Конспект лекцій з дисципліни “ Інвестиційний менеджмент” Доцент Овчаренко Є.І. Модуль 1 - Сторінка 3

Основою для ще однієї класифікації цінних паперів є відповідь на питання, де продається той або інший вид цінних паперів. Відповідно до цього вони діляться на цінні папери грошового ринку і цінні папери ринку капіталу (рис. 1.9).

Грошовий ринок являє собою частку фінансового ринку, на якому здійснюється купівля-продаж короткострокових цінних паперів із терміном дії від одного дня до одного року.

Як правило, цінні папери, що обертаються на грошевому ринку, сполучені з низьким ризиком несплати, тому що випускаються позичальниками з високим рейтингом платоспроможності. Всі вони належать до боргових цінних паперів, хоча їхні емітенти входять у різні класифікаційні групи.

Ринок капіталів поданий цінними паперами із терміном існування більш одного року. Це можуть бути як боргові, так і інвестиційні цінні папери. Такого роду паперу випускають усі типи емітентів: держава, місцеві органи влади (муніципалітети), корпорації (акціонерні товариства), фінансові інститути і т.ін.

^ СФЕРА ОБЕРТАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ГРОШОВИЙ РИНОК
РИНОК КАПІТАЛУ

Короткострокові цінні папери

(від одного дня до одного року)

Боргові й інвестиційні цінні папери з терміном існування більш року

Високий рейтинг платоспроможності емітенту

Рейтинг платоспроможності емітенту різний

Низький ризик несплати

Достатньо високий ризик утрати капіталу
Види цінних паперів

казначейські векселя

акції

сертифікати

облігації всіх емітентів


^ Рис. 1.9. Класифікація цінних паперів у залежності від сфери їх обертанняЗ названих правил існують і винятки; так, деякі види цінних паперів хоча і мають термін існування менше одного року, функціонують не на грошовому ринку, а на ринку капіталів, наприклад, опціони.

Об'єктами портфельного інвестування у світовій економіці виступають різноманітні цінні папери першого і другого порядку.

До класичних цінних паперів першого порядку належать акції й облігації промислових, будівельних, торгових, транспортних підприємств, комерційних банків, страхових компаній, пенсійних і інвестиційних фондів і компаній. Цей тип емітента може випускати цінні папери другого (вторинні цінні папери) під вже існуючі цінні папери першого порядку  права на підписку, опціони, варранти.

В Україні об'єктів портфельного інвестування не так багато. Відповідно до статті 3 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" із змінами, внесеними згідно із Законами України від 14.10.92 р. N 2680-XII об'єктами портфельного інвестування являються такі види цінних паперів:

акції;

облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;

облігації місцевих позик;

облігації підприємств;

казначейські зобов'язання;

ощадні сертифікати;

інвестиційні сертифікати;

векселі;

приватизаційні папери.

Портфельне інвестування частково регламентується положеннями Закону України “Про цінні папери та фондову біржу” 12, нормативними документами Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку та внутрішньокорпоративними документами емітентів (наприклад, Статутом акціонерного товариства, його положеннями по окремих аспектах діяльності, проспектом емісії цінних паперів та ін.)
^ Розглянемо особливості об'єктів портфельного інвестування.
Найбільш поширеними об'єктами портфельного інвестування і в світі, і в Україні є облігації та акції.

Облігацією (corporations bonds) називається письмове боргове зобов'язання, у якому емітент зобов'язується виконати певні умови  повернути через час отриману суму і виплатити винагороду за користування нею. Таким чином, облігація засвідчує:

факт надання власником паперу коштів емітенту;

зобов'язання емітента повернути борг;

право інвестора одержувати винагороду за надані кошти (певний відсоток від номінальної вартості облігації  купонна ставка, або різниця між ціною погашення облігації та її емісійною ціною  ціною придбання).

Як правило, облігації приносять їхнім власникам прибуток у вигляді фіксованого процента до номінальної вартості, дійсного протягом строку позики. Водночас існують облігації з плаваючою ставкою, що змінюється по заздалегідь заданому алгоритму, наприклад, пропорційно індексу цін на споживчі товари, рівню позичкового відсотка або відповідно до росту інфляції.

