Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa


Füüsika
3 õn


Eesmärk


Füüsikaõpetuse eesmärk on, et õppija:

1.Õppija omandab alused nüüdisaegse maailmapildi kujundamiseks.

2.Tuleb toime kaasaegses tehnika-ja infoühiskonnas

3.Omandab füüsika keele ja oskab füüsikaalaseid teadmisi tavaelus rakendada Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa.

4.Kujundab füüsikateadmiste alusel säästliku ja loodushoidliku eluviisi.


Õppesisu


Õppenädalad / ainekursused

1. Mehaanika. Molekulaarfüüsika

2. Elektriõpetus. Elektromagnetism

3. Optika. Aatomifüüsika


1. Mehaanika. Molekulaarfüüsika

Kinemaatika. Ühtlane ja mitteühtlane liikumine.

Dünaamika. Newtoni seadused Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa.

Jõud looduses. Gravitatsioon, raskusjõud, kaal, hõõrdejõud, elastsusjõud.

Energeetika. Töö, võimsus, energia.

Ringliikumine. Joonkiirus ja nurkkiirus. Kesktõmbejõud.

Võnkumine ja lained. Matemaatiline pendel.

Aine ehitus. Mikro Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa-ja makroparameetrid. Gaaside seadused. Isoprotsessid.

Termodünaamika seadused. Siseenergia ning selle muutmine. Soojusmasinad. Kasutegur.

Aine olekud. Pindpinevus. Kapillaarsus. Õhu niiskus.

^ 2. Elektriõpetus. Elektromagnetism

Elektrostaatika. Kehade elektriseerimine.

Coulombi seadus. Elektriväli.

Alalisvoolu seadused. Pinge Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja voolutugevus.

Takistus. Ohmi seadus vooluringi osa kohta.

Juhtide ühendusviisid.

Ohmi seadus kogu vooluringi kohta.

Vahelduvvool. Takistused vahelduvvooluahelas.

Voolu töö, võimsus. Voolu soojuslik toime.

Elektromagnetlainete skaala. Valguslained.

^ 3.optika. Aatomifüüsika

Valguse peegeldus-ja murdumisseadused Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa.

Valguse laineomadused, dispersioon, interferents ja difraktsioon.

Valguse kvantomadused. Fotoefekt.

Aatomi mudelid. Bohri postulaadid.

Kiirgumine ja neeldumine. Spektrite liigid.

Tuumajõud .Lõhustumis-ja termotuumareaktsioon.

Radioaktiivsed kiirgused. Tuumaenergia.

Elementaarosakesed. Vastastikm Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaõju liigid.

Kosmoloogia Universumi teke ja areng.


Õpitulemused


Õppija teab ja tunneb, mõistab:

füüsikaliste nähtuste iseloomulikke tunnuseid, seoseid nähtuste vahel, füüsikalisi suurusi SI-süsteemis ja seoseid teiste suurustega, seaduste Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa sõnastusi ja valemeid koos füüsikalise sisuga, loodushoiu põhimõtteid.

füüsikaliste nähtuste iseloomulikke tunnuseid, seoseid nähtuste vahel, füüsikalisi suurusi SI-süsteemis ja seoseid Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa teiste suurustega, seaduste sõnastusi ja valemeid koos füüsikalise sisuga, loodushoiu põhimõtteid

füüsikaliste nähtuste iseloomulikke tunnuseid, seoseid nähtuste vahel, füüsikalisi suurusi SI-süsteemis, seoseid teiste suurustega, seaduste Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa sõnastusi ja valemeid koos füüsikalise sisuga, loodushoiu põhimõtteid.


Õppija oskab:

lahendada ülesandeid ühtlaste ja mitteühtlaste liikumiste, Newtoni seaduste, jõudude liikide, töö, võimsuse, energia Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa, kesktõmbejõu, matemaatilise pendli perioodi, isoprotsesside, siseenergia muutumise kohta.

selgitada elektriseerumise olemust, lahendada ülesandeid Coulombi seaduse Ohmi seaduste, juhtide ühendusviiside, voolu töö, võimsuse, voolu maksumuse, voolu soojusliku toime kohta.

kujutada kiirte Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa käiku peeglites ja prismades ning läätsedes, seletada valgusnähtusi füüsikaliselt, skemaatiliselt kujutada lihtsamate elementide aatomite mudeleid, tasakaalustada tuumareaktsiooni võrrandeid.


Hindamine


Mehaanika. Molekulaarfüüsika

õppeprotsessi hindamine;

ainekursus jaguneb 3 alapunkti kaupa ,mille kohta tuleb Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa sooritada arvestuslik töö. Hinnatakse alapunktides olevate mõistete, seaduste ja valemite tundmist koos oskustes väljatoodud ülesannete lahendamisega

^ Elektriõpetus. Elektromagnetism

õppeprotsessi hindamine;

ainekursus jaguneb 3 alapunkti kaupa ,mille kohta tuleb sooritada arvestuslik t Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaöö. Hinnatakse alapunktides olevate mõistete, seaduste ja valemite tundmist koos oskustes väljatoodud ülesannete lahendamisega

^ Optika. Aatomifüüsika

õppeprotsessi hindamine;

ainekursus jaguneb 3 alapunkti kaupa ,mille kohta tuleb sooritada arvestuslik töö. Hinnatakse alapunktides Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa olevate mõistete, seaduste ja valemite tundmist koos oskustes väljatoodud ülesannete lahendamisega


Õppeaine kokkuvõttev hindamine

Õppija saab hinde iga ainekursuse õpitulemuste eest. Lõputunnistusele kantav hinne kujuneb koondhindena ainekursuste hinnete põhjal.

Keemia Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa
3 õn


Eesmärk


Keemiaõpetuse eesmärk on, et õppija:

omandab alused nüüdisaegse tervikliku loodusteadusliku maailmapildi kujunemiseks;

laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud teadmisi ja arusaamu keemia põhilistest mõistetest Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja seaduspärasustest;

mõistab sügavamalt keemiliste protsesside olemust ning nende tähtsust looduses, ühiskonnas ja argielus;

õpib rakendama omandatud teadmisi ja arusaamu probleemide lahendamisel uudses olukorras, töökeskkonnas ja praktilises Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa elus;

õpib kasutama erinevaid teabeallikaid keemiateabe hankimiseks;

arendab oma loogilise mõtlemise võimet, analüüsi- ning järelduste tegemise oskust;

oskab säästlikult ja ohutult kasutada keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa;

õpib arusaamise ja vastutustundega suhtuma oma tegevuse võimalikesse tagajärgedesse;

mõistab keemia seost nüüdisaegse tehnoloogiaga ja keskkonnaprobleemidega, keemia integratsiooni teiste loodusteadustega;

oskab näha ja väärtustada protsessidevahelist Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa tasakaalu looduses ja ühiskonnas, mõista selle säilitamise vajalikkust.


Õppesisu


Õppenädalad / ainekursused:

1. Üldine ja anorgaaniline keemia

2. Orgaaniline keemia

1. Üldine ja anorgaaniline keemia

ANORGAANILISTE ÜHENDITE PÕHIKLASSID. Oksiidid, happed, alused ja soolad, nende nomenklatuur, keemilised omadused Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa.

ARVUTUSED REAKTSIOONIVÕRRANDITE ALUSEL. Arvutused reaktsioonivõrrandite järgi, lahuse koostise arvutused.

KEEMILISE REAKTSIOONI KIIRUS JA TASAKAAL. ELEKTROLÜÜTIDE LAHUSED. Keemilise reaktsiooni kiirus, pöörduv ja pöördumatu reaktsioon, keemiline tasakaal. Elektrolüüdid Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja mitteelektrolüüdid. Elektrolüütiline dissotsiatsioon, tugevad ja nõrgad elektrolüüdid. Lahuse pH.

METALLID, NENDE TÄHTSAMAD OMADUSED. Metallide üldised füüsikalised omadused, metallide keemilised omadused (reageerimine mittemetallidega, veega Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa, lahjendatud hapetega, soolalahustega). Metalliühendid, nende levik looduses. Metallide korrosioon ja korrosioonitõrje. Keskkonna saastumine raskmetalliühenditega, selle ohtlikkus.

MITTEMETALLID JA NENDE TÄHTSAMAD ÜHENDID. Mittemetallide võrdlev iseloomustus (aatomi ehitus, füüsikalised Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa omadused). Allotroopia. Lühiülevaade tähtsamatest mittemetallidest ja nende ühenditest (halogeenid, väävel, lämmastik, fosfor, räni). Mittemetallilised elemendid looduses. Mittemetallide ühenditega seotud keskkonnaprobleemid.

