Контрольні запитання для самодіагностики - Програма підготовки до вступного іспиту в магістратуру зі спеціальності...


^ Контрольні запитання для самодіагностики
1. Що собою представляє економічний аналіз і яка його роль у переході до ринкових відносин?

2. Що є предметом економічного аналізу?

3. З чого складається мета і задачі економічного аналізу?

4. Що являє собою метод економічного аналізу?

5. Які ви знаєте прийоми економічного аналізу?

6. З чого складається сутність ланцюгових підстановок?

7. Які особливості прийому порівнянь і методу балансових ув’язувань?

8. Інформаційна база для проведення економічного аналізу.

9. Організація аналітичної роботи на підприємстві.

10. Аналіз складу і структури доходів і витрат.

11. Виявлення резервів росту обсягу реалізації продукції за рахунок скорочення надпланових залишків нереалізованої продукції.

12. Аналіз асортименту продукції, що випускається.

13. Аналіз структури продукції, що випускається.

14. Аналіз якості продукції, що випускається, і її конкуренто-здатність.

15. Аналіз сортності продукції (коефіцієнтний метод).

16. Аналіз браку у виробництві.

17. Аналіз комплексної продукції.

18. Аналіз чисельності і руху робочої сили.

19. Аналіз використання фонду робочого часу.

20. Аналіз продуктивності праці.

21. Аналіз трудомісткості продукції.

22. Аналіз формування і використання фонду заробітної плати.

23. Аналіз зворотних відходів і їхнього впливу на випуск продукції.

24. Аналіз матеріалоємності продукції.

25. Визначення впливу зміни матеріалоємності продукції на випуск продукції.

26. Аналіз організації матеріально-технічного забезпечення виробництва.

27. Аналіз нормативної бази підприємства за витратою матеріалів.

28. Основні напрямки зниження матеріалоємності продукції.

29. Аналіз складу і динаміки основних фондів.

30. Аналіз технічного стану основних фондів.

31. Аналіз ефективності модернізації устаткування.

32. Аналіз використання устаткування за часом і потужністю.

33. Аналіз фондовіддачі.

34. Оцінка впливу структури основних фондів на фондовіддачу.

35. Визначення комплектного резерву випуску продукції.

36. Аналіз виробничої потужності підприємства.

37. Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції.

38. Аналіз структури витрат на виробництво.

38. Аналіз матеріальних витрат на 1 грн. товарної продукції.

39. Оцінка впливу поворотних відходів на величину собівартості.

40. Аналіз транспортно-заготівельних витрат.

41. Аналіз матеріальних витрат собівартості виробів.

42. Аналіз трудових витрат.

43. Аналіз трудових витрат у собівартості виробу.

44. Аналіз загальновиробничих витрат.

45. Аналіз калькуляції найважливіших видів виробів.

46. Аналіз інших витрат у складі собівартості.

47. Значення і основні завдання аналізу рентабельності продукції.

48. Аналіз рентабельності окремих виробів.

49. Аналіз валової рентабельності продажу продукції.

50. Аналіз рентабельності операційної діяльності.

51. Аналіз чистої рентабельності продажу продукції

52. Рентабельність підприємства в системі відносних показників ефективності діяльності підприємства.

53. Характеристика факторів і оцінка їх впливу на рентабельність підприємства.

54. Аналіз зміни в складі і структурі активів за даними балансу на конкретну дату й у динаміці.

55. Оцінка співвідношення основного й оборотного капіталів. Аналіз структури основних і оборотних активів.

56. Оцінка причин змін, що відбулися в структурі активів, і їхній вплив на фінансовий стан підприємства.

57. Аналіз матеріальних оборотних активів: виявлення зайвих запасів.

58. Аналіз дебіторської заборгованості: за обсягом, складом, структурою і термінами її виникнення.

59. Склад і структура власного капіталу.

60. Співвідношення власного і позикового капіталів на конкретну дату й у динаміці.

61. Аналіз позикових засобів, щодо термінів їхнього погашення.

62. Джерела формування оборотних коштів підприємства і напрямки їх використання.

63. Показники ефективності використання оборотних коштів.

64. Вплив оборотності оборотних коштів на прибуток підприємства.

65. Особливості організації зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі функціонування підприємств України.

66. Аналіз динаміки і структури експортних та імпортних операцій.

67. Факторний аналіз обсягів реалізації експортної продукції.

68. Аналіз виконання плану по експортних операціях.

69. Аналіз залежності виробництва від іноземних постачальників.

