Міністерство освіти І науки україни прикарпатський національний університет імені василя стефаника на правах рукопису - Сторінка 5


[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.gov.ua.

118. Кодекс Законів про працю України від 10 грудня 1971 року зі змін. і доп. станом на 22 травня 2008 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.gov.ua.

119. Матвіїв І. Б. Роль залізничного транспорту в інтеграції України до Євросоюзу / І. Б. Матвіїв // Залізничний транспорт України. – 2004. – № 5. – С. 6-8.

120. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: закон України від 21 листопада 2002 року № 228-ІV // Урядовий кур’єр: Орієнтир. – 2002. – 18 грудня. – № 236.

121. Про затвердження Рекомендацій “Засад адаптації транспортного законодавства України до законодавства Європейського Союзу”: наказ Міністерства транспорту і зв’язку України від 18 лютого 2006 року № 153 // Транспорт України. Нормативне регулювання. – 2006. – №7. – 15 квітня. – С. 16-32.

122. Про дію міжнародних договорів на території України: закон України від 10 грудня 1991 року № 1953-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 137.

123. Конвенція про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища, прийнята 4-ю Конференцією Міністрів “Навколишнє середовище для Європи”, Орхус, Данія, 23-25 червня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 296.

124. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті від 25 лютого 1991 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.gov.ua.

125. Лозо В. Етапи розвитку правових основ екологічної стратегії Європейського Союзу / В. Лозо // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 1. – С. 124-138.

126. Базельская Конвенция об контроле за трансграничными перевозками опасных веществ и их ликвидации от 5 мая 1992 года // Охрана окружающей среды. международно-правовые акты: справочник. – Санкт-Петербург, 1994. – С. 20-45.

127. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий от 17 марта 1992 года / ООН. – Нью-Йорк: Женева, 1994. – 104 с.

128. Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, спричинену при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним, залізничним і внутрішнім водним транспортом від 10 жовтня 1989 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.gov.ua.

129. Лапина М. А. Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации и ее субьектах / М. А. Лапина. // Экологическая безопасность России: проблемы правоприминительной практики: сбор. науч. трудов / под ред. докт. В. Н. Лопатина. – Санкт-Петербург: изд-во “Юридический центр Пресс”, 2003. – С. 106-114.

130. Шемшученко Ю. С. Местние совети и охрана окружающей среди / Ю. С. Шемшученко. – М.: Юрид. лит, 1987. – 112 с.

131. Игнатов В. Г. Структура государственного управления экологической безопасности в России / В. Г. Игнатов, А. В. Кокин. – Ростов на Дону: изд-во СКАГС, 2000. – 60 с.

132. Исмаилова Э. Ю. Экологическое право: учеб. / Э. Ю. Исмаилова, Ю. В. Трунцевский, Н. Е. Саввич. – [2-е изд., перераб.]. – М.: АО ”Центр ЮрИнфоР”, 2003. – 403 с.

133. Управління природоохоронною діяльністю: навч. посіб. / [П. Л. Товажнянський, Ю. Г. Масікевич, В. Д. Солодкий та ін.]. – Х.: НТУ ”ХПІ”, 2002. – 304 с.

134. Вовк Ю. А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. Общая часть / Ю. А. Вовк. – Х.: Высшая школа, 1986. – 160 с.

135. Костицький В. В. Екологія перехідного періоду: держава, право, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) / В. В. Костицький. – [2-е вид.]. – К., 2001. – 390 с.

136. Колбасов О. С. Экология. Политика. Право. Правовая охрана природы в СССР. / О. С. Колбасов. – М.: изд-во “Наука”, 1976. – 232 с.

137. Ерофеев Б. В. Экологическое право: учеб. для вузов / Б. В. Ерофеев. – М.: Юриспруденция, 1999. – 448 с.

138. Бейкун А. Л. Державне регулювання діяльності обласного агропромислового комплексу (організаційно-правові питання): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право” / А. Л. Бейкун. – К., 1999. – 20 с.

139. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підруч. / В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.

140. Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды): учеб. [для высших юрид. уч. заведений] / М. М. Бринчук. – М.: Юристь, 1999. – 688 с.

141. Голосніченко І. П. Адміністративне право України: основні категорії і поняття / І. П. Голосніченко. – К.: МАУП, 1998. – 52 с.

142. Жмотов А. И. Государственное управление охраной природы в СССР / А. И. Жмотов; под ред. В. М. Манохина. – Саратов: изд-во Саратовского уни-та, 1983. – 128 с.

143. Правовая охрана окружающей среды в области промышленного производства / [Ю. С. Шемшученко, Н. Р. Малышева, М. М. Бринчук и др.]; отв. ред. Ю. С. Шемшученко. – К.: Наукова думка, 1986. – 224 с.

144. Орлов М. Управління в сфері екології, що забезпечує стійкий розвиток України, як наукова і правова проблема / М. Орлов // Юридична Україна. – 2004. – № 2. – С. 63-69.

145. Про управління природоохоронною діяльністю на залізничному транспорті України: наказ Укрзалізниці від 14 вересня 1994 року № 137-У [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Укрзалізниці. – www.uz.gov.ua.

146. Галузева програма “Охорона навколишнього природного середовища на залізничному транспорті України на 1997-2006 роки”: наказ Міністерства транспорту України від 12 березня 1996 року № 88 та Наказ Укрзалізниці від 10 квітня 1996 року № 81-Ц [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Укрзалізниці. – www.uz.gov.ua.

147. Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – [2-ге вид., доп. та перероб.]. – К.: Атіка, 2003. – 576 с.

148. Петров В. В. Экологическое право России: учеб. для вузов / В. В. Петров. – М.: изд-во БЕК, 1995. – 557 с.

149. Природноресурсове право України: навч. посіб. / за ред. І. І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с.

150. Кобецька Н. Р. Екологічне право України: навч. посіб. / Н. Р. Кобецька. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

151. Васильева М. И. О совершенствование системы и структуры органов государственного экологического управления (к предложениям о создании Федерального агенства по охране окружающей среды) / М. И. Васильева // Экологическое право. – 2006. – № 5. – С. 23-28.

152. Балюк Г. І. Екологічне право України: конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): навч. посіб. / Г. І. Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

153. Екологічне право України. Академічний курс: підруч. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ вид-во ”Юридична думка”, 2005. – 848 с.

154. Положення про Міністерство транспорту і зв’язку України: указ Президента України від 27 серпня 2004 року № 1009/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – Ст. 564.

155. Положення про Головне управління безпеки руху та екології Державної адміністрації залізничного транспорту України: наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України від 7 листопада 2000 року № 506-Д // Довідник залізничника: у 8 кн.: Д. В. Зеркалов, М. В. Дорошенко, В. Г. Лоза, П. О.Яновський / за ред. Д. В. Зеркалова. – К.: Основа, 2004– . –.

Кн. 3: Техногенна безпека. – 2004. – С. 398-402.

156. Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Білобран, В. Котляренко. – К.: ВЕГО: “МАМА-86”, 2003. – 160 с.

157. Новости транспорта. Износ железнодорожного подвижного состава угрожает безопасности движения поездов // Транспорт. – 2006. – № 18-19. – С. 38-39.

158. Курс кримінології: особ. час.: підруч.: у 2 кн. / [М. В. Корнієнко, Б. В. Романюк, І. М. Мельник та ін.]; за заг. ред. О. М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 480 с.

159. Шемшученко Ю. С. Міжнародні аспекти охорони природи / Ю. С. Шемшученко. – К.: “Вища школа”, 1985. – 56 с.

160. Горшенев В. М. Контроль как правовая форма деятельности / В. М. Горшенев. – М.: Юрид. лит., 1987. – 177 с.

161. Голиченков А. К. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования / А. К. Голиченков. – М.: изд-во МГУ, 1991. – 136 с.

162. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.07 ”Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. Ф. Андрійко. – К., 1999. – 38 с.

163. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади / О. Ф. Андрійко. – К.: Наукова думка, 2004. – 302 с.

164. Студеникина М. С. Государственные инспекции в СССР / М. С. Студеникина. – М.: Юрид. лит., 1987. – 112 с.

165. Алехин А. П. Административное право Российской Федерации / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий, Ю. А. Козлов. – М., 1997. – 772 с.

166. Ведєрніков Ю. А. Адміністративне право України: навч. посіб. / Ю. А. Ведєрніков, В. К. Шкарлупа. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.

167. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) [та ін.]). – К.: Укр. енцикл., 1999– . –.

Т.2: Д-Й. – 1999. – 744 с.

168. Овсянко Д. М. Административное право: учеб. пособ. / Д. М. Овсянко; под ред. проф. Г. А. Туманова. – М.: Юристь, 1997. – 448 с.

169. Шалумов М. С. Прокурорский надзор и государственный контроль за исполнением законов: разграничение компетенции и ответственность / М. С. Шалумов // Государство и право. – 1999. – № 1. – С. 79-82.

170. Руденко М. Щодо усунення підміни прокуратурою інститутів контролю і нагляду в сфері управління / М. Руденко // Право України. – 1996. – № 9. – С. 58-62.

171. Про прокуратуру: закон України від 5 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

172. Кудас С., Черв’якова О. Нагляд за додержанням екологічного законодавства органами місцевого самоврядування / С. Кудас, О. Черв’якова // Право України. – 2001. – № 1. – С. 61-64.

173. Бабенко В. І. Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.10 ”Судоустрій; прокуратура та адвокатура” / В. І. Бабенко. – Одеса, 2004. – 20 с.

174. Новий тлумачний словник української мови: у 4 т.: 420000 слів / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. – К.: Аконіт, 1998– .– (Серія ”Нові словники”).

Т. 2: Ж-О. – 1998. – 910 с.

175. Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

176. Про Програму охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в області на 2000-2005 р.р.: рішення Івано-Франківської обласної ради від 4 травня 1999 року № 137–8/99 // Вісник – офіційне видання Івано-Франківської обласної ради і обласної державної адміністрації. – 1999.– № 12. – С. 19.

177. Про місцеві державні адміністрації: закон України від 9 січня 1999 року № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

178. Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію: постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 року № 1520 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – С. 133.

179. Финоченко В. А. Экологический контроль и мониторинг на железнодорожном транспорте / В. А. Финоченко, Т. А. Финоченко // Экологические системы и приборы. – 2006. – № 2. – С. 3-5.

180. Плахотнік В. М. Галузева науково-дослідна лабораторія “Охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті” / В. М. Плахотнік // Залізничний транспорт. – 2005. – № 2. – С. 59.

181. На российских железных дорогах будут работать экологические вагоны-лаборатории нового поколения // Транспорт. – 2006. – № 23. – С. 38.

182. Руденко М. Проблеми представництва прокуратурою екологічних інтересів у суді (теоретичний аспект) / М. Руденко // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 1 (12). – С. 89-94.

183. Бабенко В. Перспективи розвитку права прокурора на превентивний екологічний позов / В. Бабенко // Юридична Україна. – 2004. – № 1. – С. 48-53.

184. Копетюк М. Деякі правові та організаційні аспекти прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства і розслідуванням злочинів проти довкілля / М. Копетюк // Юридична Україна. – 2004. – № 6. – С. 66-70.

185. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону навколишнього природного середовища: наказ Генеральної прокуратури України від 28 жовтня 2002 року № 3/2 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.gov.ua.

186. Про сферу та особливості діяльності транспортних прокуратур і розмежування їх компетенції з територіальними прокуратурами: наказ Генеральної прокуратури України від 28 жовтня 2002 року № 3/3 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.gov.ua.

187. Антонюк У. В. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення у сфері залізничного транспорту: поняття, ознаки / У. В. Антонюк / Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за мат. VІ міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 черв. 2007 р., Т.2. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2007. – С. 6-10.