^ 2. Orgaaniline keemia

SISSEJUHATUS. ALKAANID. Süsiniku Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa aatomi ehitus ja valentsmudelid. Süsinikuahel, isomeeria, struktuurivalemid, nomenklatuur. Alkaanide keemilised omadused (asendusreaktsioonid, oksüdeerumine). Alkaanid olmes ja tehnikas. Halogeenoalkaanid. Alküülamiinide struktuur ja omadused. Amiin kui alus.

POLAARSE ÜKSIKSIDEMEGA SÜSINIKÜHENDID Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa (ALKOHOLID). Alkoholide struktuur ja omadused. Funktsionaalrühm. Struktuuri- ja asendiisomeeria. Alkohol kui hape. Eetrite määratlemine.

MITTEPOLAARSE KORDSE SIDEMEGA SÜSINIKÜHENDID (ALKEENID, ALKÜÜNID, AREENID). Küllastumatuse mõiste Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa. Alkeenid, alküünid, areenid. Aromaatsus. Areenide asendusreaktsioonid. Fenoolid. Aromaatsete ühendite keskkonnaohtlikkus. Polümeerid.

KARBONÜÜLÜHENDID JA KARBOKSÜÜLÜHENDID. Aldehüüdide struktuur. Aldehüüdide redoksomadused. Sahhariidide mõiste ja liigitus, bioloogiline t Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaähtsus. Karboksüülhapete struktuur, omadused ja liigid. Funktsionaalderivaadid, estrid ja amiidid. Estrite hüdrolüüs. Rasvad, nende bioloogiline tähtsus. Aminohapped.


Õpitulemused


Õppija teab ja tunneb, mõistab:

keemilise reaktsiooni olulisi tunnuseid Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja oskab neid seletada; põhilisi reaktsiooni kiirust mõjutavaid tegureid ja keemilise reaktsiooni kiirendamise võimalusi; Eesti maavarade, keemiatööstuse ja keskkonnaprobleeme.

orgaaniliste ainete funktsionaalseid rühmi ning struktuuriühikuid (alkaanid, halogeeniühendid, alkoholid Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa, eetrid, amiinid, alkeenid, alküünid, aldehüüdid, karboksüülhapped, estrid); struktuuri ja omaduste vastavust; orgaaniliste ainete osa eluslooduses, tööstuses ja olmes; Eesti maavarade, keemiatööstuse ja keskkonnaprobleeme.


Õppija oskab Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa:

iseloomustada lihtainete ja keemiliste ühendite omadusi, lähtudes vastavate keemiliste elementide asukohast perioodilisustabelis ning koostada tüüpühendite (oksiidid, vesinikuühendid, happed, hüdroksiidid) valemeid;

koostada võrrandeid anorgaaniliste ainete põhiklasside keemiliste omaduste Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa kohta, otsustada reaktsiooni toimumise üle;

eristada elektrolüüte ja mitteelektrolüüte, iseloomustada nende tugevust; hinnata lahuse keskkonda (happe, aluse, oksiidi või soola korral);

lahendada arvutusülesandeid: massiprotsendi arvutused Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa (ka lahuste lahjendamisel ja segamisel), moolarvutused, arvutused reaktsioonivõrrandite alusel (arvestades saagist, kadu); leida informatsiooni ainete ja materjalide omaduste, saamise ja kasutamise kohta.

kujutada molekuli struktuuri (klassikaline ja lihtsustatud struktuurvalem);

leida informatsiooni Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ainete ja materjalide omaduste, saamise ja kasutamise kohta;

lahendada arvutusülesandeid, arvutused reaktsioonivõrrandite alusel (arvestades saagist, kadu).


Hindamine

Üldine ja anorgaaniline keemia

õppeprotsessi hindamine;

arvestuslikud tööd: Anorgaaniliste ühendite põhiklassid. Ülesanded Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa;

Metallid ja nende tähtsamad omadused; Mittemetallid ja nende tähtsamad omadused.

^ Orgaaniline keemia

õppeprotsessi hindamine;

arvestuslikud tööd: Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse. Alkaanid. Alkoholid; Alkeenid. Alküünid. Areenid; Karbonüülühendid; Sahhariidid; Valgud; Ülesanded.


Õppeaine Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa kokkuvõttev hindamine

Õppija saab hinde iga ainekursuse õpitulemuste eest. Lõputunnistusele kantav hinne kujuneb koondhindena ainekursuste hinnete põhjal.
Geograafia
2 õn


Eesmärk


Geograafiaõpetuse eesmärk on, et õppija:

saab aru looduses Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning

nendevahelistest seostest;

oskab hinnata inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates looduslikes

tingimustes;

on teadlik kohalikest, regionaalsetest ja globaalsetest keskkonnaprobleemidest;

väärtustab jätkusuutliku arengu vajadust Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa;

saab aru maailmamajanduse kui süsteemi talitlemisest ja teab Eesti kohta selles;

oskab kasutada kaarte, pilte, diagramme, et hankida, töödelda ja väljendada

ruumiliselt esitatud teavet

oskab leida geograafia-alast informatsiooni erinevatest allikatest ning kasutada

kaasaegseid Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa infotehnoloogia võimalusi teabe hankimiseks, korrastamiseks ja

esitamiseks;

oskab informatsiooni kriitiliselt hinnata ja oma seisukohta põhjendada.


Õppesisu

KAASAEGSED UURIMISMEETODID GEOGRAAFIAS. Arvutikaardid. Geoinfosüsteemid ja nende rakendused. Koha määramise meetodid ja nende rakendused Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa.

MAA KUI SÜSTEEM. Maa sfäärid kui süsteemid: litosfäär, pedosfäär, hüdrosfäär, atmosfäär, biosfäär.

LITOSFÄÄR. Litosfääri koostis. Laamtektoonika. Kivimite ringe. Erinevate Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa kivimite ja maakide kasutusvõimalused. Kaevanduste mõju keskkonnale.

PEDOSFÄÄR. Murenemine. Mulla tekkeprotsessid ja mullaprofiilid. Mulla hävimine vee ja tuule erosiooni tõttu. Muld kui ressurss. Muldade kaitse.

ATMOSFÄÄR. Kiirgusbilanss Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa. Õhutsirkulatsioon. Tsüklonid ja antitsüklonid. Tormid. Inimtegevuse mõju atmosfääri koostisele ja selle tagajärjed: sudu, happevihmad, osooniaugud, kasvuhooneefekt.

HÜDROSFÄÄR. Veeringe Maal. Siseveed. Jõgede veere Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaažiim ja äravool. Kliima mõju äravoolule. Üleujutused ja nende kahjustused. Põhjavesi, selle kujunemine, filtratsioon. Pinna- ja põhjavee kasutamine ja kaitse. Vee liikumine maailmameres. Meretaseme kõikumised. Rannikute erosioon. Tormikahjustused Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa, üleujutused. Ookeanide reostumine ja kaitse.

MAA SÜSTEEMIDE VAHELISED SEOSED. Inimtegevuse ja Maa süsteemide vastasmõju. Keskkonnamuutused ja seire. Keskkonnatehnoloogia.

KAASAEGSE MAAILMA POLIITILINE KAART. Riikide arengutaseme näitajad. Kõrgeltarenenud Põhja Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa riigid ja Lõuna arengumaad.

MAAILMA RAHVASTIK JA RAHVASTIKUPROTSESSID. Maailma rahvaarv ja selle muutumine. Demograafiline üleminek. Rahvastikupoliitika. Ränded, nende põhjused. Rahvastiku paiknemine. Linnastumine. Linnastumise kulg maailmas. Suurlinnade keskkonnaprobleemid.

KAASAEGSED MUUTUSED MAAILMAMAJANDUSES. Majanduse Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa üldine struktuur ja selle arengud. Üleminek kõrgtehnoloogilisele tootmisele. Majanduse globaliseerumine. Rahvusvahelised firmad ja majandusorganisatsioonid.

ENERGIAMAJANDUS. Kaasaegse energiamajanduse struktuur. Alternatiivenergia kasutusvõimalused. Nafta ja maagaasi tootmine, transport ja töötlemine Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa. Tahkete kütuste kaevandamine ja kasutamine. Fossiilsete kütuste kasutamisega kaasnevad keskkonnaprobleemid. Elektroenergeetika.

