Модернізація вищої освіти та реалізація положень болонської декларації. З досвіду запровадження у львівській державній фінансовій академіїМОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ.

З ДОСВІДУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У ЛЬВІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ ФІНАНСОВІЙ АКАДЕМІЇ

(2005-2009 рр.)


ЛЬВІВ – 2010

ЗМІСТ

Стор.

1. Болонський процесс: витоки, засади (2005-2006 рр.)


3

2. Реалізація ключових положень Болонської декларації у 2006-2007 рр.


19

^ 3. Адаптація навчально-виховного процессу до європейських стандартів (2007-2008 рр.)

4. Науково-методичний супровід навчально-виховного процессу у світлі вимог Болонської декларації (2008-2009 рр.)^ 1. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС: ВИТОКИ, ЗАСАДИ

(2005-2006 рр.)


На виконання основних завдань в галузі вищої освіти на 2005-2006 навчальний рік на підставі вимог принципів Болонської декларації Львівською державною фінансовою академією реалізуються певні заходи в системі організації навчально-виховного процесу, в напрямі зміцнення наукового потенціалу кафедр, покращення науково-методичного супроводу всіх видів занять, умов праці та навчання усіх суб’єктів навчально-виховного процесу, розвитку особистості,

Колектив навчального закладу розуміє, що визначальним чинником забезпечення високої якості підготовки фахівців є формування змісту освіти з урахуванням вимог часу і тенденцій суспільного розвитку.

Для реалізації цих важливих завдань на 2005-2006 навчальний рік розроблений та затверджений план впровадження в систему вищої освіти в академії матеріалів Болонського процесу, визначені терміни та відповідальні.

У вересні 2005 року проведені засідання кафедр, професорсько-викладацький склад ознайомлений з нормативними документами щодо модернізації вищої освіти в рамках вимог Болонського процесу. Організовано вивчення Програми проведення педагогічного експерименту та Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі науково-педагогічними працівниками академії та студентами.

Навчально-методичним відділом підібрані матеріали щодо проведення експерименту та доведені до всіх кафедр. В бібліотеці академії та навчально-методичному відділі облаштовані інформаційні експозиції, присвячені Болонському процесу.

Налагоджені контакти з регіональними базовими вищими навчальними закладами – учасниками педагогічного експерименту – Львівським національним університетом ім. І. Франка, Київським національним економічним університетом, Львівським банківським інститутом щодо запровадження елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

Методичні комісії кафедр започаткували проведення семінарів з питань модернізації вищої освіти. У лютому 2006 року проведені щорічні педагогічні читання за матеріалами експерименту на тему „Модернізація вищої освіти та Болонський процес” за участю Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, навчально-методичного відділу та провідних науковців Львівського національного університету ім. І. Франка.

Входження до єдиного європейського освітянського простору, досягнення конкурентоспроможності, що відповідає європейським стандартам, неможливі без комплексних заходів щодо упорядкування навчальних планів за усіма спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями (як змістової їх складової, так і структури навчальної роботи). До затвердження нових державних стандартів за напрямом підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” в академії не вносились зміни до навчальних планів підготовки фахівців. Внесені деякі корективи в робочі навчальні плани, зокрема, з 2005-2006 навчального року запроваджено вивчення дисципліни „Вища освіта України і Болонський процес” на освітньо-кваліфікаційному рівні „магістр” та для аспірантів, дисципліни „Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності” на освітньо-кваліфікаційномі рівні „бакалавр”, дисципліни „Інтелектуальна власність” на освітньо-кваліфікаційних рівнях „спеціаліст” та „магістр” для студентів денної і заочної форм навчання. В рамках входження академії до освітнього європростору актуальною є проблема культурологічної, мовної та практичної підготовки. Навчальними планами підготовки фахівців в академії передбачено вивчення таких дисциплін: „Культурологія”, „Етика і естетика”, „Етика і психологія ділового спілкування”, „Культурологічний курс” та ін. З другого курсу студенти вивчають другу іноземну мову.

Одним із напрямів навчальної діяльності академії, який потребує підвищеної уваги в процесі підготовки до входження до Болонського процесу, є удосконалення структури робочого часу як викладача, так і студента, та наповнення якісно новим змістом різних видів навчального навантаження. З цією метою удосконалена структура робочого часу викладачів та студентів: річне навантаження викладачів не перевищує 900 годин, тижневе навантаження студентів також відповідає встановленим нормативним вимогам: 30 годин – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, 24 години – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, 18 годин – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”.

В перспективі будуть внесені зміни до навчальних планів підготовки фахівців: планується зменшення аудиторного навантаження, пріоритети будуть надані практичним та лабораторним заняттям, самостійній роботі студентів. Розробляється новий перелік дисциплін за вибором навчального закладу та за вибором студентів. Тому в даний час професорсько-викладацький склад працює над розробкою текстів лекцій, методичних рекомендацій для проведення практичних та семінарських занять, для виконання лабораторних робіт, для самостійної роботи студентів. З ряду дисциплін у відділі технічних засобів навчання створені електронні варіанти конспектів лекцій, підручників та навчальних посібників, зокрема, з статистики, економіки праці, фінансів, податкової системи, маркетингу та ін.

