Навчальна програма дисципліни “соціологія” для всіх напрямів підготовки Ухвалено Методичною комісією Програму рекомендовано
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор


_______ Ю.І. Якименко

“___” _______________ 2008р.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

“СОЦІОЛОГІЯ”

для всіх напрямів підготовки


Ухвалено Методичною комісією Програму рекомендовано

університету кафедрою політології,

соціології та соціальної

Протокол № _ від___________2008 р. роботи

Протокол № 6 від 27 лютого 2008 року.

Заступник голови Методичної комісії Завідувач кафедри

________ І.О. Мікульонок ________ Л.М.Димитрова


Київ-2008


І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Навчальна програма дисципліни “Соціологія” є складовою стандарту вищої освіти, розробленої для НТУУ “КПІ”. Вона визначає роль і значення соціології у підготовці та майбутній діяльності фахівця, формулюванні навчально – пізнавальних проблем, що сприяють становленню рис творчої особи. Зміст навчання з соціології встановлює систему знань, умінь і навичок з дисципліни, якими повинні володіти студенти. Зазначені компоненти навчальної програми є конкретним визначенням цілей навчання, на досягнення яких спрямовані зусилля сумісної діяльності педагогів і студентів.

Навчальна програма розроблена згідно з вимогами освітньо – професійних програм (ОПП) підготовки фахівців та навчальних планів. Навчальна програма дисципліни передбачає проведення модульного контролю, щоб забезпечити формування певних здатностей та умінь, що зазначені в ОПП, перевірки отриманих знань з тематики.

При розробці навчальної програми враховано перспективні напрями розвитку соціологічної науки, забезпечено наступність та єдність гуманітарної і професійно – практичної підготовки студентів, забезпечено міждисциплінарні зв’язки.

МЕТА КУРСУ – сформувати у студентів – майбутніх фахівців систему знань, здатностей та умінь у соціальній діяльності, що дає можливість оволодіти систематизованими науковими знаннями про суспільство, методиками його соціологічного дослідження і, таким чином, підвищувати рівень професійної культури.


^ ЗМІСТ ЗДАТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ НТУУ “КПІ”, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, ТА СИСТЕМА УМІНЬ, ЩО ЇХ ВІДОБРАЖАЄ:

Шифри здатності та уміння

Зміст здатності студентів – випускників вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та уміння, що їх відображає:

3.07

Проводити соціологічні дослідження в умовах виробничої діяльності:

3.07.01

- на основі аналізу виробничого завдання визначити мету емпіричного соціологічного дослідження;

3.07.02

–залежно від визначеної мети обрати адекватну їй технологію соціологічного дослідження;

3.07.03

– провести дослідження за обраною технологією;

3.07.04

– за відповідними методиками провести аналіз результатів дослідження.

3.08

Врахувати суспільні відносини при здійсненні діяльності:

3.08.01

– у процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові методи емпіричного соціологічного дослідження, визначати характеристики суспільної реальності.
^ В умовах виробничої або побутової діяльності:

3.08.02

– на основі аналізу результатів дослідження, використовуючи базові ознаки і типологію суспільства, визначати тип суспільства у конкретній державі, його мобільність та маргінальність.

3.08.03

– на основі аналізу результатів соціологічного дослідження, літератур про стратифікацію суспільства визначати його структуру та класифікувати характеристики розвитку суспільної системи конкретної держави;

3.08.04

– на основі аналізу результатів соціологічного дослідження, літератури про стратифікацію суспільства визначати його структуру та класифікувати характеристики розвитку суспільної системи конкретної держави;

3.08.05

– на основі аналізу державних нормативно-правових документів про суспільні об`єднання, програмних документів суспільних об`єднань, використовуючи критерії класифікації суспільних об`єднань і рухів, визначати тип конкретного суспільного об`єднання та його місце в соціальній структурі державі;

3.08.07

– на основі аналізу результатів власних спостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, встановлювати соціальний статус учасників спільної діяльності;

3.08.08

– визначати стан і дієздатність трудового колективу.^ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

ТА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ.