70. Аналіз рівня виконання зобов’язань за експортними та імпортними контрактами.

71. Аналіз ефективності зовнішньоекономічних операцій.

72. Показники оцінки інвестиційної привабливості акціонерного товариства.

73. Основні способи оцінки ефективності інвестиційних проектів.

74. Аналіз доходності акцій.

75. Аналіз доходності облігацій.

76. Аналіз рівня, динаміки, структури та якості фінансових результатів.

77. Факторний аналіз валового прибутку від реалізації товарної продукції.

78. Особливості аналізу взаємозв’язку "витрати-обсяг-прибуток".

79. Аналіз чистого прибутку.

80. Розподіл прибутку в умовах ринкових відносин.

81. Бухгалтерський баланс як основне джерело інформації для оцінки фінансового стану підприємства.

82. Експрес-аналіз фінансового стану суб’єкту господарювання.

83. Поняття фінансової стійкості підприємства. Типи фінансової стійкості.

84. Абсолютні і відносні показники фінансової стійкості, методи їхнього визначення й оцінка досягнутого рівня.

85. Класифікація активів в залежності від ступеня ліквідності і пасивів в залежності від терміновості їхньої оплати.

86. Аналіз показників ліквідності.

87. Розрахунок показників грошового потоку. Прямий і непрямий методи.

88. Класифікація руху грошових коштів за видами діяльності.

89. Загальна оцінка ділової активності підприємства за якісними критеріями і кількісними показниками.

90. Методи порівняльної рейтингової оцінки підприємств.

91. Узагальнення результатів аналізу господарської діяльності.


^ Зразок екзаменаційного завдання


Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України

Харківський національний економічний університет


Спеціальність "Облік і аудит"

Навчальна дисципліна "Організація і методика економічного аналізу"

^ Екзаменаційний білет № 1

Завдання 1. (діагностичне)

Необхідно проаналізувати динаміку процента браку, процента збитків від браку і розрахувати резерви зростання обсягу продукції за умови недопущення браку; зробити відповідні висновки. Вихідна інформація наведена в таблиці.

Таблиця

^ Дані ВАТ "Будівельник"

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Випуск продукції

2500

3000

Фактична виробнича собівартість продукції

2200

2600

Величина остаточного браку продукції

70

75

Затрати на виправлення браку

11

9

Сума вирахувань із зарплати винуватців браку

4

2


^ Завдання 2. (діагностичне)

Необхідно проаналізувати прямі матеріальні витрати на окремі види продукції підприємства; розрахувати загальну суму матеріальних витрат підприємства; визначити вплив факторів на відхилення матеріальних витрат по об’єктах підприємницької діяльності згідно з даними використання матеріалів, робіт і послуг в звітному році порівняно з минулим роком; вказати негативні та позитивні фактори, їх причини та резерви господарювання; охарактеризувати чинники, що впливають на зміну суми прямих матеріальних витрат на весь випуск продукції, на одиницю продукції; зробити відповідні висновки. Вихідна інформація наведена в таблиці.

Таблиця

^ Дані ТзОВ "Тон", що спеціалізується на виготовленні верхнього жіночого одягу

Вид продукції

Обсяги виробництва

Витрати матеріалів на одиницю продукції

Облікова ціна за одиницю матеріалів, грн.

одиниця виміру

роки

одиниця виміру

роки

роки

минулий

звітній

минулий

звітній

минулий

звітній

Блуза

шт.

650

680

м

1,8

1,9

6,5

6,8

Костюм

шт.

420

400

м

3,0

2,8

10,4

10,5

Куртки

шт.

500

410

м

2,0

2,6

7,0

6,7

Плащі

шт.

400

420

м

3,5

3,3

9,5

9,3


^ Завдання 3. (евристичне)

Необхідно визначити, яким повинен бути прибуток підприємства в наступні шість місяців, щоб досягти нормативного значення коефіцієнта покриття, яке дорівнює двом, за умови, що сума термінових зобов’язань не збільшиться.

Величина поточних активів підприємства на кінець звітного періоду 585,0 тис, грн., поточні зобов’язання підприємства – 303,0 тис. грн.

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол №___ від ""_________2011 р.


Завідувач кафедри

економічного аналізу ________ Екзаменатор ________

Екзаменаційне завдання оцінюється за 12 – бальною системою відповідно до кваліфікаційних вимог до бакалаврів за спеціальністю 6.030509 "Облік і аудит".