Для супроводу та узагальнення результатів педагогічного експерименту з запровадження елементів КМСОНП наказом ректора академії створена координаційна рада, головою якої призначено першого проректора – проректора з навчально-виховної роботи Бек.В.Л. Проведення експерименту заплановане на ІІ-й семестр 2005-2006 навчального року, визначені кафедри та дисципліни, які запровадять експеримент. Технологія застосування елементів Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS) в системі освіти академії буде експериментально апробована з окремих дисциплін, визначених кожною кафедрою.

Важливою складовою навчальної діяльності та експерименту є система оцінювання, діагностика знань студентів. У ході запровадження елементів кредитно-модульної системи у 2005-2006 навчальному році професорсько-викладацький склад академії вивчає питання стосовно запровадження найбільш доцільних підходів до діагностики та оцінювання знань студентів. З другого семестру викладачі, які запроваджують елементи кредитно-модульної системи, будуть застосовувати нові критерії оцінювання знань за шкалою ЕСТS, тобто шкалою Європейської системи залікових кредитів, відпрацюють „технологію” взаємопереведення оцінок, що прийняті у вітчизняній практиці, й оцінок ЕСТS. За підсумками атестації студентів в другому семестрі 2005-2006 навчального року буде проведений моніторинг результатів впровадження елементів КМСОНП, які будуть узагальнені та заслухані на засіданні вченої ради академії в червні 2006 року. Викладачами академії розроблені засоби діагностики знань та навичок студентів з усіх дисциплін. Особлива увага приділяється комплексним контрольним роботам, проведення яких заплановане усіма кафедрами з метою перевірки рівня залишкових знань студентів. Завдання носять ситуаційний характер, вимагають знань законодавства, умінь проводити розрахунки, робити пояснення, працювати з бланковим матеріалом, застосовувати санкції тощо. Випусковими кафедрами розроблені пакети контрольних завдань для діагностики рівня підготовки спеціалістів та магістрів для проведення акредитаційної експертизи у 2006 році за спеціальностями „Фінанси”, „Облік і аудит”, „Економічна кібернетика”.

Важливою загальноосвітньою тенденцією в рамках Болонського процесу та вимог МОНУ є прозорість навчального процесу, повна інформованість студентів про зміст навчальних планів та навчальних програм, розширення вибіркової складової робочих навчальних планів, прозорість критеріїв оцінювання знань. Це – один із важливих напрямів роботи професорсько-викладацького складу академії. З 2005-2006 навчального року кращі студенти ІV-V курсів переведені на індивідуальні навчальні плани, що є невід’ємною складовою впровадження КМСОНП.

Особлива увага в академії приділяється науково-методичній діяльності науково-педагогічних працівників. Розроблено положення про організацію методичної роботи кафедр, викладачів, створені методичні комісії на кафедрах, затверджений склад методичної ради академії, розроблено план роботи навчально-методичного відділу, наукового відділу, плани методичної роботи кафедр, плани видань методичних розробок, проведення відкритих занять. У вересні-жовтні 2005 року проведено 4 відкритих заняття. Щорічно навчально-методичним відділом академії проводяться перевірки навчально-методичного забезпечення кафедр, результати яких заслуховуються на засіданні методичної ради академії. Всі дисципліни навчальних планів, виконання курсових та дипломних робіт мають необхідне навчально-методичне забезпечення, що відповідає вимогам ДАК та є передумовою для акредитації навчального закладу.

У зв’язку з вимогами МОНУ новий зміст освіти потребує й нових якісних підходів до самостійної роботи студентів. Вона має конкретні змістові характеристики, контролюється, перевіряється й оцінюється викладачем. З усіх навчальних дисциплін розроблені завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання, встановлені терміни її виконання та форми контролю. В академії є певний досвід її організації, вивчений досвід усіх кафедр з організації та методичного забезпечення виконання самостійних робіт. Вивчено та узагальнено досвід роботи кафедр обліку і аудиту, фінансів, економіки і підприємництва з організації самостійної роботи студентів. Виконання самостійної роботи студентами є обов’язковою умовою його допуску до семестрового контролю.

На виконання завдань, визначених Міністерством освіти і науки України у 2005-2006 навчальному році, в академії особлива увага приділяється практичній підготовці студентів. Навчальними планами за усіма спеціальностями передбачено проведення навчальної, виробничої та переддипломної практик. Щорічно визначаються бази проходження практики: податкові органи, фінансові органи, органи Державного казначейства, контрольно-ревізійної служби, страхові та банківські органи, централізовані бухгалтерії, підприємства та установи різних форм власності та видів діяльності, з якими укладаються відповідні угоди, призначаються керівники практики від установи. Спостерігається тенденція, коли в останні роки банківські установи Львівщини звертаються з проханнями направити студентів Львівської державної фінансової академії для проходження практики. Аналіз відгуків про проходження практики свідчить про достатню теоретичну і практичну підготовку студентів за спеціальностями „Фінанси”, „Облік і аудит”. Випускові кафедри: фінансів (зав. кафедри проф. Буряк П.Ю.), обліку і аудиту (зав. кафедри проф. Романів Є.М.), економічної кібернетики (зав. кафедри проф. Андрієвський Б.В.), податків, бюджету і казначейської справи (зав. кафедри проф. Римар М.В.) є базовими в організації проходження практики та її методичного забезпечення. Загальне керівництво організацією практичної підготовки в академії здійснює завідувач з виробничого навчання Маринець В.П. Традиційно складається програма практики, ведуться щоденники практикантами, видається їм індивідуальне завдання, приймаються звіти про проходження практики. Практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін проводяться на матеріалах роботи фінансових, податкових, страхових органів, банків, підприємств та установ м. Львова.

