JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede


^ JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905)
1839-ben 36 éves korában meghalt egy José Maria de Hérédia nevű kubai spanyol költő, akit az irodalomtörténet úgy tart nyilván, hogy JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede a latin-amerikai spanyol költészetben vele kezdődik a romantika. Három évvel halála után ugyanabban a kubai spanyol családban született egy gyermek, akit ugyancsak José Mari JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeának kereszteltek. Ez idővel jó emlékű nagybátyjánál sokkal híresebb költő lett, de francia költő. Az oly nagy hatású „parnasszista” irodalmi irányzatban Leconte de JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede Lisle mellett a legfontosabb költői egyéniség.

Apja spanyol volt, anyja francia asszony. Mind a két család mélyen katolikus, művelt, maguk és JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede gyermekeik iránt igényes emberek. A fiú otthonában a szülők egyforma biztonsággal beszéltek spanyolul is, franciául is. Eleve elhatározták, hogy hamar értelmesnek látszó gyermeküket JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede felváltva járatják havannai spanyol és párizsi francia iskolába. Idővel a fiú talán azért lett francia és nem spanyol költő, mert a spanyol JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede irodalomban már foglalt volt a José Maria de Hérédia név. Bár az is lehet, hogy amikor döntenie kellett, Latin-Amerikában még időszerű, sőt JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede divatos volt a romantika, Franciaországban pedig az akkor modern stílusirányok, köztük a parnasszizmus túlléptek a romantikán, sőt szembefordultak vele. H JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeérédia a parnasszizmus atyja és vezére, Leconte de Lisle bűvöletében lett költő, hogy idővel maga is parnasszista költő és Leconte de Lisle jó barátja legyen.

Egy JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeéves korában viszik Franciaországba, ott egy jó ideig anyja rokonsága neveli gondosan. Francia iskolákban kezdi a tanulást, de időről időre visszaküldik Havann JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeába. Amikor serdült diákként verselni kezd, felváltva ír spanyolul és franciául. Az egyházi iskolákban kezd eltávo­lodni buzgó vallásosságától, majd JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede később a világi egyetemeken közeledik újra a belénevelt hithez, hogy végül kialakuljon világnézetében az a vallás és vallástalanság k JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeözt lebegő deizmus, amely Voltaire óta eléggé jellemző a felvilágosodás hagyományait őrző francia költőkre, így a parnasszisták többségére is. 17 és 20 éves kora k JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeözt a havannai egyetem hallgatója. Majd újra Franciaországban három évig jár egyetemre. Filozófiai, történelmi és irodalmi tanulmányokat folytat. Mitológiai és ókortörténeti JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede témavilága ezekben az években kezd tudatában kikristályosodni. A havannai években kezd rendszeresen költeményeket írni. Ekkor szerez gyakorlatot a verstani szabályok pontos betartásában JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede. Ezeket a hasznos kísérleteket azonban még nem tartja költészetnek. Korai verseit nem ismerjük, valószínűleg maga semmisítette meg őket, amikor 1866-ban - 24 éves JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede korában - 11 már vállalt költeménye a „Le Par nasse contemporain” első kötetében megjelent. Egyetemista éveitől kezdve Leconte de Lisle-t tartja mesterének, hamarosan meg is ismerkednek JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede egymással. Amikor a parnasszisták körében tudomásul veszik tehetségét, a nála idősebb, tekintélyesebb költők is barátságukba fogadj JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeák. Számára Leconte de Lisle mellett a legfontosabb Théophile Gautier, akinek nevezetes elmélete, a „L’art pour l’art”, vagyis hogy a költészet ne álljon semmif JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeéle gyakorlati cél vagy éppen politikai szándék szolgálatában, pontosan megfelel személytelen lírájának. Az az irodalmi magatartás, amelyet hamarosan „tiszta költészet”-nek neveznek JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede, a parnasszisták körében esztétikai program, és éppen Hérédiánál lesz először következetes lírai gyakorlattá.

Magánéletében kerül JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede minden egyénieskedést, csöndes, nyugodt családi életet él. Leánya idő­vel sikeres, bár jelentéktelen írónő lesz, ő maga könyvtáros, egy a sok JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede közül. Csak élete végső éveiben, amikor már az Akadémia tagja, nevezik ki egy nagy közkönyvtár igazgatójának. Élete fő tartalma a költészet. Az els JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeő közzétett verstől haláláig, tehát 24 éves korától 63 éves koráig összesen 118 szonettet és négy szelíd hangú románcot ír. Ezeket JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede azóta is a rendkívüli műgond iskolapéldáiként emlegetik. Van olyan szonettje, amelyre hosszas olvasással készül, majd néhány hétig is bajl JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeódik vele. Akad olyan is, amelyet közlés előtt újra elővesz és itt-ott igazít rajta. Majd amikor életében egyetlenegyszer - 51 éves korában - gyűjteményes k JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeötetben adja ki műveit, akkor az egész köteget újra előveszi, és egyenként javítgat a verssorokon.