188. Алексеєв С. С. Общая теория права: в 2-ух т. / С. С. Алексеев – М.: Юрид. лит., 1981– . –.

Т.І – 1981. – 360 с.

189. Проблемы теории государства и права: учеб. / под ред. С. С. Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1987. – 448 с.

190. Иоффе О. С. Вопросы теории права / О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. – М.: Госюриздат, 1961. – 381 с.

191. Теорія держави і права: підруч. / [С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомиров, В. С. Ковальський]; за ред. С. Л. Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

192. Орлов П. І. Основи правознавства / П. І. Орлов. – Донецьк: Альфа-прес, 2004. – 304 с.

193. Теорія держави і права: навч. посіб. / [упоряд. Л. М. Шестопалова]. – К.: Прецедент, 2004. – 224 с.

194. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: навч. посіб. / М. В. Кравчук. – [3-тє вид., змін. й доп.]. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 247 с.

195. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. / П. М. Рабінович. – [5-те вид., зі змін.]. – К.: Атіка, 2001. – 176 с.

196. Сергеев С. П. Основы государства и права / С. П. Сергеев. – М.: А.Д.В., 1996. – 344 с.

197. Кудрявцев В. М. Закон, проступок, ответственность / В. М. Кудрявцев. – М.: Наука, 1986. – 448 с.

198. Загальна теорія держави і права: [підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищих навч. закл.] / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 432 с.

199. Строгович М. С. Сущность юридической ответственности / М. С. Строгович // Советское государство и право. – 1979. – № 5. – С. 72-73.

200. Базылев Б. Т. Юридическая ответственность как охранительное отношение / Б. Т. Базылев // Советское государство и право. – 1980. – № 8. – С. 122-125.

201. Шемшученко Ю. С. Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды / Ю. С. Шемшученко, В. Л. Мунтян, Б. Г. Розовский. – К.: Наукова думка, 1978. – 280 с.

202. Сурилов А. В. Теория государства и права: учеб. пособ. / А. В. Сурилов. – К., Одесса: Вища школа, 1989. – 439 с.

203. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность / С. Н. Братусь. – М.: Юрид. лит., 1976. – 215 с.

204. Назаров Б. Л. О юридическом аспекте позитивной социальной ответствености / Б. Л. Назаров // Советское государство и право. – 1981. – № 10. – С. 29-38.

205. Жевлаков Э. Н. Экологические правонарушения и ответственность / Э. Н. Жевлаков. – М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез””, 1997. – 204 с.

206. Новикова К. В. Правовые формы возмещения вреда природной среде, причиненного предприятием: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право” / К. В. Новикова. – М., 1988. – 26 с.

207. Решетник Л. Правові проблеми юридичної відповідальності у галузі екології / Л. Решетник // Право України. – 2003. – № 8. – С. 81-85.

208. Яковлев В. Н. Экологическое право / [отв. ред. П. С. Никитюк] / В. Н. Яковлев. – Кишинев: Штинца, 1988. – 344 с.

209. Кравченко С. Н. Материальная ответственность в системе охраны природы / С. Н. Кравченко. – К.: Вища школа, 1981. – 54 с.

210. Титова Н. И. Материальная ответственность работников сельскохозяйственных предприятий / Н. И. Титова. – М.: Юридическая литература, 1978.– 98 с.

211. Ивакин В. И. Теория юридической ответственности за экологические правонарушения и практика её применения / В. И. Ивакин. – М.: Право и государство, 2004. – 257 с.

212. Белоусов В. В. Административная ответственность за экологические правонарушения / В. В. Белоусов. – М.: ПОЛТЕКС, 2001. – 24 с.

213. Природноресурсовое право и правовая охрана окружающей среды: учеб. / [под ред. В. В. Петрова]. – М.: Юрид. лит., 1988. – 512 с.

214. Правознавство: навч. посіб. / [В. І. Бобир, С. Е. Демський, А. М. Колодій (керівник авт. колективу) та ін.]; за ред. В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 480 с.

215. Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды): учеб. [для высших юрид. учеб. заведений] / М. М. Бринчук. – М.: Юристь, 2002. – 346 с.

216. Малишко М. І. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення / М. І. Малишко. – К.: УНА, 2004. – 24 с.

217. Засунько С. С. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення техногенної безпеки в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / С. С. Засунько. – К., 2006. – 20 с.

218. Советское природоресурсовое право: особенная часть: учеб. пособ. / [В. К. Попов, Ю. А. Вовк, В. В. Гречко, В. А. Чуйков, М. В. Шульга]. – Х.: изд-во при Харьковском госуд. уни-те издат. обьединения “Вища школа”, 1987. – 272 с.

219. Боголюбов С. А. Экологическое право: учеб. для вузов / С. А. Боголюбов. – М.: изд-во НОРМА (Изд. група НОРМА – ИНФРА • М), 2001. – 448 с.

220. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: официальный текст от 30 декабря 2001 года. – М., 2002. – 256 с.

221. Антонюк У. В. Кримінально-правова охорона довкілля у сфері транспорту / У. В. Антонюк / Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 вересня – 1 жовтня 2005 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2005. – С. 99-100.

222. Адиханов Ф. Х. Преступление и административный проступок в области охраны природы / Ф. Х. Адиханов // Советское государство и право. – 1981. – № 9. – С. 120-125.

223. Дружинина В. Ф. О разграничении преступления и админмстративного проступка / В. Ф. Дружинина // Советское государство и право. – 1978. – № 4. – С. 131-132.

224. Окоркова Л. Некоторые вопросы административной ответственности за нарушение правил охраны атмосферного воздуха от загрязнения / Л. Окоркова // Советская юстиция. – 1979. – № 5. – С. 15.

225. Лук’янов В. В. Административные правонарушения и уголовные преступления: в чем различие? / В. В. Лук’янов // Государство и право. – 1996. – № 3. – С. 82-86.

226. Куян І. Проблеми кваліфікації екологічних правопорушень / І. Куян // Право України. – 1999. – № 8. – С. 71-73.

227. Матвійчук В. Критерії відмежування кримінально-правових діянь від інших правопорушень у сфері навколишнього природного середовища / В. Матвійчук // Юридична Україна. – 2006. – № 8. – С. 69-73.

228. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 році. – К.: вид-во Раєвського, 2001. – 184 с.

229. Куян І. А. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / І. А. Куян. – К., 2001. – 20 с.

230. Хіміч О. М. Забезпечення екологічної безпеки адміністративно-правовими заходами, які застосовуються міліцією: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. М. Хіміч. – К., 2005. – 16 с.

231. Поліщук Г. С. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти довкілля: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Г. С. Поліщук. – К., 2006. – 20 с.

232. Тангиев Б. Б. Экопреступления на транспорте и способы их выявления / Б. Б. Тангиев // Транспортное право. – 2006. – № 1. – С. 35-39.

233. Кримінальне право України. Заг. частина: підруч. / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с.

234. Кримінальне право України. Заг. частина: підруч. [для студ. юрид. вузів і фак.] / [Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Бенківський та ін.]; за ред. П. С. Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 512 с.

235. Игнатов А. И. Уголовне право. Общ. часть: курс лекций / А. И. Игнатов, Т. А. Костарева. – М., 1996. – 176 с.

236. Петров В. В. Экологическое преступление / В. В. Петров. // Экологический энциклопедический словарь. – М.: изд. дом “Ноосфера”, 1999. – 930 с.

237. Уголовное право России. Особ. часть: учеб. / [под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова]. – М.: Юристь, 2004. – 492 с.

238. Сверчков В.В. Ответственность за экологические преступления по российскому законодательству / В. В. Сверчков. – Н. Новгород, 1998. – 246 с.

239. Дубовик О. Л. Причины экологических преступлений / О. Л. Дубовик, А. Э. Жалинский. – М.: Наука, 1988. – 240 с.