Професорсько-викладацький склад академії максимально широко використовує весь арсенал сучасних технологій та інтерактивних методів навчання, а з метою розширення діапазону освітніх послуг, активізує роботу з впровадження сучасних комп’ютерних технологій та використанню можливостей глобальної мережі Internet. В навчальному процесі використовуються пакети прикладних програм для проведення практичних робіт. Нажаль, комп’ютерний парк ще не є достатнім для оснащення навчального процесу.

На виконання основних завдань, визначених Болонською декларацією, академія підтримує постійні зв’язки із роботодавцями, слідкує за кар’єрним ростом випускників. Щорічно проводяться зустрічі із випускниками, проводяться соціологічні дослідження, вивчаються питання якості наданої їм освіти, аналізуються позитивні сторони та виявляються слабкі місця. Серед студентів також проводяться соціологічні дослідження з метою вивчення думки студентів про рівень викладання в академії, фаховий рівень науково-педагогічних працівників. Підсумки цих досліджень оголошуються щорічно на традиційному конкурсі „Викладач року”.

Актуальним є питання відповідальності викладачів та студентів за якість освітньої діяльності та якість вищої освіти. В академії проводяться всі види контрольних заходів, зокрема атестації студентів, підсумки яких розглядаються в академічних групах, на засіданнях старостатів факультетів. Результати семестрової успішності студентів аналізуються на засіданнях вченої ради академії. Щорічно розглядаються звіти про роботу державних екзаменаційних та державних кваліфікаційних комісій за результатами здачі державних екзаменів та захисту дипломних робіт, аналізуються зауваження голів комісій, звіти про їх роботу направляються до Міністерства фінансів України.

Впродовж останніх років ректорат академії постійно проводить ряд заходів, спрямованих на оптимізацію структури управління навчальним закладом: в академії функціонують 4 факультети (фінансовий, обліково-економічний, заочний, довузівської підготовки та післядипломної освіти), 10 кафедр, створені науковий та навчально-методичний відділи, відділ технічних засобів навчання та видавництва, планово-економічний відділ, відділ гуманітарно-виховної роботи, затверджені посадові інструкції всіх працівників. Малочисельних кафедр в академії немає. З введенням в експлуатацію нового навчального корпусу облаштовано приміщення філії бібліотеки з читальним залом.

В полі зору керівництва академії є питання поліпшення якісних характеристик науково-педагогічних кадрів. Формування кафедр здійснюється на конкурсній основі. Станом на 01.10.2005 року в академії за основним місцем роботи працює 105 осіб, з них 5 докторів наук, 39 кандидатів наук. У 2004-2005 навчальному році була захищена одна дисертація на здобуття вченого ступеня доктора наук та 6 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук.

З метою дотримання вимог Болонської декларації щодо системи двоциклового навчання у форматі „бакалавр – магістр” академією вжиті такі заходи щодо працевлаштування випускників-бакалаврів у 2005 році: працевлаштовано 82 % випускників денної форми навчання, що навчались за державним замовленням; укладені угоди з роботодавцями на підготовку фахівців з наступним їх працевлаштуванням; академія підтримує тісні відносини з фінансовими органами семи областей Західного регіону України; укладені угоди з комерційними структурами на підготовку кадрів з подальшим їх працевлаштуванням (концерн „Правекс”, АКБ „Приватбанк”, Укрсоцбанк, АППБ „Аваль”, банк „Фінанси і кредит”, страхові компанії „Оранта”, „АСКА” та ін). Інформація про кадрове забезпечення подається у таблиці.

В рамках реалізації основних положень Болонського процесу певна увага приділяється підвищенню кваліфікації науково-педагогічних кадрів та ефективності роботи аспірантури. У 2000, 2001, 2004 роках, згідно дозволу Міністерства освіти і науки України та за погодженням Міністерства фінансів України, у Львівській державній фінансовій академії здійснено разові набори до аспірантури за спеціальністю 08.04.01 – „Фінанси, грошовий обіг і кредит”. Сьогодні в аспірантурі стаціонарно і заочно навчаються 9 осіб, з яких 3 закінчують навчання у 2005 р., а також прикріплено здобувачами 8 осіб. Наукове керівництво роботою аспірантів і здобувачів здійснюють затверджені вченою радою академії штатні викладачі випускових кафедр, серед яких 3 доктора наук, що мають звання професора і 6 кандидатів наук, доцентів. Після закінчення навчання аспіранти мають можливість захисту в Науково-дослідному фінансовому інституті (м. Київ) та в Інституті регіональних досліджень НАН України (м. Львів), де функціонують спеціалізовані вчені ради за даною спеціальністю і з якими укладено відповідні угоди про співробітництво. За час існування аспірантури захищені дві кандидатські дисертації, три роботи представлені в спеціалізовані вчені ради для попереднього захисту.

