МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ - Програми для загальноосвітніх навчальних закладів рідна мова
^ МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

УСНИЙ/ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ, УСНИЙ/ПИСЬМОВИЙ ТВІР


1. Перевіряється здатність учня:

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається (усно чи письмово);

б) демонструвати вміння:

— виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи матеріал на головний і другорядний;

— викладати матеріал логічно, послідовно;

— використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови;

— додержувати єдності стилю мовлення;

в) виявляти своє ставлення до предмету висловлювання, розуміти можливість різних тлумачень тієї самої проблеми;

г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема:

— трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її стисло, вибірково, своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо відповідно до задуму висловлювання;

— створювати оригінальний текст певного стилю мовлення;

— аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові докази;

— викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство лексичних і граматичних засобів;

Організація контролю здійснюється за одним із двох варіантів. ^ Варіант перший: усі учні виконують роботу самостійно. Варіант другий: учні складають висловлювання на основі диференційованого підходу (для першого рівня пропонуються докладні допоміжні матеріали, для другого — допоміжні матеріали загального характеру, а для одержання балів третього і четвертого рівня необхідно написати переказ чи твір самостійно).

Перевірка здатності усно переказувати чи створювати текст здійснюється індивідуально: вчитель пропонує певне завдання (переказати зміст матеріалу докладно, стисло, вибірково, самостійно створити висловлювання на відповідну тему) і дає учневі час на підготовку.

Перевірка здатності письмово переказувати чи створювати текст здійснюється фронтально: учням пропонується переказати прочитаний учителем (за традиційною методикою) чи самостійно прочитаний текст чи інший матеріал для переказу або самостійно написати твір.

^ 2. Матеріал для контрольного завдання

А. Переказ.

Матеріалом для переказу (усного/письмового) можуть бути: текст, що читається вчителем, або попередньо опрацьований текст, самостійно прочитаний матеріал з газети, журналу, епізод кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні події, народні звичаї тощо.

У тому разі, коли матеріал читається безпосередньо перед контрольною роботою, обсяг тексту орієнтовно визначається так:Клас

Кількість слів

5-й

100-150

6-й

150-200

7-й

200-250

8-й

250-300

9-й

300-350

10-й

350-400

11-й

350-450

Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути в 1,5—2 рази більшим за обсяг тексту для докладного переказу.

Якщо для контрольної роботи використовуються інші джерела, то матеріал добирається так, щоб обсяг переказу міг бути в межах пропонованих для певного класу норм.

Тривалість звучання усного переказу — 3—5 хвилин.

^ Переказ із творчим завданням є перехідним різновидом навчальної роботи учня, що містить ознаки і переказу і твору.

Матеріалом для цього виду роботи може бути текст, що читається вчителем, або попередньо опрацьований текст: самостійно прочитаний матеріал з газети, журналу, епізод кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні події, народні звичаї тощо, а також завдання, що передбачає написання творчої роботи, пов'язаної із змістом переказу. Обсяг творчого завдання до переказу, виконаного письмово:


Клас

Кількість слів
5-й

90-120
6-й

120-160
7-й

150-200
8-й

200-250
9-й

250-300
10-й

300-350
11-й

350-400 і більше
Б. Твір.

Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, сформульована на основі попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та проаналізованого художнього твору, а також пропоновані для окремих учнів допоміжні матеріали (якщо обирається варіант диференційованого підходу до оцінювання).
3. ^ Одиниця контролю: усне/письмове висловлювання учнів.

Обсяг письмового твору, складеного учнем, орієнтовно визначається так:

Клас

Кількість сторінок
5-й

0,5-1,0
6-й

1,0-1,5
7-й

1,5-2,0
8-й

2,0-2,5
9-й

2,5-3,0
10-й

3,0-3,5
11-й

3,0-3,5

4. Оцінювання

У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму (мовне оформлення). За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку, за зміст, а також якість мовного оформлення (орієнтовно, спираючись на досвід учителя і не підраховуючи помилок, — зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в усному мовленні).

^ За письмове висловлювання виставляють також одну оцінку: на основі підрахунку допущених недоліків за зміст та помилок за мовне оформлення, враховуючи їх співвідношення.

^ КРИТЕРІЇ УСНОГО/ПИСЬМОВОГО

МОНОЛОГІЧНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ


Рівень


Бали


Характеристика змісту переказів і творів


Грамотність


Початковий

(Бали цього рівня одержують учні, в яких виникають значні труднощі в

складанні усних і письмових висловлювань)


1


Учень будує лише окремі, не пов'язані між собою речення;

лексика висловлювання дуже бідна*.


