Норма прибутку - Типова навчальна програма курсу інноваційна діяльність вступ


Норма прибутку — це коефіцієнт, який розраховується як відношення середньорічного прибутку від інновації до одноразового первісного капіталу, який витрачено для реалізації цієї інновації. Цей показник за своїм економічним змістом близький до наступного показника — періоду окупності.

Період окупності — це термін повертання коштів через отриманий від інновацій прибуток. Чим він менший, тим ефектив­нішим уважається проект. Крім того, показник періоду окупності може застосовуватися для порівняння його з банківським процентом як макроекономічним критерієм ефективності розміщення інвестиційних ресурсів.

Але неврахування чинника часу робить ці показники (норми прибутку та періоду окупності) не достатньо точними, а їх використання дає переважно приблизну оцінку ефективності інноваційного продукту. Приведення результатів й витрат до одного моменту часу необхідно робити тому, що вартість коштів є різною для різних років, залежно від ступеня віддаленості розрахункового року від року, ефект якого обчислюється.

Урахування чинника часу, тобто приведення різних у часі ефектів та витрат до одного моменту — розрахункового року, називається процесом дисконтування. Інакше кажучи, при оцінюванні ефективності інноваційного проекту оцінюється й ефективність використання грошей та отримання прибутку в часі — сьогодні чи в майбутньому.

Чистий приведений дохід визначається як теперішня вартість грошових потоків за весь період служби інновації, зменшена на теперішню вартість інвестиційних витрат за цей самий період. За наявності кількох варіантів здійснення інноваційного проекту вибирають варіант з максимальним показником чистого приведеного доходу.

Індекс рентабельності розраховується як відношення теперішньої вартості прибутку за період інноваційного проекту до обсягів інвестицій у даний проект. Якщо показник індексу рентабельності (прибутковості) більший одиниці, то чиста теперішня вартість інноваційного проекту позитивна. Крім того, показник індексу рентабельності буде більший, коли інвестиції будуть меншими.

Внутрішня норма дохідності — це норма дисконтування, за якої чиста теперішня вартість інновації дорівнює нулю, тобто дисконтовані грошові потоки інвестиційних витрат та прибутків стають однаковими. Модель використання цього показника при виборі варіантів інноваційних проектів така: чим він більший, тим вища ефективність проекту. Якщо внутрішня норма дохідності інноваційного проекту більша ніж прийнята норма дисконтування, то такий проект уважається економічно ефективним і забезпечує позитивну величину чистого приведеного доходу. Крім того, перевагою цього показника також уважається можливість установлення «межі безпеки» для інноваційного проекту.

Характерною рисою сучасності є оцінювання соціальних результатів інноваційної діяльності підприємства чи людини. Цей показник безпосередньо використовується в розрахунках економічної ефективності інноваційних проектів. Соціальний результат інноваційного продукту, оцінюваний економічною мірою, виступає одночасно і як соціальне, і як економічне явище, тому що задовольняє як економічні, так і соціальні потреби суспільства. На практиці економічна оцінка соціальних результатів пов’язана з оцінкою параметрів оточуючого людину середовища (виробничого чи природного). Розрізняють два способи оцінювання соціальних результатів:

І — визначення збитків від забруднення навколишнього се-
редовища;

ІІ — порівняння витрат, пов’язаних з реалізацією варіанта інноваційного проекту, що забруднює навколишнє середовище (необхідно додати витрати, пов’язані з дотриманням норм стану навколишнього середовища), і такого, що не забруднює його.

Таким чином, для розрахунку показника соціально-економіч­ного ефекту, з урахуванням збитків від негативних соціальних результатів, необхідно до основних показників, що характеризують ефективність використання інноваційного продукту, додати обсяг витрат у вигляді збитків від забруднення виробничого чи природного середовища. Це можуть бути одноразові капітальні кошти, додаткові інвестиції чи витрати, що впливають на збільшення собівартості продукції, а отже, на зменшення річних приростів прибутку в разі використання інновації, що оцінюється.