У 2005 р. ЛДФА подано в МОНУ клопотання та відповідні документи для відкриття постійної аспірантури за спеціальністю 08.04.01 – “Фінанси, грошовий обіг і кредит”, що зумовлено реальною потребою у викладачах вищої кваліфікації саме за цією спеціальністю, викликаною відповідним розширенням контингенту студентів ЛДФА, пов’язаним з відкриттям магістратури у 2005-2006 навчальному році. За умови отримання дозволу Міністерства освіти і науки України планований обсяг прийому в 2005 році складе 8 аспірантів.

Фахівці вищої кваліфікації із вказаної спеціальності готуються для роботи у Львівській державній фінансовій академії, а тому перевага при вступі до аспірантури надається викладачам кафедр, а також талановитій молоді з числа випускників академії.

Особлива увага приділяється науковій роботі кафедр. Для проведення наукових досліджень створено необхідні умови на відповідних кафедрах, функціонує локальна комп’ютерна мережа, яка має доступ до засобів Internet, є всі основні наукові видання з фінансово-економічної тематики, укладені договори про інформаційне сприяння із службами Міністерства фінансів та ДПА України. Аспіранти та здобувачі мають можливість друкувати результати своїх досліджень у науково-методичному журналі “Вісник ЛДФА. Економічні науки”, який входить до переліку фахових видань ВАК України (Постанова президії ВАК України від 30.06.2004 р. від 30.06.2004 р. №4-05/7).

На виконання вимог ДАК в останні роки активізувалась робота кафедр по розробці підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ, було видано біля 60 найменувань.

Адміністрація, професорсько-викладацький склад постійну увагу приділяє розвитку і утвердженню партнерських, чесних, доброзичливих і зрозумілих стосунків із студентами; забезпечує ефективність внутрішнього поточного контролю об’єктивності оцінки знань студентів. Державні екзаменаційні, Державні кваліфікаційні комісії, приймальна комісія, кожний екзаменатор під час екзаменаційної сесії, вступних випробувань працюють максимально відкрито і прозоро, від чого, в кінцевому результаті, створюється авторитет академії. З метою запобігання порушень та зловживань, унемоможливлення проявів таких ганебних явищ як хабарництво і корупція, на кожному факультеті створені “Стенди довіри”, на яких вказані номери телефонів “гарячої лінії” Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти та академії, організовано скриньку для листів. Деканатами організовано і проведено анонімне анкетування студентів щодо організації та проведення екзаменаційної сесії, можливі випадки необ’єктивного оцінювання знань, здирництва. Кафедрами постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо запобігання таких негативних явищ як хабарництво, корупція. Приймальна комісія в період вступної кампанії щоденно інформувала абітурієнтів про кількість поданих заяв, про результати вступних екзаменів, вивішувались списки рейтингу вступників, списки осіб, що пройшли за конкурсом, розміщувалась інформація про зарахування осіб в рамках цільового прийому тощо. Наказом ректора були створені екзаменаційні комісії, до складу яких ввійшли вчителі загальноосвітніх шкіл. До складу апеляційної комісії були включені представники шкіл за поданням Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Скарг та апеляцій за результатами роботи приймальної комісії та екзаменаційних комісій в 2005 році не було.

В рамках входження до європейського освітнього простору колективом академії поставлені високі вимоги щодо духовності, моральності норм, потреб і поглядів, набуття професійно-соціального досвіду майбутніх фахівців, у плані виховної роботи на 2005-2006 навчальний рік визначені основні напрями професійно-морального виховання студентів. Організовані студентські гуртки на всіх кафедрах, науковий відділ координує наукову студентську роботу. В листопаді 2005 року буде проведена студентська наукова конференція „Перспективні напрями реформування фінансової системи України”.

Студенти академії ширше залучаються до управління навчально-виховним процесом, розвивається студентське самоврядування, стає більш різноманітним, змістовним, всеохоплюючим. Організована робота старостатів по факультетах, студенти включені до складу вченої ради академії, працює студентська рада гуртожитку. Розроблено „Положення про студентське самоврядування в академії”.


^ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ПОЛОЖЕНЬ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ у 2006-2007 рр.


Колектив Львівської державної фінансової академії у 2006-2007 навчальному році продовжив роботу по реалізації основних вимог Болонської декларації в системі організації навчального процесу, в напрямі зміцнення наукового потенціалу, покращенні науково-методичного супроводу всіх видів занять, умов праці та навчання усіх суб’єктів навчально-виховного процесу, розвитку особистості студентів відповідно до затвердженої Програми на 2006-2007 навчальний рік, розглянутої та схваленої Вченою радою ЛДФА (протокол № 2 від 5.10.2006 року). Питання та проблеми її реалізації постійно знаходились в полі уваги вченої ради, методичної ради та створеної за наказом ректора Координаційної ради для супроводу та узагальнення результатів педагогічного експерименту із запровадження КМСОНП.

