§¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009


§¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng/ ThÝch M·n Gi¸c . - H. : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2007 . - 141 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0377/ VCPHITDONG / Mfn: 82372

Tõ kho¸ : §¹o ®øc §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 häc; §¹o Nho; §¹o L·o; §¹o PhËt; Ên §é; Ph­¬ng §«ng


§Òn MiÕu ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 486 tr.

Ký hi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Öu kho : Vv 2191/ VMOITRUONG / Mfn: 82331

Tõ kho¸ : T©m linh; §Òn; MiÕu; ViÖt Nam


§Þa chÝ t«n gi¸o lÔ héi ViÖt Nam: §×nh, chïa, nh §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009µ thê, th¸nh thÊt, ®Òn miÕu, lÔ héi, tu viÖn,l¨ng tÈm... / Mai Thanh H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 851 tr.

Ký hiÖu kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 : Vv 0466, Vv 0467/ VCPHITDONG / Mfn: 82497

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÔ héi; ViÖt Nam


^ Gãp phÇn t×m hiÓu Nho gi¸o, nho sü, trÝ thøc ViÖt nam tr §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009­íc 1945/ Ch­¬ng Th©u . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2007 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2112/ VMOITRUONG / Mfn: 82257

Tõ kho¸ : §¹o Nho; Nho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 sü; TrÝ thøc; ThÕ kû XIX;

ThÕ kû XX; 1945; ViÖt Nam


Kit« gi¸o ë Hµ Néi/ NguyÔn Hång D­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 174 tr.

Ký hi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Öu kho : Vv 0378/ VCPHITDONG / Mfn: 82373

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; §¹o Tin lµnh; Hµ Néi; ViÖt Nam


^ LÞch sö t­ t­ëng ViÖt Nam/ Huúnh C §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009«ng B¸ . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2006 . - 353 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3497, / VHANNOM / Mfn: 81999

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; ViÖt Nam; Nh©n sinh quan;

Vò trô quan; T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009­ t­ëng Nho gi¸o; T­ t­ëng T«n gi¸o


^ Lý luËn vÒ t«n gi¸o vµ chÝnh s¸ch t«n gi¸o ë ViÖt Nam §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009: Tµi liÖu tham kh¶o / NguyÔn §øc L÷ ch.b. . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 400 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2151/ VMOITRUONG / Mfn: 82311

Tõ kho¸ : Lý luËn t«n §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam


Mét sè t«n gi¸o ë ViÖt Nam/ NguyÔn §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 Thanh Xu©n . - Tb. lÇn 7 . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2186/ VMOITRUONG / Mfn: 82326

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; §¹o PhËt; §¹o C«ng §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 gi¸o; §¹o Tin lµnh;

§¹o Cao §µi; PhËt gi¸o Hßa H¶o; §¹o Håi; ViÖt Nam


^ NghÖ thuËt PhËt gi¸o/ NguyÔn Tu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Ö Ch©n b.d. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0479/ VCPHITDONG / Mfn: 82504

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; NghÖ thuËt PhËt gi¸o


NhËt B §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¶n häc/ D­¬ng Ngäc Dòng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3499, Vv 3500/ VHANNOM / Mfn: 81998

T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009õ kho¸ : §Êt n­íc häc; NhËt B¶n; T«n gi¸o;

ChÝnh trÞ; Tæ chøc Soka Gakkai


^ Nh÷ng bÝ Èn lín cña thÕ kû XX/ L §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009­u V¨n Hy b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2087/ VMOITRUONG / Mfn: 82267

Tõ kho¸ : Con ng­êi; HiÖn t­îng siªu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 linh; BÝ Èn khoa häc


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 1 : Bé A-hµm 1 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009, 2000 . - 1008 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3565/ VHANNOM / Mfn: 82002

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé A-hµm; §¹i T¹ng Kinh


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 2 : Bé A §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009-hµm 2 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 839 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3566/ VHANNOM / Mfn: 82003

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009; Bé A-hµm


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 3 : Bé A-hµm 3 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 906 tr.

Ký hiÖu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 kho : Vv 3567/ VHANNOM / Mfn: 82004

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé A-hµm


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 4: Bé A-hµm 4. - §µi B §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 956 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3568/ VHANNOM / Mfn: 82005

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé A-hµm


Ph §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 5 : Bé A-hµm 5 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 1078 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3569/ VHANNOM / Mfn §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009: 82006

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé A-hµm


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 6 : Bé A-hµm 6 . - §µi B¾c : Héi V¨n §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 1060 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3570/ VHANNOM / Mfn: 82016

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; §¹o A-hµm


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009. 7 : Bé A-hµm 7 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 1031 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3571/ VHANNOM / Mfn: 82027

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¹ng Kinh; Bé A-hµm


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 8 : Bé A-hµm 8 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 818 tr §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009.

Ký hiÖu kho : Vv 3572/ VHANNOM / Mfn: 82028

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé A-hµm


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 9 : Bé A-hµm 9 . - §µi B¾c §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 792 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3573/ VHANNOM / Mfn: 82029

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé A-hµm


Ph¸p B §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 10 : Bé B¶n Duyªn 1 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 967 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3574/ VHANNOM / Mfn: 82030

T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009õ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¶n Duyªn


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 11 : Bé B¶n Duyªn 2 . - §µi B¾c : H §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009éi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 978 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3575/ VHANNOM / Mfn: 82031

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¶n Duyªn


Ph¸p B¶o §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 §¹i T¹ng Kinh. T. 12 : Bé B¶n Duyªn 3 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 957 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3576/ VHANNOM / Mfn: 82032

Tõ kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¶n Duyªn


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 13 : Bé B¶n Duyªn 4 . - §µi B¾c : Héi V §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 35/ VHANNOM / Mfn: 82033

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¶n Duyªn


Ph¸p B¶o §¹i §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 T¹ng Kinh. T. 14 : Bé B¶n Duyªn 5 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 963 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3578/ VHANNOM / Mfn: 82034

Tõ kho¸ : §¹o Ph §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Ët; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¶n Duyªn


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 15 : Bé B¶n Duyªn 6 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸o dôc, 2000 . - 1085 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3579/ VHANNOM / Mfn: 82035

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¶n Duyªn


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 Kinh. T. 16 : Bé B¶n Duyªn 7 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 895 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3580/ VHANNOM / Mfn: 82036

Tõ kho¸ : §¹o Ph §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Ët; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¶n Duyªn


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 17 : Bé B¶n Duyªn 8 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o d §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009ôc, 2000 . - 920 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3581/ VHANNOM / Mfn: 82037

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¶n Duyªn


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 18 : B §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009é B¸t-nh· 1 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 1067 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3582/ VHANNOM / Mfn: 82038

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009; Bé B¸t-nh·


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 19 : Bé B¸t-nh· 2 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 959 tr.

