European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 Психологія* - Сторінка 35


Модуль 2. Теоретичні основи навчання і освіти Дидактика як наука. Сутність процесу навчання. Зміст освіти у сучасній школі.. Методи навчання. ,їх характеристика Форми навчання у сучасній щколі Контроль за навчально- пізнавальною діяльністю школярів.
Модуль 3 Теоретичні основи процесу виховання.

Суть процесу виховання,його особливості.Методи і принципи виховання Характеристика основних напрямів Трудове виховання школярів.

Моральне виховання школярів. Естетичне, розумове виховання.Формування колективу, його вплив на виховання особистості.

3.Рівень:

Цілі і завдання:

Формування знань про філософські засади педагогіки, теоретичні основи навчання, освіти і виховання, теорію управління та керівництва навчально-виховним закладомі, вчаться орієнтуватися в закономірностях, принципах процесу навчання і виховання; опанування знаннями про різні форми, методи, засоби навчання і виховання; оволодіння елементарними навичками аналізу навчально-виховних і проблем, педагогічних ситуацій в сім’ї, колективі, розвиток практичних умінь, що забезпечують творчість та ініціативу у різних видах діяльності;розвиток умінь застосовувати на практиці набуті теоретичні знання, вміло підбирати методи, засоби, форми навчання і виховання учнів, забезпечувати розвиток їх творчих можливостей, здібностей.

Б) Бібліографія:

 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. - К., 2001.

 2. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. - К.: Знання-Прес, 2003.

 3. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - К: Знання-Прес, 2003.

 4. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання.-Харків,2002

 5. Подласый И.Л. Педагогика. - М., 1995.

 6. Савченко О.Л. Дидактика початкової школи, - К., 1997.

 7. Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. - К., 2000.

 8. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка.-К.,2001

 9. Ягупов В.В. Педагогіка. - К., 2002.

4.Обов’язковий.

5.Викладацький склад :Манжелій Н.М.,канд.. пед.. наук,доц., Зубова О.І, асистент

6 Тривалість:

108 год., кредити ECTS-3. Семестр-1

3 год. на тиждень,17 тижнів на засвоєння.

7.Форми та методи навчання : лекції, практичні заняття,консультації.

8.Оцінювання . контроль знань :поточний(опитування, тестування);

підсумковий екзамен.

9.Мова­.Українська.


Ідентифікація.

^ ПП 03. ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ І ВАЛЕОЛОГІЯ

2. Опис

Змістові модулі.

І модуль. Вікова фізіологія. Загальні закономірності росту і розвитку дітей та підлітків. Фізіологія опорно-рухового апарату. Ендокринна система.. Вікові особливості кровоносної системи. Вікові особливості дихання. Вікові особливості травлення. Вікові особливості обміну речовин та енергії. Вікові особливості виділення. Фізіологія нервової системи. Фізіологія аналізаторів.

ІІ модуль. Фізіологія вищої нервової діяльності. Фізіологія вищої нервової діяльності людини як наука, її методи дослідження та. історія розвитку. Вроджена рефлекторна діяльність людини. Умовно-рефлекторна діяльність людини. Вищі нервові функції кори великих півкуль. Перша та друга сигнальні системи дійсності у людини. Типологічні особливості вищої нервової діяльності людини. Сучасні уявлення про нейрофізіологічні механізми психічної діяльності людини. Сон, гіпноз та екстрасенсорні сприйняття. Особливості вищої нервової діяльності у дітей різних вікових періодів.

ІІІ Модуль. Основи генетики людини. Основні принципи та закономірності генетики. Методи вивчення генетики людини. Класичні типи успадкування у людини. Спадкові хвороби людини. Спадкові порушення розвитку та поведінки. Генетика особистості.

3. Рівень:

А) Попередні умови: знання та вміння з індивідуальних розділів: «Біологія людини», «Загальна біологія».

Б) Цілі та завдання: Забезпечити засвоєння студентами інтегрованих уявлень про будову та фізіологічні механізми життєдіяльності дитячого організму, фізіологію вищої нервової діяльності, а також про закономірності успадкування основних ознак будови, життєдіяльності та патології людського організму. Сформувати у студентів навички використання одержаних знань у процесі подальшого вивчення спеціальних фахових дисциплін та майбутньої практичної діяльності.

