ГЛАВА 47. Знищення або руйнування - Закон україни


ГЛАВА 47. Знищення або руйнування


^ Стаття 326. Митний режим знищення або руйнування


1. Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого іноземні товари під митним контролем знищуються або приводяться у стан, який виключає їх використання, з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, установлених на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


^ Стаття 327. Умови поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування


1. Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу за заявою власника товарів чи уповноваженої особи.

2. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування видається митним органом, якщо власником чи уповноваженою особою:

1) укладено договір на знищення (руйнування) товарів з підприємством, уповноваженим відповідно до законодавства України на знищення (руйнування) відповідних категорій товарів;

2) отримано дозволи на знищення (руйнування) товарів від державних органів, до компетенції яких належать контроль за переміщенням таких товарів.

3. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування видається митним органом безоплатно протягом трьох робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви. У разі відмови у видачі дозволу митний орган зобов’язаний у зазначений строк письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови.

4. Не вважаються операціями зі знищення або руйнування товарів:

1) використання для споживання тваринами товарiв, попередньо призначених для споживання людиною;

2) проведення з товарами операцій з переробки;

3) отримання продуктів переробки, включаючи монтаж, демонтаж, переробку або обробку товарiв;

4) ремонт товарiв, включаючи їх відновлення;

5) використання товарiв як таких, що полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.

5. Якщо товари, які передбачається знищити або зруйнувати, можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави, митний орган письмово пропонує декларантові обрати цей митний режим. За згоди власника товарів з пропозицією митного органу ці товари помiщуються в митний режим вiдмови на користь держави.

6. Поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого проводяться операції зі знищення або руйнування.


Стаття 328. Умови знищення або руйнування окремих категорій товарів


1. Відповідно до положень цього Кодексу та вимог, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України чи центральними органами виконавчої влади згідно з компетенцією, здійснюється знищення або руйнування окремих категорій товарів, зокрема:

1) лікарських і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

2) неякісної й небезпечної продукцiї;

3) військової, мисливської, спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї;

4) холодної й пневматичної зброї;

5) вибухових речовин;

6) спецiальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, засобів iндивiдуального захисту, засобів активної оборони й засобів для виконання спецiальних операцiй i оперативно-розшукових заходiв.


Стаття 329. Витрати на знищення або руйнування товарів


1. Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника, уповноваженої ним особи чи інших заінтересованих осіб.

2. Якщо товари опинилися у стані, що виключає можливість їх декларування у будь-який інший митний режим, ніж знищення або руйнування, у разі незгоди власника або уповноваженої ним особи самостійно організувати й оплатити процедуру знищення або руйнування таких товарів, та за відсутності інших осіб, які письмово заявили митному органу про таке бажання, вартість навантажувально-розвантажувальних робіт, зберігання, перевезення, знищення (руйнування), оформлення документів та інші витрати, пов’язані із дотриманням митного режиму знищення або руйнування, а також пеня списуються (стягуються) з такого власника або уповноваженої ним особи у безакцептному порядку, а в разі неможливості такого списання (стягнення) – відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету.


^ Стаття 330. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, та їх митний статус


1. Залишки, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, у тому числі складові товару, які не були знищені або зруйновані, та отримані в результаті знищення або руйнування товарів відходи, які мають господарську цінність, підлягають поміщенню протягом 10 днів від дати знищення товарів у відповідний митний режим як іноземні товари, які перебувають під митним контролем.

2. Відходи, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, і які не мають господарської цінності та не можуть бути утилізовані, підлягають видаленню відповідно до законодавства України як українські товари підприємством, яке здійснило операції зі знищення (руйнування) товари.


^ Стаття 331. Митний контроль товарів, що поміщуються у митний режим знищення або руйнування


1. Товари, поміщені у митний режим знищення або руйнування, а також залишки й відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій зі знищення (руйнування), знаходяться під митним контролем.

2. Митний орган має право здійснювати у будь-який час перевірку товарів, поміщених у митний режим знищення або руйнування (до моменту їх фактичного знищення), а також залишків і відходів, одержаних в результаті здійснення операцій зі знищення або руйнування (до моменту їх декларування у відповідних митний режим чи видалення відповідно до законодавства України).

3. Відповідні посадові особи митних та інших державних органів, до компетенції яких належать контроль за переміщенням товарів, що знищуються, мають право бути присутніми під час здійснення операцій зі знищення (руйнування) таких товарів.