Характерні риси облігацій подані на рис. 1.10.
Невисока
дохідність
Безпека
^ Особливості облігацій
Різноманітність

вкладень


видів
Надійність
прибутку
Рис. 1.10. Особливості облігацій

Прибутковість облігацій не дуже висока, але цей вид інвестицій дуже добре захищений завдяки тому, що облігація по своїй суті є борговим документом. Якщо підприємство-емітент облігацій припиняє своє існування, то заборгованість власникам облігацій, як і всі інші заборгованості (по заробітній платі, за сировину й інші), виплачуються в першу чергу після розпродажу того, що залишилося від майна підприємства. Через те, що елемент ризику при придбанні облігацій відносно малий, вони дуже популярні в зарубіжній практиці серед інвесторів-юридичних осіб. В Україні такою популярністю серед юридичних осіб користуються облігації внутрішньої державної позики.

Оскільки покупців коштів (а це і банки, і емітенти цінних паперів) багато, то вони пропонують власнику інвестиційного капіталу різноманітні облігації. У зв'язку з цим облігації надзвичайно різноманітні. В їхньому різноманітті можна виділити такі групи по зазначених ознаках:

по терміну дії  короткострокові (від року до трьох років); середньострокові (від трьох до семи років); довгострокові (від семи до тридцятьох років) і безстрокові ( виплата процентів провадиться невизначено довго);

по способах виплати доходу  облігації з фіксованою купонною ставкою; облігації з плаваючою купонною ставкою; облігації з рівномірно зростаючою купонною ставкою (вона може бути ув'язана з рівнем інфляції); облігації з нульовим купоном (емісійна ціна облігації встановлюється нижче номінального і різниця між ними ставить дохід інвестора, який виплачується у момент погашення облігації по номінальній ціні); процент по облігації протягом строку позики не виплачується); облігації з оплатою на вибір (купонний прибуток за бажанням інвестора може замінятися облігаціями нового випуску); облігації змішаного типу (протягом певного періоду виплата прибутку здійснюється по фіксованій ставці, а потім - по плаваючій).

Дохід по облігаціях звичайно нижче доходу по акціях; водночас він значно менше залежить від коливань ринкової кон'юнктури. Ступінь надійності тут віддає перевагу розміру доходу. Зокрема, тому облігації являються основним об'єктом інвестицій комерційних банків, що піклуються не стільки про дохідність вкладень, скільки про надійність своїх внесків.

Облігації державної позики ( у світовій практиці вони ще звуться урядовими) випускаються до обігу за допомогою Національного банку країни. Вкладення в державні облігації гарантуються державою, усією її економічною міццю і бюджетом, тому вони вважаються дуже надійними інвестиціями. Для обережного інвестора облігації будуть одним із надійних способів розміщення капіталу. На жаль, у нашій країні довіра до державних облігацій істотно підірвана раніше застосовуваною практикою їх поширення і невчасного погашення. Перша облігаційна позика була випущена державою у 1922 році. По облігаціях позики крім виграшів виплачувався дохід у розмірі 6 % річних. По більш пізнім (3 і 9-відсоткові позики) відсоток по облігаціях не нараховувався. Дохід по позиці виплачувався у вигляді виграшу з розрахунку 3 і 9 % річних від загального розміру залишку позики. З позицій інвестора такі папери навряд чи можна віднести до дійсних облігацій. Скоріше, вони виконували роль лотерейних квитків. При цьому ціною квитка була різниця між курсовою вартістю, по котрій облігації купувалися в ощадному банку, і номінальною ціною, по якій вони здавалися в банк. Таке відношення до обслуговування боргу можливо лише у того уряду, який не дуже цікавиться ступенем довіри інвесторів (населення) до державних зобов'язань. Жодний уряд не може собі дозволити подібного ставлення, оскільки це означає для нього втрату однієї з істотних можливостей фінансування дефіциту державного бюджету.

Державні облігації вільно продаються і купуються на ринках цінних паперів. Ціни на них залежать в основному від того, скільки часу залишається до закінчення строку, на який уряд випустив ці облігації: чим ближче до кінця цього строку, тим вище ціни.

Облігації місцевої позики ще мають назву муніципальних. В Україні відомі три моделі проведення місцевих позик.

Перша модель аналогічна емісії облігацій внутрішньої державної позики, а отримані кошти направлялися на покриття дефіциту бюджету. Друга модель передбачала отримання коштів на реалізацію місцевих програм, а третя  отримання цільових позик, погашення яких здійснювалося не тільки грошима.

