Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт»


Міністерство освіти та науки України


Новоград-Волинський промислово-економічний технікум


Методичні рекомендації


до виконання курсового проекту

з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт»


Создатель: викладач

Буковський В.М.


Новоград-Волинський

2004

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


Курсове та дипломне проектування Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» по предмету «Економіка, організація та планування ремонтних робіт» має своєю метою систематизувати, розширити і поглибити теоретичні знання студентів, а також розвиток навиків самостійної праці з нормативною, довідниковою, методичною та навчальною літературою. Крім Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» цього, при виконанні курсової роботи студенти повинні ознайомитись з сучасною організацією виробництва та застосувати ці досягнення в своїх розробках.

В „Методичних рекомендаціях” дані методика основних розрахунків і необхідні довідникові дані.

Курсова бота Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» виконується у відповідності з індивідуальним завданням і складається з пояснювальної записки в об’ємі 20...30 листів формату А4 (297х210).

Пояснювальна записка є технічним документом курсового проекту і виновата оформлюватись у Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» відповідності до вимог єдиної системи конструкторської документації

( ЕСКД ).

На кожному листі чорною тушшю ( пастою, чорнилом ) викреслюється рамка, що утворює поля:

Зліва – 20 мм;

Зверху, знизу та справа – 5 мм.

відстань від тексту до рамки – 5 і Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» 3 мм відповідно

10 мм зверху та знизу.

Послідовність викладення матеріалу у пояснювальній записці повинно відповідати заданому змісту курсової роботи. Всі розділи записки повинні викладатись хорошо і по можливості кратко. Скорочувати слова в тексті Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» і надписах не дозволяється, за винятком загальноприйнятих скорочень ( таб., мал. ).

Кожен розділ повинен починатись з нового листа. Заглавия розділів та підрозділів необхідно виділяти у червоний рядок. Відстань між заголовком і подальшим текстом виновата бути Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» 10 – 15 мм., а між підзаголовком та останнім рядком попереднього тексту – 35 мм.

В процесі розрахунків необхідно проводити розрахункову формулу в буквених позначеннях, підставляти в неї цифрові значення буквених позначень і записувати готову Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» відповідь без проміжних розрахунків. Буквені позначення величин, які входять у формулу необхідно розшифровувати.

При багатократних повторюваних однотипних розрахунках потрібно привести розрахункову формулу, привести один приклад розрахунку, а результати наступних розрахунків завести в таблицю.

Всі Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» розрахунки необхідно виконувати в міжнародній системі одиниць СІ.

Посилатись на літературу, яка вміщує загальноприйняті методи розрахунків або загальновідомі навчальні і довідникові дані – не обов’язково. Посилатись на літературу необхідно тільки Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» в тих випадках, если в літературі є оригінальні відомості, нові методи розрахунків, нові нормативи, спеціальні формули і т. д. При посиланні на літературу, в квадратних дужках необхідно вказати той порядковий номер, який література займає в Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» списку літератури, який розташовують в кінці записки. Література у списку розташовується в алфавітному порядку.

Титульний лист є першим листом пояснювальної записки і заповнюється чорною тушшю ( пастою, чорнилами ) Завдання на курсовий Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» проект вкладається в пояснювальну записку після титульного листа. Всі таблиці та ілюстрації нумеруються в межах розділу. Номер ілюстрації складається з порядкового номеру розділу і порядкового номеру ілюстрації ( наприклад: Таблиця 2.3.,Малюнок 4.2.). Найменування Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» поміщують над ілюстрацією, пояснюючі дані – під нею.

Закінчену пояснювальну записку необхідно зброшурувати та переплести, прошивши її з лівої сторони на відстані 10 мм від краю. Всі листки записки повинні бути пронумеровані.

Закінчений проект викладач перевіряє Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» і при правильному виконанні підписує його і допускає до захисту. Якщо проект в цілому або частково виконаний некорректно, викладач його повертає з зауваженнями на доопрацювання.

На захисті студент розповідає про Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» свою боту: доводить тему завдання, дає коротку характеристику об'єкту проектування, повідомляє основні технічні рішення, які він застосовував. Під час захисту КР, студенту можуть бути задані питання, як по проекту, так і по Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» всьому курсу.

При оцінці КР враховується його зміст, обґрунтованість прийнятих рішень, якість та послідовність викладення матеріалу та розрахунків, наявність оригінальних розробок, зовнішнє оформлення та якість відповідей на питання викладача під час Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» захисту.

Після захисту виставляється диференційована оцінка.

Курсовий проект виконується на основі даних, отриманих під час виконання курсової роботи з предмету «Ремонт устаткування підприємств машинобудування».


^ ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Вступ.

 1. Визначення трудомісткості ремонтних Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» робіт.

 2. Розрахунок кількості устаткування і робочих місць для виконання ремонтних робіт.

 3. Розрахунок чисельності працюючих.

 4. Розрахунок площ ремонтної бази.

 5. Розрахунок фондів та амортизаційних відрахувань.

 6. Розрахунок издержек на основні матеріали.

