Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇРег. № 19/459 – 18.12.08КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


З дисципліни “Соціологія”для студентів 2 курсу
напряму підготовки 6.030508 – Фінанси і кредит (Фінанси)
напряму підготовки
6.030504 – Економіка підприємства
напряму підготовки 6.030508 – Фінанси і кредит (Оподаткування)
напряму Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу підготовки 6.030509 – Облік і аудит
найменування галузі 0305 – Економіка та підприємництво
факультету
економікиХерсон 2008
Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія», для спеціальності «Фінанси», напряму підготовки «Фінанси і кредит», спеціальності «Економіка підприємства», напряму підготовки «Економіка підприємства Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу»; спеціальності «Оподаткування», напряму підготовки «Фінанси і кредит»; спеціальності «Облік і аудит», напряму підготовки «Облік і аудит».

Укладачі: к.соц.н., професор ^ Коробов В.К., старший викладач Фролова М.Е. та асистент Владімирова Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу Л.А., кількість сторінок 149.


Затверджено

на засіданні філософії та соціології

протокол № 1 від 29 серпня 2008р.

Зав кафедри_____________Коробов В.К.


Відповідалекий за випуск інженер кафедри філософії та соціології Галіч Т.О.


^ Лекція № 1
Тема Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу: «Предмет і науковий статус соціології»

План

 1. Загальне поняття про соціологію, причини її виникнення, передісторія.

 2. Предмет соціології та його специфіка.

 3. Структура соціологічних знань.

 4. Основні функції соціології, її завдання у період реформування суспільства.


Загальне поняття про Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу соціологію, причини її виникнення, передісторія

З найдавніших часів людину цікавили не тільки загадки і явища навколишньої природи (розливи рік, землетруси, виверження вулканів, зміна пори року чи денька і ночі), але і проблеми Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, пов'язані з її власним існуванням серед інших людей. Дійсно, чому люди прагнуть жити серед інших людей, а не відокремлено? Що змушує їх проводити між собою кордони, розділятися на окремі держави і Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу ворогувати один з одним? Чому одним допустимо користуватися багатьма благами, а іншим відмовлено у всьому?

Пошук відповідей на ці й інші запитання змусив вчених і мислителів стародавності звернути свій погляд на людину Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу і на суспільство, в якому вона існує. Прикладом таких роздумів слугують книжки філософів лаоської школи Мо-цзи, з яких починалися перші спроби на основі спостережень і міркувань визначити шляхи найкращого правління, виховання Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу молоді, а також умови для діяльності з найбільшою користю і т.ін. А індійські тексти "Махабхарати", наприклад, визначають порядок громадського життя, необхідний для досягнення могутності правителів і щастя для всіх людей.

^ Древна Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу думка отдала новий поштовх дослідженням соціальної сфери, заклала ще ряд елементів у фундамент основ соціології. Такі роботи Платона, як "Держава", "Закони", а також "Політика" Арістотеля поклали початок вивченню окремих суспільних інститутів, зокрема держави, родини, права Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу. Уперше античні філософи звернулися до проблеми місця людини в суспільстві. Автори античних творів поставили вчення про людину і суспільство на теоретичну базу. Це знайшло вираження в зразках логіко-понятійного аналізу (Платон Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу), емпірико-наукового (Арістотель) й історико-політичного (Полібій) дослідження соціальних заморочек сучасного їм суспільства.

^ Епоху Відродження по праву можна вважати новим етапом у розвитку соціальної думки. У цей період з'являються спрямовані на вивчення Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу різних сторін суспільства нові шукання, які безумовно можна віднести до галузі соціології. Еразм Роттердамський, Томас Мор, Нікколо Макіавеллі, Мішель Монтень − далековато не повний перелік імен величавых середньовічних учених, що піднімали проблеми людських Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу відносин у суспільстві. У итогі стала складатися модель суспільства, що нагадувала громадину, де порядок і моральні норми регулювалися волею Бога і традиціями. Людина в такій системі світобудови відігравала дуже незначну роль.