^ Стаття 332. Завершення митного режиму знищення або руйнування


1. Митний режим знищення або руйнування завершується після виконання операцій зі знищення або руйнування товарів та декларування у відповідний митний режим їх залишків.


Стаття 333. Відповідальність осіб за недотримання митного режиму знищення або руйнування


1. Відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими Законами України за недотримання умов митного режиму знищення або руйнування, несуть:

1) власник товарів (уповноважена особа) з моменту заявлення товарів у цей митний режим і до моменту їх передання підприємству, уповноваженому відповідно до законодавства України на знищення (руйнування) відповідних категорій товарів і яке фактично здійснює таке знищення (руйнування), а також з моменту отримання від зазначеного підприємства залишків (відходів) знищення (руйнування), якщо такі залишки утворюються, і до моменту завершення митного оформлення цих залишків та видалення відходів відповідно до законодавства України;

2) підприємство, уповноважене відповідно до законодавства України на знищення (руйнування) відповідних категорій товарів, з моменту прийняття для знищення (руйнування) товарів, поміщених у митний режим знищення або руйнування, і до моменту передання власнику товарів (уповноваженій особі) залишків, якщо вони утворились в результаті здійснення таких операцій, а в разі, якщо залишки договором передаються у власність цьому підприємству - до моменту завершення митного оформлення цих залишків у відповідний митний режим.


ГЛАВА 48. Відмова на користь держави


Стаття 334. Митний режим відмови на користь держави


1. Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від іноземних товарів на користь держави без будь-яких умов на свою користь.


Стаття 335. Поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави


1. У митний режим відмови на користь держави поміщуються іноземні товари.

2. Відмова від товарів на користь держави допускається за відповідною письмовою заявою власника цих товарів та з дозволу митного органу.

3. Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.

4. Іноземні товари поміщуються у митний режим відмови на користь держави зі звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Стаття 336. Завершення митного режиму відмови на користь держави


1. Митний режим відмови на користь держави завершується після розміщення товарів на складі митного органу.

2. Відповідальність за правомірність розпорядження товарами шляхом їх поміщення в митний режим відмови на користь держави несе декларант. Митні органи не відшкодовують будь-які майнові претензії осіб, які мають повноваження у відношенні товарів, від яких декларант відмовився на користь держави.


^ РОЗДІЛ VIIІ. МИТНІ ПЛАТЕЖІ


ГЛАВА 49. Загальні положення щодо митних платежів


Стаття 338. Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються через митний кордон України


1. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, митом, крім особливих видів мита, встановлюється цим Кодексом та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Правила оподаткування особливими видами мита встановлюються законами України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту”, “Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту”, “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”.

2. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, іншими (крім мита) митними платежами встановлюються Податковим кодексом України з урахуванням особливостей, що визначаються цим Кодексом.

3. Особливості оподаткування митними платежами товарів, поміщених у відповідний митний режим, приведені у статті 354 та розділі VII цього Кодексу, а також у розділах V та VI Податкового кодексу України.


ГЛАВА 50. Мито


Стаття 339. Мито та його види


1. Мито – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та цим Кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до цього Кодексу, законів України та міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

2. В Україні застосовуються такі види мита:

1) ввізне мито;

2) вивізне мито;

3) сезонне мито;

4) особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне

3. Забороняється застосовувати інші види мита, крім тих, що встановлені цим Кодексом.


Стаття 340. Ввізне мито


1. Ввізне мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України.

2. Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України, здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням висновків Кабінету Міністрів України.


Стаття 341. Вивізне мито


1. Вивізне мито встановлюється на українські товари, що вивозяться за межі митної території України.


Стаття 342. Сезонне мито


1. На окремі товари законом може встановлюватися сезонне ввізне або вивізне мито на строк не більше чотирьох місяців з моменту його встановлення.


Стаття 343. Особливі види мита


1. У випадках, передбачених законами України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України), з метою захисту економічних інтересів України та українських товаровиробників у разі ввезення товарів на митну територію України, незалежно від інших видів мита, можуть застосовуватися особливі види мита:

1) спеціальне мито;

2) антидемпінгове мито;

3) компенсаційне мито.

2. Особливі види мита встановлюються на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до Законів України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту”, “Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту”, “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”.

