Кількість підприємств, що надають побутові послуги у 2001-2007 рр. в Україні (одиниць)


^ Кількість підприємств, що надають побутові послуги у 2001-2007 рр. в Україні (одиниць)

Види послуг підприємств побутового обслуговування

Роки

Відхилення (2007/2001)

2001

2005

2006

2007

абсолютне

відносне, %

Ремонтні послуги

1044

1044

988

891

-153

-17,2

Індивідуальні послуги

2997

3146

2983

2786

-211

-7,6

Примітка: згруповано автором на основі [29-35]


З табл. 2.1, як негативну тенденцію, варто відмітити, що у 2007 р. порівняно з 2001.р., відбулося зменшення кількості підприємств, що надають ремонтні послуги – на 153 од. (17,2%) та індивідуальні послуги – на 211 од. (7,6%). Частка підприємств, що надають індивідуальні послуги у 2007 р. становить 75% та ремонтні послуги – 25%. Потрібно відзначити те, що у 2007 р. кількість підприємств, які надають індивідуальні послуги в 3 рази більша за кількість підприємств, які надають ремонтні послуги.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.
Рис. 2.7. Щільність підприємств побутового обслуговування (од./100 тис. жителів) у 2001-2007 рр. в Україні.

Примітка: побудовано автором на основі розрахунків


З рис. 2.7 видно, що щільність підприємств побутового обслуговування, протягом 2001-2007 рр. має тенденцію до зменшення з ремонтних та індивідуальних послуг.

Для визначення місця Волинської області щодо обсягу реалізації послуг підприємствами побутового обслуговування здійснимо аналіз реалізації послуг у регіонах України (рис. 2.8-2.9).

Аналізуючи статистичні показники діяльності підприємств, які надають ремонтні послуги [35], що зазначені на рис. 2.8, можна зробити висновок, що у 2007 р. найвищі показники обсягу реалізації населенню ремонтних послуг в Херсонській області. Найнижчі показники обсягу реалізації населенню ремонтних послуг в – Чернівецькій області.
Рис. 2.8. Обсяг реалізації населенню ремонтних послуг в регіонах України у 2007 р.

Примітка: побудовано автором на основі [35]


Волинська область, серед областей України та Автономної республіки Крим, щодо обсягу реалізації населенню ремонтних послуг займала у 2007 р. 14 місце [33].

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.  1. Аналіз чинників впливу на рівень задоволення попиту населення на послуги підприємств побутового обслуговуванняЗадоволення попиту на послуги підприємств побутового обслуговування має специфічні риси, вплив яких необхідно враховувати, оскільки “в різних регіонах різний попит на послуги, зовсім інший їх асортимент і принципово інші методи та форми обслуговування. Все це вимагає детального обліку як природно-географічних, так і соціально-економічних умов, які характерні для певного економічного району...” [154,.с. 113].

Пріоритетність аналізу показників, що характеризують стан попиту на вітчизняному ринку в сучасних умовах, обумовлена сукупністю чинників впливу. Дослідження ряду економістів, що займаються проблемами регіональних особливостей, дають можливість звести окремі чинники до деяких основних груп [9], [52, с. 22], [133, с. 19]. Сукупність чинників різнонаправлена та багатоскладна. Це зумовлює необхідність проведення їх класифікації.

Така класифікація дозволить:

Для прогнозування попиту за допомогою методу регресійного аналізу Дмитрієв В. І. зосереджує свою увагу на основних принципах відбору чинників, дотримання яких підвищує якість регресійного аналізу та сприяє тим самим вищій точності прогнозів, що розробляються [36, с. 161]:

а) перелік чинників повинен бути обмежений, а самі чинники — теоретично обґрунтовані;

б).усі чинники, що включаються в модель, повинні мати кількісне вимірювання;

в) чинники не повинні знаходитися між собою у функціональному зв’язку;

г) при використанні регресійної моделі для екстраполяції попиту характер взаємодії чинників у перспективі не повинен істотно змінюватися.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 2.10. Доходи та витрати домогосподарств, в тому числі на оплату непродовольчих товарів і послуг у Волинській області за 2000-2007 рр.