Заслуговує уваги робота методичної ради вищих навчальних закладів Міністерства фінансів у 2006-2007 навчальному році з питання реалізації основних положень Болонської декларації, координації навчально-методичної роботи у ВНЗ Міністерства фінансів України, обміну досвідом, розробки навчально-методичного забезпечення, навчальних планів та програм. Зокрема її члени від ЛДФА перший проректор Бек В.Л. та керівник НМВ Легка взяли участь у засіданнях, проведених у м. Києві та м. Чернівцях. 22-23 лютого 2007 року на базі академії було проведено виїзне засідання методичної ради. Погоджений план розробки типових навчальних програм підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». До початку навчального року навчальні заклади системи Міністерства фінансів України розробили типові навчальні програми та організували їх рецензування.

Щорічно навчально-методичним відділом академії розробляються нормативно-методичні матеріали щодо проведення експерименту. У 2007 році розроблено та затверджено Положення „Про індивідуальний навчальний план студента” та зразок навчального плану. Для студентів та викладачів в читальних залах бібліотеки облаштовані та оновлені інформаційні експозиції, присвячені Болонському процесу.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12. 2005 року № 774 „Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу” у 2006-2007 навчальному році в академії були реалізовані такі заходи:

У 2006-2007 навчальному році особливо велика робота в цьому напрямі проводилась кафедрами: до початку навчального року проведені засідання кафедр, професорсько-викладацький склад ознайомлений з нормативними документами щодо модернізації вищої освіти в рамках вимог Болонського процесу, уточнені першочергові заходи Програми проведення педагогічного експерименту на навчальний рік, визнані пріоритети. Заслуговують уваги такі дослідження „Кредитно-модульне навчальне навчання у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін” (доц. Копельчак М.П.), „Гуманізація освіти у контексті Болонського процесу” (проф. Васянович Г.П.), «Проблеми фахової підготовки спеціалістів з обліку і аудиту в умовах Європейської інтеграції» (ст. викл. Приймак С.В.), „Про реалізацію у навчальному процесі вимог Європейської кредитно-трансфертної та акумулюючої системи” (доц. Блащук-Дев’яткеівна Н.З.), „Європейський простір вищої освіти: збільшення мобільності та конкурентноздатності студентів” (доц. Джулик О.І., ст. викл. Малиновська ОГ.Р.), „Проблеми запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу” (керівник НМВ Легка В.М., методист Пастушенко О.І.).

Колектив навчального закладу розуміє, що визначальним чинником забезпечення високої якості підготовки фахівців є формування змісту освіти з урахуванням вимог часу і тенденцій суспільного розвитку. Тому, у зв’язку із затвердженням Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 року № 1719 Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік – 2006 р.), та відповідно до наказу МОНУ від 27.01.2007 року № 58 „Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” були розроблені та затверджені в установленому порядку нові навчальні та робочі плани підготовки бакалаврів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямами “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит”, “Економічна кібернетика” на денній та заочній формах навчання. Провідними кафедрами були розроблені та проаналізовані структурно-логічні схеми підготовки бакалаврів за новою освітньо-професійною програмою, що мають на меті забезпечити логічну послідовність у вивченні дисциплін студентами за напрямами підготовки.

Щорічно вносяться корективи в раніше затверджені навчальні плани підготовки фахівців, зокрема передбачено вивчення дисципліни „Вища освіта України і Болонський процес” на освітньо-кваліфікаційному рівні „магістр” та для аспірантів, дисципліни „Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності” на освітньо-кваліфікаційному рівні „бакалавр”, дисципліни „Інтелектуальна власність” на освітньо-кваліфікаційних рівнях „спеціаліст” та „магістр” для студентів денної і заочної форм навчання.

В рамках входження академії до освітнього європростору актуальною залишається проблема культурологічної, мовної та практичної підготовки. Для її реалізації навчальними планами підготовки фахівців в академії передбачено вивчення таких дисциплін: „Культурологія”, „Етика і естетика”, „Етика і психологія ділового спілкування”, „Культурологічний курс” та ін. Відповідно до нової ОПП підготовки бакалаврів навчальним планом передбачено вивчення пакетних дисциплін для поглиблення знань з іноземних мов.

Одним із напрямів навчальної діяльності академії, який потребує підвищеної уваги в процесі підготовки до входження до Болонського процесу, є удосконалення структури робочого часу як викладача, так і студента, та наповнення якісно новим змістом різних видів навчального навантаження: річне навантаження викладачів не перевищує 900 годин, тижневе навантаження студентів також відповідає встановленим нормативним вимогам: 30 годин – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, 24 години – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, 18 годин – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. У 2006-2007 навчальному році внесені зміни до навчальних планів підготовки фахівців: зменшене аудиторне навантаження, пріоритети надані практичним та лабораторним заняттям, самостійній роботі студентів, розроблені з усіх дисциплін індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ) та критерії їх оцінювання.