K §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009ý hiÖu kho : Vv 3583/ VHANNOM / Mfn: 82039

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t-nh·


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 20 : Bé B¸t-nh· 3 . - §µi B §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3584/ VHANNOM / Mfn: 82040

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009-nh·


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 21 : Bé B¸t-nh· 4 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 915 tr.

Ký hiÖu kho : Vv §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 3585/ VHANNOM / Mfn: 82041

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t-nh·


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 22 : Bé B¸t-nh· 5 . - §µi B¾c : H §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009éi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 939 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3586/ VHANNOM / Mfn: 82042

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t-nh·


Ph¸p B¶o §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 §¹i T¹ng Kinh. T. 23 : Bé B¸t-nh· 6 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3587/ VHANNOM / Mfn: 82043

Tõ kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t-nh·


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 24 : Bé B¸t-nh· 7 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 dôc, 2000 . - 1016 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3588/ VHANNOM / Mfn: 82017

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t-nh·

Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009. 25 : Bé B¸t-nh· 8 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 963 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3589/ VHANNOM / Mfn: 82018

Tõ kho¸ : §¹o PhËt §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t-nh·


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 26 : Bé B¸t-nh· 9 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o d §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009ôc, 2000 . - 967 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3590/ VHANNOM / Mfn: 82019

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t-nh·


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 27 : Bé B §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸t-nh· 10 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 961 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3591/ VHANNOM / Mfn: 82020

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; B §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009é B¸t-nh·


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 28 : Bé B¸t-nh· 11 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 1018 tr.

Ký hiÖu kho : Vv §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 3592/ VHANNOM / Mfn: 82021

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t-nh·


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 29 : Bé B¸t-nh· 12 . - §µi B¾c : H §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009éi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 989 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3593/ VHANNOM / Mfn: 82022

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t-nh·


Ph¸p §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 30 : Bé B¸t-nh· 13 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 868 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3594/ VHANNOM / Mfn §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009: 82023

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t-nh·


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 31 : Bé B¸t-nh· 14 . - §µi B¾c : Héi V §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3595/ VHANNOM / Mfn: 82024

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t-nh·


Ph¸p B¶o §¹i T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¹ng Kinh. T. 32 : Bé B¸t-nh· 15 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 859 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3596/ VHANNOM / Mfn: 82025

Tõ kho¸ : §¹o §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t-nh·


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 33 : Bé B¸t-nh· 16 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009, 2000 . - 922 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3597/ VHANNOM / Mfn: 82026

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¸t-nh·


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009. T. 34 : Bé Ph¸p Hoa 1 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 975 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3598/ VHANNOM / Mfn: 82007

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¹ng Kinh; Bé Ph¸p Hoa


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 35 : Bé Ph¸p Hoa 2 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 870 tr.

Ký hiÖu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 kho : Vv 3599/ VHANNOM / Mfn: 82008

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Ph¸p Hoa

Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 36 : Bé Hoa Nghiªm 1 . - §µi B¾c : H §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009éi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000- 873 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3600/ VHANNOM / Mfn: 82009

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Hoa Nghiªm


Ph¸p B¶o §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 §¹i T¹ng Kinh. T. 37 : Bé Hoa Nghiªm 2 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000- 865 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3601/ VHANNOM / Mfn §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009: 82044

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Hoa Nghiªm


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 38 : Bé Hoa Nghiªm 3 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸o dôc, 2000- 974 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3602/ VHANNOM / Mfn: 82045

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Hoa Nghiªm


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 Kinh. T. 39 : Bé Hoa Nghiªm 4 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000- 1020 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3603/ VHANNOM / Mfn: 82046

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 Kinh; Bé Hoa Nghiªm


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 40 : Bé Hoa Nghiªm 5 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000- 1051 tr.

K §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009ý hiÖu kho : Vv 3604/ VHANNOM / Mfn: 82047

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Hoa Nghiªm


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 41 : Bé Hoa Nghiªm §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 6 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000- 1089 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3605/ VHANNOM / Mfn: 82048

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Hoa Nghiªm


Ph¸p B §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 42 : Bé B¶o TÝch 1 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 1001 tr.

Ký hiÖu kho : Vv §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 3606/ VHANNOM / Mfn: 82049

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¶o TÝch


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 43 : Bé B¶o TÝch 2 . - §µi B¾c : H §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009éi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 1107 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3607/ VHANNOM / Mfn: 82050

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¶o TÝch


Ph¸p B §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 44 : Bé B¶o TÝch 3 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 962 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3608/ VHANNOM / Mfn: 82051

Tõ kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¶o TÝch


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 45 : Bé B¶o TÝch 4 . - §µi B¾c : Héi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 943 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3609/ VHANNOM / Mfn: 82052

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¶o TÝch


Ph¸p B¶o §¹i §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 T¹ng Kinh. T. 46 : Bé B¶o TÝch 5 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 1445 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3610/ VHANNOM / Mfn: 82053

Tõ kho¸ : §¹o Ph §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Ët; §¹i T¹ng Kinh; Bé B¶o TÝch


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 47 : Bé NiÕt Bµn . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸o dôc, 2000 . - 828 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3611/ VHANNOM / Mfn: 82054

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé NiÕt Bµn


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009. 48 : Bé NiÕt Bµn 2 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 823 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3612/ VHANNOM / Mfn: 82055

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 T¹ng Kinh; Bé NiÕt Bµn


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 49 : Bé NiÕt Bµn 3 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸o dôc, 2000 . - 1129 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3613/ VHANNOM / Mfn: 82056

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé NiÕt Bµn


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009. 50 : Bé §¹i TËp 1 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 936 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3614/ VHANNOM / Mfn: 82057

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 Kinh; Bé §¹i TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 51 : Bé §¹i TËp 2 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 917 tr.