Amíg a „Le Parnasse contemporain” kötetei - összesen három - megjelennek, ott JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede lát nap­vilá­got minden újabb Hérédia-vers. Amikor a hetvenes években a közös gyűjtemény megszűnik, a parnasszisták szétszélednek, az akkor JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede már nagy tekintélyű költők írásait készséggel várja és fogadja bármelyik folyóirat. Amikor pedig jó későn, túl ötvenedik évén elsz JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeánja magát a gyűjteményes kötetre, az irodalmi élet és az igényes olvasók nagy része már régóta várta ezt JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede a gyűjteményt. A költő pedig szokásos alapossággal rendezte ciklusokba a szonetteket. A témák szerinti csoportosítás öt részre tagolta az így együtt is kis terjedelm JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeű kötetet: „Görögország és Szicília”, „Róma és a barbárok”, Középkor és reneszánsz”, „Kelet és a trópusok”, „A természet és az JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede állatok”. Ezek után következett a négy nagyobb terjedelmű románc.

A könyvek megjelenése után - 1893-ban - azonnal nagy sikere volt. A kötet címe: „Les JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede Trophées” (magyarul: Trófeák), jelképesnek bizonyult, minden egyes szonett a téma feletti győzelem bizonyítéka, egy küzdelem győzelmi jele volt, ennek is tekintett JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeék az irodalom szakemberei is, értő olvasói is. A könyv megjelenése után a költőt hamarosan az Akadémia tag­jává választották. Ez a tagság Franciaorsz JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeágban mindmáig a legmagasabb művészeti méltóság. Egyszerre mindig negyvenen vannak, ha egy meghal, székét új tag foglalja el, „Halhatatlanok”-nak nevezik őket. Ennek JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede következménye volt, hogy amikor a legelőkelőbb könyvtár, a „Bibliothéque de l’Arsenal” legfőbb igazgatójának helye megürült, ide nevezték ki. Hal JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeáláig viselte ezt a magas hivatalt, itt is pontos, lelkiismeretes vezetőnek bizonyult.

Volt egy régóta ismételt jelmondata, életének célja és tartalma: „A legnagyobb pontosság JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede a leg­nagyobb ragyogásban”. Vonatkozott ez minden egyes szonettjének kidolgozására, és ugyanakkor hivatali-könyvtári munkásságára.

Ezek a méltán JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede halhatatlan szonettek megfogalmazott pillanatképek a történelem egy-egy mozzanatáról, egzotikus tájakról, természeti képekről, állatok jellegzetességéről. Mintha szoborba vagy domborműbe formált JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede, mozgást éreztető mozdulatlan látványok lennének, a tökéletesen személytelen líra, a beleélés és a távoltartás egyszeri megvalósításai JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede. Ilyenek voltak akkor is, amikor végre kifaragta őket a szavakból, s ilyenek most is, közel egy év­századdal a költő halála után.


^ GEORG JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede BRANDES (1842-1927)
Koppenhága városházának látványos előcsarnokában körös-körül bronz mellszobrok örökítik meg a legnagyobbnak, leghíresebbnek tartott dánokat. A JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede középen, a legnagyobbak közt látható Georg Brandes, a világhíres és világhatású irodalomkritikus és irodalomtörténész. Őróla mondotta Ibsen a sokat id JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeézett jellemzést, amely szerint „Ítélkezik élőkről és halottak­ról”. Ugyancsak Ibsen írta le, hogy „elöl járt az emberi szellem forradalmasításában”. M JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeár életében kétségtelen volt, halála óta pedig vitathatatlan, hogy az elmúlt évszázadok legnagyobb kritikusai közt van a helye.