Форма навчання
Семестри


Кредити / год.

Розподіл за видами занять

Семестрова атестація

Лекції

Семі-нарські заняття

СРС

Денна

5, 6

2 / 72

18

18

36

Залік

Заочна

5, 6

2 / 72

8

4

60

Залік


ІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.


Курс “Соціологія” складається з системи блоків змістовних модулів згідно ОПП, з розподілом на розділи і теми:

Розділ 1. Методологічні і прикладні засади соціології.

Тема 1.1. Соціологія як теорія та методологія соціологічних досліджень.

Тема 1.2. Програма соціологічного дослідження. Сутність і структура програми соціологічного дослідження.

Тема 1.3. Соціальна структура суспільства.

Тема 1.4. Базисні компоненти соціального життя.


Контрольна робота з розділу 1.


Розділ 2. Спеціальні і галузеві соціологічні теорії.

Тема 2.1. Людина й суспільство.

Тема 2.2. Соціологія особистості.

Тема 2.3.Соціологія праці.

Тема 2.4. Соціологія сім’ї та вільного часу.


Контрольна робота з розділу 2.

Підготовка до заліку.


ІІІ. ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.


Вивчення учбових матеріалів на семінарських заняттях з соціології дає можливість студентам отримати глибокі знання про суспільне життя. Це дає можливість стати більш компетентними у нагальних питаннях його розвитку та опанувати сучасні методи самостійного аналізу соціальних фактів і явищ в українському суспільстві.

На семінарських заняттях викладачами обов’язково проводиться модульний контроль засвоєння знань з різних тем дисципліни "Соціологія". Це дозволяє їм систематично контролювати роботу студентів під час лекцій, а також організовувати їх підготовку до виконання самостійного завдання, складання конспекту, проведення соціологічного дослідження та інше.


^ Тема 1. Програма соціологічного дослідження.

Питання семінарського заняття “Програма соціологічного дослідження”:

1.1 Теоретико-методологічний і організаційно-методичний розділи програми, її основні частини.

1.2. Стратегія дослідницького пошуку: розвідувальний, аналітичний і робочий етапи соціологічного дослідження.

1.3. Процедури вибірки одиниць опитування і спостереження, їх типи і обсяг.

  1. Розробка проекту програми конкретного соціологічного дослідження по запропонованій темі (теоретична і процедурна частини).


Рекомендована література: 7, 16, 22, 24, 25, 35, 37, 44, 47.


Тема 2. Соціологія особистості.

Питання семінарського заняття “Соціологія особистості”:

2.1. Соціологічні теорії особистості.

2.2. Соціальні статуси, соціальні ролі та направленість особистості.

2.3. Соціалізація особистості як процес взаємодії особи і соціального середовища.

2.4. Розробка проекту програми соціологічного дослідження по цій проблемі.


Рекомендована література: 6, 14, 17, 23, 47.


Тема 3. Соціологія праці.

Питання семінарського заняття “Соціологія праці”:

  1. Праця як соціальне явище і система трудових відносин в українському суспільстві.

  2. Зміст інженерної праці і особливості формування мотивації до праці у студентської молоді.

  3. Зміст, структура і функції трудової поведінки працівників в організаціях.

  4. Трудові конфлікти та шляхи їх регулювання.


Рекомендована література: 2, 4, 8, 15, 47, 51.


^ ІV. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (РЕФЕРАТ).

Під час навчання студентам буде запропонована тематика рефератів відповідно вимог стандарту з соціології для ВНЗ.

Основні цілі складання реферату: сформувати у студентів практичні навички роботи по організації соціологічного дослідження, складання програми та анкети, проведення опитування та оформлення результатів.


 1. Предмет, структура і функції соціології.

 2. Становлення і тенденції розвитку світової і української соціологічної думки.