^ 2.9.2. ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності.

2. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів.

3. Економічна оцінка соціальних результатів інноваційної діяльності.

Питання для поглибленого вивчення теми

1. Специфіка ефективності інновацій у венчурних організаціях.

2. Поняття «період окупності» в інноваційній діяльності.

3. Абсолютна й порівняльна ефективність інновацій.

4. Поняття «інтегрального» ефекту.

Література

1. Крицков В. Ф., Ягудин С. Ю. Особенности оценки эффективности создания и освоения новой техники в шинной промышленности. — М., 1991. — 248 с.

2. Луговинов П. П. Управление эффективностью научно-техничес­ких нововведений. — Челябинск: ЧГТУ, 1994. — 412 с.

3. Садыков А. С. Оценка эффективности новой техники, капитальных вложений и предпринимательской деятельности: Учеб. пособие / Гос. акад. управления им. С. Орджоникидзе. — М., 1995. — 490 с.

4. Серегин А. М. Эффективность малого бизнеса. — М.: Экономика, 1990. — 216 с.

5. Статистика науки и инноваций / Под ред. Л. М. Гохберга. — М.: Центр исследований и статистики науки, 1996. — 516 с.

6. Стуков С. А. Функционально-стоимостной анализ. — Калинин, 1982. — 351 с.

7. Уотерман Р. Фактор обновления: Пер с англ. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 452 с.

8. Экономики и статистика фирм / Под ред. С. Д. Ильенковой. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 314 с.

9. Едронова В. Н., Мизиковская Е. А. Учет и анализ финансовых активов. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 481 с.

10. Лялин В. А., Воробьев П. В. Финансовый менеджмент. — СПб., 1994. — 504 с.

11. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки: Пер. с англ. — М.: Космополис, 1991. — 602 с.

^ 2.9.3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ТЕСТИ

1. Для одержання позитивних результатів під час проведення розрахунків ефективності інноваційного проекту є необхідним:

а) узгодження в розрахунках за часом грошових потоків;

б) урахування масштабу проекту;

в) вибір моменту для дисконтування;

г) установлення обсягу витрат і вигод проекту;

ґ) визначення складності проекту.

^ 2. Проекти затверджуються лише тоді, коли чиста поточна вартість:

а) менша нуля;

б) більша нуля;

в) дорівнює нулю;

г) більша одиниці.

^ 3. За умови заданого ризику, індекс прибутковості — це:

а) очікуваний рівень прибутковості;

б) той граничний рівень прибутковості, нижче якого інвестори не відхиляють проект;

в) рівень прибутковості, що дорівнює безризиковій ставці;

г) рівень прибутковості, що дорівнює чистому приведеному доходу проекту;

ґ) ніщо з переліченого.

4. Якщо індекс рентабельності інновацій дорівнює одиниці, то інтегральний ефект:

а) менший 0;

б) дорівнює 0;

в) більший 0.

5. Інноваційний проект є економічно ефективним, якщо індекс рентабельності інновацій:

а) дорівнює 0;

б) більший 0, але менший 1;

в) дорівнює 1;

г) більший 1.

6. Недоотримана вигода від інноваційного проекту — це:

а) шкода навколишньому середовищу;

б) утрати;

в) вигоди мінус утрати;

г) вигода «з проектом» мінус утрати «без проекту»;

ґ) ніщо з переліченого.

^ 7. Оцінка населення, що мешкає в зоні реалізації інноваційного проекту, потребує:

а) оцінити населення з погляду демографічних, соціальних особливостей, умов проживання;

б) оцінити населення з погляду зайнятості, відпочинку і визначити міру впливу проекту на ці параметри;

в) оцінити умови поліпшення рівня життя;

г) оцінити ступінь впливу проекту на умови проживання, зай­нятості і відпочинку населення;

ґ) спрогнозувати зміну соціокультурних параметрів населення.

^ 8. Соціальні наслідки інноваційних проектів оцінюються:

а) бенефіціаторами проекту;

б) учасниками проекту;

в) населенням країни;

г) аналітиками, що готують проект;

ґ) усі попередні відповіді правильні.