Ezt a Georg Brandest eredetileg Morris Cohennek h JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeívták. Szerény módú zsidó kereskedő­család fia volt. Két, hamar értelmesnek bizonyuló fiútestvér igyekezett tudóssá művelődni, és az olvasó, műveltséget JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede kedvelő szülők inkább lemondottak minden fölös kiadásról, csakhogy fizethessék a tandíjat, amíg csak tanulni akarnak gyermekeik. Ők pedig folyton tanulni akartak, tan JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeítani akartak, írni akartak. Családnevük helyett kitalálták maguknak a dán hangzású Brandes nevet. Az idősebből lett Georg, az ifjabbikból Edvard. Edvard is dán t JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeörténelmi alak lett, de Georg már életében világirodalmi klasszikus. A két fivér nemcsak egymást megértő szövet­séges volt, hanem a mozgékonyabb JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede Edvard igen jól egészítette ki az elmélyültebb, még nagyobb felkészültségű Georgot. Hol jó tanácsokat adtak egymásnak, hol újs JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeágot szerkesz­tettek együtt, a politikai életben egymást segítő eszmetársak voltak. Georg konokul és mindig harcra készen volt liberális, demokrata, türelmet és megértést JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede hirdető. Edvard hamarosan egyértelműen szocialista lett, parlamenti képviselő, s élete folyamán két ízben is Dánia pénzügyminisztere. Ifjan, egyetemistaként egyszerre mindenfélével foglalko­zott JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede. Ókori-keleti nyelvészetet tanult; héber, arab és perzsa nyelvből doktorált. Közben színész szeretett volna lenni, egy ideig színjátszó közösségben is prób JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeálkozott. Emellett azonban regényekkel kísérletezett, elmélyedt a dramaturgia tudományában, írt néhány színművet, egy-két vígjátékát be JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede is mutatták, nemcsak dán színházak, hanem különböző külföldi tájakon idegen nyelveken is (egyet az induló Thália Színház 1904-ben nálunk JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede is). Igazi hivatását azonban már korán az újságírásban, főleg a politikai publicisztikában találta meg. Írott műveiből ezek bizonyultak a JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede legmaradandóbbnak: a szociáldemokrata eszmevilág maradandó értékű kifejezői. Ez elválaszt­ha­tatlan volt politikai gyakorlatától. Hosszú ideig volt képviselő, nevezetes, hatásos JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede szónok. Hamarosan ugyanolyan otthonos volt a pénz­ügyekben, mint a semita nyelvtanokban és a dramaturgiában. Az első világháború éveiben és a következő időszakban ő állt a semleges JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede Dánia pénzügyeinek élén, a válságos világgazdasági helyzetben jól védte valutájuk világtekin­té­lyét. Lapjában - olykor lapjaiban - természetesen JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede korlátlan helyet adott bátyja tanulmányainak. Nem félt a gyakran fenyegető esztétikai botránytól. Tehát valódi dán történelmi alak. Bátyja, Georg JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede azonban világirodalom.

Georg Brandes ugyan jogászként kezdte egyetemi tanulmányait, de érdeklődése csakhamar az esztétika és irodalomtörténet felé fordult. Az esztétika szinte rák JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeényszerítette a filozófiai iskolák tanulmányozására, és ebből következett egyre fokozódó érdeklődése a világnézeteket befolyásoló egyéniségek ir JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeánt. De írói alkata szerint irodalomkritikus volt, a tudatmeg­határozó tudósok műveit is irodalmi alkotásokként vizsgálta és elemezte. Élete folyamán számos olyan filozófussal JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede és szaktudóssal foglalkozott, akiknek stílusa ugyanúgy érdekelte, mint eszme­világuk. Nagy tanulmányokat írt egyebek mellett Feuerbach, Darwin, Marx, Spencer, Stuart Mill, Auguste Comte tan JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeításainak lényegéről és műveik stílusáról.

Már egyetemi tanulmányai idején beérkezett az elismert esztéták közé. Két tanulm JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeányával is elnyerte a legnagyobb hazai irodalmi kitüntetésnek számító egyetemi aranyérmet: egyiket az irodalom és történelem viszonyáról, a másikat az ókori irodalom JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede végzeteszméjéről írta. 28 éves korában Taine irodalomtudományi módszeréről szóló tanulmányáért egyetemi magán­tanár lett, tehát az egyetemen tetszés JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede szerinti témákról tarthatott rendszeres előadásokat. Ekkor már ismert kritikus volt különböző napilapoknál és folyóiratoknál. Választékos stílusa korán JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede adott irodalmi tekintélyt neki. Egyetemi órái azonban nagymértékben fokozták a népszerűségét. Kitűnő előadó volt, egyszerre bővítette az ismereteket JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede és elszórakoztatta a hallgatókat. Több hallgatója volt, mint a rendes tanároknak, a professzoroknak. 1871-től 1887-ig félévről félévre hirdetett el JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeőadásokat a modern irodalmakról és a modern iroda­lom­elméletekről. Ezekkel a maradi irodalomtudomány nem értett egyet, hangos viták is zajlottak eszméi körül JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede, de egyre szélesebb körökben növekedett tekintélye. Előadásainak témaköreiből tanulmányok, nem ritkán vaskos könyvek kerekedtek. Hamarosan lefordították különböz JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeő nyelvekre, legkorábban és leggyakrabban németre, franciára és olaszra. Már ezért is leggyakrabban ezekbe az orszá­gok­ba utazgatott. Párizsban összebarátkozott Hyppolyte Taine JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede-nel, a pozitivista irodalom­szemlélet legfőbb tudósával, aki már olvasta Brandes róla írta elemző tanulmányát. Nevetve vallotta be társaságokban, hogy azóta érti JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede igazán saját magát, amióta ez a dán szakember megmagyarázta neki, hogy ki is ő. Taine mellett a másik nagy irodalomesztéta, Sainte-Beuve is elismerő bar JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeátként csatlakozott hozzá. Ott, Franciaországban alakult ki először az az értékelés, hogy a kor három legnagyobb irodalomesztétája: Taine, Sainte-Beuve és Brandes.

El JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeég sokáig nem lett kinevezett professzor a koppenhágai egyetemen. Ezt a tudományos rangot csak 1902-ben, hatvanéves korában nyerte el. De még mindig 25 éve volt, és k JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeéső öregségében is életerős, friss gondolkodású, munkaképes férfi maradt. Tisztelői világszerte ismételték, amit először valószínűleg szint JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeén Ibsen mondott, hogy „ott ül Koppenhágában tanári szobájában, és onnét irányítja a világirodalmat is, az irodalomtudományt is, a kritikai életet is JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede”.

Valójában nem csak ott ült. Gyakran járt Európa nagyvárosaiban előadásokat tartani. Nálunk is járt, értő emberek tódultak meghallgatni. Egyszerre képviselte a kor JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede irodalmi nagyságait és a világirodalmat. Védelmébe vette a sokat vitatott naturalizmust, de nem tartotta kizárólagos lehetőségnek a modern irodalomban. Népszerűsítette a JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede legnagyobbnak vallott kortársakat: Ibsent, Tolsztojt, Zolát. - Széles körök számára tette érdekessé a skandináv - főleg a dán és a norvég - irodalmat.

Ifjúkorát JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeól kezdve igyekezett jellemezni a világirodalom számára legkedvesebb alakjait. A korai években főleg Lermontov és Heine költészetét elemezte. Később azonban előtérbe JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede kerültek a német klasszikusok: Goethe, Schiller, Lessing. - Szívének azonban kezdettől mind­végig a skandináv irodalom volt a kedvence, a fő téma. Elsősorban persze JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede Ibsen, de mellette a dán Jacobsen és a norvég Björnson is.

Attól kezdve, hogy tanulmányait a különböző idegen nyelvekre is fordították, sz JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyedeéles körökben népszerű volt, vetélkedett a sikeres regényírókkal. És igazi irodalmi műveltség máig sem lehetséges az ő műveinek az ismerete JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA (1842-1905) - Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede nélkül.


 • oldrussian.ru/imensko-kazalo-vsebinsko-kazalo-za-laje-brskanje-po-naem-gradivu.html
 • oldrussian.ru/kivskij-naconalnij-unversitet-men-tarasa-shevchenka-stornka-6.html
 • oldrussian.ru/chapter-xxviii-back-in-bohemia-professor-william-k-burton.html
 • oldrussian.ru/arhvn-zbrannya-ukrani-stornka-191.html
 • oldrussian.ru/rozrahunok-dodatkovogo-pributku-konspekt-lekcj-z-disciplni-poltika-legko-promislovost-dlya-studentv-4-kursu.html
 • oldrussian.ru/komentar-do-statt-425-nedbale-stavlennya-do-vjskovo-sluzhbi-komentar-do-statt-zavdannya-krimnalnogo-kodeksu.html
 • oldrussian.ru/appendix-f-nca-doctoral-reputational-study-2004-please-list-the-contact-person-for-this-new-certificate-concentration.html
 • oldrussian.ru/pismo-91-uchenie-velikih-mahatm.html
 • oldrussian.ru/s-dokumentami-polkovnika-neizvestnij-separatizm-na-sluzhbe-sd-i-abvera.html
 • oldrussian.ru/ivanoff-interactive-as-digital-games.html
 • oldrussian.ru/panteon-stornka-4.html
 • oldrussian.ru/sekretnoe-oruzhie-rabov-ili-strashnaya-uchast-pokojnikov-sluzhiteli-tryoh-mirov.html
 • oldrussian.ru/plan-vstup-i-fnansove-pravo-nauka-fnansovogo-prava-ii-predmet-nauki-fnansovogo-prava.html
 • oldrussian.ru/predislovie-zagadki-i-tajni-psihiki.html
 • oldrussian.ru/4-the-mechanistic-view-of-life-crisis-and-transformation.html
 • oldrussian.ru/82harakteristika-pokazatelej-rentabelnosti-shpargalka-po-ekonomicheskomu-analizu.html
 • oldrussian.ru/standard-k3strand-number-and-number-sensegrade-level-k-kindergarten.html
 • oldrussian.ru/37klinicheskaya-kartina-sistemnoj-krasnoj-volchanki-obshaya-i-klinicheskaya-immunologiya.html
 • oldrussian.ru/non-print-acknowledgments.html
 • oldrussian.ru/a-place-of-my-own.html