Назва - 5


Андрейцев В. І. Правовий режим землі як основного національного багатства // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. - № 4. – С. 15-26.З


 1. Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб.- К.: Істина Назва - 5, 1999.- 320 с.З
А
 1. Андрейцев В. І. Превентивні гарантії реалізації та захисту конституційного права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 44. – С. 5-13.


Е 1. Андрейцев В. І. Проблеми кодифікації законодавства у Назва - 5 сфері забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 42. – С. 5-14.


Е 1. Андрейцев В. І. Проблеми конституціоналізації об’єктного складу права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Назва - 5. – Юридичні науки. – 2000. - Випуск 40. – С. 5-13.


Е 1. Андрейцев В. І. Проблеми права екологічної безпеки (Концептуальні засади). – Київ: Київський університет, 1999. – 34 с.


Е
Н

 1. Андрейцев В. І. Проблеми систематизації та кодифікації законодавства у сфері постійного землекористування // Вісник Київського Назва - 5 національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. - Випуск 65. – С. 4-8.З


 1. Андрейцев В. І. Програма спецкурсу “Актуальні проблеми реформування земельних правовідносин”. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001. – 12 с.З


 1. Андрейцев В. І Назва - 5. Суверенній Україні – нову “Земельну Конституцію” (концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю) // Право України. – 1999. - № 9. – С. 58-65.З


 1. Андрейцев В. І. Сучасна правнича наука та освіта: діалектика реформування методології // Вісник Київського національного університету імені Назва - 5 Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. - Випуск 60. – С. 5-9; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. - Випуск 61. – С. 53-57.З


 1. Андрейцев В. І. Юридичний факультет – флагман правничої освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Назва - 5 Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. - Випуск 39. – С. 5-13.ІДП


 1. Андрейцев В. І. Юридичний факультет: сторінки історичного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 200…. - Випуск 56. – С. 6-10; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні Назва - 5 науки. . – 200…. - Випуск 57. – С. 52-57.ІДП


 1. ^ Андрейцев В. І., Єрофєєв Н. І. Організаційно-правові проблеми планування всеохватывающего розвитку міст // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – К.: Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання Назва - 5 “Вища школа”, 1984. – Вип. 25. – С. 39-44.


Е 1. Андрейцев В. І., Короткий В. А. Микола Іванішев. – К.: Прайм, 1999. – 224 с.

ВА594037
ІДП


 1. Андрейцев В. Конституційно-правові перспективи урегулювання земельних юрисдикційних правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні Назва - 5 науки. – 2005. - Випуск 63. – С. 2-11.З


 1. Андрейцев В. Механізм гарантування права власності на землю // Столиця. – 2003. - № 26 (477) від 27 червня – 3 липня; № 27 (478) від 4-10 липня.З


 1. Андрейцев В. Новації еколого-правової освіти в Україні // Право України. – 1998. - № 5. – С. 44-49.


Е 1. Андрейцев В. Право громадян Назва - 5 на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України. – 2001. - № 4. – С. 8-11.


Е 1. Андрейцев В. Реализация принципа территориальности в формировании и становлении государственности: правовые трудности // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 66. – 2005. – С. 1-8.З


 1. Андрейцев Назва - 5 В. Систематизація екологічного законодавства як конструктивний процес його подальшої кодифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. . – 2006. - Випуск 70. – С. 4-11.


Е 1. Андрейцев В. Сучасна правнича наука та освіта: на шляху до Болонського процесу Назва - 5 // Вища школа. – 2005. - № 3. – С. 36-54.З


 1. Андрієвський В. Урмєєв Р. Заборгованість сільськогосподарських підприємств: причини виникнення та шляхи вирішення проблеми // Економіка, фінанси, право. – 1999. - № 2. – с. 3- 8.

А
 1. Андрусевич Н. Огляд екологічного права Європейського Союзу // Вісник екологічної адвокатури. – 2003. - № 21. - …


Е 1. Андрушкявичус А Назва - 5., Марционас А. О принципах экологического права Литвы // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 82-87.


Е 1. Анисимов А. П. Земельно-правовая ответственность за нарушение правового режима земель поселений // Журнальчик русского права. – 2004. - №. 2. – С. …З


 1. Анисимов А. П Назва - 5. Исследования в области охраны окружающей среды в свете нового экологического законодательства // Экологическое право. – 2006. - № 3. – С. 18-20.


Е 1. Аніщенко В. О., Зенченко О. О. До питання про сучасний стан державної власності на землі в Україні та Назва - 5 напрямки вдосконалення // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С. А. Єрохін, В. Ф. Погорілко, Я Назва - 5. М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 2. – С. 387-392.З


 1. Антонюк Р. О. Історія розвитку посвідчення контрактів застави рухомого і нерухомого майна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 4 (54). – С. 103-112.З


 1. Апанасевич С. В Назва - 5. Правовые базы земельно-территориального кадастра // Бородіна О. М. Законодавчо-інституціональне регулювання земельних відносин: досвід країн ЄС та уроки для України // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох Назва - 5 частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б. М. (відпов. ред.), Бистряков І. К., Новоторов О. С., Ніколаєнко Т. С., Кучер О. О Назва - 5., Осипенко В. М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 42-44.З


 1. АПК і право / Ц.В. Бичкова, З.А. Павлович, В.І. Семчик, Ю.С. Шемшученко. – К.: Політвидав України, 1988. - С. 59.

А
 1. Аракслян М. Р. Государственно Назва - 5-правовое регулирование качеством окружающей среды. – К. – Од. – 1983.