В) Бібліографія:

 1. Маруненко І.М. та інші. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. – К.: Професіонал, 2004;

 2. Гальперин С.И. Анатомия и физиология человека. – М.: Высшая школа, 1974;

 3. Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. К.: Вища школа, 1982;

 4. Старушенко Л.І. Анатомія і фізіологія людини. – К.: Вища школа, 1992;

 5. Розин В.В. и др. Анатомия и физиология человека. – М.: МОПИ, 1985.

 6. Чайченко Г.М.. Фізіологія вищої нервової діяльності. – К.: Либідь, 1993.

 7. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 478 с.

 8. Леонтьева Н.Н. и др.. Анатомия и физиология детского организма. Кн. 1, 2. – М.: Просвещение,1976.

 9. Харченко П.Д., Чайченко Г.М.. Фізіологія вищої нервової діяльності. – К.: Вища школа, 1977.

 10. Хрипкова А.Г.. Вікова фізіологія. – К.: Вища школа, 1982.

 11. Помогайбо В.М. Фізіологія ВНД. Конспекти лекцій.

 12. Шевченко В.А. и др. Генетика человека. – М.: ВЛАДОС, 2004;

 13. Александров А.А. Психогенетика. – СПб.: Питер, 2004;

 14. Штерн К. Основы генетики человека. – М.: Медицина, 1965;

 15. Маккюсик В. Генетика человека. – М.: Мир, 1967;

 16. Канаев И.И. Близнецы и генетика. – М.: Наука, 1968;

 17. Бужієвська Т.І. Основи медичної генетики. – К.: Здоров’я, 2001;

 18. Путинцева Г.Й., Решетняк Т.А. Медична генетика. – К.: Здоров’я, 2002;

 19. Голинська Є.Л. Основи генетики. – К.: ВКУ, 1968;

 20. Помогайбо В.М. Генетика людини. Конспекти лекцій;


4. Обов’язковий

5. Викладацький склад:

Помогайбо В.М., кандидат біологічних наук, доцент.

6. Тривалість:

108 години, кредити ECTS 3,00. Семестр – 1.

6 годин на тиждень. 18 тижнів на засвоєння.

^ 7. Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне опрацювання.

8. Оцінювання

Контроль знань:

– поточний (опитування, тестування),

– підсумковий: екзамен.

9. Мова.Українська.


Ідентифікація.

^ ПП 04. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Опис. Змістові модулі.

1. Історичні основи навчання образотворчого мистецтва. 2. Дидактичні основи навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітніх закладах. 3. Образотворча діяльність дітей. 4. Методика організації образотворчої діяльності учнів загальноосвітньої школи.

Рівень:

А) ^ Попередні умови: курс Живопис, рисунок, композиція«Педагогіка»

Б) Мета: підготовка майбутніх учителів до викладання дисципліни “Образотворче мистецтво” у загальноосвітніх навчальних закладах.

Завдання: вивчення історичних основ навчання образотворчого мистецтва у закладах мистецької освіти; опанування досвіду навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітніх навчальних закладах; ознайомлення із дидактичними та методичними основами організації образотворчої діяльності школярів в умовах загальноосвітньої школи; засвоєння основ планування навчальної діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва та оцінювання її результатів з урахуванням вікових та психологічних особливостей школярів.

В) Бібліографія:

 1. Бондар В.І. Дидактика. – К.: Либідь, 2005. – 262 с.

 2. Кардашов В.М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва: Навчальний посібник. – К., 2007. – 296 с.

 3. Коновець С.В. Підготовка вчителя образотворчого мистецтва. - Рівне, 2002.-74 с.

 4. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва. Методика художнього виховання дітей. – К.:Кондор, 2006. – 198 с.

 5. Основи викладання мистецьких дисциплін / За ред. Рудницької О.П. - К., 1998.- 84 с.

 6. Шмагало Р.Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – початку ХХ століття: структурування, методологія, художні позиції. – Львів: Українські технології, 2005. – 528 с.

Нормативна чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.

^ Викладацький склад:

І.М. Мужикова (канд.пед.наук, доцент).

Тривалість:

216 год., кредити ECTS – 6, семестр – 5, 6.

3 год. на тиждень, 30 тижнів на засвоєння.

^ Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, практичні та лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: практичні роботи, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (опитування, перевірка практичних робіт, тестування)

підсумковий – екзамен.

Мова. Українська


Ідентифікація.

^ ПП 00. ВСТУП ДО ФАХУ

Опис. Змістові модулі.