240. Матвійчук В. К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): [монографія] / В. К. Матвійчук. – К.: Азимут-Укр, 2005. – 464 с.

241. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / [за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.

242. Доронин Г. Г. Состав экологического преступления по германскому праву // Современное экологическое право в России и за рубежом: cбор. науч. трудов / Г. Г. Доронин; [редкол.: Дубовик О. Л. (отв. ред.) и др.]. – М., 2001. – С. 146-152.

243. Коржанський М. Й. Уголовне право України. Частина загальна: курс лекцій / М. Й. Коржанський. – К.: Українська видавнича група, 1996. – 333 с.

244. Дудоров О. О. Відповідальність за злочини проти довкілля: науково-практичний коментар розділу VІІІ Особливої частини нового КК України / О. О. Дудоров. – Бердянськ: АРІУ при ЗДУ, 2001. – 83 с.

245. Тустановська І. В. Застосування права в галузі охорони довкілля в Україні та США (порівняльний аналіз): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право” / І. В. Тустановська. – Львів, 1998. – 16 с.

246. Басай В. Д. Відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право” / В. Д. Басай. – Львів, 1996. – 24 с.

247. Краснова М. Екологічна відповідальність за шкоду заподіяну навколишньому природному середовищу, у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС / М. Краснова // Право України. – 2007. – № 3.– С. 146-151.

248. Криволапова Л. В. Правовое обеспечение возмещения вреда, причиненного экологическими правонарушениями: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право” / Л. В. Криволапова. – Саратов, 2001. – 24 с.

249. Official journal of the European Union. – 2004. 30/04. L 143/56-143/74/.

250. Решетник Л. П. Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 ”Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право” / Л. П. Решетник. – Харків, 2005. – 20 с.

251. Краснова И. О. Правовое регулирование возмещения экологического вреда / И. О. Краснова // Экологическое право. – 2005. – № 4. – С. 26-33.

252. Ястребкова О. А. Проблемы экологического ущерба во французском праве / О. А. Ястребкова // Экологическое право. – 2004. – № 5. – С. 53-55.

253. Краснова М. В. Компенсація екологічної шкоди та її соціально-правове значення / М. В. Краснова // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей. – 2006. – Випуск ХVІІ. – С. 158-164.

254. Конвенція Ради Європи про цивільну відповідальність за шкоду від діяльності, небезпечної для навколишнього середовища від 21 червня 1993 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.gov.ua.

255. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року № 3 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах та з загальних питань. – Х.: Одіссей, 2003. – С. 199-220.

256. Могилянский Л. Г. Возмещение ущерба при столкновении автотранспорта / Л. Г. Могилянський. – М.: Юрид. лит., 1987. – 112 с.

257. Бондар Л. О. Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 ”Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право” / Л. О. Бондар. – К., 2002. – 20 с.

258. Про об’єкти підвищеної небезпеки: закон України від 18 січня 2001 року № 2245-3 // Голос України. – 2001. – 6 березня.

259. На львівську землю вилито 300 тонн смертельно небезпечної речовини // Голос України. – 2007. – 18 липня.

260. Транспортне право України: навч. посіб. / Е. Ф. Демський, В. К. Гіжевський, С. Е. Демський, А. В. Мілашевич; за заг. ред. В. К. Гіжевського, Е. Ф. Демського. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

261. Пендяга Г. Особливості регулювання цивільно-правової відповідальності в окремих системах права / Г. Пендяга // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 10. – С. 11-15.

262. Цивільне право України: підруч. / [Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.]; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – Кн. 1. – 784 с.

263. Цивільний кодекс України: коментар. – [2-ге вид., зі змін. за станом на 15 січ. 2004 р.]. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 856 с.

264. Международное частное право: сбор. документов. – М.: БЕК, 1998. – С. 387-400.

265. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту: постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 року № 55 // Збірник Постанов Уряду України. – 1993. – № 4-5. – Ст. 71.

266. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта: постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1992 года № 621 // Сборник актов и постановлений Правительства Российской Федерации. – 1992. – № 9. – С. 608.

267. Трудове право України: акад. курс: підруч. / [А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хуторян. – К.: вид-во А.С.К., 2004. – 608 с.

268. Проект Трудового кодексу України // Праця і зарплата. – 2003. – № 42 – Листопад. – С. 44-46. – (Спецвипуск).

269. Трудовой Кодекс Российской Федерации. // Сборник Законов Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 3.

270. Хуторян Н. Проблеми правового регулювання матеріальної відповідальності працівника в новому Трудовому кодексі України / Н. Хуторян // Праця і зарплата. – 2003. – № 29 (369). – С. 6-7.
 • oldrussian.ru/organzovane-zhittya-v-spvtovaristvah-tvarin-ma-odnu-vdmtnu-osoblivst-vikonannya-funkcj-kozhnim-z-chlenv-spvtovaristva-vdbuvatsya-nstinktivno-neracon-stornka-16.html
 • oldrussian.ru/storya-hm-pochalasya-she-v-dalekj-davnin-metali-sklo-persh-budveln-ceglini-vs-c-materali-zyavilisya-v-zol-dostorichnih-pechej-odnak-formuvannya-h.html
 • oldrussian.ru/analz-vitrat-pdprimstva-metodika-zapovnennya-statistichno-zvtnost-specalna-zvtnst-ta-formi-metodologya.html
 • oldrussian.ru/132views-partitions-and-decompositions-peter-van-beek-ana-b-benitez-joerg-heuer-jose-martinez-philippe.html
 • oldrussian.ru/liniya-uchenij-hranimih-v-serdce-machig-otsekaya-nadezhdu-i-strah.html
 • oldrussian.ru/5trudovoj-stazh-ponyatie-vidi-yuridicheskoe-znachenie-shpargalka-po-pravu-socialnogo-obespecheniya.html
 • oldrussian.ru/sobrom-mi-vojska-mnogo-batko-korchu-pn-za-lsom-na-virub-gejbi-ne-zavazhali-na-tomu-shmatku-takogo-dorogogo.html
 • oldrussian.ru/ed-potten-national-trust-rare-books-group-events.html
 • oldrussian.ru/navchalno-metodichnij-kompleks-dlya-pdgotovki-fahvcv-osvtno-kvalfkacjnogo-rvnya-magstr-za-specalnostyami-pravoznavstvo-pravoohoronna-dyalnst-upravlnnya-u-sfer-pravoporyadku-kiv-2011.html
 • oldrussian.ru/programa-vstupnogo-viprobuvannya-na-zdobuttya-osvtno-kvalfkcjnih-rvnv.html
 • oldrussian.ru/europe-at-present-spring-2003-59.html
 • oldrussian.ru/nasosi-metodika-gdrogeologchnih-dosldzhen-robocha-navchalna-programa-disciplni-dlya-studentv-specalnost-040103.html
 • oldrussian.ru/code-should-be-observed-when-the-flag-is-presented-on-a-piece-of-paper-as-when-it-is-presented-in-three-dimensions-i-e-no-other-images-should-be-imposed-a-fla.html
 • oldrussian.ru/glava-5-giperssilki-html-populyarnij-samouchitel.html
 • oldrussian.ru/referat-na-temu-venerichn-zahvoryuvannya.html
 • oldrussian.ru/67intensifikaciya-obucheniya-shpargalka-po-obshim-osnovam-pedagogiki.html
 • oldrussian.ru/zamechanie-k-state-yavlyaetsya-li-samoubijstvo-prestupleniem-smert-i-bessmertie.html
 • oldrussian.ru/rozdl-ponyattya-djn-an-nyata-sta-gus-organv-dznannya-u-krimnalnomu-proces-ukrani-stornka-7.html
 • oldrussian.ru/section-b-the-solicitation-competitive-solicitations.html
 • oldrussian.ru/13th-floor-a-ghost-story-the-65.html