 3. Соціологічні дослідження як інструмент пізнання соціальної реальності.

 4. Програма і методика конкретного соціологічного дослідження.

 5. Методика і процедури збору, аналізу соціологічної інформації, розробки звіту і рекомендацій, їх впровадження у практичній діяльності.

 6. Роль соціологічних досліджень у вивченні актуальних проблем і прогнозуванні розвитку соціальних явищ і процесів в українському суспільстві.

 7. Зміст основних понять: ”структура”, “стратифікація”, ”мобільність”, “маргінальність”.

 8. Основні тенденції розвитку соціальної структури українського суспільства, умови і напрямки реформування.

 9. Основні елементи соціальної структури суспільства.

 10. Джерела і фактори стратифікації, мобільності і маргінальності в українському суспільстві.

 11. Зміст поняття “соціальний інститут”, типологія соціальних інститутів, їх функції у суспільстві.

 12. Різновиди соціальних інститутів, їх сутність.

 13. Основні різновиди соціальних спільностей в українському суспільстві, умови і напрямки їх формування.

 14. Класифікація соціальних спільностей у суспільстві, їх функції

 15. Характеристика особистості як об`єкта і суб`єкта соціальних відносин.

 16. Соціалізація особистості і проблеми регулювання і саморегулювання поведінки, статус і роль особистості у суспільстві.

 17. Особа як об`єкт і суб`єкт соціальних відносин і діяльності.

 18. Соціальні риси особи, їх формування у практичній діяльності і спілкуванні.

 19. Проблеми трудової діяльності і соціальної активності особи (на прикладі учбової і майбутньої професійної поведінки студентів).

 20. Молодь і її роль у суспільному житті.

 21. Молодь на ринку праці, шляхи працевлаштування і соціального захисту.

 22. Праця як соціальне явище, її зміст та характер.

 23. Методи соціологічного дослідження праці і трудових відносин в організаціях.

 24. Трудовий процес як об`єкт соціологічного пізнання.

 25. Трудові відносини, їх оптимізація в українському суспільстві.

 26. Мотивація праці молоді, форми та методи її стимулювання.

 27. Професійна підготовка молоді та значення освіти в її удосконаленні.

 28. Формування громадянської позиції молоді в сучасних умовах.

 29. Молодіжний рух в українському суспільстві: стан та тенденції розвитку.

 30. Громадські молодіжні організації та їх роль у соціальному захисті молоді.

 31. Державна молодіжна політика в Україні: стан і перспективи.

 32. Зміст і особливості освіти як соціального інституту.

 33. Основні елементи соціальної структури українського суспільства: статусні верстви населення.

34. Молодіжна сім`я як об`єкт соціологічного дослідження.


^ V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

У програмі передбачено вивчення студентами базових категорій соціолгії з усіх запропонованих тем, програми і методики соціологічного дослідження за тематикою. З метою формування у студентів – мвайбутніх фахівців професійних здатностей та умінь у соціальній діяльності на заняттях викладачі застосовують традиційні методики викладання загалдьних університетських дисциплін гуманітарного порофілю (лекції, семінари, написання рефератів, обговорення їх на заняттях). Проводяться також анкетування студентів з різних проблем діяльності КПІ та його структурних підрозділів.

На заняттях з соціології застосовуються новітні технології навчання, а саме:^ VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.


VІ.І. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА.

 1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М. : Изд. МГУ, 1993- 346с.

 2. Барвінський А.О. Соціологія. Курс лекцій для студентів. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 3. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. Соціологія. Навч. посібник. – Київ: Вид-во Європейського університету. – 2003. – 245 с.

 4. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. Пер. с фр. – М., Канон,1995- 201с.

 5. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології: від античності до початку ХХст. - К., Вища школа, 1993- 211с.

 6. Как провести социологическое исследование. Под ред. М.Горшкова, Ф. Шереги. – М., Политиздат,1990- 195с.

 7. Краткий словарь по социологии. – М., Изд-во полит.л-ры, 1989- 477с.