Певна увага в академії приділяється методичній роботі науково-педагогічних працівників. Діє положення про організацію методичної роботи кафедр, викладачів, створені методичні комісії на кафедрах, затверджений склад методичної ради академії, розроблено план роботи навчально-методичного відділу, наукового відділу, плани методичної роботи кафедр, плани видань методичних розробок, проведення відкритих занять. Постійно оновлюється навчально-методичне забезпечення з дисциплін навчальних планів. З ряду дисциплін у відділі технічних засобів навчання створені електронні варіанти конспектів лекцій, підручників та навчальних посібників, зокрема, з статистики, економіки праці, фінансів, податкової системи, маркетингу та ін. Питання навчально-методичного забезпечення вивчаються та постійно контролюються. У 2006-2007 навчальному році проведено 25 відкритих занять.

На виконання завдань, визначених Міністерством освіти і науки України у 2006-2007 навчальному році, в академії особлива увага приділяється практичній підготовці студентів. Навчальними планами за усіма спеціальностями передбачено проведення навчальної, виробничої та переддипломної практик. Щорічно визначаються бази проходження практики: податкові органи, фінансові органи, органи Державного казначейства, контрольно-ревізійної служби, страхові та банківські органи, централізовані бухгалтерії, підприємства та установи різних форм власності та видів діяльності, з якими укладаються відповідні угоди, призначаються керівники практики від установи. Розширений перелік установ для проходження практики студентів. Аналіз відгуків про проходження практики свідчить про достатню теоретичну і практичну підготовку студентів академії. Загальне керівництво організацією практичної підготовки в академії здійснює завідувач з виробничого навчання Маринець В.П. Традиційно складається програма практики, ведуться щоденники практикантами, видається їм індивідуальне завдання, приймаються звіти про проходження практики. Практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін проводяться на матеріалах роботи фінансових, податкових, страхових органів, банків, підприємств та установ м. Львова. Свої знання та майстерність студентству передають практичні працівники, яким доручено проведення лекційних та практичних занять, керівництво курсовими та дипломними роботами: Піхоцький В.Ф. – начальник територіального управління Рахункової палати України по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях, доцент, к.е.н; Горалько В.В. – заступник начальника головного фінансового управління Львівської обласної державної адміністрації; Панкевич Л.В. – начальник управління Державного казначейства у Львівській області, к.е.н; Сафін О.Р. – заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській обл.; Пишник Я.М. – старший консультант Львівського регіонального консультаційного центру проекту „Реформа місцевих бюджетів України” та ін.

На виконання основних завдань, визначених Болонською декларацією, академія підтримує постійні зв’язки із роботодавцями, слідкує за кар’єрним ростом випускників. Щорічно проводяться зустрічі із випускниками, проводяться соціологічні дослідження, вивчаються питання якості наданої їм освіти, аналізуються позитивні сторони та виявляються слабкі місця. Серед студентів також проводяться соціологічні дослідження з метою вивчення думки студентів про рівень викладання в академії, фаховий рівень науково-педагогічних працівників. У 2006-2007 навчальному році проведено анкетування студентів з метою вивчення питання про хід запровадження КМСОНП, ставлення студентів до рівня викладання, об’єктивності діагностики і оцінювання їх знань, застосування інтерактивних методів навчання, організації самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, рівень інформаційного забезпечення навчального процесу, рівень студентського самоврядування.

В академії проводяться всі види контрольних заходів, зокрема атестації студентів, підсумки яких розглядаються в академічних групах, на засіданнях старостатів факультетів. Результати семестрової успішності студентів аналізуються на засіданнях вченої ради академії. Щорічно розглядаються звіти про роботу державних екзаменаційних комісій за результатами здачі державних екзаменів та захисту дипломних робіт, аналізуються зауваження голів комісій, звіти про їх роботу у 2007 році подані до Міністерства фінансів України.

Впродовж останніх років ректорат академії постійно проводить ряд заходів, спрямованих на оптимізацію структури управління навчальним закладом: в академії функціонують 4 факультети (фінансовий, обліково-економічний, заочний, довузівської підготовки та післядипломної освіти), 10 кафедр, створені науковий та навчально-методичний відділи, відділ технічних засобів навчання та видавництва, планово-економічний відділ, відділ гуманітарно-виховної роботи, затверджені посадові інструкції всіх працівників. Малочисельних кафедр в академії немає.

В полі зору керівництва академії є питання поліпшення якісних характеристик науково-педагогічних кадрів. Формування кафедр здійснюється на конкурсній основі. Станом на 01.10.2007 року в академії працює 174 науково-педагогічних працівників, за основним місцем роботи працює 121 особа, з них 6 докторів наук, 46 кандидатів наук.

З метою активізації наукової роботи традиційно щороку Львівська державна фінансова академія практикує організацію конференцій для обміну набутим досвідом та результатами своїх досліджень між молодими науковцями та студентами. Так, 30 листопада 2006 р. ЛДФА проводила міжвузівську наукову студентсько-аспірантську конференцію “Перспективні напрямки реформування фінансової системи України”. У форматі пленарного засідання виступили аспіранти та здобувачі вищих навчальних закладів Львова. Секційні засідання ж проводились за участі студентів. Загалом у конференції взяли участь понад 250 молодих дослідників з вищих навчальних закладів, установ, організацій та підприємств м. Львова, серед яких 56 аспірантів і здобувачів наукових ступенів.