1. Загальна характеристика мистецької освіти в Україні.

Рівень:

А) Попередні умови: курс образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи.

Б) ^ Мета: освоєння основних закономірностей розвитку історичних етапів образотворчого мистецтва.

Завдання: вивчення основних аспектів теорії образотворчого мистецтва, формування уявлень про стилістичні особливості розвитку мистецтва на різних його етапах, аналіз характерних тенденцій у творчості майстрів, в роботах яких найбільш повно і яскраво розкриваються риси тієї чи іншої епохи, аналіз конкретних творів мистецтва, дослідження на їх своєрідності відображення дійсності та найважливіших теоретичні питань різних художніх течій та напрямків.

В) Бібліографія:

 1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. - М.: Искусство, 1975.

 2. Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. - М.: Политиздат, 1991.

 3. Любимов Л.Д. Искусство Древнего Мира. - М.: Провещение, 1971.

 4. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. - М.: Просвещение, 1974.

 5. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы. - Просвещение, 1976.

 6. Підлесна Г.Н. Антична література. - К.: Вища школа, 1992.

Нормативна чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.

Викладацький склад:

Н.М.Дігтяр (асистент, аспірант).

Тривалість:

36 год., кредити ECTS – 1, семестр – 1.

1 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

^ Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, практичні заняття.

Б) Методи навчання: практичні роботи, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (опитування, перевірка практичних робіт, тестування)

підсумковий – залік.

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПП 01. рИСУНОК

Опис. Змістові модулі.

1. Конструктивний та тоновий рисунок. 2. Рисунок натюрморту та гіпсового орнаменту. 3. Рисунок гіпсової голови (деталі). 4. Рисунок гіпсової голови. 5. Рисунок голови людини. 6. Рисунок погруддя людини. 7. Рисунок півфігури людини. 8. Портрет. 9. Рисунок фігури людини.

Рівень:

А) Попередні умови: курс образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи.

Б) Мета: розвиток загальної художньої культури студентів; формування вмінь аналізувати і зображувати об'ємні форми на площині; вироблення практичних навичок рисування з натури та за уявою;

Завдання: розвиток аналітичного мислення, розуміння конструктивної основи зображуваних об'єктів, аналіз їх будови, уявне моделювання форми, пошук оптимальних варіантів композиції рисунка; формування просторового сприйняття і уяви, здатності бачити й передавати у рисунку форму, її об'єм, вміння перспективної побудови зображення; опанування принципів побудови реалістичного зображення на площині шляхом виконання систематичних вправ, розуміння закономірностей побудови форми моделі і використовування їх у практичній роботі над зображенням; формування усвідомлення цілісності зображення, оволодіння принципом роботи від загального до частин, вміння деталізувати, не руйнуючи цілого, вірно визначати тонові відношення; формування практичних графічних умінь, здатності до пошуку засобів, що підкреслюють найбільш характерні особливості зображувальної моделі і сприятимуть найбільшій виразності рисунку.

В) Бібліографія:

 1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. – М.: Просвещение, 1981. – 239 с

 2. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. - К., 2003. – 268 с.

 3. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практ.пособие. – М., 1992. – 269 с.

 4. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека. – Минск, 1992. – 123 с.

 5. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М., 1984. – 347 с.

 6. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М., 1976. – 354 с.Нормативна чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.

Викладацький склад:

І.М.Мужикова (кандидат педагогічних наук, доцент), В.С.Бабенко (старший викладач).

Тривалість:

972 год., кредити ECTS – 27, семестр – 1,2,3,4,5, 6,7,8.

4 год. на тиждень, 121 тиждень на засвоєння.

^ Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: практичні роботи, методи самонавчання.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (перевірка практичних робіт)

підсумковий – залік, екзамен.

Мова. Українська


Ідентифікація.

^ ПП 02. ЖИВОПИС

Опис. Змістові модулі.

1. Базові поняття живопису. 2. Натюрморт. Основи реалістичного живопису гуашшю. 3. Натюрморт. Основи реалістичного живопису аквареллю. 4. Натюрморт. Колірна організація живописної площини. 5. Натюрморт. Засоби живописного відображення умов освітлення натури. 6. Натюрморт. Засоби живописного відображення просторових особливостей натури. 7. Живопис голови людини. 8. Живописне вирішення портрету.

Рівень:

А) Попередні умови: курс образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи.