17— 18 і більше /7— 8/4


2


Учень будує лише окремі фрагменти висловлювання, лексика і граматична будова мовлення бідна й одноманітна.


15-16/7-8/4


3


За обсягом робота становить менше половини норми; висловлювання не є завершеним текстом, хибує на непослідовність викладу, пропуск фрагментів важливих для розуміння думки, лексика і граматична будова збіднені.


13—14/7/4


Рівень

Бали

^ Характеристика змісту переказів і творів

Грамотність

Середній

(Бали цього рівня заслуговують учні, які будують текст, що за критерієм обсягу, повноти відтворення інформації і зв'язності значною мірою задовольняє норму, але за іншими критеріями результати істотно нижчі)4

Усне чи письмове висловлювання за обсягом становить дещо більше половини норми і характеризується уже певною завершеністю, зв'язністю, проте є недоліки за рядом показників (до семи), наприклад: характеризується неповнотою і поверховістю в розкритті теми; порушенням послідовності викладу; не розрізняється основна та другорядна інформація; добір слів не завжди вдалий (у разі переказу не використано авторську лексику).

11-12/5-6/3

5

За обсягом робота наближається до норми, в цілому є завершеною, тема значною мірою розкрита, але трапляються недоліки за рядом показників (до шести): роботі властива поверховість у висвітленні теми, основна думка не проглядається, бракує єдності стилю та ін.

9-10/5-6/3
6

За обсягом висловлювання сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв'язний, але робота характеризується недоліками за кількома показниками (до п'яти ): помітний її репродуктивний характер, відсутня самостійність суджень, їх аргументованість, добір слів не завжди вдалий тощо.

7-8/5/3

Достатній

(Бали цього рівня заслуговують учні, які досить вправно будують текст за більшістю критеріїв, але за деякими з них ще припускаються недоліків)


7

Учень самостійно створює достатньо повний, зв'язний, з елементами самостійних суджень текст (у разі переказу — з урахуванням виду переказу), вдало добираються лексичні засоби (в разі переказу — використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), але в роботі є недоліки (до чотирьох), наприклад: відхилення від теми, порушення послідовності її викладу, головна думка не аргументується тощо.

5-6/3-

4/2

8

Учень самостійно будує достатньо повно (в разі переказу — з урахуванням виду переказу), осмислене, самостійно і в цілому вдало написане висловлювання, проте трапляються ще недоліки за певними показниками (до трьох).

3-4/3-4/2

Рівень

Бали

^ Характеристика змісту переказів і творів

Грамотність
9

Учень самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст (у разі переказу — з урахуванням виду переказу); розкриває тему, висловлює головну думку (в разі переказу — авторську позицію); вдало добирає лексичні засоби (в разі переказу — використовує авторські засоби виразності, образності мовлення); однак припускається окремих недоліків (за двома показниками): здебільшого це відсутність виразної особистісної позиції чи належної її аргументації тощо.

1+1 (не гру-ба)/3/2

Високий

(Бали цього рівня заслуговують учні, які вправно за змістом і формою будують текст: висловлюють і аргументують свою думку вміють зіставити різні погляди на той самий предмет, оцінити аргументи на їх доказ, обрати один із них, окрім того пристосовують висловлювання до особливостей певної мовленнєвої ситуації, комунікативного завдання)10

Учень самостійно будує послідовний, повний (у разі переказу — з урахуванням виду переказу) текст, враховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему (в разі переказу — зіставляє свою позицію з авторською), робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додержанням стильової єдності і виразності тексту, але за одним з критеріїв допущено недолік.

1/2/1

11

Учень самостійно будує послідовний, повний (у разі переказу — з урахуванням виду переказу) текст, враховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, зіставляє її з думками своїх однокласників (в разі переказу — враховує авторську позицію), вміє пов'язати обговорюваний предмет з власним життєвим досвідом, добирає переконливі докази для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв'язувати певні життєві проблеми; робота в цілому відзначаться багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю.

1 (не гру-ба)/1/1

12

Учень самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації та адресата мовлення; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, усвідомлює можливості використання тієї чи іншої інформації для розв'язання певних життєвих проблем; робота в цілому відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю.

0/0/0

*Окрім того, оцінюючи усне висловлювання, враховують наявність відхилень від орфоепічних норм, правильність інтонування речень; в письмових висловлюваннях — наявність: 1) орфографічних та пунктуаційних помилок, які підраховуються сумарно, без диференціації (перша позиція); 2) лексичних, граматичних (друга позиція); 3) стилістичних (третя позиція).


Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу чи твору, додається кількість балів за мовне оформлення, і їхня сума ділиться на два. При цьому якщо частка не є цілим числом, то вона округлюється в бік більшого числа.


^ III. ЧИТАННЯ

ЧИТАННЯ ВГОЛОС

1. Перевіряється здатність учня:

а) демонструвати певний рівень розуміння прочитаного;

б) виявляти вміння:

— читати із достатньою швидкістю, плавно, з гарною дикцією, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм;

в) виражати з допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту, стилю тексту, авторський задум;

г) пристосовувати читання до особливостей слухачів (ступеня підготовки, зацікавленості даною темою тощо).

Перевірка вміння читати вголос здійснюється індивідуально: вчитель дає учневі текст, опрацьований на попередніх уроках, деякий час на підготовку і пропонує прочитати цей текст перед класом.

2. ^ Матеріал для контрольного завдання: знайомий учневі текст, дібраний відповідно до вимог програми для кожного класу; текст добирається з таким розрахунком, щоб час його озвучення (за нормативною швидкістю) окремим учнем дорівнював 1—2 хвилинам (для читання слід пропонувати невеликі тексти, відносно завершені уривки творів або порівняно великий текст, розділений на частини, які читаються кількома учнями послідовно).

3. ^ Одиниця контролю: озвучений учнем текст (швидкість читання у звичайному для усного мовлення темпі — 80 - 120 слів за хвилину).

4. Оцінювання.


Критерії оцінюванняРівень

Бали

^ Характеристика читання

Початковий

(Бали цього рівня одержують учні, які читають дуже повільно, припускаються значної кількості помилок у структуруванні тексту і речення, прочитанні і вимові слів,

інтонуванні речень)1

Учень читає, не зв'язуючи слова між собою інтонаційно, не відділяючи одне речення від іншого, припускається значної кількості помилок на заміну, перестановку, пропуск (складів, слів); вимовляє в багатьох випадках слова відповідно до їх написання, а не до норм вимови, швидкість читання в кілька разів нижча за норми.

2

Учень читає, відриваючи окремі слова одне від одного, не завжди відділяє одне речення від іншого; припускається помилок на заміну, перестановку, пропуск (складів, слів); вимовляє в багатьох випадках слова відповідно до їх написання, а не до норм вимови; швидкість читання становить приблизно третину під норми.

3

Читання характеризується певним рівнем зв'язності, який, проте, ще недостатній, як і темп, що наближається до половини норми. Допускається ще велика кількість помилок різного характеру.

Середній

(Бали цього рівня заслуговують учні, як читають зі швидкістю, що

наближається до норми, поділяючи текст на речення, пов'язуючи слова в реченні між собою, але читають не досить плавно і виразно, припускаючись помилок в інтонуванні, вимові тощо)4

Учень читає зі швидкістю, що дещо перевищує половину норми, поділяючи текст на речення, але припускається значної кількості помилок в інтонуванні речень різних типів; у поділі речень на смислові частини неправильно ставить логічний наголос; припускається орфоепічних помилок, читання не досить плавне.

5

Учень читає зі швидкістю, що наближається до норми, в основному правильно інтонуючи кінець речення, але припускається помилок у поділі речень на смислові частини, логічному наголошуванні слів, а також в інтонуванні речень певної синтаксичної будови (за програмою відповідного класу); припускається орфоепічних помилок; читання не досить плавне.

6

Учень читає зі швидкістю, що відповідає нормі, правильно інтонуючи кінець речення, логічно наголошуючи слова, але робить окремі помилки у поділі речень на смислові частини та в інтонуванні речень певної синтаксичної будови (за програмою відповідного класу); припускається орфоепічних помилок; читання не досить плавне.

Рівень

Бали

^ Характеристика читання

Достатній

(Бали цього рівня заслуговують учні, які читають плавно, з належною швидкістю, правильно інтонують речення і поділяють їх на смислові відрізки, але припускаються певних недоліків за деякими критеріями (вираження авторського задуму, виконання комунікативного завдання, норм орфоепії, дикції)7

Учень читає зі швидкістю в межах норми, в цілому плавно, правильно інтонуючи речення певної синтаксичної будови (за програмою відповідного класу), роблячи логічні наголоси; поділ речення на смислові відрізки в цілому логічно правильний, але недостатньо виражає смислові особливості тексту; емоційне забарвлення тексту в читанні відсутнє; є орфоепічні помилки.