Пізніше Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу діячі епохи Просвітництва докорінно змінили погляд на суспільство і на місце людини в ньому. Клод Адріан Гельвецій, Дені Дідро, Жан-Жак Руссо, Вольтер починають аналізувати структуру суспільства, визначати джерела виникнення нерівності Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, неоднорідності суспільства, виявляти роль релігії в соціальних процесах. Створюючи механістичну, раціональну модель суспільства, вони розглядають окрему людину як незалежний суб'єкт, поведінка якого залежить в основному від його власних вольових зусиль.

У Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу цей період італійський філософ ^ Джамбатті100 Віко (1668−1744) спробував створити базу нової науки про суспільство, розробити схему "руху націй". Ця спроба залишилася тоді одинокою. Майже всі дослідження в даній області хибували фрагментарністю, несистематичністю Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, тому не можна сказати, що соціологія як наука виникла в той час. Аналіз суспільства, поведінки людини в групі, проблеми неоднорідності і нерівності не привертали належної уваги дослідників, і досягнення у сфері вивчення суспільних явищ Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу були незначними в порівнянні з успіхами в інших галузях науки.

Досить наївні погляди на суспільство і людину панували в науковому світі порівняно довго, доти, доки ускладнення людських відносин, утворення складних організацій, розвиток Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу різних сфер людського життя не привели до необхідності удобного розв'язання заморочек взаємин між людьми і соціальними спільнотами, створення дієздатних організацій, покликаних вирішувати різні соціальні конфлікти й ін.

Між тим Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу усвідомлення потреби у вивченні соціальних спільнот людей, процесів їх розвитку і функціонування відбулося порівняно не так давно. Людство здійснило фундаментальні відкриття практически у всіх сферах природничих наук, у той час як у вивченні Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу людини і її місця в суспільстві, людських взаємин спостерігалися бездіяльність і значне відставання.

Поштовхом до дослідження соціальних питань послужив, перш за все, розвиток суспільного виробництва. Використовуючи природні ресурси, розширюючи таким Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу чином сферу виробництва, люди стикнулися з обмеженістю цих ресурсів, у итогі чого єдиним методом збільшення продуктивності праці стало раціональне використання робочої сили, або, іншими словами, людей, зайнятих у виробництві матеріальних благ. Якщо на початку Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу XIX століття робітники слугували доповненням до ресурсів і механізмів і тільки механізми треба було винаходити й удосконалювати, то в середині століття стало очевидним, що складною технікою можуть керувати лише грамотні і зацікавлені у Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу своїй діяльності люди.

Крім того, ускладнення всіх сфер життєдіяльності людей значно загострило делему взаємодії між ними, управління цими взаємодіями і створення соціального порядку в суспільстві. Если ці проблеми постали і були усвідомлені Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, виникли передумови формування і розвитку нової науки, що вивчала б асоціації людей, їх поведінку в цих асоціаціях, а також взаємодії між людьми і результати таких взаємодій.

Таким чином, поява соціології як самостійної Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу науки була викликана розвитком суспільства й суспільствознавства наприкінці XVIII − початку XIX століття. У цей час світ переживав глибокі соціальні зміни, пов'язані з переходом від традиційного до індустріального суспільства. Саме ці Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу глибокі зміни, викликані потребами капіталістичного суспільства, що розвивалося, заклали ті об'єктивні передумови, що стали основою становлення й оформлення соціології як самостійної галузі наукового знання. Серед их дослідники виділяють три групи Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу чинників (чи передумов), що сприяли виникненню сучасної соціології.

 1. ^ Соціально-економічні чинники (передумови), такі як індустріальна революція, ринок вільної праці,і урбанізація (тобто зростання ролі міст у розвитку суспільства), розвиток торгівлі і багато чого іншого Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу з наслідками, що впливають на спосіб життя людей, змінюють соціальну структуру, суспільні відносини.

 2. ^ Соціально-політичні чинники (передумови), серед яких новий соціальний порядок, панування буржуазних верств, влада капіталу, державна чиновникія, демократизм і т Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу.ін.

 3. Інтелектуальні чинники (передумови), такі як філософські ідеї епохи Просвітництва з її духовними орієнтирами − гуманізмом, раціоналізмом, з домінантами прогресу, свободи особистості, наукового знання, ідеями Вольтера, Руссо, Сен-Сімона і багатьох Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу інших.