3. Спеціальне мито встановлюється:

1) як засіб захисту національного товаровиробника у разі, коли товари ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що їх ввезення заподіює або створює загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;

2) як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

4. Антидемпінгове мито встановлюється відповідно до Закону України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту” у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що заподіює шкоду національному товаровиробнику.

5. Компенсаційне мито встановлюється відповідно до закону України “Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту” у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, що заподіює шкоду національному товаровиробнику.


^ Стаття 344. Платники мита


1. Платниками мита є:

1) особа, яка ввозить товари на митну територію України чи вивозить товари з митної території України у порядку та на умовах, встановлених цим Кодексом;

2) особа, на адресу якої надходять товари, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях;

3) особа, на яку покладається обов’язок дотримання вимог митних режимів, які передбачають звільнення від оподаткування митом, у разі порушення таких митних режимів;

4) особа, яка використовує товари, митне оформлення яких було здійснено із умовним звільненням від оподаткування, не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям такого звільнення згідно із цим Кодексом, іншими законами України, а також будь-які інші особи, які безпідставно використовують звільнення від оподаткування митом (податкову пільгу);

5) особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження товари, що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування митними платежами, до закінчення строку, визначеного законом.

6) особа, яка реалізує товари, транспортні засоби відповідно до статті 169 цього Кодексу.


^ Стаття 345. Об’єкти оподаткування митом


1. Об’єктами оподаткування митом є:

1) товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України підприємствами, за винятком випадків, передбачених статтею 160 цього Кодексу;

2) товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами відповідно до статті 160 та розділу Х цього Кодексу, а також розділів V та VI Податкового кодексу України;

3) товари, транспортні засоби, що реалізуються відповідно до статті 169 цього Кодексу.


^ Стаття 346. Дата виникнення податкових зобов’язань


1. Датою виникнення податкових зобов’язань по сплаті мита у разі ввезення товарів на митну територію України чи вивезення товарів з митної території України є дата подання митному органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання митним органом у випадках, визначених цим Кодексом та іншими законами України.


^ Стаття 347. База оподаткування митом


1. Базою оподаткування митом товарів, що переміщуються через митний кордон України є:

1) для товарів, на які законом встановлено адвалорні ставки мита, – митна вартість товарів;

2) для товарів, на які законом встановлено специфічні ставки мита, - кількість таких товарів у встановлених законом одиницях виміру;

3) для товарів, на які законом встановлено комбіновані ставки мита, база оподаткування визначається відповідно до цього пункту для адвалорної та специфічної складових ставок мита.

2. База оподаткування митом товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, визначається відповідно до статті 160 цього Кодексу.

3. База оподаткування митом товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, визначається відповідно до цього Кодексу.


Стаття 348. Ставки мита


1. В Україні застосовуються такі види ставок мита:

1) адвалорна – у відсотках до встановленої статтею 347 цього Кодексу бази оподаткування;

2) специфічна - у грошовому розмірі на одиницю бази оподаткування, встановлену статтею 347 цього Кодексу;

3) комбінована, що складається з адвалерної та специфічної ставок мита.

2. Забороняється застосовувати інші види ставок мита, крім тих, що встановлені цим Кодексом.

3. Ставки мита, крім сезонного та особливих видів мита, встановлюються виключно спеціальними законами України з питань оподаткування та/або митної справи.

4. Ввізне мито на товари, митне оформлення яких здійснюється у порядку, встановленому для підприємств, нараховується за ставками, встановленими Законом України “Про Митний тариф України”.

5. Ввізне мито є диференційованим щодо товарів, що походять з держав, які разом з Україною входять до митних союзів або утворюють з нею зони вільної торгівлі. У разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України.

До товарів, що походять з України або з держав – членів Світової організації торгівлі або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України, якщо інше не передбачено законом.

До решти товарів застосовуються повні ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України.

6. Ввізне мито на товари, митне оформлення яких здійснюється у порядку, встановленому для громадян, нараховується за ставкою, встановленою у розділі Х цього Кодексу.

7. Вивізне мито нараховується за ставками, установленими законом.

8. Сезонне мито нараховується за ставками, установленими Законом України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”.

9. Особливі види мита нараховуються за ставками, установленими рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, у відповідності до Законів України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту”, “Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту”, “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”.


^ Стаття 349. Тарифні пільги (тарифні преференції)


1. Допускається встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України у вигляді звільнення від оподаткування ввізним митом, зниження ставок ввізного мита або встановлення тарифних квот відповідно до законодавства України та для ввезення товарів, що походять з держав, з якими укладено відповідні міжнародні договори.