8

Учень читає швидко, плавно, досить правильно інтонуючи речення певних синтаксичних структур, роблячи логічні наголоси; поділ речення на смислові відрізки логічно правильний, але не завжди пристосований до особливостей слухацької аудиторії; темп, тембр, гучність читання не пов'язані з певним комунікативним завданням; емоційне забарвлення тексту наявне, але воно недостатньо виявляє авторський задум; є орфоепічні помилки.

9

Учень читає швидко, плавно, правильно інтонуючи речення різної синтаксичної будови; поділ речення на смислові відрізки та логічне наголошування слів правильні, але в окремих випадках темп, тембр, гучність читання не пов'язані з відповідним комунікативним завданням; емоційне забарвлення недостатньо виявляє авторський задум; можуть бути орфоепічні помилки.

Високий

(Бали цього рівня заслуговують учні, які читають плавно, швидко, правильно інтонують речення і поділяють їх на смислові відрізки; добре відтворюють авторський задум, стильові особливості тексту, розв'язують комунікативне завдання; читають орфоепічно правильно, з гарною дикцією)10

Учень читає виразно, з гарною дикцією; інтонація (поділ речень на смислові частини, логічне наголошування слів, мелодика речень різної синтаксичної будови), емоційне забарвлення, тембр, темп, гучність читання відтворюють авторський задум, стильові характеристики тексту, але в читанні можуть буди окремі недоліки (наприклад, недостатньо враховано комунікативне завдання, особливості слухацької аудиторії).

11

Читання учня повністю відповідає усім зазначеним вище критеріям (глибоке проникнення у зміст прочитаного, бездоганне дотримання орфоепічних, інтонаційних норм, виразна передача авторського задуму, стильових характеристик тексту, врахування комунікативного завдання, особливостей слухацької аудиторії).

12

Учень читає винятково виразно, з гарною дикцією; глибоко і тонко відтворюючи емоційне забарвлення, авторський задум, стильові характеристики тексту; вміло виконує комунікативне завдання, ви значене вчителем або самостійно. • oldrussian.ru/8-kreslennya-pro-zatverdzhennya-pravil-skladannya-podannya-zayavki-na-vinahd-ta-zayavki-na-korisnu-model-nakaz-mnsterstva.html
 • oldrussian.ru/17acquisition-of-an-additional-share-in-the-share-capital-of-ccb-ad-of-the-group-of-chimimport-ad-sofia-for-2008.html
 • oldrussian.ru/32formi-i-raznovidnosti-kulturi-shpargalka-po-sociologii.html
 • oldrussian.ru/srbne-stolttya-vk.html
 • oldrussian.ru/arquivo-28-de-pesquisas-genealgicas-11.html
 • oldrussian.ru/vmesto-poslesloviya-brosim-kurit.html
 • oldrussian.ru/49politicheskaya-socializaciya-lichnosti-shpargalka-po-politologii.html
 • oldrussian.ru/vddl-osvti-boguslavsko-rajderzhadmnstrac-rajonnij-metodichnij-kabnet-metodichnij-byuleten-dlya-vchitelv-pochatkovih-klasv.html
 • oldrussian.ru/22-general-works-scholarly-electronic-publishing-bibliography.html
 • oldrussian.ru/part-xiii-regulations-kbb-07-33-bond-allocation-industrial-development-board-of-the-parish-of-jefferson-davis.html
 • oldrussian.ru/t-ni-1because-because-of-2-cc-danh-t-lu-n-i-hi-cc-ng-t-v-i-t-i-theo-chng-ng-i-th-3-s-t-18.html
 • oldrussian.ru/komentar-do-statt-204-nezakonne-vigotovlennya-zbergannya-zbut-abo-transportuvannya-z-metoyu-zbutu-pdakciznih-tovarv.html
 • oldrussian.ru/predstavnictvom-t-a-veremchuk-v-o-kachur-v-o-kachur-pravo-starodavnogo-rimu-yaskrava-stornka-svtovo-stor.html
 • oldrussian.ru/infuzionnaya-korrekciya-reologii-krovi-pri-infekcionnosepticheskom-i-neinfekcionnom-dvs-sindrome.html
 • oldrussian.ru/duhovnij-put-kak-vozvrashenie-faktor-uspeha.html
 • oldrussian.ru/chto-takoe-germanskaya-istoriya-germanskaya-istoriya.html
 • oldrussian.ru/77terrorism-and-kidnapping-guidelines-long-term-missionary-orientation-manual.html
 • oldrussian.ru/1992-section-i-structure-and-vocabulary.html
 • oldrussian.ru/graft-copolymers--28.html
 • oldrussian.ru/notice-of-nondiscriminatory-policy-4-2.html