PÕLLUMAJANDUS. Põllumajanduse looduslikud arengueeldused. Peamiste põllumajandussaaduste tootmise, töötlemise ja kaubanduse geograafia. Põllumajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid. Maailma Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa rahvastiku toitlustamise probleemid.

TRANSPORT JA SIDE. Transpordiliigid ja vedude järgud. Logistika. Regioonide veondus. Rahvusvahelised veoteenused. Side ja infosüsteemid.

TEENUSED. Teenuste osatähtsuse kasv. Teenuste struktuur: äri-, sotsiaal- ja Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa turismiteenused. Turism ja selle geograafia.


Õpitulemused


Õppija teab ja tunneb: erinevaid asukoha määramise meetodeid;

Maa sfääre; erineva tekkega kivimeid ja nende kasutamisvõimalusi; mulla hävimist mõjutavaid tegureid; vee liikumist maailmameres Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa; merede ja ookeanide reostusallikaid;

riikide arengutaset iseloomustavaid näitajaid; riikide liigitust nende arengutaseme alusel; maailma rahvaarvu kiire kasvu põhjusi; rahvusvaheliste rännete põhjusi ja peamisi suundasid; rahvastiku paiknemist m Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaõjutavaid tegureid; rahvusvahelisi majandusorganisatsioone; kaasaegses maailmamajanduse arengutendentse; erinevaid energiavarasid, nende liigitamis- ja kasutamisvõimalusi; erinevate energiaressursside kasutamise eelisi ja puudusi; põllumajanduse arengut mõjutavaid looduslikke ja majanduslikke tegureid kõrgelt arenenud riikides Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja arengumaades; põllumajandusega seotud keskkonnaprobleeme; erinevaid transpordiliike; peamisi kaubanduslikke veosuundi ja veoteenuseid; äri-, sotsiaal- ja turismiteenuseid.

Õppija oskab: kasutada tava- ja arvutikaarte informatsiooni otsimiseks, seoste analüüsiks ja üldistuste tegemiseks Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa; määrata erinevaid meetodeid kasutades asukohta; tuua näiteid Maa süsteemide vahelistest seostest; näidata kaardil kõiki Euroopa riike ja maailma suuremaid riike; näidata kaardil maailma suuremaid linnu ja linnastuid Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa; analüüsida muutusi maailma energiamajanduses; näidata kaardil maailma suuremaid energiavarade leiukohti ja töötlemispiirkondi; analüüsida erinevate veondusliikide eeliseid ja puudusi; kasutada kaarte ja kaasaegseid infotehnoloogia võimalusi (arvutikaardid, Internet, CD Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa jne) teabe hankimiseks, korrastamiseks ja esitamiseks; analüüsida tabeleid, graafikuid ja diagramme ning teha järeldusi neil esitatud nähtuste arengusuundadest; kasutada geograafiaalaseid teadmisi igapäevaelus ja tulevikukavade tegemisel.


Hindamine


Hinnatakse:

õppeprotsessi hindamine Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa;

essee;

arvestuslikud tööd: Maa, kui süsteem ning süsteemide vahelised seosed;

Maailma poliitiline kaart. Rahvastikuprotsessid; Maailmamajandus. Muutused maailmamajanduses.


Õppeaine kokkuvõttev hindamine

Õppija saab hinde ainekursuse õpitulemuste eest, mis on ühtlasi Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ka lõputunnistuse hinne.
Bioloogia
3 õn


Eesmärk


Bioloogiaõpetuse eesmärk on, et õppija:

omandab tervikliku loodusteadusliku maailmapildi;

saab aru bioloogia osast loodusteadustes, selle üldisest ja erilisest tähendusest;

omandab positiivse hoiaku bioloogia Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa kui loodusteaduse ja kultuurinähtuse suhtes;

oskab hinnata elusloodusega seonduvaid eetilisi, moraalseid ja esteetilisi aspekte;

saab aru eluslooduse mitmekesisuse vormidest ja nende säilitamise tähtsusest;

teab loodus- ja keskkonnakaitse põhimõtteid ja Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa probleeme;

tunneb austust eluslooduse vastu ja suhtub vastutustundlikult looduskeskkonda;

väärtustab bioloogilist mitmekesisust;

süvendab teadmisi bioloogia põhiteooriatest ja üldistest seaduspärasustest ning saab aru nende rakenduslikest v Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaäärtustest;

seostab bioloogias omandatud teadmisi igapäevaeluga;

kasutab bioloogiaalase info hankimiseks ja võrdlemiseks erinevaid teabeallikaid ning oskab hinnata nende tõepärasust;

mõistab seoseid looduslike ja ühiskondlike protsesside vahel;

orienteerub bioloogiaalaseid teadmisi ja Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa oskusi nõudvates elukutsetes;

teadvustab inimese sõltuvuse loodusvaradest ja -ressurssidest;

teadvustab sotsiaalse keskkonna mitmetahulisust;

omandab keskkonda hoidvad väärtushinnangud ja käitumisnormid, osaleb keskkonnaettevõtmistes.


Õppesisu


Õppenädalad / ainekursused Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa:

1. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

2. Elu olemus. Organismide keemiline koostis. Rakuõpetus. Metabolism. Organismide paljunemine ja areng

3. Pärilikkus. Rakendusbioloogia. Evolutsioon. Inimene.


1. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

ORGANISMID JA KESKKOND. Teema käsitleb ökoloogiaalaseid termineid, käsitleb organismide ja keskkonna vahelisi suhteid Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa populatsioonide ja ökosüsteemide tasemel; ökoloogiliste tegurite mõju organismidele; populatsiooni struktuuri, selle muutumise dünaamikat ning populatsioonide omavahelisi suhteid ökosüsteemis; toiduahelaid; inimese mõju ökosüsteemile; biosfääri Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa kui tervikut. Saadakse ülevaade keskkonnakaitse ja ökoloogia uurimisobjektidest, -meetoditest ning nendega haakuvatest ökoloogia haruteadustest. Õpitakse tundma organiseerituse tasemeid ning nende seost keskkonnateadusega.

ÖKOSÜSTEEMIDE JA LOODUSRESSURSSIDE KAITSE. Teema käsitleb elukoosluste Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja ökosüsteemide kaitse vajalikkusest. Saadakse ülevaade olemasolevatest loodusressurssidest ning kuidas nendega kõige paremini ümber käija. Liikide kaitse. Punane Raamat. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse. Ürglooduse kaitse. Rahvuspargid.

KESKKONNA- JA SOTSIAALPROBLEEMID. Teema käsitleb Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa keskkonna- ja sotsiaalprobleeme. Saadakse ülevaade säästvast arengust ja keskkonnapoliitikast. Tutvustatakse jäätmekäsitlust, keskkonnakaitselisi konventsioone, Eesti keskkonnastrateegiat ja rahvusvahelist koostööd.

GLOBAALBROBLEEMID. Teema käsitleb keskkonnakaitset Eestis ja maailmas Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa. Tutvutakse ökoloogiaalaste globaalprobleemidega.

RAKENDUSÖKOLOOGIA. Teema käsitleb keskkonnakaitse seost teiste loodusteadustega. Antakse ülevaade kaasaegse keskkonnateaduse eesmärkidest ja rakenduslikest võimalustest.


^ 2. Elu olemus. Organismide keemiline koostis. Rakuõpetus. Metabolism. Organismide paljunemine Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja areng

ELU OLEMUS. Elu tunnused. Eluslooduse põhilised organiseerituse tasemed. Loodusteaduslik uurimismeetod.

ORGANISMIDE KEEMILINE KOOSTIS. Organismide keemiline koostis. Peamised anorgaanilised ja orgaanilised ained organismides.

RAKK. Rakuteooria põhiseisukohad. Loomaraku ehitus ja talitlus Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa, selle erinevused bakteri- ja taimerakust. Ainu- ja hulkraksus.

ORGANISMIDE AINE- JA ENERGIAVAHETUS. Organismide aine- ja energiavahetuse põhijooned. Fotosüntees ja selle tähtsus. Organismide varustamine energiaga.

ORGANISMIDE PALJUNEMINE JA ARENG Rakkude jagunemine: mitoos Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja meioos. Organismide suguline ja mittesuguline paljunemine. Loomade ja taimede paljunemise ja arengu eripära. Inimese sugurakkude areng, viljastumine, embrüonaalne ja sünnijärgne areng.


^ 3. Pärilikkus. Rakendusbioloogia Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa. Evolutsioon. Inimene.