Ký hiÖu kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 : Vv 3615/ VHANNOM / Mfn: 82058

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé §¹i TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 52 : Bé §¹i TËp 3 . - §µi B¾c §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 928 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3616/ VHANNOM / Mfn: 82059

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé §¹i TËp


Ph §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 53 : Bé §¹i TËp 4 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 974 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3617/ VHANNOM / Mfn: 82060

Tõ kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé §¹i TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 54 : Bé Kinh TËp 1 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 dôc, 2000 . - 963 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3618/ VHANNOM / Mfn: 82061

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé §¹i TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 55 : B §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009é Kinh TËp 2 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 1006 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3619/ VHANNOM / Mfn: 82062

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 56 : Bé Kinh TËp 3 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 1061 tr.

Ký hiÖu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 kho : Vv 3620/ VHANNOM / Mfn: 82063

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 57 : Bé Kinh TËp §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 4 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 892 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3622/ VHANNOM / Mfn: 82064

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp

Ph¸p §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 58 : Bé Kinh TËp 5 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 892 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3622/ VHANNOM / Mfn: 82065

T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009õ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 59 : Bé Kinh TËp 6 . - §µi B¾c : Héi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 929 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3623/ VHANNOM / Mfn: 82066

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 Kinh. T. 60 : Bé Kinh TËp 7 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 905 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3624/ VHANNOM / Mfn: 82067

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 61 : Bé Kinh TËp 8 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o d §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009ôc, 2000 . - 998 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3625/ VHANNOM / Mfn: 82068

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 62 : Bé Kinh §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 TËp 9 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 997 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3626/ VHANNOM / Mfn: 82069

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp


Ph §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 63 : Bé Kinh TËp 10 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 1077 tr.

Ký hiÖu kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 : Vv 3627/ VHANNOM / Mfn: 82070

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 64 : Bé Kinh TËp 11 . - §µi B¾c : H §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009éi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 900 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3628/ VHANNOM / Mfn: 82071

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 Kinh. T. 65 : Bé Kinh TËp 12 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 946 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3629/ VHANNOM / Mfn: 82072

Tõ kho¸ : §¹o Ph §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Ët; §¹i T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 66 : Bé Kinh TËp 13 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o d §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009ôc, 2000 . - 1027 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3630/ VHANNOM / Mfn: 82073

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 67 : Bé Kinh §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 TËp 14 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 930 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3631/ VHANNOM / Mfn: 82074

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009; Bé Kinh TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 68 : Bé Kinh TËp 15 . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 949 tr.

Ký hiÖu kho : Vv §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 3632/ VHANNOM / Mfn: 82075

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp


Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. T. 69 : Bé Kinh TËp 16 . - §µi B¾c : Héi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 926 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3633/ VHANNOM / Mfn: 82076

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹i T¹ng Kinh; Bé Kinh TËp


^ PhËt Quang §¹i Tõ §i §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Ón. T. 1 : A.B.C.D / Sa m«n ThÝch Qu¶ng §é d. . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 1393 tr.

Ký hiÖu kho : Vv §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 3634/ VHANNOM / Mfn: 82077

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn PhËt gi¸o


PhËt Quang §¹i Tõ §iÓn. T. 2 : §.E.G.H.I.K / Sa m«n ThÝch Qu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¶ng §é d. . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 1395 - 2680 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3635/ VHANNOM / Mfn: 82078

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 PhËt gi¸o


^ PhËt Quang §¹i Tõ §iÓn. T. 3 : L.M.N / Sa m«n ThÝch Qu¶ng §é d. . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o d §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009ôc, 2000 . - 2683 - 3988 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3636/ VHANNOM / Mfn: 82079

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn PhËt gi¸o


^ PhËt Quang §¹i Tõ §iÓn. T. 4 : O.¤.P.Q.S §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009.T / Sa m«n ThÝch Qu¶ng §é d. . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 3991 - 5151 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3637/ VHANNOM / Mfn: 82080

Tõ kho¸ : Tõ ®i §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Ón; Tõ ®iÓn PhËt gi¸o


^ PhËt Quang §¹i Tõ §iÓn. T. 5 : T / Sa m«n ThÝch Qu¶ng §é d. . - §µi B¾c : Héi V §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 5155 - 6285 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3638/ VHANNOM / Mfn: 82081

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn PhËt gi¸o


PhËt Quang §¹i Tõ §iÓn §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009. T. 6 : T.U.V.X.Y / Sa m«n ThÝch Qu¶ng §é d. . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc, 2000 . - 6289 - 7374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3639/ VHANNOM §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 / Mfn: 82082

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn PhËt gi¸o


^ Sù t¸c ®éng cña kinh tÕ thÞ tr­êng vµo lÔ héi tÝn ng­ìng §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009/ Lª Hång Lý . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0472, Vv 0473/ VCPHITDONG / Mfn: 82500

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; LÔ héi;

TÝn ng §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009­ìng t«n gi¸o; ViÖt Nam


T«n gi¸o häc lµ g×/ Tr­¬ng ChÝ C­¬ng; TrÇn NghÜa Ph­¬ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2188/ VMOITRUONG / Mfn: 82327

Tõ kho¸ : T«n gi¸o häc


T«n gi¸o vµ v¨n ho¸/ Tr §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009­¬ng Sü Hïng . - H. : KHXH, 2007 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47422, Vb 47423/ VTTKHXH / Mfn: 82636

Tõ kho¸ : T«n gi¸o; Quan hÖ t«n gi¸o v¨n ho¸; §¹o PhËt; §¹o §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 Håi;

C«ng gi¸o; Ên §é gi¸o; Qu¸ tr×nh héi nhËp; Vai trß t«n gi¸o;

§êi sèng v¨n ho¸; §«ng Nam ¸


^ T­ t §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009­ëng Ên §é theo dßng lÞch sö/ Albert Schweitzer; KiÕn V¨n, TuyÕt Minh d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0051/ VCPHITDONG §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 / Mfn: 82404