До теперішнього часу обсяги емісій місцевих позик є незначними та мають локальний характер. За їх допомогою вдалося отримати близько 200 млн. грн. За період 1995-2000 роки місцеві позики було здійснено у 10 областях України. За рівнем розміщення найбільш успішними були місцеві позики у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Низька результативність місцевих позик зумовлена таким:

майже відсутня законодавча та нормативна база, внаслідок чого емітенти  органи місцевого самоврядування  не можуть професійно підготувати інвестиційні плани;

відсутній досвід роботи на фондовому ринку у місцевій влади;

кошти на обслуговування місцевого боргу не вносилися у видаткові статті бюджету;

місцеві облігації не викликали довіри у населення, хоча їх розміщення передбачалося саме серед внутрішніх інвесторів.

Існують і об’єктивні перешкоди щодо емісії муніципальних облігацій, які викликані несприятливістю правового полю3. Зміна законодавчої бази суттєво знизила привабливість муніципальних облігацій не тільки для інвесторів, але і для емітентів. У відповідності із Указом Президента України «Про впорядкування внутрішніх і зовнішніх запозичень, які проводяться органами місцевого самоврядування”

емісія муніципальних облігацій повинна мати гарантію місцевого бюджету, тобто у видатковій частині міського бюджету повинні бути передбачені витрати на погашення зобов’язань та обслуговування позики. Гарантія передбачена тільки за рахунок бюджетних коштів, а не під заставу майна чи землі;

кошти від розміщення позики можуть направлятися тільки на фінансування бюджетних організацій, які у сьогоднішніх умовах не можуть гарантувати ні повернення кредиту, ні його обслуговування;

обсяг та умови емісії муніципальних облігацій повинні бути узгоджені із Міністерством фінансів України;

рішення про проведення позики повинне затверджуватися на бюджетній сесії.

Акція (share)  це цінний папір, що засвідчує пайову участь його власника в капіталі ділової одиниці бізнесу, що має статус юридичної особи у формі акціонерного товариства (корпорації). Акція  це частка акціонера (shares of stock) у всьому тому, що має акціонерне товариство, його узаконене право на частку капіталу, майна, прибутку. Вона існує стільки ж часу, скільки існує саме акціонерне товариство, хоча за цей час може змінитися безліч власників даної акції. Акціонер не має права повернути акції акціонерному товариству, яке їх випустило (хоча акціонерне товариство може викупати власні акції за спеціальним рішенням). Акціонер може їх лише продати на вторинному ринку цінних паперів.

У класі акцій виділяють два їх різновиду: звичайні (прості, рядові) акції і привілейовані (преференційні або префакції) акції.

Звичайні акції (прості, рядові)  це найпоширеніший вид інвестицій у цінні папери. Такі акції дають їхнім тримачам право на частку майна акціонерного товариства, яке їх випустило. Тримачів звичайних акцій можна назвати співвласниками корпорації; вони  постачальники її початкового капіталу. Власники простих акцій користуються певними правами і повноваженнями, серед котрих  право голосу при виборах органів управління акціонерним товариством; право одержувати дивіденди; право переуступати власність (продаж, дарування, заповіт акцій); право на обмежену відповідальність і т.ін. Чим же привабливі акції для інвесторів? Назвемо такі риси привабливості акцій для інвесторів (рис. 1.11). Набуваючи акції, інвестор  юридична або фізична особа  розраховує одержувати прибуток із двох джерел: перший  дивіденд на акції, другий  приріст капіталу.

Дивіденд на акцію  це частина чистого прибутку акціонерного товариства, що спрямовується на виплату власникам акцій. Наприклад, за перший рік після оплати всіх рахунків і податків прибуток акціонерного товариства, що емітувало 20 000 акцій, склав 20 000 грн. або 10 % від розміру початкового капіталу в 200 000 грн.

