Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.


ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМ. Е.О. ДІДОРЕНКА


КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для курсантів 2 курсу факультету кримінальної міліції, факультету міліції громадської безпеки та слідчо-криміналістичного факультету


Донецьк 2011

УДК 343.3/7(075.8) Рекомендовано до Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. друку методичною радою ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка


ББК 67.99(2)8я7 Протокол №1 від 14 вересня 2010 року


Х 87


Кримінальне право: Навчально-методичні матеріали з курсу «Кримінальне право» (Загальна та Особлива частина) для курсантів факультету кримінальної міліції Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту., факультету міліції громадської безпеки та слідчо-криміналістичного факультету / Укладач Н.Б. Хлистова; Кафедра кримінального права та кримінології. – Донецьк, 2011. – 75 с.


Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, перечень Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.


Укладач: Хлистова Н.Б. викладач кафедри кримінального права та кримінології ДЮІ ЛДУВС, к.ю.н.


Рецензенти: Пустовіт О.В. начальник сектору УДСБЕЗ УМВС Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. України на Донецькій залізниці, підполковник міліції, кандидат юридичних наук

Барбашова Н.В. начальник МРЕВ №3 м. Донецька, підполковник міліції


© Хлистова Н.Б.

© ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Останніми роками Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. в Україні спостерігається певне зростан­ня злочинності, особливо організованої, насильницької та ко­рисливої, яке зумовлено переломним періодом розвитку Ук­раїни і деякими негативними факторами, що ставить перед державою серйозні завдання боротьби з Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. цим соціальним яви­щем. Необхідно добиватися припинення її зростання, а потім й істотного скорочення. З цією метою держава вживає певні політичні, економічні, організаційні, законодавчі та інші входи. Юридичною базою боротьби зі злочинністю є кримінальне Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. зако­нодавство. Щоб це законодавство було досить ефективним, потрібно його верно застосовувати, слід ґрунтовно і гли­боко вивчати для того, щоб добре знати і втілювати у практичній діяльності.

Мета модуля полягає Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. у формуванні глибоких теоретичних знань з курсу Кримінальне право України, а також набуття практичних навичок застосування одержаних теоретичних знань у правоохоронній діяльності.

Основні завдання модуля: вміти вільно орієнтуватися у нормах Кримінального Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. Кодексу України, знати головні загальнотеоретичні положення науки кримінального права.


Предмет модуля: діюче кримінальне законодавство України, його історія, перспективи розвитку, наукові теорії та доктрини.

В итогі вивчення модуля «Кримінальне право України» курсанти повинні знати: основні загальнотеоретичні Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. положення науки кримінального права, сутність кримінально-правових інститутів, осознать та категорій; практику застосування окремих норм Загальної частини КК України; вміти: вільно орієнтуватися у нормах загальної частини КК України; проводити самостійний аналіз Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. діючого законодавства та практики його застосування на основі вивчення положень кримінально-правової науки.


Зміст модулів

3 семестр

Модуль 1

Тема №1. Поняття, предмет, способ, завдання, система та принципи кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту..

Тема №2. Поняття злочину. Класифікація злочинів.

Тема №3. Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття складу злочину.

Тема №4. Об’єкт злочину.

Тема №5. Об’єктивна сторона злочину.

Тема №6. Суб’єкт злочину.

Тема №7. Суб’єктивна сторона злочину.


Модуль 2

Тема Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. №8. Стадії вчинення злочину.

Тема №9. Співучасть у злочині

Тема №10. Множинність злочинів.

Тема №11. Обставини, що виключають злочинність діяння.


4 семестр

Модуль 1

Тема №12. Звільнення від кримінальної відповідальності

Тема №13. Поняття і мета покарання. Система і види покарань.

Тема Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. №14. Призначення покарання.

Тема №15. Звільнення від покарання та його відбування. Судимість.

Тема №16. Примусові входи медичного нраву та примусове лікування.

Тема №17. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Тема №18. Злочини проти основ національної безпеки України Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.. Злочини в сфері охорони державної таємниці недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

Тема №19. Злочини проти життя та здоров’я особи.

Тема №20. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

Тема №21. Злочини проти статевої Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. свободи та статевої недоторканості особи.

Тема №22. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Тема №23. Злочини проти власності.

Тема №24. Злочини в сфері господарської діяльності.

Тема №25. Злочини проти Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. довкілля. Злочини в сфері використання електронно-обчислювальних машин (компьютер’ютерів), систем та компьютер’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

Тема №26. Злочини проти громадської безпеки та безпеки виробництва

Модуль 2

Тема №27. Загальна Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. черта злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту і особливості їх кваліфікації

Тема №28. Злочини проти громадського порядку та моральності.

Тема №29. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. здоров’я населення.

Тема №30. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

Тема №31. Злочини у сфері службової діяльності

Тема № 32 Злочини проти правосуддя


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

курсу «Кримінальне право»

3-й семестр№№ тем


Найменування Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. розділів та тем


Всього


Кількість годин по видам занять

Всього

ауд.

Лекції

Семінари

Практичні

Лабораторні

Курсові роботи

Контр. роботи

Самостійна бота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1.

Модуль №1

Поняття, предмет, способ, завдання, система та принципи кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність.


15


8


4
4
-
-

-


7

2.

Поняття злочину. Класифікація злочинів.


11

4

2

2

-


7


3.

