Марчук Марта.Правове виховання молоді як учасників субкультурних об’єднань


^ Марчук Марта.
Правове виховання молоді як учасників
субкультурних об’єднань
Правове виховання є важливою складовою частиною ідейно-політичного та морального виховання громадян. Виховання молоді, в дусі патріотизму, свідомого відношення до праці, високої культури, нетерпимості до явищ, що суперечать нормам моралі, передбачає формування у підростаючого покоління правової культури та правової свідомості. Формування правосвідомості української молоді визначає й правову культуру особистості. Ця культура передбачає глибоку повагу до правової основи держави і суспільного життя; розуміння соціальної ролі права і переконання в необхідності точного дотримання його норм і принципів; нетерпимість до будь-яких порушень законності; готовність до повсякденного співвідношення своєї поведінки з принципами і нормами закону і до сприяння формуванню такої ж позиції у інших членів суспільства тощо.

Молодь, в процесі свого життя оволодіває тією культурою, яка була створена її попередниками. Разом з тим вона вносить свій вклад в культуру суспільства, оскільки результати її діяльності мають культурне значення. В середині офіційної культури можуть виникати субкультурні об’єднання[4].

Субкультура допомагає людині не тільки пізнати світ й саму себе, але й визначити своє місце в світі.

Субкультура виступає потужним фактором формування людських сутнісних сил, формування людини в людині, перетворення її природних захоплень, потреб, емоцій в справжні людські.

Молодіжні субкультури – є об’єднання в середині офіційної культури, які характеризуються потребою самовираження, самореалізацією її членів і злиття їх в групи собі подібних, які мають свої цінності, норми поведінки, ідеали. Субкультурні атрибути, ритуали як стійкі зразки поведінки, а також цінності відрізняються від цінностей панівної культури, хоча і пов'язані з нимих[5].

Необхідність правового виховання молоді у неформальних об’єднаннях зумовлюється рядом чинників:

По-перше, молоді люди перебувають на стадії переходу до соціальної зрілості, до самостійного життя, до здійснення соціальних функцій у повному об’ємі.

По-друге: в їх поведінці з’являються особливості інтелекту, волі, емоцій тощо.

Саме ці особливості і зумовлюють, зокрема, недостатнє вміння визначати істинне значення того чи іншого факту, дати правильну оцінку прикладу який спостерігається, протистояти негативному прикладу мікросередовища, і зумовлюють необхідність правового виховання молодого покоління загалом, і членів неформальних субкультур них об’єднань зокрема, у дусі поваги до закону.

Ігнорування закону, протиставлення прав і обов’язків, свідчить про відсутність належної правової культури, і тим самим про недостатність належного правового виховання сучасної молоді.

Держава повинна докладати зусилля для забезпечення прав молоді і учасників субкультурних об’єднань згідно з міжнародними вимогами. Низка програм і положень, передбачених Конвенцією ООН «Про права дитини», стала важливим кроком до створення механізму реалізації міжнародно-правових зобов'язань. Прикладом є Декларація «Про загальні засоби, принципи державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 р. У ст. 6 цієї Декларації наводяться основні напрямки державної молодіжної політики в Україні:

Багато міжнародних документів, спрямованих на захист прав та інтересів дітей і молоді, зазначають пріоритетне право держави в питанні виховання і розвитку підростаючої генерації.

Держава повинна брати на себе зобов'язання міжнародно-правового характеру з реалізації важливих прав дітей і молоді в повному обсязі.

Відповідно до Конституції України в межах своєї компетенції організаційну діяльність із забезпечення прав і свобод здійснюють Кабінет Міністрів України (п. 2, ст. 116), місцеві державні адміністрації (п. 2, ст. 119), прокуратура (ст. 121), Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції, органи місцевого самоврядування та ін. [1].

Таким чином, молодіжна політика та правове регулювання участі молоді у субкультурних об’єднаннях, співпадає з інтересами розвитку держави та громадянського суспільства в Україні, а правове виховання є важливим інструментом на шляху досягнення цих цілей.
Джерела:
1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. – №30, – С.141.