Крім цього, суб'єктивно процес становлення соціології стимулювався прагненням перебороти описовість, абстрактність науки про суспільство і направити її шляхом наукового аналізу конкретних подій життєдіяльності суспільства, заснованого на науковому спостереженні й експерименті.

Отже Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, нові форми економічного і політичного життя вимагали определенного наукового аналізу. Виникла потреба переходу від загальних абстрактних філософських роздумів про суспільство, тенденції його розвитку до позитивної науки про суспільство як про живе функціонуюче Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу утворення. Оскільки суворі наукові методи пізнання були вироблені і застосовувалися в цей період природознавством, соціологія підпадає під його вплив. У період свого становлення соціологія розвивається під загальним прапором позитивізму. Безперечно Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, соціологія мала багату й різноманітну передісторію, але її власна історія починається лише в XIX сторіччі, если постало питання про створення позитивної науки про суспільство, яка б спиралася на точно встановлені наукові факти.

^ Предмет соціології та Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу його специфіка

Намагання пізнати, осмислити суспільство, реалізувати своє ставлення до нього супроводжувало людство на всіх етапах його історії. На цій хвилі й постала у 30-х роках XIX ст. соціологія як наука Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу про функціонування і розвиток суспільства та його структурних елементів.

Термін «соціологія» прогуляться від латинського слова «sосіеtаs» (суспільство) та грецького «lоgоs» (слово, вчення). Впровадив його до наукового вжитку у 30-х роках XIX ст. французький Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу філософ, соціолог Огюст Конт (1798−1857), який ототожнював соціологію з суспільствознавством, що охоплює всі галузі знань про суспільство. Філософія О. Конта, будучи одним із провідних напрямів тогочасного суспільствознавства, отримала назву «позитивізм».

Позитивізм − філософська течія, представники Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу якої єдиним джерелом знання вважали емпіричні (засновані на чуттєвому досвіді) дані, заперечували пізнавальну цінність теоретичного мислення, філософських знань.

Сформувався він на противагу абстрактному соціально-філософському теоретизуванню. Головне для позитивізму Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу − відмова від абстрактних тлумачень суспільства, створення позитивної (ґрунтованої на досвіді людини) соціальної теорії, такої ж доказової та загальнозначущої, як і природничі теорії. «Позитивна філософія» О. Конта зводилася до обычного нагромадження висновків окремих наук Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу. Цей принцип він поширював і на соціологію, роль якої вбачав у спостереженні, описі й систематизації фактів, процесів суспільного буття. Філософське їх осмислення заперечував як «схоластику» й «метафізику».

Точка зору О. Конта на соціологію панувала Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу до кінця XIX ст. Наприкінці XIX − на початку XX ст. у наукових дослідженнях суспільства, поряд з економічним, демографічним, правовим та іншими качествами, став виокремлюватися й соціальний. Відповідно предмет соціології обмежувався вивченням соціальних Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу нюансів суспільного буття.

Першим застосував «вузьке» трактування соціології як науки Еміль Дюркгейм (1858−1917) − французький соціолог і філософ, який створив так звану французьку соціологічну школу. Завдяки йому соціологія зосередилася на вивченні соціальних процесів Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу і соціальних явищ суспільного життя, тобто оформилася як галузь знань, що межує з іншими суспільними науками − історією, філософією, політекономією тощо.

Розбіжності у поглядах на соціологію існують і донині, свідченням чого є майже Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу 100 її визначень. Не вщухають дискусії і щодо предмета соціології. Попередні трактування підкреслювали об'єктивний нрав соціологічної дійсності, соціальної структури суспільства, культивували ідею закономірностей, акцентували увагу на розмежуванні відображеного й відображаючого Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, об'єктивного і суб'єктивного чинників, до яких відносили надбудову, в тому числі й ідеологію.

