Методичні рекомендації для викладачів І студентів з пропедевтики педіатрії - Сторінка 16

Ситуаційні завдання.

Задача 1

Хлопчик 13 років скаржиться на часті головні болі, носові кровотечі. При об’єктивному обстеженні лікар визначив артеріальний тиск – 130/85 мм рт.ст. Як розрахувати норматив АТ для дитини? Оцінить показники АТ у цього хлопчика.

Задача 2

При пальпаторному дослідженні пульсу у дитини 5 років лікар визначив слідуючі його характеристики: синхронний, частота – 108 за хвилину, задовільного наповнення і напруження. Чергування пульсових поштовхів нерівномірні – на вдиху пульс прискорюється, на видиху – сповільнюється. Як розцінювати зміни пульсу у дитини?

Задача 3

В кардіологічне відділення з метою обстеження поступив хлопчик 8 років зі скаргами на підвищену втомлюваність, слабкість. При огляді: шкіра бліда, пульс слабкого наповнення, 72 удара за хвилину, АТ – 80/60 мм рт.ст.. При пальпації ділянки серця лікар звернув увагу на тремтіння грудної клітки над другим міжребер’ям праворуч від грудини, яке співпадало з верхівковим поштовхом. Які патологічні симптоми виявив лікар при обстеженні дитини? Для якої патології серцево-судинної системи є характерним симптом тремтіння?


Еталони відповідей:

Задача 1

Систолічний АТ = 90 + 2·13 = 116 мм рт.ст.

Діастолічний АТ = 60 + 13 = 73 мм рт.ст.

Верхний межовий САТ = 105 + 2·13 = 131 мм рт.ст.

ДАТ = 75 + 13 = 88 мм рт.ст.

Показники АТ у обстеженого хлопчика можна розцінити як верхнемежові, тобто високий нормальний рівень.

Задача 2

Частота пульсу у дитини 5 років в нормі ровинна бути 100 ударів за хвилину. Припущене відхілення складає 10-15%. Таким чином, частота пульсу у дитини знаходиться в межах норми. Зміни серцевого ритму можна розцінювати як прояв дихальної аритмії, що в цьому віці є фізіологічним явищем. При затримці дихання така аритмія пульсу повинна зникнути.

Задача 3

Під час обстеження лікар виявив слідуючі патологічні симптоми: блідість шкіри, брадикардію, слабке наповнення пульсу, зниження АТ, систолічне тремтіння над аортой, яке називається симптомом “котячого муркотання”. Цій симптом є характерним для стенозу отвору аорти.^ Технічні засоби та матеріальне забезпечення заняття:

 1. Таблиці:

а) “Частота серцевих скорочень у дітей різного віку”

б) “Границі відносної та абсолютної тупості серця у дітей”

2) Набір тестових завдань вхідного контролю (10 екземплярів).

3) Набір ситуаційних клінічних завдань (10 екземплярів).

4) Методичні розробки:

а) “Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей”

б) “Розрахунок нормативів артеріального тиску у дітей. Показники

артеріального тиску у дітей різного віку”.

в) “Методика дослідження серцево-судинної системи”

е) “Точки і порядок аускультації серця”

ж) “Властивості пульсу, зміни пульсу при патології”Джерела інформації.

Основні:

 1. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – С. 145-162; 358-386.

 2. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. – С-Пб.: Фолиант, 2001. – С.382-424, 426-436, 439-440, 445-449.

 3. Т.В.Капитан Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. – Винница, 2003. – С.421-466, 468-480, 488-498.

 4. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / за ред. В.Г.Майданника, К.Д.Дуки. – Київ: “Знання України”, 2002. – С.99-128.

Додаткові:

 1. Еренков В.А. Клиническое исследование ребенка. – Киев: “Здоров’я”, 1984. – С.74-93, 101-109, 111.

 2. Медицина дитинства / за ред. П.С.Мощича. – Київ: “Здоров’я”, 1994. – Т.1. – С.217-221.

 3. Усов И.Н., Чичко М.В., Астахова Л.Н. Практические навыки педиатра. – Минск: “Вышэйшая школа”, 1983. – С. 22-35; 122-141, 142-147.

 4. Белоконь Н.А., Кубергер М.Б. Болезни сердца и сосудов у детей: Руководство для врачей: в 2 томах. – Москва: Медицина, 1987. – С.216-303.Програма самопідготовки студентів до теми:

1. Вивчити анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей.

2. Вміти првести огляд, пальпацію, перкусію та аускультацію серцево-судинної системи у дітей різного віку. Вміти оцінити показники частоти пульсу, артеріального тиску.

3. Звернути увагу на оцінку вихідного вегетативного статусу дитини.

4.Ознайомитись з методикою проведення електрокардіографії, фонокардіографії, ехокардіографії.