2. Тарифні квоти у вигляді попередньо встановленої вартості чи кількості визначених товарів, призначених для ввезення на митну територію України у визначений період зі зниженням ставки ввізного мита, встановлюються окремими законами.

3. Ввезення товарів на митну територію України поза тарифними квотами здійснюється без зниження ставок ввізного мита.

4. Забороняється знижувати ставки ввізного мита для окремих осіб і за окремими контрактами.

5. У разі, якщо імпорт товару є об'єктом антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, тарифні пільги (тарифні преференції) не встановлюються або зупиняються чи припиняються, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.


^ Стаття 350. Звільнення від оподаткування митом (податкові пільги)


1. Від оподаткування митом звільняються:

1) транспортні засоби комерційного призначення, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення товарів та/або пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (поломки) даних транспортних засобів;

2) предмети матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та інше майно, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден, які ведуть морський промисел, а також продукція їх промислу, що ввозиться на митну територію України;

3) валюта України, іноземна валюта, цінні папери та банківські метали;

4) товари, що підлягають оберненню у власність держави у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами України;

5) товари, що ввозяться в Україну або вивозяться з України для офіційного і особистого користування особами, які відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і законів України користуються правом ввезення в Україну та вивезення з України таких товарів зі звільненням від сплати мита;

6) товари, що ввозяться на митну територію України в рамках міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

8) товари, що походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України, тимчасово, у тому числі з метою ремонту вивозились за її межі та знову ввозяться на митну територію України;

9) товари, що походять з митної території України, які були оплачені митом при первісному вивезенні за межі цієї території, тимчасово ввозились на цю територію та знову вивозяться за її межі;

10) документи та видання, які надсилаються в рамках міжнародного обміну до освітніх, наукових або культурних закладів, у тому числі бібліотек. Перелік цих закладів визначається Кабінетом Міністрів України;

11) на період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему – товари (сировина, матеріали, устаткування та обладнання), що надходять в Україну в рамках міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС;

12) товари, включаючи продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, видобута у виключній (морській) економічній зоні України, що ввозяться на митну територію України при виконанні угоди про розподіл продукції, а також товари (крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави) та видобута продукція, що вивозяться інвестором з України відповідно до Закону України “Про угоди про розподіл продукції” та угоди про розподіл продукції;

16) фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні і класифікуються за товарними групами 28, 29, 30 УКТЗЕД, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

17) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії за умови, що ці товари застосовуються платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України;

19) техніка, устаткування, майно і матеріали, що ввозяться на митну територію України та вивозяться за межі цієї території, призначені для власного використання розвідувальними органами України;

18) матеріали, устаткування та комплектуючі, що використовуються для виробництва:

а) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;

б) матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

в) енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

г) засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;

ґ) матеріалів, сировини та устаткування, які будуть використовуватися у нанотехнологічних виробництвах або працювати з використанням нанотехнологій.

Зазначені у цьому пункті товари звільняються від оподаткування за умови, що вони застосовуються платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України;

24) технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами УКТЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України “Про альтернативні види палива”, якщо такі товари не виробляються в Україні.

Порядок ввезення зазначених технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, визначається Кабінетом Міністрів України;

25) бланки книжок МДП та карнетів АТА, що переміщуються між національним гарантійним об’єднанням та іноземними гарантійними об’єднаннями, що є їх кореспондентами, або міжнародними організаціями;

28) товари, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі, – у випадках, встановлених цим Кодексом та іншими законами з питань оподаткування.

2. У разі порушення підприємствами порядку цільового використання товарів, звільнених від оподаткування, або умов, за яких надається умовне повне або часткове звільнення від оподаткування митом, до цих підприємств, незалежно від притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності, передбаченої цим Кодексом, застосовуються норми пункту 30.8 статті 30 та статті 123 Податкового кодексу України.

3. Забороняється звільняти окремих юридичних та фізичних осіб від сплати мита і переносити для них строки його сплати.


Стаття 351. Звільнення від оподаткування митом залежно від обраного митного режиму


1. За умови дотримання вимог та обмежень, встановлених розділом VІI цього Кодексу, звільняються від оподаткування:

1) ввізним митом - товари, поміщені у митні режими реімпорту та відмови на користь держави,

2) вивізним митом - товари, поміщені у митний режим реекспорту.