Tõ kho¸ : T­ t­ëng; T«n gi¸o; Ph­¬ng T©y; Ên §é


^ Tõ ®iÓn tÝn ng­ìng t«n gi¸o ViÖt Nam vµ th §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Õ giíi/ Mai Thanh H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 822 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0039/ VCPHITDONG / Mfn: 82432

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn tÝn §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 ng­ìng t«n gi¸o; ViÖt Nam; ThÕ giíi


^ TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lý häc


Beyond cultures §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009: Perceiving a common Humanity Ghanaian Philosophical Studies, III / Kwame Gyekye . - Washington : The Council for Research in Values and Philosophy, 2004 . - 186 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17183/ VKHXHHCM / Mfn: 82113

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i; To §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009µn cÇu ho¸; V¨n ho¸


^ Fundamentals for practice with High-Risk populations/ Nancy Summers . - Pacific Grove : Thomson, 2003 . - 386 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17393/ VKHXHHCM / Mfn: 82142

Tõ kho¸ : Ch¨m §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 sãc søc khoÎ; LÞch sö x· héi; TrÎ em; Gia ®×nh;

B¹o hµnh gia ®×nh; ChÊt kÝch thÝch; BÖnh t©m thÇn;

Thi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Óu n¨ng trÝ tuÖ; Ng­êi lín tuæi


^ Hermeneutics for a global age: Lectures in Shanghai and Hanoi / George F. McLean . - Washington : The Council for Research in Values and §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 Philosophy, 2003 . - 151 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17191/ VKHXHHCM / Mfn: 82121

Tõ kho¸ : Khoa chó gi¶i v¨n b¶n cæ; Toµn cÇu ho¸; V¨n ho¸;

V¨n minh; LÞch sö; V¨n §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 ho¸ truyÒn thèng


^ Human Behavior in the Social Environment: A multidimensional perspective / JosÐ B. Ashford, Craig Winston LeCroy, Kathy L. Lortie . - 2nd ed. . - USA : Wadsworth, 2001 . - 638 p.

Ký hiÖu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 kho : Lv 17389/ VKHXHHCM / Mfn: 82139

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Sinh lý ng­êi; Chøc n¨ng x· héi;

Thêi kú thai nghÐn; Sinh s¶n; Giíi; Th §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009êi th¬ Êu;

ThiÕu niªn; Tuæi tr­ëng thµnh; Gia ®×nh; Nhãm


^ Husserl and Stein/ Richard Feist, William Sweet . - Washington : The Council for Research in Values and Philosophy §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009, 2004 . - 202 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17182/ VKHXHHCM / Mfn: 82112

Tõ kho¸ : TriÕt häc hiÖn ®¹i; TÝnh t­¬ng ®èi; Edith Stein


^ Inventors of ideas: An introduction to Western political philosophy / Donald §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 G. Tannenbaum, David Schultz . - 2nd ed. . - Canada : Wadsworth, 2004 . - 314 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17365/ VKHXHHCM / Mfn: 82128

Tõ kho¸ : T­ t­ëng chÝnh trÞ; Nhµ ph¸t minh ý t­ëng;

Thêi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i


^ Islamic thought on the existence of God: Contributions and contrasts with Contemporary Western Philosophy of Religion / Cafer S. Yaran . - Washington : The Council for Research §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 in Values and Philosophy, 2003 . - 253 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17186/ VKHXHHCM / Mfn: 82116

Tõ kho¸ : Vò trô häc; §¹o Håi; TÝnh t­¬ng ®èi; TÝn ng­ìng


^ Knowledge of §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 GOD and the Discovery of MAN: Crisis of Man and the Response of God, Classical and contemporary Approaches: Lectures in Wuhan, China / George F. McLean . - Washington : The Council for Research in Values §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 and Philosophy, 2003 . - 137 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17188/ VKHXHHCM / Mfn: 82118

Tõ kho¸ : §¹o C¬ ®èc; TriÕt lý C¬ ®èc gi¸o; Ph­¬ng ph¸p cæ ®iÓn


^ Liberalisation and Transformation §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 of Morality in Post-communist countries Polish Philosophical studies V/ Tadeusz Buksinski . - Washington : The Council for Research in Values and Philosophy, 2003 . - 152 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17193/ VKHXHHCM / Mfn: 82123

Tõ kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸ : Gi¸o lý; X· héi; Ho¹t ®éng chÝnh trÞ; ThÞ tr­êng tù do;

Doanh nghiÖp; §æi míi; Ba Lan; Ch©u ¢u


^ Philosophy of the Muslim world: Authors §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 and principal themes / Joseph Kenny . - Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2003 . - 176 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17184/ VKHXHHCM / Mfn: 82114

Tõ kho¸ : TriÕt gia; §¹o Håi; ThuyÕt nh §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009©n qu¶


^ Plenitude and Participation: The Life of God in Man: Lectures in Chennai/Madras, India / George F. McLean . - Washington : The Council for Research in Values and Philosophy, 2004 .- 160 p.

Ký hiÖu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 kho : Lv 17190/ VKHXHHCM / Mfn: 82120

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Cuéc sèng; Chóa


^ Poverty and Psychology: From global perspective to Local Practice / Stuart C. Carr, Tod S. Sloan . - N.Y. : Kluwer §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 Academic/ Plenum Publishers, 2003 . - 320 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17471/ VKHXHHCM / Mfn: 82137

Tõ kho¸ : NghÌo ®ãi; Khñng ho¶ng kinh tÕ; BÖnh t©m lý;

ThÊt nghiÖp; QuyÒn §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 n¨ng; Giµu cã


^ Social and political philosophy: Classical Western texts in feminist and multicultural perspectives / James P. Starba . - 3rd ed. . - Toronto : Wadsworth, 2003 . - 588 p.

