Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення...


^ Навчально-тематичний план
освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації вчителів з медіаосвіти (медіаграмотності)

Назва модулів плану

Змістовна частина модулів навчального плану (теми, розділи програми)

Обсяг годин

аудиторних

Самостійна бота

Всього годин

лекції

практичні

семінарські

Всього аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Суспільно-гуманітарний


А

1. Нормативна частина модуля плану1.1. Філософські основи сучасної освіти1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2. Законодавчі Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... та нормативно-правові акти щодо забезпечення освітньої галузі1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.3. Організаційно-методичні засади навчального процесу в закладах післядипломної преподавательічної освіти1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.Разом годин нормативної частини суспільно-гуманітарного модуля плануВ

2. Вибіркова частина2.1. За вибором закладу2.1.1.2.1.2.2.1.32.1.4.Разом за вибором закладу2.2. За вибором слухача2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.Разом Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... за вибором слухачаВсього вибіркової частини


Всього годин соціально-гуманітарного модуля навчального плануПрофесійний

А

3. Нормативна частина модуля плану3.1.3.1.1.3.1.23.1.33.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.3.3.3.1.3.3.2.3.3.3.3.4.3.4.1.3.4.2.3.4.3.3.5.3.5.1.3.5.2.3.5.3.3.6.3.6.1.3.6.2.3.6.3.3.7.3.7.1.3.7.2.3.7.3.3.8.3.8.1.3.8.2.3.8.3.Разом нормативна частина модуля плану
36

В

4. Вибіркова частина модуля плану4.1. За вибором закладу4.1.1.4.1.2.4.1.3.Разом за вибором закладу4.2. За вибором слухача4.2.1.4.2.2.4.2.3.Разом за вибором слухачаВсього вибіркової Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... частини модуля
18

Всього годин професійного модуля плану
54

Діагностико-аналітичний

А

5. Підсумковий контроль знань слухачів курсів підвищення кваліфікації преподавательічних працівників5.1. Настановче заняття5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2. Вхіденьке комплексне діагностування5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3. Вихіденьке комплексне діагностування5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.4. Захист творчих робіт5.4.1. Захист творчих робіт одноосібних создательів (слухачів)5.4.2. Захист творчих Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... робіт авторських колективів (група слухачів – дві – чотири особи)Разом модуля плану по підсумковому контролю


Всього годин за планом
216^ Змістовна складова

діагностико-аналітичного модуля навчально-тематичного плану освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл з медіаосвіти (медіаграмотності Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення...)


В діагностико-аналітичному модулі передбачено комплекс заходів щодо підсумкового контролю знань слухачів курсів підвищення кваліфікації преподавательічних працівників з медіаосвіти (медіаграмотності), а саме:

Настановче заняття повинно мати інструктивно-методичний нрав, на якому обговорюється Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... питання поділу аудиторних форм роботи (лекції, семінарські, практичні), планування обміну досвідом, вибір окремих тем для самостійного вивчення, здійснюється слухачами попередній вибір темы творчих робіт за погодженням керівництва закладу та відповідно до уподобань Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... слухача.

На настановчому занятті обговорюються вибіркові форми підвищення кваліфікації, впровадження проблемно-тематичних, авторських спецсемінарів, обговорюються умови для системної самоосвіти протягом усього міжатестаційного періоду та загальні вимоги щодо оцінки рівня підготовки слухачів курсів Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... підвищення кваліфікації, до написання та оформлення творчих одноосібних та колективних робіт.

Вхіденьке комплексне діагностування проводиться з метою визначення загального початкового рівня підготовки певної групи слухачів курсів підвищення кваліфікації. Вхіденьке комплексне діагностування здійснюється шляхом Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... анкетування з наступною обробкою итогів анкетування. Форму анкети розробляє заклад.

Вихіденьке комплексне діагностування проводиться також шляхом анкетування з метою визначення рівня якості засвоєння програмного матеріалу та ефективності роботи курсів підвищення кваліфікації преподавательічних Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... працівників. Форму анкети розробляє заклад.

Захист творчих робіт одноосібних создательів та авторських колективів (група слухачів: дві – чотири особи)

Оцінювання творчих робіт слухачів може здійснюватися за такими показниками:


^ Обмін досвідом

роботи преподавательічних працівників щодо викладання загальноосвітнього шкільного предмета «Медіаосвіта (медіаграмотність)»

Обмін досвідом роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації здійснюється на науково-методичних конференціях, що Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... проводяться безпосередньо в закладах вищої освіти. В міжатестаційний період преподавательічні працівники приймають участь в боті науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів, що проводиться щорічно за відповідним планом Міністерства освіти і науки, молоді Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... та спорту України.


^ Загальні вимоги

до оцінки рівня підготовки слухачів курсів підвищення кваліфікації


Вищий

Додаткові вимоги щодо постоянного відвідування всіх видів занять протягом всього терміну навчання, щодо Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... итогів виконання завдань самостійної роботи, интенсивної участі при проведенні практичних, лабораторних, семінарських занять тощо.