Наприкінці XX ст. стала домінувати активістська соціологія, яка в трактуванні предмета науки на перше місце висунула активний Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу чинник у соціальних відносинах − суб'єкт дії, виділила поняття «соціальна спільнота» як основоположну категорію соціологічного аналізу. У її руслі окреслилися різні підходи до визначення предмета соціології. Одні автори стверджують, що соціологія − наука про соціальні Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу відносини; інші, пропонуючи істотні уточнення до трактування поняття «соціальні відносини», вважають, що соціологія виновата не тільки сконцентровувати зусилля на аналізі суб'єктів історичної дії, а й бути інструментом самопізнання суспільства Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу і людини. Побутує думка, що при з'ясуванні предмета соціології необхідно брати до уваги філософську орієнтацію науки, прогрес наукових знань, рівень соціологічної думки, культурно-історичні традиції, постійно змінювані потреби суспільства.

Предмет та об'єкт Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу соціології, як і будь-якої іншої науки, не тотожні. Об'єктом є все, на що спрямоване дослідження. Один і той самий об'єкт можуть вивчати різні науки. Предмет завжди чітко окреслює сферу Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу й мету дослідження. Тому предметом соціології є окремі аспекти, особливості, відносини об'єкта дослідження. Сучасне тлумачення предмета соціології має враховувати насамперед те, що вона є специфічним науковим знанням про суспільство Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, яке відрізняється від інших суспільних наук і має свій самостійний предмет.

Соціологія − наука про становлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи їх взаємодії.

Будучи нефілософською Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу наукою, спираючись на узагальнення соціальних чинників, соціологія визначає свій предмет на рівні макротеоретичного аналізу. Тому вона тісно пов'язана з соціально-філософським рівнем знань.

Окрім загальнотеоретичного осмислення свого предмета, соціологія охоплює соціологічні теорії Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, які вивчають особливі стани і форми буття соціальних спільнот − соціальну структуру, культуру, соціальні інститути й організації, особистості, а також процеси соціалізації індивідів у соціальних спільнотах.

Як наука про соціальні Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу спільноти, соціологія досліджує масові соціальні процеси і поведінку, стани і форми соціальної взаємодії та соціальних взаємозв'язків людей, що утворюють соціальні спільноти. Вона вивчає як індивідуально-неповторні особистості, так і соціальні типи. Соціологія розглядає Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу особистість не крізь призму індивідуально неповторних властивостей та якостей (це предмет психології, а з позиції соціально-типових рис як суб'єкта розвитку суспільства. Для неї особистість − не тільки частинка не Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу многої контактної групи, а й типовий представник певної великої соціальної спільноти, носій властивих їй норм, традицій, цінностей, поглядів і відносин. Як сукупність усіх суспільних відносин, вона керується у своїй поведінці передусім набутими та Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу встановленими нормами, а її відносини формуються згідно з соціальними цінностями, правилами, законами.

Специфіка соціологічного знання полягає в тому, що об'єкт соціологічного пізнання не збігається з певним конкретним явищем суспільного життя чи явищем Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу суто соціальним, оскільки він може бути виокремлений з об'єктивної реальності та класифікований за різними качествами.

Об'єктом соціологічного пізнання є сукупність соціальних зв'язків і соціальних відносин. Оскільки ці зв Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу'язки і відносини у кожному определенному соціальному об'єкті завжди організовані, об'єкт соціологічного пізнання виступає тільки як соціальна система.

^ Структура соціологічних знань

Тільки соціологія вивчає суспільство як цілісну систему. Якщо економічні, політичні Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, юридичні й інші науки вивчають закономірності протікання процесів усередині кожної зі сфер життя, то соціологія намагається проаналізувати й встановити відповідні закономірності, що і дозволяє представити суспільство як складну динамічну систему, що складається з Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу ряду підсистем.

Соціологія відрізняється від інших наук не тільки тим, що вивчає, але і тим, як вивчає. Для соціології характерне вивчення суспільства крізь призму людської діяльності, зумовленої потребами, інтересами, установками Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, ціннісними орієнтаціями і т. д. Соціологічний підхід дозволяє не тільки описувати явища, процеси, але і пояснювати їх, будувати моделі поведінки людини і розвитку суспільства в цілому. Аналіз динаміки соціальних процесів дає можливість Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу встановлювати тенденції розвитку суспільства і виробляти рекомендації з цілеспрямованого управління соціальними процесами.