 7. Розрахунок фонду заробітної плати.

 8. Визначення Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» цехових видатків.

 9. Визначення собівартості ремонту.

 10. Техніко-економічні показники ремонтної бази.

ВСТУП.


У вступі студент повинен обґрунтувати важливість даної теми, дати коротку характеристику вузла (деталі) описати мету та завдання курсового проекту Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт».

Приблизний зміст вступу до курсового проекту наведено нижче.

Ведуче місце в подальшому розвитку економіки та промисловості належить галузям машинобудування які забезпечують матеріальну базу технологічного процесу всіх галузей народного господарства.

Машинобудуванню належить ведуча роль серед Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» інших галузей народного господарства, так як основні виробничі процеси виконують машини. Через це і технічний рівень всіх галузей народного господарства в значній мірі визначають рівень розвитку машинобудування. На основі розвитку машинобудування Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» втілюється комплексна автоматизація і механізація виробничих процесів в промисловості, будуванні, сільському господарстві. Але в наш час в зв'язку з економічною кризою в країні машинобудування, а також промисловість і підприємства цих галузей Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» прийшли до занепаду, працюють не на повну потужність фінансовий стан на підприємствах критичний, а закупити нове обладнання нема коштів тому актуальним сразу буде здійснення ремонту діючого обладнання. І це завдання покладається на конструкторів Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» машинобудівників.

Ремонт деталей машин забезпечує економію високоякісного металу, палива, енергетичних і трудових ресурсів, а також використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Для ремонту зношених деталей потрібно в 5-8 разів менше технологічних операцій Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» ніж для виготовлення нових. Висока якість ремонту та відновлення деталей може бути досягнена спільними зусиллями інженерно-технічних робітників і робочих ремонтних дільниць. Важливо також щоб робочі які зайняті ремонтом машин і обладнання знали Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» не лише призначення, конструкцію, зношення і проблемы, а й досконало володіли сучасними методами і прийомами зварки та наплавки, нанесення гальванічних, газо-термічних і полімерних покриттів способами пластичного деформування, механічної, термічної Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» і хіміко-термічної обробки.

Метою нашої курсової роботи є розробка прогресивного технологічного процесу ремонту вузла ХХХХХХ, а також зменшення издержек часу при його ремонті шляхом підвищення продуктивності праці в ході виконання ремонтних Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» робіт в умовах дрібносерійного і одиничного виробництва.

^ Розділ 1. Технологічні процеси ремонту вузла.


В цьому розділі слід навести дані про технологічні процеси разбірки, відновлення, виготовлення та збірки вузла. Всі дані слід ввести Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» в таблиці.


Таблиця 1.1

^ Технологічний процес разбірки

№ п\п

Найменування операції

Норми часу Тшк . хв

Розряд робіт

Устаткування

1

2

3

4

5
Таблиця 1.2

^ Технологічний процес відновлення вала.

№ п\п

Найменування операції

Норми часу Тшк . хв

Розряд робіт

Устаткування Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт»

1

2

3

4

5
Таблиця 1.3

^ Технологічний процес виготовлення заміняємої деталі.

№ п\п

Найменування операції

Норми часу Тшк . хв

Розряд робіт

Устаткування

1

2

3

4

5Таблиця 1.4

^ Технологічний процес збірки

№ п\п

Найменування операції

Норми часу Тшк . хв

Розряд робіт

Устаткування

1

2

3

4

5
Для визначення Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» трудомісткості ремонтних робіт розраховується тривалість циклів збірки і складання вузла, відновлення спрацьованої та виготовлення нової деталі відповідно до даних курсового проекту по "Ремонту і т/о обладнання". Визначення тривалості циклів Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» у формі таблиці.

^ 2. Визначення трудомісткості ремонтних робіт.


Продуктивність праці – це ефективність издержек праці при виробництві одиниці продукції, або рівень трудових издержек на одиницю продукції. Рівень продуктивності праці може бути виміряний такими Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» показниками: кількість робочого часу, затраченого на виробництво одиницю продукції, тобто трудомісткість виробу, або кількість продукції, вироблена за одиницю робочого часу одним працівником – годинний, денний, місячний, річний виробіток 1-го працівника. В таблицях 2.1-2.4 наведемо дані по трудомісткості Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» виконання ремонтних робіт


Таблиця 2.1

Трудомісткість разбірки.

№ п\п

Найменування операції

Норми часу Тшк . хв

1

2

3


ВсьогоТаблиця 2.2

Трудомісткість відновлення.

№ п\п

Найменування операції

Норми часу Тшк . хв

1

2

3Всього
Таблиця 2.3

Трудомісткість виготовлення

№ п\п

Найменування Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» операції

Норми часу Тшк . хв

1

2

3Всього
Таблиця 2.4

Трудомісткість збірки

№ п\п

Найменування операції

Норми часу Тшк . хв

1

2

3Всього
Загальна трудомісткість ремонтних робіт визначається за формулою:

Тзаг = Троз. • Нвуз. + Твід. • Нвуз Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт». + Тн.д. • Нвуз. + Тзб • Нвуз

де,

Нвуз. - кількість вузлів, що ремонтується по завданню;

Троз. - трудомісткість розбірки вузла;

Твід. - трудомісткість відновлення;

Тн.д. - трудомісткість виготовлення нової деталі;

Тзб. - трудомісткість збірки вузла.