Отриманий прибуток може бути використаний по-різному. Не виключено, що він буде цілком виплачений власникам акцій. Можливий і інший крайній випадок  весь прибуток буде реінвестовано, тобто спрямовано на розширене відтворення капіталу підприємства. Але цей випадок чреватий підривом довіри інвесторів до акцій акціонерного товариства і навряд чи одержить більшість голосів акціонерів на загальних зборах. Тому частіше вибирається компромісне рішення: виплатити частину прибутку як дивіденди на акції, а іншу частину  нерозподілений прибуток  знову вкласти у виробництво (реінвестувати). Якщо прийняте рішення 40 % чистого прибутку розподілити, тобто направити на виплату дивідендів, тоді прибуток (дивіденди) на одну акцію складе 0,4 грн. (20 000 х 0,4 : 20 000). Це та сума, що одержує власник однієї акції. Відповідно, власник 10 акцій одержує 4 грн., а власник 100 акцій  40 грн.
Одержанняприбутку

Дивіденди наакції
^ Привабливість акцій
Право покупки або
продажі акційПрирісткапіталу
^ Право на участь в управлінніакціонерним товариством


Право голосу, тобто право участіПраво бути обраним до


у рішенні найважливіших питаньорганів управління товариством


у діяльності товариства
Право на знайомство з

Інформацією про діяльність товариства

Рис. 1.11. Привабливість акцій для інвестора

Приріст капіталу  друге джерело прибутку по акціях (або, що те ж саме  множення капіталу). Якщо справи акціонерного товариства будуть йти добре і його прибутки будуть стабільні, то акція зможе стати дорожче, чим була спочатку. Для багатьох інвесторів множення капіталу являє собою головну привабливу рису звичайних акцій. Розглянемо механізм множення капіталу за даними приклада.

Нагадаємо, що на загальних зборах акціонерного товариства вирішено із 20 000 грн. чистого прибутку 8 000 грн. (40 %) направити на дивіденди, а 12 000 грн., що залишилися (60 %), реінвестувати. Ці 12 000 грн. збільшать цінність кожної акції і тим самим  її еквівалентну частку в капіталі акціонерного товариства. Якщо початкова ціна акцій складала 10 грн., то тепер вони повинні оцінюватися в 10,6 грн. (10,0 + 12 000 : 20 000), оскільки акціонерне товариство має у своєму розпорядженні додаткову суму в 12 000 грн. крім початкового капіталу в 200 000 грн. Ці 12 000 грн. будуть спрямовані на збільшення сукупного багатства акціонерів  на збільшення активів (капіталу) товариства.

Номінал акції 10 грн.  стає умовним. Рік від року, якщо акціонерне товариство буде продовжувати збільшувати сукупне багатство за рахунок частини прибутку, номінальна вартість акції буде мати все менше відношення до ціни акції. Через декілька років загальна вартість майна акціонерного товариства (будівлі, спорудження, устаткування, транспорт, обчислювальна техніка і т.ін.) може в цьому випадку значно збільшитися (якщо акціонерне товариство не наробить боргів, тобто якщо не зростуть його пасиви). Тоді книжкова вартість (або балансова) кожної акції теж збільшиться і буде перевищувати номінальну її вартість.

Книжкова вартість акції (її також називають балансовою вартістю)  вартість майна товариства в розрахунку на одну акцію  це частка від розподілу активів акціонерного товариства за мінусом заборгованості на число акцій. Наприклад, в розглянутому прикладі можливий такий варіант розвитку подій. Через 5 років після створення активи акціонерного товариства складають 950 000 грн., а заборгованість  250 000 грн.; тоді книжкова або балансова вартість акції складе З5 грн. [( 950 000 - 250 000) : 20 000] при номіналі, нагадаємо, 10 грн.

Багато власників акцій розуміють, що книжкова (балансова) вартість мало що значить у даний час, хоча б тому, що в складі своїх активів акціонерне товариство може мати багато застарілого (морально і фізично) устаткування, будівель і споруджень, розташованих у безперспективних із погляду їхньої ефективної експлуатації районах. Реальне значення має прибутковість акціонерного товариства і перспективи його розвитку, а зовсім не загальна вартість його будівель, споруджень і устаткування. У зв'язку з цим, акції перспективних акціонерних товариств продаються на вторинному ринку по цінах, які у декілька разів перевищують книжкову вартість. Акції ж інших акціонерних товариств, що витрачають величезні кошти на технічне оснащування свого виробництва, продаються по ціні менше книжкової. Наприклад, у США до таких корпорацій відносять компанії залізниць.

Деякі інвестори, які орієнтуються на книжкову вартість, вважають, що саме таку суму вони одержать при ліквідації збанкрутілого акціонерного товариства. Але це даремні надії, оскільки при розпродажі майна акціонерного товариства рідко вдасться одержати його повну вартість.