Кримінальна відповідальність та її Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. підстави. Поняття складу злочину.


11


4


2


2

7

4.

Об’єкт злочину.

11

4

2

2

7

5.

Об’єктивна сторона злочину.

11

4

2

2

7

6.

Суб’єкт злочину.

11

4

2

2

7

7.

Суб’єктивна сторона злочину.

15

8

4

4

7

8.

Модуль №2

Стадії вчинення злочину.15

8

4

4

7

9

Співучасть у злочині

15

8

4

4

7

10.

Множинність злочинів.

15

8

4

4

7

11.

Обставини, що виключають злочинність Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. діяння.

14

8

4

4

6
ВСЬОГО

144

68

34

34

76
Підсумковий контроль –залік (Загальна частина)^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

курсу «Кримінальне право»

4 семестр


№ з/п

Найменування розділів і тем

Кількість годин за видами занять

Всього

Всього ауд.

Лек.

Сем.

Прак.

Курс.

Сам. роб.

12.

^ МОДУЛЬ №1

Звільнення від кримінальної відповідальності

8

4

2

2

-

-

4

13

Поняття і мета Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. покарання. Система і види покарань.

12

8

4

4

-

-

4

14

Призначення покарання.


16

8

4

4

-

-

8

15

Звільнення від покарання та його відбування.Судимість.

16

8

4

4

-

-

8

16

Примусові входи медичного нраву та примусове лікування.


8

4

2

2

-

-

4

17

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.


8

4

2

2

-

-

4


18

Злочини проти основ Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. національної безпеки України. Злочини в сфері охорони державної таємниці недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.


12


4


2


2


-


-


8

19

Злочини проти життя та здоров’я особи.

20

12

6

6

-

-

8

20

Злочини проти волі, честі та гідності особи.

12

4

2

2

-

-

8

21

Злочини проти Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. статевої свободи та статевої недоторканості особи.

12

4

2

2

-

-

8

22

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

12

4

2

2

-

-

8

23

Злочини проти власності.

20

12


6

6

-

-

8

24

Злочини в сфері господарської діяльності.

16

8

4

4

-

-

8

25

Злочини проти довкілля. Злочини в сфері використання Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. електронно-обчислювальних машин (компьютер’ютерів), систем та компьютер’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

12

4

2

2

-

-

8

26

Злочини проти громадської безпеки та безпеки виробництва


12

4

2

2

-

-

827

^ МОДУЛЬ №2

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.


12


4


2


2


-


-


8

28

Злочини Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. проти громадського порядку та моральності.

12

4

2

2

-

-

8

29

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

16

8

4

4

-

-

8

30.

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.’єднань громадян.

16

8

4

4

-

-

8

31

Злочини у сфері службової діяльності.

16

8

4

4

-

-

8

32.

Злочини проти правосуддя.

16

8

4

4

-

-

8

ВСЬОГО
284

132

66

66
Курсова

бота

152

ІСПИТ^ Загальні методичні рекомендації щодо вивчення

Особливої частини Кримінального права України


Програма дисципліни «Кримінальне право» призначена для підготовки спецiалiстiв-юристiв, розроблена Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. згідно з навчальним планом, передбачає вивчення основних положень науки кримінального права та кримінального законодавства.

Дисципліна «Кримінальне право» складається із Загальної та Особливої частин. Передбачає вивчення кримінального законодавства України, його принципів, підстав кримінальної вiдповiдальностi та загальних Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. положень ознак злочину, ознак окремих злочинів, правил їхньої квалiфiкацiї, вiдокремлення злочинiв один вiд 1-го та сумiжних з ними дiянь, систему, види кримiнальних покарань, пiдстави та порядок призначення покарань, умови Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi, її замiну заходами примусового впливу, погашення та зняття судимостi.

Згiдно з тематичним планом основнi види занять становлять лекцii, семiнари, практичнi заняття, контрольнi роботи, екзамени.


Починаючи підготовку до заняття Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту., курсанти повинні


ЗНАТИ :


ВМІТИ :


У процесi навчання курсанти зобов’язані показати теоретичнi знання вивченого курсу кримiнального права та вмiння поєднати їх з практикою роботи в ОВС взагалі та у ДПС зокрема.

Для успiшного вивчення Особливої Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. частини Кримінального права курсанти зобов’язанi глибоко засвоїти чинне кримiнальне законодавство, верно розумiти основнi положення, поняття й iнститути кримінального права, що є пiдставою для дотримання законностi в практичнiй дiяльностi.

Готуючись до заняття Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту., треба враховувати, що при викладеннi деяких питань необхiдно розкрити змiст положень Конституцiї України, окремих постанов Пленумiв Верховного Суду України, Правил дорожнього руху, закону України „Про транспорт”.

Передусiм необхiдно зазначити, що Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. це норми, якi встановлюють пiдставу для кримiнальної вiдповiдальностi.

Кримiнальне право має свій предмет регулювання – це суспiльнi відносини, якi виникають у зв’язку зі скоєнням злочину між суб’єктами цих вiдносин i державою Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. в особі її правоохоронних органiв.

Розглядаючи питання про завдання кримінального права, необхідно підкреслити, що вони випливають із функцiй Української держави, тобто їхня основна мета – захист суспiльства вiд злочинних посягань та встановлення соцiальної справедливостi.