У межах святкування 50-річчя Львівської державної фінансової академії 19-20 жовтня 2007 р. проводилась IV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції”. У конференції взяли участь майже 200 вчених з багатьох регіонів України: Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Одеси, Сімферополя, Хмельницького, Тернополя, Чернівців, Києва, Львова, а також зарубіжні учасники з Польщі та Угорщини.

Львівська державна фінансова академія традиційно налагоджує та підтримує партнерські зв’язки з іноземними навчальними закладами. У 2006 р. ЛДФА було укладено угоди про співробітництво з Вищою школою економіки й адміністрування ім. професора Едварда Ліпіньскего у м. Кельце (Республіка Польща) та з Щецінcьким державним університетом (Республіка Польща). У травні 2007 р. із візитом до ЛДФА приїжджала делегація науковців з Угорщини (Університет у м. Гьор). В ході зустрічі було розглянуто особливості організації навчального процесу, основні напрямки наукової діяльності закладів, перспективи розвитку та можливості подальшої співпраці. Зустріч завершилась домовленістю сторін укласти договір про наміри закладів щодо їх спільної діяльності у галузі науки.

Протягом останніх кількох років академія тісно співпрацює з Технічним університетом у м. Лодзь (Польща). За плідну участь у спільній роботі та сприяння обміну досвідом між закладами Вчена рада академії на засіданні 18 жовтня 2007 р. винесла рішення про присвоєння звання Почесного професора Львівської державної фінансової академії проф. Домініку Санковському – завідувачу кафедри прикладної інформатики вищезгаданого навчального закладу. У серпні-вересні 2007 р. в межах програми обміну відбулась поїздка студентів ЛДФА до Технічного університету в м. Лодзь. Протягом 16 днів студенти, що навчаються за спеціальністю “Економічна кібернетика” мали можливість ознайомитися із умовами та методикою навчання студентів Технічного університету в м. Лодзь, їх робочою програмою та вимогами до студентської роботи. В ході зустрічі представниками польського навчального закладу студентам було запропоновано пропрацювати варіанти співпраці України та Польщі у рамках проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 р.

В рамках реалізації основних положень Болонського процесу значна увага приділяється підвищенню кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.02.2007 р. №157 у Львівській державній фінансовій академії відкрито постійну аспірантуру зі спеціальності 08.00.08 – “Гроші, фінанси і кредит”.

Враховуючи набір 2007 р., в аспірантурі ЛДФА стаціонарно і заочно навчаються 19 осіб, а також прикріплено здобувачами наукових ступенів 18 осіб. Наукове керівництво роботою аспірантів і здобувачів здійснюють затверджені Вченою радою академії штатні викладачі випускових кафедр, серед яких 4 доктора наук, що мають звання професора та 7 кандидатів наук, доцентів. Після закінчення навчання аспіранти мають можливість захисту у Науково-дослідному фінансовому інституті (м. Київ) та в Інституті регіональних досліджень НАН України (м. Львів), де функціонують спеціалізовані вчені ради за даною спеціальністю і з якими укладено відповідні угоди про співробітництво. За час існування аспірантури захищено 8 кандидатських дисертацій, 2 роботи представлено у спеціалізовані вчені ради для попереднього захисту.

Для якісного проведення наукових досліджень в академії створено необхідні умови. Зокрема, всі підрозділи охоплені локальною комп’ютерною мережею, яка поряд з іншим забезпечує доступ до засобів Internet, бібліотека має у розпорядженні основні наукові видання з фінансово-економічної тематики, укладені договори про інформаційне сприяння із службами Міністерства фінансів та ДПА України. Академією забезпечується видання науково-методичного журналу “Вісник ЛДФА. Економічні науки”, який входить до переліку фахових видань ВАК України (Постанова президії ВАК України від 30.06.2004 р. №4-05/7). До нього мають можливість подавати свої праці науковці з усіх регіонів України, а також зарубіжні вчені, викладачі, аспіранти та здобувачі.

Працівники кафедр, а також аспіранти та здобувачі ЛДФА плідно займаються науковими дослідженнями. За період 2006-2007 р.р. кафедрами було видано 4 підручники, 3 із яких із грифом Міністерства освіти і науки, 43 навчальних посібники, 16 з яких із грифом Міністерства освіти і науки, 14 монографій, опубліковано 172 статті у фахових виданнях, у конференціях взяли участь 108 осіб, з яких 70 – у міжнародних.

Науково-дослідна робота кафедр передбачає також виконання їх працівниками госпдоговірних науково-дослідних тем. Так, кафедрою фінансів розроблена і виконується тема “Розвиток інтеграційних процесів у фінансово-кредитній сфері у період фінансової глобалізації світової економіки” (державний реєстраційний номер 0106U005416), кафедрою обліку і аудиту – тема “Стан та шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту на підприємствах різних форм власності” (державний реєстраційний номер 0106U005417), кафедрою економіки та підприємництва – тема “Розробка методологічних основ та критеріїв збалансованості фінансової системи України в контексті фінансової безпеки” (державний реєстраційний номер 0106U005418), кафедрою податків, бюджету і казначейської справи – тема “Фінансовий механізм раціонального використання і відтворення природних ресурсів” (державний реєстраційний номер 0106U005419). На сьогодні кафедрами виконано перший етап робіт та йде до завершення другий.