Узагальнюючи все сказане, можна дати таке визначення соціології: це наука, що вивчає тенденції, закони функціонування і розвитку соціальних систем, а Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу також прояв даних законів у діяльності окремих суб'єктів (соціальних груп, спільностей, особистостей).

^ Основною задачею соціології є типологізація соціальних систем, вивчення зв'язків і відносин усередині кожної з их на рівні закономірностей, осмислення Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу механізму їх дії і форм вираження у різних соціальних системах для цілеспрямованого управління ними.

Соціологія має складну структуру. Основними елементами її є загальна соціологічна теорія, спеціальні і галузеві соціологічні теорії (теорії Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу середнього рівня) і конкретно-соціологічні дослідження.

^ Загальна соціологічна теорія, спираючись на соціальну філософію, дає уявлення про глибинну сутність розвитку того чи іншого суспільства, а також про місце і роль у ньому людини.

^ Спеціальні Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу і галузеві соціологічні теорії стосуються тільки окремих сфер громадського життя, соціальних груп чи інститутів. Вони дозволяють створити міцну наукову базу для емпіричних досліджень у визначених напрямках.

^ Конкретні соціологічні дослідження проводяться для одержання об'єктивної Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу інформації про різні аспекти соціальної реальності. Сформульовані висновки можуть трактуватися як з загальносоціологічної точки зору, так і з позицій спеціальних, галузевих теорій.

Роль соціології у житті суспільства визначається насамперед тими функціями, які Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу вона виконує: теоретичною, описовою, інформаційною, прогностичною.

^ Теоретична функція полягає в поясненні і розвитку існуючого соціологічного знання.

Описова функція реалізується у підготовці аналітичних матеріалів, наукових звітів, статей і книжек, у яких Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу зображено реальну картину життя суспільства.

Інформаційна функція передбачає збирання, збереження, систематизацію й узагальнення соціологічної інформації, отриманої в итогі проведення досліджень. Такі дані можуть і повинні використовуватися ЗМІ, органами управління різних рівнів для організації зворотного Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу зв'язку в суспільстві.

^ Прогностична функція полягає в соціальному плануванні і прогнозуванні розвитку об'єктів чи процесів.

Звичайно, у соціологічній практиці всі зазначені функції виявляються одночасно, доповнюючи одна одну Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу.

Кожна наука, окресливши коло своїх інтересів, має визначитися із специфічним способом дослідження, яким вона буде користуватися паралельно з способами пізнання, застосовуваними всіма науками.

Термін способ соціології вживається узагальнено. Його структура включає методологічні Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу принципи проведення соціологічного дослідження громадянського суспільства на трьох його рівнях: 1) макро- (вивчення суспільства як соціальної системи; 2) середньому (вивчення окремих елементів і підсистем); 3) мікро- (вивчення взаємодії індивідів). Особливістю способу соціології є опора на емпіричні дослідження, виконувані Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу за допомогою опитування (анкетування і інтерв'ювання), спостереження, аналізу документів, соціального експерименту і соціометричного способу. Отримані висновки можуть вважатися науковими тільки за умови суворого дотримання у ході дослідження усіх вимог способу Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу соціології.

^ Основні функції соціології, її завдання у період реформування суспільства

Будь-яка гуманітарна наука виконує специфічні й універсальні функції, які можна об'єднати у дві групи − пізнавальну (гносеологічну) та соціальну. Завдяки реалізації пізнавальних Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу функцій стають доступнішими відомості про певні сторони життя соціальних об'єктів, їх властивості, відносини, а соціальна функція дає змогу оптимізувати процеси, відносини, зв'язки.

Зв'язок соціології з життям суспільства Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу реалізується через її основні й допоміжні функції. У соціологічній літературі по-різному підходять до їх тлумачення та визначення кількості. Одні вчені головними функціями соціології вважають пізнавальну, практичну та ідеологічну, інші − пізнавальну, прогностичну Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, соціального проектування і конструювання, організаційно-технологічну, управлінську та інструментальну. Відсутність єдиного погляду на класифікацію функцій соціологічного знання пов'язана насамперед зі складною структурою та значною кількістю завдань, які соціологія має вирішувати, а також з різноманітністю Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу соціальної дійсності, яку вона вивчає.