Курсанти повинні Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. звернути увагу на те, що завдання кримiнального права сформульованi в Конституцiї України.

Курсантам передусiм необхiдно знати, що кримiнальне право є сукупнiстю норм, встановлених законом, який визначає ознаки злочинiв, а також види Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. та розмiри покарань, що можуть бути призначенi особi, яка скоїла злочин.

Досить нередко курсанти, вiдповiдаючи на питання, залишають поза увагою важливi змiни та доповнення, внесенi до кримiнального законодавства за останнi роки.

Знання Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. чинного законодавства та iнших нормативних актiв, а також постанов Пленуму Верховного Суду України, мають велике значення при застосуваннi кримiнальних законiв у правоохороннiй дiяльностi ОВС, змiцненнi правопорядку та органiзації безпеки дорожнього руху Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту..

Курсант факультету безпеки дорожнього руху особливо має знати поняття злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту, їх загальну черта та види. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих злочинів. Види об’єктів. Проблеми систематизації Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. юридичних складів злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Особливості та проблеми застосування норм кримінального законодавства при кваліфікації злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Шляхи вдосконалення кримінального законодавства щодо Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. юридичних складів злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Курсант факультету безпеки дорожнього руху має бути спроможним дати кримінально-правову характеристику таким злочинам, як злочинне порушення діючих на транспорті правил, порушення правил безпеки руху Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. або експлуатації залізничного, аква чи повітряного транспорту, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, порушення правил, норм і эталонів, що стосуються убезпечення дорожнього руху.

Фахiвець Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.-юрист повинен умiти верно тлумачити та застосовувати закони, дослiджувати та юридично точно квалiфiкувати рiзнi злочини, приймати правовi рiшення в точнiй вiдповiдностi до закону, складати нормативнi й iндивiдуальнi правовi акти, узагальнювати Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. юридичну практику щодо запобiгання злочинам, змiцнення правопорядку, пропаганди законiв і правового виховання громадян, а також мати iншi вмiння та навички, якi дозволяють квалiфiковано здiйснювати професiйну юридичну дiяльнiсть.

Рекомендовано при підготовці до заняття Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. використовувати кримiнальний кодекс видання 2009 р. Для бiльш повного та докладного одержання консультацiй і рекомендацiй з питань теми кримiнального права рекомендується використовувати підручники за редакцією В.В. Сташиса, Е.Л.Стрельцова, М.І.Мельника, М.І Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.. Коржанського та методичнi рекомендацiї з підготовки до практичних та семiнарських занять, а також альбоми схем.


^ Cписок скорочень


ВВСУ – Вісник Верховного Суду України;

ВВР – Відомості Верховної Ради України (до № 40 1991 року Верховної Ради Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. УРСР);

ВКСУ – Вісник Конституційного Суду України;

ВСУ – Верховний Трибунал України;

^ ГУ – Глас України;

ЗП України – Збірник постанов Уряду України;

ЗУ – Закони України;

КК України – Кримінальний кодекс України;

КПК України – Кримінально процесуальний кодекс України Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.;

^ ОВУ – Офіційний вісник України;

ПВСУ – Пленум Верховного Суду України;

ПУ – Право України;

Постанови... Т. 1 – Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963 – 2000): Офіц. вид.: У 2-х т. / За заг.ред. В. Ф. Бойка. – К.: А.С Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту..К., 2000.– Т. 1 – 328 с.;

Постанови... Т. 2 – Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963 – 2000):Офіц. вид.: У 2-х т. / За заг.ред. В. Ф. Бойка. – К.: А.С.К., 2000.– Т. 2. – 424 с.;

РП – Радянське право;

УК – Урядовий Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. кур’єр;

ЦК України – Цивільний кодекс України;

^ ЦПК України – Цивільний процесуальний кодекс України;

ЮВУ – Юридичний вісник України;

ЮП – Юридична практика.


Зразок розв’язання задачі з Особливої частини кримінального права.

Задачка


Петруня, Чекалін Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. і Щекальов утворили стійку групу, розробили план розбійних нападів на окремих громадян і розподілили між собою функції. Для нападів їм була потрібна зброя. Щоб заволодіти зброєю та боєзапасами до неї Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту., вони напали на працівника приватної охоронної фірми Шумова, який повертався до офісу фірми після вечірнього чергування. Діючи за заздалегідь розробленим планом, Петруня штовхнув Шумова в неосвітлену частину підземного переходу, де вже чекав Щекальов, а той Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. ударив потерпілого уламком труби по голові. Чекалін у цей час спостерігав за тим, що відбувається. Если Шумов упав, вони обшукали його та забрали пістолет «ТТ» і дві обойми набоїв. Шумов помер Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. на місці події. Після цього, продовжуючи реалізовувати розроблений раніше план, Петруня, Чекалін і Щекальов вчинили три напади на окремих громадян: демонструючи пістолет і погрожуючи вбивством, вони відбирали в потерпілих гроші, коштовності, верхній Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. одяг. Під час останнього нападу вони, діючи без попередньої змови, зґвалтували малолітню Зінкевич, а потім за пропозицією Петруні, щоб приховати вчинені щодо неї злочини, вбили її.

Рішення

1. Уточнення та попередня Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. оцінка фактичних обставин.