ВА393859Е
Н

 1. Аренда земли и сельскохозяйственная кооперация за рубежом. Коган М.Ю., Корбут Л.С., Назаренко В.Н и другие. – ВНИИТЭИагропром. - М. 1995. – 58 с.З
А
 1. Артюшин В.І., Кобець Назва - 5 М.І., Пугачов М.І. Проблеми становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / За ред. Марчіна Свєнчіцкі. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, 2007. – 60 с.З


 1. Архив Юго-Западной Рф, издаваемый Назва - 5 временною комиссиею для разбора старых актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Часть шестая. Акты об экономических и юридических отношениях фермеров в ХVІ-ХVІІІ веке (1498-1795). Том 1. – Киев: В институтской Назва - 5 типографии (И. Завадского). – 1876. – 161 с.З

Е 1. Астафьева О. Е, Баринова Д. А., Вишняков Я. Д. Особенности страхования лесов в сфере управления природопользования // Экология и индустрия Рф. – Июнь 2004. – 49 с.


Е 1. Бабенко B. I. Організаційно-правові аспекти Назва - 5 прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля. – Дис. … к. ю. н. … 12.00.10. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004. – 20 с.


Е 1. Бабенко В. Цілі та завдання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства // Право Назва - 5 України. – 2002. - № 11. – С. 57-61.


Е 1. Бабенко М. В. Проблеми державної реєстрації контрактів купівлі-продажу нерухомого майна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. - Випуск 65. – С. 49-51.З


 1. Бабміндра Д. І. Методичні засади формування обмежень Назва - 5 (обтяжень) у зонах особливого режиму використання земель // Землевпорядний вісник. – 2003. - № 4. – С. 53-56.З


 1. Багай Н.О. Методи правового регулювання аграрних відносин // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр. Наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року Назва - 5, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 235-240.

А
 1. Бажайкин А. Л. Непременное экологическое страхование в сфере недропользования // Экологическое право. – 2003. - № 5. – С. 30-32.


Е 1. Бажайкин А. Л. Правовая конструкция Назва - 5 как инструмент экологического права // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 4-6.


Е 1. Бажайкин А. Л Страхование ответственности за причинение вреда окружающей среде в Федеративной Республике Германия // Экологическое право. – 2004. - № 5. – С. 47-53.


Е 1. Базилевич Н. И., Гребенщиков О. С., Тишков А Назва - 5. А. Географические закономерности структуры и функционирования экосистем. – М.: Наука, 19…. - 297 с.

ВА444749Е
Н

 1. Байсалов С. Аква право Казахской ССР (некие трудности теории и практики). – Алма-Ата: Изд-во «Наука» Казахской ССР, 1966. – 399 с.


Е 1. Байсалов С., Ильяшенко Л. Закон Назва - 5 и охрана природы. – Алма-Ата: Казахстан, 1976. – 184 с.


Е 1. Байсалов С.Б., Ильяшенко Л.В. 200 вопросов и ответов по охране природы. – Алма-Ата: Кайнар, 1987. – 304 с.


Е 1. Байсалов С.Б. Сберегать природу, охранять ее богатства Назва - 5. – Алма-Ата: Казахстан, 1984. – 88 с.


Е • oldrussian.ru/16-october-1999-panafrican-news-agency-julius-nyerere.html
 • oldrussian.ru/the-ruler-of-the-aryan-people-of-the-scandinavian-peninsula-29.html
 • oldrussian.ru/lteratura-tematichnij-plan-kursu-5-programa-kursu-storya-ukrani-7-lteratura-18-zavdannya-dlya-semnarskih-zanyat.html
 • oldrussian.ru/part-4-intense-dreamsfrontaio-8-3025-back-to-toc-the-impossibility-of-a-dream.html
 • oldrussian.ru/brentwood-branch-library-lets-talk-about-it-book-discussion-edge-community-technology-center-computer-instructed-keyboarding.html
 • oldrussian.ru/p-program-and-lecture-abstracts-olymers-in-medicine-and-biology-2009.html
 • oldrussian.ru/glava-desyataya-otpusk-na-volyu-istoriya-rabstva-v-antichnom-mire-greciya-rim.html
 • oldrussian.ru/course-307-title-rhetoric-prosody-and-criticism-syllabus-for-ba-honours.html
 • oldrussian.ru/kivskij-naconalnij-ekonomchnij-unversitet-men-v-getmana-kivskij-naconalnij-unversitet-men-tarasa-shevchenka.html
 • oldrussian.ru/v-p-gorbatenko-sutnst-funkc-struktura-stornka-29.html
 • oldrussian.ru/programa-dlya-zagalnoosvtnh-navchalnih-zakladv-z-pogliblenim-vivchennyam-bolog-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/robocha-navchalna-programa-dlya-studentv-specalnost-040103-geologya-specalzacya-geologya-geohmya.html
 • oldrussian.ru/epistemic-practs-11-00-13-00.html
 • oldrussian.ru/are-the-aliens-responsible-for-any-other-strange-phenomena-richard-hoagland-seminar-at-brevard-community-college.html
 • oldrussian.ru/u-nash-chas-yuristu-yak-nkoli-potrbno-mati-silu-stornka-57.html
 • oldrussian.ru/the-title-of-the-book-of-mormon-reads-main-article-early-life-of-joseph-smith-jr.html
 • oldrussian.ru/37aquatic-ecosystems-fraser-shilling-sari-sommarstrom-rick-kattelmann.html
 • oldrussian.ru/on-vladimir-nabokov.html
 • oldrussian.ru/the-merton-agreed-syllabus-for-religious-education-37.html
 • oldrussian.ru/volodimir-shayan-vra-predkv-nashih-stornka-28.html