За рекомендацією атестаційної комісії керівництво навчального закладу чи установи може надіслати листа керівнику освітнього закладу про високі досягнення Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... слухача під час навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Високий

Додаткові вимоги щодо постоянного відвідування всіх видів занять протягом всього Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... терміну навчання, щодо итогів виконання завдань самостійної роботи, интенсивної участі при проведенні практичних, лабораторних, семінарських занять.

Достатній

Додаткові вимоги щодо постоянного відвідування занять протягом всього терміну навчання, виконання певного обсягу завдань самостійної роботи.

Недостатній

Додаткові вимоги щодо постоянного відвідування занять протягом всього терміну навчання, щодо виконання окремих завдань самостійної роботи.

За рішення атестаційної комісії керівнику Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... закладу може бути надіслано листа з рекомендацією щодо повторного направлення на курси підвищення кваліфікації або доцільності використання працівника на займаній посаді.

Провідні заклади післядипломної освіти при очно-дистанційній формі організації навчального процесу Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... впроваджують залікову книгу, в якій зазначається завдання, що мають бути виконані по заочній формі, терміни виконання, форми контролю та інші відомості.

Більше того, після закінчення слухачами навчання на курсах підвищення кваліфікації, заклад Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... буде підтримувати постійний зв’язок з ними за допомогою так названої творчої книги фахівця, проведення семінарів, нарад, засідань інших різноманітних форм щодо надання інноваційної інформації. (див. форму творчої книги).


Порядок роботи із Творчою Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... книжкою преподавательічного працівника на курсах підвищення кваліфікації, визначений наказом від 18.01.02 №10 та від 21.10.04 р. №141 Полтавського обласного інституту післядипломної преподавательічної освіти імені М.С. Остроградського


Проектування саморозвитку професійної компетентності та особистісного зростання слухачів курсів підвищення Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... кваліфікації як значної складової якості навчального процесу відображається у “Творчій книжці вчителя”.

“Творча книга” передбачає розподіл відповідної самоосвітньої роботи вчителя в докурсовий період, контроль за цією роботою з боку керівників навчального закладу Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... та методичного кабінету, містить відмітки про результативність роботи вчителя під час курсового підвищення кваліфікації та відображає планування самоосвітньої діяльності преподавателя у післякурсовий та міжкурсовий період.

Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації містять модуль “Преподавательічна діяльність Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... преподавательів на базі школи, РМК (ММК)” (обсягом 36 годин). У “Творчій книзі вчителя” відображається участь преподавателя у боті шкільного та районного методичного об’єднання та районних (міських) методичних заходах, вивчення проблематики та Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... результативності цієї інноваційної діяльності дає змогу запланувати окремі питання для розгляду на конференції з обміну досвіду вже під час навчання на курсах підвищення кваліфікації.


Додаток 4


Міністерство освіти і науки

Управління освіти і науки

Полтавської обласної Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... державної адміністрації

Полтавський обласний інститут післядипломної преподавательічно освіти

ім. М.В. Остроградського


^ ТВОРЧА Книга ВЧИТЕЛЯ

________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________

(спеціальність, навчальний заклад, район)

________________________________________________________

для навчання на курсах підвищення кваліфікації за денною

(дистанційною, індивідуальною) формах


за Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... спеціальністю_________________________________

з проблеми______________________________________

терміном з___________по____________


Звіт

про навчально-методичну боту в школі
^ Форма роботи

Виконана бота

1.

Підвищення фахового та загальноосвітнього, культурного рівня (опрацьована література, відвідано культурно-освітніх заходів).
2.

Відвідування уроків, виховних заходів (школа, тема, клас, учитель Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення...). Короткі висновки.
3.

Проведення відкритих уроків, виховних заходів

Оцінка.
4.

Участь у боті шкільного методичного об’єднання (чи інша форма роботи). Результативність.
Всього:

18 год.Директор школи (П.І.Б.)


Звіт

про навчально-методичну Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... боту на базі районного (міського) методичного кабінету
^ Форма роботи

Виконана бота

1.

Участь у боті районного методичного об’єднання, семінару, творчої групи (назва, неувязка). Результативність.
2.

Розроблено методичних матеріалів. Де використано? (конференція, виставки, ярмарки, тощо).
3.

Участь у районних (міських) методичних Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... заходах (олімпіади, конкурси, змагання). Результативність.
Всього:

18 год.Завідувач РМК (П.І.Б.)


ІІІ. Результати роботи на курсах підвищення кваліфікації преподавательічних працівниківп/п

Назва модулю навчального плану

Дата заліку

^ Відмітка про результати

1.

Філософія освіти та інформаційні технології2.

Удосконалення Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... професійної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти3.

Менеджмент освіти4.

Функціональна підготовка5.