 1. Нанесення удару трубою по голові та погибель Шумова на місці події (показники локалізації та сили удару) свідчать про наявність у суб’єктів принаймні прямого невизначеного наміру щодо будь-яких суспільно небезпечних Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. наслідків для життя чи здоров’я потерпілого, в тому числі і його смерті.

 2. Після заволодіння зброєю Шумова та принаймні до вчинення останнього нападу (включно) мав місце певний проміжок часу, протягом якого існувала стійка Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту., озброєна, організована група, а Петруня, Чекалін і Щекальов були її учасниками (членами).

 3. В умовах задачі не зазначена вартість майна, вилученого в потерпілих під час розбійних нападів; вважатимемо, що ця Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. вартість не досягає показників кваліфікуючих ознак «у величавых розмірах» та «в особливо величавых розмірах».

 4. В умовах задачі не зазначено, яким чином було здійснено зґвалтування; вважатимемо, що фізичне насильство до потерпілої в Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. процесі зґвалтування не застосовувалось, а мала місце та сама (така сама) погроза вбивством, що й при розбої.

 5. Під час зґвалтування суб’єкти принаймні могли та повинні були допускати, що вчиняють статевий акт з Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. малолітньою; таке саме психічне ставлення до віку потерпілої було й при вчиненні умисного вбивства.

2. Проміжні висновки щодо видів та особливостей злочинів, ознаки яких вбачаються в діяннях суб’єктів.

2.1. Вчинені суб’єктами Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. дії в поєднанні з іншими фактичними обставинами містять ознаки злочинів, передбачених статтями 115, 152, 187, 257, 262, 263 КК.

2.2. Всі злочини є закінченими; всі злочини, за винятком зґвалтування, вчинені в співучасті «особливого роду» – організованою групою, яка Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. з урахуванням її озброєності набуває нраву банди; за умовами задачі зґвалтування вчинено без попередньої змови (ситуаційно), тобто має місце вчинення злочину «групою осіб».

3. Обґрунтування кримінально-правової кваліфікації (кваліфікації злочинів) з Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. використанням основних правозастосовних аргументів.

 1. Щодо кваліфікації дій суб’єктів за ст. 257 КК – див. пт 16-25 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розглядання судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» від 23 грудня Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. 2005 р. № 13.

 2. Щодо співвідношення бандитизму з іншими злочинами, які здійснюються бандою, – див. п. 26 названої вище постанови від 23 грудня 2005 р. № 13 .

3.3. Щодо кваліфікації бандитизму за сукупністю зі злочином, передбаченим ст. 262 КК, – див Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.. п. 26 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими запасами, вибуховими речовинами вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» від 26 квітня 2002 р. № 3.

3.4. Щодо кваліфікації умисного Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. вбивства Шумова за пт 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК, а також за сукупністю зі злочином, передбаченим ст. 262 КК, – див. п. 10,16 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. та здоров’я особи» від 7 свирепого 2003 р. № 2.

3.5.Щодо кваліфікації зґвалтування та наступного умисного вбивства Зінькевич за сукупністю злочинів – див. п. 14 названої вище постанови від 7 свирепого 2003 р. № 2.

3.6.Щодо кваліфікації умисного вбивства Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. Зінькевич за пт 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК, а також щодо остаточної кваліфікації двох умисних убивств за обтяжуючих обставин – див. відповідно п. 15, 16 постанови від 7 свирепого 2003 р. № 2.

3.7.Щодо інкримінування суб’єктам кваліфікуючих ознак з Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.ґвалтування «групою осіб» та «малолітньої» – див. абзац 1 п. 13 та п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про зґвалтування та інші статеві злочини» від 27 березня 1992 р. № 4.

4.Обґрунтування кримінально Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.-правової кваліфікації з позицій теорії кримінального права.

 1. Бандитизм – так званий складений злочин, тому аналізується співвідношення його юридичного складу з юридичними складами інших злочинів, що вчиняються при створенні банди та під час Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. здійснення нею нападів, вирішується в межах конкуренції частин і цілого.
  В цьому випадку діє, зокрема, таке правило: злочини, за які законом встановлено більш сувору відповідальність, ніж за бандитизм, кваліфікуються за сукупністю з Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. ним, а всі інші злочини охоплюються його юридичним складом (такий підхід сформульований у підпунк­ті 3.2 цього розв’язання, хоча з теоретичного погляду за сукупністю з бандитизмом мають кваліфікуватись і ті злочини, за які законом встановлено Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. таку саму відповідальність, як і за бандитизм). Саме це правило зумовлює, з 1-го боку, кваліфікацію за сукупністю з бандитизмом обох умисних убивств за обтяжуючих обставин, розбоїв, передбачених ч. 4 ст. 187 КК, розбою з Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. метою викрадення вогнепальної зброї та боєзапасів до неї за обтяжуючих обставин, зґвалтування малолітньої, а з іншого – «поглинання» юридичним складом бандитизму злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК.

 2. Конкуренція частин і цілого має місце Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. також при кваліфікації навмисного вбивства Шумова в процесі розбою з метою викрадення вогнепальної зброї та боєзапасів до неї та при кваліфікації зґвалтування, що супроводжувалося погрозою вбивством. При
  цьому в Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. першому випадку така конкуренція «переростає» в сукупність злочинів, в другому – юридичний склад зґвалтування («ціле») охоплює погрозу вбивством («частину») і вона не ді100є самостійної кваліфікації.