Ký hiÖu kho : Lv §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 17366/ VKHXHHCM / Mfn: 82149

Tõ kho¸ : X· héi; TriÕt häc chÝnh trÞ; NÒn céng hoµ; ChÝnh trÞ ho¸;

B×nh ®¼ng nam n÷; ChÝnh phñ; HiÖn ®¹i §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 ho¸; Nhµ khoa häc;

TriÕt gia; Plato; Aristotle; Marx; Engels; Kant


Àêàäåìèê Èâàí Òèìîôååâè÷ Ôðîëîâ: Î÷åðêè. Âîñïîìèíàíèÿ. Ìàòåðèàëû. Èçáðàííûå ñòàòüè . - M. : Íàóêà, 2001 . - 645 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31329/ VTTKHXH / Mfn: 1161

Tõ kho¸ : LÞch sö tri §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Õt häc; TiÓu sö; Sù nghiÖp;

Ho¹t ®éng khoa häc; Nhµ triÕt häc; ViÖn sÜ;

Ivan Timofeevich Frolov; Håi kÝ; T­ liÖu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009; Nga


Áåñåäû î äèàëåêòèêå: Øåñòèäíåâíûå ôèëîñîôñêèå äèàëîãè âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ / Á.Ì. Êåäðîâ . - Èçä. 3-å, ñòåðåîòèïíîå . - M. : ÊîìÊíèãà, 2007 . - 240 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31320/ VTTKHXH / Mfn: 1131

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; PhÐp biÖn chøng; Siªu h×nh §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 häc;

NhËn thøc; ¸p dông khoa häc; Liªn X«


 ïîèñêàõ èñòèíû, ñìûñëà è ñ÷àñòüÿ: Ðàáîòû ðàçíûõ ëåò. Ôèëîñîôñêèå î÷åðêè (ýññå)äëÿ ôèçèêîâ è ëèðèêîâ / Â.A. Èãíàòüåâ . - M. : 'Ïðîìåòåé' ÌÏÃÓ, 2005 . - 376 c.

Ký hiÖu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 kho : Sv 31262/ VTTKHXH / Mfn: 1042

Tõ kho¸ : NhËn thøc luËn; Ch©n lý; H¹nh phóc; B¶n chÊt cuéc sèng


Âëèÿíèå Èíòåðíåòà íà ñîçíàíèå è ñòðóêòóðó ç §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009íàíèÿ/ Â.Ì. Ðîçèí îòâ. ðåä. . - M. : ÈÔ ÐÀÍ, 2004 . - 237 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51296/ VTTKHXH / Mfn: 1104

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ th«ng tin; Ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng;

Internet; ¶nh h­ëng internet; NhËn §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 thøc


Âîëÿ ê áûòèþ: Îíòîëîãè÷åñêèé èìïóëüñ / Â.À. Êàðïóíèí . - ÑÏá. : Àëåòåéÿ, 2004 . - 288 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31252/ VTTKHXH / Mfn: 1020

Tõ kho¸ : B¶n thÓ luËn; TriÕt häc con ng­êi; Logic häc; C §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸i chÕt; Sù sèng


Âðåìÿ äëèòåëüíîñòü âå÷íîñòü: Ïðîáëåìà âðåìåíè â åâðîïåéñêîé ôèëîñîôèè è íàóêå / Ï.Ï. Ãàéäåíêî . - M. : Ïðîãðåññ-Òðàäèöèÿ, 2006 . - 464 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31297/ VTTKHXH / Mfn: 1099

Tõ kho¸ : TriÕt häc thêi gian; VÜnh cöu


Ãóìàíèçì êàê ýòè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ/ Â.À. Ðûáèí . - M. : Ëîãîñ §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009, 2004 . - 272 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31253/ VTTKHXH / Mfn: 1021

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa nh©n v¨n; §¹o ®øc häc;

Ph¹m trï ®¹o ®øc; T­ t­ëng nh©n §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 v¨n


Äóõîâíàÿ êóëüòóðà Êèòàÿ: Ôèëîñîôèÿ. Ýíöèêëîïåäèÿ â ïÿòè òîìàõ / Èíñòèòóò Äàëüíåãî Âîñòîêà ÐÀÍ; Ãë. ðåä. Ì.Ë. Òèòàðåíêî . - M. : Èçäàòåëüñêàÿ ôèðìà "Âîñòî÷íàÿ ëèòåðàòóðà" ÐÀÍ, 2006 . - 727 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31279/ VTTKHXH / Mfn: 1073

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; LÞch sö triÕt häc;

B¸ch khoa §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 toµn th­; Trung Quèc


Äóõîâíûé ìèð: îðãàíè÷íûé êîñìîñ èëè ðàçáåãàþùàÿñÿ âñåëåííàÿ ? / Å.Ï. Íèêèòèí . - M. : ÐÎÑÑÏÝÍ, 2004 . - 544 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51260/ VTTKHXH / Mfn: 1023

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; Nh §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009µ triÕt häc; HiÖn ®¹i; Nikitin E.P.; S­u tËp; Nga


Èâàí Òèìîôååâè÷ Ôðîëîâ 1929-1999: Çàãàäêà æèçíè è òàéíà ÷åëîâåêà: ïîèñêè è çàáëóæäåíèÿ / Ñ.Í. Êîðñàêîâ . - M. : Íàóêà, 2006 . - 576 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31283/ VTTKHXH / Mfn: 1077

Tõ kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸ : Nhµ triÕt häc; Ivan T. Frolov; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; 1929-1999; Nga


Èäåè è ëþäè: èñòîðèêî - ôèëîñîôñêèå è ñîöèàëüíî - ïîëèòè÷åñêèå ýòþäû / Ô.Õ. Êåññèäè . - M. : ÈÔÐÀÍ, 2003 . - 228 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51266/ VTTKHXH / Mfn: 1029

Tõ kho¸ : LÞch s §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009ö triÕt häc; TriÕt häc x· héi; Ph¸t triÓn x· héi;

Nghiªn cøu con ng­êi; ThÕ giíi


Èäåè ñîáîðíîñòè è ñâîáîäû â ðóññêîé ðåëèãèîçíîé ôèëîñ §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009îôèè/ À.Í. Ëàçàðåâà . - M. : ÈÔÐÀÍ, 2003 . - 153 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51267/ VTTKHXH / Mfn: 1030

Tõ kho¸ : TriÕt häc t«n gi¸o; T­ t­ëng tù do;

C¸ nh©n; T­ t­ëng §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 céng ®ång; ThÕ giíi


Èñêóññòâî: Cîöèàëüíî - ôèëîñîôñêèé àíàëèç / À.Ã. Çàõîâàåâà . - M : ÊîìÊíèãà, 2005 . - 208 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31310/ VTTKHXH / Mfn: 1118

Tõ kho¸ : TriÕt häc nghÖ thuËt; X· héi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 häc nghÖ thuËt;

Ph©n tÝch triÕt häc x· héi; ¶nh h­ëng c¸ nh©n


Èñòîðèêî - ôèëîñîôñêèé åæåãîäíèê 2003/ Èíñò. ôèëîñîôèè . - M. : Íàóêà, 2004 . 430 c.