 8. Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Введение в социологию: Учеб-метод. пособие – К.: МУП, 1996- 340с.

 9. Основи соціології: Конспект лекцій, За ред. М.Карпенка.- К., КПІ, 1993- 193с.

 10. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. Навч. пос. – К.: Лібра, 2000. – 256 с.

 11. Піча В.М. Соціологія: Загальний курс. - К. Тандем, 1996- 314с.

 12. Полторак В.А. Соціологія. Основи соціології праці та управління: Конспект лекцій для студентів. –Дн-К.: Арт-Прес, 1997- 232с.

 13. Процес социального исследования: вопросы, методологии, методики. Под ред. Ю. Волкова, - М., Прогресс,1995- 576с.

 1. Пшеничнюк О.В., Романовська О.В. Соціологія: Посібник для підготовки до іспитів. - К. : Вид. Паливода А.В., 2005.-170с.

 1. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., Знання, 1995- 292.

 2. Смелзер Н. Социология. – М., Феникс, 1994- 311с.

 3. Современная западная социология. Словарь. – М., Изд-во иностр. Л-ры,1990- 469с.

 4. Сорокин П.А. Система социологии в 2-х томах – М., Наука, 1993- 519с.

 5. Социологический справочник, - К., Изд-во полит. л-ры,1990- 382с.

 6. Социологический энциклопедический словарь. Под ред. Г. Осипова . – М., ИНФРА-М-Норма,1998- 576с.

 7. Социология молодежи: Учебное пособие. Под ред. В. Лисовского. – С-Пб.,1996- 342с.

 8. Социология труда: Учебник для ВУЗов. Под ред. Н. Дряхлова. – М., Мысль,1993- 313с.

 9. Социология: наука об обществе: Учебное пособие для вузов. Под ред. В. Андрущенко, Н. Горлача. – Харьков., Рубикон, 1996- 472с.

 10. Соціологічна думка в Україні: Навчальний посібник. – К., Знання, 1996- 311с.

 11. Соціологія: Курс лекцій. За ред. Є. Безродного. – К., Зання,1994- 219с.

 12. Тернер Дж. Структура социологической теории. М., Прогрес, 1985- 223с.

 13. Фролов С.С. Основы социологии. – М., Логос,1997- 314с.

 14. Харчева В.Г. Основы социологии. – М., Логос, 1997- 326с.

 15. Ядов В.А.. Стратегия социологического иследования. – М., Наука, 1999- 364с.

 16. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. Харків - Константа, 1996- 357с.


^ VІ.ІІ. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Гідденс Е. Соціологія. Пер. з англ. - К., 1996- 386с.

 2. Западно-Европейская социология ХІХ – нач. ХХ века. – М.: Издание Международного Университета Бизнеса и Управления, 2000. – 520с.

 3. История социологии в Западной Европе и США. – М.: ИНФРА, 2000. - 576с.

 4. История социологии. Учебник. – М.: Гардарики, 2004. – 608с.

 5. Кравченко А.И. Прикладная социология и менеджмент: Учебн. пособие. – М., Изд-во МГУ,1995- 301с.

 6. Кравченко А.И. Социология: Хрестоматия. – М., Изд-во МГУ,1997- 476с.

 7. Маркович Д.Ж. Общая социология. Учебник для вузов. – М., Канон,1998- 394с.

 8. Математика в социологии. Моделирование и обработка информации. Под ред. Агонбегяна А.. – М., Наука, 1996- 314с.

 9. Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. – М., Изд-во МГУ,1997- 496с.

 10. Паніна Н.А. Технологія соціологічного дослідження. – К., Тандем,1996- 232с.

 11. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст.: Посібник. – К., Знання,1996- 346с.

 12. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К., Тандем,1996- 290с.

 13. Радугин А..А., Радугин А.К. Социология: Курс лекций. – М., Интеллект, 1996- 442с.