Б) Мета: надати базову професійну живописну підготовку у вигляді базових знань, вмінь та навичок, розвинути творчі здібності майбутнього вчителя і підготувати його до самостійної навчально-виховної роботи у межах змісту та вимог, передбачених програмами шкільного предмета “Образотворче мистецтво”, до творчого саморозвитку та самовдосконалення.

Завдання: розвиток колірного зору та світло-просторового сприйняття; розвиток аналітичного мислення, вміння виділяти, порівнювати, систематизувати колірні якості натури; розвиток чутливості до естетичних якостей натури, емоційної рефлексії щодо них, вміння виділяти її естетично значущі якості;формування здатності до уявного моделювання світло-кольорового простору, до гармонізації кольоровідношень і створення колориту, до колірного компонування;формування практичних вмінь і навичок методично обґрунтованого поетапного живописного зображення натури різної складності;формування практичних вмінь і навичок живописного зображення натури у різних техніках; формування професійних вмінь і навичок виявлення, логічного обґрунтування і пояснення характерних достоїнств і недоліків виконання навчальних робіт.

В) Бібліографія:

 1. Антонович Є.А., Шпільчак В.А. Малюнок і живопис: Методичні рекомендації. – К., 1990.

 2. Горенко, А. Г. Живописцы эпохи Просвещения: британское трио [Текст] / А. Г. Горенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. – №1. – С.49-52.

 3. Карцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практ. пособие. – М.: Высшая школа, 1992. – 269с.

 4. Козулько, А. Таїна облич [Текст] / А. Козулько // Літературна Україна. – 2007. – №16. – С.7.

 5. Літник, Я. Портретне малярство видатних митців ХУІІІ ст. [Текст] / Я. Літник // Хроніка 2000. – 2003. – №В. 55-56. – С.74-81.

 6. Советы мастеров: Живопись и графика: Сборник / Под ред. А.С.Зайцева. – Л.: Художник РСФСР, 1979. – 374сНормативна чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.

Викладацький склад:

Л.В.Бичкова (кандидат педагогічних наук, доцент), О.О.Бабенко (Заслужений майстер народної творчості, старший викладач).

Тривалість:

972 год., кредити ECTS – 27, семестр – 1,2,3,4,5, 6,7,8.

4 год. на тиждень, 121 тиждень на засвоєння.

^ Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: практичні роботи, методи самонавчання.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (опитування, перевірка практичних робіт, тестування)

підсумковий – залік, екзамен.

Мова. Українська


Ідентифікація.

^ ПП 03. КОМПОЗИЦІЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Загальні принципи організації композиційної рівноваги. 2. Композиція орнаменту. 3. Складні тематичні композиції. Знакові системи. візуальні комунікації.

Рівень:

А) Попередні умови: курс образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі.

Б) Мета: розвиток загальної художньої культури студентів, ознайомлення з теоретичними відомостями в галузі композиції і використання знань у практичній діяльності, активізація творчих здібностей і підпорядкування творчих ідей.

Завдання: ознайомлення студентів з основами побудови різних видів композиції; ознайомлення студентів із засобами художньої виразності різних видів мистецтв; навчання використовувати цілеспрямовано терміни, поняття, категорії; розвиток логічного мислення та уміння самостійно аналізувати та будувати різні за структурою композиції; навчання студентів використовувати теоретичні знання в практичній діяльності.

В) Бібліографія:

 1. Буткевич Л.М. История орнамента: Учебное пособие для вузов. М., 2003.

 2. Бучинський С.Л. Основи грамоти образотворчого мистецтва. — К., 1981.

 3. Волков Н. Геометрия и композиция картин. — М.: «Искусство», 1990. — 132 с.

 4. Дерибере М. Цвет и деятельность человека. — М.: Стройиздат, 1964. — 186 с.

 5. Кайдановська О.О. Методичні рекомендації до курсу «Основи композиції: Творчі практичні завдання. — Полтава: ПДПУ, 2002. — 72 с.

 6. Куленко М.Я. Графічний дизайн. — К.: КЛУБА, 2003. — 144 с.

 7. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 492 с.

Нормативна чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.

Викладацький склад:

О.О.Перепелиця (асистент).

Тривалість:

324 год., кредити ECTS – 9, семестр – 1,2,3.

2 год. на тиждень, 51 тиждень на засвоєння.

^ Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: практичні роботи, метод проектів, методи самонавчання.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний ( перевірка практичних робіт)

підсумковий – екзамен.

Мова. Українська


Ідентифікація.

ПП 04. дЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

Опис. Змістові модулі.

1. Загально-теоретичні основи декоративно-прикладного мистецтва. 2. Основні аспекти теорії та практики народного мистецтва. 3. Основи композиції у декоративно-ужитковому мистецтві. 4. Загальна динаміка розвитку художньої промисловості та дизайну.

Рівень:

А) Попередні умови: курси «Народне мистецтво країн світу», «Лялькарство», «Писанкарство», «Вишивка», «Кераміка», «Розпис», «Килимарство».

Б) Мета: підготовка студентів педагогічних вузів до навчання декоративної діяльності учнів загальноосвітньої школи. Формування в них знань, умінь та навичок, необхідних для розвитку здатності до творчо-перетворюючої діяльності, розуміння закономірностей композиції, бачення форми, засвоєння необхідної технології художніх видів діяльності.

Завдання: сприяти загальнокультурному, трудовому і професійному вихованню студентів; розширювати знання в галузі історії декоративно-прикладного мистецтва, орієнтувати на займання мистецтвознавчим краєзнавством; розвивати цілісне естетичне сприйняття оточуючого середовища; формувати естетичне ставлення до об’єктів оточуючого середовища; формувати декоративне мислення (як провідного інструментарію декоративно-прикладної діяльності); розвивати комбінаторне і варіативне мислення; навчати засобами художньої обробки різних матеріалів.

В) Бібліографія:

 1. Декоративно-прикладне мистецтво з практикумом у навчальних майстернях. – 7 вип. – К.: РНМК, 1999.

 2. Лащук Ю.П. Народне мистецтво Українського Полісся. – Львів: Каменяр, 1992. – 134 с.

 3. Народные мастера, традиции, школы / Ред. М.А. Некрасова. – Вып. 1. – М.: Изобразительное искусство, 1985. – 296 с.

 4. Ничкало С.А. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник. – К.: Либідь, 1999. – 208 с.

 5. Українська народна декоративно-вжиткова творчість: бібліографічний покажчик публікацій 1975 – 1985 рр. – К.: Опішне, 1990. – 80 с.

 6. Эстетические ценности предметно-пространственной среды / Ред. А.В. Иконникова. – М.: Стройиздат, 1990. – 329 с.


Нормативна чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.

Викладацький склад:

О.М.Кушніренко (старший викладач).

Тривалість:

324 год., кредити ECTS – 9, семестр – 7,8.

6 год. на тиждень, 26 тижнів на засвоєння.

^ Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: практичні роботи, метод проектів, методи самонавчання.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (опитування, перевірка практичних робіт, тестування)

підсумковий – залік, екзамен.

Мова. Українська


Ідентифікація.

ПП 05. хУДОЖНЬО-ПРИКЛАДНА ГРАФІКА

Опис. Змістові модулі.

1. Основи графічних технік. 2. Графіка шрифту. 3. Прикладна графіка.

Рівень:

А) Попередні умови: курс «Рисунок», «Композиція».

Б) Мета: формування у студентів здатності до художньо-естетичного сприйняття світу, формування потреби до продуктивної художньої творчості, оволодіння виражальними можливостями графічних матеріалів та основами художньо-образної мови графіки.

Завдання: формування у студентів здатності до художньо-естетичного сприйняття світу, формування потреби до продуктивної художньої творчості, оволодіння виражальними можливостями графічних матеріалів та основами художньо-образної мови графіки.

В) Бібліографія:

 1. Антонович Є.А., Проців В.І., Свид С.П. Художні техніки в школі. – К., 1997.

 2. Векленко О.А. Методические указания по изучению дисциплины «шрифт». – Х.: ХХПИ, 1989. – 24 с.

 3. Джилл Роборт У. Рисование пером и тушью. Пер. с англ. – М.: Высш. Школа, 1983 г.

 4. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 492 с.

 5. Турченко Ю. Український естамп. – К.: Наукова думка, 1961 р.

 6. Юрьев Ф.И. Цвет в искусстве книги. – К.: Вища школа, 1987. – 238 с.

 7. Яковлев М.І. Формально-композиційна графіка в теорії композиції / Зб. Українська академія мистецтва. – 1995. – Вип. 1. – С. 41-42.