Оцінка 12 балів. При виконанні практичних завдань студент застосовує системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконані як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом, висновки до завдань аргументовані та обґрунтовані.

Оцінка 11 балів. При виконанні практичних завдань студент застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом, робляться аргументовані висновки. При виконанні практичних завдань студент припускається незначних неточностей.

Оцінка 10 балів. При виконанні практичних завдань студент застосовує глибокі знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються в цілому правильно, в повному обсязі як з використанням типового алгоритму, так в дещо змінених умовах. При виконанні практичних завдань студент припускається окремих неточностей.

Оцінка 9 балів. При виконанні практичних завдань студент ефективно застосовує основні знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються в цілому правильно з використанням типового алгоритму, при їх виконанні студент припускається окремих несуттєвих помилок.

Оцінка 8 балів. При виконанні практичних завдань студент застосовує основні знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються а цілому правильно з використанням типового алгоритму, при їх виконанні студент припускається несуттєвих помилок.

Оцінка 7 балів. При виконанні практичних завдань студент застосовує основні знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються в цілому правильно з використанням типового алгоритму. При їх виконанні студент припускається несуттєвих помилок. Висновки недосить обґрунтовані.

Оцінка 6 балів. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускається помилок.

Оцінка 5 балів. При виконанні практичних завдань
без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускається значних помилок.

Оцінка 4 бали. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускається значної кількості помилок, стикається зі значними труднощами при аналізі та порівнянні економічних явищ та процесів.

Оцінка 3 бали. При виконанні практичних завдань припускається досить великої кількості грубих помилок, стикається зі значними труднощами при аналізі економічних явищ та процесів, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні.

Оцінка 2 бали. Виконати практичні завдання не може, стикається зі значними труднощами при аналізі економічних явищ та процесів, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні

Оцінка 1 бал. Студент виконати практичні завдання не може, стикається зі значними труднощами при аналізі економічних явищ та процесів.

Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється окремо.

Загальна екзаменаційна оцінка розраховується як зважена сума оцінок; 0,2 і 0,3 (I і II діагностичні завдання) + 0,5 (евристичне завдання).
 • oldrussian.ru/r-ozdl-1-nvesticjna-poltika-konceptualn-osnovi-ta-osoblivost-mehanzmv-realzac-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/glava-14-pustota-i-forma-dao-fiziki.html
 • oldrussian.ru/lekciya-srednevekove-gitis-16-aprelya-1987-dve-stati-i-odna-lekciya.html
 • oldrussian.ru/sluzhbov-vdmtki-pravovij-zahist-bzhencv-ta-osb-bez-gromadyanstva-v-ukran.html
 • oldrussian.ru/lteratura-ruh-oporu-na-luganshin.html
 • oldrussian.ru/general-federation-of-womens-clubs.html
 • oldrussian.ru/srednij-tank-t-34-obozrenie-otechestvennoj-bronetankovoj-tehniki.html
 • oldrussian.ru/england-and-the-netherlands-ap-european-history-terms.html
 • oldrussian.ru/anna-university-of-technology-chennai-chennai-600-113-15.html
 • oldrussian.ru/23-vechnaya-religiya-i-tri-istini-sambandha-abhideya-prajodzhana-velikolepie-svyatogo-imeni-dzhajva-dharma-tom-2.html
 • oldrussian.ru/international-comparison-of-corporate-governance-guidelines-and-codes-of-best-practice-49.html
 • oldrussian.ru/part-i-introduction-proceedings.html
 • oldrussian.ru/5-vzamodya-kultur-naconalna-samobutnst-narodv-tendenc-kulturno-unversalzac-ta-formi.html
 • oldrussian.ru/viii-opening-of-the-high-level-segment-of-the-meeting-united-nations.html
 • oldrussian.ru/arhvn-zbrannya-ukrani-stornka-132.html
 • oldrussian.ru/3tovar-kak-obekt-logisticheskoj-deyatelnosti-shpargalka-po-logistike.html
 • oldrussian.ru/bailey-e-e-business-move-over-3g-here-comes-4g-wireless-telecoms.html
 • oldrussian.ru/classical-marxism-and-the-peripheral-less-developed-regions-marxism-and-fascism-in-chinas-long-revolution.html
 • oldrussian.ru/medicina-budushego-ot-mehaniki-k-sfere-razuma-i-duha-vibracionnaya-medicina.html
 • oldrussian.ru/descendants-of-richard-britton-brittaine-11.html