Отже, який же прибуток від приросту (множення) капіталу може мати власник акції, що купив її по номінальній вартості 10 грн., якщо через 5 років її книжкова (балансова) вартість складає 35 грн.? Відповідь на це питання є в тому випадку, якщо акції акціонерного товариства мають цінність, тобто якщо хтось готовий сплачувати за них у той момент, коли власник акцій зібрався їх продавати.

Якщо акціонерне товариство працює успішно, якщо в нього регулярні високі прибутки, якщо частина цих прибутків регулярно виплачується у вигляді дивідендів, а інша частина розумно використовується для розвитку виробництва, то при продажі акції її власник може одержати від 35 грн. і вище. Але якщо ж продукція акціонерного товариства непопулярна і не знаходить збуту, якщо заробітна плата і ціни на сировину занадто високі, якщо управління неефективно, то власник акції навряд чи зможе розраховувати при її продажі одержати 35 грн. Швидше за усе він одержить набагато менше; а якщо справа дійде до банкрутства акціонерного товариства, то й зовсім нічого, тобто акції знеціняться.

Припустимо, що курсова вартість акцій із розглянутого нами приклада (тобто ціна, що є результатом збалансування попиту і пропозиції) складає 33 грн. Тоді приріст капіталу акціонера складе 23 грн. на одну акцію (33  10).

Ще одною привабливою рисою акцій є право на участь в управлінні акціонерним товариством, завдяки якому інвестор (акціонер) може бути обраний до складу органів управління товариством (у правління, у спостережну раду, у ревізійну комісію), шляхом голосування на зборах акціонерів відповідно до пакета приналежних йому акцій у тій або іншій мірі впливати на прийняття рішень по всіх аспектах діяльності товариства, знайомитися з інформацією про результати діяльності товариства.

Право покупки або продажу звичайних акцій на відкритому ринку й у будь-який час (так звана ринковість акцій) реалізується акціонером на вторинному ринку цінних паперів. При цьому акціонери відкритого акціонерного товариства можуть самостійно приймати рішення про відчуження акцій, тобто за своїм розсудом можуть їх продавати, дарувати або заповідати.

Таким чином, володіння звичайними акціями акціонерного товариства перетворює їхнього тримача на акціонера і, отже, на власника частини його майна. Володіючи акцією акціонерного товариства, власник акцій має право на одержання частини прибутку у формі дивіденду, на одержання частини помноженого (прирощеного) капіталу, на участь в управлінні акціонерним товариством. Проте усе, що має власник акцій, не забезпечено ніякими гарантіями, оскільки у випадку банкрутства акціонерного товариства він може загубити усе, що вклав в акції цього акціонерного товариства. Розмір врятованих коштів залежить від того, яке майно залишиться в акціонерного товариства у випадку його банкрутства і які будуть фінансові залишки після платежів по його боргах. Володіючи простими акціями, інвестор може одержати свої гроші назад  усі або тільки частину  тільки після того, як зроблені розрахунки з тримачами інших видів цінних паперів цього акціонерного товариства. Але в черзі по майнових претензіях до акціонерного товариства власник простих акцій стоїть останнім. Коштів які залишилися після банкрутства акціонерного товариства, власникам простих акцій може просто не вистачити.

Проте незважаючи на цю негативну сторону звичайних акцій, цей вид цінних паперів в усьому світі користується великою популярністю серед інвесторів.

Привілейовані (преференційні або префакції) акції акціонерних товариств займають проміжне місце між "старшими" паперами  облігаціями і рядовими акціями. Це  гібридний цінний папір, що приносить його власнику фіксований дивіденд аналогічно борговому зобов'язанню, але одночасно він дуже схожий на акцію. Привілейовані акції  це, як правило, іменні цінні папери. Як і звичайна, привілейована акція становить інтерес власника в акціонерному товаристві.

Привабливість префакцій для інвесторів обумовлена, насамперед, їхніми властивостями і тими преференціями (привілеями), що вони надають їхнім власникам (рис. 1.12). На рис. 1.12 зазначені загальні властивості префакцій. Чи властиві вони акціям конкретного акціонерного товариства  про це повинно бути зазначено в Статуті товариства.

Кумуляція дивідендів означає, що невиплачені за результатами минулого фінансового року дивіденди накопичуються на спеціальних рахунках  аріях. С поліпшенням фінансового положення акціонерного товариства власники префакцій одержать свої накопичені дивіденди, тобто арії будуть виплачені. Арії виплачуються раніше, ніж будуть оголошені дивіденди по звичайним акціям. Відсотки по аріях не виплачуються.