 14. Система социологического знания: Учеб. пособие. сост. Г.В.Щекин. – К.,1998.

 15. Социология на пороге ХХI века : новые направления исследований. Под ред. Григорьева С.И. – М., Интеллект,1998- 411с.

 16. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. – М., Наука,1998- 349с.

 17. Туленков Н.В. Введение в теорию и практику менеджмента. Учебн. пособие. – К., МАУП, 1998-491с.

 18. Черниш Н.І. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, Кольварія,1996-312с.

 19. Шаповал М. Загальна соціологія. – К., УЦДК,1996- 291с.

 20. Щекин Г.В. Теория социального управления: Монография.- Киев. : МАУП, 1996.-417с.Навчальна програма з соціології складена на основі освітньо-професійної програми СВО всіх напрямів підготовки.

Навчальна програма складена на кафедрі політології, соціології та соціальної роботи.

Розробники програми:

 1. Доктор філософських наук, проф. Л.М.Димитрова.

 2. Канд. філос. наук, доц. В.В.Павловський._________ /Димитрова Л.М./


_________ /Павловський В.В./

 • oldrussian.ru/14-model-prijnyattya-upravlnskih-rshen-rozdl-1-teoretichn-problemi-udoskonalennya-prijnyattya-rshen-na-osnov-danih-33.html
 • oldrussian.ru/encyclopdia-britannica-almanac-2008-electronic-resource-13.html
 • oldrussian.ru/zvezdnie-vrata-shestaya-rasa-i-nibiru.html
 • oldrussian.ru/magsterska-programa-admnstrativnij-menedzhment-marketing-v-sistem-antikrizovogo-upravlnnya-nazva-stornka-6.html
 • oldrussian.ru/about-the-compliance-of-the-academic-staff-with-the-criteria-established-for-the-accreditation-of-the-highest-educational-institution.html
 • oldrussian.ru/1-introduction-purpose-of-this-study-project-demonstrating-excellence.html
 • oldrussian.ru/mzhnarodnij-solomonv-unversitet.html
 • oldrussian.ru/paraquat-part-iv-draft-information-sheets.html
 • oldrussian.ru/firstov-sa-perspektivi-rozvitku-materaloznavstva-2-chervnya-2006-r.html
 • oldrussian.ru/10istoriya-razvitiya-vzglyadov-na-psihicheskie-yavleniya-shpargalka-po-obshej-psihologii.html
 • oldrussian.ru/program-a-vstupnogo-viprobuvannya-z-nozemno-movi-angljsko-dlya-napryamu-pdgotovki-flologya-leksika.html
 • oldrussian.ru/temi-referativnih-povdomlen-do-semnarskih-zanyat-navchalno-metodichnij-kompleks-z-navchalno-disciplni-osnovi.html
 • oldrussian.ru/derzhavnij-standart-bazovo-povno-zagalno-seredno-osvti-dal-derzhavnij-standart-rozroblenij-vdpovdno-do-meti-zagalno-seredno-osvti-v-ukran.html
 • oldrussian.ru/4-yaka-neobhdna-osvta-dlya-vstupu-na-navchannya-za-rznimi-osvtno-kvalfkacjnimi-rvnyami.html
 • oldrussian.ru/chapter-11-richard-hoagland-seminar-at-brevard-community-college.html
 • oldrussian.ru/dritten-reich-inhalt-vorwort-s-7.html
 • oldrussian.ru/32vziskanie-denezhnih-summ-ili-istrebovanie-imushestva-ot-dolzhnika-shpargalka-po-notariatu.html
 • oldrussian.ru/posters-monday-tuesday-june-2-3-2008-the-great-hall-jasper-park-lodge-morning.html
 • oldrussian.ru/avantages-pour-lutilisateur-final-52-54-quai-de-dion-bouton-92806-puteaux.html
 • oldrussian.ru/dow-but-williams-doesnt-have-a-geographer-involved-illick-selected-geographers-on-film-transcriptions-61.html