PÄRILIKKUS. Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid: replikatsioon, transkriptsioon ja translatsioon. Mendeli seadused. Geneetika ülesanded. Inimesel esinevad geneetilised puuded. Pärilik ja mittepärilik muutlikkus. Viiruste mitmekesisus ja tähtsus.

RAKENDUSBIOLOOGIA. Bioloogia Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa seos teiste teadustega. Erinevate organismide biotehnoloogilisi rakendusi. Biotehnoloogia ja sellega kaasnevad probleemid. Geenitehnoloogia, selle arengusuunad. Bioloogia osa meditsiinis.

EVOLUTSIOON. Elu päritolu ja esialgne areng. Elu areng Maal. Evolutsiooni tõendid. Evolutsiooni Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa geneetilised alused. Looduslik valik. Mikro- ja makroevolutsioonilised protsessid. Inimese evolutsioon.

INIMENE. Inimorganismi üldiseloomustus. Inimese põhilised elutalitlused, nende neuraalne ja humoraalne regulatsioon. Kõrgem närvitalitlus.


Õpitulemused


Õppija teab ja tunneb, mõistab:

looduslike ja ühiskondlike Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa protsesside vahelisi seoseid;

lokaalseid, regionaalseid ja globaalseid keskkonna- ja sotsiaalprobleeme, nende tekke sotsiaalmajanduslikke ja kultuurilisi põhjusi;

ettevõtluse rolli globaalmajanduses ja ettevõtete vastutust keskkonna- ja sotsiaalsete probleemide lahendamise eest;

s Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaäästva, jätkusuutliku arengu ideed;

väärtustada mitmekesist looduslikku, sotsiaalset ja kultuurikeskkonda;

oma vastutust ressursside säästva kasutajana;

erinevate organismide elutunnuseid;

organismis enamesinevate keemiliste elementide ja ainete funktsioone;

erinevate rakustruktuuride Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ehitust ja talitlust;

paljunemisviise;

organismide lootelist ja lootejärgset arengut;

pärilikkuse üldisi seaduspärasusi, viiruste osa looduses ja inimese elutegevuses;

biotehnoloogia rakendusvõimalusi;

geenitehnoloogia rakendusvõimalusi;

Ch. Darwini evolutsiooniteooria p Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaõhiseisukohti;

elu arengut Maal;

inimese evolutsiooni etappe;

erinevate tegurite osa inimese evolutsioonis;

inimese erinevate elundkondade ülesandeid.


Õppija oskab:

ajalist perspektiivi arvestades hinnata inimtegevuse mõju elukeskkonna seisundile;

suhtuda vastutustundlikult oma elukeskkonda, kujundada Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja vajadusel taastada tervislikku elukeskkonda;

vajadusel tegelda keskkonnaprobleemidega kodanikualgatuse korras;

eristada joonisel DNA ja RNA molekuli;

kirjeldada loomaraku peamisi struktuure ja nende ülesandeid;

võrrelda taimerakku loomarakuga;

eristada joonisel taime- ja loomarakku Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ning eel- ja päristuumset rakku;

vaadelda rakke valgusmikroskoobiga ja eristada olulisemaid rakustruktuure;

selgitada organismi aine- ja energiavahetuse omavahelisi seoseid;

kirjeldada rakkudes toimuvat glükoosi lagundamist ja selgitada selle tähtsust;

selgitada Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa fotosünteesi tulemust ja tähtsust; kirjeldada mitoosi ja meioosi ning välja tuua nende bioloogiline tähtsus;

tuua sugulise ja mittesugulise paljunemise näiteid taime- ja loomariigist; kirjeldada menstruaaltsüklit ja rasestumisest hoidumise Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa meetodeid;

selgitada, millest sõltub organismide eluiga;

selgitada organismi geno- ja fenotüübi omavahelisi seoseid;

kirjeldada pärilikkuse molekulaarseid mehhanisme;

selgitada Mendeli seaduste sisu ja rakendada neid ülesannete lahendamisel;

selgitada inimese soo m Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaääramise mehhanisme;

selgitada päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse osa eluslooduses;

tuua viiruste ja viirushaiguste näiteid;

selgitada viirushaiguste levikut ja profülaktika võimalusi;

tuua näiteid biotehnoloogia rakendustest t Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaööstuses ja põllumajanduses;

selgitada erinevate organismide biotehnoloogilisi rakendusvõimalusi;

tuua näiteid geenitehnoloogia rakendamisega kaasnevatest eetilistest probleemidest;

selgitada bioloogiaalaste teadmiste kaasamist meditsiinis;

selgitada elu tekke hüpoteese;

tuua näiteid looduslikust valikust Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja selle tagajärgedest;

kirjeldada inimese evolutsiooni etappe;

selgitada erinevate tegurite osa inimese evolutsioonis.


Hindamine


Ökoloogia ja keskkonnakaitse

õpiprotsessi hindamine;

essee;

arvestuslikku tööd: Organismid ja keskkond. Ökosüsteemid. Keskkonna- ja sotsiaalprobleemid Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa. Globaalprobleemid. Rakendusökoloogia.


^ Elu olemus. Organismide keemiline koostis. Rakuõpetus. Metabolism. Organismide paljunemine ja areng

õpiprotsessi hindamine;

laboratoorne töö valgusmikroskoobiga;

arvestuslikku tööd: Elu olemus; Organismide keemiline koostis; Aine- ja energiavahetus. Organismide paljunemine Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa.

^ Pärilikkus. Rakendusbioloogia. Evolutsioon. Inimene.

õppeprotsessi jooksev hindamine;

essee;

arvestuslikud tööd: Pärilikkus. Geneetika ülesanded; Evolutsioon, Rakendusbioloogia; Inimene.


Õppeaine kokkuvõttev hindamine

Õppija saab hinde iga ainekursuse õpitulemuste eest. L Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaõputunnistusele kantav hinne kujuneb koondhindena ainekursuste hinnete põhjal.
Ajalugu
3 õn


Eesmärk

Ajaloo õpetusega taotletakse, et õppija suhtestab ennast kodukoha, isamaa, Euroopa ja maailmaga;

Oskab tõlgendada, hinnata, talletada ja edastada ajalooalast teavet;

Mõistab Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja hindab kaasaja sündmusi maailmas ajaloolises taustsüsteemis;

Mõistab tänapäeva Eesti ühiskonna probleeme, tunneb end vastutavana nende lahendamisel;

Oskab analüüsida ja hinnata ajaloosündmusi ja –protsesse Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa;

Oskab leid tõendusmaterjali ajalooallikast ja otsustada selle usaldusväärsuse üle.


Õppesisu


Õppenädalad / ainekursused:

1. Eesti ajalugu muinasajast kuni 19.saj. lõpuni

2. 20.saj. ajalugu

3. 20.saj. ajalugu


^ 1. Eesti ajalugu muinasajast kuni 19.saj. lõpuni ( 1 õppenädal Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa )

Muinasaeg. Muinasaja periodiseerimine. Suhted naaberrahvastega. Muinasusund ja ristiusus levik. Ühiskondlik-poliitiline ja majanduslik olukord Läänemeremaades 13.saj. algul. Muistne vabadusvõitlus.

Vana-Liivimaa . Vana-Liivimaa riigid. Jüriöö ülestõus. Eesti Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa rahvastik ja majandusolud 14.-16.saj. Katoliku kirik Eestis. Reformatsioon Liivimaal. Liivi sõda ja selle tagajärjed. Üleminekuaeg.

Rootsi aeg. Eesti Rootsi ajal. Kirik ja vaimuelu. Põhjasõda.

Vene aeg. Eesti pärast Põhjas Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaõda. Balti erikord. Pärisorjuse kaotamine. Majanduslik areng. Elu-olu ja kultuur.

Rahvuslik liikumine. Ärkamisaeg Eestis, selle tähtsus. Venestusaja reformid. Majanduslik ja poliitiline areng 19. Ja 20.saj. vahetusel. Professionaalse kultuuri Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa kujunemine.


2- 3. 20. saj. ajalugu ( 2 õppenädalat )

Maailm 20. saj. algul. Rahvusvahelised suhted 20.saj. algul. Maailmamajandus. Elu-olu ja kultuur. Eesti Venemaa koosseisus.

Esimene maailmasõda. Esimene Maailmasõda Venemaal ja Eestis. Eesti iseseisvumine ja Vabaduss Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaõda.

Maailm sõdadevahelisel ajajärgul. Rahvusvahelised suhted. Majandus. Elu-olu ja kultuur. Demokraatia ja diktatuurid. Eesti Vabariik.