Примітка: побудовано автором на основі [119-120]


З рис. 2.10 видно, що у 2000-2007 рр. рівень витрат перевищує рівень доходів. У 2007 р. порівняно з 2000 р. доходи домогосподарств зросли на 81,9%, витрати на 63,3%, а витрати на непродовольчі товари та послуги на 74,5%.

При співставленні вказаних даних може бути встановлено, що в звітному періоді сума грошових доходів домогосподарств перевищила суму витрат на товари та послуги. В цьому випадку нереалізована сума грошей перетворюється в залишки готівкових грошей і акумулюється у вигляді вкладів, а в деякій частині залишки грошей є ще наслідком незадоволеного попиту на ряд товарів і послуг [107, с. 84].

Порівняємо структуру витрат на непродовольчі товари та послуги в Україні та у Волинській області (рис. 2.11).Рис. 2.11. Структура витрат на непродовольчі товари та послуги в Україні та у Волинській області за 2000-2007 рр.

Примітка: побудовано автором на основі [120]


З рис. 2.11 спостерігаємо, що у Волинській області витрати на непродовольчі товари і послуги у 2007 р. на 3,7% менші ніж в Україні.

Враховуючи залежність попиту населення від росту доходів, В. Є. Комаров та В. Д. Улановська стверджують, що походження великої кількості потреб у послугах підприємств побутового обслуговування обумовлено предметами, якими оточена людина [60, с. 18] та чисельністю і структурою населення [60, с. 86].

Об’єм і структура послуг підприємств побутового обслуговування, які необхідні для задоволення попиту, знаходяться в прямій залежності від розмірів наявних побутових машин і пристроїв довготривалого користування, гардеробу одягу, білизни, взуття і т.д. Вони вказують на те, що зростання попиту залежить від: “збільшення виробництва промислових предметів споживання, від росту доходів населення і його загального рівня життя” [60, с. 18]. В той же час із зростанням забезпеченості сімей предметами тривалого користування, як правило, збільшуються і потреби в їх ремонті [37, с. 56].

Крім того, В. Е. Комаров визначає, що попит на послуги підприємств побутового обслуговування формуються на основі багатьох чинників: ріст доходів населення, збільшення кількості предметів довготривалого користування, які купує населення, а також зміна чисельності та структури населення [60, с. 18].

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.  1. Оцінка рівня задоволення попиту населення на послуги підприємств побутового обслуговування Волинської областіАналіз надання послуг підприємствами побутового обслуговування допомагає оцінити розміщення відповідних підприємств, наочно обґрунтувати та визначити шляхи, які дозволять максимально задовольнити попит населення на послуги при забезпеченні високого рівня благоустрою населення [22, с. 128], [64, с. 124-125]. Такий аналіз доцільно здійснювати на основі методики економічного аналізу, що представлена як послідовна сукупність структурних елементів проведення такого аналізу та яка дозволяє дослідити діяльність підприємств побутового обслуговування в сучасних умовах.

Надання послуг підприємств побутового обслуговування населенню здійснюється на базі організованої системи обслуговування, тобто підприємствами-юридичними особами та їх відокремленими структурними підрозділами, основним видом діяльності яких є надання послуг побутового обслуговування. Кількість таких підприємств у Волинській області можна прослідкувати за допомогою додатків Ж і З та за допомогою рис. 2.15-2.16.

З рис. 2.15 спостерігаємо зменшення кількості підприємств, що надають населенню послуги радіотелевізійної, аудіо та відеоапаратури, послуги ремонту взуття, послуги ремонту інших електропобутових товарів і послуги ремонту та перероблення одягу.

З даних додатку Ж прослідковуємо у 2007 р., порівняно з 2001 р., зменшення кількості підприємств, що надають послуги ремонту взуття у м.Нововолинську, підприємств, що надають послуги ремонту радіотелевізійної, аудіо та відеоапаратури – у м. Нововолинську, м. Луцьку та м.Ковелі, підприємств, що надають послуги ремонту інших електропобутових товарів і підприємств, що надають послуги ремонту та перероблення одягу – у м. Луцьку.

Рис. 2.15. Кількість підприємств, що надають населенню ремонтні послуги у Волинській області за 2007 р., в порівнянні з 2001 р.