Організаційні заняттяНа конференції з обміну досвідом______________виступив (ла) з питання

(дата)


_____________________________________________________________________

Підпис методиста-координатора

^ IV. Післякурсова бота

 1. Які знання (преподавательічні технології, досвід, інновації), одержані під Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... час курсів підвищення кваліфікації, будуть запроваджені в практику преподавательічної діяльності_______________________________________________________________________________________________________________

 2. Які науково-методичні проблеми, що викликали зацікавлення, будуть у планах самоосвітньої діяльності у міжкурсовий період:

______________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис вчителя

Підпис методиста-куратора

^ V. Міжкурсова бота

 1. Визначена головна тема Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... (неувязка) діяльності вчителя у міжкурсовий період:__________________________________________________________________________________________________________________

Підпис директора школи

 1. Головні напрямки (завдання) міжкурсової роботи вчителя

_______________________________________________________________

Підпис вчителя

Підпис методиста РМК


Змістовний модуль 1

Теоретичні основи медіаграмотності

(Вибіркова частина для преподавательічних працівників)


Тема 1. Медіаосвіта (медіаграмотність) як навчальна Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... дисципліна освітньо-професійної програми підготовки преподавательічних і науково-педагогічних працівників.


Зміст і основні завдання медіаосвіти, її зв’язок із соціальною преподавательікою, психологією, філософією, культурологією, іншими гуманітарними навчальними дисциплінами. Методологічні та світоглядні установки стосовно інформатизації освіти Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення.... інтегрально-філософський аналіз категорій: “медіаосвіта”, “медіапедагогіка”, “медіаграмотність”, “медіакультура”. Функції медіаосвіти у здійсненні виховних завдань у навчальних закладах.

Місце медіаосвіти в процесі професійної підготовки преподавательічних працівників. Класифікація та функції сучасних Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення... медіа за соціально-педагогічними критеріями: місце використання (індивідуальні, групові, масові, робочі та ін.), змісту інформації (ідеологічні, політичні, морально-виховні, пізнавально-навчаючі, естетичні, економічні, екологічні), функціям та цілям використання (отримання інформації, освіти, спілкування Навчально-тематичний план - Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення..., соціальне управління тощо), розвитку впливу на особистість (розвиток кругозору, самопізнання, самонавчання, соціалізація та ін.).


 • oldrussian.ru/mantech-seaport-team-capabilitiesexperience-18.html
 • oldrussian.ru/resource-scarcity-spurs-innovation-preventing-war-warming-now-average-temperature-10.html
 • oldrussian.ru/418-bibliotheca-sacra-october-december-1992-faculty-gordon-edubiblical-studies-dept.html
 • oldrussian.ru/wellington-the-iron-duke-leading-importers-exporter-distributors-booksellers-publishers-of-pakistan.html
 • oldrussian.ru/vogulsk-pel-pelnyaki-kolduni-pelmeni-russkie-pelmeni-luchshie-recepti.html
 • oldrussian.ru/subject-travel-accounts-1700h-or-1800h-ahlha-9-24-07.html
 • oldrussian.ru/ankenko-g-bojcan-l-f-ganecka-l-v-praktikum-z-leksikolog-angljsko-movi.html
 • oldrussian.ru/bobir-oleksandr-vasilovich-docent-kandidat-flologchnih-nauk-cherngvskij-derzhavnij-pedagogchnij-unversitet.html
 • oldrussian.ru/ii-research-achievements-in-2007-preface.html
 • oldrussian.ru/congratulations-on-making-it-onto-a-placement-with-international-service-as-part-of-the-international-citizen-service-volunteering-scheme-5.html
 • oldrussian.ru/vibori-prezidenta-ingushetii-korporaciya-rossiya-i-kgb-vo-vremena-prezidenta-putina.html
 • oldrussian.ru/glava-4-sekreti-poiska-v-internete-internet-tryuki-i-effekti.html
 • oldrussian.ru/nozick-will-accept-nothing-but-a-minimal-state-since-others-are-committed-to-illicit-transfers-of-goods-and-thus-to-violations-of-rights-23.html
 • oldrussian.ru/-kurs-denna-forma-navchannya-grupa-11a.html
 • oldrussian.ru/university-of-oklahoma-11.html
 • oldrussian.ru/-4-analz-poltiki-yak-nstrument-demokrat-plan-vstup-4-rozdl-sho-take-analz-poltiki-10-viznachennya-termnv.html
 • oldrussian.ru/strategic-brand-management-mo907-accounting-theory-fu-901.html
 • oldrussian.ru/shturm-pamira-istoriya-gumanoidnih-civilizacij-zemli.html
 • oldrussian.ru/5forma-svyazi-proizvoditelej-v-tovarnom-hozyajstve-rabochaya-kniga-po-obshestvovedeniyu-politicheskaya-ekonomiya.html
 • oldrussian.ru/dopomoga-pri-opkah-obmerzannyah-shoku-pamo-rokah-v-oseredkah-urazhennya-vnasldok-nadzvichajnih-situacj-velika-klkst-urazhenih-mozhe-otrimati-opki-obmerzannya-shok-vtratiti-svdomst.html