Для визначення трудомісткості ремонтного Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» циклу розраховуємо продуктивність критического шляху сітковій моделі. Lкр = Трем.ц.

Вибираємо найбільше значення ремонтного циклу. Lкр = max Трем.ц.


Перелік робіт і події сіткової моделі визначається у формі таблиці

Таблиця Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» 2.5.

Перелік робіт і події сіткової моделі.

Початок №п\п.

Кінець

№ п\п

Зміст роботи

Тшк, хв

1

2

3

4

Для визначення тривалості ремонтного циклу необхідно скласти сіткову модель процесу ремонту за наступною схемою

відновлення


збірка

разбірка
виготовлення

Розділ 3. Встановлення розрядів робіт і Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» розцінок.


Професію основних робітників і розряди робіт встановлюються на підставі розроблених технологічних процесів на розбірку, відновлення деталі, виготовлення нової деталі і складання вузла. У відповідності до складності і відповідальності робіт, необхідних Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» знань і навиків всі робітники розподіляються за кваліфікаційними розрядами і за кожним з их закріплюється певне робоче місце. Основою визначення кваліфікації робітника і присвоєння йому відповідного розряду є тарифно-кваліфікаційний довідник.

В пояснювальній записці Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» необхідно обґрунтувати вибір розрядів робіт і результати звести до таблиці. Така таблиця складається для кожного технологічного процесу, тобто для розбірки вузла, відновлення деталі, виготовлення деталі і складання вузла.

Основні робітники, як Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» правило, знаходяться на відрядно-преміальній системі оплати праці. Прямий фонд оплати їх праці визначається виходячи з відрядних розцінок і об'єму виконаних робіт.

Відрядні розцінки (Р) на виконання кожної операції Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» визначаються за формулою:

Р= (Тст.* Тш.к.)/60, де

Тст. - погодинна тарифна ставка відповідного розряду робіт в грн.;

Тш.к. - норма штучно-калькуляційного часу в хв.

В пояснювальній записці необхідно привести розрахунок розцінки на Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Організація, планування та економіка ремонтних робіт» одну операцію, а інші розрахунки звести до таблиці

Таблиця 3.1

^ Професії, розряди робіт і розцінки

Операція

Розряд робіт

Тарифна ставка Тст, грн.

Трудомісткість Тшк , хв.

Розцінка Р, грн.


 • oldrussian.ru/titulna-stornka-zbrnik-posbnik-z-speckursu-dlove-movlennya-9-klasu.html
 • oldrussian.ru/zhmis-ou-badarlamalarin-syllabus.html
 • oldrussian.ru/third-semester-kindly-refer-the-official-communication-of-the-university-in-the.html
 • oldrussian.ru/2-formuvannya-visoko-podatkovo-kulturi-ta-navchannya-naselennya-posbnik-dlya-podatkvcv.html
 • oldrussian.ru/alfavitnij-katalog-izdanij-informacionnogo-centra-mp-f-ta-i-6.html
 • oldrussian.ru/marksu-bilo-trinadcat-let-kogda-umer-gegel-i-chetirnadcat-let-kogda-umer-gete-marks-o-raspade-burzhuaznoj-ideologii.html
 • oldrussian.ru/ib-reads-with-pagination-co-ordinated-with-proofs-and-proof-corrections-in-review-mode.html
 • oldrussian.ru/embrionalnoe-dihanie-psihotehnologii-izmenennih-sostoyanij-soznaniya.html
 • oldrussian.ru/the-function-of-the-mating-plug-in-anopheles-gambiae-genome-analysis-of-vectorial-capacity-in-major.html
 • oldrussian.ru/curie-media-center-book-list.html
 • oldrussian.ru/mda-proposal-evaluations-missile-defense-agency-mda.html
 • oldrussian.ru/1-a-general-education-courses.html
 • oldrussian.ru/libya-intervention-good-heg-military-intervention-cp.html
 • oldrussian.ru/predislovie-hirurgiya-grizh-bryushnoj-stenki.html
 • oldrussian.ru/dolg-ukraine-vdkritij-mzhnarodnij-unversitet-rozvitku-lyudini-ukrana-.html
 • oldrussian.ru/sud-nad-stalinim-ne-fyurer-trebuet-fashizma-sud-nad-stalinim.html
 • oldrussian.ru/h-initial-response-in-patients-who-are-not-transplant-candidates-vha-clinical-guidance-on-the-initial-management.html
 • oldrussian.ru/i-bil-den-pyatij-google-proriv-v-duhe-vremeni.html
 • oldrussian.ru/kolumnisti-cifrovoj-zhurnal-kompyuterra-107.html
 • oldrussian.ru/an-offer-he-couldnt-refuse-interamerican-university-basic-m-b-a.html