^ 9. Економічна придатність інноваційного проекту означає:

а) можливість підвищення якості життя населення;

б) розмір чистого економічного прибутку проекту;

в) міру сприяння проекту досягненню встановлених країною цілей економічного розвитку;

г) найпривабливіший із погляду економічних вигод проект;

ґ) вирішення екологічних проблем.

^ 10. До побічних ефектів інноваційного проекту не належать:

а) збільшення обсягів попиту на ресурси, необхідні для реалізації проекту;

б) розвиток соціальної інфраструктури в регіоні реалізації проекту;

в) зміна в структурі сімей;

г) забруднення водяного і повітряного басейнів;

ґ) зростання рівня зайнятості.

^ 11. За яким критерієм показники ефекту інноваційної діяльності поділяються на локальні та загальнодержавні:

а) за місцем одержання;

б) за метою визначення;

в) за ступенем збільшення;

г) за часом урахування результатів і витрат.

^ 12. За яким критерієм показники ефекту інноваційної діяльнос­ті поділяються на абсолютні та порівняльні:

а) за місцем одержання;

б) за метою визначення;

в) за ступенем збільшення;

г) за часом урахування результатів і витрат.

^ 13. За яким критерієм показники ефекту інноваційної діяльнос­ті поділяються на одноразові та мультиплікаційні:

а) за місцем одержання;

б) за метою визначення;

в) за ступенем збільшення;

г) за часом урахування результатів і витрат.

14. Які показники ефективності інноваційного проекту не враховують чинник часу:

а) норма прибутку;

б) період окупності;

в) індекс рентабельності;

г) внутрішня норма дохідності.

ЗАВДАННЯ

Задача 1

Ваш конкурент рік тому заснував мале підприємство «Руслан». Незважаючи на перспективне поле діяльності (розроблення і виготовлення дельтапланів усіх видів) і допомогу з боку концер­ну, справи «Руслана» йдуть не кращим чином. Яке рішення, на Ваш погляд, є оптимальним:

а) замінити директора малого підприємства «Руслан», порадившись з головними спеціалістами, хто з колективу має необхідні якості;

б) пошукати підходящого лідера «на стороні»;

в) забезпечити перепідготовку і відповідне навчання директора «Руслана»;

г) дати можливість ще рік «поборсатися» теперішньому директорові, а поки нічого не змінювати.

Задача 2

Запропоновані до впровадження три винаходи. Визначіть, який з них найрентабельніший, якщо відомо, що інвестиції: по першому винаходу становлять 446,5 грн, по другому — 750,6 грн, по третьому — 1250,0 грн; очікуваний прибуток: по першому винаходу становить — 640,2 грн, по другому — 977,5 грн, по третьому — 1475,5 грн.

Задача 3

У виробництво впроваджується новий агрегат для упакування тари. Визначити економічний ефект від використання нового агрегату з урахуванням чинника часу та питомих капіталовкладень.

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

Результати, грн

14 260

15 812

16 662

18 750

26 250

28 750

Витрати, грн

996

4233

10 213

18 140

18 396

20 148

Коефіцієнт диc­контування 10 %

0,9091

0,8264

0,7513

0,683

0,6209

0,5645

Задача 4

Проектний інститут розробляє технологічний процес (потокової лінії) з переробки сільськогосподарської сировини. Вартість проектних робіт становить 64 тис. грн, які мають бути освоєні протягом двох років: 44 тис. грн — першого року і 20 тис. грн — другого.

Виготовлення технічних засобів триватиме рік. Вартість обладнання 70 тис. грн, а монтажу — 24 тис. грн, який також має бути виконаний протягом року.

Освоєння проектованого технологічного процесу дасть змогу переробляти щорічно 1000 т сировини і виробляти 200 тис. банок консервної продукції за ціною 2,1 грн за банку. Собівартість продукції 1,6 грн за банку.

