Модуль ЗН-4. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА - Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців...


^


Модуль ЗН-4. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Мета модуля:


За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

вміти:Зміст модуля:


Тема

Зміст та навчальні елементи теми

^ 1. Державне управління як системне суспільне явищеПоняття управління. Основні теорії управління (класична, людських відносин, мотивації, бюрократизації, загальна теорія систем). Сутність, зміст та специфіка державного управління. класифікація функцій державного управління.

Об’єкт управління; поняття “управління”, “керівництво”, “регулювання” в державному управлінні. Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру. Механізм державного управління. Демократія і бюрократія в державному управлінні.

^ 2. Цілі та структура державного управління й управлінської діяльності. Державна служба як різновид управлінської діяльності

Цілі державного управління, їх класифікація за обсягом, часом, результатом, ієрархія цілей в державному управлінні. Суспільно-політичні, соціальні, духовні, економічні, організаційні, дієвопраксиологічні, інформаційні, стратегічні, оперативні та тактичні цілі. Загальні риси управлінської діяльності, її форми, методи та стадії (цикли). Поняття про управлінські технології, їх види та властивості. Реалізація принципів централізації та децентралізації державного управління. Зарубіжний досвід формування та розвитку системи державного управління.

Державна служба як професійна діяльність, галузь права, навчальна дисципліна. Конституційно-правові засади державної служби. Цілі, задачі та функції державної служби. Суспільна функція державної служби та мета діяльності державного службовця. Поняття органу державної влади, посадової особи та апарату.

^ 3. Проходження державної служби

Права та обов’язки державних службовців, обмеження, пов’язані з перебуванням на державній службі. Присяга державного службовця, її значення. Гарантії та заохочення, оплата праці державних службовців. Службова кар’єра та її планування. Посади та їх класифікація. Категорії, ранги державних службовців та порядок їх присвоєння. Кваліфікаційні характеристики державних службовців. Атестація та просування по службі. Припинення державної служби.

^ 5.Структура, права, компетенція та функції органів державного управління в Україні. Адміністративна реформа

Структура державної влади в Україні. Органи виконавчої влади як основа організаційної структури державного управління. Вертикаль виконавчої влади в Україні, трьохступенева структура системи організації виконавчої влади і державного управління. Управлінські зв’язки в системі органів виконавчої влади: внутрішні й зовнішні; вертикальні й горизонтальні; взаємодія органів виконавчої влади між собою, а також з органами місцевого самоврядування. Внутрішня структура органів державного управління, структурні підрозділи, державна посада і робоче місце.

Розподіл повноважень між щаблями вертикалі управління.

Реформування організаційної структури державного управління в Україні на засадах Концепції адміністративної реформи.

^ 6. Кадрове забезпечення державної служби та кадрова політика держави в умовах адміністративної реформи

Цілі, задачі та сутність кадрової політики у сфері державної служби: вимоги і пріоритети кадрової політики згідно з чинним законодавством, технології та механізми кадрового забезпечення державної служби.

Напрямки удосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення державної служби, розвитку державного апарату та статусу державних службовців.

Система формування кадрів державного управління та органів місцевого самоврядування. Проблеми підвищення рівня кадрового забезпечення державної служби та напрямки їх вирішення. Технології та механізми кадрового забезпечення державної служби. Механізм формування кадрового резерву державної служби.


^ 7. Організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців


Система підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій:

 • нормативна база з професійного навчання державних службовців;

 • формування державного замовлення;

 • формування потреб;

 • формування змісту програм;

 • організація підвищення кваліфікації;

 • види підвищення кваліфікації;

 • роль підвищення кваліфікації в просуванні по службі.

Стратегія реформування професійного навчання та заходи щодо їх реалізації. Комплексна програма підготовки державних службовців. Стажування в процесі підготовки кадрів державної служби. Критерії оцінки підвищення кваліфікації державних службовців. Аналіз ефективності підвищення кваліфікації державних службовців.

^ 8. Ефективність діяльності органів виконавчої влади та посадових осіб в системі державного управління

Поняття ефективності державної служби і державного управління. Оцінювання ефективності державного управління.

Методи оцінки професійних досягнень посадових осіб.


Література:


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Указ Президента України “Про затвердження комплексної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” від 9 жовтня 2000 р. №1212/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №46. – Ст. 1982.

 4. Указ Президента України “Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення конституційних прав державних службовців” від 20 вересня 2007 р. № 900 // Урядовий кур’єр – 2007, 26 вересня. – № 176.

 5. Указ Президента України “Про Концепцiю розвитку законодавства про державну службу” вiд 5 сiчня 2005 року №1/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – №2. – Ст. 76.

 6. Указ Президента України “Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні” від 20 лютого 2006 року № 140/2006 // Уряд. кур’єр. – 2006. – 3 бер.

 7. Указ Президента України “Про Стратегію реформування системи державної служби” від 14 квітня 2000 року № 599. / Офіційний вісник України. – 2000. – №16. – С. 63.

 8. Указ Президента України ”Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій” від 19 травня 1995 р. № 381 // Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 9. Указ Президента України від 26 травня 2003 р. № 434/2003 "Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади" // Офіційний вісник України. – 2003. – №22. – Ст. 989.