 3. При кваліфікації розбою з метою викрадення Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. вогнепальної зброї та боєзапасів до неї виникає конкуренція загальної (ч. 4 ст. 187 КК) та спеціальної (ч. З ст. 262 КК) кримінально-правових норм. Пріоритет має спеціальна норма.

 4. Як було зазначено в п. 2.2 розв’язання, всі злочини, що Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. інкримінуються суб’єктам, за винятком зґвалтування, вчинені організованою групою. Ця обставина має своє безпосереднє відображення при кваліфікації бандитизму (де вона є однією з ознак банди), а також розбоїв Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. (ч. 4 ст. 187 КК) та розбою з метою викрадення вогнепальної зброї та боєзапасів до неї (ч. З ст. 262 КК) – у двох ос­танніх випадках суб’єктам інкримінується кваліфікуюча ознака «організованою групою».

Юридичні склади інших злочинів, інкримінованих Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. суб’єктам, не передбачають як кваліфікуючу ознаку (обтяжуючу обставину) їхнього вчинення організованою групою. Тому при кваліфікації обох умисних убивств суб’єктам інкримінується кваліфікуюча ознака «за попереднім зговором групою осіб». При кваліфікації Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. зґвалтування – відповідно до разумов задачі – суб’єктам інкримінується кваліфікуюча ознака «групою осіб».

4.5. Два вчинені суб’єктами навмисні вбивства за обтяжуючих обставин, хоч «набір» цих обтяжуючих обставин у кожного з их різний Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту., утворюють не сукупність, а повторність злочинів. Тому в остаточній кваліфікації навмисні вбивства відображені одним юридичним складом злочину, який включає ті пт ч. 2 ст. 115 КК, які передбачають усі обтяжуючі обставини обох навмисних Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. вбивств, у тому числі п. 13, який вказує на їхню повторність.

5. Формула кримінально-правової кваліфікації (кваліфікації злочинів). Дії Петруні, Чекаліна та Щекальова необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 257; ч. 3 ст. 262; ч. 4 ст. 187; ч Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.. 4 ст. 152; пт 2, 6, 9, 12 і 13 ч.2 ст. 115 КК України.

6. Юридичне формулювання обвинувачення. Петруня, Чекалін і Щекальов вчинили: організацію озброєної банди з метою нападу на окремих осіб, участь у такій банді та участь Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. у вчинюваному нею нападі (ст. 257 КК); розбій з метою викрадення вогнепальної зброї, бойових запасів до неї, вчинений організованою групою (ч. 3 ст. 262 КК); статеві зносини з погрозою застосування фізичного насильства – зґвалтування, вчинене групою Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. осіб щодо малолітньої (ч. 4 ст. 152 КК); навмисне вбивство малолітньої дитини з корисливих мотивів, вчинене з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила навмисне вбивство (пт 2, 6, 9, 12 і 13 ч Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.. 2 ст. 115 КК).


З В Е Р Н І Т Ь У В А Г У!

Кількість балів. Вимоги оцінювання


Контроль успішності навчальної діяльності курсанта поєднує контрольні входи й аналітичну боту. Академічні успіхи курсанта визначаються Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. за допомогою контрольних заходів, передбачених навчальним планом, з обов'язковим переведенням підсумкових оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS. Контрольні входи включають у для себя поточний, модульний (рубіжний) та підсумковий Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. контроль. Аналітична бота проводиться з метою визначення якості навчального процесу; результати аналізу використовуються для подальшого підвищення рівня навчальної та навчально-методичної роботи учасників навчального процесу.

^ Поточний контроль.

До форм поточного контролю Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. належить оцінювання:

- рівня знань під час семінарських, практичних занять;

- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, разумінь і Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. навичок курсантом з кожного окремого модуля навчальної дисципліни. У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань і їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журнальчиків обліку відвідування занять курсантами Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. та їх успішності.

Бали за виконання індивідуальних завдань виставляються в журнали обліку відвідування занять курсантами та їх успішність окремою графою. Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових модульних оцінок.

Рубіжний модульний контроль.

Рубіжний Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. модульний контроль визначає якість виконаної курсантом навчальної роботи з певного залікового модуля та виставляється за сукупними підсумками поточної, успішності, уключаючи виконану самостійну боту та складений модуль-контроль (позитивна оцінка якого є обов'язковою Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.).

Підсумковий контроль.

Підсумковий контроль виставляється як сума оцінок з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових залікових модулів.

^ Всього за плодами роботи на семінарських та практичних Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. заняттях курсанти можуть набрати 30 балів.

Бали за боту на семінарських та практичних заняттях отримуються відповідно до накопичувальної системи.

^ Відповіді оцінюються за чотирьохрівневою системою.

Кожен курсант за семінарське та практичне заняття оцінюється за Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. 4-х бальною системою, при цьому знання оцінюються:
К =

сума отриманих оцінок (балів)

* 30

=

округлити (0,6*кількість групових занять)*5 1. ^ Система Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. оцінки знань за модулями

Позволить:

по-перше, уніфікувати оцінювання в межах всього інституту;

по-друге, системно працювати курсанту на заняттях;

по-третє, позволить факультету відслідковувати поточну успішність курсанта.