Синтезувавши різні підходи, доцільно вести мову про такі найважливіші функції соціології: теоретико-пізнавальну, практико-перетворювальну, світоглядно-ідеологічну, а також специфічні функції − гуманістичну, культурну, описову Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, інформаційну,прогностичну, критичну, соціального контролю, соціального управління.

^ Теоретико-пізнавальна функція. Спрямована на вироблення нового соціологічного знання і реалізується у таких качествах:

1. Соціологія нагромаджує знання, систематизує їх, складає висновки про закономірності еволюції суспільства, розкриває джерела і Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу механізми функціонування та розвитку соціальних процесів і явищ.

2. Соціологічні теорії наводять науково обґрунтовані висновки щодо розуміння перспектив розвитку суспільства в цілому і його окремих сфер, визначають реальні шляхи та методи наукової Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу перебудови світу.

3. Соціологія здійснює теоретичний аналіз пізнавальної діяльності суспільства, виявляє нові закономірності й тенденції, виробляє теорію і методологію соціологічного пізнання дійсності.

4. Соціологічні дослідження виконують інформаційні завдання, що дає змогу Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу одержати первинні дані про індивідів та спільноти, їх потреби, інтереси, цінності, орієнтації, мотиви, факти реальної поведінки, громадську думку тощо, тобто створюють інформаційну базу для пізнання соціальної дійсності.

^ Практико-перетворювальна функція. Тісно пов Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу'язана з теоретико-пізнавальною, позаяк єдність теорії та практики − свойственна риса соціології. Сутність її виявляється насамперед у виробленні науково обґрунтованих прогнозів щодо еволюції суспільства, які є основою перспективних планів соціального розвитку Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, скажімо, держави, регіону, підприємства тощо. Особливості соціологічного прогнозування полягають у тому, що воно має цілісний нрав і дає змогу визначити тенденції розвитку суспільства в сукупності всіх структурних елементів.

Прикладна соціологія, пов'язуючи Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу теорію з дійсністю, бере участь у виробленні практичних рекомендацій щодо вирішення різноманітних соціальних заморочек як суспільства в цілому, так і конкретних регіонів. Відповідно до специфіки соціологічного дослідження практичні рекомендації соціологів ґрунтуються на двох групах соціальних Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу чинників: об'єктивних і суб'єктивних.

Об'єктивні соціальні чинники − умови людської життєдіяльності: соціальна структура суспільства, політичний лад, конкретні умови праці, побуту тощо і реальна поведінка суб'єкта в цих умовах. Вивчаючи Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу вплив цих чинників на систему соціальних відносин, соціолог спирається на конкретну інформацію, здобуту за допомогою соціологічного дослідження. Суб'єктивні соціальні чинники − мотиви, прагнення, інтереси, ціннісні орієнтації, різноманітні уявлення, громадська думка Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу тощо.

Вивчення цих парадоксів дає важливу інформацію про світ окремої людини, непосредственної спільноти (трудового колективу, професійної групи, класу тощо).

^ Світоглядно-ідеологічна функція. Спрямована на забезпечення наукової дискусії між концепціями, поширення наукової Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу ідеології, формування соціологічного стилю мислення, підготовку компетентних спеціалістів, глибоке та всебічне засвоєння ними наукової ідеології.

Важливу роль у реалізації даної функції мають соціологічні дослідження. Наукове знання, здобуте за їх допомогою, сприяє політологічній та Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу соціологічній освіті населення, допомагає людям виконувати свої трудові та громадські функції. Винятково важливу роль відіграють при цьому соціологічні дослідження громадської думки, ефективності функціонування засобів масової інформації, політичних і правових інститутів суспільства тощо.

^ Гуманістична Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу та культурна функції. Пов'язані з роллю соціології в культурному житті суспільства та гуманізації суспільних відносин. Соціологія є чинником, що сприяє гуманізації суспільства. Гуманістична установка, центром якої є людина, супроводжує реалізацію всіх інших Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу функцій соціології. Попри те, що соціологія має справу з величавыми масами людей та оперує статистичною інформацією, дедалі актуальнішим 100є положення, що соціолог повинен мати «гуманістичний нерв», тобто ставитися до людських заморочек, драм Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, трагедій, які він вивчає, не як пасивний спостерігач, а зі щирим співчуттям і увагою. Ніесли загальне не повинно затінювати особисте й індивідуальне. Тому сучасного соціолога характеризують загострене почуття соціальної дійсності Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу, відповідальність, альтруїзм, використання своїх знань на благо людства.