По некумулятивним префакціям (non-cumulation) арії не нараховуються. Власники некумулятивних префакцій одержують дивіденди як і власники звичайних акцій і не можуть розраховувати на компенсацію дивідендів у майбутньому по аріях у випадку неоголошення дивідендів. Іншими словами, некумулятивна акція не дозволяє приєднувати невиплачені дивіденди до дивідендів наступних років.

У залежності від участі в розподілі надприбутків префакції бувають такими, що беруть участь (participating) і такими, що не беруть участь (non-participating).

Привілей, що бере участь, дозволяють його власнику брати участь у розподілі надприбутків акціонерного товариства. У Статуті акціонерного товариства встановлена межа для величини дивідендів по звичайних акціях, понад якої збільшення дивіденду по звичайних акціях підвищує розмір дивіденду по префакціях. Співвідношення між ними встановлює саме акціонерне товариство.Забезпечує Іменний цінний Гідності

привілею папір

тримачів


Властивості Привілейовані Гарантований

акції (префакції) розмір дивідендів
Кумуляція

дивідендів Причини емісії Викуп акцій у

терміни, установлені

Участь у правлінням

розподілі акціонерного

надприбутків товариства

Випуск префакцій При випуску

Конвертація в не створює претензій префакцій

звичайні акції до акціонерного відсутній

товариства (як термін

облігаційна погашення

позика) випускуРис. 1.12. Загальні властивості префакційВласник акції, що не бере участь у розподілі надприбутків, ні при яких умовах не має права одержувати дивіденд понад установленого рівня.

Конвертованість префакцій означає, що їх можна обмінювати на інші види (частіше усього, звичайні) акцій того ж акціонерного товариства. Їхньому власнику дається право обміняти префакції на певну кількість звичайних акцій протягом заданого проміжку часу.

Допустимо, акціонерне товариство продає новий випуск конвертованих префакцій у той момент, коли курс його звичайних акцій складає від 17 до 18 грн. на акцію. У цьому випадку в емісійному проспекті вказується, що кожну нову префакцію з номіналом у 100 грн. можна обміняти протягом п'ятьох років у будь-який час на п'ять звичайних акцій корпорації. Зрозуміло, що для власників префакцій такий обмін невигідний доти, поки курс звичайної акції товариства на ринку не підніметься вище 20 грн.

Ціни конвертованих префакцій пов'язані самим тісним образом з цінами звичайних акцій і через це більш схильні до коливань, чим ціни на інші види привілейованих акцій. Ця їхня властивість має як позитивний, так і негативний характер. Якщо акціонерне товариство має стійке фінансове положення і курс (ціна акцій на вторинному ринку цінних паперів) його звичайних акцій росте, тоді власник конвертованої префакції може вирішити, що ціна звичайних акцій достатньо висока, і пора обміняти префакцію на звичайні акції корпорації. Якщо ж ціна на звичайні акції товариства падає, то і конвертовані префакції так само знижуються в ціні. І те, що повинно було б притягати, обертається зненацька своєю протилежністю. Отже, конвертовані префакції користуються особливою популярністю, коли підвищуються ціни на звичайні акції товариства.

Неконвертовані (non-convertable) префакції не мають можливості змінити свій статус.

Тепер розглянемо преференції (привілеї), які мають власники префакцій.

Перша преференція власника привілейованих акцій складається в тому, що він одержує гарантовані фіксовані дивіденди з чистого прибутку акціонерного товариства. Якщо привілейована акція випущена з номіналом, то дивіденд звичайно обчислюється у виді фіксованого відсотка до номіналу. По привілейованих акціях без номіналу (що зустрічається набагато рідше) зазначена конкретна величина дивіденду в грошовому вираженні на одну акцію.

Дивіденди виплачуються з чистого прибутку акціонерного товариства поточного або минулого років.

Друга преференція власників префакцій стосується їхньої черговості в процесі задоволення майнових претензій у випадку ліквідації акціонерного товариства: претензії власників префакцій задовольняються після задоволення претензій кредиторів. І це справедливо: власники префакцій не претендують на більше, ніж одержання фіксованих дивідендів. Власники префакцій, на відміну від власників звичайних акцій, не займаються справами акціонерного товариства і позбавлені права голосу при рішенні яких-небудь питань, крім тих, що можуть обмежити гарантовані їм права. Але їм дається право брати участь у виборі складу правління акціонерного товариства (у залежності від статуту акціонерного товариства), якщо акціонерне товариство не виплачує дивіденди протягом двох і більш років.