Супутні капіталовкладення становлять 1100 грн щорічно. Термін експлуатації потокової лінії 5 років.

Обчисліть економічний ефект від використання нової технології.

Задача 5

Визначте величину комерційного ефекту у виробника і споживача нової формувальної машини, якщо витрати на її виробництво становлять 5250 грн, рентабельність виробництва 42 %, ставка податку на прибуток 30 %.

Використання машини дає можливість довести потужність цеху до 3000 шт. на рік. Ціна виробу становить 1,7 грн, а собівартість — 1,02 грн.

Супутні капіталовкладення дорівнюють 500 грн щорічно. Термін експлуатації машини згідно з технічною документацією 4 роки.

Задача 6

Поясніть, як інвестиції в людський капітал збільшують продук­тивність праці, рівень заробітної плати, прибуток робітників. Поясніть, чому так або чому інакше.

Задача 7

Скільки відсотків свого товарообігу витрачає середня фірма на наукові дослідження і розробки?

Задача 8

Вам пропонується інвестувати два інноваційні проекти на вибір. При цьому варто враховувати, що:

Яке рішення пов’язане з меншим ризиком?

Задача 9

Як називається ідея, пропозиція або проект, які після вивчення й опрацювання перетворюються в інновацію. Ваші обґрунтування.

Задача 10

Як правильно оцінити вартість інтелектуальної власності?

Задача 11

Припустимо, що фірма вважає свій прибуток максимальним, коли вона виробляє продукт «А» на суму 40 млн грн. Припустимо, що використовуючи кожну з наведених нижче технологій фір­ма випускає бажаний обсяг продукції.

Ресурси

Ціна за одиницю
ресурсу, тис. грн

Технологія № 1

Технологія № 2

Технологія № 3

Праця

3

5

2

3

Земля

4

2

4

2

Підприємницькі здібності

2

2

4

5

Капітал

2

4

2

4

Яку технологію і чому вибере фірма за умови таких цін на ресурси?

Припустимо, що створена нова технологія, № 4. Вона потребує використання 2 од. праці, 2 од. землі, 6 од. капіталу і 3 од. підприємницьких здібностей. За умови наведених вище цін на ресурси чи застосує фірма технологію № 4?

Задача 12

Нижче подаються дані про структуру основних фондів галузей України, у % до результату:

Галузі

1970 р.

1980 р.

1990 р.

1999 р.

Промисловість

71,2

68,5

68,6

66,1

Сільське господарство

21,1

23,9

23,3

26,0

Будівництво

7,7

7,6

8,1

7,9

Визначте індекс інтенсивності структурних змін за період з 1970 р. до 1999 р.

Задача 13

Визначте середній вік устаткування на підприємстві, якщо відомо, що:

а) 8 вакуум-апаратів функціонують 12 років;

б) 4 вакуум-апарати встановлені і функціонують з початку поточного року;

в) 20 вакуум-апаратів функціонують 10 років.

Задача 14

Мале підприємство придбало новий прилад контролю параметрів якості виробів. Ціна приладу 1000 грн, супутні одноразові витрати, пов’язані з експлуатацією приладу, в сумі 300 грн розподілені по роках експлуатації рівномірно. Використання нового приладу дало змогу збільшити продуктивність до 8000 виробів на рік. Собівартість виробу — 72 грн, а ціна — 86 грн. Нормативний строк служби приладу — 4 роки.

Обчисліть економічний ефект від придбання та експлуатації нового приладу.

Задача 15

Підприємство придбало новий напівавтомат вартістю 38 520 грн. Щорічно він випускатиме 50 000 виробів, ціна одного виробу — 2,2 грн. Поточні витрати на виробництво виробу становлять 1,9 грн щорічно. Термін служби напівавтомата 5 років.

Обчисліть економічний ефект від використання нового напівавтомата.

Задача 16

Дати вартісну оцінку основних результатів використання нових предметів праці.

Необхідні для розрахунків показники наведені в таблиці.