Різноманітними є зв'язки соціології з культурою, адже соціологія вивчає культурні цінності, засоби вдосконалення та облагородження звичаїв, традицій, норм поведінки, сприяючи нагромадженню, збереженню та Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу передачі культурної спадщини. А одна зі спеціальних соціологічних теорій (соціологія культури) безпосередньо займається вивченням культури, процесів та відносин, які функціонують у цій сфері.

^ Описова функція. Зумовлена необхідністю систематизації, опису та нагромадження Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу одержаного дослідного матеріалу у вигляді аналітичних нотаток, різноманітних звукових звітів, статей, книжек, компьютер'ютерних матеріалів тощо. Вивчення їх дає змогу відтворити картину життєдіяльності тих соціальних об'єктів, що вивчаються. На основі цих досліджень Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу складаються висновки та приймаються відповідні рішення щодо управління різними галузями суспільства. Ці матеріали є також джерелом виміру, відліку та порівняння, основою для прогнозування розвитку соціальних явищ і процесів, дають змогу простежити Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу динаміку їх функціонування.

Інформаційна функція. Стосується використання соціологічної інформації, одержаної під час соціологічних досліджень. Соціологічна інформація − один з найоперативніших видів соціальної інформації. Вона застосовується: соціологами − для з'ясування динаміки, тенденцій розвитку соціальних процесів; замовниками дослідження Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу − для прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень, встановлення зворотного зв'язку з колективом (якщо замовником є керівництво підприємства), населенням определенного регіону (якщо замовником є місцева влада). У зв'язку з ускладненням Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу соціального життя значення соціологічної інформації в управлінні суспільством зростатиме. її використання повинно стати невід'ємним елементом державної політики.

^ Прогностична функція. Реалізується через соціальні прогнози. За сучасних разумов соціологічне дослідження завершується не Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу просто рекомендаціями щодо управління процесами, а виробленням та обґрунтуванням прогнозу (короткострокового або довгострокового) щодо досліджуваного об'єкта. Короткостроковий прогноз спирається на встановлені тенденції розвитку соціального явища, довгостроковий − на ті самі тенденції Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу плюс зафіксовані закономірності й відкриті чинники, які вирішальним чином впливають на прогнозований об'єкт. Виявлення таких чинників і наступне моделювання досліджуваного процесу − один з найскладніших видів наукової праці.

^ Критична функція. На Заході издавна Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу існує своєрідний напрям − соціальна критика. Соціологія, даючи об'єктивне знання, покликана попереджувати соціальну політику про відхилення від соціального ідеалу, сигналізувати про можливі негативні соціальні явища і наслідки.

^ Функція соціального контролю. Полягає у Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу виробленні і науковому обґрунтуванні ефективних рекомендацій, спрямованих на боротьбу з девіантною поведінкою, вдосконалення моральних відносин, підвищення рівня політичної культури і правової свідомості. Реалізується через участь соціології в системі «зворотного зв'язку», забезпечення Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу достовірної інформації про соціальні явища і процеси, аналіз дії механізмів соціального контролю, санкцій, соціальних норм тощо.

^ Функція соціального управління. Виявляється у свідомій, цілеспрямованій дії щодо соціальних систем, інститутів, процесів з метою Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу оптимізації напряму, темпів їх розвитку і функціонування. Соціальне управління тим ефективніше, чим більше воно спирається на знання законів розвитку суспільства та об'єкта управління.

Сучасна соціологія дедалі більшого значення надає соціальній інженерії. Ця Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу тенденція пов'язана із зростанням потреб у соціальному проектуванні, об'єктом якого стають зв'язки і відносини у різних сферах суспільного життя на всіх рівнях: суспільство в цілому, регіон, трудовий колектив Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу тощо.