Teine maailmasõda. Maailm teise Maailmasõja eelõhtul. Eesti 1939-1944. Sõjategevus Teise Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa Maailmasõja ajal. Teise maailmasõja tagajärjed.

Maailm pärast Teist maailmasõda. Külm sõda. Üliriigid. Eesti NSV.

Maailm 20.saj. lõpul. Kommunistliku süsteemi lagunemine. Eesti taasiseseisvumine. Elu-olu Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja kultuur.


Õpitulemused


Õppija teab ja tunneb, mõistab:

Õppija tunneb Eesti ajalugu ja selle seoseid Euroopa ja maailma ajalooga;

Teab tähtsamaid selle perioodi ajaloosündmusi ja ajaloolisi isikuid;

Õppija teab Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa 20.saj. ajaloo tähtsamaid sündmusi ja ajaloolisi isikuid;

Tunneb Eesti lähiajalugu ja selle seoseid Euroopa ja maailma ajalooga;

Mõistab ühiskonnas toimunud muutusi ning arengu järjepidevust ajaloo vältel;


Õppija oskab Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa:

rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadelda maailma nende pilgu läbi;

esitada informatsiooni läbitöötamise tulemused suuliselt, kirjalikult;

välja tuua erinevates ajalooallikates antud teavet ja seisukohti;

töötada Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa kaardiga;

analüüsida lähiajaloo probleeme;

leida, refereerida, analüüsida ja hinnata erinevaid ajalooallikaid ja seisukohti;

analüüsida massimeedia informatsiooni;

kirjutada lühemat ajalooteemalist arutlust, osaleda ajalooalastes diskussioonides ja töötada kaardiga.


Hindamine


Eesti ajalugu Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa muinasajast kuni 19.saj. lõpuni ( 1 õppenädal )

Ainekursuse hinne pannakse välja vähemalt kolme arvestusliku töö hinde alusel kusjuures kõik arvestuslikud hinded peavad positiivse ainekursuse hinde saamiseks olema Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa vähemalt rahuldavad. Arvestuslikud hinded saadakse kontrolltööde, iseseisva töö ja töö eest ajalooallikatega töötamisel.

2- 3. 20. saj. ajalugu ( 2 õppenädalat )

Ainekursuse hinne pannakse välja vähemalt kolme arvestusliku töö hinde alusel kusjuures k Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaõik arvestuslikud hinded peavad positiivse ainekursuse hinde saamiseks olema vähemalt rahuldavad. Arvestuslikud hinded saadakse kontrolltööde, iseseisva töö ja töö eest ajalooallikatega hindamisel.


Õppeaine kokkuvõttev hindamine

Õppija saab hinde iga Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ainekursuse õpitulemuste eest. Lõputunnistusele kantav hinne kujuneb koondhindena ainekursuste hinnete ja tema individuaalse arengu põhjal.

Inimeseõpetus
1õn


Eesmärk


Inimeseõpetusega taotletakse, et õppija:

omandab teadmised ja oskused, mis aitavad tal Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa mõista iseennast ja teisi ning suhelda kaasinimestega;

väärtustab perekonda inimeste kooselu vormina ja laste kasvukeskkonnana, tunnetab lähedastest inimsuhetest tulenevat vastutust;

tunnetab sõpruse, armastuse ja koostöö osa inimsuhetes, suudab anal Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaüüsida, aktsepteerida ja valitseda oma tundeid;

elab tervislikult, hoidub teadlikult ennast ja kaasinimesi kahjustavast käitumisest;

oskab väärtustada vanemlust, tunneb vanemlusest tulenevat individuaalset ja ühiskondlikku vastutust;

tunneb lapse arengu Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa põhilisi seaduspärasusi, on valmis omandama kasvatamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi;

tunnetab iseennast ja oma rolli nii kasvuperekonna kui ka tulevase perekonna liikmena.


Õppesisu


1. INIMENE KUI SOTSIAALNE OLEND. Psühholoogia ja Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa perekonnaõpetuse koht inimest käsitlevate teaduste hulgas. Inimese bioloogiline, psühholoogiline ja vaimne areng, inimese elukaar.

2. INIMESTE ERINEVUSED. Bioloogilised, psühholoogilised, vanuselised, põlvkondlikud, kultuurilised, usulised, rahvuslikud, soolised, isiksuslikud erinevused. Erinemine Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa kui väärtus. Sallivus kaaslaste erinevuste suhtes. Sotsiaalsed hoiakud, stereotüübid, eelarvamused jms. Sotsiaalne taju, isikutaju. „Mina“-pilt. Sotsiaalne küpsus. Tahe.

3. TAJU JA TÄHELEPANU. Aisting ja taju. Tähelepanu. Mälu. Tunded. M Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaõtlemine ja kõne. Meeleseisundid.

4. INIMSUHTED JA TUNDED. Suhted teiste inimestega . Armumine. Orienteeritus partnerile. Armastus.

5. ABIELU JA PEREKOND. Abielu ja perekond läbi ajaloo. Abieluküpsus. Abikaasa valik. Abielu-ja perekonna Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa seadusandlik külg. Suhted ja rollid perekonnas. Kodu kui elukeskkond ja väärtus igale tema liikmele.

6. VANEMLUS JA LAPSED. Ettevalmistus vanemate rolli täitmiseks. Perekonna planeerimine. Lapsed kui väärtus. Lapse areng Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa. Vanem lapse sotsiaalsete ja emotsionaalsete vajaduste rahuldajana. Üksikvanem. Puudega laps perekonnas. Lapsevanema vastutus.

7. PEREKONNA OSA IGA INIMESE ELUS. Perekond inimese elu erinevatel perioodidel. Lahkhelid perekonnas. Lahutus. Uus pere. Surm perekonnas Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa. Kriisid pereelus. Õnnestunud pereelu kui väärtus. Lapse õigused ja kohustused. Terve, kindlustundega inimene, tugev perekond kui demokraatliku riigi väärtus.

8. INIMVÄÄRTUSED. Vägivallatus. Õige käitumine. Rahu. Armastus.

9. KUIDAS V Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 JõgevamaaÕITA SÕPRU JA MÕJUTADA INIMEST. Soovitused vastava raami põhjal.

10. SUHTLEMISTAKISTUSTEST. - õpik.

11. KONFLIKTID - ja nende lahendamine, vihast, suitsiidist.

12. STRESS, DEPRESSIOON. Mõisted. Tekkepõhjused. Kuidas vältida.

13. LOOVUS. Loovusmängud Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa, ülesanded.

14. SKAUTLUS. Eetikast. Abivalmidusest. Koostööst.

15. ÕPPIMINE. Õppimise püramiid. Seaduspärasused.

16. LIIDER, KIUSATU. Suhtlemisprobleemid koolis, sõpruskonnas jne.

17. KÄITUMINE- agressiivne, alistuv, kehtestav.

18. TERVISERISKID

18.1.ALKOHOL- kui aine. Müüt. Kahjulikkus. Kultuuritaustad. Alkoholism. Testid.

18.2.AIDS Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa, HIV. Teave levikust. Statistika. Nakatumine. Kontroll. Ravi.

18.3.SUITSETAMINE- aine. ajaloost, mõjust, loobumisest, ohtlikkusest.

18.4.NARKOMAANIA- olemusest, mõjust, toimed, võõrutus, ravi.

19. SEKSUAALKASVATUS. Mehe, naise erinevused. Suhted. Seksapiil. Rasedus. Abort Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa.

20. TERVIKLIK INIMENE. Ayurveda teooria. Test. Tulemused.

21. TÖÖ. Narkomaatiline töö. Väärtusi loov töö.

22. TOITUMISEST. Toitumispüramiid. Dieedid. Toitumishäired. Toit kui ravim.

23. UNI. Unenäod. Une füsioloogilised alused. Uni tervisenäitajana.

24. LIIKUMINE. Kehakultuur Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa. Спорт. Tööga seonduv liikumine.

25. MAKRO-JA MIKROBIOOTILINE INIMENE. Välimuse põhjal terviseuuringud. Kanalid. Akupunktuur.

26. PSÜHHOSOMAATIKA. Üldised alused tervise seotusest psüühikaga.

27. KAASAEGSED GLOBAALKÜSIMUSED JA INDIVIID. Looduslikud. Kultuurilised. Isiksuslikud Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa.