Передбачає:
вид контролю

кількість балів для екзаменаційних дисциплін

методика розрахунку балів

Бота на семінарському, удобному занятті

30 балів

за відповідною формулою

Самостійна бота

20 балів

формулює кафедра

Модульний контроль

40 балів (20+20)
Підсумковий контроль (екзамен)

10

- переведення итогів модульного контролю з бальної системи Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. оцінювання у національну:

^ МК при max 20 балах

19 – 20 балів – «5» відмінно

16 – 18 балів – «4» добре

10 – 15 балів – «3» задовільно


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Кожен курсант має право самостійно обрати для для себя вид самостійної роботи з кожної навчальної теми. В самостійну Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. боту не заходить підготовка до семінарського заняття. Всього за плодами самостійної роботи курсанти очень можуть одержати 30 балів. Види самостійної роботи оцінюються таким чином:


№ п/п

Вид роботи

Кількість балів

1.

Конспект питань за означеною Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. темою, які не були розглянуті на лекції

0,5

2.

Письмові відповіді на питання до самостійної роботи

1

3.

Реферат за питаннями навчальної теми (залежно від якості оформлення та змісту)

1-2

4.

Графічні схеми чи таблиці з питань теми

1

5.

Реферування наукових статей (не менше Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. трьох) з теми

2

6.

Складання тестів з означеної теми (15 тестових питань, з яких: 11 простих питань, 2 складних, 1 задачка (з відповіддю)

2

7.

Літературний огляд з означеної теми (наявність більш 20 джерел, з яких не менш, як п’ятнадцять Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. видані в останній рік-два з наданням відповідних ксерокопій з періодичних видань)

3

8.

Складання задач чи письмових вправ з навчальної теми (5 задач з обґрунтованою відповіддю)

3

9.

Презентація навчальної теми (окремого питання теми), плакат Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.-схема або таблиця (формат А-1 чи А-2) чи відео-сюжет з теми (залежно від якості та змісту)

6-10

10.

Рішення запропонованих задач (вправ)

2

11.

Інші додаткові завдання (за наявністю у самостійній боті)

2


Курсант повинен виконувати Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. самостійну боту з кожної теми навчальної дисципліни. У разі відсутності жодного виду роботи з однієї теми зараховується 80% від загальної набраної кількості балів, з двох тем – 60% і так отдалі.

У разі ідентичності Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. змісту самостійної роботи у двох або більше курсантів бали їм не зараховуються.

Якщо курсант набрав згідно із означеними видами робіт понад 30 балів, то вони йому не зараховуються, за винятком того, якщо буде Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. набрано понад 50 балів. В останньому випадку курсант або студент за рішенням викладача або начальника кафедри може отримати ще 10 балів в якості «контролю участі».


Критерії оцінювання самостійної роботи


1.Конспект питань за означеною темою, які не Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. були розглянуті на лекції.

Для з’ясування переліку питань курсанту необхідно звернутися до робочої програми дисципліни. Для заліку цього виду самостійної роботи необхідно зробити конспект не менш як двох питань теми Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.. Вміти усно доповісти зміст законспектованого. Конспект повинен бути логічно-послідовним, повним та мати посилання на використані літературні джерела.


2. ^ Письмові відповіді на питання для самостійної роботи.

Цей від самостійної роботи є Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. систематизованим та таким, що відповідає її змісту, грамотним та самостійним викладом студентом, курсантом основних відомостей з питань, що відображають його розуміння певних наукових заморочек.

Відповіді на означені питання повинні бути повними, мати посилання Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. на літературні джерела, норми чинного законодавства. Відповіді повинні бути підготовлені не менш, ніж на два питання, запропоновані для самостійної роботи з відповідної теми.

3. ^ Реферат за питаннями навчальної теми.

Підготовка рефератів є першим кроком у Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. науково-дослідній боті курсантів частиною їх самостійної роботи з додатковою літературою з курсу, джерелами нормативної бази. Реферат повинен бути самостійним висвітленням запропонованої теми, давати уявлення про відповідні проблемні питання та свідчити про Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. отримані знання создателя в цій сфері.

Для з’ясування теми реферату курсанту необхідно звернутися до переліку рефератів, які надаються у навчально-методичних матеріалах з дисципліни. Самостійно обрати тему і добре попрацювати над Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. її змістом.

Обравши тему, слід відшукати у списку рекомендованої літератури необхідні джерела. Після вивчення обов’язкових джерел доповнити їх літературними джерелами, які самостійно було вивчено та проаналізовано.

Отдалі, залежно від наявного матеріалу Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту., необхідно скласти план реферату, згідно з яким буде викладено зміст розглянутої проблеми.

Реферат потребує належного оформлення згідно з існуючими эталонами. Він починається з титульної сторінки. На другій сторінці необхідно розмістити план Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. реферату. З третьої сторінки починається викладення основного тексту реферату. У кінці роботи слід навести перечень використаної літератури (не менш 5 джерел).

Реферат не повинен бути плагіатом з мережі Інтернету або сканованим текстом Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.. У разі порушення цих разумов реферат не приймається і не оцінюється.

У тексті реферату повинно бути чітко визначена думка создателя, його ставлення для розглянутого питання, пропозиції щодо розв’язання означеної проблеми.

Під час Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. підготовки реферату необхідно показати вміння працювати з літературою, аналізувати норми чинного законодавства, використовувати наукові джерела та правозастосовчу практику, робити обґрунтовані висновки.