2. Декларація «Про загальні засоби, принципи державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 р.

3. Балакірєва О. М., Бондар Т. В., Варбан М. Ю., Ганюков О.А., Головенько В. А. Молодь України у дзеркалі соціології / Український ін-т соціальних досліджень / Ольга Миколаївна Балакірєва (заг.ред.), Олександр Олексійович Яременко (заг.ред.). – К. : УІСД, 2001. – 210с.

4. Кулік В., Голобуцька Т., Голобуцький О. Молода Україна: Сучасний організований молодіжний рух та неформальна ініціатива. – К.: Центр дослідження проблем громадянського суспільства, 2000. – С. 339 с.

5. Молодь третього тисячоліття: гуманітарні проблеми та шляхи їх розв'язання: Зб. наук. ст.:В 3 т. / Одеський держ. політехнічний ун-т / В.М. Соколов (ред.), А.В. Усов (уклад.), В.М. Новіков (уклад.). – Одеса, 2000.
^ Надич Марія.
Право як соціальна система вирішення
проблеми евтаназії
Відомо, що люди бояться смерті. Іноді панічно. Розуміючи її неминучість, не можна не погодитися з давнім філософом Сенекою, який сказав: «Смерть має бути всьому, вона закон, а не кара». Хоч які жорстокі ці слова, вони глибоко правдиві.

За всіх труднощів і недоліків сучасної медичної допомоги, люди хочуть бачити в лікареві насамперед милосердного благодійника, цілителя тілесних недуг та утішителя в стражданнях. І якщо завдяки спільним зусиллям лікаря й пацієнта смерть відсувається чи взагалі замінюється одужанням, поверненням до життя, тоді подяку хворого лікареві, вилиту в слові і в погляді, можна порівняти лише з молитвою до святині.

Та все ж успішне лікування й одужання не виключають в особливо тяжких і безнадійних випадках звернення хворого до лікаря з проханням, яке виражається маловідомим, але дуже сумним словом «евтаназія», що грецькою означає «легка смерть». Евтаназія — це право людини на смерть, на вбивство в ім’я співчуття. Існує, виявляється, й таке право. І в цьому одна з особливостей діалектики життя.

Сьогодні питання евтаназії, а в правовому визначення – про право людини на смерть, належить до числа контраверсійних. Евтаназія не узгоджується з канонічними нормами, згідно з якими лише Бог вирішує питання про життя чи смерть людини. Серед вчених-медиків, лікарів та юристів немає одностайності щодо оцінки евтаназії. Зокрема, відомий вчений, доктор медичних наук, професор Г.А. Івашкевич вважає, що у світі знайдеться немало противників евтаназії не лише через страх перед законом, а й тому, що у кожної нормальної людини, тим більше у лікаря, є більш високий внутрішній закон, який постійно стверджує «не вбивай».

З юридичної точки зору можна навести таке визначення евтаназії: це - навмисні дії або бездіяльність медичного працівника, здійснювані відповідно до явно і недвозначно вираженого прохання інформованого хворого або його законного представника із метою припинення фізичних і психічних страждань хворого, що знаходиться у стані, який загрожує життю, у результаті яких настає його смерть.

Який мотив евтаназії? Її мотивом є співчуття невиліковно хворій людині. Однак, як ми бачимо, це зовсім не враховується в обвинувальних висновках та вироках, що призводять до призначення невідповідного покарання. Чи є вихід з цієї ситуації?

Щодо вирішення питання на теренах України, потрібно по-перше внести зміни до Кримінального кодексу, де б зазначалося, що «умисне позбавлення хворого на його прохання або за його згодою, яке здійснюється медичним працівником, з метою позбавлення страждань карається», по-друге визначити психологічний стан хворої особи і по-третє – вживати всіх заходів для збереження життя хворого. Бо припинити життя самому собі - смертний гріх. Душу має право забрати тільки той, хто її дав. Як би моторошно не жилося, не можна накласти на себе руки.