Змістовий модуль 7. Серцево-судинна система у дітей


^ Конкретні цілі:

• Аналізувати основні синдроми ураження серцево-судинної системи у дітей.

• Призначати комплекс лабораторно-інструментальних методів обстеження при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей.

Тема 9: Семіотика уражень і основних захворювань серцево-судинної системи у дітей

^ Тема практичного заняття: Семіотика природжених і набутих захворювань серця та судин у дітей. Електрокардіографія, фонокардіографія, ехокардіографія.

^ Місце: учбова кімната у кардіологічному відділенні.

Професійна орієнтація студентів: В останні роки відмічається ріст серцево-судинної патології дитячого віку, особливо природжених вад серця. Серцево-судинна система дитини має ряд морфологічних і функціональних особливостей, без урахування яких не можуть бути правильно оцінені результати дослідження і поставлений клінічний діагноз. В роботі лікаря неодноразово виникає потреба в огляді дитини і постановці діагнозу на основі чіткого знання симптоматики ураження серцево-судинної системи. Ці дії особливо важливі для своєчасного початку лікування.

^ Базовий рівень знань та вмінь:Дисципліна
Знати

1.


2.


3.


4.

Анатомія


Нормальна фізіологія


Гістологія


Патологічна фізіологія

Розвиток серцево-судинної системи людини у внутрішньоутробному періоді.

Анатомічна будова серцево-судинної системи.

Знання принципів кровообігу плода та новонародженого.

Функціонування малого і великого кіл кровообігу у людини.

Гістологічні особливості будови міокарду в різні вікові періоді дитинства.

Основні компенсаторні та адаптаційні механізми серцево-судинної системи.

^ План проведення заняття:


Елементи практичного заняття Час (хв.)

1.

Перевірка присутніх.

5

2.

Вихідний контроль та його аналіз.

20

3.

Теоретичне опитування студентів.

30

4.

Студенти самостійно обстежують дітей з патологією серцево-судинной системи. Оформлюють протокол огляду хворого.

30

5.

Відпрацьовування прийомів невідкладної допомоги догоспітального етапу при раптовому припиненні серцевої діяльності (за допомогою муляжів).

15

6.

Заключний контроль знань. Рішення ситуаційних задач з обґрунтуванням симптомокомплексу захворювання. Розбір вирішених клінічних завдань.

15

7.

Підсумки та ітогова оцінка знань і умінь студентів та завдання до самостійної підготовки до наступного заняття.

5

Разом:

120

Перелік теоретичних питань:

1. Основні ознаки уражень серцево-судинної системи (ціаноз, брадикардія,

тахікардія, задишка, набряки,боли в ділянці серца, втомлюваність).

2. Семіотика природжених і набутих захворювань серца та судин:

а) розлади серцевого ритму;

б) симптоми кардиту;

в) вроджені вади серця: порушення гемодинаміки та симптоматика;

г) набуті вади серця: порушення гемодинаміки та симптоматика.

3. Синдром гострій судинній недостатності:

а) непритомність;

б) колапс;

в) шок.

4. Синдром гострій серцевій недостатності:

а) ступені важкості;

б) ліво- та правошлуночковий типи.

5. Невідкладна допомога при гострій судинній та серцевій недостатності, раптовому припиненні серцевої діяльності.

6.Догляд за хворими з патологією серцево-судинної системи:

а) режим;

б) особливості харчування;

в) динамічне спостереження з обліком пульсу та артеріального тиску;

г) лікувальна гімнастика.

^ Методика проведення практичного заняття:

 1. Після перевірки присутніх та оголошення теми заняття з вказівкою на її актуальність викладач проводить письмовий вихідний контроль

 2. Аналіз виконаних тестів та розгляд припущених помилок.

 3. Теоретичне опитування студентів.

 4. Студенти самостійно обстежують дітей з патологією серцево-судинной системи. Оформлюють протокол огляду хворого. Освоювають навички з догляду за дітьми з патологією серцево-судинної систми.

 5. Викладач демонструє прийоми невідкладної допомоги догоспитального етапу при раптовому припиненні серцевої діяльності (за допомогою муляжів).

 6. Студенти відпрацьовують тактику невідкладної допомоги догоспитального етапу.

 7. Викладач проводить заключний контроль знань студентів по даній темі. Рішення клінічних ситуаційних задач з обґрунтуванням клінічного синдрому.

 8. Розбір вирішених клінічних завдань.

 9. Викладач підводить підсумки заняття, дає оцінку знань та умінь студентів. Дає завдання до самостійної підготовки до наступного заняття.

Форми і методи самоконтролю:

Тестові завдання.

1. Якими аускультативними змінами характеризується ДМШП (дефект міжшлуночкової перетинки)?