 8. Яців Р.М. Львівська графіка 1905-1990. – К.: Мистецтво, 1992. – 133 с.

Нормативна чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.

Викладацький склад:

Ю.А.Мохірєва (кандидат педагогічних наук, доцент).

Тривалість:

324 год., кредити ECTS – 9, семестр – 5, 6,7.

3 год. на тиждень, 44 тижні на засвоєння.

^ Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: практичні роботи, метод проектів, методи самонавчання.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (опитування, перевірка практичних робіт)

підсумковий – залік, екзамен.

Мова. Українська


Ідентифікація.

^ ПП 06. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Питання загальної методики художнього конструювання. 2. Питання окремої методики художнього конструювання. 3. Спеціальні питання методики художнього конструювання.

Рівень:

А) Попередні умови:курс образотворчого мистецтва та трудового навчання загальноосвітньої школи.

Б) Мета: формування творчо активної особистості вчителя образотворчого мистецтва, яка відзначається досить високим рівнем художньої культури, володіє системою знань і умінь у галузі художнього конструювання, а також методикою творчого пошуку.

Завдання: формування вмінь бачити красу в природі і речах, створених людиною; розвиток уміння переносити власний досвід сприймання прекрасного на різні види діяльності; розвиток проектно-художнього бачення форми відповідно до утилітарно-естетичної функції виробу; оволодіння основними теоретичними поняттями в галузі художнього конструювання; оволодіння практичними уміннями у предметно-перетворювальній, конструкторській та конструкторсько-художній діяльності; оволодіння методикою навчання школярів художньому конструюванню з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей.

В) Бібліографія:

 1. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования: Моделирование материалов и биоформ. – К., 1982.

 2. Искусство складывания из бумаги. Оригами. – 1997. – № 6. – 1997.

 3. Міщенко І.Т. Трудове навчання в 1 класі. – К.: Радянська школа, 1988.

 4. Міщенко І.Т. Трудове навчання в 2 класі. – К.: Радянська школа, 1998.

 5. Міщенко І.Т. Трудове навчання в 3 класі. – К.: Радянська школа, 1998.

 6. Програми з художньої праці. Програми середньої загальноосвітньої школи 1-4 (1-3) класи. – Київ: Бліц, 1997.


Нормативна чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.

Викладацький склад:

^ Т.В.Батієвська (асистент, аспірант)


Тривалість:

162 год., кредити ECTS – 4,5, семестр – 3.

3 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.


Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття.

Б) ^ Методи навчання: практичні роботи, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (опитування, перевірка практичних робіт, тестування)

підсумковий – екзамен.

Мова. Українська


Ідентифікація.

ПП 07. пЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Будова і пропорції голови людини. 2. Будова і пропорції тіла людини.

Рівень:

А) Попередні умови: курс Рисунка

Б) Мета: засвоєння основних відомостей про анатомічну будову голови та постаті людини, принципи їх зображення, формування умінь застосовувати відповідні знання у процесі зображення людини.

Завдання: ознайомити студентів із загальними відомостями про науку "Пластична анатомія"; ознайомити із загальними відомостями про скелет та м'язи людини; ознайомити студентів з анатомічними особливостями людського тіла, які впливають на його зовнішні форми; ознайомити з індивідуальними особливостями будови людського тіла; розкрити методику вивчення пластичної анатомії і її застосування на практичних заняттях; розвинути здібності аналізувати конструкцію тіла людини взагалі та її окремі деталі, які впливають на зовнішні форми; навчити студентів користуватися теоретичними знаннями і методикою вивчення пластичної анатомії на заняттях з малюнку та живопису; сприяти формуванню творчих здібностей студентів; розвинути художній смак та естетичні почуття при зображенні людського тіла; виробити зорову пам'ять, відчуття пропорції і гармонії людського тіла.

В) Бібліографія:

 1. Баммес Гуттфаид. Изображение человека. - Дрезден, 1982.

 2. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека. – Минск, 1992. – 123 с.

 3. Павлов В.Г., Павлова В.Н. Пластическая анатомия. – М., 1984.

 4. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М., 1984. – 347 с.

 5. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. – М., 1989. – 215 с.

Нормативна чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.

Викладацький склад:

В.С. Бабенко (старший викладач).

Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 3.

2 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

^ Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: практичні роботи, методи самонавчання.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (опитування, перевірка практичних робіт)

підсумковий – екзамен.

Мова. Українська


Ідентифікація.