Третя преференція власників привілейованих акцій полягає в тому, що акціонерне товариство може викуповувати префакції і на відміну від боргових цінних паперів і самостійно встановлювати терміни викупу. З цього погляду префакції можуть випускатися поворотними і безповоротними.

Поверненість префакцій означає, що акціонерне товариство за своїм розсудом може отозвати їх шляхом викупу. Викуп здійснюється по повній вартості префакцій і припускає виплату тримачу премії (надвишки) у розмірі, як правило, 5 % від повної вартості. Повернення префакцій зручне для акціонерних товариств у деяких випадках, наприклад, якщо в акціонерного товариства з'являється можливість замінити одну серію префакцій іншою  із більш низькою ставкою дивідендів.

Умовою випуску багатьох поворотних префакцій дуже часто являється створення викупного фонду акціонерного товариства. За рахунок коштів викупного фонду акціонерне товариство щорічно погашає певну кількість префакцій шляхом купівлі їх на відкритому ринку. При цьому префакції купуються по ціні, заздалегідь обговореній або нижче цієї ціни.

З точки зору інвесторів, викупний фонд  це позитивна риса випуску префакцій. Полягає вона в тому, що якщо ціна акцій упаде до рівня, заздалегідь заявленого або нижче цього рівня, акціонерне товариство зробить усе можливе, щоб викупити певну кількість префакцій.

Безповоротні префакції не можуть бути погашені доти, поки існує акціонерне товариство, яке їх випустило. Акціонерні товариства не дуже люблять цей вид префакцій, оскільки частина капітальної структури "заморожується" на весь період її існування. У силу цього безповоротність тепер рідко зустрічається серед умов випуску префакцій.

Також як і облігації, і звичайні, і привілейовані акції дуже різноманітні по своїх видах, що обумовлено бажанням емітенту залучити до їхнього придбання якнайбільше клієнтів.

Клас векселів достатньо різноманітний; вони різняться по емітентах, по угодах, які вони обслуговують, по суб'єктах оплати.

По ознаці емітента розрізняють казначейські і приватні векселя.

Казначейський вексель  це короткострокове боргове зобов'язання, що випускається урядом країни звичайно за посередництвом центрального банку країни ( в Україні  НБУ) із терміном погашення, як правило, від 90 до 180 днів. Казначейський вексель випускається державою для покриття своїх витрат. Приватні векселя емітуються корпораціями, фінансовими групами, комерційними банками. Терміновість таких векселів  від декількох тижнів до декількох місяців. Спеціального майнового або фінансового забезпечення ці папери не мають, і заставою їхньої надійності виступає тільки рейтинг векселедавця, стійкість його фінансового положення й авторитет на ринку цінних паперів.

Банківський вексель може випускатися банком або об'єднанням банків (емісійний синдикат). Прибуток власника векселя визначається різницею між ціною погашення векселя (номінальна) і емісійною (дисконтною) ціною, що менше номіналу. Переваги банківського векселя полягають у тому, що він, представляючи собою спосіб платежу, являється способом вигідного помешкання капіталу і має багатократну обертальність. Банківський вексель випускається серіями, кожна з який розміщається протягом 2 тижнів по фіксованій ціні продажу. Після закінчення 14 днів починається реалізація іншої серії векселів по новій ціні. Термін позики за векселем 16 тижнів. Вексель, по якому наступив термін платежу, може бути пред'явлений до оплати протягом року.

^ Банківський вексель може бути використаний векселетримачем як спосіб платежу при розрахунках з іншими підприємствами, а також проданий на вторинному ринку цінних паперів іншому інвестору. В обох випадках на зворотному боці векселя передбачений передатний напис (індосамент).

Вексельне законодавство носить прецептивний, тобто повчальний характер. На відміну від цивільного законодавства, тут заборонено усе, що не дозволено. Веління вексельного законодавства не можуть бути змінені, виведені або заборонені іншими законодавчими актами.

На світовому ринку клас векселів набагато більш різноманітний.