^ Стаття 352. Умовне повне звільнення від оподаткування митом


1. За умови дотримання вимог та обмежень, встановлених розділом VІI цього Кодексу, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування:

1) ввізним митом - до товарів, поміщених у митні режими транзиту, митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території, знищення або руйнування;

2) вивізним митом - до товарів, поміщених у митні режими транзиту, тимчасового вивезення.


^ Стаття 353. Умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом


1. Умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом застосовується до товарів, зазначених у статті 253 цього Кодексу, поміщених у митний режим тимчасового ввезення, за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 40 цього Кодексу.

2. Порядок застосування умовного часткового звільнення від оподаткування ввізним митом визначено статтею 253 Кодексу.


Стаття 354. Оподаткування митом товарів при переміщенні через митний кордон України залежно від обраного митного режиму.


1. Товари, поміщені у митний режим імпорту, оподатковуються ввізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні умов та обмежень, встановлених главою 35 цього Кодексу.

У випадках, встановлених законами України, товари, поміщені у митний режим імпорту, оподатковуються сезонним митом та/або особливими видами мита.

2. Товари, поміщені у митний режим реімпорту, звільняються від оподаткування ввізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 36 цього Кодексу.

3. У разі поміщення товарів у митний режим реімпорту відповідно до пункту 3 частини другої статті 225 цього Кодексу суми вивізного мита, сплачені при експорті цих товарів, повертаються особам, які їх сплачували, або їх правонаступникам відповідно до цього Кодексу та у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

4. Товари, поміщені у митний режим експорту, оподатковуються вивізним митом та/або сезонним митом у випадках, встановлених законом.

5. Товари, поміщені у митний режим реекспорту, звільняються від оподаткування вивізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 38 цього Кодексу.

Після поміщення товарів у митний режим реекспорту суми ввізного мита, сплачені при імпорті цих товарів, повертаються особам, що їх сплачували, або їх правонаступникам відповідно до цього Кодексу та у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

6. До товарів, поміщених у митний режим транзиту, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 39 цього Кодексу.

7. До товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення, застосовується умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом у порядку, визначеному главою 40 цього Кодексу.

У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування ввізним митом, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі, ввізне мито сплачується у порядку, визначеному статтею 253 цього Кодексу.

8. До товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування вивізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 41 цього Кодексу.

9. До товарів, поміщених у митний режим митного складу, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 42 цього Кодексу.

10. До товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 43 цього Кодексу.

11. До товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 44 цього Кодексу.

12. До товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 45 цього Кодексу.

У разі випуску у вільний обіг продуктів переробки, отриманих з товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, сплата ввізного мита здійснюється у порядку, визначеному статтею 306 цього Кодексу.

13. Товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної території оподатковуються вивізним митом відповідно до глави 46 цього Кодексу.

До товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території, та продуктів їх переробки, зазначених у частині другій статті 319 цього Кодексу, які в межах визначеного строку повертаються в Україну, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом у порядку, визначеному статтею 319 цього Кодексу.

До продуктів переробки (крім зазначених у частині другій статті 319 цього Кодексу) застосовується часткове звільнення від оподаткування ввізним митом, відповідно до якого сплаті підлягає позитивна різниця між сумою ввізного мита, нарахованою на продукти переробки, та сумою ввізного мита, яка підлягала б сплаті в разі імпорту відповідних товарів, які були вивезені за межі митної території України для переробки.

14. До товарів, поміщених у митний режим знищення або руйнування, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 47 цього Кодексу.

15. Товари, поміщені у митний режим відмови на користь держави, звільняються від оподаткування ввізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 48 цього Кодексу.


^ Стаття 355. Особливості оподаткування митом деяких товарів


1. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів, визначених відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу” Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом.

Гуманітарна допомога, що надається Україною, при її вивезенні за межі митної території України звільняється від сплати вивізного мита.

2. Товари (крім товарів для реалізації або власного споживання), що ввозяться на митну територію України іноземними інвесторами відповідно до Закону України “Про режим іноземного інвестування” на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) звільняються від сплати ввізного мита. При відчуженні таких товарів раніше трьох років з часу зарахування їх на баланс ввізне мито сплачується на загальних підставах.