Показники

Одиниці

Галузь використання 1

Галузь
використання 2

Галузь
використання 3

Галузь
використання 4

Обсяг використання нових пред­метів праці

одиниць

50

16

70

20

Витрати предметів праці на одиницю продукції

од./од.

2,5

3,0

2,0

1,0

Ціна одиниці продукції

грн/од.

30,0

65,0

40,0

25,0

Задача 17

Фабрика хутряних виробів придбала 5 нових швейних багатоопераційних машин вартістю 7500 грн кожна. За рік на кожній з машин можна обробити 800 виробів. Ціна виробу 2600 грн, а собівартість — 1580 грн. Технічною документацією передбачений строк служби машин такого класу 6 років.

Визначити економічний ефект від експлуатації нових швейних машин.

Задача 18

Обчисліть, за скільки років окупляються витрати на придбання ліцензії на виготовлення побутової кухонної машини, якщо вартість ліцензії становить 30 тис. грн, а капітальні витрати на освоєння її випуску — 250 тис. грн. Собівартість машини 98 грн, рентабельність — 16 %. Річний обсяг виробництва — 1200 шт.

Задача 19

На підприємстві застосована нова технологічна лінія. Завдяки її використанню валові витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість) зменшились з 4680 до 4520 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 5100 грн. Нову автоматич­ну лінію розраховано на випуск 220 тис. одиниць продукції що­річно. На її придбання і введення в дію вкладено 85 280 тис. грн інвестицій.

Визначити рівень рентабельності нової технологічної лінії.

Задача 20

Підприємство придбало ліцензію на використання нової технологічної лінії. При її застосуванні прогнозна ціна одиниці виробу становитиме 1000 грн, обсяг продажу у 2002 р. дорівнюватиме 36 тис. од., в 2003 — 32 тис. од., у 2004 — 24 тис. од. Ставка роялті — 3 %. Розрахуйте ціну ліцензії при періодичних відрахуваннях (роялті).

Задача 21

Визначити індекс рентабельності інноваційного проекту та термін окупності інвестицій виходячи з таких даних: обсяг інвестицій в інноваційний проект становить 1200 тис. грн (на перший рік припадає 1000 тис. грн, на другий — 200 тис. грн). Грошові потоки, починаючи з другого року реалізації проекту, становитимуть 200 тис. грн, у наступні роки — відповідно 800, 1000, 1000, 1100 тис. грн. Дисконтна ставка — 5 %.

Задача 22

Чи доцільна реалізація інноваційного проекту за умов, що дисконтна ставка дорівнює 10 %, а податок на прибуток — 30 %?

Показники

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

Інвестиції, тис. грн

850

800

400Прибуток, тис. грн

800

1800

1900

1900

Амортизаційні відрахування, тис. грн

200

200

200

200

Використовуючи дані таблиці, розрахуйте термін окупності інвестицій.

Задача 23

Підприємство передбачає реалізувати інноваційно-інвестиційний проект вартістю 200 тис. грн, практичне здійснення якого спрямоване на виробництво нового виду продукції. Очікуються такі грошові потоки: 1 рік — 40 тис. грн, 2 рік — 40 тис. грн, 3 рік — 60 тис. грн, 4 рік — 50 тис. грн. Необхідно визначити чистий приведений дохід та термін окупності інвестицій за умови, що дисконтна ставка дорівнює 5 %.

Задача 24

Підприємство застосувало у виробництві нові предмети праці в обсязі 50 од. та 70 од. Витрати предметів праці на одиницю продукції становлять відповідно 2,5 од./од. та 2,0 од./од. При використанні нових предметів праці ціна продукції дорівнюватиме 30 грн та 45 грн. Дайте вартісну оцінку основних результатів використання нових предметів праці.

Задача 25

З метою виробництва нової продукції підприємство вирішило взяти в оренду необхідне устаткування терміном на 5 років на умовах фінансового лізингу.