Примітка: побудовано автором на основі [45-51]


Як позитивне, варто відмітити, що у Ківецівському районі відкрилося одне підприємство, що надає послуги ремонту взуття й одне підприємство у Любешівському районі, що надає послуги ремонту та перероблення одягу.Рис. 2.16. Кількість підприємств, що надають населенню індивідуальні послуги у Волинській області за 2007 р., в порівнянні з 2001 р.

Примітка: побудовано автором на основі [45-51]

З рис. 2.16 видно, що знизилася кількість підприємств, що надають послуги прання, оброблення білизни й інших текстильних виробів, послуги перукарень і салонів краси, ритуальні послуги, послуги чищення та фарбування текстильних і хутряних виробів, послуги догляду за тілом та інші індивідуальні послуги.

Згідно даних додатку З кількість підприємств, що надають послуги прання, оброблення білизни й інших текстильних виробів зменшилася у м.Луцьку та м.Ковелі, перукарень і салонів краси – у м.Нововолинську та м.Луцьку, підприємств, що надають ритуальні послуги – у Любешівському, Любомльському районах, містах Луцьку та Володимирі-Волинському, підприємств, що надають інші індивідуальні послуги – у м.Луцьку, м.Володимирі-Волинському та м.Нововолинську.

Дані щодо кількості підприємств і кількості наявного населення дають можливість визначити показник щільності підприємств побутового обслуговування (кількість підприємств на 10 тисяч жителів) (табл.2.6).

Таблиця 2.6
 • oldrussian.ru/10-organzacya-dyalnost-z-pitan-kadrovo-roboti-ta-derzhavnih-sluzhb.html
 • oldrussian.ru/programa-navchalno-disciplni-ekonomka-ta-organzacya-virobnictva-za-kreditno-modulnoyu-sistemoyu-napryam-0925-avtomatizacya-ta-kompyuterno-ntegrovan-tehnolog.html
 • oldrussian.ru/legislative-record-house-appendix-9.html
 • oldrussian.ru/v32--iteso.html
 • oldrussian.ru/demokrit-iz-abder-ok-470-ili-460-primerno-360-do-ne-100-velikih-mislitelej.html
 • oldrussian.ru/semnar-refleksya-meta-napisannya-cogo-posbnika-ozbronnya-vikladachv-nasampered-visho-tehnchno-shkoli-yak.html
 • oldrussian.ru/dame-liz-forgan-arts-council-england-grant-in-aid-and-lottery-annual-report-and-accounts-200809.html
 • oldrussian.ru/the-hpa-announces-the-dementor-horcrux.html
 • oldrussian.ru/regulations-for-higher-degrees-on-research-filire-2007-08.html
 • oldrussian.ru/9-j-klas-70-god-2-god-na-tizhden-4-god-rezervnij-chas-programi-dlya-zagalno-osvtnh-navchalnih-zakladv.html
 • oldrussian.ru/lista-studiilor-referatelor-publicate-pe-internet-componena-comisie-de-autoevaluare.html
 • oldrussian.ru/1-fill-out-1-focus-on-separable-and-nonseparable-phrasal-verbs-13.html
 • oldrussian.ru/theory-of-a-real-time-revolution-2.html
 • oldrussian.ru/hudozhn-obrazi-ukranskih-kozakv-z-zbrki-povstej-ta-opovdan-zaklyatij-kozak-osoblivo-obraz-sotnika-marka-marka-proklyatogo-stvorenogo-yurm-tisom-p-stornka-20.html
 • oldrussian.ru/meeting-deliverables-press-statement-1opening.html
 • oldrussian.ru/jprincipal-means-of-livelihood-pmol-office-of-elementary-and-secondary-education.html
 • oldrussian.ru/ocular-syndrome-and-systemic-diseases-fourth-edition-5.html
 • oldrussian.ru/6-globaln-vikliki-suchasnost-ta-strategchn-napryami-novo-zovnshno-poltiki-ukrani.html
 • oldrussian.ru/1-vnutrshnya-ta-zovnshnya-pamyat-kompyutera-kurs-lekcj-z-nformatiki-zmst.html
 • oldrussian.ru/pri-planavann-raboti-na-20-12-god-persh-za-syo-neabhodna-arientavacca-na.html