Сертифікати банків утворюють особливий клас цінних паперів. Сертифікат - це письмове свідоцтво емітента про внесок на його ім'я коштів, що засвідчують право власника паперу або його правонаступника на одержання після закінчення встановленого терміну суми депозиту або внеску і відсотків по ньому. Емітентом сертифіката може бути тільки банк. Іншими словами, сертифікат  це різновид термінових банківських вкладів, але на відміну від інших внесків власнику видається сертифікат, що виконує роль боргової розписки банку.

Вкладник коштів або його правонаступник іменується бенефіціаром.

На відміну від облігацій, термін позики по яких досягає 30 років, сертифікат - це короткострокове зобов'язання. Ця важлива достойність сертифікатів забезпечує в умовах інфляції високу привабливість для інвесторів, що не бажають при постійному зростанні цін “заморожувати” свої кошти в неліквідних цінних паперах на тривалий термін. Короткостроковість, здатність бути реалізованим, високий рівень дохідності, порівняний із темпами інфляції, дозволяють бенефіціару якщо не приростити капітал, то хоча б зберегти його на старому рівні. Банки практикують випуск і довгострокових сертифікатів під змінну процентну ставку, що прив'язана до ставок по казначейських векселях, по короткостроковому міжбанківському кредиту або по позичках першокласним позичальникам.

Сертифікати банків можуть бути ощадними і депозитними.

В світовій практиці вважається, що депозитний сертифікат  це зобов'язання банку по виплаті розміщених у нього депозитів, а ощадний сертифікат  це зобов'язання банку по виплаті розміщених у нього ощадних вкладів.

^ Бенефіціаром депозитного сертифікату можуть виступати тільки юридичні особи, зареєстровані на території України. Форма розрахунків по купівлі-продажу депозитних сертифікатів, а також по виплатах по цих документах - тільки безготівкова.
 • oldrussian.ru/15vliyanie-soblyudeniya-zakonodatelstva-na-dostovernost-otchetnosti-shpargalka-po-auditu.html
 • oldrussian.ru/22-samoleti-mira-1996-02.html
 • oldrussian.ru/i-have-a-product-andor-service-that-i-think-the-travelling-public-can-use-who-shall-i-contact-8.html
 • oldrussian.ru/glava-10-inie-napravleniya-sotrudnichestva-sovershenno-sekretno-alyans-moskva-berlin-1920-1933-gg.html
 • oldrussian.ru/14-1-engineeringtechnologypharmacy-programmes-9.html
 • oldrussian.ru/iii-hacia-la-autonoma-indice.html
 • oldrussian.ru/za-koncepcyu-rozvitku-gumantarno-sferi-ukrani-yaka-proritetnoyu-v-clsnomu-proces-realzac-ukransko-nacionalno-de-ta-derzhavotvorennya-najvishoyu-stornka-5.html
 • oldrussian.ru/jean-racine-1639-1699-kr-e-450-kr-e-iv-szzad-els-negyede.html
 • oldrussian.ru/testi-grupi-b-zavdannya-na-vstanovlennya-vdpovdnost-pravilna-vdpovd-na-kozhne-zavdannya-10-balv.html
 • oldrussian.ru/chapter-xviii-the-telegram-prologue.html
 • oldrussian.ru/praktichna-pedagogka-abo-tri-tehnolog-stornka-46.html
 • oldrussian.ru/to-download-accompanying-images-go-to-our-3.html
 • oldrussian.ru/chapter-144-pcmrp.html
 • oldrussian.ru/vneklassnoe-meropriyatie-brejn-ring-plan-pro-provedennya-akc-zhivi-knigo-na-2009-2010n-r-bblotechnij-urok.html
 • oldrussian.ru/programa-kranoznavcho-praktiki-dlya-studentv-pershogo-kursu-fakultetu-ukransko-flolog.html
 • oldrussian.ru/glava-3-sroki-dostizheniya-zhelaemogo-rezultata-kremlevskaya-dieta-schetchik.html
 • oldrussian.ru/shodo-ukladannya-robocho-programi-ta-reglamentu-modulno-rejtingovogo-kontrolyu-ocnyuvannya-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/teaching-learning-activities-including-how-science-works-20.html
 • oldrussian.ru/harkvskij-naconalnij-unversitet-vnutrshnh-sprav-na-pravah-rukopisu-veprickij-roman-sergjovich.html
 • oldrussian.ru/glava-66-vedennya-ukransko-klasifkac-tovarv-zovnshnoekonomchno-dyalnost-struktura-ta-klasifkacya-tovarv.html