Отже, право людини на евтаназію має як позитивні, так і негативні сторони. Що стосується позитивних сторін застосування евтаназії, до них можна віднести забезпечення з її допомогою права людини на самостійне розпорядження своїм життям, а також гуманність, яка дозволяє не терпіти нестерпні страждання. Крім того, високої позитивної оцінки заслуговує повага до волі людини, що бажає своїм відходом із життя зняти моральний і фінансовий тягар із близьких людей.

Тривожним фактом є також те, що процедура евтаназії, яка вимагає для свого здійснення висловлену у визначеній формі згоду пацієнта на відхід із життя, може полегшити вчинення злочинів шляхом застосування фізичного або психологічного тиску на пацієнта, підкупу медичного персоналу, зловживання посадовим положенням, шахрайства тощо. А також може призвести до:

Прийняттю законодавчих рішень щодо врегулювання проблем застосування евтаназії має передувати вивчення суспільної думки, позицій представників різних соціальних груп. Навіть, якщо не брати до уваги морально-етичні та релігійні аспекти евтаназії, що мають вагоме значення, і виходити з існуючої в нашій країні правової ситуації, варто визнати, що надання евтаназії правомірного, легального характеру призведе до виникнення цілої низки негативних наслідків, про які було сказано вище.
Джерела:
1. Біоетика / Переклад з італійської В.Й. Шовкун: Підручник. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2007. – 672 с.

2. Эвтаназия и закон: где и почему еë разрешают // http://www. temadnya.ru / spravka/ 30 apr. 2002/ 1290. htm.

3. Чорнобровий М.П. «Еутаназія: pro et contra» ( філософсько-правовий підхід) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління. – 2004. – №4.
 • oldrussian.ru/the-university-of-melbourne-number-of-successful-proposals-by-rfcd-code-for-discovery-projects-to-commence-in-2008.html
 • oldrussian.ru/43-pravovij-socalnij-zahist-pracvnikv-mlc-ponyattya-formi-rol-polpshennya-zastosuvannya.html
 • oldrussian.ru/kivskij-naconalnij-unversitet-men-tarasa-shevchenka-na-pravah-rukopisu-pritika-yurj-dmitrovich-stornka-4.html
 • oldrussian.ru/activity-1-all-about-me-time-180-minutes-acknowledgments.html
 • oldrussian.ru/the-specification-group-46.html
 • oldrussian.ru/anal-i-z-efektivnost-i-reorgan-i-zovanogo-shvejnogo-cehu-po-vigotovlennyu-zhaketu-zh-i-nochogo-zm-i-st-vstup-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/kurs-chetvertij-semestr-7-usogo-81-godina-auditornih-36-godin-v-t-ch-lekc-18-godin-praktichn-zanyattya-18-godin.html
 • oldrussian.ru/226-kervnictvo-ta-lderstvo-programa-navchalnogo-modulya-3-tematichnij-plan-modulyu-3.html
 • oldrussian.ru/regional-student-teaching-centers-section-i-program-overview.html
 • oldrussian.ru/the-project-gutenberg-etext-of-34.html
 • oldrussian.ru/prsentation-de-la-mention-51.html
 • oldrussian.ru/phantom.html
 • oldrussian.ru/23-study-organization-2-du-study-organization-and-managment-14.html
 • oldrussian.ru/must-reads-texts-articles-bibliographies-from-course-syllabi.html
 • oldrussian.ru/code-iue459-i-the-self-appraisal-report-of-professional-higher-education-program-medical-engineering-and-physics.html
 • oldrussian.ru/raspolozhenie-pisma-amerikanskij-stil-zmst.html
 • oldrussian.ru/tema-3-rinok-yak-forma-snuvannya-tovarnogo-virobnictva-programi-dlya-zagalnoosvtnh-navchalnih-zakladv-trudove-navchannya.html
 • oldrussian.ru/results-the-project-management-minimalist-just-enough-pm-to-rock-your-projects.html
 • oldrussian.ru/o-magnitnom-polyuse-tajni-propavshej-civilizacii.html
 • oldrussian.ru/88000.html