Товари, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняються від сплати ввізного мита.

3. Наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку, зареєстрованого згідно з Законом України "Про наукові парки", що ввозяться на митну територію України науковим парком та партнерами наукового парку в межах реалізації такого проекту наукового парку, звільняються від сплати ввізного мита.

Номенклатура та обсяги ввезення товарів, зазначених у цьому пункті, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Режим звільнення від сплати ввізного мита діє протягом строку реалізації проекту наукового парку, але не більше двох років з дня затвердження номенклатури та обсягів постачання відповідного обладнання, для комплектуючих і матеріалів - протягом одного року.

4. Товари, що ввозяться на митну територію України на адресу Товариства Червоного Хреста України, його органів та місцевих організацій відповідно до Закону України “Про товариство Червоного Хреста України” як гуманітарна чи доброчинна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом.

5. Устаткування, обладнання та комплектуючі, а також матеріали, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України технологічними парками, їх учасниками та спільними підприємствами, що виконують проекти технологічних парків, для реалізації таких проектів технологічних парків відповідно до Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" оподатковуються ввізним митом на загальних підставах.

Нараховані суми ввізного мита не перераховуються до бюджету, а зараховуються на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств у порядку, встановленому Законом України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”.

6. Порушення вимог і умов, визначених у частинах першій – четвертій цієї статті, тягне за собою виникнення обов’язку зі сплати ввізного мита та пені у строки та у порядку, визначені цим Кодексом.

7. Особливості оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, визначаються розділом Х цього Кодексу.


Стаття 356. Особливості оподаткування спеціальними видами мита


1. Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито застосовуються незалежно від інших видів мита на умовах, визначених законодавством України.

2. Для товарів, увезення яких з відповідної країни регулюється рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо застосування заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, прийнятих в межах повноважень, визначених Законами України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту”, “Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту”, “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”, подання сертифіката про походження товарів є обов’язковим.


 • oldrussian.ru/1hh1-higher-diploma-in-applied-science-first-second-and-third-university-examination-in-science.html
 • oldrussian.ru/mfotvorchst-yak-skladova-kulturno-komunkac-v-d-kosenko-avtorsk-prava.html
 • oldrussian.ru/ericno-ed419772-abstract-this-resource-book-provides-essays-on-relevant-topics-conceptual-overviews-courses.html
 • oldrussian.ru/glava-i-soshestvie-v-ad-lyudi-bezdni.html
 • oldrussian.ru/glava-14-problemi-nogtej-vse-o-zdorove-vashih-nog-ot-mladenchestva-do-starosti.html
 • oldrussian.ru/naukovo-praktichnij-komentar-do-krimnalno-procesualnogo-kodeksu-ukrani-b-m-tertishnik-stornka-22.html
 • oldrussian.ru/glava-15-dumat-bistree-deadline-roman-ob-upravlenii-proektami.html
 • oldrussian.ru/remeslo-polittehnologa-kak-sdelat-to-sam-ne-znaesh-chto-sbornik-statej-i-intervyu-2006g.html
 • oldrussian.ru/reports-from-ri-on-the-5th-un-ad-hoc-meetings-on-disability-convention-disability-world.html
 • oldrussian.ru/it-is-now-estimated-that-the-federal-government-does-more-in-one-week-to-slow-down-our-national-production-than-all-of-the-german-saboteurs-did-during-world-war-10.html
 • oldrussian.ru/nn-357-ni-bolshoj-istoricheskij-putevoditel.html
 • oldrussian.ru/redworth-house-ashburton-road-totnes-devon-tq9-5jz-2.html
 • oldrussian.ru/32osparivanie-otcovstva-materinstva-shpargalka-po-semejnomu-pravu.html
 • oldrussian.ru/chapter-154-pcmrp.html
 • oldrussian.ru/faculty-of-agriculture-novi-sad-serbia-per-public-call-for-the-period-2007-2008.html
 • oldrussian.ru/activity-report-for-gene-mutation-project-from-calmast-genie-cels-in-irelanduk.html
 • oldrussian.ru/to-children-2.html
 • oldrussian.ru/author-of-elpis-israel-and-other-17.html
 • oldrussian.ru/robocha-programa-navchalno-disciplni-dlya-studentv-z-galuz-znan-0301-socalno-poltichn-nauki-napryamu-pdgotovki-040201-matematika.html
 • oldrussian.ru/marshall-school-of-business.html