Вартість обладнання 100 тис. грн Для фінансування угоди лізингодавець бере банківський кредит на 5 років у сумі 100 тис. грн під 30 % річних зі щорічним погашенням відсотків. Річна норма амортизації — 20 %, розмір щорічної маржі лізингодавця — 3 %, щорічного страхового платежу — 2 %. Періодичність виплати лізингових платежів — щорічна. Розрахувати лізингові платежі.

Які зміни відбудуться в розв’язанні задачі, якщо підприємство візьме в оренду устаткування на умовах оперативного лізингу. Розрахуйте лізингові платежі.

Задача 26

Підприємство розглядає можливість укладання коштів в інноваційний проект, який має такі показники:

Показники

1999 р.

2000 р.

2001 р

2002 р

2003 р.

Інвестиції, тис. грн

1000

200Грошові потоки, тис. грн200

800

1000

1000

Дисконтна ставка — 5 %. Розрахуйте індекс дохідності, чистий приведений дохід і термін окупності інвестицій та обґрунтуйте доцільність реалізації цього проекту.

Література

1. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник. — К.: Заповіт, 1996. — 284 c.

2. Бетухина Е., Пойсик М. Мировая практика формирования научно-технической политики. — Кишинев, 1990. — 211 с.

3. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. — М.: Высш. шк., 1995. — 314 с.

4. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. — М.: Экономика, 1989. — 401 с.

5. Гамидов Г. С. Основы инноватики и инновационной деятельности / Г. С. Гамидов, В. Г. Колосов, Н. О. Осменов. — СПб.: Политехника, 2000. — 311 с.

6. Гунин В. Н. и др. Управление инновациями. Модуль 7. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 216 с.

7. Грачева М. В. Инновационная деятельность в промышленности: теория и практика в странах рыночной экономики. — М.: ИМЭМО РАН, 1994. — 315 с.

8. Инновационный процесс в странах развитого капитализма (методы, формы, механизм) / Под ред. И. Е. Рудаковой. — М.: Изд-во МГУ, 1991. — 411 с.

9. Инновационный менеджмент: Справ. пособие / Под ред. П. Н. Зав­лина и др. — М.: ЦИСИН, 1998. — 503 с.

10. Кирина Л. В., Кузнецова С. А. Стратегия инновационной деятельности предприятия // Формирование механизма управления предприятием в условиях рынка / Под ред. В. В. Титова. — Новосибирск, 1995. — 491 с.

11. Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 284 с.

12. Лапко О. Н. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. — К.: ІЕП НАНУ, 1999. — 316 с.

13. Мильнер Б. З. Организация программно-целевого управления. — М.: Наука, 1980. — 401 с.

14. Морозов Ю. П. Управление технологическими инновациями в условиях рыночных отношений. — Н. Новгород: ННГУ, 1995. — 446 с.

15. Морозов Ю. П. Менеджмент исследовательской организации: Учеб. пособие. — Н. Новгород: Нижегородский коммерческий ин-т, 1998. — 446 с.

16. Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — Н. Новгород: ННГУ, 1997. — 319 с.

17. Мотовилов О. В. Банковское и коммерческое кредитование и финансирование инноваций. — СПб., 1994. — 381 с.

18. Новая технология и организационные структуры / Под ред. Й. Пинтинитса, А. Бьюнтандама. — М.: Экономика, 1990. — 362 с.

19. НТП: Словник / В. Г. Горохов. — М., 1987. — 612 с.

20. Основы инновационного менеджмента / Под ред. П. Н. Завлина и др. — М.: Экономика, 2000. — 614 с.

21. Покропивний С. Ф., Новак А. П. Ефективність інноваційно-інвес­тиційної діяльності: Зб. навч.-метод. матеріалів. — К.: КНЕУ, 1997. — 216 с.

22. Поршнев А. Г. Управление инновациями в условиях перехода к рынку. — М.: Мегаполис-Контакт, 1998. — 402 с.

23. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: Пер. с венг. — М.: Прогресс, 1990. — 401 с.

24. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. — М.: Экономика, 1989. — 380 с.