A. м’який систолічний шум в 3-4 міжребір’ях зліва

 1. систолічний шум в 2 міжребір’ї справа

C. грубий систолічний шум в 2 міжребір’ї зліва

D. діастолічний шум в 3-4 міжребір’ях зліва

E. грубий систолічний шум в 3-4 міжребір’ях зліва

2. Органічні серцеві шуми відрізняються от функціональних наступними ознаками, окрім:

A. інтенсивності шуму

B. локалізації шуму

C. зміненню тембру в залежності від зміни положення тіла

D. в залежності від от ритму

в залежності від от проведення на спину

3. Для якого захворювання серцево-судинної системи характерні задишечно-ціанотичні приступи?

A. транспозиція великих судин

 1. дефект міжшлуночкової перетинки

 2. відкрита аортальна протока

 3. стеноз легеневої артерії

E. тетрада Фалло

4.При серцево-судинній недостатності IIА ступеня у дитини шкільного віку печінка визначається:

 1. не палькується

 2. біля краю реберної дуги

 3. на 2-3 см

 4. на 3-4 см

 5. на 4-5 см

5. Яке вимушене положення в ліжку займає хворий з патологією серцево-судинної системи у випадках декомпенсації серцевої діяльності?

 1. положення на лівому боці

 2. з підтягнутими до живота ногами

 3. сидяче, опустивши ноги з ліжка

 4. напівсидячи, опираючись на подушки

 5. сидяче, опираючись руками на стегна

6.Ряд вроджених вад серця приводить до зменшення легеневого кровотоку, за виключенням:

A. стеноз отвору легеневої артерії

B. тетрада Фалло

C. тріада Фалло

D. загальний артеріальний ствол

E. ДМЖП

7. Ряд вроджених вад серця супроводжується ціанозом, за виключенням:

A. тетрада Фалло

B. транспозиція магістральних судин

C. атрезія трьохстулкового клапана

D. атриовентрикулярна комунікація

E. дефект межпередсердної перетинки

8.Для коарктації аорти характерні ознаки, за виключенням:

A. підвищення АТ на руках

B. послаблення пульсації судин стоп

C. гіпертрофія лівого шлуночка

D. акцент 2-го тону над легеневою артерією

E. узурація нижніх країв ребер

9. При якій патології з’являється високий швидкий пульс?

A. коарктація аорти

B. незрощення артеріального протока

C. аортальна недостатність

D. екстрасистолія

E. аортальний стеноз

10. ЕКГ відображає наступні функції міокарда, окрім:

A. автоматизм

B. скоротливість

C. збудливість

D. проводимість

E.стан обмінних процесів


Еталони відповідей:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

E

D

E

C

C

E

E

D

C

B
 • oldrussian.ru/register-report-18-may-1997-17.html
 • oldrussian.ru/sight-translation-lesson-4-2-listening-comprehension-transcripts-to-be-handed-out-in-class.html
 • oldrussian.ru/z-konkursnih-torgv-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/o-yu-dashakvska-navchalno-metodichnij-posbnik-z-kursu-model-gromadyanskogo-susplstva.html
 • oldrussian.ru/robota-z-tekstovim-redaktorom-ms-word.html
 • oldrussian.ru/19091947-shah-planete-zemlya.html
 • oldrussian.ru/zhelezom-i-krovyu-germanskaya-istoriya.html
 • oldrussian.ru/ponyatie-o-tajnoj-razvedke-i-vidi-ee-tajnaya-voennaya-razvedka-i-borba-s-nej.html
 • oldrussian.ru/16provedenie-konkursa-na-zameshenie-dolzhnosti-glavi-administracii-municipalnogo-obrazovaniya-shpargalka-po-municipalnomu-pravu.html
 • oldrussian.ru/named-be-in-the-english-and-most-commonly-84-in-other-languages-135.html
 • oldrussian.ru/vora-m-n-note-on-problem-definition-in-marketing-research-ahmedabad-iima-1979-weiers-ronald-m.html
 • oldrussian.ru/pledge-invocation-and-introductions.html
 • oldrussian.ru/stattya-261-pochatok-perebgu-pozovno-davnost-haritonov-npk-civlnogo-kodeksu-ukrani.html
 • oldrussian.ru/arhvn-zbrannya-ukrani-stornka-314.html
 • oldrussian.ru/67-865876-abbott-r-n-jr-1984-the-greenschist-amphibolite-transition-in-the-cfm-projection-amer-mineral-69-14.html
 • oldrussian.ru/moraz-patrick-out-in-the-sun-usd-cd-1094-604388669820-as-1898-io-1251.html
 • oldrussian.ru/4decisional-framework-human-wildlife-conflict-in-africa-an-overview-of-causes-consequences-and-management-strategies.html
 • oldrussian.ru/zmst---vstup-mnsterstvo-osvti-nauki-ukrani.html
 • oldrussian.ru/i-general-information.html
 • oldrussian.ru/volume-ii-chapter-1-religious-condition-of-england-before-the-reformation-volume-i.html