^ ПП 08. СКУЛЬПТУРА

Опис. Змістові модулі.

1. Ліплення птахів. 2. Ліплення звірів. 3. Ліплення голови людини. Портрет. 4. Ліплення фігури людини.

Рівень:

А) Попередні умови: курс «Рисунка», «Пластичної анатомії»..

Б) Мета: розвиток художніх здібностей, творчої уяви, емоціонально-естетичного відношення до предметів, що зображуються та явищ дійсності, формування вмінь аналізувати та зображувати предмети навколишньої дійсності в об’ємі, створення образу, вироблення практичних навичок ліплення.

Завдання: сприяти моральному, трудовому та естетичному вихованню студентів, їх духовному розвитку; розвивати художнє мислення, творчу уяву, зорову пам'ять, просторові уявлення ,художні здібності; розвивати естетичне відношення до творів мистецтва; дати відомості про історію скульптури на прикладі видатних творів української та зарубіжної скульптури; навчати основам пластичного формотворення в скульптурі; показувати нерозривний зв'язок змісту та художньої форми в скульптурі; формувати вміння ліпити різні об’єкти дійсності та знайомити зі специфікою роботи з твердими матеріалами (дерево, гіпс тощо); формувати вміння користуватися зображально-виразними засобами скульптури (лінія ,силует, композиція, динаміка тощо); знайомити студентів з пластичною анатомією людини,тварини та птаха; розкривати зміст, науково-теоретичні основи та методику навчання скульптурі;

В) Бібліографія:

 1. Барчаи Е. Анатомия для художников. – М.: ЭКСМО, 2004. – 320 c.

 2. Генинг В.Ф. Древняя керамика : методы и программы исследования в археологии.- К.,1992.-188с.

 3. Гращенков В. Н. Микеланджело. –М.: Искусство, 1983. – 176 с .: ил.

 4. Красноголовець О.С. Основи скульптури: Навч. посіб.- К.: Знання, 2008 - 171 с., 28 с. іл.

 5. Основы художественного ремесла: Практ. пособие для руководителей школ. кружков / В.А.Барадулин, Б.И. Коромыслов, Ю.В. Максимов и др. Под ред.В.А. Барадулина. -М. :Просвещение,1979.-320 с. ,ил.

 6. Cапего И.Г. Предмет и форма. – М.: Сов.художник, 1984. – 302 с.: ил.
 • oldrussian.ru/bois-de-jussy-socit-des-crivains-des-nations-unies-genve.html
 • oldrussian.ru/narodna-skarbnicya-u-kolodrbc-zalshicka-centralzovana-bblotechna-sistema.html
 • oldrussian.ru/conflict-resolution-327-cor-index.html
 • oldrussian.ru/public-health-anaesthesiology-and-intensive-care.html
 • oldrussian.ru/ob-avtore-pokupka-doma-i-uchastka.html
 • oldrussian.ru/2007-letters-about-literature-winners.html
 • oldrussian.ru/psihologchne-konsultuvannya.html
 • oldrussian.ru/12-analz-metodv-ta-modelej-vimryuvannya-ntelektualnogo-kaptalu-na-pdprimstv.html
 • oldrussian.ru/glava-3-devyat-zadach-matematicheskie-golovolomki-i-razvlecheniya.html
 • oldrussian.ru/other-mobility-aids-top-technology-resource-guide.html
 • oldrussian.ru/srednij-tank-t-62m-obekt-166m-obozrenie-otechestvennoj-bronetankovoj-tehniki.html
 • oldrussian.ru/kak-schitali-hronologiyu-mirazh-velikoj-imperii.html
 • oldrussian.ru/2261-journal-of-number-theory-2009-science-citation-index-journal-list.html
 • oldrussian.ru/k-10-syllabus-and-support-materials-12.html
 • oldrussian.ru/janes-air-launched-weapons-114.html
 • oldrussian.ru/international-migration-and-regional-stability-38.html
 • oldrussian.ru/5kritika-aristotelem-eticheskih-paradoksov-sokrata-sokrat.html
 • oldrussian.ru/antimonopolne-zakonodavstvo-yapon-mnsterstvo-osvti-ukrani.html
 • oldrussian.ru/riga-international-school-of-economics-and-7.html
 • oldrussian.ru/stattya-15-pravo-na-koristuvannya-dosyagnennyami-kulturi-zakon-ukrani.html