Ký hiÖu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 kho : Sv 31249/ VTTKHXH / Mfn: 1017

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; Niªn gi¸m; 2003; ThÕ giíi


Èñòîðèêî ôèëîñîôñêèé åæåãîäíèê 2004/ Èíñòèòóò ôèëîñîôèè . - M. : Íàóêà, 2005 . - 421 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31261/ VTTKHXH / Mfn §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009: 1041

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; Niªn gi¸m; 2004; ThÕ giíi


Èñòîðèêî - ôèëîñîôñêèé åæåãîäíèê 2005/ Èíñòèòóò ôèëîñîôèè ÐÀÍ . - M. : Íàóêà, 2005 . - 438 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31284/ VTTKHXH / Mfn: 1078

Tõ kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸ : LÞch sö triÕt häc; Niªn gi¸m; 2005; ThÕ giíi


Èñòîðèêî- ôèëîñîôñêèé åæåãîäíèê 2006/ Èíñòèòóò ôèëîñîôèè ÐÀÍ . - M. : Íàóêà, 2006 . - 419 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31321/ VTTKHXH / Mfn: 1132

Tõ kho¸ : L §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Þch sö triÕt häc; Niªn gi¸m; 2006; ThÕ giíi


Èñòîðèêî-ôèëîñîôñêèé åæåãîäíèê 2007/ Èíñòèòóò Ôèëîñîôèè ÐÀÍ . - M. : Íàóêà, 2008 . - 529 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31350/ VTTKHXH / Mfn: 1199

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 häc; Niªn gi¸m; 2007; ThÕ giíi


Êðàòêèé ôèëîñîôñêèé ñëîâàðü/ Ïîä. ðåä. À.Ï. Àëåêñååâà . - 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. . - M. : Ïðîñïåêò, 2005 . - 496 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51270/ VTTKHXH / Mfn: 1033

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn tri §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Õt häc; TiÕng Nga


Ëåêöèè ïî ôèëîñîôèè è óìîçðèòåëüíîé ïñèõîëîãèè/ Ô.A. Ãîëóáèíñêèé . - ÑÏá. : Òðîïà Òðîÿíîâà, 2006 . - 464 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51308/ VTTKHXH / Mfn: 1140

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 häc; Fedor Aleksandrovich Golubinskij;

Siªu h×nh häc; B¶n thÓ luËn; T©m lÝ häc trõu t­îng; ThÕ kû 19;

Bµi gi¶ng; Nga


Ìàðòèí Õàéäåããåð: Ñá. ñòàòåé / Ñ §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009îñò. Ä.Þ. Äîðîôååâ . - ÑÏá. : ÐÕÃÈ, 2004 . - 576 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31247/ VTTKHXH / Mfn: 1015

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; Nhµ triÕt häc; T­ t­ëng triÕt h §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009äc;

HiÖn ®¹i; Martin Heidegger; Bµi b¸o; §øc


Ìàòåðèàëèñòè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ â ðóññêîé ôèëîñîôèè/ À.Ä. Ñóõîâ . - M. : ÈÔÐÀÍ, 2005 . - 258 c., 16 cm.

Ký hiÖu kho : Sb 51306/ VTTKHXH / Mfn: 1138

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009; Nhµ triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc;

TriÕt häc duy vËt; ThÕ kû 18-19; Nga


Ìåòàôèçèêà â äðåâíåé Ãðåöèè/ Ñ.Í. Òðóáåöêîé . - M. : Ìûñëü, 2003 . - 589c.

Ký hiÖu kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 : Sb 51298/ VTTKHXH / Mfn: 1106

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; Siªu h×nh häc; Cæ ®¹i; Hy L¹p


Ìèð êàê öåëîå: ×åðòû èç íàóê î ïðèðîäå / Í.Í. Ñòðàõîâ . - M. : Àéðèñ- ïðåññ, 2007 . - 576 c.

Ký hiÖu kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 : Sb 51309/ VTTKHXH / Mfn: 1141

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; TriÕt häc tù nhiªn;

Tù nhiªn h÷u sinh; CËn ®¹i; Nga


Íàóêà - Ôèëîñîôèÿ - Ðåëèãèÿ: â ïîèñêàõ îáùåãî çíàìåíàòåëÿ / Îòâ. ðåä. Ï.Ï. Ãàéäåíêî . - M. : ÈÔ ÐÀÍ, 2003 . - 284 c §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009.

Ký hiÖu kho : Sb 51264/ VTTKHXH / Mfn: 1027

Tõ kho¸ : TriÕt häc; TriÕt häc t«n gi¸o; ThÇn häc; Quan hÖ triÕt häc t«n gi¸o


Îáðàç §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009û îáðàçîâàíèÿ: Çàïàäíàÿ ôèëîñîôèÿ îáðàçîâàíèÿ ÕÕ âåê / À.Ï. Îãóðöîâ, Â.Â. Ïëàòîíîâ . - ÑÏá. : ÐÕÃÈ, 2004 . - 520 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31250/ VTTKHXH / Mfn: 1018

Tõ kho¸ : TriÕt häc gi¸o dôc; NÒn t¶ng triÕt häc §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 gi¸o dôc;

T­ t­ëng s­ ph¹m; ThÕ kû XX; ThÕ giíi


Ïîíÿòèå' ðåâîëþöèÿ' â ôèëîñîôèè è îáùåñòâåííûõ íàóêàõ: Ïðîáëåìû. Èäåè. Êîíöåïöèè / Ã.À. Çàâàëüêî . - 2-e èçä., èñïðàâ. è äîïîë. . - M. : ÊîìÊíèãà, 2005 . 320c.

Ký hiÖu kho : Sv 31307/ VTTKHXH / Mfn: 1115

Tõ kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¸ : C¸ch m¹ng; Kh¸i niÖm; C¸ch m¹ng x· héi;

T­ t­ëng; VÊn ®Ò triÕt häc


Ïðîáëåìa öåëîñòíîñòè ÷åëîâåêà/ Ï.Ñ. Ãóðåâè÷ . - M. : ÈÔÐÀÍ, 2004 . - 176 c.