Орієнтовний обсяг реферату – до 12 сторінок компьютер’ютерного або до 15-20 сторінок рукописного Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. тексту формату А4. Текст друкується або пишеться лише на одній сторінці листа хорошо, якщо відруки акуратно, крупним, розбірливим почерком, з полями на лівому боці, а також зверху, знизу – 20 мм, на Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. правому боці – 10 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5.

Будь-які скорочення слів, осознать у викладі роботи (в заголовках, підзаголовках, плані, тексті, посиланнях на джерела тощо) крім загальноприйнятих (наприклад, КК, КПК, ст.) неприпустимі Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.. Надання текста реферату, викладеного з помилками, безграмотно, брудно, без полів, нерозбірливим для читання почерком, чи з неприпустимими скороченнями слів тягне за собою його повернення.

У боті повинен бути титульний лист Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту., на якому зазначається: найменування інституту; найменування кафедри; найменування навчальної дисципліни; тема; прізвище та ініціали создателя; курс, факультет та номер його навчальної групи; місце (мі100) та рік виконання роботи.

Сторінки реферату необхідно пронумерувати Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. в верхній частині аркуша. Нумерація сторінок виновата бути суцільною по всій боті. Першою сторінкою є титульний лист. У боті повинні бути вступ, висновок, перечень літературних джерел. Кожне питання роботи повинно розпочинатися з Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. нової сторінки.

Реферат повинен бути підписаний создателем на останній сторінці після списку літератури. Також треба зазначити дату (число, місяць та рік фактичної підготовки роботи).

Критеріями оцінки реферату, визначення правильності його виконання є Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. правильність вирішення завдань, відповідність ступеню розробки питань, повнота охоплення літературних джерел, творчий підхід создателя, додержання методичних рекомендацій, використання правової статистики.


4. Графічні схеми чи таблиці з питань теми.

Графічні схеми або таблиці виконуються на Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. бумагі формату А-4. Мова тексту – українська. Кількість наочного матеріалу не менш 10. Для підготовки плакатів пропонуємо використовувати компьютер’ютерну техніку. Текст повинен науково, стилічно та технічно вітредактований, та збережений на електронному носії, який Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. надається викладачу. Плакати повинні відповідати принципу наочності.

У схемах та таблицях надається стислий виклад актуальних питань навчальних тем. Зміст схем чи таблиць за необхідністю студент, курсант може обговорити з викладачем.


5. ^ Реферування наукових статей (не Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. менше трьох) з теми.

Реферування повинно бути самостійним, творчим науковим дослідженням, давати уявлення про проблемні питання та свідчити про отримані глибокі знання курсанта в означеній сфері. Під час реферування Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. наукових статей необхідно показати вміння працювати з літературою, аналізувати норми чинного законодавства, використовувати наукові джерела та правозастосовчу практику, робити обґрунтовані висновки.

Для работи з реферуванням необхідно знайти три наукової статті з животрепещущеї теми кримінально Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.-виконавчого права. По кожній з статті необхідно надати текст думки создателя, завдання, які ставить перед собою науковець з розв’язання проблеми. Висловити своє ставлення до цієї думки, роз’яснити таке Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. ставлення. Зробити узагальнений висновок за структурою:

- що мені стало відомо з цих публікацій;

- моя власна позиція з питань, які розглядаються у статті;

- удобна та наукова значимість означеного питання;

- мої пропозиції щодо розв’язання наукової Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. проблеми.

Результати реферування оформити письмово, пропонуємо частково додержуватися порядку оформлення реферату.


6. ^ Складання тестів з означеної теми.

Для проведення цього виду самостійної роботи курсанту необхідно добре засвоїти матеріал тем навчальної Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. дисципліни. Підготувати найбільш цікаві та актуальні питання з обраної теми таким чином, щоб одне тестове завдання з теми не достаточно 15 питань, з яких: 11 простих питань, 2 складних, 1 задачка (з підготовленою повною, обґрунтованою відповіддю згідно Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. чинного законодавства). До кожного теоретичного питання надається три варіанта відповідей, один з яких є совершенно точно вірним. Прості питання тестового завдання повинні відповідати програмним питанням дисципліни. Для підготовки складних питань необхідно звернутися до Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. вивчення додаткової літератури, розглянути існуючі наукові точки зору на означену делему.


7. ^ Літературний огляд з зазначеної теми.

Для підготовки літературного огляду з зазначеної теми необхідно ознайомитися з переліком літератури, яка Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. надається в навчально-методичних матеріалах з курсу «Кримінальне право». Метою цього виду самостійної роботи є опанування курсантами навичок роботи з фондами навчальної літератури бібліотеки.

Необхідно доповнити наданий в навчально-методичних матеріалах з курсу перелік Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. літературних джерел. Зараховується як самостійна бота доповнення запропонованого переліку більш, ніж десятьма джерелами, з яких не менш, як 7 джерел видані в останній рік-два з наданням відповідних ксерокопій з періодичних видань. Література виновата Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. бути оформлена згідно з вимогами ВАК України, які були наведені у бюлетені ВАК України № 3 за 2008 рік.


8. ^ Складання задач чи письмових вправ з навчальної теми.

Складання задач (письмових вправ) повинно бути Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. самостійним, творчим видом роботи курсанта, давати уявлення про проблемні питання та свідчити про отримані глибокі знання курсанта в означеній сфері.