28. INIMKAUBANDUS. Elundidoonorlus. Tööorjus. Prostitutsioon. Inimkaubanduse loomus.


Õpitulemused


Õppija teab ja tunneb, mõistab:

inimestevahelisi erinevusi ja erinevuste arvestamise võimalusi igapäevaelus;

iseennast teiste inimeste hulgas;

austab teiste inimeste õigusi Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja omandit;

perekonna osa üksikisiku ja ühiskonna elus;

perekonna planeerimise võimalusi;

abielu ja perekonna psühholoogilist, füsioloogilist, majanduslikku ja seadusandlikku külge, oma vastutust iseenda ja oma tulevase perekonna(abikaasa Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa, lapsed jt lähisugulased) ees;

enda kui lapsevanema ja kasvataja rolli;

lapse arengu etappe;

koduse kasvatuse põhialuseid;

kuidas inimväärtused saavad rakendatuna inimest arendada ja teistega paremini koostööd tegema õpetada;

rollimängude Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa kaudu julgeb oma mõtteid väljendada.


Õppija oskab:

teha valikuid ja näha ette võimalikke tagajärgi;

kasutada enda, perekonna ja lapse õigusi ja kohustusi käsitlevaid seadusi;

oskab valida ennastkehtestavaid Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa käitumisviise-julgeb suurendada kehtestava käitumise osa.


Hindamine

1.hinne- iseseisev arutlev töö esseena; 2.hinne- grupitöö; 3.hinne- teadmistepõhine test


Õppeaine kokkuvõttev hindamine:

Inimeseõpetuse kokkuvõttev hinne kujuneb eelnevate hinnete põhjal Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa, millele lisaks tuleb koostada referaat ja esitada konspekt. Kokkuvõttev hinne on ühtlasi ka lõputunnistuse hinne.
Ühiskonnaõpetus
1õn


Eesmärk


Ühiskonnaõpetuse eesmärk on, et õppija:

mõistaks ühiskondlikke protsesse;

saaks Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa aru kodanikuosaluse tähendusest ja vajalikkusest;

omandaks ühiskonnaelus osalemise oskused ja valmiduse,

Ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õppija:

oskab ühiskonnas toimuvaid protsesse ja nähtusi märgata ja mõista Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa;

oskab seostada Eestis ja rahvusvahelises elus toimuvaid protsesse;

oskab end määratleda kodanikuna;

tunneb ühiskonna-alast terminoloogiat;

tunneb mõningaid ühiskonnateooriaid,

oskab kasutada teabe hankimisel erinevaid allikaid,

oskab leida, üldistada, hinnata ja edastada Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ühiskonda puudutavat teavet;

suhtub kriitiliselt massiteabesse;

oskab diskussioonis osaleda ja oma seisukohta kaitsta.


Õppesisu


ÜHISKONNA STRUKTUUR JA KUJUNEMINE (sissejuhatus ainesse). Ühiskonna tundmaõppimise vajalikkus. Riik ja rahvas.

ÜHISKONNA VALITSEMINE. Õigusriigi olemus ja tunnused. V Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaõimude lahusus. Parlament. Valitsus. President. Maavalitsus. EV õigussüsteem (õigusaktide hierarhia ja kohtusüsteem). Kohaliku omavalitsuse ülesehitus ja ülesanded. Demokraatlikud valitsemissüsteemid.

KODANIKE OSALEMINE AVALIKUS ELUS. Demokraatia põhiideed ja Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa nende teostumine kodanikuühiskonnas. Valimiste funktsioonid ja korraldamine. EV Riigikogu valimiste süsteem. Erakonnad ja valimised (valimisnimekiri, valimisplatvorm, partei programm, propaganda). Valimistega seonduvad kodanikuõigused. Kodanikuaktiivsuse vormid. Erinevad huvid ühiskonnas ja nende realiseerimise viisid. Kodanikualgatus Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa, selle eesmärgid, funktsioonid. Huvigrupid. Ametiühingud ja kutseliidud. Mittetulundusühingud. Riigi- ja kodanikukaitse.

MAJANDUS JA HEAOLU. Turumajandus. Riigieelarve tulu- ja kulubaasi kujundamise üldpõhimõtted. Pere eelarve. Majandusarengu ja inimarengu seos Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa. Ebavõrdsus ühiskonnas. Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused. Sotsiaalkindlustus ja sotsiaalabi. Tööhõive, seda mõjutavad tegurid. Tööseadusandluse alused. Meetmed tööpuuduse vastu. Töötute sotsiaalne kaitse Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ JA JULGEOLEK EUROOPAS. Eesti ja tähtsamad rahvusvahelised koostööorganisatsioonid Euroopas: EN, EL, NATO.


Õpitulemused


Õppija teab ja tunneb, mõistab:

milline on ühiskonna struktuur;

demokraatlikku valitsemise süsteemi ja p Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaõhimõtteid;

oma põhiseaduslikke õigusi ja kohustusi;


Õppija oskab:

oskab määratleda oma kohta ja võimalusi kaasaja maailmas, töötada ja elada turumajanduslikus ühiskonnas, osaleda ühiskonnaelus, kaitsta oma huve ja õigusi;

teab Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa eurointegratsiooni probleeme ja võimalusi;

oskab leida sotsiaal-poliitilist ja majanduslikku teavet, seda süstematiseerida ja kasutada.


Hindamine


Hindamisel eristatakse kolme saavutustasandit:

omandatud ainealased teadmised,

omandatud sotsiaalsed oskused,

aktiivne ja vastutustundeline Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa kodanikuosalus.


Õppeaine kokkuvõttev hindamine

Ainealaste teadmiste ja oskuste hindamine toimub traditsiooniliselt. Ülesannete puhul, mille täitmisega kontrollitakse teadmisi ja intellektuaalseid oskusi, ei kompenseeri väga head teadmised nõrku oskusi ja vastupidi. Sel Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa juhul ei saa saavutust tervikuna hinnata kõrgemalt kui “rahuldavaks”. Mitmeelemendiliste ülesannete puhul on aga soovitatav hinnata iga elementi eraldi. Osalusoskuste hindamise puhul on hindamiskriteeriumid keerukamad kui teadmiste ja intellektuaalsete Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa oskuste hindamise puhul. Nende hindamine on kahekordselt relatiivse iseloomuga, sest arvestada tuleb nii klassi üldise tasemega ja igaühe tulemusega sellel foonil kui ka iga konkreetse õppija isikliku arenguga. Hindamine peab lisaks tagasisidele õpilase õpitulemuste Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja saavutuste kohta olema tema jaoks ka motiveeriv ja innustav, seda eriti osalusoskuste puhul

Ainekursuse läbimiseks tuleb kõik arvestuslikud tööd (AT1; AT2; AT3) läbida vähemalt Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa rahuldavale hindele (45%). Nende tööde põhjal kujuneb lõputunnistuse hinne.
Muusika
1õn


Eesmärk:

Muusikaõpetusega taotletakse, et õppija

hindab muusikat kui kultuuriväärtust indiviidi ja ühiskonna arengus;

kujundab tervikpildi kultuuri arengust ning oskab Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa erinevaid kultuure mõista ja hinnata;

oskab muusikat kriitiliselt ja valivalt kuulata ning hinnata;

omandab teadmisi muusikaajaloost tuntud heliloojate loomingu kaudu;

rikastab tundeelu muusikaelamuste kaudu: külastab kontserte ja muusikalavastusi Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa, oskab oma arvamusi põhjendada.


Õppesisu


Muusikaajalugu

VANAAEG Vanad kultuurrahvad ja muusika. Vanakreeka ja Vanarooma mütoloogia ja muusika (tragöödia, komöödia).

KESKAEG Ülevaade ajastust ja muusikast. Vaimuliku muusika areng. Motett, organum. Gregooriuse Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa koraal. Polüfoonilise mitmehäälsuse teke. Rändlaulikud. Rüütlipoeesia. Pillid

RENESSANSS Ülevaade ajastust ja muusikast. Humanism, protestantism, ilmalikustumine. Missa. Ilmalik laul ja seltskonnamuusika. Madrigal. Homofoonilise mitmehäälsuse teke. Protestantlik koraal. Heliloojad ja Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa juhtivad muusikamaad. Palestrina. Orlandus Lassus.

BAROKK Ülevaade ajastust ja muusikast. Ooperi teke. Oratoorium, kantaat, passioon. Instrumentaalmuusika: soolokontsert. Juhtivad muusikamaad ja heliloojad: Vivaldi, Bach, Händel, Monteverdi.