Пізнавальні завдання соціології перебувають у тісному зв'язку з практичними. Проте цей зв'язок має складний нрав. Високий рівень абстрагування, складність структури соціологічного знання, необхідність доведення його до можливості удобного Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу використання потребують особливої дослідницької діяльності у розрізі трансформації теоретичних знань у практичні рекомендації, що є змістом соціально-технологічної функції соціології.

Сутністю соціально-технологічних завдань є вироблення соціальних технологій, типових процедур управління, сценаріїв Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу різних ділових ігор − від імітаційних до організаційно-діяльних. Завдяки цьому соціально-технологічна функція визначає і виробляє методи впровадження рекомендацій, пропонованих соціологами.

Перелічені функції соціології не вичерпують усіх можливостей їх класифікації. Можна, наприклад, виокремити ще Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу функції окремих галузей, фундаментальних і прикладних розділів тощо.

Результативність реалізації функцій залежить від суспільних закономірностей, соціальних мозгов, рівня організації соціологічної діяльності, зв'язків соціології з життям суспільства, від професійної Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу підготовки соціологічних кадрів.

У соціальній діяльності функції соціології взаємодіють, пронизуючи всі її сфери. Беручи до уваги їх розмаїття при вивченні й прогнозуванні суспільних процесів, можна окреслити найважливіші напрями досліджень сучасної вітчизняної соціології Конспект лекцій здисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу:
 • oldrussian.ru/uzaicinjuma-seminri-projektu-sagatavoanai-2007-studiju-gada-panovrtjuma-ziojums.html
 • oldrussian.ru/galuzeva-skladova-profesjna-programa-pdvishennya-derzhavnih-sluzhbovcv-v-vii-kategorj-posad-u-2008-roc-zastupnik.html
 • oldrussian.ru/appendix-iv-silver-city-a-history-of-the-argentine-community-of-kansas-city-kansas-by-edwin-dale-shutt-ii.html
 • oldrussian.ru/green-christine-insley-the-temple-furniture-from-the-sacred-animal-necropolis-at-north-saqqra-1964-1976.html
 • oldrussian.ru/5-metodika-provedennya-ukranskih-narodnih-svyat-rozvag-predmet-zavdannya-metodiki-navchannya-dtej-ukransko.html
 • oldrussian.ru/in-my-opinion-ziel-kompetenzentwicklung-in-den-bereichen-schreiben-selbststndiges-und-kooperatives-sprachenlernen.html
 • oldrussian.ru/1690-an-essay-concerning-human-understanding-44.html
 • oldrussian.ru/course-code-3.html
 • oldrussian.ru/n-milyaev-object-oriented-approach-to-technical-objects-description.html
 • oldrussian.ru/review-of-english-language-teaching-academic-journals-philology.html
 • oldrussian.ru/245-00-a-man-smoking-at-window245-03-a-udk-025-32-65-011-56.html
 • oldrussian.ru/legkij-plavayushij-kolesno-gusenichnij-tank-pt-1-obozrenie-otechestvennoj-bronetankovoj-tehniki.html
 • oldrussian.ru/fall-semestercredits-ects-ik-niversitesi-fen-edebiyat-ktisadi-ve-dari-bilimler-ve-mhendislik-fakltelerinde.html
 • oldrussian.ru/z-zenon-hto-hto-malij-poltologchnij-slovnik.html
 • oldrussian.ru/agrintha-books-ltd-exeter-uk-20.html
 • oldrussian.ru/36-spisok-rekomendovano-lteraturi-yuridichna-vdpovdalnst-za-porushennya-u-sfer-ekonomki-zhorn.html
 • oldrussian.ru/protokol-ocnki-fnansv-chastina-ii-ocnka-elementv-fnansovo-sistemi.html
 • oldrussian.ru/zakonu-ukrani-pro-mitnij-tarif-ukrani-stornka-5.html
 • oldrussian.ru/7igri-razvivayushie-vnimanie-igri-dlya-doshkolnikov-1.html
 • oldrussian.ru/put-oshibok-trudnih-lyudi-kak-nelinejnie-i-naibolee-vazhnie-komponenti-v-sozdanii-programmnogo-obespecheniya.html