Ký hiÖu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 kho : Sb 51307/ VTTKHXH / Mfn: 1139

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; Con ng­êi;

TriÕt häc con ng­êi; TÝnh thèng nhÊt


Ïðîáëåìû èäåàëèçìà: Ñáîðíèê ñòàòåé [1902]. Ò. 8 / Ïîä. îáù. ðåä. Ì.À. Êîëåðîâà . - M. : Ìîäåñ §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009ò Êîëåðîâ è "Òðè Êâàäðàòà", 2002 . - 736 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51268/ VTTKHXH / Mfn: 1031

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc; Chñ nghÜa duy t©m; HiÖn §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 ®¹i; Nga


Ïóòè ôèëîñîôèè Âîñòîêà è Çàïàäà: ïîçíàíèå çàïðåäåëüíîãî/ Å. À. Òîð÷èíîâ . - ÑÏá. : Àçáóêà- êëàññèêà; Ïåòåðáóðãñêîå Âîñòîêîâåäåíèå, 2007 . - 4703 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51319/ VTTKHXH / Mfn: 1151

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; NhËn thøc §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009; Kh¸m ph¸ nhËn thøc;

Ph­¬ng §«ng; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


Ðèòîðè÷åñêàÿ òåîðèÿ ÷èñëà/ Ñ.Å. Øèëîâ . - M. : Íàóêà, 2006 . - 316 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31285/ VTTKHXH / Mfn: 1079

Tõ kho¸ : Siªu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 h×nh häc; Ph¶n x¹; Tu tõ häc;

Ph¶n x¹ ng«n ng÷ khoa häc; T©y ¢u; ThÕ giíi


Ðóññêàÿ èñòîðèîñîôèÿ: Àíòîëîãèÿ / Ãëàâ. ðåä. Ñ.ß. Ëåâèò . - M. : ÐÎÑÑÏÝÍ, 2006 . - 446 c.

Ký hi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Öu kho : Sv 31323/ VTTKHXH / Mfn: 1155

Tõ kho¸ : TriÕt häc lÞch sö; T­ t­ëng triÕt häc;

Trung thÕ kØ; HiÖn ®¹i; Hîp tuyÓn; Nga


Ðóññ §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009êàÿ ôèëîñîôèÿ: Èìåíà. Ó÷åíèÿ. Òåêñòû / Ñîñò. Í.Â. Ñîëíöåâ . - M. : ÈÍÔÐÀ-M; Âåñü Ìèð, 2001 . - 496 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31328/ VTTKHXH / Mfn: 1160

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; T­ t­ëng triÕt §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 häc; Nhµ triÕt häc;

ThÕ kØ XI; HiÖn ®¹i; Nga


Ñèñòåìíûé ïîäõîä â ñîâðåìåííîé íàóêå/ Îòâ. ðåä. È.Ê. Ëèñååâ, Â.Í. Ñàäîâñêèé . M. : Ïðîãðåññ - Òðàäèöèà, 2004 . - 560 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31248/ VTTKHXH / Mfn: 1016

Tõ kho¸ : NhËn th §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009øc luËn; Ph¸t triÓn x· héi; Quan ®iÓm hÖ thèng


Ñîâðåìåííàÿ Çàïàäíî - Åâðîïåéñêàÿ è Aìåðèêàíñêàÿ ýñòåòèêà: Ñáîðíèê ïåðåâîäîâ / Ïîä. îáù. ðåä. Å.Ã. ßêîâëåâà . - M. : Êíèæíûé äîì "Óíèâåðñèòåò", 2002 . - 224 c.

Ký hiÖu kho §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 : Sb 51300/ VTTKHXH / Mfn: 1121

Tõ kho¸ : Mü häc; Nghiªn cøu mü häc; HiÖn ®¹i; T©y ¢u; Ch©u ¢u; Mü


Ôèëîñîôèÿ è ïñèõîëîãèÿ êóëüòóðû: Èçáðàííîå / Ã.Ã. Øïåò . - M. : Íàóêà, 2007 . - 478 c.

Ký hiÖu kho : Sv §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 31341/ VTTKHXH / Mfn: 1173

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng t©m lÝ häc;

T©m lÝ häc v¨n ho¸; TuyÓn t §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Ëp; Nga; Liªn X«


Ôèëîñîôèÿ ìèðà: Èñòîêè, Òåíäåíöèè, Ïåðñïåêòèâû / À.Ñ. Êàïòî . - M. : Ïîëèòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà, 1990 . - 431 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51326/ VTTKHXH / Mfn: 1184

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; Nguån gèc §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009; Xu h­íng;

TriÓn väng; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ThÕ giíi


Ôèëîñîôèÿ îáðàçîâàíèÿ: íåêîòîðûå ïîäõîäû ê ïðîáëåìå / È.Ã. Ôîìè÷åâà . - Íîâîñèáèðñê : ÑÎ ÐÀÍ, 2004 . - 242 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51262/ VTTKHXH / Mfn: 1025

Tõ kho¸ : Gi¸o §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 dôc; TriÕt häc gi¸o dôc; Quan ®iÓm gi¸o dôc;

T­ t­ëng s­ ph¹m; LÞch sö gi¸o dôc; ThÕ gi §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009íi


Ôèëîñîôèÿ ñîçíàíèÿ â Êèòàå: Áóääèéñêàÿ øêîëà ôàñÿí (âýéøè)/ Ï.Ä. Ëåíêîâ . - M. : Èçäàòåëüñòâî Ñ-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà, 2006 . - 256 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51328/ VTTKHXH / Mfn: 1186

Tõ kho¸ : TriÕt häc nhËn thøc; §¹o PhËt §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009; Tr­êng ph¸i duy thøc; Trung Quèc


Ôèëîñîôû äâàäöàòîãî âåêà: Êíèãà âòîðàÿ / Ðåä. À.À. Àëåêñååâñêèé . - M. : Èñêóññòâî XXI âåê, 2004 . - 383 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51263/ VTTKHXH / Mfn: 1026

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009; Nhµ triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc; ThÕ kû XX; ThÕ giíi


Ôèëîñîôû èç Õóàéíàíè: Õóàéíàíüöçû / Ë.Å. Ïîìåðàíöåâîé ïåð.; È.Â. Óøàêîâ ñîñò. . - M. : Ìûñëü, 2004 . - 430 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51261/ VTTKHXH / Mfn: 1024

T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009õ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; Nhµ triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc; Cæ ®¹i; Trung Quèc


Ýïèñòåìîëîãèÿ ñîöèàëüíîé íàóêè/ Þ.Ë. Êà÷àíîâ . - ÑÏá. : Àëåòåéÿ, 2007 . - 228 c.

