ ст.

2/3

2

8/11

12/16
^ Усього І модуль

8/12

10/12

30/40

48/64


Змістовий модуль ІІ. Україна у ХІХ – на початку ХХІ ст.


5. Україна під владою Росії та

Австрії.

2/4

2

8/10

12/16
6. Національна революція і

боротьба за українську

державу у 1917– 1921 рр.

2/4

2/4

8/10

12/18
7. Україна у 1920-х – 1930-х рр.

ІІ Світова війна

2/4

2/4

8/10

12/18
8. Україна у 1940-х–1980-х рр.

Прогошення незалежності

2

2

6/8

10/12
9. Україна – суверенна держава

2

0

6/8

8/10
^ Усього ІІ модуль

10/16

8/12

36/46

54/74
ІНДЗ

 

 

 

6
Разом

18/28

18/24

66/86

108/144


^ Розподіл балів за результатами поточного та підсумкового контролю знань


Модуль 1. Поточний контроль і самостійна робота

Модуль 2.

Індивідуальна

робота

Модуль 3.

Підсумковий

контроль

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

15

40

100

20

25

Т. 1

Т. 2

Т. 3

Т. 4

Т.5

Т. 6

Т. 7

Т. 8

Т. 9

5

5

5

5

5

5

5

5

5


Програмний матеріал змістових модулів


Змістовий модуль 1.

Історія України від найдавніших часів до кінця XVIII ст.


Тема 1. Україна давня. Київська Русь у ІХ–XII ст.

Предмет і завдання курсу „Історія України”. Основні джерела вивчення історії України. Доба первісно–общинного ладу. Трипільська культура. Кочові народи. Античні міста–держави Північного Причорномор’я. Східні слов'яни. Анти. Передумови і концепції утворення Київської Русі. Етимологія слів „Русь”, „руси”, „Руська земля”. Князі Аскольд, Дір, Олег, Ігор, Ольга, Святослав. Русь за Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Хрещення Русі. Руська держава у другій половині ХІ ст. Любецький з'їзд князів. Володимир Мономах. Причини феодальної роздробленості та її наслідки. Боротьба за Київ. Перші літописні згадки про Русь–Україну.

^ Тема 2. Русь – Україна у ХІІ – ХVI ст.

Формування козацтва та Запорозької Січі


Галицькі і волинські землі. Роман Мстиславович – творець Галицько–Волинської держави. Монгольська навала на Русь. Король Данило Галицький та його нащадки. Зростання політичної могутності Великого князівства Литовського та боротьба за руські землі. Соціально–економічний розвиток українських земель у другій половині ХІV – ХVІ ст. Литовські статути. Кревська унія. Наступ католицизму. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ та її роль в історії українського народу. Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої. Полонізація українських земель. Посилення соціально-економічного і національно-релігійного гніту. Українські православні братства. Острозька Академія.


^ Тема 3. Національно – визвольна боротьба XVI – XVII cт. Держава Богдана Хмельницького


Козацько-селянські повстання наприкінці ХVІ ст. Берестейська унія. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Повстання 20–30-х рр. ХVІІ ст. Ординація 1638 р. Причини, характер, рушійні сили Національно-визвольної війни середини XVII cт. Богдан Хмельницький. Основні періоди війни. Перші перемоги. Зборівський договір. Битва під Берестечком. Білоцерківський договір. Розгром польського війська під Батогом. Жванецька кампанія. Переяславська рада та „Березневі статті” 1654 р. Адміністративно-територіальний устрій козацько-гетьманської держави. Органи влади. Господарство, фінанси, політика, дипломатична діяльність. Збройні сили. Військові дії у 1654-1657 рр. Віленська угода. Нова коаліція України з Семиградом, Швецією та Бранденбургом. Смерть Б.Хмельницького та оцінки його діяльностіі.


^ Тема 4. Козацько-гетьманська держава у 2-й половині

XVIІ – XVIIІ cт.


Гетьманування І.Виговського. Гадяцька угода. „Переяславські статті” 1659 р. Андрусівське перемир’я. Поділ України на Лівобережну та Правобережну. Руїна. Петро Дорошенко. „Вічний мир”. Підпорядкування Москві Української Православної церкви. Гетьман І.Мазепа. „Коломацькі статті”. Спроба відродження української державності. Причини невдачі. Полтавська битва. Смерть І.Мазепи. Пилип Орлик і його „Конституція”. Гетьманування І.Скоропадського та інкорпораційна політика царизму. Утворення Малоросійської колегії. Наказний гетьман П.Полуботок. Гетьман Д.Апостол. Останній гетьман України К.Розумовський. Обмеження української автономії російським царизмом і ліквідація Запорозької Січі. П.Калнишевський. Скасування Козацької державності.

 • oldrussian.ru/disulfoton-part-iv-draft-information-sheets.html
 • oldrussian.ru/storichn-peredumovi-demokratichnih-nstitutv-v-spoluchenih-shtatah-ameriki.html
 • oldrussian.ru/14-znachennya-pravilno-krimnalno-pravovo-kvalfkac-osnovi-krimnalno-pravovo-kvalfkac-navrockij.html
 • oldrussian.ru/department-of-environmental-engineering-foreword.html
 • oldrussian.ru/navchalna-programa-disciplni-programuvannya-vimryuvalnih-priladv-kod-disciplni-zp-08-nazva-ta-kod-kreditnogo-modulya-dlya-napryamv-pdgotovki-specalnostej.html
 • oldrussian.ru/turizmdeg-servistk-izmet-krsetud-erekshelkter-men-bolashai.html
 • oldrussian.ru/referat-ciklu-naukovih-prac-na-temu-kontaktna-vzamodya-tl-z-uzgodzhenimi-poverhnyami.html
 • oldrussian.ru/referncias-bibliogrficas-conforme-normas-da-abnt-nbr-6023-de-agosto-de-2000.html
 • oldrussian.ru/turns-case-profit-destroys-explorationcolonization-notes.html
 • oldrussian.ru/health-psychology-psychological-trends-in-retrospect-and-prospect-invited-symposium-of-iupsys-past-presidents.html
 • oldrussian.ru/kenherkopsf-knyvtra-s-szeretnd-hogy-tovbbra-is-bvljn-krlek-tmogasd-munkm.html
 • oldrussian.ru/hydrogen-peroxide-production-by-two-strains-of-cyanobacteria-and-its-effect-on-transients-in-o2-productivity-measurements.html
 • oldrussian.ru/study-of-popular-hindu-culture-by-us-scholars-an-academic-review-of-dr-paul-courtrights.html
 • oldrussian.ru/dobavka-tretya-chem-zapravlyat-vinegret.html
 • oldrussian.ru/3-seminariya-18821888-put-moej-zhizni-vospominaniya-mitropolita-evlogiyageorgievskogo-izlozhennie-po-ego-rasskazam-tmanuhinoj.html
 • oldrussian.ru/mistress-of-the-empire-43.html
 • oldrussian.ru/ekonomka-agroholding-stalnogo-rozliva-obgovorennya-zakonodavstva-9.html
 • oldrussian.ru/zakonom-ukrani-pro-osvtu.html
 • oldrussian.ru/15-nauka-dovkllya-pitannya-naconalnogo-agentstva-ukrani-z-pitan-rozvitku-ta-vropejsko-ntegrac-vd.html
 • oldrussian.ru/the-19th-century-symphony-introduction.html