KLASSITSISM Valgustusajastu iseloomustus. Instrumentaalmuusika areng Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa – ansamblid, orkestrid. Sümfoonia. Kontsert. Keelpillikvartett. Ooperi areng. Viini klassikud – Haydn, Mozart, Beethoven.

ROMANTISM Romantismi ideed ja rahvuslus. Instrumentaalmuusika areng. Programmilise muusika teke. Sümfooniline poeem. Soololaul. Lavamuusika. Juhtivad muusikamaad ja Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa heliloojad. Schubert, Schumann, Berlioz, Chopin, Liszt, Brahms, Verdi, Wagner, Tšaikovski. Grieg. Sibelius.

20. SAJANDI MUUSIKA Ülevaade ajastust ja muusikast. Operett. Muusikal. Filmimuusika. Hilisromantism: Mahler. Bruckner. Impressionism: Debussy. Ekspressionism: Schönberg. Neoklassitsism: Stravinski. Sümfooniline Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa jazz: Gershwin. (Avangardism. Cage. Postmodernism. Pärt)


*EESTI MUUUSIKA Rahvalooming. Regivärsiline rahvalaul. Uuem rahvalaul. Laulupidude traditsiooni algus: Kunileid, Saebelmann, Thomson, Hermann. Esimesed professionaalid: Härma, Türnpu. Tobias, A Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa. Kapp. Rahvusliku koorimuusika rajajad: Saar, Kreek. Rahvusliku instrumentaalmuusika rajaja Eller. Heliloojad Ernesaks, Tormis, Pärt, Rääts, Tüür, Sisask. Eesti tuntumad muusikakollektiivid, interpreedid, dirigendid.

*POPULAARMUUSIKA AJALUGU Populaarmuusika juured. Spirituaalid, bluus, kantri ja western. Jazz Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa-muusika, selle arenguetapid. Rock’n’roll, pop- ja rokkmuusika (E. Presley jt). Briti biitmuusika (^ The Beatles jt). 1960. a teise poole must popmuusika: soul, funky. 1970. a rokk- ja popmuusika: hard rock, heavy Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa rock. Reggae. Disko. Punk.


Õpitulemused


Õppija teab ja tunneb, mõistab:

teab ajastute tuntumaid heliloojaid ja nende teoseid;

teab olulisi muusikaalaseid termineid ja oskab neid kasutada;


Õppija oskab:

määratleda ja iseloomustada Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa eri ajastute muusikat;

koostada muusika-alaseid referaate;

hinnata muusikat kui kultuurinähtust.


Hindamine


Õppeaine kokkuvõttev hindamine toimub muusikaõpetuse ainekava läbimise lõpus, kui on läbitud 30 akadeemilist õppetundi ja 10 õppetundi iseseisvat Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa tööd. Kokkuvõttev hinne, mis on ühtlasi ka lõputunnistuse hinne, saadakse kahe kontrolltöö, muusika kuulamise seminari, referaadi ning protsessihinnete eest.

Kunst
1 õn


Eesmärk

omandada teadmisi kunstiliikidest ja nende arenguloost

õppida tundma Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa visuaalsete kunstide väljendusvahendeid

õppida vaatlema ja hindama kunstiteoseid ja kujundama kunstimaitset

arendada kujundilist, ruumilist ja abstraktset mõtlemist ja kujutlusvõimet


Õppesisu


^ 1.Teema: Kultuur ja kunst

Kunst ühiskonnas ja selle erinevad käsitlusviisid. Esteetika mõiste Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja esteetiline kasvatus. Kujutava kunsti liigid: maal, graafika, skulptuur, tarbekunst, arhitektuur. Kunstiliikide kirjeldus ja mõisted.

2. Teema: Kunstiajalugu

Kunsti tekkimine ürgajal

Egiptuse kunst

Antiikkunst: Vana-Kreeka ja Vana-Rooma

Varakristlik, Bütsantsi ja Vana-Vene Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa kunst

Keskaja kunst: Romaani ja Gootika.

Renessanss, renessansiaja meistrid.

Barokk ja rokokoo

Klassitsism ja romantism, realism.

Impressionistid, neoimpressionism, postimpressionism

20. saj. moodsa kunsti voolud.

^ 3. Teema: Kunst Eestis.

Rahvusvaheliste stiilide kajastumine ja olemasolevad näited Eesti ehituskunstis ( gootika, barokk Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa, klassitsism, juugend, funktsionalism)

Eesti rahvakultuur- rehielamu ja rahvakunst.

Eesti mõisate arhitektuur

4. Teema: Näituste külastamine.

Vabariigi näituste külastamine ja nende arutelu. Kunstiteoste konteksti avamine.


Õpitulemused


Õppija teab ja Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa tunneb, mõistab:

tunneb kunsti liike ja teab olulisemaid kunstialaseid mõisteid;

teab visuaalse kunstikultuuri arenguloo perioode, stiile ja kunstivoole;

teab silmapaistvaid kunstiajaloo suurmeistreid;

tunneb huvi kunstiloomingu vastu;

tunneb huvi kunstikultuuri väärtuste s Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaäilitamise ja kaitsmise ja edasiarendamise vastu;

Hindamine


Kujutava kunsti liigid (mõisted ja kirjeldus)

Antiikkunst (Vana-Kreeka ja Vana-Rooma)

Romaani ja gootika arhitektuuri võrdlus.

Renessansi suurmeistrid- lühikokkuvõte

Klassitsistliku Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa arhitektuuri iseloomulikud jooned, tuntumad klassitsistlikud hooned Eestis

Mõned impressionistid- nende looming

20. saj. moodsa kunsti voolud, omal valikul

Individuaalsed tööd- näituste analüüsid, minireferaat kaasaegse kunsti kohta.


Õppeaine kokkuvõttev hindamine:

Kokkuvõttev hinne, mis Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa on ühtlasi ka lõputunnistuse hinne, kujuneb protsessihinnete, kontrolltööde ja tunnitööde hinnete ning individuaalsete tööde hinnete koondhindena.
^ Kehaline kasvatus
3 õn


Eesmärk


Kehalise kasvatusega taotletakse, et õppija

on kooli l Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaõpetades kehaliselt arenenud, terve, aktiivse eluhoiaku ja tervislike eluviisidega oskustööline

omandab teadmisi tervislikust eluviisist ja tervise tugevdamisest

omandab teadmised, oskused ja harjumused iseseisvaks tervistavaks sportimisharrastuseks

omandab igapäevaeluks ja kutsetööks vajalikud oskused(tööasendid Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja –võtted, ohutustehnika ja esmaabi)

teab kuidas vältida kahjustusi ja traumasid

kasutab elementaarseid enesekontrollivõtteid

oskab jälgida meeskonna tööd

mõistab kehakultuuri ja sporti kui osa ühiskonna kultuuri osa Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa.


Õppesisu


Õppenädalad / ainekursused

1.õppenädal / ainekursus

2.õppenädal / ainekursus

3.õppenädal / ainekursus


1.ainekursus

Teoreetilised teadmised

kehakultuuri ja spordiga tegelemise mõju organismile, tegelemise tähtsus tulevastel emadel

hügieeninõuded

organismi karastamine ja riietus

Võimlemine

koordinatsiooniharjutused

võimlemisharjutuste oskussõnavara

rühti Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa korrastav ja treeniv võimlemine

lõdvestus-ja venitusharjutused

algteadmised ja oskused jõusaalis harjutamiseks

Kergejõustik

kergejõustiklase eelsoojendus

kiir-ja pikamaajooksu tehnika

harjutused hüppevõime arendamiseks

jooksuvõistlused, võistlustaktika

^ Tants ja rütmika

rütmilised Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa liikumisimprovisatsioonid

aeroobika stiilid

Sportmängud (korv-, võrk-, jalg-, sulg-ja rahvastepall)

sportmängija eelsoojendus

põhiliste mänguelementide tehnika (põrgatamine, erinevad sööduviisid, pealevisked;

alt ja ülalt sööt, palling, pallingu vastuvõtt Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa, blokeerimine)

Uisutamine

uisuvarustuse valik ja hooldamine

uisutehnika põhialused: pöörded, pidurdamised, sõiduviisid.