K §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009ý hiÖu kho : Sb 51310/ VTTKHXH / Mfn: 1142

Tõ kho¸ : NhËn thøc luËn; Khoa häc x· héi; HiÖn thùc x· héi; Ch©n lÝ x· h §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009éi


^ Bµn vÒ thùc tiÔn cña Trung Hoa cïng víi Francois Jullien/ AndrÐ Chieng; Hoµng Ngäc HiÕn d. . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2007 . - 295 tr.

Ký hiÖu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 kho : Vv 0451/ VCPHITDONG / Mfn: 82489

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; T­ duy; Thùc tiÔn; Tæ chøc x· héi;

ChÝnh s¸ch kinh §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; Ph¸p; Trung Quèc


BiÕn/ H­íng ThÕ L¨ng; Tr­¬ng LËp V¨n ch.b.; NguyÔn Duy Hinh d. . - H. : KHXH, 2004 . - 794 tr §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009.

Ký hiÖu kho : Vb 47302, Vb 47303/ VTTKHXH / Mfn: 82576

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng BiÕn; Ph¹m trï BiÕn;

Cæ ®¹i §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009- CËn ®¹i; Trung Quèc


^ Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng: C©u hái vµ bµi tËp TriÕt häc. T. 1 . - H. : KHXH, 2005 . - 246 tr.

Ký hiÖu §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 kho : Vb 47273, Vb 47274/ VTTKHXH / Mfn: 82561

Tõ kho¸ : TriÕt häc M¸c Lªnin; Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng;

VÊn ®Ò c¬ b §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009¶n; VËt chÊt; ý thøc


^ Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng: C©u hái vµ bµi tËp TriÕt häc. T. 2 . - H. : KHXH, 2005 . - 298 tr §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009.

Ký hiÖu kho : Vb 47275, Vb 47276/ VTTKHXH / Mfn: 82562

Tõ kho¸ : TriÕt häc M¸c Lªnin; Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng;

PhÐp biÖn §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 chøng; PhÐp siªu h×nh; Quy luËt


^ Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng: C©u hái vµ bµi tËp TriÕt häc. T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009. 3 . - H. : KHXH, 2005 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47277, Vb 47278/ VTTKHXH / Mfn: 82563

Tõ kho¸ : TriÕt häc M¸c Lªnin; Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng;

C §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Æp ph¹m trï c¬ b¶n


^ Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng: C©u hái vµ bµi tËp TriÕt häc. T §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009. 4 . - H. : KHXH, 2005 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47279, Vb 47280/ VTTKHXH / Mfn: 82564

Tõ kho¸ : TriÕt häc M¸c Lªnin; Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng;

Nh §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009Ën thøc


^ Con ng­êi vµ ph¸t triÓn con ng­êi: Gi¸o tr×nh dïng cho häc sinh, häc viªn cao häc v §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009µ nghiªn cøu sinh chuyªn ngµnh triÕt häc / Hå SÜ Quý . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1834/ VMOITRUONG / Mfn: 82293

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Khoa §¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng - S¸ch míi sè 12/2009 häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph­¬ng ph¸p luËn; X©y dùng con ng­êi; Gi¸o tr×nh


 • oldrussian.ru/1-ab-1772-garcia-charter-schools-governing.html
 • oldrussian.ru/publications-ecological-economicssustainable-development.html
 • oldrussian.ru/the-responsibility-for-the-implementation-administration-and-management-of-the-navy-sttr-program-is-with-the-office-of-naval-research-onr-the-navy-sttr-pro-9.html
 • oldrussian.ru/do-sistemi-organv-derzhavno-podatkovo-sluzhbi-nalezhat.html
 • oldrussian.ru/marija-klobar-ljubljana-slovenia-old-versus-late-modern-orality-some-thoughts-on-the-position-of-oralityaurality.html
 • oldrussian.ru/vvedenie-dusha-i-tajni-ee-stroeniya.html
 • oldrussian.ru/press-control-click-here-9.html
 • oldrussian.ru/85sociologiya-regionov-shpargalka-po-sociologii.html
 • oldrussian.ru/some-relevant-patents-exploitation-strategy-seminar.html
 • oldrussian.ru/plan-vstup-ponyattya-mscevogo-samovryaduvannya-v-sistem-organv-derzhavno-vladi-povnovazhennya-organv-mscevogo-samovryaduvannya-v-kontekst-decentralzac-derzhavno-vladi-v-ukran.html
 • oldrussian.ru/idaho-family-and-consumer-sciences.html
 • oldrussian.ru/comparative-law-department-of-linguistics.html
 • oldrussian.ru/vid-zanyattya.html
 • oldrussian.ru/on-the-sensitivity-of-real-time-operational-coastal-models-to-choices-of-boundary-and-surface-forcing.html
 • oldrussian.ru/programa-h-naukovo-konferenc-lvvsk-hmchn-chitannya-2009-1-4-chervnya-2009-r-lvv-2009-mnsterstvo-osvti-nauki-ukrani-stornka-12.html
 • oldrussian.ru/kak-borotsya-s-nato-sbornik-statej-2008gg-v-12.html
 • oldrussian.ru/die-einwanderungslge-von-michael-paulwitz-tradition-und-partnerschaft-200-jahre-schlesische-friedrich-wilhelms-universitt.html
 • oldrussian.ru/bez-chego-ne-obojtis-pchelovodu-med-i-produkti-pchelovodstva.html
 • oldrussian.ru/in-public-organizations-a-review-and-research-agenda.html
 • oldrussian.ru/university-of-ulster.html