 10. Указ Президента України від 5 березня 2004 року №278/2004 “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” // Офіційний вісник України. – 2004. – №10. – С. 31-34.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади” від 20 вересня 1995 р. № 747// Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про Програму розроблення та впровадження єдиної державної системи “Кадри” від 21 серпня 1997 р. № 918 // Вісник державної служби України. – 1997. – № 3.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444 "Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання" // Офіційний вісник України. – 2003.– №37. – Ст.1997.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 485 "Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" // Офіційний вісник України. – 2004.– №16. – Ст.1106.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки" // Офіційний вісник України. – 2004.– №23. – Ст.1554.

 16. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

 17. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та система управління: Навч.посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

 18. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ “Вежа” Вол.держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2000.

 19. Правове регулювання діяльності державних службовців України, У 2-х т. / Упор. А.В.Толстоухов, Т.В.Мотренко, В.І.Луговий, Н.Р.Нижник та ін; Головне управління державної служби України, НАДУ. – К.: НАДУ, 2004. (Т.1. - 868с., Т.2.- 852 с.).

 20. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3 (35). -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -382 с.

 21. Гансова Е. А. Соціальні послуги як функція державної служби/ Гансова Е. А. // Державна служба України: сучасний стан та напрями адаптації до стандартів Європейського Союзу: матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2005 р./ гол. ред. О. П. Якубовський. - О., 2005. - С. 49-56.

 22. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління : навч. посіб. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. -310 с.

 23. Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навч.- метод. посібник. -К.: ДаКор, 2007. -311 с.

 24. Мотренко Т. 90 років сучасної державної служби в Україні: витоки національної адміністративної традиції і уроки для сьогодення/ Мотренко Т. // Вісник державної служби України. - 2008. - № 2. - С. 8-10.

 25. Надолішній П. І. Концепція демократичного урядування: сутність проблеми формування та реалізації/ Надолішній П. І. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 2 (30). - С. 46-55.

 26. Пахомова Т. І., Чижова С. М. Деякі аспекти механізмів організаційних перетворень в системі державної служби в контексті системної методології/ Пахомова Т. І., Чижова С. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 4 (32). - С. 167-172.

 27. Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управління: стандартизація внутрішнього контролю та аудиту/ Приходченко Л. Л. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 4 (32). - С. 145-152.

 28. Приходченко Л. Забезпечення ефективності системи органів публічної влади: питання формулювання та вимірювання цілей/ Л. Приходченко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - Одеса, 2008. - Вип. 2 (34). - С. 23-30.

 29. Романченко Д. В. Щодо стратегій інноваційного розвитку в системі державного управління/ Д. В. Романченко // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 328-329

 30. Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування:Матер.наук.-практ.конф. за міжнар.участю (Київ,31 травня 2007р.).Т.1/За заг.ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна. -К.: Вид-во НАДУ, 2007. -278 с.

 31. Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування:Матер.наук.-практ.конф. за міжнар.участю (Київ,31 травня 2007р.).Т.2/За заг.ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна. -К.: Вид-во НАДУ, 2007. -341 с.

 32. Сурмін Ю. Тендеції розвитку державного управління/ Сурмін Ю. // Вісник НАДУ. - 2007. - № 2. - С. 5-15 • oldrussian.ru/home-economics-28.html
 • oldrussian.ru/pravilo-3-delaj-dengi-na-sobstvennosti-a-ne-na-planah-12-pravil-investirovaniya-gerberta-n-kessona.html
 • oldrussian.ru/tablicya-510-rozrahunok-teplovogo-navantazhennya-na-kompresor-ta-obladnannya-kamer.html
 • oldrussian.ru/mzhnarodn-konkurentn-perevagi-pdprimstva-ta-mehanzmi-h-zabezpechennya-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/ip-data-field-composition-the-script-kiddie-cookbook.html
 • oldrussian.ru/list-of-selected-falklands-references.html
 • oldrussian.ru/85pokazateli-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya-shpargalka-po-ekonomike-predpriyatiya.html
 • oldrussian.ru/nanotehnologii-ne-spasut-rossiyu-sbornik-statej-2008gg-v-12.html
 • oldrussian.ru/tematikavipusknih-robt-tvorchih-proektv-referatv-lteratura-dlya-sluhachv-kursv-pdvishennya-kvalfkacvchitelv-etiki.html
 • oldrussian.ru/tema4-smejn-vdnosini-t-ema-1-ponyattya-ta-predmet-rimskogo-privatnogo-prava.html
 • oldrussian.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna-na-baltike-eskadrennie-minonosci-tipa-novik-v-vmf-sssr.html
 • oldrussian.ru/nn-143-bolshoj-istoricheskij-putevoditel.html
 • oldrussian.ru/speleologiya-polveka-pod-zemlej.html
 • oldrussian.ru/zprogrami-pdgotovki-magstrv-derzhavnogo-upravlnnya-4-stornka-4.html
 • oldrussian.ru/-kuzmenchuk-portfolo-yak-ndivdualna-traktorya-pdvishennya-kvalfkac-pedagoga.html
 • oldrussian.ru/den-devyatnadcatij-a-ti-mne-nravishsya-kak-stat-krasotkoj-za-30-dnej.html
 • oldrussian.ru/-v-levenec-sudova-psihatrya-stornka-4.html
 • oldrussian.ru/mscevst-ta-taktichn-vlastivost.html
 • oldrussian.ru/affiliation.html
 • oldrussian.ru/-ship-items-trabajos-de-sname-marine-technology.html