^ Iseseisev töö

referaat – loodusliikumine, töövõimlemine, tervis ja liikumine


2.ainekursus

Teoreetilised teadmised

iseseisvaks sportimiseks vajalikud teadmised (harjutamismeetodid, ohutustehnika)

taastumine

kehalist Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa võimekust määravad tegurid

treeningu iseärasused aeroobses ja anaeroobses faasis

спорт ühiskonnas

Võimlemine

vabaharjutused ja harjutused vahenditega(pall, hüpits, võimlemiskepp jms.)

harjutuskombinatsiooni või esinemiskava koostamine ja sooritamine muusika Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa saatel

akrobaatika: tirelite ja seisude erinevad variandid, ratas kõrvale

toengud ja ripped võimlemisriistadel

Kergejõustik

kergejõustiklase eelsoojenduse täiustamine

harjutamise metoodika (jooksutempo valik, koormuste määramine)

paigalt ja hoojooksult hüpete tehnika

viskeharjutused

võistlustaktika

^ Tants Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja rütmika

tantsukombinatsiooni või esinemiskava koostamine ja sooritamine muusika saatel

seltskonnatantsud

Sportmängud

sportmängija eelsoojendus

tehnika ja taktika täiustamine

võistlusmäärused

Uisutamine

uisutehnika täiustamine

^ Iseseisev töö

võimlemis-tantsu-või aeroobika kava Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa koostamine, muusika valik, esitamine


3.ainekursus

Teoreetilised teadmised

спорт ühiskonnas, spordialane perioodika

kehalise koormuse planeerimine(treeningu maht ja intensiivsus, sagedus)

kehaliste harjutuste kasutamine ravival eesmärgil

rahvusvahelised ja kohalikud võistlused

tuntud tippsportlased

Võimlemine

rühivigadest põhjustatud terviseh Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaäired

kehahoiu treenimine

aeroobika stiilide täiustamine

tasakaaluharjutused poomil ja võimlemispingil

soojendusharjutused


Kergejõustik

kergejõustiklase eelsoojendus

Cooperi test

jooksu, hüpete ja heidete-visete tehnika täiustamine.

kohtunikutegevus

^ Tants ja rütmika

seltskonnatantsud

klassikalise tantsu alused

tantsuline võimlemine

Sportmängud

kõikide sportm Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaängude tehnika ja taktika täiustamine

kohtunikutegevus

võistlussüsteemid

Ujumine

sportlikud ujumisviisis

pöörded rinnuli-ja selili ujumisessportlikud ujumisviisid

stardihüpe ja selili start

ohutusnõuded


^ Iseseisev töö

Erinevate spordialade soojenduskomplekside koostamine


Õpitulemused


Õppija teab ja tunneb, mõistab Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa:

kehaliste harjutustega tegelemise mõju organismile;

soojendus-ja lõdvestusharjutuste tähtsust vigastuste ennetamisel;

organismi karastamisvõtteid;

õpitud spordialade põhialuseid;

enesekontrollivõtteid ja õpitud spordialade ohutusnõudeid;

sagedamini esinevaid spordivigastusi, nende Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa põhjusi ja esmaabi;

iseseisva harjutamise põhimõtteid ja õpitud spordialade metoodikat;

kuidas vältida kahjustusi ja traumasid;

põhiliste füsioloogiliste näitajate parameetreid puhkeolukorras, treeningul ja taastumisel;

rahvusvahelisi ja t Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaähtsamaid kohalikke võistlusi ja tuntud sportlasi.


Õppija oskab, suudab:

tegeleda iseseisvalt õpitud spordialadega, valida alaspetsiifilisi soojendusharjutusi,

treenida, võistelda, taastuda

harjutada jõusaalis

uisutada

suudab orienteeruda kaardi ja kompassi abil

täita kehalise arendamise Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ülesandeid

kasutada treeningvõtteid oma kehaliste võimete arendamisel

arendada oma kehalisi võimeid, valida üldarendavaid vahendita ja vahendiga harjutusi erinevatele lihasrühmadele

joosta erinevas tempos

hüpata paigalt ja hoojooksult

visata hoojooksult

koostada esinemiskomplekse

hüpata hüpitsaga

tegutseda Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa meeskonnas

kasutada kehalisi harjutusi pingeleevendajana

lihtsamaid enesekontrolli teste

kavandada lihtsaid treeningprogramme

harjutada harrastussportlase tasemel

kasutada vaba aja veetmise vorme

loovalt sooritada sotsiaalset ja kultuurilist keskkonda kajastavat tantsulist liikumist

mängida võistlusmääruste kohaselt

ujuda treeninguks ja l Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaaõõgastuseks


Hindamine


1.ainekursus

Hindamisel arvestatakse õpilase tervislikku seisundit ja aktiivset osalemist oma võimete arendamisel

Hindamise kriteeriumid:

osalemine õppetööl

aktiivsus, omaalgatuslik sportlik tegevus, kooliväline tegevus

Õpilase praktilise oskusi hinnatakse arvestuslikult:

koordinatsiooniharjutus

võrkpalli ülalt sööt

hüpitshüpped Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa eest taha.

2.ainekursus

Hindamisel arvestatakse õpilase tervislikku seisundit ja aktiivset osalemist oma kehaliste võimete arendamisel

Hindamise kriteeriumid:

osalemine õppetööl

aktiivsus tunnis ja omaalgatuslik sportlik tegevus.

Õpilase praktilisi oskusi ja teadmisi hinnatakse arvestuslikult

vabakava muusika Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa saatel

korvpall, sammuga vise korvile

kõhulihaste test

3.ainekursus

Hindamisel arvestatakse õpilase tervislikku seisundit ja aktiivset osalemist oma kehaliste võimete arendamisel

Hindamise kriteeriumid:

osalemine õppetööl

aktiivsus tunnis ja omaalgatuslik sportlik tegevus.

Õpilase praktilisi oskusi Füüsika - Aadress: Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald 48030 Jõgevamaa ja teadmisi hinnatakse arvestusliku hindega.

soojenduskomplekside koostamine ja läbiviimine.

Cooperi test

Ujumine 50m.


Õppeaine kokkuvõttev hindamine: Õppija saab hinde iga ainekursuse õpitulemuste eest. Lõputunnistusele kantav hinne kujuneb koondhindena ainekursuste hinnete põhjal.


 • oldrussian.ru/we-are-the-world-and-its-counterparts-popular-song-as-constitutional-discourse-14.html
 • oldrussian.ru/multisensory-marketing-project-field-reports-domesticating-objects.html
 • oldrussian.ru/12-nduske-pravo-skakun-of-teorya-derzhavi-prava.html
 • oldrussian.ru/teoriya-zagovora-tamplieri-istoriya-i-legendi.html
 • oldrussian.ru/nnickij-derzhavnij-agrarnij-unversitet-polozhennya-pro-kreditno-modulnu-sistemu-organzac-navchalnogo-procesu-u-vnnickomu-derzhavnomu-agrarnomu-unversitet-vnnicya-2009.html
 • oldrussian.ru/23-the-management-of-technology-synthesis-abstract.html
 • oldrussian.ru/skladnosuryadn-rechennya-pered-vishimi-navchalnimi-zakladami-rvnv-akreditac-postavleno-zavdannya-pdgotuvati.html
 • oldrussian.ru/the-lahore-journal-of-economics-21.html
 • oldrussian.ru/i-historische-theologie-biblische-theologie-kirchengeschichte-und-kumene-geschichte-friedrich-meinecke-institut-we-1-17.html
 • oldrussian.ru/daniela-giordano-jan-pajak-17.html
 • oldrussian.ru/iyun-115-zvezdi-i-sudbi-goroskop-na-kazhdij-den-2010-god-skorpion.html
 • oldrussian.ru/54-tajni-drevnego-mira.html
 • oldrussian.ru/ragon-michel-bibliographie-sur-mouvements-et-thories-libertaires-en-france.html
 • oldrussian.ru/natureanalytical-pre-requisite-communications-information-engineering.html
 • oldrussian.ru/rabindranath-tagore-1861-1941-kr-e-450-kr-e-iv-szzad-els-negyede.html
 • oldrussian.ru/glavau-stichinskij-zub-rotan-komentar-do-kodeksu-zakonv-pro-pracyu-ukrani-2001.html
 • oldrussian.ru/objective-of-each-unit-mcm04-competitive-manufacturing-training-package.html
 • oldrussian.ru/vidannya-rozrahovane-na-naukovcv-vikladachv-studentv-ush-hto-ckavitsya-storyu-ukrani-stornka-9.html
 • oldrussian.ru/ukranska-akademya-agrarnih-nauk-nstitut-ptahvnictva-na-pravah-rukopisu-shapovalov-sergj-olegovich-stornka-18.html
 • oldrussian.ru/avtoreferat-2009-zhili-07-azanda-taratildi.html