В рамках входження до європейського освітнього простору колективом академії поставлені високі вимоги щодо духовності, моральності норм, потреб і поглядів, набуття професійно-соціального досвіду майбутніх фахівців. У плані виховної роботи на 2006-2007 навчальний рік визначені основні напрями професійно-морального виховання студентів. Організовані студентські гуртки на всіх кафедрах, науковий відділ координує наукову студентську роботу. Щорічно проводяться наукові студентські конференції.

У Львівській державній фінансовій академії налагоджена діяльність органів студентського самоврядування. Активно діють студентські ради факультетів (фінансового та обліково-економічного), гуртожитку. Представники перелічених рад входять до студентської ради академії. Студентську раду очолює студент 4-го курсу Гураль Андрій. Як органи студентського самоврядування діють також старостати факультетів.

Студентська рада бере активну участь у вирішенні важливих питань пов’язаних з навчальною, науковою та культурно-масовою діяльністю студентів академії. Зокрема представляє інтереси студентів на Вченій раді академії, при розгляді питань надання іменних стипендій та премій студентам за досягнення у навчанні та культурно-громадському житті.

Студентська рада гуртожитку бере участь у розгляді питань поселення та виселення студентів з гуртожитку, а також проблем, пов’язаних з проживанням у ньому. З ініціативи студентської ради було проведено ряд заходів з покращення благоустрою гуртожитку та територій прилеглих до нього.

6-9 січня 2006 р. студентською радою було підтримане проведення акції „Різдво разом”, спрямоване на встановлення тісних контактів та обмін досвідом між студентами вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству фінансів України. На запрошення студентської ради ЛДФА Львів відвідали 12 студентів з Одеси та 8 студентів Українського державного університету економіки та фінансів з Києва.

У травні 2007 р. студентська рада ЛДФА делегувала команду КВК на змагання до Харкова, де команда посіла 3 місце.

Студентською радою ЛДФА було ініційоване проведення акції надання допомоги дітям сиротам до свята Миколая (грудень 2006р., Дитячий дошкільний будинок №1).

З липня 2006 р. виходить газета „Академія +”, в якій також публікуються матеріали про діяльність студентської ради академії, що сприяє поширенню інформації про органи студентського самоврядування, залучення до них широкого кола студентів.

У 2007 році Міністерство освіти і науки визнало навчальний заклад акредитованим за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня (наказ МОН України від 09.07.2007 р. № 1843 – Л). В ході акредитаційної експертизи питання впровадження академією вимог Болонської декларації особливо ретельно вивчались експертами.

 • oldrussian.ru/books-1am-gauden-principles-of-mineral-dressing-tata-mcgraw-hill-references.html
 • oldrussian.ru/shashliki-iz-ptici-50-receptov-shashlikov.html
 • oldrussian.ru/9-j-klas-algebra-programi-dlya-zagalnoosvtnh-navchalnih-zakladv-5-12-klasi-uvaga.html
 • oldrussian.ru/maillard-reaction-2546-29.html
 • oldrussian.ru/dodatok-3-metodika-provedennya-auditu-fnansovo-zvtnost-formi-1-balans-90-zaklyuchn-proceduri-ta-rekomendac.html
 • oldrussian.ru/18-hunter-preface.html
 • oldrussian.ru/marketing-sample-list-of-existing-credentials.html
 • oldrussian.ru/mathias-lang-predicted-people-flying-wars-world-war-3-etc-monastic-prophecies-of-the-20th-century-and-end-of-world-2.html
 • oldrussian.ru/general-problems-concerning-instruments-for-the-information-commissioner-by-the-surveillance-studies-network.html
 • oldrussian.ru/70s-5th-dimension-the-wedding-bell-blues-13.html
 • oldrussian.ru/maori-indefinite-article-maori-the-african-evidence.html
 • oldrussian.ru/catalogo-inventario-accademia-scienze-mediche-9.html
 • oldrussian.ru/tema-5-vidi-formi-organzac-navchannya-tema-predmet-ta-osnovn-kategor-pedagogki.html
 • oldrussian.ru/targeted-on-pre-school-children.html
 • oldrussian.ru/serpneva-konferencya-2012-materal-do-dopovd.html
 • oldrussian.ru/vvedenie-evrejskoe-zercalo.html
 • oldrussian.ru/predislovie-sovremennoe-sostoyanie-velikoj-rossii-ili-moskovii.html
 • oldrussian.ru/strategiya-antibakterialnoj-terapii-pri-sepsise-harkvskomu-naconalnomu-unversitetu-m-v-n-karazna-ta.html
 • oldrussian.ru/glava-28-magiya-kak-soznanie-puteshestvie-v-proshloe.html
 • oldrussian.ru/utilitarian-policy-making-ensures-there-will-be-no-unnecessary-constrains-on-liberty-because-each-scenario-is-weighed.html