Необхідно підготувати 5 задач (завдань) та надати обґрунтовані відповіді на запропоновані задачі (завдання). Ці Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. завдання повинні мати достатньо високий рівень складності, щоб для з’ясування відповіді на завдання курсанту необхідно було звернутися до додаткової літератури або декількох нормативних актів, які регламентують означене питання.


9. Презентація навчальної теми Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. (окремого питання теми), плакат-схема або таблиця (формат А-1 чи А-2) чи відео-сюжет з теми (оцінюється залежно від якості та змісту).

Презентація навчальної теми (окремого питання теми) – це творче завдання, яке Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. пов’язане з логіко-наглядним опрацюванням теми, питання відповідного навчального курсу.

Презентація провинна бути виконана в програмі Microsoft Office PowerPoint. Необхідно підготувата не менш як 10 слайдів, які логічно пов’язані Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. між собою з животрепещущеї проблеми теми. Мова слайдів – українська. Зміст – текст, схеми, таблиці, відео-сюжети. Слайди повинні бути наглядними, містить у собі основні питання, проблеми навчальної теми.

Плакат-схема або таблиця виконуються на бумагі Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. формату А-1 чи А-2. Мова тексту – українська. Кількість наочного матеріалу не менш 3. Для підготовки плакатів доцільно використовувати компьютер’ютерну техніку.

Відео-сюжет (відеосюжети) повинен відповідати питанням теми навчальної дисципліни Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.. Займати не більш ніж 15-20 хвилин.

Зміст презентації, відео-сюжету або плакату потрібно обговорити з викладачом, надавши єскизи майбутнього проекту роботи.

Презентації, схеми, відео-сюжет з тем курсу кожен курсант може зробити не більше, ніж Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. з двох тем курсу (інші не зараховуються).


10. ^ Рішення запропонованих задач (вправ).

Для з’ясування задач (вправ) курсанту необхідно звернутися до змісту самостійної роботи. По кожній темі навчальної дисципліни надаються задачі, які Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. повинні бути з’ясовані згідно чинного законодавства України. Відповідь виновата бути повною, аргументованою.


11. Інші додаткові завдання (за наявністю у самостійній боті).

Для з’ясування темы додаткових завдань курсанту необхідно звернутися до Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. змісту самостійної роботи та обрати запропоновані завдання.

Виконання додаткових завдань потребує ретельного вивчення означеної теми та узагальнення отриманих знань (навиків).

Приклад такового завдання: У вигляді запропонованої таблиці наведіть загальні положення юридичних підстав звільнення Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту. засуджених від відбування покарання:
Назва підстави

звільнення від

відбування

покарання

Правова регламентація


Орган (установа), які приймають рішення про звільнення

Формальні

підстави

звільнення

Матеріальні

підстави

звільнення

Юридичні

наслідки

звільненняФорму виконання запропонованого завдання можна змінити, якщо це допоможе більш ґрунтовно з Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять, список навчальної та спеціальної літератури до всіх тем, питання до іспиту.’ясувати завдання.


Якщо курсант не обрав з 11 наданих варіантів свій вид самостійної роботи, йому потрібно за консультацією звернутися до викладача, який проводить семінарські заняття.

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


3 семестр


 • oldrussian.ru/aktualn-pitannya-teoretichno-medicini-mnsterstvo-ohoroni-zdorov-ya-ukrani-mnsterstvo-osvti-nauki-molod.html
 • oldrussian.ru/voorwoord-6.html
 • oldrussian.ru/10-via-xx-settembre-50129-firenze-italia.html
 • oldrussian.ru/4-navchalno-metodichn-materali-z-disciplni-robocha-navchalna-programa-navchalno-disciplni-dzherela-elektrichno.html
 • oldrussian.ru/krediti-ta-h-klasifkacya.html
 • oldrussian.ru/shufrich-n-zamst-peredmovi-shdnoukranskomu-naconalnomu-84-shanovn-naukovc.html
 • oldrussian.ru/glava-dvenadcataya-sem-yazikov-boga.html
 • oldrussian.ru/after-the-ball-was-over.html
 • oldrussian.ru/television-news-and-american-intervention-in-somalia-the-myth-of-a-media-driven-foreign-policy.html
 • oldrussian.ru/hronika-revolyucii-evangelie-ot-robespera.html
 • oldrussian.ru/125-york-memorandum-book-pt-iii-1388-1493-1915-the-university-of-huddersfield.html
 • oldrussian.ru/racionalnij-obraz-zhizni-glavnij-faktor-dolgoletiya-obraz-zhizni-i-zdorove.html
 • oldrussian.ru/title-the-reality-of-the-psyche-the-proceedings-joseph-b-2.html
 • oldrussian.ru/unit-v-banking-and-business-unit-i.html
 • oldrussian.ru/68osnovnie-pravila-konstitucionnogo-sudoproizvodstva-konstitucionnoe-pravo-rossijskoj-federacii-shpargalka.html
 • oldrussian.ru/1000-eyes-of-dr-mabuse-1960-25.html
 • oldrussian.ru/key-qualification.html
 • oldrussian.ru/3701-osnovi-vihovannya-navchalna-lteratura.html
 • oldrussian.ru/2010-4-443--7.html
 • oldrussian.ru/do-druku-materali-knigi-zhurnali-rozdatkov-lyustrativn-materali-peredayutsya-lishe-pslya-pogodzhennya-dizajnu-z-zamovnikom.html