25. Ткачева Н. Н., Чернов С. А. Проблемы развития инновационной сферы в Украине // Менеджер. — 2000. — № 3. — С. 66—71.

26. Управление инновационным проектом «Опыт ІБМ». — М.: ИНФРА-М., 1995. — 215 с.

27. Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева и др. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 412 с.

28. Управление инвестициями: В 2 т. / В. В. Шеремет, В. Д. Павлюченко и др. — М.: Высш. шк., 1998. — Т. 1. — 402 с.; Т. 2. — 426 с.

29. Фатхутдинов Р. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов. — М.: Интел-Синтез, 1998. — 560 с.

30. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 1999. — 400 с.

31. Черваньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно-інвес­тиційного розвитку підприємств України. — К.: Знання, КОО, 1999. — 492 с.

32. Чигирь В. Ф. Интеллектуальная собственность: В 2 т. — Минск: Амалфея, 1997. — Т. 1. — 384 с.; Т. 2. — 402 с.

33. Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: Прогресс, 1982. — 32 с.
 • oldrussian.ru/tablica-13-valovoj-sbor-ozimoj-pshenici-i-rzhi-v-mln-t-konspekt-lekcj-ukladach-docent-afanasv-o-dnpropetrovsk.html
 • oldrussian.ru/kontrolna-robota-8-poltologya-plani-ta-metodichn-vkazvki-dlya-pdgotovki-kontrolno-roboti-student-ami-ush.html
 • oldrussian.ru/st-stephens-episcop-vp-affirmative-2006-st-marks-affirmative-casebook.html
 • oldrussian.ru/1-stan-navkolishnogo-prirodnogo-seredovisha-ta-prognoz-jogo-zmn-do-2020-roku-10-stornka-12.html
 • oldrussian.ru/plan-vikoristannya-tehnolog-ole-eksportumportu-fajlv-eksportmport-danih-u-dodatkah-microsoft-office-2000-1-vikoristannya-bufera-obmnu.html
 • oldrussian.ru/72formi-prodazhi-tovarov-v-magazinah-shpargalka-po-logistike.html
 • oldrussian.ru/t-g-sabrzyanov-pech-livarnih-cehv-grif-navchalnij-posbnik-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/index-9.html
 • oldrussian.ru/rotary-motion-from-static-fields-source-charge-van-flandern-waterfall-and-leyton-geometry.html
 • oldrussian.ru/ot-avtora-kantokuen-barbarossa-po-yaponski-pochemu-yaponiya-ne-napala-na-sssr.html
 • oldrussian.ru/vii-distinction-between-movables-and-immovables-iii-distinction-between-patrimonial-extra-patrimonial-rights-8.html
 • oldrussian.ru/grade-8-french-overall-expectations-grade-7-health-physical-education-42.html
 • oldrussian.ru/asa2-communication-and-culture-peter-symonds-college-prospectus-2011.html
 • oldrussian.ru/unit-16-secondary-dbqsdemocracy-and-drugs-in-central-america-ap-european-history-major-assignments-and-unit-readings.html
 • oldrussian.ru/pankova-v.html
 • oldrussian.ru/semnar-9-flosofska-dumka-v-ukran-navchalno-metodichnij-posbnik-dlya-samostjnogo-vivchennya-disciplni.html
 • oldrussian.ru/39-statut-subkta-gospodaryuvannya-doktora-yuridichnih-nauk-profesora-zavduyucho-kafedri.html
 • oldrussian.ru/dozvolya-studentam-orntuvatis-v-teoretichnih-ta-praktichnih-pitannyah-ekolog-a-takozh-teoretichnoyu-osnovoyu-dlya-vikonannya-kursovih-robt-po-disciplnam-de-vikladatsya-obrobka-vedennya-baz-danih-znan-rozpodl-navchalnogo-chasu.html
 • oldrussian.ru/2ac-at-parkshousing-cp-brownfields-aff.html
 • oldrussian.ru/tabl-121-vikoristannya-prirodnih-resursv-ta-zdjsnennya-ternoplsko-oblast.html